Toimintakertomus 2008

Puheenjohtaja/toiminnanjohtaja: Lea Karjalainen

 

Toimintaympäristö

Työ- ja elinkeinoministeriö aloitti toimintansa 1.1.2008. Uudessa ministeriössä yhdistyivät kauppa- ja teollisuusministeriön ja työministeriön nykyiset tehtävät lukuunottamatta pakolais- ja siirtolai­suusasioita sekä kuntouttavan työtoiminnan, työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen osallistuvien opintososiaalisten etujen ja työmarkkinatuen määrärahoja. Toimintavuonna uuden ministeriön vai­kuttavuustavoitteina olivat työllisyysasteen nosto ja yrittäjyyden vahvistuminen jokaisella TE-keskus­alueella. Samalla yhdistyksiin kohdistuvat vaikuttavuustavoitteet työllispoliittisten avustusten osalta kovenivat, ja ministeriön linjaus oli, että palkkatuella työllistettyjä suunnataan pääasiassa yrityksiin toimenpiteiden vaikuttavuuden parantamiseksi.

Elokuussa maamme taloudessa oli havaittavissa jo selvä notkahdus, ja kohti loppuvuotta maamme oli jo syöksykierteessä. Uusien työpaikkojen määrä väheni, ja työttömyysjaksot alkoivat kesän ai­kana pidentyä havaittavasti. Lomautusten määrä oli vuoden vaihteessa jo lähes 50 000 henkilöä, ja vuoden aikana rajuja irtisanomisia ja teollisten yksikköjen lopettamisia oli kautta maan. Paperiteol­lisuuden alasajo alkoi voimalla Kemijärveltä ja Summasta ja jatkui läpi vuoden eri puolilla. Syyksi todettiin mediassa puupula. Työttömän kasvot ovat jälleen teollisen työntekijän kasvot kuten 90-luvun laman aikana. Useimmat heistä ovat pitkän työuran tehneitä ihmisiä.

Valtion elvytystoimia suunnitellaan vuodeksi 2009 ja laman oletetaan olevan syvimmillään vuonna 2010.

Työllisyyspoliittisten avustusten hylkäykset TE-keskuksissa aiheuttivat jälleen muutaman yhdistyk­sen alasajon. Toiminnan muuttuessa edelleen yhdistyksiä ei tehokkaasti pystytä enää pyörittämään pelkästään vapaaehtoistyöntekijöiden avulla.

Vanhasen hallitus nimitti alkumetreillään ns. SATA-komitean, ja toimintavuoden 2008 aikana TVY ry:ssä on seurattu komitean työtä tapaamalla ministereitä, komitean jäseniä ja puheenjohtajaa. Komitean tehtävänä on uudistuksen yhteydessä arvioida verotuksen, perusturvan (ml. asumistuen) sekä työttömyysturvan uudistamista. Perusturvan uudistamisesta komitean on laadittava ehdotus siten, että perusturvan taso on riittävä erilaisissa elämäntilanteissa aiheuttamatta tarvetta turvau­tua viimesijaiseen toimeentulotukeen ja että järjestelmä on selkeä ja tekee työn ja sosiaaliturvan yhdistämisen nykyistä paremmin. Loppuvuodesta 2008 ovat komitean työstä erityisesti alle 60-vuotiaiden lisäpäiväoikeus ja työttömyysturva nousseet tiedotusvälineiden käsittelyyn. Selvitettä­vistä asioista työttömyysturva on vuodenvaihteessa 2008–09 suurennuslasin alla. Komitea jätti ehdotuksensa tammikuun lopussa 2009. Työ jatkuu vuoden loppuun asti. Oman osansa ratkaisuun toi tammikuussa 2009 kolmikannassa sovittu sosiaalitupo, jonka sopimukset vaikuttivat ratkaise­vasti komitean työhön ja muuttivat sen rahoitusratkaisuja poistamalla työnantajien kelamaksut.

 

TVY ry:n toiminnan tarkoitus

Yhteistoimintajärjestön tarkoituksena on toimia työttömien etujärjestönä työttömyyden vähentämi­seksi ja poistamiseksi Suomesta ja työttömien toimeentulon parantamiseksi sekä henkisen ja fyysi­sen hyvinvoinnin kohottamiseksi.

TVY ry tekee yhteistyötä niiden yhdistysten kanssa, jotka kokevat TVY ry:n arvot ja periaatteet omikseen. Toiminnassaan TVY ry on läpinäkyvä, avoin ja aktiivinen. TVY tukee koulutusten ja tie­dotuksen avulla jäsenyhdistyksiä, jotka edistävät työttömien henkistä, fyysistä ja kulttuurista osalli­suutta. TVY ry on valtakunnallinen EU-elintarvikejakoon osallistuva keskusjärjestö. Jaon suorittavat TVY ry:n jäsenyhdistykset apua tarvitseville työttömille ja muille pienituloisille. TVY ry tukee mm. koulutuksella ja neuvonnalla jäsenyhdistyksiä, jotka työllistämällä mahdollistavat työttömän osalli­suuden yhteiskunnassa.

TVY ry on järjestänyt halukkaille yhdistyksille ja alueille koulutusta ja tukenut jäsenyhdistyksiä nii­den koulutustoiminnassa ja edunvalvonnassa.

TVY etsii aktiivisesti uusia yhteisöllisyyden ja osallisuuden mahdollisuuksia yhdessä jäsenyhdistys­ten kanssa.

 

Edunvalvonta

TVY ry on asettanut korkeatasoisen luovan ja kriittisen ajattelun työryhmän hallituksen ulkopuo­lelta ja tueksi pohtimaan työttömien edunvalvonnan ongelmakysymyksiä. Työryhmä on tuonut uutta ulottuvuutta ja tuonut TVY ry:n käyttöön tukijoiden ja muiden asiantuntijoiden käyttömah­dollisuuden. Työryhmään kuuluvat tohtori Pentti Arajärvi, dosentti Jouko Kajanoja, tohtori Liisa Björklund sekä yhteiskuntatyön sihteeri Ilkka Sipiläinen. Samalla on saatu nopea ja suora yhteys Kelan tutkijoihin. TVY ry:llä on edustajat sekä sihteeri asiantuntijatyöryhmässä. Apua työttömyys­turvaan liittyvissä lainsäädäntökysymyksissä antaa lisäksi PAMin lakiasiantuntija Mikko Vartiainen.

