Toimintakertomus 2004

Puheenjohtaja/toiminnanjohtaja: Lea Karjalainen.

 

Yleistä

Vuonna 2004 työttömien järjestötoimintaa on varjostanut useiden yhdistysten heikko rahoitus ja riittämätön henkilökuntatilanne. Omatoimisuusavustus ei edelleenkään riitä kaikkien yhdistysten toiminnanohjaukseen, ja työhallinnon kriteerit palkkausten rahoit­tamiseksi ovat kiristyneet. Omatoimisuus­avustus on työhallinnon työllisyyttä edistä­vällä momentilla, ja olemme tilanteessa, jossa omatoimisuusavustuksista päättävät virkamiehet katsovat yhdistyksissä työllis­tettävien määrää ja odottavat koko ajan, että yhdistykset lisäävät toimenpiteissä — työmarkkinatuella työharjoittelussa, kun­touttavassa työtoiminnassa, työelämäval­mennuksessa, yhdistelmätuella sekä erilai­sissa muissa toimenpiteissä — olevien mää­rää.

Työministeriön tilastojen mukaan työt­tömien tilanne johtaa edelleen osalla työt­tömistä pitkäaikaistyöttömyyteen, vaikka toimenpiteitä on monipuolistettu ja toteu­tettu työttömille tehtyjen työnhakusuunni­telmien pohjalta. Yhä useammat viranomai­set tunnustavat, että työllistymisen suurin este on se, ettei työpaikkoja yksinkertai­sesti ole.

 

Työttömyystilastot

Työministeriön työttömyystilastot kertovat työttömien määrän alentuneen vuoden ai­kana 1,2%. Miesten työttömyys on alentu­nut vuoden aikana hieman enemmän kuin naisten; samoin on alentunut lyhennettyä työviikkoa tekevien ja työttömyyseläkettä saavien määrä.

Lokakuun 2004 tilaston mukaan työvoi­makoulutuksessa, työmarkkinatuella työ­harjoittelussa ja työelämävalmennuksessa oli hieman enemmän kuin vastaavana ai­kana viime vuonna. Eniten lisäystä oli sel­laisten yhdistelmätuella työllistettyjen mää­rässä, joiden palkkaukseen tulee toisen vuoden tukena pelkkä työmarkkinatuki: hei­dän määränsä oli noussut 7,5%.

Suurimmat muutokset ovat tapahtuneet palkkaperusteisin toimenpitein valtiolle si­joitettujen kohdalla: siellä laskua oli 10,3%. Kuntiin sijoitettujen osuus oli laskenut 6,8%.

Työttömien kokonaismäärä — jos mu­kaan lasketaan kaikki oikeasti työttöminä ja toimenpiteissä olevat — on lokakuun tilas­ton mukaan 367 000 ihmistä. Lisäksi työttö­myyseläkkeellä — siis tarvittaessa työ­voimaviranomaisten käytössä — on 49 787 henkilöä sekä työvoiman ulkopuolella 59 352 henkilöä. Vuoden viimeisessä tilas­tossa oltiin työttömyysluvuissa vuoden ta­kaisessa tilanteessa.

 

Työttömien yhdistykset työllistäjinä

TVY ry teki koko järjestökenttää koskevan työntekijäselvityksen nettikyselynä elokuun aikana. Tavoitteena oli osoittaa yhdistysten toiminnan vaikuttavuus työhallinnon toi­menpiteiden toteuttajana. Kyselyssä tie­dusteltiin, kuinka monta eri henkilöä oli kunkin yhdistyksen palveluksessa vuonna 2003. Vastausprosentti oli 86,5, ja tulos osoitti, että yhdistysten tekemä työ on vai­kuttavampaa kuin olisi voinut ennalta aa­vistaa.

Yhdistyksissä oli yhdistelmätuella työssä 2462 henkilöä, työharjoittelussa työmarkki­natuella 422, työelämävalmennuksessa 359, omatoimisuusavustuksella 117, työko­keilussa 142, kuntouttavassa työtoimin­nassa 154, yhdistysten omalla varainhan­kinnalla 84 ja yhdyskuntapalvelussa 97 henkilöä.

Mikäli kaikki yhdistykset olisivat vastan­neet, olisi yhteismäärä lähes 5000 ihmistä. Lisäksi yhdistyksissä on jatkuvasti huomat­tava määrä vapaaehtoistyöntekijöitä.

Myös vapaaehtoistyöntekijöiden määrää kyselyssä kysyttiin, mutta siihen vastasi vain harva yhdistys, koska eivät pitäneet näiden määrää tärkeänä. Vastanneidenkin joukossa määrä nousi jo 1282 henkilöön.

 

Omatoimisuusavustuksen kohtalo

TVY ry teki jälleen eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle aloitteen omatoi­misuusavustuksen kaksinkertaistamisesta. Aloite jätettiin valiokunnalle yhdessä työn­tekijäselvityksen kanssa. Valiokunta ym­märsi työnohjauksen ja toiminnan tukemi­sen tarpeellisuuden jokaisessa yhdistykses­sä, ja TVY ry:n aloite lähti valtiovarainvalio­kuntaan yksimielisellä esityksellä. Aloite kaatui työ- ja sosiaalijaostossa. Työntekijä­selvityksellä osoitimme yhdistysten vaikut­tavuuden, mutta sekään ei riittänyt. Taiste­lu rahoituksesta jatkuu.

 

1. Jäsenistö

TVY ry:n jäsenjärjestöjen määrä laski vuoden aikana 185 yhdistyksestä 182 yh­distykseen. Syyt yhdistysten toimintojen lo­pettamiseen ovat moninaiset, mutta ylei­simpiä ovat taloudellisten resurssien puut­tuminen toiminnanohjaajien palkkaamiseen ja tilakysymykset. Lisäksi kunnat ovat pie­nentäneet tai kokonaan lopettaneet yhdis­tysten toiminta-avustukset, ja näin myös työttömien harrastetoimintoja on jouduttu lopettamaan.

Useissa tapauksissa tilat on menetetty siksi, että kunnat ovat ryhtyneet perimään tiloista käypää markkinavuokraa, eikä yh­distyksillä (varsinkaan pienemmillä paikka­kunnilla) ole sellaisia tulonlähteitä, joilla vuokria olisi mahdollisuus saada maksettua.

Toiminnanohjauksen puutetta yritetään korjata useissa pienissä yhdistyksissä siten, että jatkuvaa työnohjauksellista valvontaa hoitavat puheenjohtaja ja hallituksen jäse­net vapaaehtoistyönä. Kuluneen vuoden aikana olemme tulleet useissa yhdistyksis­sä tilanteeseen, jossa toimintoja on jouduttu supistamaan tai kokonaan lopettamaan puuttuvan työnohjauksen vuoksi.

Tärkeä syy toimintojen supistamiseen on myös se, ettei yhdistyksiin enää saada tar­vittavaa määrää yhdistelmätuella palkattuja ihmisiä. Joissakin yhdistyksissä yhdistel­mätuelle oikeutettua odotetaan useita kuu­kausia, ja työt tehdään sillä välin vapaaeh­toistyönä.

 

2. Hallinto ja henkilöstö

2.1. Kokoukset

2.1.1. Vuosikokous

TVY ry:n sääntömääräinen vuosikokous pi­dettiin 25.–26.3. Kokkolassa, Kokkolan kau­pungintalon Kokkola-salissa. Paikalla oli 202 vuosikokousedustajaa 77 yhdistyksestä; li­säksi seuraajia oli mukana 29 henkilöä.

Vuosikokoukseen toi tervehdyksen Kok­kolan kaupunginjohtaja, SAK:n aluejohtaja Raija Kuusisto sekä puolueiden edustajista Keskustapuolueen Mika Lintilä, Sos.dem. puolueesta Marjatta Vehkaoja ja Vasem­mistoliiton Anne Huotari. Evankelis-luterilai­sen kirkon puolesta tervehdyksen toi dia­koniatyön sihteeri Ilkka Sipiläinen Kirkko­hallituksesta.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja sääntömuutosesitys, joka siirret­tiin edelleen hallituksen valmisteluun. Vuosiko­kouksessa työskenteli vaali- ja menettelyta­pavaliokunta, julkilausumavaliokunta, tule­vaisuusvaliokunta sekä sääntövaliokunta. Jokaista valiokuntaa veti TVY ry:n hallituk­sen jäsen.

Vuosikokouksessa valittiin sääntömääräi­sesti puheenjohtaja ja hallitus kaudelle 2004. Puheenjohtajaksi valittiin ilman ää­nestystä jatkamaan Lea Karjalainen. Valitun hallituksen jäsenten tiedot liitteenä.

Kokkolan kaupunki tarjosi torstai-iltana kokousväelle buffet-illallisen, ja tilaisuu­dessa jaettiin Vuoden Yhdistys -kunniamai­ninta Turun yhdistykselle sekä Vuoden Va­paaehtoistyöntekijän kunniamaininta Kan­gasniemen yhdistyksen puheenjohtajalle Arja Kupariselle.

 

2.1.2. Hallituksen kokoukset

Vuoden aikana pidettiin kaikkiaan kuusi kokousta. Vuoden 2003 hallitus kokoontui kaksi kertaa ja vuoden 2004 hallitus neljä kertaa. Hallituksen kokouksiin alueiden edustajat osallistuivat kiitettävästi, ja varsi­naisen jäsenen ollessa estynyt tilalla oli va­rajäsen. Hallituksen, valiokuntien ja jaosto­jen kokoonpanot liitteenä.

 

Kokous I/2004

Vuoden ensimmäinen kokous pidettiin 11.2.2004 SAK:n hallituksen kokoushuo­neessa Hakaniemessä. Ennen varsinaisen kokouksen alkua pidettiin yhteistyöpalaveri SAK:n järjestösihteerin Merja Lehmussaa­ren, lakimies Kalle Räisäsen ja sosiaalipo­liittisen sihteerin Kaija Kallisen kanssa. Pa­laverissa käytiin läpi tulevia muutoksi työt­tömiä koskeviin lakeihin ja keskusteltiin yleisestä yhteiskunnallisesta ilmapiiristä.

