Toimintakertomus 2002

Puheenjohtaja/toiminnanjohtaja: Lea Karjalainen.

Yleistä

Alkuvuoden työllisyyden kehitys tasaantui talousennusteiden saattelemana vuoden kolmannella neljänneksellä. Kaikkien taloustieteilijöiden ennusteissa lähestymme jälleen laskukautta.

Uusliberalistinen politiikka on levinnyt koko yhteiskuntaan. Havaittavissa se on eräitten puolueiden edustajien puheenvuoroissa ja myös eri tutkimuslaitosten ja ministeriöiden tutkimuksia luettaessa. VATTin syyskuussa julkaistussa raportissa vaadittiin jälleen voimakkaasti työttömyysturvan tason ja keston leikkauksia. TVY ry:n on  puolustanut työttömien ja muutoin kaikkien köyhien ihmisten oikeuksia ihmisarvoiseen elämään.

Tuloerot kasvat edelleen ja kansan jakautuminen köyhiin, rikkaisiin  ja erittäin rikkaisiin, eriarvoistaa koko kansaa. Arvot ovat koventuneet ja solidaarisuus ja inhimillisyys on unohdettu.

Syyskuussa valtion vuoden 2003 ”työttömien budjettiriihen” aikana työttömien järjestöväki oli huolissaan työttömyysturvaan syyskauden aikana aiotuista muutoksista.

Eduskunnassa oli syksyn aikana muutoskäsittelyssä kaksi suurta lakikokonaisuutta, jotka koskevat työttömiä ja huolestuttaa koko järjestöväkeä, työttömyysturvalain kokonaisuudistus ja työvoimapalvelulaki. Syksy elettiin jokaviikkoisten eduskunnan eri valiokuntien lainkuulemistilaisuuksien kanssa ja muutoksia tuli runsaasti. Tulevan vuoden alussa muuttuu useampi laki kuin koskaan vuoden 1997 alun jälkeen.

Tutkimukset osoittaa, että työttömien köyhyysaste on noussut ihmisten pudottua ansiosidonnaiselta turvalta, kun työttömyysturvan saantiehtoja kiristettiin viime vuosikymmenen loppupuolella. Reilusti yli puolet työttömistä on pudonnut ansiosidonnaisen turvan ulkopuolelle ja kaikki he ovat jo toisen luokan kansalaisia, jotka joutuvat tekemään työtä, jos sitä saavat, vastikkeellisella työttömyysturvalla. Sieltä on enää todella vaikea nousta ansioturvalle tai normaaliin työsuhteeseen. Stakesin tutkimusten mukaan pysyvään köyhyyteen ja pysyvästi työmarkkinoilta syrjäytetyiksi on joutunut jo noin 90.000 työikäistä kansalaista.

Myönteisenä ja oikean suuntaisena voidaan pitää peruspäivärahan ja työmarkkinatuen taso- ja indeksikorotuksia, jotta korotuksilla olisi todella merkitystä pienituloisille työttömille tarvittaisiin vielä toimeentulotuen tason korotusta ja asumisen omavastuuosuuden poistamista toimeentulotuesta. Tasokorotuksista hyötyy etupäässä kunnat toimeentulotuen alenemisten johdosta.

Odotettu ansioturvan nollausehdon paluu nykyisestä kymmenestä (10) kuukaudesta takaisin kuuteen (6) kuukauteen ei toteutunut. Syksyn 2001 kolmikannassa sovittiin, että paluuehto lyhenee kahdeksaan (8) kuukauteen vuoden 2003 alusta, mutta ensimmäistä kertaa työssäoloehtoa kartuttavalla työssäoloehto säilyy 10 kuukaudessa.

TVY ry:n tavoitteena tulee olla se, että kaikille työttömille taataan työpaikka ”työllistämisvelvoite” viimeistään vuoden työttömyyden jälkeen. Mikäli työpaikkaa ei pystytä järjestämään, työttömälle taataan jokin aktiivi toimenpide, kuntoutus, koulutus tai viimesijaisena toimenpiteenä terveys- ja kuntotarkastuksen jälkeen siirtyminen eläkkeelle

Alueelliset erot kasvoivat kertomusvuonna ja useat syrjäkunnat menettivät edellisvuosia enemmän väestään kasvualueille. Kansan keskittyminen vain muutamaan kasvukeskukseen tyhjentää maaseutua, vääristää väestörakennetta ja aiheuttaa pienille kunnille verotulojen kadon ja samalla jäljelle jäävälle väestölle ei pystytä tarjoamaan kunnollisia kunnallisia peruspalveluja.

Selkeästi on havaittavissa työhallinnon tilastoista se, että työllisyystalkoista on varsinkin kuntasektori vetäytynyt pois talousongelmiin vedoten. Työllisyysmäärärahoja jäi vuonna 2002 jälleen runsaasti käyttämättä ja asiassa tarvittaisiin kunnissa todellista arvokeskustelua, kun toisaalta työikäiset ihmiset siirtyvät kasvukeskuksiin vaikka ei olisi vakituista työtäkään.

Tyhjentyvän maaseudun työttömyys alenee, kun työikäisten määrän vähetessä työttömien määrä prosentuaalisesti laskee ja kasvualueiden työttömien määrä vastaavasti lisääntyy tai työllisten aste ei  ainakaan nouse.

Kasvukeskuksissa rakennetaan uutta ja tyhjenevissä kunnissa kerrostaloja puretaan. Asunnottomia on edelleen maassamme yli 10.000 henkilöä. Tutkimusten mukaan köyhyysloukkuun ovat pudonneet erityisesti nuoret ja lapsiperheet. Työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa saa jo runsaasti yli puolet työttömistä.

Suomen tulevaisuuden työllisyyspolitiikkaa rakennettaessa tarvitaan mukaan sosiaalista ulottuvuutta.

 

1. Jäsenet

TVY ry:ssä oli jäsenyhdistyksiä 206 vuoden 2002 lopussa. Muutama jäsenyhdistys lopetti toimintansa rahoitusongelmien vuoksi, samoin joillakin pienemmillä paikkakunnilla kunnat lopettivat yhdistysten tukemisen ja yhdistykset menettivät toimitilat. Muutamia uusia yhdistyksiä liittyi toimintavuonna jäseneksi.

Rahoitusongelmat koetaan kaikissa jäsenyhdistyksissä jokavuotiseksi ongelmaksi. RAY:n tuki työttömien yhdistyksille on laskenut huippuvuodesta (v. 1998)  jo viidennekseen.

TE- keskusten myöntämän omatoimisuusavustuksen määrä on pysynyt ennallaan (n. 20 milj. mk) vuodesta 1995 lähtien. Yhdistyksillä on mahdollista hakea TE- keskuksilta projektitukea, mutta vain harvat ovat saaneet rahoitusta sitä kautta.

Suurilla paikkakunnilla kuitenkin yhteiskunnan tuki työttömien yhdistyksille on kasvanut edellisvuosien tahtiin. Nämä yhdistykset työllistävät enimmillään yhden vuoden aikana yhteensä  jopa 300 pitkäaikais-työtöntä eri pituisiin työsuhteisiin yhdistelmätuen avulla.

Uutena toimenpiteenä tuli 1.9.01 voimaan laki ”Kuntouttava työtoiminta”, jonka tarkoituksena on pitkä-aikaistyöttömien poluttaminen takaisin työelämään.

Muutama työttömien yhdistys lähti heti lakia toteuttamaan sopien kuntien kanssa yhteistyöstä. Neuvotteluja kävivät useat yhdistykset.

 

2. Hallinto ja henkilöstö

2.1. Kokoukset

2.1.1. Vuosikokous 21. – 22.3.2002

TVY ry:n kymmenes (11) vuosikokous pidettiin Mikkelissä Konsertti- ja kongressitalo Mikaelin salissa. Kokouksen käytännön järjestelyistä ja tiedotuksesta vastasi Mikkelin Seudun Työttömien Toimintajärjestö ry apunaan Mäntyharjun ja Rantasalmen Työttömien yhdistykset.

Kokoukseen osallistui 212 äänivaltaista kokousedustajaa 86 jäsenyhdistysten virallisina edustajina sekä 30 seuraajaa. Kokouksen avajaisissa oli läsnä  Mikkelin kaupungin edustajana kaupunginjohtaja, eduskuntaryhmien, SAK:n, TE- keskuksen, ja Etelä- Savon maakuntaliiton edustajat, jotka esittivät kokoukselle tervehdykset. Kokouksen avajaisissa esiintyi Mikkelin nuoriso-opiston musiikkiryhmä.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat sekä sääntömuutosesitys, joka hyväksyttiin yksimielisesti. Kokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi edelleen Lea Karjalaisen. Hallituksen jäsenet ja varajäsenet valittiin aikaisempien vuosien tapaan TE- keskusten aluejakoa noudattaen.

Vuosikokouksessa työskenteli vaali- ja menettelytapavaliokuntajulkilausumavaliokunta ja sääntövaliokunta, julkilausumatyöryhmä sekä uutena tulevaisuusvaliokunta. Jokaisen valiokunnan työskentelyä johti TVY ry:n hallituksen jäsenet.

Kokouspäivien julkilausuma otsikoitiin ”Pääministeri Lipposen hallitus epäonnistunut työllisyyspolitiikassa”.

Tulevaisuusvaliokunnan työskentelyn tuloksena kirjattiin TVY ry:n tavoiteohjelma vuosille 2002- 2006. TVY ry:n hallitukselle valmistui ohjenuoraksi 11-kohtainen tavoiteohjelma  keinoineen ja etenemisohjeineen. Samoin tulevaisuusvaliokunta otsikoi ja valmisteli 7- kohtaisen TVY ry:n tärkeimmät asiat kesäkuun edunvalvontaviikolle.