 

Edunvalvonnan painopisteet

Vuoden aikana tärkeimmiksi painopisteiksi nousivat työmarkkinatuen korotus, samassa taloudessa elävien tulojen vaikutus työmarkkinatuen saantiin, ulosoton suojaosuuden korottaminen sekä yh­distysten taloudellinen tilanne ja yhdistysten työn merkitys. TVY ry tiedotti aktiivisesti yhdistysten ja kuntien päättäjiä siitä, kuinka paljon työmarkkinatukirahojaan kunnat olivat joutuneet palautta­maan Kelalle. Loppuvuodesta 2008 yli 56 vuotta täyttäneiden työttömyys lähti nousuun ylittäen määrällisesti 90-luvulla tapahtuneen samanikäisten työttömyyden. Syy lienee selkeästi se, että lokakuussa 2008 ennalta tiedotettiin SATA-komitean päätyvän ratkaisuun, jossa lisäpäiväoikeus poistetaan työttömyysturvalaista kokonaan. Yritykset ryhtyivät lomauttamaan ja irtisanomaan ihmi­siä, joilla vanhan lain mukaan on mahdollisuus päästä vielä lisäpäiväoikeuden piiriin ja sitä kautta eläkkeelle.

TVY ry:n jäsenyhdistyksissä oli vuoden 2007 aikana työssä tai toimenpiteessä yhteensä noin 5000 eri henkilöä. Heistä palkkatuetussa työssä oli noin 2200 henkilöä ja loput työhallinnon eri toimen­piteissä tai kuntouttavassa työtoiminnassa.

Koko olemassaolonsa ajan TVY ry on vaikuttanut lainsäädäntöön ay-liikkeen, Kuntaliiton, yrittäjä­järjestöjen, ministereiden, kansanedustajien, valiokuntien ja ministeriöiden virkamiesten kautta tapaamalla yhteiskunnan eri vaikuttajia vuosittain ja monia tarvittaessa useampia kertoja.

TVY ry on verkostoitunut muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. TVY ry kuuluu jäsenenä Sosiaali- ja Terveysturvan Keskusliittoon, YTY ry:hyn ja Köyhyyden ja syrjäytymisen vastaiseen Suomen verkostoon, joiden kautta ja kanssa osallistutaan yhteisten tavoitteiden eteenpäin viemi­seksi.

TVY ry on näkyvä ja kuuluva yhteiskunnallinen vaikuttaja, ja tavoitteensa toteuttamiseksi TVY ry järjestää valtakunnallisia koulutuksia ja edunvalvontatilaisuuksia yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Eduskunnassa järjestettävillä seminaareilla sekä Ihmisoikeuspäivillä tuodaan esiin työttömän elä­män todellisuus ja vaatimukset lainsäädäntöön päättäjille ja yleiseen keskusteluun.

Toimintavuoden aikana TVY ry on saanut näkyvyyttä lehdistön kautta sekä olemalla mukana useissa televisio-ohjelmissa. TVY ry on osallistunut aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun työn säilyttämiseksi Suomessa ja työttömien yhdistysten toiminnan turvaamiseksi.

 

Edunvalvonnan toteuttaminen

TVY ry valvoo työttömien etuja valtakunnallisesti, alueellisesti ja paikallisesti. Paikallisen tason työn tekevät jäsenyhdistysten edustajat, alueellisen tason työn TVY ry:n hallituksen jäsenet ja valtakun­nallisen tason työn TVY ry:n toimisto yhdessä hallituksen jäsenten kanssa. Alueiden toiminnoissa on eroavaisuuksia, mutta tavallisin tapa on hoitaa asioita omien kansanedustajien ja TE-keskusten kanssa ja kautta yhteisillä palavereilla tai osallistumalla TE-keskusten järjestämiin kolmannen sek­torin tilaisuuksiin. Vuonna 2008 TVY ry:n puheenjohtaja ja Lapin alueen edustajat osallistuivat helmikuussa Levillä TE-keskuksen järjestämään välityömarkkinaseminaariin, ja marraskuussa tu­tustuttiin kutsuttuna erityisesti Meri-Lapin työvoiman palvelukeskuksen tarjoamiin palveluihin. Val­takunnallista edunvalvontaa hoidetaan tapaamalla yhteiskunnan eri vaikuttajia. Tapaamisia on pit­kin vuotta aivan tarpeen mukaan. Vuonna 2008 syyskuun edunvalvontaviikolla tavattiin yhteensä noin 40:n eri tahon edustajia. Vuoden 2008 aikana ryhdyttiin suunnittelemaan uusia tutustumis­käyntejä eri alueiden palveluihin. Valtion tuottavuusohjelman vaikutukset näkyivät jo vuoden 2008 aikana vähenevinä työvoimatoimistoina. Valtion tavoitteena on vähentää työvoimahallinnon työntekijöitä vuoteen 2011 mennessä 1299 henkilöllä. Työvoimatoimistojen määrä vähenee lähi­vuosina 90:llä, ja osalle lopettamispaikkakunnista jää ns. palvelupisteet.

 

Edunvalvonnan haasteet

Työ on muuttunut, kaikki eivät työllä enää tule toimeen, epätyypilliset työsuhteet ovat lisäänty­neet. Työn ja työttömyyden välillä oleva harmaa alue on laajentunut, perinteisen työttömyyden ulkopuolella olevien ihmisten määrä kasvaa. Muuttuneet työmarkkinat ovat muokanneet käsitystä työttömästä, ja työperäinen maahanmuutto kasvaa. Lainsäädäntö on tiukentunut, työttömyysturva on yhä enemmän vastikkeellistunut, ja köyhien tilanne pahenee entisestään. Suurten ikäluokkien työttömät siirtyvät eläkkeelle, ja nuoret ovat vähemmän kiinnostuneita järjestötoiminnasta. Julki­sen rahoituksen supistuminen niukentaa siitä riippuvaisten järjestöjen toimintamahdollisuuksia. Pienituloisiin luetuissa kotitalouksissa asui vuonna 2007 jo 708 000 ihmistä. Se on 55 000 enem­män kuin vuonna 2006. Pienituloisuuden raja oli 2007 yhden hengen taloudessa 13 100 euroa vuodessa eli noin 1100 euroa kuukaudessa. Pienituloisten osuus koko väestöstä vuonna 2007 oli 13,6 prosenttia, kun se vuonna 1995 oli 7,2 prosenttia.

 

Syksyn edunvalvontapäivät sekä viikon 38 tapaamiset

Edunvalvontaseminaari järjestettiin 9.9.2008 yhdessä eduskunnan Köyhyysryhmän kanssa Pikku­parlamentin auditoriossa nimellä ”Kurjuuttakin kummempaa?”. Tilaisuuteen osallistui vajaat 200 henkilöä. Mukana oli myös yhteistyökumppaneiden, kuten Elämäntapaliiton ja muiden kolmannen sektorin toimijoiden edustajia. Tilaisuudessa olivat puhumassa dosentti Jouko Kajanoja, tohtori Tuija Kotiranta, tohtori Heikki Hiilamo ja TVY ry:n puheenjohtaja Lea Karjalainen. Puhetta semi­naarissa johtivat kansanedustajat Anni Sinnemäki, Esko-Juhani Tennilä ja Marjaana Koskinen. Se­minaarissa asiantuntijat valottivat köyhimpien suomalaisten elämäntilannetta – yksinhuoltajien, työttömien ja opiskelijoiden. Keskusteluteemoja olivat lisäksi SATA-komitean työ ja etuuksien ta­sot.