Kokouksen asioina oli mm. valmistautu­minen vuosikokoukseen ja tilinpäätöksen allekirjoittaminen.

Erittäin vilkas keskustelu käytiin työmi­nisteriön omatoimisuusavustuksesta ja sen ongelmista.

Lapuan Työnhakijoiden esityksen poh­jalta hallitus antoi puheenjohtajalle tehtä­väksi valmistella esitys TVY ry:n jäsenyh­distysten rahoituksen saamiseksi valtion budjetissa samalla tavalla työministeriön budjettiosuuteen kuuluvaksi kuin 4H on maa- ja metsätalousministeriön budjetissa. Kokous päätti kevään koulutustapahtuman ja edunvalvontapäivän ohjelmasta sekä Ka­renssisanomat 1/2004 sisällön rungosta.

 

Kokous II/2004

Kokous pidettiin Kokkolassa vuosikokouk­sen aattopäivänä 24.3.2004 hotelli Seura­huoneen kokoushuoneessa.

Tärkein asia oli vuosikokouksen ohjel­man läpikäynti kokouksen puheenjohtajien ja sihteerien kanssa sekä hallituksen jäsen­ten lopullinen tehtäväjako vuosikokouk­ses­sa. Kokouksessa päätettiin vuoden 2005 vuosikokouspaikaksi Kouvola.

Lisäksi päätettiin kesä- ja kulttuuripäi­vien pitopaikaksi Ähtärin Honkiniemi.

Kokous III/2004

Uuden hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin Luonnonmaalla, Naantalissa 14.4.2004.

Isännyydestä huolehti Raision Seudun työttömät ry:n talkooväki. Hallitus järjes­täytyi ja valitsi työvaliokunnan, edunval­vontajaoston, tiedotusjaoston sekä edus­tajat eri yhteistyökumppaneiden työryh­miin. Vahvistettiin TVY ry:n ohjesäännöt sekä uudelle kaudelle valitun puheenjohta­jan työsopimus, ja aloitettiin vuoden 2005 toimintasuunnitelman valmistelu. Vahvistet­tiin Ihmisoikeuspäivien työryhmän valmiste­lemat aiheet lokakuun Ihmisoikeuspäiville ja valittiin eri kanaville vetäjät TVY ry:n puolesta.

Kaksipäiväisen kokouksen jälkimmäinen päivä käytettiin koulutuksen merkeissä tu­tustumalla Raision, Kaarinan ja Turun yh­distysten toimipisteisiin uusien virikkeiden saamiseksi omien alueiden toimintaan.

 

Kokous IV/2004

Kokous pidettiin 15.6.2004 Mikkelin Työttö­mät ry:n tiloissa Porrassalmenkatu 1:ssä. Kokouksessa hyväksyttiin jälkikäteen toi­miston valmistelema ja työvaliokunnan hy­väksymä TALLHALL-projektihakemus Raha-automaattiyhdistykselle.

Hyväksyttiin Ihmisoikeuspäivien kana­vanvetäjien koulutus, joka pidettiin syys­kuun alussa Järvenpäässä Vanhankylän­niemessä. Hyväksyttiin marraskuun koulu­tuksen sisältö ja yhteistyössä Stakesin kanssa syksyllä avattavat keskustelusivut työttömille. Päätettiin osallistua Karelia-soutuun yhdessä Pohjois-Karjalan alueen työttömien yhdistysten ihmisten kanssa.

 

Kokous V/2004

Kokous pidettiin Ähtärin Honkiniemessä 16.8.2004. Kokouksessa hyväksyttiin toi­mintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2005 sekä Karenssisanomat 2/2004 sisältö. Lisäksi todettiin TALLHALL-projektiin tehdyt täydennykset Raha-automaattiyhdistykselle.

 

Kokous VI/2004

Kokous pidettiin 26.11.2004 Turussa. Ko­kouksessa päätettiin vuoden 2005 järjestö­koulutusten sekä toukokuun valtakunnalli­sen koulutuksen sisällöistä. Hyväksyttiin Rovaniemen Napapiirin Saarituvat vuoden 2005 kesä- ja kulttuuripäivien pitopaikaksi. Päätettiin vuosikokouksen valiokunnat ja niiden vetäjät sekä hallituksen esitys sään­töuudistuksesta ja jäsenmaksuista vuosiko­koukselle.

 

2.1.3 Työvaliokunnan kokoukset

Työvaliokunta kokoontui 7 kertaa. Kaikki kokoukset pidettiin Helsingissä. Työvaliova­liokunta valmisteli päätösesitykset toimiston valmistelemista asioista hallituksen kokouk­sille ja päätti toimiston juoksevista asioita.

21.1. Työvaliokunnan kokous
16.3.  Työvaliokunta
16.3. Tiedotusjaosto
6.4. Vanha työvaliokunta hallituksen ko­kouksen valmistelevana työ­ryhmänä
8.6.  Työvaliokunta
11.8. Työvaliokunta
14.9. Työvaliokunta
20.10. Työvaliokunta

 

2.1.4. Edunvalvontajaoston kokoukset

Edunvalvontajaosto kokoontui vuoden ai­kana kaksi kertaa, keväällä ja syksyllä en­nen edunvalvontatapahtumia.

Jaoston kokoonpano:

Lea Karjalainen, Mauri Heino, Ahti Heino­nen, Lea Vallius.

25.5.    Edunvalvontajaosto
11.8.    Edunvalvontajaosto

 

2.2. Henkilöstö

TVY ry:n keskustoimistossa oli vuoden ai­kana seitsemän eri työntekijää: puheen­johtaja/toiminnanjohtaja ja järjestösihteeri sekä yhteensä viisi toimistotyöntekijää (joista korkeintaan kolme samanaikaisesti) yhdistelmätuella ja kaupunkilisällä palkat­tuna. Yhden työntekijän tukiaikaa jatkettiin omalla rahalla 4 kuukautta.

 

3. Talous

TVY ry:n kirjanpito ja palkanlaskenta hoi­dettiin tilitoimisto Tiliympyrässä. Tilitoimis­ton työntekijä kävi tekemässä kirjanpidon TVY ry:n toimistossa järjestön omalla ko­neella ja ohjelmalla. Muut taloushallintoon liittyvät tehtävät, kuten rahaliikenne ja tili­tykset, hoidettiin keskustoimistossa.

 

3.1. Avustukset

RAY:ltä TVY ry sai yleisavustuksena 142 000 euroa, ja opetusministeriön 1900 euron avustuksella jatkettiin TVY ry:n his­torian taltiointiprojektia.

Vuosikokouksen aikaan TVY ry:lle antoi­vat avustusta seuraavat yhteistyökumppa­nit:

 • Elintarviketyöläisten Liitto ry
 • ERTO ry
 • Kemianliitto ry
 • Kunta-alan ammattiliitto KTV ry
 • Metallityöväen Liitto ry
 • europarlamentaarikko Riitta Myller
 • europarlamentaarikko Reino Paasilinna
 • Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
 • europarlamentaarikko Samuli Pohjamo
 • Puu- ja Erityisalojen liitto ry
 • Suomen Sähköalan Työntekijäliitto ry
 • TEVA ry
 • europarlamentaarikko Astrid Thors
 • Vakuutusväen Liitto VVL ry
 • VAL ry
 • europarlamentaarikko Ari Vatanen

MMM:n interventioyksiköltä tuli avustusta EU-ruoka-apujakelun hallintokuluihin.

Vuoden lopussa Fortum Oy:n pääkau­punkiseudun henkilöstö antoi TVY ry:lle 2000 euron lahjoituksen.

3.2. Oma varainhankinta

Yhdistysten jäsenmaksut ovat edelleen TVY ry:n oman varainhankinnan tärkein tukipi­lari. Jäsenmaksujen määrä on kuitenkin vä­hentynyt, koska jäsenyhdistyksiä on pur­kautunut ja yhdistysten jäsenmäärät ovat pienentyneet. Koulutuksiin ja kesäpäivien järjestelyihin osallistuvilta on peritty oma­vastuuosuus, jolla on katettu osa tapahtu­mien kuluista. Eri tapahtumissa järjestettiin arpajaisia, joiden tuloilla lisättiin omara­hoitusosuutta.

Voitot arpajaisiin saatiin pääosin lahjoi­tuksina mm. Tavara-arpa ry:ltä ja hallituk­sen jäseniltä. Oman varainhankinnan li­säämiseksi myytiin TVY ry:n logolla varus­tettuja kyniä ja T-paitoja sekä hankittiin vaateharja-kenkälusikkayhdistelmiä ja sa­teenvarjoja myyntiin.

Kannatusjäseniksi liittyivät kansanedus­tajista Tarja Cronberg, Anne Huotari, Matti Kangas, Mikko Kuoppa, Paavo Lipponen, Outi Ojala, Veijo Puhjo, Erkki Pulliainen, Minna Sirnö, Säde Tahvanainen, Ilkka Tai­pale, Kimmo Tiilikainen ja Harry Wallin.

Kierrätyspuolelta kannatusjäsenenä oli Eko­Kuopio.

 

4. Tiedotus

4.1. Karenssisanomat

Vuoden aikana julkaistiin kaksi numeroa järjestön omaa lehteä, Karenssisanomia. Ensimmäinen lehti julkaistiin ennen EU-vaa­leja, ja siihen saatiin myytyä ehdokkaiden ilmoituksia siinä määrin, että lehti maksoi itse itsenä. Artikkeleissa käsiteltiin järjestön vuosikokousasioita ja yhdistysten toiminto­ja. Lisäksi lehteen kirjoittivat yhteistyö­kumppanit ja asiantuntijat.

Vuoden toinen lehti ilmestyi marraskuun lopussa. Pääaiheena olivat Ihmisoikeuspäi­vät ja yhdistysten ihmisten kirjoittamat uu­tiset yhdistyksistä. Asiantuntija-artikkelien kirjoittajat olivat erikoistutkija Pekka Sau­ramo sekä kansanedustajat Esa Lahtela ja Markus Mustajärvi. Lehdessä julkaistiin to­tuttuun tapaan yhdistysten ja yhteistyö­kumppaneiden joulutervehdyksiä.

