Toimintakertomus 1996

Puheenjohtaja: Lea Karjalainen
Toimistonhoitaja/työnsuunnittelija/toiminnanohjaaja: Sirkka Rajala

 

Yeistä

Istuvan hallituksen toimikaudella valtiovallan toimenpiteistä huolimatta työttömyys ei ole laskenut. Tavoite työttömyyden puolittamisesta vuoteen 1999 mennessä ei näyttäisi toteutuvan. Tähän viittaa sekin, että nyt puhutaan vain tavoitteesta eikä enää lupauksesta.

Vuoden 1996 joulukuun tilaston mukaan työttömiä työnhakijoita oli 467 984, mikä on 19 % työvoimasta. Näistä yli vuoden yhtäjaksoisesti työttöminä olleita oli 134 032 henkilöä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli miehillä 19,7 % ja naisilla 18,3 %. Kun huomioidaan työttömyyseläkkeellä olevat, työvoimapoliittisessa koulutuksessa olevat sekä tukitoimenpiteillä sijoitetut, lomautetut. lyhennetyllä työviikolla tai työharjoittelussa olevat sekä vuorottelupaikkaan työllistetyt, kohoaa työttömien kokonaismäärä 720 009 henkilöön.

Työmarkkinatuella vuoden lopulla oli 217 000 henkilöä, joista 110 600 työssäoloehto ei ollut täyttynyt ja lopuilla oli täyttynyt 500 päivän enimmäismäärä.

Avoimia työpaikkoja joulukuun lopulla oli 6 059 joista yli puolet oli ollut avoinna yli yhden kuukauden.

Jäsenet

Työttömien yhdistystoiminta on kasvanut edelleen. Vuoden lopussa jäsenyhdistyksiä oli 197. Lisäystä edelliseen vuoteen oli 24 yhdistystä.

Jäsenkirjeitä lähetettiin vuoden aikana 12. Lisäksi tiedottamista jäsenistöön hoidettiin aluevastaavien kautta.

Joensuun vuosikokouksessa 28.–29.3.1996 jäsenistöllä oli mahdollisuus hallituksen kanssa vuoropuheluun. Kokouksen yhteydessä pidettiin myös tiedotustilaisuus EU-ruoka-avusta.

Hallinto ja henkilöstö

Joensuun vuosikokouksessa valittiin puheenjohtaja ja työvoimapiireittäin hallituksen jäsenet henkilökohtaisine varajäsenineen. Hallitus valitsi keskuudestaan varapuheenjohtajan, työvaliokunnan ja toimitusneuvoston, johon kuului lisäksi tiedottaja. Lisäksi valittiin ay-vastaavat, nuorisovastaava, yrittäjävastaava ja kansainvälisten asioiden vastaava. Hallitus asetti lisäksi sääntöjä ja tavoiteohjelmaa varten omat valmistelijat.

Toimintakauden aikana hallitus on kokoontunut 11 kertaa, työvaliokunta kahdeksan ja toimitusneuvosto kolme kertaa.

Palkattuina työntekijöinä jatkoivat kokopäiväisinä toiminnanohjaaja ja tiedottaja sekä osa-aikaisena taloudenhoitaja. Lisäksi on käytetty työllistämispalvelun kautta sijoitettuja henkilöitä sekä toimiston että tiedottajan apuna.

Puheenjohtaja oli palkattuna osa-aikaisena kuusi kuukautta jäsenyhdistysten tuella ja annettu lVY:n käyttöön.

Aluevastaavien palkkausasia ei toimintavuonna edistynyt.

Toiminta ja tapaamiset

Työttömien mielenosoitus pidettiin YK:n päivänä 24.10. Eduskuntatalon edessä. Päivän aiheena oli Oikeus ihmisyyteen. Pääpuheenvuoron käytti työministeri. Muina puhujina olivat ay-liikkeen, Suomen Yrittäjien ja ev.lut.kirkon edustajat, sekä edustajat kaikista eduskuntaryhmistä. Työttömien edustajat tapasivat samanaikaisesti sosiaali- ja terveysministerin ja alueellisesti omia kansanedustajiaan. Tilaisuuteen osallistui arviolta 1500 henkeä.

Kumppanuuskokeilun Suomen mallia kehitettäessä pyysi selvitysmies myös TVY:ltä oman ehdotuksen. Tehdyn ehdotuksen ja käytyjen keskustelujen pohjalta lVY: Itä pyydettiin oma edustaja kumppanuusmallin toimeenpanoryhmään. Ensimmäistä kertaa työttömät ovat nyt tasavertaisena osapuolena etsimässä uusia toimintamalleja työllisyyden parantamiseksi.

Yhteistyössä KDYK:n ja Seurakuntaopiston kanssa järjestettiin Järvenpäässä Seurakuntaopistolla kolmannet työttömien ihmisoikeuspäivät. Päivien teemana oli Naiset, työ ja työttömyys. Päiville osallistui noin 150 henkeä eri puolilta Suomea. Työryhmissä pohdittiin aiheita Naiset ja kotiansiotyö, Pitkäaikaistyöttömyys, Naiset ja työnjakaminen sekä Pakkokoulutus. Työryhmien työn tuloksia olivat kuulemassa ja kommentoimassa työministerin erityisavustaja sekä kansanedustajia.

TVY oli mukana Suomessa alkaneessa Maa- ja Metsätalousministeriön koordinoimassa EU-ruoka-avun jaossa. Avustusta myönnettiin järjestölle n. 1,4 milj. markan arvosta. Jako tapahtui kahdessa erässä jäsenyhdistysten kautta, joita ohjelmassa oli mukana 111. Tukikaudelle 1997 jätettiin uusi anomus johon ilmoittautui mukaan 147 yhdistystä.