TVY ry järjesti yhdessä Raision Seudun Työttömät ry:n kanssa edunvalvontaseminaarin Raision kaupungintalolla 10.10.2008. Puhumassa tilaisuudessa olivat TVY ry:n puheenjohtaja Lea Karjalai­nen, Raision TehoTyö Oy:n toimitusjohtaja Kari Hanka ja Kelan tutkimusosaston johtaja Olli Kangas. Tilaisuuden teemana oli köyhyysteema ja Sata-komitean toimeksianto. Paikalla oli noin 50 asiasta kiinnostunutta.

 

Alueellinen ja paikallinen edunvalvonta

Alueellista ja paikallista edunvalvontaa hoitavat paikallisyhdistykset ja TVY ry:n kunkin alueen hal­lituksen jäsenet. Toiminta vaihtelee eri TE-keskusten alueilla, ja vahvinta toiminta on siellä missä on rekisteröity yhteistoimintajärjestö. Alueet ovat rekisteröityneet yhteistoimintajärjestöksi Varsi­nais-Suomen, Pohjois-Karjalan, Pirkanmaan, Pohjanmaan, Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaan sekä Kainuun alueella.

 

Yhteistyö muiden yhteiskunnan toimijoiden kanssa

Eduskunta ja ministeriöt

Eduskuntaryhmät ja heidän edustajansa kohdataan keskimäärin kahdesti vuodessa. Valiokuntatyö painottuu syksyyn budjetin käsittelyn ajaksi, mutta kuulemistilaisuuksia on myös kevätkaudella.

 

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehiä tavataan eri organisaatioiden kokoonpanoissa ja minis­teriön tapaamisissa. Kuntouttavan työtoiminnan virkamiehet ministeriössä, samoin kuin kanslia­päällikkö ja ministerit, ovat vuositasolla edunvalvontamme tapaamisissa.

 

Työ- ja elinkeinoministeriö

Toimintavuoden aikana TVY ry:n edustajat tapasivat ministeri Cronbergin henkilökohtaisesti kaksi kertaa ja lukuisia kertoja eri tilaisuuksissa eri puolella Suomea. Työministeriön yhteistyö on keskit­tynyt toimeenpano-osaston asiantuntijoihin. Neuvontaa tapahtuu pääsääntöisesti sähköpostin avulla sekä tapaamisissa lainsäädäntöosaston lakimiesten kanssa. Ministeriön virkamiehet kuuluvat samoihin komiteoihin ja toimintaryhmiin TVY ry:n edustajien kanssa, ja lisäksi yhteistyötä tehdään myös muiden kolmannen sektorin toimijoiden järjestämissä neuvottelukunnissa.

 

Muut yhteistyökumppanit

Viime vuosina ovat oman tilansa yhteistyössä saaneet myös sosiaalialan oppilaitokset. Yhteistyötä opinnäytetöiden parissa on aloitettu Kemin ammattikorkeakoulun ja Helsingin Eteläisen Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Tärkeänä osana yhteistyössä on se, että opiskelijat tutustu­vat samalla kolmannen sektorin toimintaan ja varsinkin työttömien yhdistyksiin. Yhteistyö jatkuu vuoden 2009 aikana jalkautumisena käytännön työhön yhdistyksiin.

 

Organisaatio

Paikallinen ja alueellinen toiminta

Jäsenyhdistysten alueellinen yhteistoiminta toimii vaihtelevasti eri TE-keskusten alueilla. Joillakin alueilla yhdistykset ovat sitoutuneet joka kuukausi tapahtuviin yhteiskokouksiin, toisaalla yhteista­paamisia on vain kerran tai kaksi vuodessa.

Erityisesti Varsinais-Suomessa ja Pohjois-Karjalassa toimintaa suunnitellaan myös alueellisesti pit­källä aikavälillä ja järjestetään alueellisia tapahtumia ja edunvalvontaa. Vahvalla aluetoiminnalla on ollut myös selkeästi yhdistyksiä ylläpitävä ja toisiaan tukeva vaikutus.

 

Yhteistyö luterilaisen kirkon toimijoiden kanssa

Toimintavuoden aikana yhteistoiminta hiippakunnissa onnistui vain Mikkelin ja Kuopion hiippakun­tien alueilla. Mikkelin hiippakunta järjesti työttömyystyön neuvottelupäivät Kotkan Ristiniemessä. Päiville osallistui noin 30 henkilöä työttömien yhdistyksistä ja seurakunnista. TVY ry:n puolesta tapahtumasta vastasivat Kaakkois-Suomen alueen yhdistysten ihmiset. Kuopion hiippakunta järjesti 29.2.08 Rautavaaralla jälleen Piispansauva-kisat työttömien yhdistysten toimijoille. Paikalla oli lä­hes 200 henkilöä. Yhdistysten ihmiset kuuntelivat päivän aikana kirkollista sanomaa, kisailivat yh­distysten joukkueilla kirpeässä talvisessa säässä ulkona sekä pitivät lopuksi kirkkosalissa tilaisuu­den, johon osallistui hiippakunnan edustaja ja paikallinen perussuomalaisten kansanedustaja Pentti Oinonen sekä TVY ry:n puheenjohtaja Lea Karjalainen.

 

Virkistystoiminta

Kesä- ja kulttuuripäivät, jotka oli suunniteltu pidettäviksi Kajaanissa, peruutettiin liian vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Maaliskuussa 2008 valmistui TVY ry:n tuottama CD-levy, jolla esiintyi jäsenyhdistysten kuoroja ja yksittäisiä henkilöitä. Levyä valmistettiin 1000 kappaletta. Vuoden aikana sitä jaettiin edunvalvon­tatilaisuuksissa yhteistyökumppaneille järjestön käyntikorttina.

 

Lomatoiminta

Työttömien lomaviikkoja on edelleen järjestetty yhteistyössä lomaliittojen kanssa Polvijärvellä Huhmarissa ja Saarijärvellä Summassaaressa. Toimintavuonna Perhelomat ei perinyt osallistu­jilta osallistumismaksua, Solaris-lomat peri toimintavuonna 40 euron omavastuun lomaviikosta.

Työttömien lomaviikot:

  • Terveenä Työttömyydestä, Summassaari, 40 euroa, työttömille 11.–16.5.08, peruuntui osallistujien vähäisyyden vuoksi
  • Työttömien lomaviikko Huhmarissa 24.–29.11.08, osallistujia 17

 

Toiminnanvetäjien voimavaraistamisviikot

Yhdistyksien toiminnanvetäjille varatut voimavaraistamisviikot pidettiin vuoden aikana seuraavasti:

  • Kajaanissa 9.–14.6.08 Kunnon ja mielen virkistys, peruuntui osallistujien vähäisyyden vuoksi
  • Huhmarissa 9.–14.11.08 voimavaraistamis-jatkoviikko, osallistujia 10, vetäjä Sirpa Nieminen
  • Huhma­rissa 8.–13.12.08 toiminnanvetäjien jatkoviikko, osallistujia 7, vetäjä Pirjo Kauranen

Lomajärjestöt ovat toistaiseksi lopettaneet toiminnanvetäjille suunnatut viikot vähäisen kiin­nostuksen vuoksi.

