Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta. HE 77/2012

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta. HE 77/2012

 

TVY ry:n lausunto 14.9.2012

Hallituksen esityksessä eläkelakien muuttamisesta on nähtävissä trendi yhä pidempiin työuriin ja eläkkeelle jääminen yhä myöhemmällä iällä. Se, että aikaisemmin työntekijöitä vähennettiin iäkkäämmästä päästä ei enää päde. Monet eläkeiässä jo olevat haluavat jatkaa työssään työviihtyvyyden parannuttua, työn raskauden vähettyä ja kartuttaakseen itselleen suurempaa eläkettä. Asennemuutos antaa myös poliittisille päättäjille ja työmarkkinajärjestöille rohkeutta nostaa eläkeikää niin, että se vastaa paremmin elinajan odotetta.

Eläkkeelle lähdön keskimääräistä ikää alentaa huomattavasti sairauseläkeläisten kasvava joukko. Huolestuttavinta on nuorten sairauseläkeläisten määrän nopea kasvu. Eläkeläisnuori on pois kasvattamasta kansantuloa, samoin kuin syrjäytyneet nuoret, jotka eivät ole päässeet työelämään tai opiskelemaan. Syrjäytymiseen tulee puuttua entistä aggressivisemmin ja työelämään siirtymistä nopeuttaa erityistoimenpitein. Tähän on hallituksen puututtava entistä hanakammin.

TVy ry on erityisen huolissaan työikäisistä nuorista, koska hallituksen esitys tulee vaikuttamaan nuorten tulevaisuuden odotuksiin negatiivisesti. Eläkkeelle työelämän jälkeen jääminen tuntunee nuorista ahdistavalta, koska eläkkeellejäämisen ikää nostetaan ja tultaneen nostamaan seuraavien 10 vuoden aikana vielä moneen kertaan.

TVY ry on myös huolestunut pitkäaikaistyöttömistä, jotka haluaisivat siirtyä varhennusvähennyksellä vähentämättömälle vanhuuseläkkeelle 62 vuoden iässä. Kuinka sovitetaan ne tapaukset, joissa henkilön eläke olisi suurempi kuin hänelle lisäpäiviltä maksettava työttömyyspäiväraha kuukaudessa? Näille pitkäaikaistyöttömille tämä lain muutos on ehdottomasti merkittävä huononnus.

 

TVY ry:n ja jäsenyhdistysten puolesta
Antti Vuorio
TVY ry:n talous- ja järjestösihteeri

nuoli