Vuoden 2004 lehtien taitosta vastasi Nikke Wikström. Painopaikka vaihtui Trinket Oy:stä Uusimaa Oy:n kirjapainoon.

 

4.2. Sisäinen tiedotus

Yleinen tiedotus hallituksen jäsenille ta­pahtui pääsääntöisesti sähköpostin avulla. Kokouskutsut ja kokousmateriaali toimitet­tiin muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta sähköpostitse. Jäsenjärjestöjen tiedotus hoidettiin sähköpostilla, jäsenkirjeillä ja kotisivujen avulla. Jäsenkysely tehtiin pika­kyselynä sähköpostin ja www-sivujen kaut­ta. Tavoitteeksi asetettu tiedotuksen siirtä­minen sähköiseen muotoon onnistui osaa­van henkilökunnan avustuksella. Ainoana haittana on edelleenkin se, ettei kaikilla jäsenyhdistyksillä vielä ole sähköpostia eikä Internet-yhteyttä tai osaaminen ei riitä säh­köisten viestimien käyttöön. Osassa yhdis­tyksiä on lisäksi vanhat laiteet, jotka eivät ole tekniikaltaan riittäviä.

TVY ry:n kotisivujen päivitys tapahtui reaaliajassa koko vuoden säännöllisesti.

Jäsenkirjeitä lähetettiin vuoden aikana 7. Jäsenkirjeissä tiedotettiin kaikista vuoden tärkeimmistä tapahtumista. Mm. vuosiko­kouksesta, edunvalvontatapahtumista, EU-elintarvikeavusta, hallituksen kokouksista, valtakunnallisista koulutuksista, TVY ry:n järjestämistä koulutuksista ja Ihmisoikeus­päivistä tiedotettiin jäsenkirjeissä.

 

4.3. Ulkoinen tiedotus

TVY ry tiedotti tiedotusvälineille, yhteistyö­kumppaneille, yhteiskunnan päättäjille ja virkamiehille sähköpostitse sekä lähettä­mällä järjestön lehden aina sen ilmestyttyä. Tärkeäksi kanavaksi on muodostunut myös TVY ry:n omat kotisivut, joilla kävijämäärä on lisääntynyt myös keskustelusivujen tie­dotuksen kautta.

 

4.4. Työttömien keskustelusivut

TVY ry:n ja Stakesin yhteistyönä käynnis­tettiin työttömien keskustelusivut lokakuus­sa Ihmisoikeuspäivien aikana. Sivuilla on ol­lut paljon kävijöitä, mutta vähän niitä, jotka ovat osallistuneet keskusteluun. Sivut ovat osoittautuneet toimiviksi. Keskusteluiden ai­heina ovat olleet työttömien tarinat, yhdis­tysten ongelmat ja kehittyminen sekä kuu­kauden kysymyksenä mm. ”Pitäisikö tuki­työllistäminen lopettaa?”.

 

5. Edunvalvonta

Edunvalvonta on monipuolistunut, ja uusia yhteistyökumppaneita, joilla on yhteiset ta­voitteet TVY ry:n kanssa, on löytynyt sa­man pöydän ääreen. Vuoden aikana on tavattu useasti Suomen Yrittäjät ry:n edus­tajia, ja myös yhteistyö Suomen Kuntaliiton edustajien kanssa on tiivistynyt. Puheen­johtaja kutsuttiin tasavallan presidentin jär­jestämään seminaariin, jonka tämä piti ke­väällä presidentinlinnassa. Seminaarin ai­heena oli presidentin työ maailmankomis­siossa, ”Globalisaation sosiaalinen ulottu­vuus”.

Presidentti kutsui järjestömme puheen­johtajan presidentinlinnan juhlavastaanotol­le itsenäisyyspäivänä.

 

5.1.Yhteistoiminta ay-liikkeen kanssa

Vuoden aikana yhteistyö ay-liikkeen kanssa on tiivistynyt ja saanut uusia muotoja. Ke­vään ja syksyn edunvalvontapäivien aikana tavattiin useiden eri SAK:laisten liittojen ja kassojen johtajia.

Yhteisistä tavoitteista on keskusteltu vuoden aikana useita kertoja SAK:n edus­tajien kanssa, ja vierailuja ay-liikkeen toi­mistoihin on ollut vuoden mittaan useita.

Erityisen tiiviiksi on muodostunut yh­teistyö PAMin edustajien kanssa. TVY ry on koonnut omien yhdistystensä ihmisistä työryhmän pohtimaan työsopimussuositus­ta yhdistyksille. PAMin sosiaalisihteeri Erkki Rimpiläinen on osallistunut työryhmään asiantuntijana. TVY ry:n edustajat ovat päätyneet suosittelemaan yhdistyksille yksi­tyisen sosiaalialan palveluyksiköitä koske­vaa työehtosopimusta. Asia on edennyt lausunnolle SAK:n järjestövaliokuntaan, jol­ta odotetaan kommenttia asiaan.

Työsopimussuosituksen tiimoilta on vuo­den aikana tavattu Valtakunnallisen Työ­pajayhdistyksen ja Vatesin edustajia.

Ay-liikkeen asiantuntijat ovat vuoden ai­kana toimineet useissa TVY ry:n tapahtu­missa asiantuntijoina ja alustajina. Toimin­tavuonna ay-liikkeen tuki järjestölle oli 2250 euroa.

 

5.2. Yhteistyö eduskunnan ja ministeriöiden kanssa

Yhteistyö kansanedustajien ja virkamiesten kanssa on vuoden aikana ollut edellisten vuosien tapaan vilkasta ja monipuolista. TVY ry:n edustaja on ollut kuultavana työ­elämä- ja tasa-arvovaliokunnassa edellis­vuosia useammin.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta tuli voimaan 1.9.2000. Lain seuranta- ja ohja­usryhmässä on TVY ry:n edustajana ollut Kari Hanka, ja hänen varajäsenenään on toiminut TVY ry:n puheenjohtaja. Lain oh­jausryhmä jätti Matti Vanhasen hallitukselle ja eduskunnalle raportin toukokuussa 2004.

TVY ry:n edustaja nimettiin myös sosiaa­lista yritystä koskevan lain ohjausryhmään. Ryhmän toiminta-aika on vuoden 2007 lop­puun saakka, jolloin ohjausryhmän tulee esittää lain muutos- ja korjausehdotukset eduskunnalle ja Matti Vanhasen hallituksel­le. Työryhmässä TVY ry:tä edustaa puheen­johtaja, ja hänellä on henkilökohtaisena varajäsenenä Raision Seudun Työttömien puheenjohtaja Kari Hanka.

 

5.3. Kansanedustajien ja EU-parlamentaarikkojen tapaamiset

TVY ry:n edustajat ovat tavanneet yksittäi­siä kansanedustajia eduskunnassa omatoi­misuusavustuksen tiedotuksen ja työnteki­jäselvityksen yhteydessä. Useat alueet ja yksittäiset yhdistykset ovat järjestäneet omia tapaamisia kansanedustajien kanssa. Erityisen aktiivisia yhdistykset olivat kevään EU-vaalien aikana; tällöin yhdistykset vas­tasivat tarjoiluista toritapahtumissa useiden puolueiden ja ehdokkaiden tilaisuuksissa.

 

5.4. Edunvalvontatapahtumat

5.4.1. Edunvalvontapäivät 2.–3.6.2004

Kevään edunvalvontapäivillä TVY ry:n edus­tajat tapasivat työministeri Tarja Filatovin, STTK:n ja Kuntaliiton edustajia sekä lisäksi eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovalio­kunnan. Valiokunnan tapaamiseen osallistui TVY ry:n hallituksen 9 jäsentä.

Edunvalvontapäivänä TVY ry oli kehotta­nut alueiden yhdistysten ihmisiä tapaamaan omia kansanedustajiaan.

 • Hämeen alue tapasi omista kansanedus­tajistaan Jouko Skinnarin
 • Varsinais-Suomen työttömät tapasivat Janina Anderssonin, Mikko Immosen ja Marjaana Koskisen
 • Etelä-Savon alueen työttömät tapasivat Arto Seppälän
 • Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan alu­een työttömät tapasivat Susanna Haap­ojan

Edunvalvontatapahtumaan osallistuneet lähtivät tapahtuman päätteeksi kevätristei­lylle Tallinnaan. Risteilylle osallistui 43 yh­distysten edustajaa.

 

5.4.2. Edunvalvontapäivä 15.9.2004 eduskunnassa

Päivän teemana oli ”Kansalaispalkka vai työllistymistakuu?”.

Kansalaispalkasta alustuksen piti kan­santaloustieteen dosentti, professori Jan Otto Andersson Turun yliopistosta. Työllis­tymistakuumallin esitteli Helsingin Työttö­mät – HeTy ry:n toiminnanjohtaja Markku J. Kekäläinen.