 

Tiedotus ja koulutus

TVY ry onnistui tiedotuksessa toimintavuonna monella foorumilla. Tiedotuksessa tuotiin esille sitä, että työttömien yhdistystoiminta ehkäisee ennalta monia yhteiskunnallisia ongelmia ja tukee ver­taistuen avulla työttömiä jäseniään erilaisin palveluin ja työllistämällä ilman työtä olevia Suomessa asuvia ihmisiä.

TVY ry järjesti vuoden aikana valtakunnallisia tapahtumia ja koulutuksia, ja kahteen valtakunnalli­seen koulutukseen maksettiin matka yhdelle jäsenyhdistyksen hallituksen jäsenelle tai puheenjoh­tajalle. Koulutuksille lisäarvoa on tuonut se, että yhdistysten verkostoituminen on edennyt ja että ihmiset eri puolilta maata ovat voineet vaihtaa kuulumisia, ja näin myös erilaiset kehittämistyöt ovat levinneet yhdistysten välillä.

TVY ry on kehittänyt kotisivuilleen toiminnan idea- ja virikepankkia.

 

Sisäinen tiedotus

TVY ry julkaisi vuoden aikana kolme Karenssisanomat-lehteä ja yhden Tyrkyllä-pikatiedotteen. Lehdet painettiin Kirjapaino Uusimaa Oy:ssä. Taiton tekivät toimintavuonna TVY ry:n omat työnte­kijät. Lehtien sisällössä pääpaino on edelleen TVY ry:n oma ja jäsenyhdistysten toiminta. Vieraile­vina kirjoittajina ovat toimineet yhteistyökumppanit ja toiminta-alamme asiantuntijat. Lehtemme on luettavissa kotisivuillamme jo ennen kuin se on postissa ehtinyt yhdistyksiimme.

Pääsääntöinen tiedotus hallituksen jäsenille ja jäsenyhdistyksille tapahtuu sähköpostilla ja ko­tisivujen välityksellä. Ilmoittautuminen koulutuksiin, kokouksiin ja tapahtumiin on siirretty lähes kokonaan sähköiseen muotoon.

Jäsenyhdistyksille lähetettiin vuoden aikana 7 jäsenkirjettä.

 

Ulkoinen tiedotus

TVY ry oli vuoden aikana kahden televisio-ohjelman käsikirjoituksen valmistelussa mukana. A-zoo­min ohjelmatiimi teki maaliskuussa ohjelmaa Keuruun ja Vihdin työttömien toimipisteissä. TVY ry:n toimisto ja Keski-Suomen alueen yhdistysten jäsenet osallistuivat aktiivisesti ohjelman valmisteluun.

Television dokumenttiosaston tuottamana tehtiin alkuvuodesta ohjelma sarjaan ”Se päivä muutti Suomen.” Ohjelmassa oli mukana haastateltavina TVY ry:n jäsenyhdistysten edustajia, ja ohjelma painottui marraskuussa 1992 pidettyyn suurmielenosoitukseen.

Tvy ry:n puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet olivat vuoden aikana mukana lukuisissa radio-ohjel­missa ja haastatteluissa valtakunnallisissa ja alueellisissa lehdissä. Suurimpana huolena ulkoisessa tiedotuksessa on ollut yhdistysten rahoitustilanteen muuttuminen ja yhdistysten lopettaminen.

 

Valtakunnallinen koulutus

Vuoden ensimmäinen koulutus pidettiin vuosikokouksen yhteydessä Kokkolassa. Koulutuksen osi­oina olivat sosiaalinen yritystoiminta ja TVY ry:n strategia.

 

 15. Ihmisoikeuspäivät

Työttömien 15. valtakunnalliset Ihmisoikeuspäivät järjestettiin 20.–22.10.2008 Seurakuntaopistolla Järvenpäässä. Päivien otsikkoteemana oli ”Sosiaaliturva keinulaudalla”, ja tavoitteena oli käsitellä SATA-komitean aihepiiriä. Taiteellisesta puolesta vastasi Turun Taitotiimi ry:n Monitaito-projekti.

Pääalustuksen avajaisten yhteydessä piti tohtori Pentti Arajärvi nimikkeellä ”Sosiaaliturvauudistus perusoikeuksien näkökulmasta.” Sosiaaliturvauudistusta käsiteltiin neljässä työpajassa, ja työpa­joissa asiantuntijoina olivat VTT Jouko Kajanoja, projektisuunnittelija Anne Huotari Paltamon hank­keesta, tutkijatohtori Pertti Honkanen, SAK:n apulaisjohtaja Kaija Kallinen, Someron perusturva­johtaja Antti Parpo, rakennusliiton yhteyspäällikkö Esko Auvinen, Vantaan seurakuntayhtymän dia­koni Sari Koistinen sekä STM:n ylitarkastaja Markus Seppelin.

Arki pyhässä – pyhä arjessa -kanavaa vetivät pastori Raija Korhonen ja diakoni Katri Valve. Taiteen kautta edunvalvontaa -kanavan ve­tämänä järjestettiin tiistai-iltana pienimuotoinen kulkue seurakuntaopistolta Sibelius-akatemian koulutuskeskuksen ravintolaan runsaan sateen saattelemana.

Tiistain asiantuntijapaneeliin osallis­tui valtiotieteiden tohtori Jouko Kajanoja, yhteiskuntatieteiden tohtori Tuija Kotiranta, järjestöpääl­likkö Reijo Paananen SAK:sta, perusturvajohtaja Antti Parpo  Someron kaupungista, pastori Raija Kor­honen ja ylitarkastaja Markus Seppelin. Asiantuntijapaneelin aikana päivien osanottajat tekivät kysymyksiä paneelin asiantuntijoille sosiaaliturvaan ja työttömyysturvaan liittyvistä kysymyksistä. Keskiviikon aamupaneeliin osallistui asiantuntijoina SAK:n puheenjohtaja Lauri Ihalainen sekä Elinkei­noelämän Keskusliiton ja Kuntaliiton erityissuunnittelija Eija Lindberg. Toiseen keskiviikon aamu­päivän paneeliin osallistuivat työ- ja tasa-arvovaliokunnasta valiokunnan puheenjohtaja Arto Satonen sekä valiokunnan jäsenet, kansanedustajat Antti Kaikkonen (kesk), Esa Lahtela (sd), Markus Mustajärvi (vas), sekä Johanna Karimäki (vihreät).

Palautteiden mukaan päiviä pidettiin anniltaan koko Ihmisoikeuspäivien historian parhaimpina.