Vuosikokouksessa jaettiin TVY ry:n ensimmäiset vuoden yhdistys ja vuoden vapaaehtoistyöntekijä palkinnot. Paikalliset tiedotusvälineet tiedottivat kokouksesta.

 

2.1.2. Hallituksen kokoukset

TVY ry:n hallituksen kokouksia pidettiin vuoden aikana eri puolilla maata ja eri yhteistyötahojen kokoustiloissa. Kokouksia oli kaikkiaan seitsemän (7), joista kaksi (2) pidettiin Helsingissä, yksi Mikkelissä, yksi Naantalissa, yksi Tampereella, yksi Järvenpäässä ja yksi Turussa. Kolme näistä kokouksista oli oman jäsenyhdistyksen kokoustiloissa.

Kokous 1/2001 pidettiin 29.1. Pääkaupunkiseudun rakennusalan työttömät ry:n kokoustiloissa. Kokouksessa oli vieraana työministeriöstä hallitusneuvos Päivi Kerminen, joka kertoi omatoimisuusavustuksen uudesta asetuksesta sekä projektituesta. Keskustelua käytiin myös yhdistelmätuen muutoksista ja lain kokonaisuudesta. Kokouksen aluksi hallituksen jäsenillä oli mahdollisuus tutustua yhdistyksen toimintaan ja Kyläsaaren toimitiloihin.

Kokouksessa vahvistettiin muiden asioiden ohessa vuosikokousta varten toimintakertomus ja allekirjoitettiin tilit sekä vahvistettiin vuosikokousasiakirjat.

Kokous II/2001 pidettiin Mikkelissä vuosikokousta edeltävänä päivänä eli 20.3 Mikkelin Seudun Työttömien Toimintajärjestö ry:n yhdistyksen kokoustiloissa.

Kokouksessa viimeisteltiin seuraavana päivänä käynnistyvän vuosikokouksen asiat sekä asialistalla oli muiden muassa lokakuun Ihmisoikeuspäivien ohjelman vahvistaminen. Mikkelin yhdistyksen puheenjohtaja esitteli TVY ry:n hallituksen jäsenille yhdistyksen toimintaa.

Kokous ja koulutus III/2001 ja samalla uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 17-19.4 Naantalissa, Raision kaupungin leirikeskuksessa Luonnonmaalla.

Kokouksessa valittiin järjestölle vara-puheenjohtaja, työvaliokunta, jaostot ja TVY :n edustajat luottamustehtäviin.

Lisäksi kokouksessa vahvistettiin TVY ry:n taloussääntö, valiokuntien ja jaostojen toiminta-ohjeet, järjestön matkustusohjesääntö sekä hallituksen jäsenten kulukorvaus-menettely.

Kokous IV/2001 pidettiin 12.6. Helsingissä SAK:n keskustoimiston kokoushuoneessa. hallitus. Kokouksen pääpaino oli syksyn toiminnansuunnittelun vahvistaminen.

Kokous V/2001 pidettiin Tampereella Tampereen Seudun Työttömät ry:n kokoustiloissa 19.8. Kokouksessa mm. vahvistettiin TVY ry:n toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2002 sekä hakemus toiminnan rahoittamista varten RAY:lle. Tampereen yhdistyksen edustajat esittelivät yhdistyksen toimitiloja ja toimintaa kokouksen osallistujille.

Kokous VI/2001 pidettiin 24.10 Seurakuntaopistolla Järvenpäässä VIII- Ihmisoikeuspäivien päätteeksi.

Kokous VII/2001 ja samalla vuoden viimeinen kokous pidettiin laivaseminaarin jälkeen Turussa Hotelli Seaportissa 29.11. Kokouksen tärkeimpiä asioita oli TVY ry:n seuraavan vuosikokouksen suunnittelu.

Hallituksen kokousten määrä oli sama kuin edellisenä vuonna ja hallituksen varsinaiset jäsenet osallistuivat vuoden aikana kokouksiin yleisesti hyvin. Poissaoloja oli useimmiten paikkaamassa ensimmäinen varajäsen. Vuoden aikana yksi hallituksen jäsen työllistyi ja jätti luottamustoimen.

 

 2.1.3. Työvaliokunnan kokoukset

Työvaliokunta kokoontui aina ennen hallituksen kokousta valmistelemaan tehtävänsä mukaisesti päätösasioita hallitukselle. Vuoden aikana työvaliokunta kokoontui kolmetoista (13) kertaa. Järjestön toimintakaaviota muutettiin siten, että työvaliokunnalle siirrettiin järjestön käytännön työtehtävistä lisää päätäntävaltaa.

 

2.1.4. Jaostojen kokoukset

Jaostoista aktiivisimmin kokoontui tiedotusjaosto. Kokoontumisia oli kauden aikana  (5) kertaa, joista yksi yhteinen työvaliokunnan kanssa Jaoston tehtävänä oli mm. Karenssisanomat julkaisujen suunnittelu sisällön ja painoasun osalta. Tiedotusjaosto käsitteli myös tiedotuksen yleistä tehostamista ja kehittämistä. Talousjaosto kokoontui yhden kerran  yhdessä työvaliokunnan kanssa valmistelemaan vuoden 2003 budjettia.

Tulevaisuustyöryhmä kokoontui kaksi (2) kertaa ja opinto- ja virkistysjaosto kaksi (2) kertaa sekä edunvalvontajaosto myös kolme (3) kertaa. Edunvalvontatehtävien toteuttaminen jakautui   kauden aikana isolle joukolle jäsenjärjestöjen ihmisistä.

 

2.2. Henkilöstö

TVY ry:n keskustoimistossa oli vuoden aikana työssä neljä (4) henkilöä. Puheenjohtaja /toiminnanjohtaja, järjestösihteeri, sekä tiedottaja palkattuna 28.1-22.3. vuosikokouksen tiedotukseen ja Karenssisanomien valmisteluun sekä järjestösihteerin sairasloman sijaiseksi sekä kaksi (2) toimistotyöntekijää yhdistelmätuen avulla.

 

3. Talous

TVY ry:n taloudenhoito hoidettiin Tiliympyrä-tilitoimiston henkilöstön avulla.  Muutos on tuonut selkeitä säästöjä taloudenhoitoon ja on osoittautunut toimivaksi ja joustavaksi tavaksi hoitaa kirjanpito. Käytännössä tilitoimiston työntekijä käy hoitamassa kirjanpidon TVY ry:n toimistossa järjestön omalla koneella ja ohjelmalla.

 

3.1. Avustukset

TVY ry haki Uudenmaan TE-keskukselta avustusta vuonna 2002 järjestettäviin koulutus- ja seminaaritapahtumiin sekä puheenjohtajan palkkaukseen. Päätös oli kielteinen ja järjestössä oltiin huolissaan toiminnan laajuudesta toimintavuonna.

RAY:n hallituksen esitys joulukuussa 2002 enteili    suuruista euron perusrahoitusta, jonka valtioneuvosto helmikuussa myös vahvisti.

Vuonna 2002 TVY ry haki ja sai 1000 euroa kulttuuriministeriöltä avustusta Kesä- ja Kulttuuripäivien järjestämiseen.

 

3.2. Oma varainhankinta

TVY ry:n oman varainhankinnan tärkein tukipilari on edelleenkin jäsenyhdistysten jäsenmaksut. Jäsenmaksujen määrä on kuitenkin muutaman vähentynyt jäsenyhdistysten lopettamisien ja yhdistysten jäsenmäärien vähenemisen takia. Koulutuksiin ja kulttuuripäivien järjestelyihin osallistujilta on peritty omavastuu osuus, jolla on katettu osa tapahtumien kuluista.

Toimintavuonna hankittiin oman varainhankinnan lisäämiseksi TVY ry:n nimellä varustettuja kyniä ja TVY:n logolla varustettuja T-paitoja AY- liikkeeltä saatiin avustuksia vuosikokousta varten ja kansanedustajilta hieman tukimaksuja. Karenssisanomat 2/ 2002 myytiin ilmoituksia.

 

4. Tiedotus

Päivittäisestä tiedottamisesta vastasi edelleen TVY ry:n puheenjohtaja ja toimiston henkilökunta. Oma tiedottaja oli palkattu 28.1.-22.3. väliseksi ajaksi. Tiedottaja vastasi alueellisista tiedottamiskoulutuksista, Karenssisanomien tekstien oikoluvusta ja taiton suunnittelusta. Ihmisoikeuspäivien aikana tiedotuksessa oli lainassa Turun seudun työttömät ry:n tiedottaja, hän  valmisteli päivien artikkelit Karenssisanomiin.

 

4.1. Karenssisanomat

Vuoden 2002 aikana julkaistiin kaksi (2) TVY ry:n omaa lehteä, Karenssisanomia. Maaliskuun lehti painettiin ja taitettiin yhteistyössä Järvenpään Työttömät ry:n kanssa ja se ilmestyi maaliskuussa TVY ry:n vuosikokoukseen.

Lehden sisällöstä vastasi TVY ry:n oma väki ja yhteistyökumppaneiden asiantuntijat. Lehdessä oli artikkeleina muiden muassa Tasavallan presidentin tervehdys vuosikokoukselle ja Etelä- Savon työllisyyden edistämisestä koskevia artikkeleita. Keskiaukeaman täytti tiedotus markan muuttumisesta Euroksi.

Lehteen kirjoitti TVY:läisten lisäksi artikkelit mm. Työministeriön erityisasiantuntija Pekka Tiainen ja  kansanedustaja Kari Rajamäki .

Vuoden toinen lehti ilmestyi uudella painoasulla joulukuun alussa itsenäisenä lehtenä. Painoasu muutettiin tabloid- tyyppisestä aikakauslehtityppiseksi.

