Työttömien terveyden tueksi -verkoston tietosuojaseloste

Tämä on tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelyä koskeva informointiasiakirja.

Muutokset näihin tietosuojaselosteisiin

Näitä tietosuojaselosteita voidaan päivittää ajoittain esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Terveydeksi 2.0 -hankkeen tietosuojaselosteet on viimeksi päivitetty 24.1.2022.

4. Työttömien terveyden tueksi -verkosto

Rekisterin nimi

Työttömien terveyden tueksi -verkoston yhteystietorekisteri

 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Työttömien Keskusjärjestön Terveydeksi 2.0 -hanke, Rahakamarinportti 3 A, 3. krs, 00240 Helsinki.

Yhteyshenkilö: Hankepäällikkö Katriina Lehtovaara, katriina.lehtovaara (@) tyottomat.fi, puh. 045 699 4234

 

Tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilön vapaaehtoiseen liittymiseen verkoston yhteystietolistalle.

 

Käyttötarkoitus

Tietojen käyttötarkoituksia ovat:

  • Yhteydenpito ja tiedottaminen hankkeen ja verkoston järjestämistä koulutuksista ja tilaisuuksista.
  • Yhteistyö ja viestintä verkoston toimintaan ja kehittämiseen liittyen.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat henkilötiedot saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Tietoja voidaan saada myös henkilön edustamalta organisaatiolta.

 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri sisältää verkoston toimintaan, yhteydenpitoon, viestintään ja hallinnointiin tarvittavia henkilötietoja työttömien terveystarkastuksia tekeviltä terveydenhoitajilta sekä muilta työttömien terveyspalvelujen kanssa työskenteleviltä sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen ammattilaisilta.

Kerättäviä tietoja ovat:

  • Nimi
  • Yhteystiedot: sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoite
  • Organisaatio
  • Työnimike (ja rooli, esimerkiksi koordinaattori tai yhteyshenkilö)
  • Matkakustannusten, puheenvuoropalkkioiden tms. maksamiseen tarvittavat välttämättömät tiedot (sosiaaliturvatunnus, pankkiyhteystiedot) esimerkiksi seminaari- tai tapahtumajärjestelyjen yhteydessä.

 

Tietoja kirjaavat ja käsittelevät työntekijät

Terveydeksi 2.0 -hankkeen työntekijät:

Katriina Lehtovaara, katriina.lehtovaara (@) tyottomat.fi, puh. 045 699 4234

Veera Luoto, veera.luoto (@) tyottomat.fi, puh. 045 698 6761

Ulla-Maija Kopra, ulla-maija.kopra (@) tyottomat.fi, puh. puh. 045 699 5393

 

Tietoja voivat käsitellä Terveydeksi 2.0-hankkeen lisäksi Keskusjärjestön toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet, joiden tehtäviin henkilötietojen käsittely kuuluu (esimerkiksi tilitoimisto).

 

Tietojen käsittely ja säilytys

Verkoston käyttötarkoitusten kannalta tarpeelliset tietoja kerätään ja säilytetään hankkeen ajan (1.2.2020–31.1.2023). Lisäksi voidaan käsitellä alue-, ammatti- tai organisaatiotyyppitietoja verkostotyön kehittämistä ja raportointia varten. Käsittelyssä ja säilytyksessä noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Käyttötarkoituksen kannalta tarpeettomaksi muuttuneet yksittäiset tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, hävitetään tietoturvallisesti.

Rekisterin tietosisältö säilytetään Terveydeksi 2.0 -hanketyön päättymiseen (31.1.2023). Siihen mennessä aineiston säilyttäminen siirretään Keskusjärjestön hallintaan, tai mikäli tarpeenmukaista, aineisto tuhotaan.

 

Tietojen suojaus

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

 

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta Terveydeksi 2.0 -hankkeen ja Keskusjärjestön ulkopuolelle. Tapahtumien ja palvelujen järjestämisen yhteydessä henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille niiltä osin kuin se on välttämätöntä.

 

Tarkastusoikeus

Kaikilla rekisterissä olevilla on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot ja pyytää tietojen oikaisua tai poistoa olemalla yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön kohtuullisen ajan puitteissa.

 

Tarkastusoikeus

Kaikilla rekisterissä olevilla on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot ja pyytää tietojen oikaisua tai poistoa olemalla yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön kohtuullisen ajan puitteissa.

 

Vastuuhenkilö

Katriina Lehtovaara

nuoli