 

Viking Mariella 26.–28.11.2008

Valtakunnallinen laivakoulutus pidettiin Viking Mariellalla 26.–28.11.2008. Koulutukseen osallistui 92 henkilöä. Laivakoulutuksen alustajina olivat työ- ja elinkeinoministeriön välityömarkkinaosaston johtaja Päivi Kerminen, Raha-automaattiyhdistyksen kehittämispäällikkö Elina Varjonen, Kelan tut­kimusjohtaja Olli Kangas, teologian tohtori Liisa Björklund kirkkopalvelujen ”Työ ja osallisuus” -projektista sekä seminaarin avustavina asiantuntijoina Kaarinan työvoimatoimiston johtaja Hannu Roslakka ja Viitasaaren kehittämisyhtiön projektipäällikkö Kari Lintunen.

 

TVY ry:n hallituksen järjestäytymiskokous ja koulutus

Hallituksen koulutuspäivät ja kokous järjestettiin Kaarinan ja Turun seurakuntayhtymän leirikeskus Heinänokassa. Koulutukseen osallistui myös osa hallituksen varajäsenistä. Koulutuksen aikana käy­tiin läpi TVY ry:n voimassa olevat säännöt sekä matkustus- ja taloussäännöt, suunniteltiin yksi­tyiskohtaisesti toimintasuunnitelman toteuttamista sekä suunniteltiin tulevaa pitkällä aikavälillä.

 

EU-elintarvikeapu

TVY ry oli toimintavuonna jälleen merkittävin EU-elintarviketuen jakajista maassamme. Ruokajonot ovat kasvaneet, ja se on näkynyt myös TVY ry:n jäsenyhdistyksissä. Useille pienille yhdistyksille ruoanjako on tärkein jäsenpalvelu paikallisesti, ja tarve useampaan avustuserään on tullut palautteessa myös TVY ry:lle. TVY ry oli vuoden 2008 suurin elintarvikkeiden jakajajärjestö.

 

Talhall-projekti

Projektin viimeinen vuosi 2008 alkoi perinteisesti loppiaisaattona Rantasalmella. Uuden hallituksen kanssa käytiin läpi hallituksen jäsenten vastuu ja velvollisuudet. Tämä on aihe, jota ei koskaan kerrata liikaa. Tosin 2008 oli projektin kannalta erilainen kuin aiemmat vuodet: Yhdistysten tukala avustustilanne sai aikaan sen, että varsinaiseen järjestökoulutukseen ei riittänyt alueilla energiaa eikä kiinnostusta. Tärkeämpää oli saada rahaa yhdistyksiin, joiden toimintaa oli pitkään pidetty yllä vapaaehtoisvoimin. Lisäksi koulutusta haluttiin yhä enemmän suunnata teoriasta ammattipasseihin, joista olisi konkreettia hyötyä työn haussa. Tämä johtui suoraan TE-keskusten myöntämästä työllisyyspoliittisesta avustuksesta, jonka saamiseksi edellytettiin, että yhdistykset antamansa vertaistuen lisäksi myös järjestäisivät työttömilleen polkuja työhön.

Tilanne aiheutti muutoksia myös koordinaattorin työnkuvaan. Enää ei varattu auditoriota koulutukseen, vaan tila, jossa ideoitiin uusia palveluita, laskettiin budjetteja ja värvättiin paperilla henkilökuntaa isompiin ja pienempiin hankkeisiin. Ahkerimmin tätä tehtiin Uudenmaan, Kaakkois-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen ja Satakunnan yhdistyksissä. Kaikki eivät saaneet hankerahaa, mutta yhdistykset sinnittelevät edelleen; vain muutama on joutunut lopettamaan tai supistamaan toimintaansa.

Projektiin myös ostettiin palveluita, joita tarjottiin yhdistyksille. Erittäin suosituksi osoittautui työturvallisuuskorttikoulutus, joka oli edullinen myös projektille. Eri alueilla järjestettyihin päivän pituisiin koulutuksiin osallistui yhteensä 313 yhdistysten jäsentä. Myös muita ammattipassikoulutuksia toivottiin, mutta ainoastaan tämä oli järkevää toteuttaa projektin budjetissa.

Yhdistyslaki on uudistumassa, mutta hallituksen esitys annetaan aikaisintaan 2009 loppukeväästä. Tästä tuli jonkin verran kysymyksiä, mutta pääasiassa yhdistykset halusivat päivittää tietojaan työsuhdeasioista. Noudatettavat työehtosopimukset, vuosiloma-asiat, työsopimuksen irtisanominen/purkaminen ja yleensäkin henkilöstöasiat aiheuttivat kysymyksiä. Samoin selvitettiin oikeat menettelytavat, kun oli päätetty yhdistyksen purkamisesta.

Projektin toiminta loppuu keväällä 2009. Koulutusmateriaali on ainakin jonkun aikaa TVY ry:n kotisivulla www.tvy.fi kohdassa TALHALL-projekti, ja sinne pääsee tunnuksilla. Ympäristöä täydennetään kevään 2009 ajan, niin että se on mahdollisimman hyvin ajan tasalla.

 

Järjestöstrategia

TVY ry:n hallituksen toimesta käynnistettiin järjestöstrategian valmistelu vuoden 2007 aikana. Strategiaryhmä valittiin ensisijaisesti Turun alueelta, ja strategiaa käsiteltiin vuoden 2007 ja 2008 laiva­koulutuksissa, vuoden 2008 vuosikokouksen sekä vuosien 2007 ja 2008 Ihmisoikeuspäivien yhtey­dessä. Strategia viedään vuosikokouksen 2009 käsittelyyn.

 

Työntekijäselvitys 2007

Kevään 2008 aikana TVY ry:n jäsenyhdistyksille tehtiin kysely vuonna 2007 työntekijöiden ja toi­menpiteissä olleiden määristä. Kokonaismäärä toimenpiteissä olleissa putosi 4650 henkilöön edellisen vuoden 5214 henkilöstä. TVY ry:n jäsenyhdistyksissä oli vuoden aikana työllistettyinä palkka­tuella 2057 henkilöä, alenemaa edelliseen vuoteen lähes 500 henkilöä. Palkkatukijaksot vaihtelevat yhdestä kuukaudesta vuoteen, ja toisen vuoden palkkatuella oli 237 henkilöä. Kuntouttavan työ­toiminnan piirissä yhdistyksissä työskenteli 496 henkilöä, lisäystä edelliseen vuoteen 135 henkilöä. Vammaislain mukainen työllistäminen kaksinkertaistui, ja yhdistysten omalla varainhankinnalla ollei­den määrä putosi 63 henkilöä ollen vuonna 2007 enää 78 henkilöä. Maahanmuuttajien määrä vä­heni 1388 henkilöstä 433 henkilöön. Määrällisesti eniten työsuhteissa tai toimenpiteissä oli Varsi­nais-Suomessa. RAY:n osuus aleni 18 palkatusta 12 palkattuun.