 

5.5. TVY ry:n edustukset

 • Sosiaali- ja terveysministeriö, kuntout­ta­vaa työtoimintaa koskevan lain ohjaus­ryhmä: Kari Hanka, varalla Lea Karjalai­nen
 • Työministeriö, sosiaalista yritystä koske­van lain oh­jausryhmä: Lea Karjalainen, varalla Kari Hanka
 • Uudenmaan TE-keskus, työvoima- ja yritysraati: Aimo Kuoppa-aho
 • STKL, vapaaehtoistoiminnan neuvottelu­kunta: Lea Karjalainen
 • EAPN-Fin: hallituksen jäsen Maija Pulli ja 1.11. alkaen Pirkko Kyckling
 • EAPN-Fin, lähialueyhteistyöryhmä: Lea Karjalainen
 • Keski-Suomen TE-keskuksen neuvottelu­kunta: Pirjo-Liisa Junttila
 • Mikkelin työmarkkinaraati: Lea Karjalai­nen

 

5.6. Edunvalvontatapaamiset ja yhteistyökumppaneiden koulu­tukset

7.1. Tapaaminen: Vates, Varanka / TVY ry, Karjalainen
13.1. STM, kuntouttavaa työtoimintaa koskevan lain ohjausryhmä / Karjalainen
14.1. Työttömyystyön neuvottelupäivien palaveri / Karjalainen, Valli
20.1. TM, sosiaalista yritystä koskevan lain ohjausryhmä / Karjalainen
2.2. MMM / Karjalainen, Valli
3.2. Ihmo-palaveri / Karjalainen, Valli
6.2. Tapaaminen: kansanedustaja Ala-Nissilä / Karjalainen, Vallius
6.2. Tapaaminen: kansanedustaja Huotari / Karjalainen, Vallius
9.2. STKL, vapaaehtoistoiminnan neuvottelukunta / Karjalainen
11.2. Tapaaminen SAK:n edustajien kanssa / TVY ry:n hallitus
18.2. Tapaaminen: kansanedustaja Timo Kalli / Karjalainen
18.2. Tapaaminen: kansanedustaja Pirkko Peltamo / Karjalainen
20.2. Tapaaminen: kansanedustaja Jaana Ylä-Mononen / Karjalainen, Valli
24.2. Tapaaminen: Vates, Varanka / Karjalainen
25.2. Työttömyystyön neuvottelupäivien palaveri, SAK, KDY, TVY ry / Karjalainen
26.2. Tapaaminen eduskunnassa: ministeri Filatov / Karjalainen, Saastamoinen
8.–9.3. Työttömyystyön neuvottelupäivät Kajaanissa / Karjalainen, Leppälä, Moilanen, Venäläinen, Nygren, Kaasalainen, Vallius
10.3. Tasavallan presidentti, Globalisaation sosiaalinen ulottuvuus, maailmankomission keskustelutilaisuus / Karjalainen
15.3. Kirkkohallitus, Ihmisoikeuspäivien palaveri / Karjalainen, Valli
19.3. STM, kuntouttavaa työtoimintaa koskevan lain ohjausryhmä / Karjalainen
16.4. TM, Hämeenlinna, sosiaalisen yrityksen seminaari / Karjalainen
21.4. Eduskunta, hyvinvointipalvelut ja EU:n perustuslaki / Karjalainen, Vaure
23.4. STM, kuntouttavaa työtoimintaa koskevan lain ohjausryhmä / Karjalainen
26.4. EU:n Suomen tiedotustoimisto, EU-vaalikoordinaattorien kokous / Vaure
30.4. SAK:n varapuheenjohtaja Pekka Ahmavaaran läksiäiset eläkkeelle / Karjalainen
3.5. STM, Vanajanlinna, Suomi 2020 seminaari / paneelissa Karjalainen
5.5. Vates / Karjalainen, Kari Hanka, Raimo Karimäki, Seppo Pesonen
5.5. Ihmo-palaveri TVY ry:ssä / Karjalainen, Valli
6.5. STKL, Vapaaehtoistoiminnan neuvottelukunta / Karjalainen
6.5. NKL, Iiris / Karjalainen, Vaure
6.5. RAY:n koulutus / Valli
11.5. Smolna, työministerin aamukahvi / Karjalainen
21.–23.5. Vasemmistoliiton puoluekokous Turussa / kutsuttuna Karjalainen
24.5. STM, kuntouttavaa työtoimintaa koskevan lain ohjausryhmä / Karjalainen
25.5. TM, tapaaminen: ministeri Filatov / Karjalainen, Heino, Heinonen, Vallius
26.5. Eduskunta, köyhyysryhmä / Karjalainen, Vaure
1.6. STTK, tapaaminen: johtaja Leila Kurki, Mervi Huuskonen / Karjalainen, Leppälä, Vallius, Valli
1.6. Vates / Karjalainen, Leppälä
2.6. Sosiaalista yritystä koskevan lain ohjausryhmä / Karjalainen
2.6. Tapaaminen: kansanedustaja Kaarina Dromberg / Karjalainen, Vallius
2.6. Kuntaliitto, tapaaminen: Kietäväinen / Karjalainen, Kuoppa-aho, Vallius
10.6. Seitaranta, NKL-projektin päätöstilaisuus / Karjalainen, Vaure, Junttila, Pajumäki
15.6. Stakes, Akku-projektin päätöstilaisuus / Vaure
16.6. Työsopimussuositus-palaveri eduskunnassa, Työpajayhdistys, TVY ry / TVY ry:stä Karjalainen, Karimäki, Pesonen, Metsätähti
22.6. STM, kuuleminen: sosiaalisen työllistämisen työryhmä / Karjalainen
24.6. Tapaaminen: Elintarviketyöläisten liitto, puheenjohtaja Ritva Savtchenko
4.8. Tapaaminen: Työpajayhdistys, Aho-Mantila / Karjalainen
11.8. Tapaaminen: PAM, Rautavuori, Ojanen, Rimpiläinen / Karjalainen, Heinonen, Val­lius, Leppälä, Heino
12.8. Tapaaminen SAK:ssa: Matti Huutola, Merja Lehmussaari, Kalle Räisänen / Karja­lai­nen, Heino, Heinonen, Leppälä, Vallius
12.8. Tapaaminen: Puu- ja erityisalojen ammattiliitto, Kalevi Vanhala / Karjalainen, Hei­no, Heinonen, Leppälä, Vallius
13.8. Ihmo-palaveri / Valli
18.8. Valtakunnallinen Työpajayhdistys, Vatesin edustajien tapaaminen / Karjalainen
19.8. Lähialueyhteistyöpalaveri, Salminen, Poussa / Karjalainen
23.8. Vates, sosiaalista yritystä koskevan lain ohjausryhmä / Karjalainen
26.8. NKL, Iiris, tapaaminen yhteistyöstä / Karjalainen
31.8. Toiminnanjohtajien iltapäiväfoorumi / Karjalainen
6.–7.9. Järvenpää, Ihmo-vetureiden koulutus
8.9. Suomen Mielenterveysseura, yhteistyöpalaveri / Karjalainen, Valli
8.9. Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä / asiantuntijana Karjalainen
10.9. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, HE 131/2004 vp / Karjalainen
15.9. Edunvalvontatapahtuma eduskuntatalolla
16.9. Uudenmaan TE-keskus, työvoima- ja yritysraati / Aimo Kuoppa-aho
16.9. Rauma, Työttömyystyön neuvottelupäivien palaverit / Karjalainen, Träskelin
20.9. STKL, Vapaaehtoistoiminnan neuvottelukunta / Karjalainen
22.9. Tapaaminen eduskunnassa: Gustafsson / Karjalainen
23.9. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, VNS 4/2004 / Karjalainen
28.9. KDY, Ihmo-palaveri / Karjalainen, Valli
30.9. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, HE 169 ja HE 140/2004 vp / Karjalainen
30.9. Väestöpoliittinen tulevaisuusfoorumi, Säätytalo / Leppälä
30.9. Koulutus 2000 / Valli
5.10. PAM, Työttömien neuvottelukunta / Karjalainen
6.10. Tapaaminen eduskunnassa: Kimmo Tiilikainen / Karjalainen
6.10. Tapaaminen eduskunnassa: Marjaana Koskinen / Karjalainen
11.10. Mielenterveysseura / Valli
14.10. Kuntaliiton seminaari työmarkkinatuesta / Karjalainen, Kuoppa-aho, Kyckling
15.10. Ihmon tiedotustilaisuus, Café Engel / Karjalainen
15.10. Eduskunnan auditorio, puheenvuoro köyhyysryhmän seminaarissa / Karjalainen
18.–20.10. Ihmisoikeuspäivät Järvenpäässä
21.10. Eduskunta, Filatov / Karjalainen
21.10. Eduskunta, Huotari / Karjalainen
21.10. Eduskunta, Tiusanen / Karjalainen, Honkanen
22.10. Työsopimussuositus-työryhmä / Karjalainen, Kekäläinen
26.10. Kirkkohallitus, seminaari: Naiskauppa ja Ihmisoikeudet / Karjalainen
26.10. Eduskunta, HE 185/2004 vp / Karjalainen
28.10. Sosiaali- ja terveysvaliokunta HE 183/2004 vp / Karjalainen
1.11. Invalidiliitto, lähialueyhteistyöpalaveri / Karjalainen
8.11. Sosiaalista yritystä koskevan lain ohjausryhmä, Karjalainen
9.11. Eduskunta, neuvonpito työmarkkinatuesta, Huotari / Karjalainen, Leppälä, Vuori­nen, Hanka
9.11. Kuntaliitto, Mirja Salonen / Karjalainen, Hanka, Vuorinen
9.11. Kallion kirkko, Työn messu / Valli
10.10. Työsopimussuositus-työryhmä / Karjalainen, Valli, Leppälä, Hanka, Kekäläinen, Karimäki, Metsätähti, Kallio; asiantuntija PAMista Erkki Rimpiläinen
15.11. Kirkkohallitus, Työttömyystyön neuvottelupäivien palaveri / Karjalainen
16.11. Eduskunta, työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, HE 151/2004 vp / Karjalainen
18.11. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, HE 223/2004 vp / Karjalainen
23.11. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, HE 195/2004 vp / Karjalainen
24.11. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, HE 238/2004 vp / Kekäläinen
25.–26.11. Laivakoulutus
6.12. Itsenäisyyspäivän juhla presidentinlinnassa / Karjalainen avomiehensä kanssa
7.12. Ihmon palautepalaveri / Karjalainen, Valli
8.12. TM, sosiaalisen yrityksen seminaari / Karjalainen, Hanka, Leppälä, Vuorinen, Kau­ra­nen, Pesonen
9.12. Sosnet, seminaari ”Kuntouttava työtoiminta murroksen Suomessa” / Kuoppa-aho
9.12. Uudenmaan työvoima- ja asiakasraati / Kuoppa-aho
14.12. STKL, järjestöjohdon kehittämisfoorumin pohjatyö / Karjalainen
14.12. Jouluglögit TVY ry:ssä
16.12. Kuntaliitto, tapaaminen: Kietäväinen / Karjalainen
17.12. Fortum Oy, joulutilaisuus / Karjalainen, Leppälä
17.12. Stakes, sosiaalinen yrittäjyys / Vaure

 

6. Yhteistyö KDY:n kanssa

Yhteistyö Kirkon Diakoniatyön kanssa on TVY ry:n ja jäsenjärjestöjen kannalta to­della tärkeää. Yhdessä seurakuntaopiston kanssa järjestettävät Työttömien Ihmisoi­keuspäivät ovat muodostuneet järjestön merkittävimmäksi koulutustapahtumaksi.

