TE-palveluille velvoite tuoda esiin työttömien oikeus lakisääteiseen terveystarkastukseen

Kannanotto 12.12.2017

TE-palveluille velvoite tuoda esiin työttömien oikeus lakisääteiseen terveystarkastukseen

Työttömien Keskusjärjestön hallitus edellyttää, että TE-toimistot ilmoittavat työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautuville henkilöille lakisääteisestä oikeudesta terveystarkastukseen välittömästi ilmoittautumisen yhteydessä. Tarkastuksia tekevien terveydenhuollon ammattilaisten yhteystiedot tulee saada oman, alueellisen TE-keskuksen kautta. Keskusjärjestön hallitus päätti kannanotosta tänään.

Työttömien Keskusjärjestön ja EHYT ry:n toteuttama Terveydeksi-hanke (2016-2019) levittää tietoa työttömien terveystarkastuksista ja neuvoo sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hankkeen työntekijät ovat kiertäneet runsaan vuoden ajan eri puolilla Suomea työttömien yhdistyksissä ja matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa. Työttömiä on tavattu erityisesti EU-ruokajakelujen yhteydessä.
Haastatteluissa on käynyt ilmi, että työttömät työnhakijat eivät ole tietoisia oikeudestaan maksuttomaan terveystarkastukseen, joka tulisi järjestää hakijan kotikunnan terveydenhoidossa.

Osa kunnista on nimennyt työttömien terveystarkastukset tietyille terveydenhoitajille ja tieto tästä on helposti saatavilla esimerkiksi kunnan verkkosivuilla. Näillä paikkakunnilla palvelusta tiedetään paremmin. Osassa kuntia terveystarkastukseen tarvitsee TE-toimiston lähetteen, mikä on osalle työttömistä liian suuri kynnys ja vastaanottoaika jää varaamatta. Yhdessäkään kunnassa ei ole tullut vastaan käytäntöä, että heti työttömyyden alussa, esimerkiksi TE-toimistoon ilmoittautuessa, työtön työnhakija ohjattaisiin terveystarkastukseen.

Työttömät, jotka ovat päässeet heille suunnattuun terveystarkastukseen, ovat kokeneet ne pääosin hyödyllisiksi. Terveydeksi-hankkeen palveluohjausta saaneilla työttömillä on todettu kansansairauksia kuten mm. sydän- ja verisuonisairauksia, diabetesta, astmaa ja masennusta selvästi keskimääräistä enemmän. 260 työtöntä on pyynnöstä täyttänyt Työterveyslaitoksen Kykyviisari-kyselyn, jossa selvitetään työttömän omaa näkemystä työ- ja toimintakyvystään, terveydentilastaan ja työllistymiseen vaikuttavista tekijöistä.

Kyselyyn vastanneista 58 % on arvioinut terveydentilansa huonoksi, melko huonoksi tai keskitasoiseksi. Vastaavan vastauksen on antanut vain 34 % kaikista suomalaisista. Kysely kertoo, että vastanneista työttömistä työnhakijoista lähes kaksinkertainen määrä muuhun väestöön verrattuna ei pidä terveydentilaansa hyvänä.

Terveydenhuoltolain mukaan kunnan järjestämien terveyspalveluiden tulee kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja. Heikentynyt terveydentila vaikeuttaa työnsaantia. Työttömien ohjaaminen heille kuuluviin terveystarkastuksiin kaventaisi terveyseroja ja poistaisi työllistymisen esteitä.

Lisätietoja
Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski (@) tyottomat.fi
Työttömien Keskusjärjestö ry:n puheenjohtaja Satu Taavitsainen, 044 090 5546, satu.taavitsainen (@) eduskunta.fi
Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen, 044 717 7277, leena.valkonen (@) tyottomat.fi

nuoli