Lehden pääpaino oli Työttömien IX- Ihmisoikeuspäivät ja lehdessä julkaistiin kaikkien kanavien tulokset, artikkeleita alustajista ja osallistujista. Artikkelit Ihmisoikeuspäiviltä kirjoitti Turun Työttömien tiedottaja Päivi Salminen.

Lisäksi lehdessä julkaistiin yhdistysten toiminnoista ja tapahtumista kertovia artikkeleita ja yhdistysten, yhteistyökumppaneiden, ja kansanedustajien joulutervehdyksiä työttömien yhdistyksille. Lehden taitosta vastasi TVY ry:n toimistotyöntekijä. Lehti painettiin Vantaalaisessa Trinket Oy:n kirjapainossa.

 

4.2. Sisäinen tiedottaminen

Vuoden 2002 aikana järjestön sisäistä tiedottamista hoidettiin henkilökunnan osalta viikkopalaverien ja muiden keskustelutuokioiden avulla. Hallituksen jäsenille päivittäinen tiedottaminen tapahtui pääsääntöisesti sähköposti yhteyksillä.

Jäsenjärjestöille tiedotettiin edelleen puhelimitse, jäsenkirjeiden, lisääntyneen sähköpostin ja järjestön www-sivujen kautta.

Tavoitteena oli tiedottaminen siirtäminen toimintavuoden aikana mahdollisemman paljon sähköpostin ja kotisivujen välityksellä tapahtuvaksi. Kotisivut on vuoden aikana saatu toimimaan ja sivuilla tiedotetaan sekä tulevista, että jo olleista tapahtumista ja tilaisuuksista. Kaikki jäsenyhdistykset , joilla on internetyhteys, pystyvät sivuilta hakemaan tarvittavaa tietoa. Jäsenyhdistyksistä vajaalla puolella on käytössään sähköposti- ja internet-yhteys, joten jäsenkirjeet ovat vielä tärkein tiedotuksen muoto. Osassa yhdistyksistä internetin ja sähköpostin käyttöä heikentää myös heikko vanhat laitteet.

Jäsenkirjeitä lähetettiin vuoden 2002 aikana yhdeksän (8) kappaletta.

Jäsenkirjeet sisälsivät mm. tietoa TVY ry:n vuosikokouksesta, edunvalvontatapahtumista, hallituksen kokouksista, TVY ry:n järjestämistä alueiden koulutuksista, valtakunnallisista seminaareista ja  Ihmisoikeus-päivistä. Jäsenkirjeissä kerrottiin myös työttömien puolesta annetuista lausunnoista, muuttuvista laeista, EU-elintarvikeavusta, hygieniapassista, työturvallisuus asioista yhdistyksissä jne.

TVY ry:n kotisivujen on päivitetty säännöllisesti.  Sivut päivitettiin kokonaan kesäkuussa ja syksyn aikana säännöllisesti.

 

4.3. Ulkoinen tiedottaminen

TVY ry:n tiedottaminen yhteistyökumppaneille, tiedotusvälineille, päättäjille ja virkamiehille tapahtui pääsääntöisesti sähköpostin kautta. TVY ry:n sähköpostiosoitteistossa on kaikkien tiedotusvälineiden, kansanedustajien ja ministeriöiden sekä yhteistyökumppaneiden sähkö-postiosoitteet.

Tärkeitä tiedottamisen välineitä olivat myös järjestön omat www-sivut, Karenssisanomat sekä henkilökohtaiset kontaktit.

 

5. Edunvalvonta

5.1. Yhteistyö ay-liikkeen kanssa

Toimintavuoden aikana keskusteltiin useaan otteeseen hallituksen ja työvaliokunnan kokouksissa TVY ry:n ja ay-liikkeen välisistä suhteista. TVY ry:n jäsenyhdistysten puolelta toivotaan ay-liikkeen kanssa  kiinteämpää yhteistyötä. Asiasta käytiin vuoden aikana keskusteluja myös ay-liikkeen eri sektoreiden kanssa. Yhteistyölle ei ole esteitä, kun vain löydämme ne toimintatavat, joissa yhteiset tavoitteet kohtaavat.

Ay-liikkeen, SAK:n ja liittojen asiantuntijat ovat toimineet useissa valtakunnallisissa ja alueellisissa TVY ry:n järjestämissä koulutustapahtumissa kouluttajina.

SAK:n ja STTK:n kanssa yhteisinä tavoitteina on ollut eduskunnan valiokuntien kuulemistilaisuudet ja niihin valmistellut lausunnot ja yhteistyössä on onnistuttu edellisvuosia paremmin.

Alueellisesti ay-liike on tukenut TVY ry:n jäsenyhdistysten järjestämiä edunvalvontatapahtumien matkoja Helsinkiin. Useilla paikkakunnilla ay-liike on edellisvuosien tapaan yhdistysten tärkeä taloudellinen tukija. Toimintavuonna ay-liike tuki TVY ry:n toimintaan oli    euroa.

 

5.2. Yhteistyö eduskunnan kanssa

Yhteistyö kansanedustajien ja virkamiesten kanssa oli toimintavuonna erityisen vilkasta ja antoisaa.

 

5.2.1. Työttömät tapasivat kansanedustajat

TVY ry:n edustajat tapasivat eri puolueiden kansanedustajia vuoden aikaan useaan otteeseen. Työttömien edustajia usealta alueelta vieraili eduskunnassa tavaten oman alueensa kansan-edustajia. Alueilla järjestettiin myös yhteisiä työttömien ja kansanedustajien tapaamisia TVY ry:n hallituksen jäsenten kutsusta.

 

5.2.2. Edunvalvontatapahtumat

3.1. Pro Demogratia palaveri/ Karjalainen

15.1. STKL/ Kohti Johannesburgia/ Kekäläinen

30.1. STM/ Kuntouttavan työtoiminnan seurantaryhmän kokous/ Karjalainen

8.2. Eläketurvakeskus tapaaminen/ Karsikas, Lasse Räsänen, Karjalainen

9.2. Köyhyys, pitkäaik. työttömyys ja syrjäytyminen/ Helsinki/ Kekäläinen

27.2. Vaikuttajafoorumin työpalaveri/ Metsokonserni/ Karjalainen

6.5. Akava/ Karjalainen, Leppälä, Nygren

6.5. Kuntaliitto, Alanen/ Karjalainen, Leppälä, Hanka

20.5. Palvelutyönantajien edustajien tapaaminen/Karjalainen, Kuoppa-aho

23.5. TM/ Strategiapäivät/ Kekäläinen

24.5. TM/ Työvoiman saatavuus ja ikääntyminen/ Hanka

28.5. VM/Minun Eurooppani/ Karjalainen

28.5. Kuntaliitto/ sosiaalinen yritys/ Kuoppa-aho

5.8.  Eduskunta/ Vasemmistoliiton ryhmä/ Karjalainen, Hanka, Kekäläinen

21.8. Ryskäryhmä/ eduskunta/ Karjalainen

22.8. Järjestöjohtajien tapaaminen/ Karjalainen

26.8. Auto- ja kuljetustyöväenliitto/ Karjalainen, Vehniäinen

26.8. STM Kestävän kehityksen sosiaalipoliittinen jaosto/ K-G. Kunnas

26.8. Kuntouttavan seurantaryhmä/ Karjalainen

28.8. TM/ Karjalainen, Leppälä

29.8. Vaspotin palaveri/ Valli

2.9. Uudenmaan TE- keskus/ Karjalainen, Puhakka

3.9. Työttömien budjettiriihi/ Eduskunta

5.9. Ihmisarvopäivät/ Juuka/ Karjalainen

11.9. Sosiaalifoorumin valmistelu/ Kekäläinen

18.9 Kannustavan sosiaaliturvan päivät/ Karjalainen, Venäläinen, Nygren, Heinonen

30.9. Stakes/ Valli

2.10. RAY/ Karjalainen, Valli

3.-4.10. Työllisyystyön neuvottelupäivät/ Lappeenranta/ Weman

7.10. EAPN-Fin lähialueyhteistyöpalaveri/ Karjalainen

10.10. Eurooppa 2010/ Karjalainen

17.10. Nälkäryhmän seminaari/ Heinonen

28.10. Kuntouttavan työtoiminnan seurantaryhmä/ Karjalainen

30.10. STM/ STKL/ sosiaalipalvelu osaamiskeskukset/ Karjalainen

5.11. Työ hyvinvointi/ työntekijästä osaajaksi/ Honkanen

6.11. Työllisyys seminaari Raisio/ Karjalainen, Hanka

8.11. Lähialueyhteistyö/ Karjalainen, Valli

11.11. Tulevaisuusfoorumi Järvenpäässä/ Kuoppa-aho

18.11. Kuntouttavan työtoiminnan seurantaryhmä/ Karjalainen

20.11. STM, STKL/ työkokous/ Karjalainen

12.12. Kuntouttavan työtoiminnan seurantaryhmä/ Karjalainen

 

5.2.2.1. Kesäkuun edunvalvontaviikko 4.-6.6.2002

Kesäkuun edunvalvontaviikolla kolmen päivän aikana TVY ry:n edustajat tapasivat ministereitä, ay- liikkeen edustajia, vihreiden, vasemmistoliiton, demarien, keskustan, kristillisdemokraattien, ja kokoomuksen eduskuntaryhmien edustajat. Eduskuntatalon auditoriossa järjestettiin torstaina tilaisuus, johon osallistui kaikkien eduskuntaryhmien edustajia. Päivien aikana tavattiin 11  ministeriä ja 16 ay-liikkeen edustajia sekä kaikkien eduskuntaryhmien edustajat omissa tilaisuuksissaan..

Tapaamisten pääasiana oli työttömien työllistymisen edistäminen, kaikkien  köyhien suomalaisten elämäntilanteen parantaminen ja alueellisen eriarvoisuuden poistaminen.