 

Kansainvälinen toiminta

Vuoden 2008 aikana ei toteutettu erikseen mitään kansainvälistä toimintaa. Kansainvälisen tuulah­duksen TVY ry:n toimintaan toi vuoden 2008 vuosikokoukseen osallistunut Makedonian työttömien verkoston varapuheenjohtaja Slavica Stojneva. Slavica tutustui TVY ry:n vuosikokousmatkansa yhteydessä TVY ry:n eri yhdistysten toimintoihin Helsingissä ja Varsinais-Suomen alueella sekä Rovaniemen yhdistyksessä. Lapin-vierailun kohokohta oli joulupukin tapaaminen ja napapiirillä käynti. Makedonian työttömien järjestö kuuluu TVY ry:n sisaryhdistyksiin työttömien Eurooppa- verkostossa ENU:ssa. Makedonia kutsui TVY ry:n johtoa vastavierailulle Makedoniaan elokuuksi 2008, mutta matka jäi toteuttamatta henkilökunnan vähäisyyden vuoksi.

 

Talous

TVY ry:n varsinaisina tilintarkastajina vuonna 2008 toimivat Harri Leino Salon Leinotilit Oy:stä sekä Heikki Ljungkvist Heinolan Työttömien Toimintajärjestö ry:stä. Varatilintarkastajina olivat Pentti Kallio, Kaarinan Työttömät ry:n toiminnanjohtaja, sekä Kari Kulmala, HTM, Salo.

Omat jäsenmaksut ovat edelleen TVY ry:n oman varainhankinnan peruspilari. Omaa tuottoa on vai­kea saada koulutuksista ja tapahtumista, jotka pyritään järjestämään mahdollisemman edullisesti, ja mm. kahteen valtakunnalliseen koulutukseen maksetaan vuosittain matkat yhdelle henkilölle jäsenyhdistystä kohden. Myös edunvalvontatapahtumissa on TVY ry tukenut jäsenyhdis­tyksiä mahdollisuuksien mukaan. Raha-automaattiyhdistyksen avustus vuodelle 2008 oli 151 000 € sekä taloushallinnon projektiin yhteensä 65 000 €. Vuosikokouksessa julkaistu levy ei TVY ry:lle tuottajana ja kustantajana ollut tuottoisa, vaan tilanne levymyynnissä on edelleen miinusvoittoi­nen.

 

Henkilöstö

TVY ry:n palkkalistoilla oli vuonna 2008 puheenjohtaja, joka samalla on toiminut toiminnan­johtajana, projektikoordinaattori, järjestösihteeri, 1.8. alkaen toimistosihteeri sekä palkkatuella 3 työntekijää.

 

Hallinto

TVY ry:n vuosikokous pidettiin 3.–4.4.2008 Kokkolassa (Karenssisanomat 2/2008). Kokoukseen osallistui 121 virallista kokous­edustajaa 49 yhdistyksestä, ja seuraajia kokouksessa oli noin 30 henkilöä. Kokouksen varsinaisista järjestelyistä vastasi Kokkolan Työttömät ry, ja kokouksen alla Kokkolan yhdistys julkaisi TVY ry:n kanssa yhdessä sanomalehden, jossa oli liitteenä Karenssisanomien numero 1/2008. Kokkolan kaupunki tuki vuosikokousjärjestelyjä avustuksella. Kokouksen avajaisissa olivat mukana eri puolu­eiden edustajista kansanedustaja Markus Mustajärvi (vas) sekä Kokkolan kaupungin luottamushen­kilöitä ja lisäksi SAK:n aluejohtaja sekä seurakunnan edustajat. Kokouksen aikana filmattiin televi­sion ajankohtaisohjelmille pätkiä ohjelmaan ”Se päivä muutti Suomen”. Kokouksen avajaisissa vi­hittiin käyttöön TVY ry:n liput. Vihkimisen suoritti KDY:n yhteiskuntatyön sihteeri Ilkka Sipiläinen. Lisäksi muistettiin TVY ry:n alkuaikojen toimijoita Markku Kekäläistä, Reijo Mäkistä ja Seppo Vai­niota vapaaehtoistyön Benevolentia-mitaleilla, ja äskettäin 15 vuotta täyttäneitä yhdistyksiä TVY ry:n standardeilla. Avajaisten ohjelmasta vastasivat Sirpa Martins ja Ilse Vauhkonen TVY ry:n hal­lituksesta. Avajaisissa julkistettiin TVY ry:n juhlavuoden äänite ”Ystävän laulu”.

Puhetta kokouksessa johtivat Helsingin Työttömät ry:n puheenjohtaja Anna-Maria Kantola ja Rai­sion Työttömät ry:n toimitusjohtaja Kari Hanka. Sihteereinä toimivat TVY ry:n projektikoordinaat­tori Ritva Vaure ja Jyvässeudun Työttömät ry:n hallituksen jäsen Marja Pakarinen.

Kokouksessa olivat erovuoroisina alueina Keski-Suomi, Lappi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Uusimaa ja Varsinais-Suomi, ja lisäksi valittiin täydennyksiä hallituksen jäseniin Hämeen ja Etelä-Savon alueilta. Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan työvaliokunnan ja edus­tajat eri edustus- ja luottamustehtäviin. Hallitus on kokoontunut vuoden aikana 6 kertaa ja työva­liokunta ennen hallituksen kokousta valmistelemaan päätösesityksiä 7 kertaa.

 

Jäsenyhdistykset

Etelä-Pohjanmaa 
ALAJÄRVEN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY, Alajärvi
ALAVUDEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Alavus
ILMAJOEN TYÖTTÖMÄT RY, Ilmajoki
JALASJÄRVEN TYÖNHAKIJAT RY, Jalasjärvi
KAUHAJOEN TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT RY, Kauhajoki
KAUHAVAN TYÖTTÖMÄT RY, Kauhava
KURIKAN TYÖNHAKIJAT RY, Kurikka
LAPUAN TYÖNHAKIJAT RY, Lapua
TEUVAN TYÖTTÖMÄT RY, Teuva
YLISTARON TYÖTTÖMÄT RY, Ylistaro
ÄHTÄRINSEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Ähtäri

Etelä-Savo 
JOROISTEN TYÖTTÖMÄT RY, Joroinen
JUVAN TYÖLLISTETTÄVÄT RY, Juva
KANGASNIEMEN TYÖTTÖMÄT RY, Kangasniemi
MIKKELIN TYÖTTÖMÄT RY, Mikkeli
MÄNTYHARJUN TYÖTTÖMÄT RY, Mäntyharju
PIEKSÄMÄEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Pieksämäki
RANTASALMEN TYÖTTÖMÄT RY, Rantasalmi
TYÖTTÖMIENYHDISTYS TEKO SAVONLINNA RY, Savonlinna

Häme 
HAUHON TYÖTTÖMÄT RY, Hauho
HEINOLAN SEUDUN TYÖTTÖMIEN TOIMINTAJÄRJESTÖ RY, Heinola
HOLLOLAN TYÖTTÖMÄT RY, Hollola
HÄMEENLINNAN TYÖSILTA HÄTY RY, Hämeenlinna
KÄRKÖLÄN TYÖTTÖMÄT RY, Järvelä
LAHDEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Lahti
LAHDEN TYÖPAJA 92 RY, Lahti
NASTOLAN TYÖTTÖMÄT RY, Nastola
ORIMATTILAN TYÖNHAKIJAT RY, Orimattila