Samoin jokavuotisiksi muodostuneet Työttömyystyön neuvottelupäivät vievät eteenpäin yhteistoimintaa alueilla ja näin aktivoivat hiippakuntia ja seurakuntia sy­vempään yhteistyöhön TVY ry:n jäsenyh­distysten kanssa.

KDY, TVY ry, SAK ja Kajaanin Työttö­mien yhdistys järjestivät vuoden 2004 Työttömyystyön neuvottelupäivät 8.–9.3. Kajaanissa Joutenlammen leiri- ja koulutus­keskuksessa.

Päivillä alustuksen pitivät Kainuun mi­nisteri Paula Lehtomäki sekä Tampereen yliopiston professori Pertti Koistinen, alus­tusten aiheena ”Syökö globalisaatio työpai­kat Suomesta?”. Aiheesta ”Työttömyys ja perhe” alusti Lasse Palonen Kajaanin per­heasiainkeskuksesta.

Päiville osallistui Mikkelin hiippakunnan hiippakuntasihteeri Esa-Matti Peura, joka kertoi neuvottelupäiville osallistuneille siitä toiminnasta, jota Mikkelin hiippakunnassa tehdään työttömien kanssa. Lapuan hiippa­kunnan diakoniatyön hiippakuntasihteeri Hilkka Mäkelä kertoi oman hiippakuntansa yhteistyöstä ja toimintamuodoista työttö­mien kanssa. Ryhmätyönä valmisteltiin ka­navatöitä Ihmisoikeuspäiville. Päiville osal­listuneet TVY ry:n hallituksen jäsenet toimi­vat Ihmisoikeuspäivillä kanavien vetäjinä.

Päivien käytännön järjestelyistä vastasi Kajaanin Työttömät ry:n talkooväki. Päiville osallistui 83 työttömien yhdistysten ja seu­rakuntien edustajaa.

 

7. Järjestötoiminta

7.1. TVY ry:n jäsenyhdistykset 10 vuotta

TVY ry:n jäsenyhdistyksissä vietettiin 10- vuotispäiviä eri puolilla Suomea. TVY ry muisti jäsenyhdistyksiään standardillaan. Tavoitteena on ollut, että yhdistysten juh­lissa vierailee TVY ry:n toimiston henkilös­töä tai alueen hallituksen jäsen.

11.1. Juankosken Työttömät ry / Karjalai­nen, Kaasalainen
26.1. Raision Seudun Työttömät ry / Valli
10.2. Porvoon Seudun Työnhakijat ry / Saastamoinen
11.2. Myllypuron Työttömät ry / Valli
7.3. Kauhavan Työttömät ry
8.3. Laitlan Tyättömä ry / Hanka
22.3. Pellon Työttömät ry
25.3. Turun Seudun Työttömät ry
11.4. Alavuden Seudun Työttömät ry
22.4. Kaarinan Työttömät ry / Karjalainen
26.4. Peräseinäjoen Työttömät ry
9.5. Työsilta ry
25.5. Jurvan Työttömät ry
26.5. Ylä-Kainuun Työttömät ry / Venäläi­nen
28.7. Kuhmoisten Työttömät ry / Junttila
16.8. Hollolan Työttömät ry / Leppälä
7.10. Suolahden Työttömät ry
10.11. Ilmajoen Työttömät ry
24.11. Orimattilan Työnhakijat ry / Leppälä
13.12. Jalasjärven Työnhakijat ry

 

7.2. Valtakunnalliset koulutustapahtumat

TVY ry järjesti kolme valtakunnallista kou­lutustapahtumaa vuoden aikana. Aiheet valittiin työttömille tärkeistä ja ajankohtai­sista asioista. Asiantuntijoiksi kutsuttiin ai­heisiin perehtyneitä asiantuntijoita.

 

7.2.1. Koulutus I/2004

TVY ry järjesti vuoden ensimmäisen kou­lutuksen 4.5. Eteran auditoriossa Helsin­gissä.

Aiheina olivat:

 1. Uutisia hallituksen eläkepolitiikasta / Matti Mäkinen, Eteran työeläkekassa
 2. Hallituksen työllisyysohjelma, työvoi­mapalvelukeskukset ja aktiiviohjelmat / Päivi Kerminen, Työministeriö
 3. Kuntaliiton näkemys työvoimapalvelu­jen uudistamisesta / Mirja Salonen, Kuntaliitto
 4. Asiakkaiden kokemuksia yhteispalve­lusta / Tuukka Lahti, Stakes
 5. Kuntouttavan työtoiminnan arviointitut­kimuslain toteutumisen arviointi / Elsa Keskitalo, Stakes.

Koulutukseen osallistui yhteensä 76 työt­tömien yhdistysten edustajaa.

 

 

7.2.2. Koulutus II/2004 ja Ihmisoikeuspäivät

Työttömien 11. valtakunnalliset Ihmisoike­uspäivät ja vuoden tärkein työttömien edunvalvontakoulutus järjestettiin edellis­vuosien tapaan Järvenpään Seurakunta­opistolla 18.–20.10. Päivien aiheena oli ”Katoava työ – säällinen elämä”. Mukana oli 183 henkilöä työttömien yhdistysten ja seurakuntien edustajina.

Professori Heikki Patomäki alusti avajai­sissa aiheesta ”Globalisaatio ja työttömyys”. Lisäksi asiantuntijoina alustivat Pekka Tiai­nen TM:stä kanavalla ”Globalisaatio ja Kii­na-ilmiö”, Jouko Karjalainen Stakesista ka­navalla ”Oikeus säälliseen elämään – perhe ja työttömyys”, Kaija Kallinen SAK:sta ka­navalla ”Tulonsiirroilla työtä – säällinen työ vai orjatyö”, Orlando Molina kirkkohallituk­sen maahanmuuttajatyön toimistosta kana­valla ”Maahanmuuttajat ja työllisyys”. Ka­navien vetäjinä toimivat TVY ry:n hallituk­sen jäsenet.

Lisäksi oli ”Työttömänä jaksamisen ka­nava”, joka jaettiin osa-alueisiin ”Voima­va­raistaminen”, ”Murinaa, marinaa – puri­naa, pärinää”, ”Perhe ja jaksaminen” sekä ”Arjen teologiaa”. Vetäjinä toimivat NLP-master­kouluttaja Aki Hovivuori, diakonia­työnteki­jät Marja-Liisa Liimatta ja Risto Määttänen, sosionomi Elina Havukainen, diakoniapasto­ri Erja Kauppinen sekä yhteis­kuntatyön pastori Raija Korhonen.

Päätöstilaisuudessa kanavien tuloksia kommentoivat Reijo Väärälä STM:stä, Matti Huutola SAK:sta, Eeva-Liisa Inkeroinen EK:sta, Mikko Mäenpää STTK:sta ja Risto Piekka Akavasta.

Päivien järjestelyt hoidettiin yhteistyössä TVY ry:n, Kirkon Diakonia- ja Yhteiskunta­työn sekä Seurakuntaopiston kanssa.

 

7.2.3. Koulutus III/2004

Vuoden viimeinen koulutus oli perinteisellä laivaristeilyllä Turusta Tukholmaan 25.–26.11. Koulutuksen aiheina olivat ”Hallituk­sen jäsenten vastuut ja velvollisuudet”, ”Kokoustoiminta ja käytännöt” sekä ”Sosi­aalinen yritys”.

SAK:n Varsinais-Suomen aluejohtaja Seppo Ansamaa perehdytti osanottajia hal­litustyöskentelyyn ja kokoustoimintaan.

Rainasäätiön toimitusjohtaja Arto Ala­ranta kertoi, miten muututaan sosiaalisesta yhteisöstä sosiaaliseksi yritykseksi, ja mitä se tuo toteutuessaan. Ryhmätyönä suun­niteltiin sosiaalisen yrityksen perustamista.

Mukana oli 96 työttömien yhdistysten edustajaa.

 

7.3. Toiminnanohjaajien työnohjausviikot

TVY ry panosti ensimmäistä kertaa yhdis­tysten vetäjien jaksamiseen järjestämällä neljä työnohjausviikkoa. Viikon ohjelma koostui omaan jaksamiseen liittyvistä osi­oista ja työnohjauksesta. Vetäjät pystyivät viikon aikana irtautumaan arkirutiineistaan ja ottamaan aikaa osaksi myös loman kan­nalta.

Ensimmäinen viikko järjestettiin Solaris-lomien kautta Mäntyniemen lomakeskuk­sessa Pyhtäällä 29.3.–3.4. Vetäjänä oli TVY ry:stä järjestösihteeri Ritva Valli ja työnoh­jauksesta vastasivat yhtenä päivänä pasto­rit/työnohjaajat Raija Korhonen ja Erja Kauppinen Helsingin seurakuntayhtymästä. Osallistujia oli 12 eri yhdistyksestä.

Solaris-lomien kanssa järjestetty toinen viikko oli Hotelli Kajaanissa 27.9.–2.10., ve­täjänä TVY ry:n hallituksen jäsen Esa Ve­näläinen Kajaanista. Työnohjauspäivän veti teologi/työnohjaaja/perheterapeutti Tuula Oikarinen Kajaanista. Osallistujia 12.

Perhelomien kautta järjestettiin kaksi viikkoa lomakeskus Huhmarissa 24.–29.4. ja 20.–25.9. Vetäjänä toimi TVY ry:stä halli­tuksen jäsen Lea Vallius Kontiolahdelta ja työnohjauksesta vastasi yliopistopastori/ työnohjaaja Tiina Tarnanen Joensuun seu­rakunnasta. Osallistujia yhteensä 28.

Viikot olivat osallistujien kannalta hyvin tarpeellisia ja voimavaroja lisääviä.

 

7.4. Alueelliset kokoukset, koulutukset ja tapahtumat

Jäsenyhdistysten toiminnan turvaamiseksi ja kehittämiseksi järjestämme koulutustilai­suuksia alueiden tarpeiden ja toiveiden mu­kaan lähinnä yhdistysten toiminnassa olevil­le hallitusten puheenjohtajille ja hallitusten jäsenille sekä toiminnanohjaajille. Koulutuk­set edistävät hallitusten puheenjohtajien ja jäsenten sitoutumista hallitustyöskentelyyn.

