Työttömyysturvalain uudistus STM077:00/2018

Työttömien Keskusjärjestön lausunto työttömyysturvalain uudistus STM077:00/2018

Työttömien Keskusjärjestö kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä lausuntopyynnöstä.

Esityksessä ”Työttömyysturvalakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lyhytkestoiseen palkkatyöhön tai osa-aikaiseen palkkatyöhön työllistyvän työnhakijan ansaitsema tulo soviteltaisiin yhteen työttömyysetuuden kanssa sinä etuuden hakujaksona, jonka aikana tulo maksetaan. Esityksessä ehdotetaan myös tehtäväksi täsmentäviä muutoksia siihen, miten toteutunutta työaikaa verrataan sovitellun etuuden saannin rajana olevaan työaikaan, joka saa olla enintään 80 prosenttia tehtävän kokoaikaisesta työajasta.”

Työttömien Keskusjärjestö kannattaa esityksen edistämistä. Kun tämä muutos yhdistetään kansalliseen tulontietojärjestelmään, uskomme, että työttömyysturvan jako tulee aiempaa selkeämmäksi ja läpinäkyvämmäksi. Tästä on kaikille hyötyä.

Vaikutusarvioinnin näkökulmasta toivoisimme, että esityksessä tehtäisiin havainnolliset laskelmat, miten muutos vaikuttaa työttömyysturvan saantiin kolmen kuukauden, kuuden kuukauden ja 12 kuukauden sisällä eri tulotasoilla, eri työnantajien maksamina ja eri maksuviiveillä? Mitkä ovat rinnakkaisvaikutukset eri ansioihin perustuvien tulojen kuten esimerkiksi asumistuen, sairauspäivärahan, ulosottovelan ja toimeentulotuen suhteen?

Sosiaali- ja terveysministeriön esityksessä on otettu huomioon, että työttömyyskassa voi sovitella jälkikäteen maksupäiviä, jos työsuorite on maksettu eri kuussa, kuin milloin työ on tehty. Toivomme, että myös työttömällä on tämä mahdollisuus, jos palkkoja kertyy enemmästä kuin yhdestä työnantajan maksamasta työsuoritteesta (esimerkiksi 3 tai 6 kuukauden tarkastelujakson välillä).

Kohtuuttomia tilanteita saattaa tulla työttömille, jos eri lähteistä tulevat tulot kasaantuvat palkanmaksajien toimesta yhdelle kuulle, työntekijästä riippumattomista syistä. Näin voi tapahtua, jos tulot kertyvät monesta eri lähteestä eri työsuorituksista.

Työttömien Keskusjärjestön on vaikea arvioida, kuinka suuresta joukosta on kyse, mutta siitä olemme kuulleet, että pieniä työsuoritteita saatetaan maksaa epäsäännöllisellä aikataululla, koska nämä ovat satunnaisia maksuja. Esimerkiksi osa-aikaisten taiteilijoiden, muusikoiden tai eri keikkatyösovellusten käyttäjien tilanne saattaa heikentyä uudistuksen myötä, mikäli heillä ei ole oikeutta jälkikäteen pyytää takautuvaa tulojen uudelleen sovittelua.

Toinen vaihtoehto voisi olla, että työnantajille tulisi lakivelvoite maksaa palkat alle kahden viikon mittaisista työsuoritteissa kahden viikon sisällä, kun työsuorite on tehty. Tämä vaihtoehto saattaisi myös vähentää tarjolla olevia työtehtäviä, koska se kuormittaisi työnantajan hallinnollista työtä. Tämä vaihtoehto voisi silti aiheuttaa ym. ongelmia, koska työsuoritteen palkanmaksu ei kaikissa tapauksissa ajoittuisi saman kuukauden sisälle. Tästä syystä Työttömien Keskusjärjestö puoltaa sitä, että olisi esimerkiksi kolmen kuukauden tai kuuden kuukauden tarkastelujakso, joka mahdollistaisi työtulojen yhteensovittamisen takautuvasti ja jonka uudelleentarkastelua työtön voisi itse pyytää. Tämä tarkastelujakso sulkeutuisi, ja uusi alkaisi, jos työtulojen yhteensovitus jaettaisiin uudelleen tasaisemmin.

Muita huomioita:

Lausuntoesityksessä oli otettu huomioon, että maksuperusteinen sovittelu voi tuottaa lisäbyrokratiaa, koska aktiivimallissa tarkastellaan tehtyjä työtunteja tekopäivän mukaan, kun maksuperusteisessa sovittelussa tarkastelu tehdään palkanmaksun ajankohdan mukaan. Vaadimme, että aktiivimalli kumotaan tästä ja muistakin syistä, joita olemme tuoneet esille eri yhteyksissä. Lainsäädännön ja sen soveltamisen tulee olla selkeää kaikkien osapuolten osalta.

Lisäksi kiinnitämme huomiota työttömyysturvan omavastuuseen. Myös työttömyysturvan omavastuupäivät vähentävät työttömien mahdollisuutta ottaa vastaan lyhytkestoista työtä. Toivomme, että työttömyysturvan omavastuupäivät kumottaisiin, jotta työn vastaanottaminen olisi aina paras vaihtoehto.

Tulorekisterin osalta on syytä vahvistaa henkilötietosuojaa. Viranomaisten tietojen käytöstä tulee jäädä jälki, jotta kaikki asiakkaat voivat tarkistaa, ketkä ja mistä syystä heidän tietoja on järjestelmästä haettu.

Työttömien Keskusjärjestön puolesta,

Jukka Haapakoski,
Toiminnanjohtaja,
+358 50 577 2580
jukka.haapakoski (@) tyottomat.fi
Twitter: jugetstu

nuoli