Lausunto esityksestä työllisyyden kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta

Lausunto esityksestä työllisyyden kuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle, asia: VN/21695/2022

Esitysluonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annettua lakia siten, että jatkossa kokeilualueiden kuntien asiakkaita olisivat myös sellaiset kunnassa asuvat tilapäistä suojelua saavat henkilöt, joilla ei ole kotikuntalaissa tarkoitettua kotikuntaa. Lisäksi sääntelyn selkeyttämiseksi ehdotetaan, että muutettavaan lakiin lisättäisiin säännös kokeilualueen kunnan tehtävästä tehdä päätös asiakkaan edellytyksistä työllistyä Työkanava Oy:öön.

Taustaa

Suomeen on saapunut noin 40 000 Ukrainasta sodan myötä pakenemaan joutunutta henkilöä, jolle on myönnetty tilapäistä suojelua. Tilapäinen suojelu perustuu EU:n tilapäistä suojelua koskevaan direktiiviin, jota sovelletaan Ukrainan sodan myötä Suomessa ensimmäistä kertaa. Tilapäisen suojelun myöntäminen mahdollistaa sen, että suojelua voidaan tarjota rajatulle joukolle nopeasti ja turvapaikkamenettelyä kevyemmässä prosessissa. Esityksen taustana on hallituksen syksyllä 2022 pidetyssä talousarvioneuvottelussa kirjaama tavoite Ukrainasta sotaa paenneiden työllistymisen edellytysten parantamisesta siten, että tilapäistä suojelua tai muuta oleskelulupaa hakeneet voisivat siirtyä työllisyyden kuntakokeilujen piiriin ennen kotikuntaoikeuden saamista.

Työkanava Oy on valtion omistuksessa ja hallinnassa oleva osakeyhtiö, jonka tehtävänä on edistää osatyökykyisten siirtymistä edelleen avoimille työmarkkinoille. Työkanava Oy työllistää vain työ- ja elinkeinotoimiston sille palvelukseen osoittamia työnhakijoita. Työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetussa laissa säädetään määräaikaisesta kokeilusta, jonka aikana kunnat järjestävät alueellaan tiettyjä tehtäviä työ- ja elinkeinotoimiston sijasta. Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain voimaantulon jälkeen on katsottu, että kuntakokeilulaissa ei riittävän selkeästi anneta kokeilualueen kunnalle oikeutta tehdä päätöstä asiakkaan kelpoisuudesta työskennellä Työkanava Oy:ssä

Lausunto

Työttömien Keskusjärjestö kannattaa kumpaakin ehdotusta. On selvä, että kuntien tulee voida arvioida työnhakijan mahdollisuudet työllistyä Työkanavalle. Ukrainalaisten väliaikaisesti maassa olevien työllistymisen edistämistä kannattaa etenkin nykyisessä tilanteessa edistää kaikin mahdollisin tavoin, koska osa saattaa jäädä maahan pysyvästi, ja toisaalta työllistyminen vähentää yhteiskunnan taloudellista taakkaa.

Miten on väliaikaisesti maassa olevien venäläisten laita? Varmaankin on niin, että maahan on tullut myös osaavia ja tiedostavia venäläisiä, joista olisi elinkeinoelämälle hyötyä ja helpottaisi työvoimapulaa.

Helsingissä 20.10.2022
Jukka Haapakoski
Toiminnanjohtaja

 

nuoli