Tapaamisia oli kaikkiaan 35 ja tapaamisissa puheenjohtajana oli TVY ry:n hallituksen jäsenet. Tapahtuman ajaksi työttömiä tuli pääkaupunkiin aina kaukaisinta Lappia myöden.

Edunvalvontaviikon tapaamisiin osallistui kaikkiaan noin 250 henkilöä. Eduskuntatalon edessä Helsingin työttömät- Hety ry vastasi hernekeiton ja kahvin valmistuksesta sekä äänentoistolaitteista.

Tapahtuman päätteeksi osa yhdistysten edustajista matkusta viettämään kesäpäivää Tallinnaan.

Tapaamisia valtiovallan ja ay-liikkeen edustajien kanssa järjestettiin seuraavasti:

 

4.6.
Pääministeri
SAK
Erto
Rautatieläistenliitto
Teollisuuden Toimihenkilö Unioni
Puu- ja erityisalojen liitto
Kauppa- ja teollisuusministeri
Sosiaali- ja terveysministeri
Oikeusministeri
RKP:n eduskuntaryhmä
Kemianliitto
Työministeri Filatov
Perussuomalaiset – eduskuntaryhmä
Paperiliitto
Vasemmistoliitto – eduskuntaryhmä

 

5.6.
Vakuutusväen liitto
Postiliitto
PAM
Alue-ja kuntaministeri Korhonen
STTK
Keskusta – eduskuntaryhmä
Metalliliitto
Rakennusliitto
KTV
Ulkomaankauppaministeri Vilen
Kokoomus – eduskuntaryhmä
Seurakuntien viranh.ja toim.halt.liitto
Sos.Dem.- eduskuntaryhmä
Opetusministeri Maija Rask

 

6.6.
SEL
Vihreät – eduskuntaryhmä
Valtiovarainministeri Niinistö
Peruspalveluministeri Biaudet
KD – eduskuntaryhmä
Kulttuuriministeri Dromberg

 

5.2.2.2. Työttömien budjettiriihi

Perinteiseksi jo muodostunut eduskunnan syyskauden alkajaisten aikana järjestettävä työttömien edunvalvontatapahtuma järjestettiin ”Työttömien budjettiriihen nimellä. Tapahtumaan osallistui noin 300 henkilöä eripuolilta linja-autoilla. Tapahtumapäivän jälkeen maakunnista tullut väki jatkoi matkaa syyspäivän viettoon Tallinnaan.

 

5.3. Yhteistyö KDYK:n kanssa

Yhteistyö Kirkon Diakonia- ja Yhteiskuntatyönkeskuksen (KDYK) kanssa on vuosien varrella tiivistynyt ja tullut järjestölle yhä merkityksekkäämmäksi. Yhteistyötä tukee vahva molemminpuolinen luottamus. Näyttävimmän osion yhteistyöstä muodostaa edelleen Ihmisoikeuspäivät, päivistä on muodostunut TVY:n vuoden tärkein koulutus- ja kehittämis-seminaari.

KDY, TVY ry ja Imatran seurakunta järjestivät 11-12.3. joka toinen vuosi pidettävät työttömyystyön neuvottelupäivät Imatran seurakunnan leirikeskuksessa Paikalla oli seurakuntien diakonia työntekijöitä ja TVY ry:n hallituksen jäseniä ja yhdistysten toiminnan vetäjiä lähinnä Itä- Suomen läänin ja Tampereen hiippakunnan alueelta.

Päivien aikana suunniteltiin kirkon ja yhdistysten yhteistyön kehittämistä. Päivillä ideoitiin mm:ssa Pohjois- Karjalan ”Ihmisarvonpäivät”, jotka toteutettiin syksyllä ensimmäisen kerran.

 

5.3.1. Ihmisoikeustyöryhmä

KDY:n, eri yliopistojen asiantuntijoiden ja TVY ry:n yhdessä perustama Ihmisoikeus-työryhmä ei kokoontunut toimintavuonna kertaakaan. Yhteistyötä tehtiin sähköpostin välityksellä. TVY ry:n edustajina Ihmisoikeustyöryhmässä ovat Hety ry:n toiminnanjohtaja Markku Kekäläinen, Kansainvälisten asioiden vastaava Karl Gustav Kunnas ja TVY ry:n puheenjohtaja Lea Karjalainen.

Yliopistojen asiantuntijoina Åbo Akademin ihmisoikeusjuristi professori Martin Scheinin sekä Tampereen ja Joensuun yliopistojen professori Pertti Koistinen, KDY:sta yhteiskuntatyön sihteeri, pastori Ilkka Sipiläinen ja diakoni/Asunnottomat ry:n toiminnanohjaaja Maisa Kuikka.

 

5.4. TVY ry:n edustukset

TVY ry:n edustajat ovat mukana myös  valtionhallinnon ja yhteistyökumppaneiden työryhmissä.

 

5.4.1. Kuntouttavan Työtoiminnan (KUTY) ohjaus- ja seurantaryhmä

Sosiaali- ja terveysministeriö nimitti ”Kuntouttavan työtoiminnan” ohjaus ja seurantaryhmän lain valmistuttua tammikuussa 2001.

TVY ry:n varsinaisena edustajana työryhmässä on toiminut hallituksen jäsen, Varsinais-Suomen alueen edustaja Kari Hanka (Raision Työttömät ry), ja hänen estyneenä ollessa sijaisena on toiminut TVY ry:n puheenjohtaja Lea Karjalainen.

 

5.4.2. Uudenmaan TE- keskuksen yritys- ja asiakasraati

Uudenmaan TE- keskuksen Yritys- ja asiakasraadissa TVY ry:n edustajana on ollut kutsuttuna järjestön puheenjohtaja.

Raati käsittelee Uudenmaan TE-keskuksen työvoimaosaston ja työvoimatoimistojen palvelujen kehittämistyötä, järjestää työllisyyttä pohtivia ja edistäviä seminaareja Uudenmaan TE-keskuksen alueella yhdessä muiden työllisyyden kanssa kamppailevien tahojen kanssa. Asiantuntijaraadin tavoitteena on myös, että sen jäsenet välittää tietoa oman kohderyhmän tilanteesta muille raadin jäsenille.

 

5.4.3. Kuntaliiton Kumppanuusprojekti

Kuntaliiton Kumppanuus-projektissa TVY ry:n edustajana oli Järvenpään Työttömät ry:n toiminnanohjaaja Aimo Kuoppa-aho.

 

5.4.4. Vaikuttajafoorumi

Hyvinvointipolitiikan strategisia valintoja pohtiva Vaikuttajafoorumi on Sosiaali- ja terveysministeriön (STM:n) uusi yhteistyö- ja koulutusohjelma yhteiskuntamme keskeisissä asemassa oleville päättäjille.

Ensimmäinen foorumi järjestettiin kahtena jaksona 21-24 tammikuuta 2002 Helsingissä ja Jyväskylässä sekä 4-7 huhtikuuta Hämeenlinnassa. TVY ry:n puheenjohtaja oli kutsuttu Suomen ensimmäisen koulutusohjelman osallistujaksi.

 • Koulutuksen tavoitteena on erityisesti: Syventyä sosiaali- ja terveyspolitiikan keskeisiin kysymyksiin.
 • Antaa palautetta ministeriöillemme ja muille hyvinvointipolitiikan toimijoille harjoitetun politiikan onnistumisesta ja kehittämistarpeista eri yhteiskuntasektoreiden näkökulmasta.
 • Kehittää eri toimijoiden välistä sektorirajat ylittävää yhteistyöstä.

Vaikuttajafoorumi tullenee olemaan tulevaisuudessa ministeriössä jatkuva prosessi.

 

5.5. TVY ry:n kuulemistilaisuudet eduskunnan valiokunnissa

Vuoden 2002 kevään ja syksy aikana TVY ry:ltä pyydettiin kuultavaksi aikaisempaa useammin               eduskunnan valiokuntien lakimietintöjen valmisteluja varten. Lausuntojen valmistelu tapahtui pääasiassa sähköpostin välityksellä ja valmisteluihin osallistui TVY ry:n puheenjohtaja, kansainvälisten asioiden vastaava Karl Gustav Kunnas, Hety ry:n toiminnanjohtaja Markku Kekäläinen, TVY ry:n hallituksen jäsen Kari Hanka, varapuheenjohtaja Seppo Leppälä sekä hallituksen jäsen Esa Venäläinen ja satunnaisesti muutama jäsenyhdistyksen jäsen.

Ongelmia edelleen aiheutti lausuntojen valmistelussa se, että syksyn aikana käsittelyssä oli yhtä aikaa kaski suurta lakikokonaisuutta; työvoimapalvelulaki sekä työttömyysturvalain kokonaisuudistus ja useampi pienempi lakikokonaisuus.

Henkilö- ja taloudellisten resurssien puute myös vaikeuttaa toimintaa, järjestöllä ei ole mahdollisuus palkata lakiavustajaa lausuntojen laatimiseen.

Samassa yhteydessä TVY ry:n kanssa on ollut kuultavana  kaikki kolmikannan osapuolet, joilla on mahdollisuus vapauttaa muusta työstä omat palkalliset asiantuntijat lausuntojen laadintaan ja kuultaviksi.

