TVY ry:n lausunto HE 90/2013vp. Työttömyysturvalainmuutokset

Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta 1.10.2013
TVY ry:n lausunto HE 90/2013vp
Työttömyysturvalainmuutokset

Useimmat hallituksen esityksessä olevat työttömyysturvalain muutokset ovat olleet tulossa ja jopa tiedossa jo useiden vuosienkin ajan. On ollut vain ajan kysymys koska työmarkkinajärjestöt saavat asian keskenään sovittua.

TVY ry:tä ei ole sopijaosapuolten toimesta kuultu asioiden valmistelun aikana työryhmien, mutta olemme useiden vuosien ajan keskustelleet näistä muutoksista ainakin EK:n, Akavan, SAK:n ja STTK:n edunvalvonnan asiantuntijoiden kanssa. Ymmärrämme hyvin sen, että toisaalta työttömyysturvaan saadut parannukset viime vuosina vaativat työnantajaosapuolellekin myönnytyksiä ja tämä lakiesitys korostaa juuri työnantajien vaatimuksin läpimenoa.

Tiedämme, että Kataisen hallituksella ja työntekijä- ja työnantajajärjestöillä on hallituksen eri ohjelmien mukaisesti tavoitteena työurien pidentäminen ja korkeasta työttömyydestä huolimatta tavoitteena ohjata kansalaisten oman elämän päätöksiä saman tavoitteen saavuttamiseksi. Lisäksi hallituksen tavoitteena on ollut yksinkertaistaa ja selkeyttää työttömyysturvaa ja esityksen mukaiset muutokset ovat mielestämme juuri oikean suuntaisia näihin tavoitteisiin nähden. Erityisesti kiitämme hallituksen esitystä työn ja etuuksien yhteensovittamisten parantamisesta. Oletamme, että näillä muutoksilla toimeentulokatkokset ihmisillä vähenevät ja muutoksilla työn vastaanottaminen epätyypillisiin työsuhteisiin helpottuu.

Työntekomahdollisuuden järjestäminen

Olemme erityisen tyytyväisiä siihen, että laki määrää 11 luvun 1§ osalta palkkatuetun työn järjestämisen osalta: Velvoitetyö on järjestettävä siten, että sen aikana työnhakija täyttää työttömyyspäivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon. TVY ry esittää, että samoin säädetään myös muun kuin kyseisen palkkatuen osalta, ainakin korkeimman korotetun palkkatuetun työn aikana.

 

Työttömyysturvan työssäoloehto ja palkkatuettu työ

Työssäoloehto lyhenee esityksen mukaan 6 kuukuukauteen. Olemme tästä erityisen tyytyväisiä pitkäaikaistyöttömien näkökulmasta, jotka ovat pudonneet ulos ansioturvalta ja ovat keräämässä uutta työssäoloehtoaikaa päästäkseen uudelleen järjestelmän piiriin. Työssäoloehdon kertyminen korkeimmalla korotetulla palkkatuella tehdyn työn aikana on asia, jotka on TVY ry:n tavoitteissa ollut koko tukijärjestelmän olemassa oloajan. Ansioturvalle pääsy helpottuu, joka on erityisen hyvä ensimmäistä kertaa työmarkkinoille tuleville ja on kannustava. Olemme tyytyväisiä esitettyyn muutokseen.

Työttömyyspäivärahan omavastuu aika ja tarveharkinta

Tuemme hallituksen esitystä. Hienoa. Todella merkittävä on työmarkkinatuen omavastuuajan muutos.

Työttömyyspäivärahan määrä ja kesto

Keston tason 500, 400 tai 300 päivää ovat todennäköisesti lain akilleen kantapää ja sen suhteen varmasti syntyy uusia ja erilaisia ongelmia työttömyysturvajärjestelmän täytäntöön panijoille ja valvojille. Valituksien ja oikaisupyyntöjen määrät tullenevat kasvamaan.

Keston muutoksista johtavista perusteista olemme hallituksen esityksen kanssa erimieltä. Mielestämme suurin ongelma on se, miten suojataan ne ihmiset, joille aktiivitoimenpiteitä ei edes tarjota.

Keston lyhentäminen 100 päivää tapahtuu, jos työtön työnhakija missaa ensimmäisen 250 päivän aikana. Tämän kohdan osalta olemme huolissamme ja pyydämme valiokuntaa olemaan kiinnostuneita niistä ohjeista, joita ministeriö valmistelee tämän kohdan toimeenpanosta. Yllättävintä hallituksen esityksessä oli se, että säädös päivärahapäivien kauden 100 päivän lyhentämisestä kohdistuu myös pitkään työssä olleisiin.

Työttömän henkilön pitäisi esityksen mukaan olla ensimmäisen 250 päivän aikana vähintään 40 päivää aktiivitoimenpiteissä, se on mahdoton nykyisillä TE- palveluiden henkilöstöresursseilla ja tarjolla olevilla palveluilla. Ihmiset ovat ylikuormitettuja ja tiedämme, etteivät palvelut pelaa missään maassa. Kysymys ei ole ollut tänä ja viime vuonna määrärahojen pienuudesta vaan siitä, että rahaa ei ole pystytty kuluttamaan palveluihin.

Kiitämme mahdollisuudesta saada lausua lakiesitykseen järjestömme näkemyksen.

1.10.2013

TVY ry:n puolesta
Lea Karjalainen
puheenjohtaja

nuoli