Kaakkois-Suomi 
ANJALANKOSKEN TYÖTTÖMÄT RY, Anjalankoski
ETELÄ-KYMEN TYÖTTÖMÄT RY, Hamina
IMATRAN TYÖNHAKIJAT RY, Imatra
KOUVOLAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Kouvola
LAPPEENRANNAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY, Lappeenranta
PARIKKALAN TYÖNHAKIJAT RY, Parikkala

Kainuu 
HYRYNSALMEN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Hyrynsalmi
KAJAANIN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Kajaani
KUHMON TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Kuhmo
PUOLANGAN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Puolanka
VUOLIJOEN TYÖTÄ ETSIVÄT RY, Otanmäki
YLÄ-KAINUUN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Suomussalmi

Keski-Suomi 
HANKASALMEN TYÖVOIMAPAKKI RY, Hankasalmi
JYVÄSSEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Jyväskylä
KEURUSSEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Keuruu
KONNEVEDEN TYÖTTÖMÄT RY, Konnevesi
KORPILAHDEN TYÖLLISTÄMISYHDISTYS RY, Korpilahti
KUHMOISTEN TYÖTTÖMÄT RY, Kuhmoinen
PETÄJÄVEDEN TYÖTTÖMÄT RY, Petäjävesi
PIHTIPUTAAN TYÖTTÖMÄT RY, Pihtipudas
SAARIJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY, Saarijärvi
SUOLAHDEN TYÖTTÖMÄT RY, Suolahti
TYÖSILTA RY, Jyväskylä
TYÖTTÖMIEN KUKKOPILLI RY, Kivijärvi
VIITASAAREN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Viitasaari
ÄÄNESEUDUN TYÖLLISTÄMISYHDISTYS RY, Äänekoski

Lappi 
KEMIJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY, Kemijärvi
KEMINMAAN TYÖTTÖMÄT RY, Keminmaa
KOLARIN TYÖTTÖMÄT RY, Kolari
PELLON TYÖTTÖMÄT RY, Pello
ROVANIEMEN LÄHIMMÄISET TUKI RY, Rovaniemi
ROVANIEMEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Rovaniemi
SALLAN MENOKKAAT RY, Salla
YLITORNION TYÖTTÖMÄT RY, Ylitornio

Pirkanmaa 
HERVANNAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Tampere
KANGASALAN TYÖTTÖMÄT RY, Kangasala
KIHNIÖN TYÖTTÖMÄT RY, Kihniö
KYRÖN ELOISAT RY, Hämeenkyrö
LEMPÄÄLÄN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Lempäälä
NOKIAN TYÖTTÖMÄT RY, Nokia
ORIVEDEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Orivesi
PARKANON TYÖTTÖMÄT RY, Parkano
TAMPEREEN SEUDUN TYÖLLISTÄMISYHDISTYS ETAPPI RY, Tampere
TOIJALAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Toijala
UOSSONKULMA RY, Vammala
URJALAN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Urjala
VIIALAN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Viiala
VIRTAIN TYÖTTÖMÄT RY, Virrat
YLÖJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY, Ylöjärvi

Pohjanmaa 
KOKKOLAN TYÖTTÖMÄT RY, Kokkola
KOTIPESÄ RY, Kokkola

Pohjois-Karjala 
AKTIIVISET TYÖTÄHAKEVAT RY, Joensuu
AURINKOKUNNAN TOIMIVAT RY, Kesälahti
ENON AKTIIVISET TOIMIJAT – EAT RY, Eno
IDEAKESKUS ORAS RY, Kiihtelysvaara
JUUAN TYÖTTÖMÄT RY, Juuka
KITEEN VAPAAT PUURTAJAT RY, Kitee
KONTIOLAHDEN TYÖTTÖMÄT RY, Kontiolahti
LIEKSAN TYÖTTÖMÄT RY, Lieksa
NURMEKSEN AKTIIVIT TYÖNHAKIJAT RY, Nurmes
POGOSTAN AKTIIVIT RY, Ilomantsi
POLVIJÄRVEN KUNNON TYÖTTÖMÄT RY, Polvijärvi
RAJASEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Värtsilä
TOHMAJÄRVEN AKTIIVIT RY, Tohmajärvi
URAPUTKI RY, Outokumpu

Pohjois-Pohjanmaa 
HAAPAVEDEN UHANALAISET TYÖTTÖMÄT RY, Haapavesi
HAUKIPUTAAN TYÖNHAKIJAT RY, Haukipudas
KALAJOEN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Kalajoki
KÄRSÄMÄEN TOPAKAT TYÖTTÖMÄT RY, Kärsämäki
MUHOKSEN TYÖNHAKIJAT RY, Muhos
OULUNSALON TYÖTTÖMIEN TUKIYHDISTYS OTTU RY, Oulunsalo
PUDASJÄRVEN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Pudasjärvi
TOIMINNAX RY, Utajärvi
YLIVIESKAN TYÖTTÖMIEN YHDISTYS RY, Ylivieska
YTYÄ – YHTEISTYÖTÄ TYÖTTÖMÄT RY, Oulu

Pohjois-Savo 
IISALMEN TYÖTTÖMÄT RY, Iisalmi
JUANKOSKEN TYÖTTÖMÄT RY, Juankoski
KAAVIN TYÖNHAKIJAT RY, Kaavi
KIURUVEDEN TYÖTTÖMÄT RY, Kiuruvesi
KUOPION TYÖTTÖMÄT RY, Kuopio
LAPINLAHDEN TYÖTTÖMIEN TUKI RY, Lapinlahti
RAUTAVAARAN TYÖRAITTI RY, Rautavaara
SIILINJÄRVEN TYÖNHAKIJAT RY, Siilinjärvi
VEHMERSALMEN TYÖTTÖMÄT RY, Vehmersalmi

Satakunta 
HARJAVALLAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY, Harjavalta
HST-TYÖHUITTINEN RY, Huittinen
KANKAANPÄÄN TOIMITUPA RY, Kankaanpää
MERIKARVIAN SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY, Merikarvia
PORIN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Pori
RAUMAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Rauma