 

Vuoden aikana annettu mm:ssa seuraavat lausunnot:

03.04.-02 Työ-ja tasa-arvoasiainvaliokunta/ kuntoutusselonteko

02.05.-02 Työ-ja tasa-arvoasiainvaliokunta/ EU:n työllisyyssuuntaviittojen mukainen Suomen työllisyyspolitiikan toimintasuunnitelma

06.05.-02 Sosiaali-ja terveysvaliokunta/ työttömyyseläkeselvitys, osa-aikaeläke    ja yksilöllinen varhaiseläke

04.06.-02 Työministeriö/ Työllisyyspolitiikan suuntaviitat

22.05.-02 Työministeriö/ työttömyysturvan uudistus

23.09.-02 Työministeriö/ Työvoimapalvelulain uudistus

24.09.-02 Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta/ työvoimahallinnon asiakaspalvelujärjestelmä

01.10.-02 Työ-ja tasa-arvoasianvaliokunta HE 116/

16.10.-02 Työ-ja tasa-arvoasiainvaliokunta/ työttömyysturvalain muuttaminen

05.11.-02 Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta/ koulutus- ja erorahastolaki

06.11.-02 Sosiaali- ja terveysvaliokunta/ Työttömyysturvalain muuttamien

07.11.-02 Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta/ työvoimapalvelulaki

08.11.-02 Työ- ja tasa-arvoasiain valiokunta/ vuorotteluvapaalaki

14.11.-02 Työ-ja tasa-arvoasianvaliokunta

13.11.-02 Työministeriö/ työvoimapalvelulain uudistus

19.11.-02 Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta/ eläkelainsäädännön muuttaminen

22.11.-02 Työ- ja tasa-arvoasiainvaliokunta/ työttömyysetuuksien rahoitus ja työntekijän

eläkelain 12 c § muuttaminen

 

6. Järjestötoiminta

6.1. TVY ry  – jäsenjärjestöt 10 vuotta

TVY ry:n jäsenjärjestöistä vanhimmilla tuli täyteen 10 toimintavuotta. Vaikka juhlaan ei olekaan aihetta useat yhdistykset järjestivät tapahtuman kunniaksi toimintapäivän. Monipuolinen tapahtumapäivä järjestettiin Turussa, Kuopiossa, Lahdessa, Iisalmessa, Huittisissa, Raumalla, Kouvolassa, Jyväskylässä, Imatralla, Lohjalla, Mikkelissä, Hämeenlinnassa ja Kokkolassa. TVY ry muisti jäsenyhdistyksiä Lohjan yhdistyksessä valmistetuilla pahkapuusta valmistetuilla seinäkelloilla.

 

6.2. Koulutus

Valtakunnallinen  koulutukset

Vuoden aikana järjestettiin neljä koulutusta, joissa kouluttajina olivat eri yhteistyöahojen asiantuntijat   ja virkamiehet.

 

6.2.1. Koulutus I/ 2002 vuosikokouksen yhteydessä

Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin ensimmäisen päivän aamuna ennen vuosikokouksen alkua kaksi luentoa.

Aiheina Työttömyys- ja eläketurvan sovitut muutokset, kouluttajana TELA:n tiedottaja Pertti Kadenius ja Itä- Savon kuntayhtymän ESR- hankkeesta, työllistymisen palvelukeskus Reimarin toiminnasta ohjaaja Arja Koli.

 

6.2.2. Koulutus II/2002

7.5. TVY ry järjesti LEL.in auditoriossa koulutustapahtuman, johan osallistui 92 jäsenjärjestöjen edustajaa. Koulutuksen aiheina oli Työeläkeuudistus, kouluttajan LEL:in Toivo Kyllönen, Yleiset työsuhteita koskevat säännökset kouluttajana Uudenmaan työsuojelupiiristä työsuojelutarkastaja Lea Piho sekä työttömyysturvan muutoksista kouluttajana SAK:n lakimies Janne Metsämäki.

 

6.2.3. Koulutus III ja Ihmisoikeuspäivät

Työttömien IV – Ihmisoikeuspäivät ja samalla vuoden tärkein edunvalvontakoulutus järjestettiin Seurakuntaopistolla Järvenpäässä 21- 23.10. Perinteisesti yhteistyökumppaneina päivien järjestelyissä oli KDY ja Seurakuntaopisto. Päivien teemana oli ”Hyvää työtä ja oikea palkka

Kanavien aiheina oli : Kansalaispalkka- Perustulo, Kuntouttava työtoiminta, Työllistymistakuu, EU- maiden mallit sosiaaliturvalla työhön ja voimavaraistamiskanavat pohtien työttömien hyvää elämää. Päivillä asiantuntijoina oli mm:ssa professori Pertti Koistinen ja Stakesista tutkijat Matti Kortteinen ja Jouko Karjalainen. Päivien päätösistunto jaettiin kahteen jaksoon. Ensimmäisessä istunnossa vastaamassa kanavien töiden tuloksiin oli työministeri Tarja Filatov ja sosiaali- ja terveysministeri Maija Perho. Toisessa istunnossa vastaamassa oli kaikkien eduskuntaryhmien edustajat. Sosiaalipoliittisia kanavien vetivät TVY ry:n hallituksen jäsenet ja voimavaraistamiskanavia asiantuntijoina seurakuntien työntekijät ja koulutettu

Koulutuspäiville osallistui 208 henkilöä. Osallistujina oli myös seurakuntien työntekijöitä yhteiskuntatyön puolelta

 

6.2.4. Koulutus IV/2002

Vuoden viimeinen valtakunnallinen koulutus järjestettiin Viging Amorella 28.-29.11.-02.

Aiheina Työttömyysturvan kokonaisuudistus kouluttajana Puu- ja erityisalojenliiton työttömyyskassan johtaja Hannu Saimanen, työsuojelu yhdistyksissä kouluttajana Uudenmaan työsuojelupiirin tarkastaja Lea Piho , EU:n laajeneminen kouluttajana kansanedustaja Mikko Immonen ja vakuutusasioista  Varma- Sammosta vakuutustarkastaja Lasse Lindholm.

Koulutukseen osallistui 124 henkilöä.

 

6.2.5. Alueelliset koulutukset

Kevään koulutusosioina oli ”Tiedottaminen järjestötyössä” ja ”Hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet”. Kouluttajaksi palkattiin TVY ry:n hallituksen jäsen ja Etelä- Savon aluevastaava Kirsti Ahokas. Tarve koulutuksiin tuli alueiden toivomuksista eri paikkakunnilta TVY ry:n jäsenjärjestöiltä.

Usein puhutaan, että tieto ei kulje TVY ry:n ja jäsenyhdistysten välillä. Tietokatkoja ja tiedon vääristymiä ilmenee sekä paikallisella että alueellisella tasolla myös yhdistysten välillä. Samalla alueella toimivat yhdistykset eivät esimerkiksi tiedä toistensa toimista. Koulutuksella saavutettiin tilanteeseen parannusta siellä missä koulutukset pidettiin.

 

Alueellisia koulutuspäiviä on järjestetty vuoden aikana seuraavasti:

31.01. Häme/ Nastola / KELA:n sosiaalipaketti 2002

01.02. Etelä- Savo/Mikkeli/ Työnantajavelvoitteet/ työsuojelupiiristä Reijo Lindroos ja Lasse Kuronen

08.03. Etelä- Savo/ Mikkeli/ Omatoimisuusavustus ja projektituki/TE- keskuksesta Matti Salmela

14-15.03. Kainuu/ Kajaani/ Järjestötiedottaminen/ Kirsti Ahokas

10-11.04. Häme/ Hämeenlinna/ Hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet/ Kirsti Ahokas

18.4. Etelä- Savo/ Mikkeli/ Hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet/ kouluttajana SAK:n aluejohtaja Paula Kivivuori- Meri

23.04. Lappi/ Sodankylä/ Omatoimisuusavustus/ TE- keskuksesta Raimo Paldanius ja Tuula Räihä

25.04. Häme/ Nastola/ Hallituksen  jäsenten vastuut ja velvollisuudet/ Kirsti Ahokas

16-17.5. Kainuu/ Kajaani/ Hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet/ Kirsti Ahokas

21.5. Satakunta/Rauma/ Hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet/ Kirsti Ahokas

22.5. Varsinais-Suomi/ Hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet/ kouluttajana SAK:n aluejohtaja Seppo Ansamaa / TELA:n tiedottaja Pertti Kadenius

22.05. Pohjois- Karjala/Joensuu/  projektituki ja omatoimisuusavustus/TE- keskus Anu Ovaskainen

29.05. Etelä- Savo/ Pieksämäki/ Päihteiden väärinkäyttö ja tunnistaminen/ kouluttajana Pieksämäen poliisi

30.05. Pirkanmaa/ Tampere/ Hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet/ Kirsti Ahokas

4.8. Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa

16.08. Häme/ Heinola/ Omatoimisuusavustus/ TE -keskuksesta Jaana Häyhä ja Mariota Ardel

29.08. Pohjois-Karjala/ Lieksa/ Järjestökoulutus

05.09. Kainuu/ TE- keskus- omatoimisuusavustus Jarmo Vikreen

24.09. Pohjois-Karjala/ Värtsilä/ Järjestökoulutus

09.10 Kainuu / Hygieniaosaaminen ja omavalvonta/ Kouluttajana Esa Venäläinen

14-15.10. Pohjois-Karjala/Eno/ toiminnanohjaajien ja aktiivisten ”pulinapäivät” TSL Kirsti Kuittinen

21-22.10 Keski- Suomi/ Keuruu/ Hygieniapassi

29.10. Pirkanmaa/ Tampere/ Työturvallisuuslaki ja työsuhdeturva/ Työsuojelupiiri

5.11. Työllisyysseminaari/ Varsinais- Suomi/ Turku, Immonen, Huotari, karjalainen, Hanka

6-8.11. ja 14-15.11. Kainuu/ Eläkeasiat/ kiertävänä kouluttajana TELA:n Ulla Algren

21-22.11. Keski-Suomi/ Suolahti/ Hygieniapassi

04.12. Työllisyysseminaari/ kansanedustajaehdokkaiden tentti/ kaakkois- Suomi/ Imatra

13.12. Keski- Suomi/ Jyvässeutu/ Hygieniapassi

16-17.12. Keski- Suomi/ Pihtipudas/ Hygieniapassi

17.12. Keski- Suomi/ Kinnula/ Hygieniapassi

 

6.3. Muu koulutus

Henkilöstön ja hallituksen jäsenten koulutustoiminnan tehostamisessa päästiin hyvään alkuun.