Etelä-Pohjanmaa
TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava kaudella 2003 Tuula Harju-Seppänen ja kaudella 2004 Kirsi Saunamäki
30.1. Aluekokous, Seinäjoki (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)
12.3. Aluekokous, Ilmajoki (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)
2.4. Aluekokous ja -koulutus, Kauhajoki (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)
23.4. Aluekokous ja -koulutus sosiaalisesta yrityksestä, Seinäjoki (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)
26.5. Aluekokous ja EU-vaalitilaisuus, Lapua (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)
1.-2.7. Aluekokous, Ilmajoki (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)
17.8. Aluekokous, Ähtäri (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)
15.–17.9. Lapuan hiippakunnan työnohjauspäivät, Saarijärvi
21.10. Aluekoulutus, Seinäjoki (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)
19.11. Aluekokous, Seinäjoki (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)
10.12. Aluekokous ja -koulutus: Aurinkoinen asenne (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)

Etelä-Savo
TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava Anneli Moilanen
19.1. Aluekokous, Mikkeli
26.1. Etelä-Savon radio / Karjalainen, Hirn, Virnes
18.3. Alueen perinteiset pilkkikisat
1.4. Aluevastaavien yhteinen suunnittelupalaveri
19.4. Aluekokous ja -koulutus, Mikkeli, Työllistymisen palvelukeskus Reitin toiminta-alu­eella
17.5. Aluekokous, Kangasniemi, projektikartoitus alueella
17.5. Kangasniemen uusien tilojen vihkiminen / Karjalainen, Moilanen
27.5. Etelä-Savon kesäpäivät, Heimari
18.6. Aluekokous ja -koulutus: yhdistelmätuella palkkaamisen ongelmat
3.8. Aluekokous ja -koulutus, Mäntyharju, vieraana kansanedustaja Jari Leppä
4.8. Etelä-Savon alueen kesäpäivä, Mäntyharju / Karjalainen, Moilanen, Vaskelainen, Häkkinen
30.–31.8. Mikkelin hiippakunnan Ihmisarvopäivät, Puhjonranta, Kouvola / Karjalainen, Moila­nen, Vaskelainen, Nygren, Leppälä
6.9. Lääninhallitus, aikuiskoulutuksen alueelliset toimenpideohjelmat Etelä-Savossa
4.10. Aluekokous ja -koulutus: TE-keskus ja omatoimisuusavustus, Mikkeli / Vaskelainen, Häkkinen
27.10. Seminaari: Osaamisen vahvistaminen Savossa / Karjalainen, Vaskelainen
9.11. Etelä-Savon TE-keskus, omatoimisuusavustuksen kehityspalaveri / Vaskelainen, Hirn
11.11. Seminaari sosiaalisista yrityksistä / Karjalainen, Häkkinen
16.11. Etelä-Savon alueraati / Häkkinen

Häme
TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava Seppo Leppälä
23.1. Aluekokous, Heinola
28.4. Aluekokous ja -koulutus
3.5. Hämeenlinnan Työttömät ry, jäsenien tapaaminen / Karjalainen
26.–27.8. Aluekokous ja -koulutus, Pälkäne

Kaakkois-Suomi
TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava Matti Nygren
29.1. Yhteistyökokous, Hamina
19.3. Vuosikokous, Loviisa
7.5. Aluekokous, Imatra
19.5. Yhteistyökokous, Kouvola
7.7. Yhteistyökokous, Kouvola
11.8. Aluekokous, Kouvola
11.8. Mikkelin hiippakunnan kokous, Puhjonranta
9.10. Aluekokous
2.11. Yhteistyökokous, Kouvola
19.11. Kouvola, vuosikokouksen 2005 paikkoihin tutustuminen / Karjalainen, Valli, Nygren
22.11. Vuosikokous, Parikkala
9.12. Aluekokous, Hamina
22.12. Hallituksen kokous, Loviisa
Lisäksi puhelinkokouksia ym. tapaamisia.

Kainuu
TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava Esa Venäläinen
4.2. Aluekokous, Vaala
17.2. Opastus- ja neuvontapalaveri, Puolanka
8.–9.3. Työttömyystyön neuvottelupäivät, Joutenlampi, Kajaani
11.3. Infotilaisuus työttömien lomaviikosta, Kajaani
20.4. Aluekokous, Otanmäki
26.5. Aluekokous, Suomussalmi
10.9. Työnohjauspäivien suunnittelupalaveri / Venäläinen, Oikarinen
9.11. Aluekokous, Kajaani
19.11. Opastus- ja neuvontapalaveri, Sotkamo
20.11. Koulutus: Hallituksen jäsenten vastuut ja velvollisuudet, Puolanka
29.11. Toiminnanohjaajien vuorovaikutus- ja voimaantumispäivien suunnittelupalaveri, Vaivion kurssikeskus, Liperi

Keski-Suomi
TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava Pirjo-Liisa Junttila
21.1. Aluekokous, Suolahti
3.2. Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi, Kumppanuustalo, Jyväskylä / kouluttaja Hilkka Häkkinen
17.3. Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi, Kumppanuustalo, Jyväskylä / Hilkka Häkkinen
29.3.–3.4. Yhdistysten vetäjien työnohjauspäivät, Mäntyniemi / Pajumäki, Junttila
19.4. Jyväskylän maalaiskunnan työllisyystyöryhmä
19.–23.4. ATK:n jatkokurssi, Korpilahti / kouluttaja Monialaosuuskunta Hetiavuks, Ahonen
26.4. Työturvallisuuskorttikoulutus, Viitasaari / kouluttaja Pohjoisen Keski-Suomen Oppi­mis­keskus POKE
10.5. Köyhyysseminaari, Kumppanuustalo, Jyväskylä
12.5. Työllistämiskansioiden päivitys ja vierailu Hankasalmen Työvoimapakki ry:ssä / Junttila, Lehtonummi, Tynkkynen, Juka
14.5. Työnhakutempauspäivä, Työsilta ry, Kumppanuustalo, Jyväskylä
25.5. Työvoimapalvelukeskuksen avajaiset
25.5. TE-keskuksen neuvottelukunta
27.5. Aluekokous, Kumppanuustalo, Jyväskylä
27.5. Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi, Kumppanuustalo, Jyväskylä / Hilkka Häkkinen
2.6. Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi, Kumppanuustalo, Jyväskylä / Hilkka Häkkinen
9.–10.6. Ote elämään -projektin loppuseminaari, Seitaranta, Rovaniemi / Karjalainen, Vaure, Pajumäki, Junttila
28.7. Kesäpäivät ja aluekokous, Kuhmoisten seurakunnan leirikeskus
2.9. Aluekokous, Kumppanuustalo, Jyväskylä
2.9. Keski-Suomen TE-keskus, yhdistysten talousasiat / Karjalainen
16.–17.9. Lapuan hiippakunnan työnohjauspäivät, seurakunnan leirikeskus Mellikassa, Saari­järvi
24.9. TE-keskuksen neuvottelukunta
7.10. Mielenosoitus Suolahden torilla ja aluekokous Suolahden Kansantalolla
21.–22.10. Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi, Suolahti / kouluttaja Pirkko Paajanen, Pohjoisen Keski-Suomen Oppimiskeskus POKE
25.10. Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi, Kumppanuustalo, Jyväskylä / Hilkka Häkkinen
28.10. TE-keskuksen koulutuspäivä alueen työttömien yhdistyksille
5.11. Työnhakutempauspäivä, Työsilta ry, Kumppanuustalo, Jyväskylä
8.11. Jyväskylän maalaiskunnan työllisyystyöryhmä
9.–10.11. Sanaton viestintä ja vuorovaikutus, Hankasalmi / kouluttaja Tuula Pasanen, TSL ry
15.11. Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi, Kumppanuustalo, Jyväskylä / Hilkka Häkkinen
15.–19.11. ATK:n jatkokurssi, Korpilahti / kouluttaja Monialaosuuskunta Hetiavuks, Ahonen
18.11. Tupaantuliaiset Viitasaaren Työttömien Yhdistys ry:n toimitiloissa / Salonen, Vuori­nen, Junttila
24.11. Polku-projektin loppuseminaari, Pieksämäki
3.12. Keski-Suomen TE-keskus, alueen vuoden 2005 rahoitustarve / Taipale, Junttila
13.12. Hygieniaosaamiskoulutus ja -testi, Kumppanuustalo, Jyväskylä / Hilkka Häkkinen
24.12. Operaatio Jouluapu / Vuorinen, Junttila
27.–29.12. Tietokone tutuksi, Keuruu / kouluttajat Harri Asikainen ja Eija Tuohimaa, Jyvässeu­dun Työttömät ry
Koulutukset on järjestetty TE-keskuksen työllisyyspoliittisella projektituella ja Jyväs­seudun työttömät ry:n omarahoitusosuudella.

Lappi
TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava kaudella 2003 Ritva-Liisa Pulju/Anneli Korteniemi ja kaudella 2004 Harri Levo
3.2. Aluekokous, Rovaniemi
29.6. Aluekokous
16.9. Aluekokous, Rovaniemi, Työvoiman palvelupiste
Aluekokousten lisäksi hallituksen jäsen on vieraillut neljässä TVY ry:n jäsenyhdis­tyksessä ja osallistunut työttömien edustajana seminaareihin sekä järjestänyt syk­syllä alueen työttömille ja kansanedustajille tapahtuman, johon osallistuivat kaikki­en Lapin läänistä eduskunnassa olevien puolueiden edustajat.