Syyskuussa järjestettiin EU-tiedotusseminaari Oulussa.

Yhteistyössä TUL:n ja SAK:n kanssa järjestettiin Kisa & Työ arpajaiset. Työttömien yhdistysten kautta arpoja myytiin n. 10 000 kappaletta.

Työttömyysturvaa uudistettaessa tavattiin lähes kaikkien puolueiden edustajat sekä sosiaali- ja terveysministeriön lakiuudistusta valmistelevat virkamiehet. Lisäksi TVY:n edustajat kutsuttiin kuultaviksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan lakialoitetta käsiteltäessä. Näillä tapaamisilla ei kuitenkaan päästy juurikaan vaikuttamaan lakiuudistuksen sisältöön.

TVY:n edustaja kutsuttiin kuitenkin aikaisempaa useammin kuultavaksi lakiuudistuksia valmisteltaessa sekä erilaisten työryhmien kuultavaksi mm. lakiasiainvaliokuntaan (velkasaneeraus), sosiaali- ja terveysvaliokuntaan (työttömyysvakuutusmaksu, työttömyyseläke), työministeriössä naisten työllistymisedellytysten parantamista käsittelevään työryhmään. Koulutusvakuutuksesta vietiin myös selvitysmiehille kannanotto.

Yhteydenpitoa lisättiin sekä työ- että sosiaali- ja terveysministeriöihin tapaamisilta niin ministereiden kuin virkamiestenkin kanssa. Lisäksi käytiin keskusteluja keskusjärjestöjen, eri ammattiliittojen ja yrittäjien kanssa.

Järjestön edustajat ovat luennoineet eri ammattiliittojen. kirkon ja muiden yhteistyökumppaneiden seminaareissa ja toimintapäivillä.

Aluetoiminta ja koulutus

Hallituksen jäsenet ovat toimineet omilla alueillaan aluevastaavina. Kaikille TVY:n jäsenille avoimia, yhteisiä aluepalavereja on järjestetty 8–11/alue. Palavereissa on välitetty tietoa TVY:n hallituksen tekemistä päätöksistä ja järjestetty omaa alueellista toimintaa.

TVY on tukenut alueellisia koulutustapahtumia ja seminaareja 11 alueella.

Kansaninvälinen toiminta

Yhteistyötä Euroopan Työttömien Verkoston (ENU) kanssa jatkettiin. Lisäksi tiivistettiin yhteyttä Ruotsin työttömien kanssa. TVY:n edustajat osallistuivat marraskuussa ENU:n vuosikokoukseen Irlannissa, jossa ENU päätti osallistua keväällä 1997 järjestettävän Eurooppalaiseen marssiin. TVY teki saman päätöksen omalta osaltaan.

Tiedotus

Karenssisanomat on vuoden aikana ilmestynyt kuusi kertaa, joista yksi kaksoisnumerona, johon keskitettiin EU-tiedotus. Lehti on esitellyt työttömien yhdistysten toimintaa. käynyt keskustelua ympäristösuojelun ja työllisyyden suhteista. pitänyt esillä suhteita ay-liikkeeseen ja kirkkoon, aloittanut työttömien neuvontapalstan ja esitellyt työttömien kulttuuritoimintaa.

Järjestön tiedotteiden läpimeno julkisuudessa on edelleenkin ollut vähäistä.

Järjestön sisäinen tiedottaminen on pääosin keskitetty aluevastaavien kautta hoidettavaksi. Heidän kauttaan välitettiin tietoutta muuttuvista laeista ja asetuksista sekä saatavilla olevia tutkimuksia ja selvityksiä.

Talous

Yhdistyksen omatoiminen varainhankinta ei edelleenkään ole ollut kovinkaan merkittävää. Positiivista kuitenkin oli jäsenmaksurahoituksen kasvu 30 %:lla.

Pääasiallisen rahoituksen lähteen muodostavat edelleen avustukset, joista merkittävin oli Raha-automaattiyhdistyksen toiminta-avustus. Lisäksi TVY sai Uudenmaan työvoimapiirin kautta omatoimisuusavustusta ja valtioneuvostolta EU-tiedotusrahaa.

Raha-automaattiyhdistys avusti myös TVY:n kautta jäsenyhdistyksiä.

Toiminnan kuluja yhdistyksellä oli runsaat 900.000 markkaa, tarkemmat tiedot selviävät tilinpäätöksessä. Tilinpäätös oli ylijäämäinen, koska vuodelle 1996 suunniteltu yhdistyksille suunnattu infopaketin toteutus ja tiedotustoiminnan kehittäminen siirtyivät pääosin toteutettaviksi vuonna 1997.

Yhteistyö

TVY:llä on edustaja Köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston EAPN-Fin:n hallittuksessa, lisäksi edustus Työllistämisasiain neuvottelukunnassa, Suomi-21 verkostossa ja Allianssissa.

Edellä lueteltujen lisäksi yhteistyötä tehdään lukuisten muiden tahojen kanssa. Niistä tärkeimpinä mainittakoon ministeriöt, keskusjärjestöt ja ammattiliitot, seurakunnat ja vammaisjärjestöt, Suomen Kuntaliitto, Sosiaaliturvan Keskusliitto. Suomen mielenterveysseura sekä ne kansalaisjärjestöt, joiden tavoitteet ovat yhteneväiset TVY:n tavoitteiden kanssa.

nuoli