Koulutusta tehostetaan edelleen ja tavoitteena on, että hallituksen jäsenet pystyvät kouluttamaan oman alueensa yhdistyksiä yhteiskoulutuksissa saatujen tietojen pohjalta.

 

6.3.1. Jäsenyhdistysten koulutus

Jäsenyhdistysten henkilöstölle ja hallitusten jäsenille pidettiin alueellisia koulutustilaisuuksia vuoden aikana.

Palaute koulutuksista oli todella kiitettävä ja tarvetta lisäkoulutuksiin on edelleen olemassa toimijoiden vaihtuessa yhdistyksissä melkein vuosittain.

Yhdistysten hallituksiin sitoutuneet ihmiset eivät useinkaan tiedä hallituksen jäsenten vastuista ja velvollisuuksista ja koulutustoimintaa on edelleen jatkettava.

Kevään koulutusosiona oli ”Tiedottaminen järjestötyössä.” ja ” Hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet”.

Kouluttajaksi palkattiin TVY ry:n hallituksen jäsen ja Etelä-Savon aluevastaava Kirsti Ahokas. Tarve tiedottamiskoulutukseen tuli TVY ry:n jäsenjärjestöiltä. Koulutus toteutettiin alueiden toivomuksesta eri paikkakunnalla.

Usein puhutaan, että tieto ei kulje TVY ry:n ja jäsenyhdistysten välillä. Tietokatkoja ja tiedon vääristymisiä ilmenee sekä paikallisella että alueellisella tasolla. Samalla alueella toimivat yhdistykset eivät välttämättä tiedä esimerkiksi toistensa toimista. Koulutuksella saavutettiin tilanteeseen parannusta siellä missä koulutus pidettiin.

 

6.3.2. Hallituksen jäsenten koulutus

Kauden aikana tehostettiin TVY ry:n hallituksen jäsenten koulutusta. Ensimmäinen koulutus tapahtui järjestäytymiskokouksen aikana 17-19.4.-02. Naantalissa.

Koulutuksen aikana pohdittiin ja valmistettiin ryhmätöinä järjestön Swot- analyysi, järjestön vahvuudet, mahdollisuudet, uhat ja heikkoudet. Koulutuksen aikana käytiin voimakas keskustelu järjestön arvoista ja tulevaisuuden tehtävistä ja vahvistettiin hallituksen jäsenten esiintymistaitoja.

Yksilötehtävänä oli ”Tunne itsesi, tavoitteesi ja ryhmäsi”. Työryhmien työskentelyjen käsiteltävänä oli edunvalvonta ja järjestötyön kehittäminen.

Toinen koulutus järjestettiin Helsingissä 11-13.6.-02 ATK-koulutusta järjestettiin niille hallituksen jäsenille, joilla ei ole aikaisempaa koulutusta sähköpostin ja internetin käyttöön. ATK- koulutusta ohjasi TVY ry:n hallituksen jäsen Kirsti Ahokas ja TVY ry:n toimisto työntekijä Antti Puhakka. Lisäksi päivien aikana saatiin koulutusta ryhmätyönohjaukseen, tavoitteena ohjata hallituksen jäseniä tavoitteelliseen aluetoimintaan ja Ihmisoikeuspäivien kanavatyöskentelyyn.

 

6.3.3. Henkilöstön koulutus

ATK- koulutukseen osallistuivat järjestösihteeri ja toimistotyöntekijät. Koulutuksen järjestäjänä oli Helsingin Työttömät- Hety ry. Koulutus on osa yhdistyksen toimintaa työttömille.

Kirjanpitäjä osallistui RAY:n järjestämään talouskoulutukseen.

 

6.3.4. Muut koulutustapahtumat

21.-24.1.02 STM:n koulutus/I- jakso Vaikuttajafoorumi Jyväskylä/Lea Karjalainen.

22.2. Kokkolan työttömien terveyspisteen koulutuspäivä/TVY ry:stä Kari Hanka

4-7.3. STM:n koulutus/II-jakso Vaikuttajafoorumi/ Hämeenlinna/ Lea Karjalainen

11.3-12.3. Kirkon työttömyystyön neuvottelupäivät  Imatralla/ TVY ry:stä Lea Karjalainen, Kirsti Ahokas, Seppo Kiiskinen

10.-11.4. 02 Valtakunnalliset sosiaalipolitiikan kehittämispäivät/Lea Karjalainen

16.-18.4. TVY ry:n hallituksen jäsenten koulutus Naantalissa. Hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet.

15.5.02 Suomalaisia kuvia kentältä- seminaari/Lea Karjalainen

12.6.02 TVY ry:n hallituksen koulutus Helsingissä. ATK ja sähköpostin käyttö.

27-28.6. Aulanko/ Kuntaliiton Kumppanuusseminaari/ Aimo Kuoppa-aho

4.-6.9.02 Lapuan hiippakunnan alueen työttömien toiminnasta vastaavien koulutuspäivät Kokkolassa. TVY ry:stä Ritva Valli.

5.9.02. Ihmisarvopäivät Juukassa /Lea Karjalainen, Seppo Kiiskinen

3.-4.10.02. Työllisyystyön neuvottelupäivät Lappeenrannassa. TVY ry:stä Keijo Weman.

5.11. Turku/ Työttömyysturva-paneeli/ kouluttajina Immonen ja Huotari/ Karjalainen, Hanka

 

6.4. EU-elintarvikeapu

Vuoden 2002 aikana 143:lle ruoka-apua hakeneelle työttömien yhdistykselle on jaettu           elintarvikkeita yhteensä 484460 kg. Ruoka-apu koetaan edelleen tärkeäksi lisäksi kotitalouksissa, joissa yhä useammin molemmat vanhemmat ovat joutuneet työttömiksi tai ovat töissä hyvin pienellä tuella.

 

6.5. Yhteistyö lomajärjestöjen kanssa

PERHELOMAT ry  ilmaiset lomaviikot työttömille Lomakeskus Huhmarissa Polvijärvellä olivat 22.-28.4.02 ja 11.-16.11.02. TVY ry:stä vetäjinä olivat järjestösihteeri Ritva Valli ensimmäisellä jaksolla ja hallituksen jäsen Seppo Kiiskinen toisella jaksolla. Molemmille lomaviikoille paikkoja oli 40 henkilölle. Hakemuksia tuli yhteensä n.160 kpl.

SOLARIS-LOMAT ry:n lomat työttömille olivat 17.-22.11. Hotelli Rauhanlahdessa Kuopiossa 20 henkilölle ja 04.-09.12.02 Hotelli Kajaanissa 50 henkilölle. Omavastuu viikosta oli 40 euroa ja. TVY ry:stä vetäjinä Kari Hanka Rauhanlahdessa ja Leila Pyhtinen Kajaanissa.

PARASTA LAPSILLE RY järjesti joululomaviikon Virtain Pukkilassa Helsinkiläisille työttömien lapsille 22.12.-04.01.03. Yhteistyötä lomaviikon järjestämiseksi Parasta Lapsille ry:n kanssa tehtiin ensimmäistä kertaa. TVY ry tiedotti lomaviikosta omien jäsenyhdistysten kautta Helsinkiläisille työttömien yhdistyksille ja tiedotus onnistui. Lomaviikolle Pukkilaan saatiin osallistujia maksimimäärä. Helsingin kaupunki maksoi vähävaraisten työttömien lasten lomaviikosta omavastuuosuuden.

 

6.6. Alueellinen toiminta

TVY ry:n budjetissa oli varattu määräraha hallituksen jäsenten omalla alueellaan tekemän aluetyön tueksi. Aluevastaavan työn tarkoituksena on TVY ry:n ja alueen yhdistysten välisen molemmin puolisen tiedonkulun lisääminen ja tehostaminen.

Alueraha jaettiin huomioiden alueen yhdistysten määrä sekä alueen laajuus ja yhdistysten etäisyydet. Enimmillään alueraha on Lapissa ja pienimmillään Satakunnassa, Pohjanmaalla, Kainuussa ja Kaakkois-Suomessa.

Toiveena on ollut lisäksi, että hallituksen jäsenet/aluevastaavat pitävät oman alueensa yhdistysten yhteisiä tapaamisia eli aluepalavereja vähintään 4-8 vuoden aikana.

Toiminnan avulla pyritään kehittämään yhteistyötä yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden kesken, suunnittelemaan yhdistysten yhteistä toimintaa, koulutuksia, kansanedustajien tapaamisia jne.

 

6.6.1. Alueiden yhteistoiminta hiippakuntien ja seurakuntien kanssa

Hiippakuntien yhteistoimintaa työttömien yhdistysten kanssa on ollut perinteisesti erityisesti Lapuan hiippakunnan alueella. Lapuan hiippakunnan alueella pidettiin Kokkolassa 4-5.9. työttömien toiminnasta vastaavien koulutuspäivät.

Pohjois- Savon alueella järjestettiin 25.2. 2002 jo perinteiseksi muodostunut piispansauva – tapahtuma Lapinlahdella.

Pohjois- Karjalan alueella työttömien yhdistykset järjestivät ensimmäistä kertaa alueelliset ”Ihmisarvon” päivät yhdessä luterilaisten ja ortodoksisten seurakuntien kanssa 5.9. Juukan seurakunnan leirikeskuksessa Larinsaaressa.

Monet yhdistykset toimivat yhteistyössä omien seurakuntien kanssa ja järjestävät yhdessä pienempiä tapahtumia mm:ssa työttömien kirkkopyhiä ja työttömien jouluruokailuja.