Pirkanmaa
TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava Ahti Heinonen
3.2. Tampereen seutukunnan toiminnanohjaajien palaveri, Hervanta
20.4. Nokian työttömien ja seurakunnan seminaari, Urhattu
17.5. Aluekokous, Ilkko
16.–18.6. Tampereen seurakuntien yhteiskuntatyön ja Tampereen seudun työttömien yhdis­tysten leiri, Pälkäne
11.10. Aluekokous, Tampere
16.11. Aluekokous, Parkano
30.11. Koulutustilaisuus, Tampere / Karjalainen

Pohjanmaa
TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava kaudella 2003 Riitta Kellosalo-Niemi/Kari Lindberg ja kaudella 2004 Jari Vuorinen
30.1. Aluekokous, Seinäjoki (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)
12.3. Aluekokous, Ilmajoki (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)
2.4. Aluekokous ja -koulutus, Kauhajoki (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)
23.4. Aluekokous ja -koulutus sosiaalisesta yrityksestä, Seinäjoki (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)
26.5. Aluekokous ja EU-vaalitilaisuus, Lapua (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)
1.–2.7. Aluekokous, Ilmajoki (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)
17.8. Aluekokous, Ähtäri (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)
21.10. Aluekoulutus, Seinäjoki (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)
19.11. Aluekokous, Seinäjoki (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)
10.12. Aluekokous ja -koulutus: Aurinkoinen asenne (Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa)

Pohjois-Karjala
TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava Lea Vallius
10.2. Aluekokous
4.5. Aluekokous
11.5. Ihmisarvopäivät, Kontiolahti, Hirviranta / Vallius
4.6. Aluekokous
10.8. Aluekokous, Kiihtelysvaara
25.8. Juuka, palaveri yhdistyksen työntekijäongelmasta kunnan, seurakunnan ja työvoi­matoimiston kanssa. TVY ry:stä Karjalainen, Vallius
13.10. TE-keskus / Karjalainen, Vallius
16.11. Hankekoulutus
30.11. Aluekokous

Pohjois-Pohjanmaa
TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava Helvi Järvenpää
28.1. Aluekokous
2.11. TE-keskus / Karjalainen, Järvenpää

Pohjois-Savo
TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava Aila Kaasalainen
12.1. Lapinlahden yhdistyksen neuvontapalaveri / Olli Halonen, Karjalainen, Kaasalainen
12.1. Tapaaminen: Kuopion tuomiokapituli, hiippakuntasihteeri Sirpa Juola / Lea Karjalai­nen, Aila Kaasalainen, Merja Räsänen
21.1. Aluekokous
17.2. Piispansauvakisat, Juankoski, Muuruvesi
22.4. Aluekokous, Vehmersalmi
9.8. Aluekokous
5.10. Aluekokous
19.11. Aluekokous

Satakunta
TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava Arto Träskelin
4.2. Aluekokous
20.–21.4. Aluekoulutus, Silokallio
2.8. Aluekokous

Uusimaa
TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava kaudella 2003 Tuula Saastamoinen ja kaudella 2004 Aimo Kuoppa-aho
22.1. Koulutus: Taloushallinnon perusteet, Järvenpää / Vaure
19.2. Aluekokous, Vantaa
14.6. Aluekokous
28.10. Hakunila-Länsimäen Työttömät, TVY ry:n henkilökunnan vierailu
3.11. Korson Työttömät, TVY ry:n henkilökunnan vierailu
1.12. Keravan Työttömät, TVY ry:n henkilökunnan vierailu
2.12. Aluekokous, Stakes
16.12. Myllypuron työttömät, TVY ry:n henkilökunnan vierailu

Varsinais-Suomi
TVY ry:n hallituksen jäsen/aluevastaava kaudella 2003 Kari Hanka ja kaudella 2004 Mauri Heino
27.1. Aluekokous, Uusikaupunki
28.1. TE-keskus-info / Hanka
23.2. Aluekokous, Kaarina
10.3. Työsuojelukoulutus, Turun työttömien yhdistyksen puusepänverstas / Hanka
14.3. Alue/Työ-Länsi työvaliokunnan kokous, Turku
15.4. Hallituksen tutustuminen Raision, Turun ja Kaarinan työttömien yhdistysten toimin­taan
27.4. Aluekokous, Turku
28.4. Aluevastaava Paraisilla / Heino
28.5. Alueen työsuojelukoulutus / tarkastaja Seppo Lehtinen
18.6. Käynti ympäristöministeriössä / Metsätähti, Hanka
5.8. Turun yhdistyksen torstaipalaveri / Karjalainen, Hanka
30.8. Aluekokous, Laitila
21.–22.9. Edunvalvonnan suunnittelupäivät, Kesäranta, Naantali
28.10. Aluekokous, Uusikaupunki
30.10. Aluevastaava Varissuolla / Heino
2.11. Toiminnan suunnittelua, Loimaa / Hanka, Heino
16.11. Sosiaalietuudet, alustus ja keskustelutilaisuus, Varissuo / Hanka
24.11. Salon Työttömät, vierailu / Karjalainen, Valli
7.12. Yhdistysten TES-suunnittelutyöryhmän kokous, Kaarina / Kallio, Karimäki, Hanka
13.12. Aluekokous, Kaarina

 

8. EU-elintarvikeapu

Kuluneen vuoden aikana 132 työttömien yhdistystä jakoi EU-elintarvikkeita yhteensä 593155 kg työttömille ja muille vähävaraisille. Jaossa oli mu­kana vehnäjauhoja 155916 kg, makaronia 87748 kg, mannasuurimoita 55420 kg, puurohiutaleita 99425 kg, näkkileipää 66504 kg ja sämpyläjauhoja 128142 kg. Maitojauhe ja lihasäilyke jäivät kuluneen vuoden jaosta kokonaan pois, vaikka myös nämä tuotteet on koettu erittäin tärkeiksi. Jäsenyhdistyksiltä tulleista viesteistä kävi ilmi, että tarve on todella suuri ja kasvaa yhä edelleen tulevaisuudessakin.

Ruoka-avun jakelussa yhdistysten on pi­tänyt kiinnittää tullin tarkastuksien vuoksi entistä tarkempaa huomiota jakelun toteut­tamiseen, säilytystiloihin ja raporttien täyt­tämiseen.

 

9. Yhteistyö lomajärjestöjen kanssa

9.1. Lomaviikot työttömille ja heidän perheilleen

Perhelomat ry:n kautta järjestettiin kaksi lomaviikkoa. Ensimmäinen oli 5.–10.4. Lo­makeskus Huhmarissa, ja lomalle osallistui 24 työtöntä, osa yksin ja osa perheen kanssa. TVY ry:stä vetäjänä toimi hallituk­sen jäsen Anneli Moilanen Mikkelistä. Toi­nen lomaviikko oli 22.–27.11., ja lomalaisia oli 14. TVY ry:stä vetäjänä oli hallituksen varajäsen Sirkka-Liisa Iivanainen Varkau­desta. Perhelomien kautta järjestetyistä vii­koista lomajärjestö ei perinyt omavastuuta, joten osallistujat maksoivat vain matkat.

Solaris-lomat ry:n kautta järjestettiin myös kaksi lomaviikkoa. 10.–15.5. viikko oli hotelli Kajaanissa ja lomalaisia yhteensä 10. TVY ry:stä vetäjänä oli hallituksen jäsen Helvi Järvenpää Haapavedeltä. Syksyn lo­maviikko oli 14.–19.11. Kylpylähotelli Rau­hanlahdessa. Lomalla oli 20 työtöntä, joista osa perheineen. Vetäjänä oli TVY ry:n hal­lituksen jäsen Arto Träskelin Porista. Sola­ris-lomilla omavastuu oli 40 euroa ja lisäksi matkat.

 

10. Alueellinen toiminta

Yhdistysten verkottuminen alueellisesti on osittain aneemista pitkien etäisyyksien ja puuttuvan rahoituksen vuoksi. Aluetoiminta on edunvalvonnan osalta tehokkainta Var­sinais-Suomen alueella. Toiminta on piris­tynyt erityisesti Pohjois-Karjalan alueella RAY:n rahoittaman aluejärjestön työnteki­jän toimittua alueella toimintavuoden ai­kana 3 vuotta. Yhteistyökokouksista TE-keskusten viranomaisten kanssa on useilla alueilla tullut jo vakiintunutta toimintaa. Omatoimisuusavustuksista keskustellaan useilla alueilla jo saman pöydän ääressä kaikkien alueen yhdistysten kanssa. Tämä on tasapuolisuuden ja oikeudenmukaisuu­den kannalta hyvää kehitystä.

Keski-Suomen alueella Jyvässeudun Työttömät ry:n koulutusprojekti on kehittä­nyt alueen yhteistoimintaa.

 

10.1. Alueiden yhteistyö hiippakuntien kanssa

Työttömien yhdistysten ja hiippakuntien yhteistyö on saatu käyntiin Lapuan hiippa­kunnan lisäksi jo Mikkelin ja Kuopion hiip­pakunnan alueilla. Paljon on vielä tehtävä, jotta yhteistyö lähtee kehittymään kaikkien hiippakuntien alueilla. Rakentavaa kehitys­työtä pyritään tekemään työttömyystyön neuvottelupäivien yhteydessä pitämällä neuvottelupäiviä eri hiippakuntien alueilla.

Pohjois-Karjalan TE-keskuksen alueella yhteistyö seurakuntien kanssa on kehittynyt yleisekumeeniseen suuntaan. Sielläkin yh­teistyö lähti kehittymään Työttömyystyön neuvottelupäivien ansiosta. Pohjois-Karja­lan yhdistysten ja seurakuntien yhteinen päivä pidettiin toukokuussa Kontiolahdella. Yksipäiväiseen tapahtumaan osallistui noin 200 ihmistä.

Kuopion hiippakunnan alueella on yh­teistyöneuvotteluja käyty kuluneen vuoden aikana, ja yhteiset päivät ovat jo alkaneen vuoden aikana Joensuussa hiippakunnan alueella.

Erikseen Kuopion hiippakunta pitää edel­leen kerran vuodessa piispa Wille Riekkisen ”Piispan sauva -kisat”, jotka pidettiin Juan­kosken seurakunnan alueella Muuruvedellä helmikuun puolivälissä. Tapahtumaan osal­listui noin 150 ihmistä eri puolelta TE-kes­kusaluetta.

 

10.2. Jäsenyhdistysten toiminta

Jäsenyhdistysten toiminta on vuosien kulu­essa muuttunut ja muuntautunut. Useissa yhdistyksissä toiminta on laajentunut jo varsin mittavaksi kierrätystoiminnaksi ja uudelleenkäyttöä edistäväksi toiminnaksi. Toiminnoissa näyttelee edelleenkin merkit­tävää osaa ruokalatoiminta ja siihen liitty­vät palvelut.

