HE 59/2018 Työttömyysturvalain muuttaminen

Työttömien Keskusjärjestön lausunto HE 59/2018 vp: Työttömyysturvalain muuttaminen

Työttömien Keskusjärjestö ry kiittää Työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaa mahdollisuudesta lausua Hallituksen esitykseen 59/2018 vp.

Esityksessä ”ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia. Työnhakijalla olisi oikeus työttömyysetuuteen opintojen estämättä, jos hän on täyttänyt 25 vuotta ja opinnot kestävät enintään kuusi kuukautta. Lisäksi edellytyksenä olisi, että opinnot antavat ammatillisia valmiuksia tai tukevat yritystoimintaa. Työttömällä säilyisi opintojen aikana työttömyysetuuden saamisen edellytyksenä velvollisuus hakea ja olla valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä sekä osallistua työllistymistä edistäviin palveluihin niitä hänelle tarjottaessa. Opiskelu ei olisi pätevä syy kieltäytyä tarjotusta työstä tai palvelusta. Työnhakijan opintoja pidettäisiin tietyin edellytyksin työttömyysturvan niin sanotussa aktiivimallissa tarkoitettuna aktiivisuutena.” (HE59/2018)

Työttömien Keskusjärjestö kannustaa hallitusta edistämään työttömyysturvalla opiskelua esityksen mukaisesti, koska se on parannus nykyiseen tilanteeseen.

Työttömien Keskusjärjestön mielestä pitemmän tähtäimen suunnitelmana työttömyysturvaa pitää kehittää opiskelua mahdollistavampaan suuntaan. Koulutus teoriassa mahdollistaa uudistuvan ja mahdollisimman korkeaa lisäarvoa tuottavan työvoiman.

Yksityiskohtaisena parannuksena kyseiseen lakiesitykseen Työttömien Keskusjärjestö kiinnittää huomiota seuraavaan:

1. ”Työ- ja elinkeinotoimisto antaisi työttömyysetuuden maksajalle tätä sitovan työvoimapoliittisen lausunnon siitä, onko työnhakijalla oikeus työttömyysetuuteen opintojen estämättä. Jos työnhakijalla ei ole oikeutta työttömyysetuuteen jostakin opintoihin liittymättömästä syystä, asiasta annettaisiin nykyistä vastaavasti työvoimapoliittinen lausunto. Mahdollisuus opiskella työttömyysetuutta menettämättä ei vaikuttaisi muihin työttömyysetuuden saamisen työvoimapoliittisiin edellytyksiin. Niiden olisi täytyttävä, samoin kuin työttömyyskassan tai Kansaneläkelaitoksen toimivaltaan kuuluvien edellytysten, jotta työttömyysetuutta voitaisiin maksaa opintojen ajalta. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että korvaukseton määräaika, työssäolovelvoite ja päätoiminen työllistyminen yritystoiminnassa estäisivät työttömyysetuuden saamisen opintojen ajalta.”

Työttömien Keskusjärjestön mielestä opiskelu työttömyysetuudella tulee olla mahdollista työvoimapoliittisesta karenssista huolimatta siten, että työttömyysturva palautuu ja on käytettävissä opiskelujen ajan ja opiskelujen jälkeen.

2. Koska työttömyysturvalla opiskelua on rajattu HE 59 esityksen mukaisesti Työttömien Keskusjärjestö on huolissaan siitä, että työnhakijalle tulee työttömyysturvan selvityksistä johtuvia työttömyysturvan maksun keskeytyksiä. Esim. avoimen korkeakoulun opinnot, joissa kurssi on kokonaiskestoltaan yli puoli vuotta ja josta kertyy työttömyysturvaoikeuteen nähden liikaa opintoviikkoja, eivät ole sallittuja, vaikka niitä opiskelisi vain puoli vuotta. Lisäksi koulutuksen pitää olla ammatillisia valmiuksia antavaa. Selkeintä olisi, että tarkoituksenmukaisuuden arvioinnista luovuttaisiin kokonaan.

Yleisenä parannuksena opiskelemiseen ja työllisyyden edistämiseen Työttömien Keskusjärjestö esittää, että

1. 20-vuotiaaseen asti nuorilla on oppivelvollisuus. 20 vuotiaasta lähtien olisi HE 59 mukaisia tai edelleen kehiteltyjä mahdollisuuksia opiskella työttömyysturvalla.

2. 10 vuoden työkokemuksen jälkeen työttömällä olisi mahdollista opiskella työttömyysturvalla uusi tutkinto.

Työttömien Keskusjärjestö ry:n puolesta,

Jukka Haapakoski
Toiminnanjohtaja
050 577 2580
jukka.haapakoski@tyottomat.fi
Twitter: jugetstu

nuoli