 

6.6.2. Jäsenyhdistysten toiminta

Jäsenyhdistysten aktiivista toimintaa vaikeuttaa useilla paikkakunnilla rahoituksen puute kiinteisiin menoihin ja toiminnanohjaukseen. TVY ry on kansanedustaja Kari Rajamäen kautta ja avustuksella tehnyt eduskunta-aloitteen jo useana vuonna omatoimisuusavustuksen lisäämiseksi nykyisestä kolminkertaiseksi, mutta aloite ei edennyt vieläkään syksyllä 2002 eduskunnassa.

RAY on vähentänyt edelleen työttömien yhdistysten avustuksia. TVY ry:n hallinnon on jatkanut työtä jäsenyhdistyksiensä avustuksen lisäämiseksi ja pitkäjänteisen rahoituksen turvaamiseksi. Vain pitkäjänteisten rahoituspäätösten turvin voidaan työttömien yhdistyksissä tehdä tätä arvokasta työtä.

 

6.7. TVY ry:n jäsenyydet

TVY ry on jäsenenä Sosiaali- ja Terveysjärjestöjen Yhteistyöyhdistys- YTY ry:ssä sekä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitto- STKL:ssä. TVY ry:n ja jäsenyhdistysten edustajat osallistuivat keskusjärjestöjen järjestämiin useisiin seminaareihin ja keskustelu- ja koulutustilaisuuksiin.

Suurimman suosion saavutti STKL:n eri puolilla maata järjestämät koulutustilaisuudet, joissa kouluttajina oli RAY:n rahoitusjohtaja Hannu Hakkola ja STKL:n talouspäällikkö. TVY ry tuki jäsenjärjestöjen jäsenien osallistumista maksamalla osan osallistumismaksusta.

Lisäksi TVY ry kuuluu jäsenenä Euroopan työttömien verkostoon, Eurooppalaisen marssin yhteis- ja suunnittelutiimiin sekä EAPN-Fin´iin.

 

7. Tapahtumat

7.1. Kulttuuri- ja virkistyspäivät Juupajoen Sammalniemessä

TVY ry järjesti keskusjärjestönä ensimmäistä kertaa valtakunnalliset työttömien kesä- ja kulttuuripäivät 20.-22.08. Sammalniemen lomakeskuksessa Juupajoella.

Mukana oli n. 80 työtöntä eri puolelta Suomea.

Päivien aikana järjestettiin erilaisia yksilö- ja joukkuekilpailuja mm. luontorastit, petanque ja työttömien joukkueolympialaiset. Kädentaitoja käytettiin hiilipiirustuksen ja kiven maalauksen parissa. Myös edunvalvontakeskustelut kuuluivat päivien ohjelmaan.

Työttömien yhdistyksillä oli mahdollisuus tuoda omia töitä näytteille. Rauman ja Myllypuron Työttömät hyödynsivät tämän mahdollisuuden.

Iltaisin pääsivät esiintyjät lavalle. Ensimmäisenä iltana esiintyjinä olivat Avenue-teatteri Rauman Seudun Työttömien yhdistyksestä, Helvi Järvenpää Haapaveden Uhanalaisista, Kari Hanka Raision Seudun Työttömistä, Seija Kulmalahti- Paukku Nastolan Työttömistä, Pertti Heikkonen Vantaan Työttömistä ja Esa Venäläinen Kajaanin Työttömien yhdistyksestä juontajana.

Toisena iltana Pentti Kallio Kaarinan Työttömistä laulatti yleisöä ja johdatti heidät improvisaation maailmaan.

 

7.2. Vanhan ajan iltamat / Kulttuuripäivä Iisalmessa

Kulttuuripäivää vanhan ajan iltamien merkeissä vietettiin  Pohjois-Savossa Iisalmessa 31.8. elokuisena lauantaipäivänä.  Päivän viettoon  osallistui noin 150 työtöntä Pohjois-Savosta,

Kulttuuripäivänä oli esillä työttömien kädentaitoja, ja työttömien suullisia esityksiä. Samalla vietettiin Iisalmen Työttömät ry:n 10-vuotistilaisuutta. Yhdistys muisti tilaisuudessa pitkään yhdistyksen hyväksi työtä tehneitä puheenjohtajia ja toiminnanohjaajia.

 

8. Kansainvälinen toiminta

 • TVY ja Euroopan Työttömien Verkosto – ENU sekä Eurooppalainen Marssi

TVY ry:n puolelta ei toimintavuoden aikana voitu joukolla osallistua Euroopan työttömien  taikka työttömien ja köyhien verkoston tapahtumiin edellisen vuoden tapaan, koska tapahtumat sijaitsivat maantieteellisesti  kaukana Suomesta, Barcelonassa ja Firenzessä. Kun lisäksi kummallakaan Euroopan tason verkostolla ei ole jäsenjärjestöä Tanskassa,  EU:n toisen vuosipuoliskon puheenjohtajamaassa, ei sinnekään pystytty marssia järjestämään omasta takaa.

Edellisenä vuonna aloitettu yhteistyö ENU:n ja Eurooppalaisen Marssin välillä on yhä syvennetty. Eräissä maissa esim. Ranskassa, Hollannissa ja Saksassa työttömien järjestöt kuuluvat osana kansallisista järjestöistä kumpaankin keskusjärjestöön.

TVY ry:n n puolelta on ilmoitettu valmiudesta toimia Eurooppalaisen Marssin jäsenjärjestönä  Suomessa. ”Marssi” ei peri jäsenmaksua, mutta edellyttää että toimintaan osallistutaan omalla panoksella, jos niin tarvitaan.

TVY ry:n Karl .Gustav .Kunnas osallistui ENU:n puheenjohtajan ominaisuudessa  Eurooppalaisen Marssin ja ENU:n yhteisiin tapahtumiin , eli kokoukseen ja mielenosoitusmarssiin  Barcelonassa keväällä sekä  Euroopan ensimmäisen Sosiaalifoorumin valmistelukokoukseen Amsterdamissa lokakuulla. Kunnas kirjoitti Firenzen työttömien ”Assemblyyn” Jaakko Kianderin ja muiden tutkijoiden syyskuulla Suomessa julkaistuista  artikkeleista referaatin maamme työllisyyspolitiikasta.

Lisäksi Karl Gustav Kunnas on ENU:n puheenjohtajana osallistunut:

 • EU:n Työllisyys sekä Tutkimus osastojen järjestämään seminaariin ” Unemployment”, Inclusion and Welfare” . Seminaariin oli kutsuttu yhteensä 50 tutkijaa ja ”politiikantekijää EU:sta.
 • European Social Platformin vuosikokoukseen Barcelonassa
 • Platformin hallituksen (Steering Group) kokouksen marraskuulla Brysselissä (ja kun paikalla oli EAPN:n työryhmän ”Right to Work” työkokoukseen, kun EAPN- FIN in valitsemaa edustajaa ei ollut paikalla läsnä)
 • EU:n Komission Työllisyysosaston ja Platformin epäviralliseen tapaamiseen EU:n työllisyysstrategiasta 2003 –2004.

 

8.2.EAPN-Finn

EAPN-Fin hallituksessa TVY ry:tä on edustanut Maija Pulli.

Kokoukset:

01.02.

09.02. ”En etsi valtaa loistoa, vaan oikeutta” -tilaisuus Vanhalla Ylioppilastalolla

20.02. EAPN-Fin hallituksen kokous

12.03. Rakennerahastotyöryhmän kokous

12.03. Tilastokeskuksen köyhyysseminaari

26.03. Kansainvälisen sosiaalipolitiikan seminaari + rakennerahastotyöryhmän kokous

04.04. Hallituksen kokous

12.04. Köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen toimintasuunnitelman tiedotustilaisuus STM:ssä

20.05. Hallituksen kokous

30.05. Rakennerahastotyöryhmän kokous

05.06. Hallitus + yleiskokous + seminaari

12.08. Hallituksen kokous

25.09. Hallituksen + rakennerahastotyöryhmän kokous

23.10. Rakennerahastotyöryhmän kokous

28.10. Hallituksen kokous

11.11. Kansalaisjärjestöjen kuuleminen köyhyysohjelmasta STM + STKL

19.11. Hallituksen kokous

20.11. Rakennerahastotyöryhmän kokous

21.11. Kansainvälisen sosiaalipolitiikan seminaari

04.12. Hallituksen kokous + EAPN:n puheenjohtaja Fintan Farrellin tapaaminen

 

8.2.1 EAPN- Finn, Lähialueyhteistyöverkosto

EAPN- Finn hallituksen aloitteesta syksyllä käynnistyi lähialueyhteistyöverkoston työskentely. Verkosto työtyhmään TVY ry:n edustajan lisäksi kuuluu Invalidiliiton, Reumaliiton, Suomen Sentlementtiliiton , SPR:n ja Ensi- ja Turvakotienliiton edustajat. Työryhmässä TVY ry:tä on edustanut puheenjohtaja.

Liite

Alueiden tapahtumat 2002

ETELÄ-SAVO:

 • Aluekokous Mikkelissä

Koulutus aiheesta: Työnantajavelvoitteet ja siihen liittyvät asiat. Kouluttajina Mikkelin työsuojelupiirin tarkastajat Lasse Kurronen ja Reijo Lindroos.

 • Aluekokous Mikkelissä.

Koulutus aiheesta: Omatoimisuusavustus ja projektituki. Kouluttajana Matti Salmela

Etelä-Savon TE-keskuksesta.

 • Aluekokous Mikkelissä.

Koulutus aiheesta: Hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet. Kouluttajana SAK:n

Mikkelin piirin aluejohtaja Paula Kivivuori-Meri.

