Palkkatuki uudistuu heinäkuussa – mikä muuttuu?

Aiheet:
Palkkatuki uudistuu heinäkuussa – mikä muuttuu?
Kuva: Pixabay

Työ- ja elinkeinoministeriön lainsäädäntöuudistuksen tavoitteena on lisätä palkkatuen käyttöä yrityksissä yksinkertaistamalla järjestelmää. Muutokset tulevat voimaan 1.7.2023.

Työ- ja elinkeinotoimisto tai työllisyyden kuntakokeilukunta voi myöntää työnantajalle palkkatukea palkkakustannuksiin. Tuen tarkoituksena on tukea työttömän työnhakijan pääsyä työmarkkinoille ja auttaa työnantajaa löytämään itselleen sopiva työntekijä. Ministeriö arvioi, että uudistuksen jälkeen palkkatuella työllistetään jonkin verran aiempaa enemmän osatyökykyisiä, kotoutujia, nuoria, ikääntyneitä ja pelkän peruskoulutuksen saaneita ihmisiä. Aiempaa useammalla työnantajalla on jatkossa mahdollisuus saada palkkatukea.

Mitä muutoksia palkkatukeen tulee?

Työ- ja elinkeinoministeriön mukaan uudistetun lainsäädännön pyrkimyksenä on lisätä palkkatuen käyttöä yrityksissä muun muassa helpottamalla tuen hakemista ja yksinkertaistamalla sen maksatusta. Uudistuksen pidemmän aikavälin tavoite on, että työllisyysaste nousee, kun palkkatuella työllistettyjä ihmisiä siirtyy avoimille työmarkkinoille.

Ministeriö pyrkii uudistuksella siihen, että työnantaja pystyy aiempaa paremmin ennakoimaan, millä kriteereillä ja kuinka paljon tukea työllistämiseen voi saada. Palkkatuki on jatkossa rajattu aiempaa selkeämmin osatyökykyisten tai muulla tavoin heikossa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden työllistämiseen. Ammatillisen osaamisen puutteiden perusteella myönnettävän palkkatuen määrä on uudistuksen jälkeen 50 prosenttia ja osatyökykyisestä myönnettävän palkkatuen määrä 70 prosenttia palkkakustannuksista. Työnantajan maksettavaksi tulevia palkan sivukuluja tai lomarahaa ei jatkossa voi kattaa palkkatuella. Tukea myönnetään työnantajalle 5–10 kuukaudeksi riippuen siitä, kuinka kauan palkattava on ollut työttömänä ennen työsuhteen alkua.

Uusi palkkatuki voidaan lainmuutoksen jälkeen myöntää henkilön työllistymisen edistämiseksi heti edellisen palkkatukijakson jälkeen, mikäli hän työllistyy toiselle työnantajalle. Jos hän jatkaa saman työnantajan palveluksessa, palkkatukea voidaan myöntää uudelleen vasta kolmen vuoden kuluttua. Tämä rajoitus ei kuitenkaan koske osatyökykyisen palkkaamista palkkatuella.

Lakiuudistuksen myötä käyttöön tulee myös uusi työllistämistuki. Sen myöntämisen edellytyksenä on, että työllistettävä on täyttänyt 55 vuotta, ollut työttömänä vähintään 24 kuukautta viimeisten 28 kuukauden aikana ja työskentelee tuen saajan palveluksessa vähintään 25 tuntia viikossa tai vähintään 65 prosenttia alan enimmäistyöajasta. Tuen suuruus on 70 prosenttia tukikelpoisista palkkakustannuksista ja työnantaja voi saada sitä enintään 10 kuukauden ajan.

Sadan prosentin palkkatuki säilyy

Sadan prosentin palkkatuella järjestöt työllistävät vähintään kaksi vuotta työttömänä olleita pitkäaikaistyöttömiä, joiden avoimille työmarkkinoille työllistymistä vaikeuttavat usein joko terveydellisten haasteiden takia alentunut työkyky tai ammatillisen osaamisen puutteet. Hallitus teki aiemmin eduskunnalle esityksen uudesta palkkatukimallista, jossa se ehdotti sadan prosentin palkkatuen poistamista. Lue Työttömien Keskusjärjestön kanta alkuperäiseen lakiuudistukeen tästä.

Eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta muutti kuitenkin esityksen 9.2.2023. Valiokunta korosti perusteluissaan, että palkkatukiuudistuksen tavoitteena on tukea kaikkein heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä, minkä vuoksi sadan prosentin palkkatuki tulee säilyttää ennallaan. Eduskunta vahvisti lain julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 23.3. 2023.

”Järjestöjen näkökulmasta alkuperäisen muutosehdotuksen luomat, pahimmat uhkakuvat eivät siis toteutuneet. Palkkatuen kehitys jää kuitenkin kokonaisuudessaan lieväksi pettymykseksi ja muutokset verrattain pienimuotoisiksi.”

Jukka Haapakoski, toiminnanjohtaja – Työttömien Keskusjärjestö

Sadan prosentin palkkatuki myönnetään yhdistykselle, säätiölle tai rekisteröidylle uskonnolliselle yhdyskunnalle, joka palkkaa työnhakijan muihin kuin elinkeinotoiminnaksi katsottaviin tehtäviin. Työ- ja elinkeinoministeriön sovellusohjeessa kerrotaan, että esimerkiksi kierrätyskeskustoimintaa ei lähtökohtaisesti pidetä elinkeinotoimintana, mikäli tarjottuja tuotteita ei jatkojalosteta ja ne on hankittu vastikkeetta. Jotta sadan prosentin palkkatuki voidaan myöntää järjestölle, palkattavan henkilön on pitänyt olla työtön vähintään 24 kuukautta edellisen 28 kuukauden aikana ja hänen työaikansa voi olla enintään 65 prosenttia alan enimmäistyöajasta.

Pääsääntöisesti ne työnantajat, jotka nyt saavat 100-prosenttista tukea, voivat saada sitä jatkossakin. Lakimuutos rajoittaa tuen käyttöä niiden järjestöjen kohdalla, jotka harjoittavat sellaista elinkeinotoimintaa, jolla työ- ja elinkeinotoimiston mukaan on vaikutusta jäsenvaltioiden väliseen kauppaan. Nämä järjestöt voivat kuitenkin heinäkuusta alkaen saada vähämerkityksistä eli niin sanottua de minimis -tukea, jonka suuruus on korkeintaan 200 000 euroa kolmen vuoden aikana.

TEM – yhteenveto palkkatuetusta työstä

 Työnantaja, jolle tuki voidaan myöntääTuen määräTuen kestoKuka voidaan
työllistää tuella
Palkkatuki,
ammatillisen osaamisen
parantamiseen
kaikki50 %5 tai 10 kuukauttakohderyhmään kuuluva henkilö, jolla osaamisen puutteita
Palkkatuki, alentuneesti työkykyinenkaikki70 %10 kuukautta ensimmäisellä kerralla ja tämän jälkeen enintään 24 kuukautta kerrallaanhenkilö, jolla työllistymistä vaikeuttava vamma tai sairaus – tukea jatkettaessa arvioidaan tuottavuuden alenemaa työtehtävässä
Palkkatuki,
100 %
yhdistys, säätiö, rekisteröity uskonnollinen yhdyskunta100 %10 kuukauttavähintään 24 kuukautta viimeisten 28 kuukauden aikana työttömänä ollut henkilö
Palkkatuki,
60 vuotta täyttänyt pitkäaikaistyötön
kaikki50 %enintään 24 kuukautta kerrallaan, tuki voi jatkua tämän jälkeen samalla työnantajallavähintään 12 kuukautta viimeisten 14 kuukauden aikana työttömänä ollut 60 vuotta täyttänyt henkilö
Palkkatuki
oppisopimus-koulutukseen
kaikki, jotka työllistävät oppisopimuskoulutukseen50 %enintään oppisopimuskoulutuksen keston ajantyötön työnhakija, jolla osaamisen puutteita
55 vuotta täyttäneiden työllistämistukikaikki70 %10 kuukauttavähintään 24 kuukautta viimeisten 28 kuukauden aikana työttömänä ollut 55 vuotta täyttänyt henkilö
Kunnan velvoite-työllistäminenkunta50 %6 kuukautta57 vuotta täyttänyt henkilö, jonka työttömyyspäivärahan enimmäisaika täyttyy

Lisätietoa: Työ- ja elinkeinoministeriön usein kysytyt kysymykset palkkatukiuudistuksesta 

Teksti: Milla Suonio, sisällöntuottaja, Työttömien Keskusjärjestö ry

nuoli