Yhdistysten kehitykseen on tullut mu­kaan erilaisia projekteja, jotka liittyvät ym­päristötyöhön, vanhusten, sotaveteraanien ja vammaisten kotona asumisen tukemi­seen sekä koululaisten iltapäivähoitoon. Erikoisuutena mainittakoon Hartolan yhdis­tyksen kynttiläpaja, josta viedään kynt­tilöitä Saksaan asti.

Tapahtuneeseen kehitykseen ovat eniten vaikuttaneet ne paineet, joita TE-keskukset ovat yhdistyksille luoneet. Mikäli yhdistys ei lisää työllistettyjen ja toimenpiteissä ole­vien määrää, toiminnanohjauksen rahoitus uh­kaa loppua.

Rahoituksen puuttuminen vaikeuttaa yh­distysten alkuperäisen toiminnan, vertais­tuen ja työttömien sosiaalisen toiminnan, toteuttamista.

 

11. TVY ry:n jäsenyydet

TVY ry kuuluu jäsenenä Sosiaali- ja Terve­ysturvan Keskusliittoon sekä Sosiaali- ja Terveysjärjestöjen Yhteistyöyhdistys – YTY ry:hyn. TVY ry:llä on edustaja myös STKL:n vapaaehtoistoiminnan neuvottelukunnassa. Lisäksi TVY ry:llä on jäsenyys EAPN-Finissä sekä hallituksen marraskuun kokouksen päätöksellä Elämäntapaliitto ry:ssä.

TVY ry:n ja jäsenyhdistysten edustajat osallistuivat vuoden aikana useisiin STKL:n ja YTY ry:n pitämiin koulutus ja tiedotusti­laisuuksiin.

Lisäksi TVY ry kuuluu edelleen Euroopan Työttömien verkostoon ja Eurooppalaisen marssin verkostoon.

 

12. Tapahtumat

12.1. Kesä- ja kulttuuripäivät

Keskusjärjestön järjestämät III kesä- ja kulttuuripäivät järjestettiin Ähtärissä 17.–19.8. Paikkana oli Seinäjoen seurakunnan leirikeskus Honkiniemi kauniilla paikalla Äh­tärinjärven rannalla.

Päivien aikana oli mahdollisuus tutustua toisiinsa, laulaa, opetella huovuttamaan, nauttia luonnosta, uimisesta ja hyvästä ruoasta sekä tietysti ottaa osaa erilaisiin leikkimielisiin kilpailuihin ja työttömien olympialaisiin.

Yksi päivä käytettiin Ähtärin eläinpuis­tossa käyntiin ja Ähtärin Seudun Työttömät ry:hyn tutustumiseen.

Yhteiseen illanviettoon kuopiolaiset oli­vat valmistaneet kouluoloista näytelmän, johon mukaan pääsi näyttelemään myös päivien osanottajia, sekä sketsin Kullervos­ta. Salosen Teuvo Ylöjärveltä veti tietokil­pailun.

Ylöjärven Työttömät ry:n edustajat toi­vat näyttelyyn yhdistyksessä tehtyjä käsi­töitä, mm. puusta valmistettuja esineitä, ja Meri-Vuosaaren Työttömät ry:ltä oli esillä kauniita tiffany-lasitöitä.

Paikka oli kaunis, ilma suosi, ja osanot­tajilta tuli hyvää palautetta päivistä. Päiville osallistui yhteensä n. 88 työttömien yhdis­tysten edustajaa.

 

12.2. Karelia-soutu

Kesä- ja kulttuuritoiminnassa lähdettiin en­simmäisen kerran mukaan Pohjois-Karja­lassa soudettavaan Karelia-soutuun. Mu­kana TVY ry:stä oli joukkue, joka koostui pohjoiskarjalaisten yhdistysten ihmisistä sekä lisäksi TVY ry:n hallituksen kolmesta jäsenestä. Osallistujat pitivät Karelia-soutua mieluisana kokemuksena, ja sille toivottiin jatkoa myös TVY ry:n osalta.

 

12.3. TVY ry:n jouluglögit

Toimiston väki tarjosi 14.12. jouluglögit yhteistyökumppaneille. Joka toinen vuosi järjestettävillä jouluglögeillä kävi jälleen merkittävä joukko yhteistyökumppaneita vuoden varrelta. Erityisesti työntekijöitä ilahdutti eduskunnan puhemiehen vierailu.

 

13. Kansainvälinen toiminta

13.1. Verkostot

Kansanvälinen toiminta on ollut vuoden ai­kana vilkasta varsinkin Suomen Köyhyyden ja Syrjäytymisen vastaisen verkoston koh­dalla. TVY ry:n edustajat ovat olleet muka­na EAPN-Finin hallituksen rakennerahasto- ja lähialuetyöryhmässä. Maija Pulli toimi Brysselin Köyhien konferenssin Suomen koordinaattorina. Sirpa Martins osallistui Vilnassa Liettuassa pidettyyn EAPN-semi­naariin.

TVY ry on kahden viimeksi kuluneen vuo­den aikana noussut Irlannin INOU:n rinnalle Euroopan Työttömien Verkoston – ENU:n vahvimmaksi kansalliseksi jäsenjär­jestöksi. INOU on tosin edelleen ainoana työttömien järjestönä Euroopassa mukana neuvotteluissa kansallisesta kokonaisratkai­susta. Se on yhtenä osana ”neljästä apilan­lehdestä”, jossa muut lehdet ovat meidän kolmikantasopimuksista tutut osapuolet.

ENU:n puheenjohtajana on vuonna 2004 edelleen toiminut TVY ry:n Karl-Gustaf Kun­nas. TVY ry maksoi puheenjohtajan pyyn­nöstä ENU:n vuoden 2004 jäsenmaksun Euroopan sosiaalisten kansalaisjärjestöjen katto-organisaatioon Platform of Social NGOs. Tällä tavalla turvattiin TVY ry:n lisäksi myös kaikkien muiden ENU:n jäsenten yhteydet Social Platformiin ja sen kautta Social Contact Groupiin. (kts. www.Socialplatform.org ja Act4europe.net).

Lähivuosien suurin haaste sekä ENU:lle että TVY ry:lle on kontaktien löytäminen ja yhteistyön käynnistäminen työttömien kanssa EU:n uusissa jäsenmaissa. Varsinai­sia työttömien järjestöjä näistä ei — Unka­ria lukuun ottamatta — ole löytynyt. Eräissä maissa suhtautuminen työttömien järjes­täytymiseen kansalaisjärjestöksi on peräti kielteinen. Etujärjestötyyppiset organisaa­tiot mielletään ilmeisesti uhkaksi vielä alus­sa olevalle demokraattiselle kehitykselle.

Vuoden 2004 aikana ei TVY ry:n puolelta osallistuttu mihinkään Eurooppalaisen Marssin järjestämään tilaisuuteen pitkien matkojen (kustannusten) takia. TVY ry:n nimissä ei kukaan liioin osallistunut Euroo­pan Sosiaalifoorumiin.

13.1. EAPN-Fin
19.1. EAPN, Equal-seminaari, Finlandia-talo / Maija Pulli
19.1. EAPN, Ihmisoikeusliiton seminaari / Pulli
11.2. EAPN-Fin, rakennerahastoryhmän kokous / Pulli
13.–15.2. EAPN, Bryssel, Köyhien konferenssin valmistelu, Suomen koordinaattorina mukana Maija Pulli
18.2. EAPN, Sosiaalifoorumin kokous / Pulli
26.2. EAPN-Fin, hallitus / Pulli
1.3. EAPN, Sosiaalifoorumin kokous / Pulli
22.3. EAPN, Sosiaalifoorumi
23.3. EAPN-Fin, seminaari / Pulli
23.3. EAPN-Fin, hallitus / Pulli
2.4. EAPN, Lähialueyhteistyöryhmä / Karjalainen
3.4. EAPN, Sosiaalifoorumi / Pulli
19.4. EAPN, Globalisaatio ja köyhyys -seminaari / Pulli
19.4. EAPN, Köyhyysseminaariin osallistuneiden palaveri STKL:ssä / Pulli
4.5. EAPN-Fin, hallitus / Pulli
5.5. Eduskunta, Brysseliin lähtijät, tapaaminen kansanedustaja Koskisen kanssa
17.5. EAPN, Rakennerahaston kokous / Pulli
27.–30.5. EAPN, Bryssel, Köyhien konferenssi / Pulli
31.5. EAPN, Lähialueyhteistyöryhmä, Invalidiliitto / Karjalainen
1.6. EAPN, Rakennerahastotyöryhmän kokous / Pulli
1.6. EAPN-Fin hallituksen kokous / Pulli
18.6. EAPN, Rakennerahastotyöryhmä / Pulli
31.8. EAPN, Rakennerahastotyöryhmä / Pulli
14.9. EAPN-Fin, hallitus / Pulli
28.9. EAPN, rakennerahastotyöryhmä / Pulli
4.10. EAPN-Fin, hallitus / Pulli
27.10. EAPN-Fin, 10-vuotisjuhla / Valli, Pulli, Kyckling
8.11. EAPN-Fin / Pulli
22.11. EAPN, rakennerahasto / Pulli
13.12. Sosiaalipoliittinen työryhmä, sosiaalifoorumi / Pulli

 

13.2. Kummilapsitoiminnan käynnistäminen

Marraskuun hallituksen kokouksessa TVY ry päätti käynnistää kummilapsitoiminnan yh­distyksissä. Yhteistyö kummilapsitoiminnas­sa aloitettiin Suomen World Visionin kans­sa. Toiminnan tavoitteena on saada jokai­selle yhdistykselle oma kummilapsi Afrikas­ta.

 

14. Projektit

14.1. Historiaprojekti

Historian taltiointiprojektia jatkettiin, ja ma­teriaalin keräys jatkuu edelleen. Alkuaiko­jen materiaalia on ollut vaikea saada koot­tua — sitä ei yksinkertaisesti ole löydetty.

Muutamat yhdistykset ovat toimittaneet omaa materiaaliaan TVY ry:n käyttöön.

nuoli