 • Aluekokous Pieksämäellä.

Koulutus aiheesta: Päihteiden väärinkäyttö ja tunnistaminen.

 • Aluekokous Mäntyharjulla.
 • Aluekokous Mikkelissä.

Aktiiviset osallistujayhdistykset ovat olleet Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pieksämäki, Puumala, Rantasalmi ja Savonlinna.

 

HÄME:

 • Aluekokous Nastolassa.
 • Aluekoulutus Hämeenlinnassa.

Aihe: Hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet. Kouluttajana Kirsti Ahokas.

 • Aluekoulutus Nastolassa.

Aihe: Hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet. Kouluttajana Kirsti Ahokas.

 • Aluekokous Heinolassa.

Koulutus aiheesta: Omatoimisuusavustukset. Kouluttajina Jaana Häyhä ja Marita Ardel Hämeen TE-keskuksesta.

 • Alauekokous Heinolassa.

Aluetoiminta painottui alueen 14 yhdistyksen sisäiseen koulutukseen. Toiminta yhdistyksissä oli aktiivista kolmea yhdistystä lukuunottamatta, joissa ikärakenne sekä aktiivijäsenten puute oli esteenä kehitykselle.

 

KAAKKOIS-SUOMI:

 • Yhteistyöneuvottelu TE-keskuksen kanssa.
 • Yhteistyöneuvottelu Anjalankoskella.AY-liike/työttömät.
 • Yhteistyöneuvottelu eri projekteista työhallinnon kanssa Anjalankoskella.
 • Aluekokous Haminassa.
 • Työllisyysstrategia-seminaari Kouvolassa.
 • Aluekoulutus Loviisassa aiheesta Kokoustekniikka ja kassakirjanpito. Kouluttajana Matti Nygren.
 • Eurooppa-2000 Eu-kongressi Kuusankoskella.

Aluevastaava pitänyt suurelta osin yhteyttä yhdistyksiin puhelimen välityksellä, johtuen hänen sairastelustaan toimintavuoden aikana.

 

KAINUU:

 • Aluekokous

Viikot 6 ja 8. Koulutustilaisuuksia eläketurvasta. TELAn tiedottaja Ulla Ahlgren.

 • Aluekokous Puolangalla.

14.-15.3. Koulutus aiheesta: Tiedottaminen järjestötyössä. Kouluttajana Kirsti Ahokas.

 • Aluekokous Sotkamossa.
 • Koulutus aiheesta: Hallituksen vastuut ja velvollisuudet. Kouluttajan Kirsti Ahokas.
 • Aluekokous Suomussalmella.
 • Aluekokous Vaalassa.
 • Aluekokous Otanmäessä.

Koulutus aiheesta: Omavalvonta ja hygieniaosaaminen. Kouluttajana Esa Venäläinen.

 • Koulutus eläkeasioista. TELAn tiedottaja Ulla Ahlgren.

14.-15.11. Koulutus eläkeasioista. TELAn tiedottaja Ulla Ahlgren.

 • Teatteriretki Joensuuhun.
 • Yhteinen pikkujoulu Suomussalmella.

9.-10.12. Pikkujouluristeily Tallinnaan.

Alueen yhdistyksistä yhteisiin tilaisuuksiin osallistui 12-28 henkilöä. Aluetoiminta oli vireätä, vaikka 8 yhdistyksestä viisi oli osan vuotta ilman toiminnanohjaajaa rahoituksen puuttumisen vuoksi.

 

LAPPI:

 • Aluekokous Rovaniemellä.
 • Aluekokous Sodankylässä.

Aluekoulutus aiheesta: Omatoimisuusavustukset. Kouluttajina Raimo Paldanius ja Tuula Räihä.

 • Aluekokous Rovaniemellä.

 

PIRKANMAA:

 • Aluekokous Nokialla.

8.2.  Työllisyysfoorumi Tampereella.

 • Aluekokous Ylöjärvellä.
 • Aluekokous Kyröskoskella.
 • Aluekoulutus aiheesta: Hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet. Kouluttajana Kirsti Ahokas.
 • Aluekokous Tampereella.
 • Aluekokous Pirkkalassa. Keskustelutilaisuus aiheesta: Mitä kuuluu eläkeuudistukselle? Mukana kansanedustaja Mikko Kuoppa.
 • Aluekoulutus työsuojelupiirissä Tampereella. Aiheena: Työturvallisuuslaki ja työsuhdeturva.

17.10. Alueen matka Köyhyysseminaariin Helsinkiin.

19.11. Aluekokous Nokialla.

Alueen yhdistysten jäsenet ovat osallistuneet hyvin kaikkiin järjestettyihin tilaisuuksiin.

 

POHJANMAA: 

Aluevastaavan tutustumis- ja opastuskäynnit alueen työttömien yhdistyksiin:

 • Perhon Pestaamattomat ry.

26.8. Jokilaakson Jobittomat ry , Kaustinen.

 • Työttömillä yhteistoimintaa Kaustislaisten kanssa. Ei omaa yhdistystä.
 • Himangan Työnhakijat ry.
 • Pietarsaaren Seudun Työnhakijat ry.
 • Jokilaakson Jobittomat ry, Kaustinen.
 • Pietarsaaren Seudun Työnhakijat ry.

4.-6.9. Lapuan hiippakunnan alueen työttömien toiminnasta vastaavien koulutuspäivät Kokkolassa.

Aluekokoukset järjestetty yhdessä Etelä-Pohjanmaan alueen kanssa.

 

POHJOIS-KARJALA:

 • Aluekokous Kontiolahdella.
 • Aluekokous Enossa.
 • Aluekokous Joensuussa.
 • Ruunaan tapahtuma.
 • Aluekokous Juukassa.
 • Aluekoulutus Lieksassa. Aiheena: Hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet.
 • Aluekokous Kiteellä.
 • Aluekoulutus Värtsilässä. Aiheena: Hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet.

14.-  15.10. Pulinapäivät Enossa. TSL:n toiminnasta kertomassa Kirsti Kuiattinen.

 • Aluekokous Joensuussa.

2.12. Alueen kansanedustajien tapaaminen Joensuussa.

 • Aluekokous Joensuussa.

 

POHJOIS-POHJANMAA:

Aluevastaavan yhteistyötä alueen yhdistysten kanssa.

 • Vierailu Haukiputaan työttömillä.
 • Ylivieskassa kokouksen pito ja käytännön neuvontaa.
 • Aluekokous Haapavedellä.
 • Käytännön asioita Ylivieskan yhdistyksessä.
 • Kouluttajana työttömien kurssilla Haapavedellä. Osanottajia 16.
 • Haapajärven työttömillä vierailu ja käytännön asioiden neuvontaa.
 • Nivalan uusiin toimitiloihin tutustuminen.
 • Alueen kansanedustajien tapaaminen.
 • Maaherran vastaanotolla Oulussa.

 

POHJOIS-SAVO:

23.1. Kalakukko 2006 ry:n LeaderII-päätöstilaisuus Juankoskella.

 • Aluekokous Kuopiossa.
 • Piispansauvakisa Lapinlahdella. Mukana 128 henkilöä.
 • Aluekokous Leppävirralla.
 • Aluekoulutus Kuopiossa. Aiheena: Yhdistys- ja kokoustoiminta. Kouluttajana TSL:stä Kaarlo Kuokkanen.

6. – 7.6. Risteily Tallinnaan.

 • Aluekokous Iisalmessa.
 • Aluekokous Kuopiossa.

31.8. Alueelliset työttömien kulttuuripäivät Iisalmessa.

 • Aluekokous Kuopiossa.
 • Aluekokous ja pikkujoulu Varkaudessa. Mukana 61 henkilöä.

Työttömien yhdistyksiä alueella on 14.

 

SATAKUNTA:

 1. 2. Aluekokous Porissa
 2. 4. Harjavallan Työttömien kokous. Aiheena EU-ruoka ja yhdistystoiminta.
 3. 5. Huittisten Työttömät. Opintokerho.
 4. 5. Aluekoulutusta Raumalla. Aiheena: Toimihenkilöiden vastuut, velvollisuudet ja oikeudet.
 5. 9. Aluekoulutus Porissa, Aiheena Sähköpostin sekä internetin käyttö.
 6. 10. Aluekokous Porissa.

20.-21. 11. Aluekoulutusta, Silokallio, seurakunnan kurssikeskus. Aiheena ajankohtaiset eläkeasiat, työttömän tulevaisuus ja vaikuttaminen, järjestötoiminnan kehittäminen.

 

Varsinais-Suomi:

 • Kansanedustaja Mikko Immosen tapaaminen.
 • Aluekokous Kaarinassa.
 • Tiedotustilaisuus Varsinais-Suomen TE-keskuksessa.
 • Aluekokous Uudessakaupungissa.
 • Aluekokous Kaarinassa.

2.5. Aluetyöryhmän kokous.

 • Aluekoulutus Raisiossa. Mukana TELAsta Pertti Kadenius ja kansanedustaja Marjaana Koskinen.

10.6. Loimaan Seudun Työttömät ry, Pöytyän toimipisteen avajaiset.

 • Aluetyöryhmän kokous.
 • Aluetyöryhmän kokous.
 • Aluekokous Salossa.

17.-18.10. Alueyhteistyötapahtuma Turussa, Asunnottomien yö.

 • Aluetyöryhmän kokous.
 • Työttömyysturva-paneeli Turussa. Vastaajina Anne Huotari, Mikko Immonen ja Lea Karjalainen.
 • Alueen pikkujoulu Uudessakaupungissa.
 • Aluekokous Loimaalla.
 • Työttömien tempaus soppavaunulla Varissuolla.
 • Aluekoulutus Varissuolla. Aiheena työttömien erilaiset toimintamallit ja aluetoiminnan esittely.
nuoli