Uusimaa 
HAKUNILA-LÄNSIMÄKI TYÖTTÖMÄT RY, Vantaa
HELSINGIN TYÖTTÖMÄT RY, Helsinki
HORISONTTI TEAM RY, Helsinki
JÄRVENPÄÄN TYÖTTÖMÄT RY, Järvenpää
KARKKILAN TYÖTTÖMÄT RY, Karkkila
KERAVAN TYÖTTÖMÄT RY, Kerava
KIRKKONUMMEN TYÖNHAKIJAT RY, Kirkkonummi
KOILLIS-HELSINGIN TYÖTTÖMÄT RY, Helsinki
KOIVUKYLÄN TYÖTTÖMÄT RY, Vantaa
KORSON TYÖTTÖMÄT RY, Vantaa
LOHJAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Lohja
LOVIISAN TYÖNHAKIJAT RY, Loviisa
LÄNSI-VANTAAN TYÖTTÖMÄT RY, Vantaa
MERI-VUOSAAREN TYÖTTÖMÄT RY, Helsinki
MYLLYPURON TYÖTTÖMÄT RY, Helsinki
NURMIJÄRVEN TYÖTTÖMÄT RY, Nurmijärvi
PORVOON SEUDUN TYÖNHAKIJAT RY, Porvoo
SIPOON TYÖTTÖMÄT RY, Sipoo
TUUSULAN SINISET RY, Tuusula
TYÖTTÖMIEN LIIKUNTA; LIIKAUTTAJAT RY, Helsinki
VANTAAN TYÖTTÖMÄT RY, Vantaa

Varsinais-Suomi 
KAARINAN TYÖTTÖMÄT RY, Kaarina
KATAPULTTI, PARAISTEN TYÖNHAKIJAT RY, Parainen
LAITLAN TYÄTTÖMÄ RY, Laitila
LOIMAAN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Loimaa
MYNÄMÄEN SEUDUN TYÖTTÖMÄT TYÖNHAKIJAT RY, Mynämäki
RAISION SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Raisio
SALON ALUEEN TYÖTTÖMÄT RY, Salo
TURUN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Turku
UUDENKAUPUNGIN SEUDUN TYÖTTÖMÄT RY, Uusikaupunki
VARISSUON TYÖTTÖMÄT RY, Turku

 

15-vuotispäivät
Aktiiviset Työtähakevat ry
Haapaveden Uhanalaiset Työttömät ry
Heinolan Seudun Työttömien Toimintajärjestö ry
Helsingin Työttömät ry
Horisontti Team ry
Kangasniemen Työttömät ry
Kemijärven Työttömät ry
Kuhmon työttömien yhdistys ry
Mikkelin Työttömät ry
Mäntyharjun Työttömät ry
Pieksämäen Seudun Työttömät ry
Rovaniemen Seudun Työttömät ry
Ylöjärven Työttömät ry

Kierrätyskeskukset
EkoKuopio ry, Kuopio
Ekotori, Salo
Ekotori ry, Ähtäri
Kierrätyskeskus Holkki, Hollola
Kierrätyskeskus Kieppi, Juuka
Kierrätyskeskus Rompetori, Kuhmo
Mäntyharjun Kierrätyskeskus, Mäntyharju
Nastolan Kierrätyskeskus, Nastola
Raision Ekotori, Raisio
Savonlinnan Toimintakeskus ry, Savonlinna
Turun Ekotori, Turku
Työ ja Toiminta ry, Helsinki
Työ-Mylly, Anjalankoski
Uusiotori, Joensuu

 

Tukimaksut vuoden 2008 vuosikokoukseen

Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT r.y.
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry
Metallityöväen Liitto ry
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Puu- ja erityisalojen liitto
Rakennusliitto ry
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL ry
Suomen lähi- ja perushoitajien liitto SuPer ry
Sähköalojen ammattiliitto ry

 

Edunvalvonta

29.1. Etelä-Savon maakuntaliitto, Mikkeli, Itä-Suomen hyvinvointistrategia, alustus Lea Karjalainen
30.1. Raision kaupungintalo, Edunvalvontaseminaari, TVY ry ja Työ-Länsi ry
4.2. Kemijärvi-mielenosoitukseen osallistuminen, TVY ry ja jäsenyhdistykset
8.2. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, kuulemistilaisuus Karjalainen, Vaure
12.–13.2. Työttömyystyön neuvottelupäivät, KDY, TVY ry
16.2. Raision kaupungintalo, Edunvalvontatilaisuus, TVY ry ja Raision Työttömät ry
19.2. TEM, ministeri Cronberg ja hallitusneuvos Päivi Kerminen / Jari Vuorinen, Lea Karjalainen
29.2. Piispansauva-tapahtuman edunvalvonta, Rautavaara, puheenvuoro Lea Karjalainen
4.3. Sininauhaliiton koulutus. Pitkäaikaistyöttömien työllistäminen, puheenjohtaja Lea Karjalainen
12.3. Työttömien terveydenhuoltohanke, puheenjohtaja Lea Karjalainen
17.3. YLE, MOT, Lea Karjalainen
3.4. YLE, Dokumenttiosasto, Murrostorstai-nauhoitus vuosikokouspaikalla
5.–6.6. Manner-Suomen ESR-seurantakomitea vierailu Kymenlaaksossa / Lea Karjalainen
16.8. Raisio, TVY ry järjestötorilla, puheenjohtaja Lea Karjalainen
19.8. Kirkkohallitus, arkkipiispa Jukka Paarma / Lea Karjalainen, Pirjo Kauranen
22.8. Kirkon työttömyystyön suunnittelupalaveri, Lea Karjalainen
25.8. Kirkon sosiaalifoorumi, Helsinki DIAK, puheenjohtaja Lea Karjalainen
27.8. Budjettimielenosoitus Snellmanin aukiolla, Lea Karjalainen
27.8. ESR-seurantakomitean kokous, Lea Karjalainen
28.8. STKL, Joensuu, Välityömarkkinat työttömien yhdistysten näkökulmasta, Lea Karjalainen
9.9. Pikkuparlamentin auditorio, seminaari ”Kurjuuttakin kummempaa?”, eduskunnan köyhyysryhmä ja TVY ry, paikalla noin 200 henkilöä.
13.9. Raision Työttömät ry ja TVY ry, valtuustosali, köyhyysseminaari, Olli Kangas / Lea Karjalainen
16.9. Elinkeinoelämän keskusliitto EK, edunvalvojina TVY ry:n hallituksen jäseniä.
Rakennusliitto, puheenjohtaja Matti Harjuniemi, edunvalvojina TVY ry:n hallituksen jäseniä.
SATA-komitea, puheenjohtaja Markku Lehto, edunvalvojina TVY ry:n hallituksen jäseniä.
Palvelualojen ammattiliitto PAM, edunvalvojina TVY ry:n hallituksen jäseniä.
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, edunvalvojina TVY ry:n hallituksen jäseniä.
Sosiaali- ja terveysministeriö, ministeri Liisa Hyssälä ja valtiosihteeri Terttu Savolainen, edunvalvojina TVY ry:n hallituksen jäseniä.
Julkisten ja Hyvinvointialojen ammattiliitto JHL, edunvalvojina TVY ry:n hallituksen jäseniä.
Eduskunta, budjetin lähetekeskustelu, lehterillä TVY ry:n hallituksen jäseniä.
Kansaneläkelaitos KELA, johtaja Mikael Fors, edunvalvojina TVY ry:n hallituksen jäseniä.
17.9. Kuntaliitto, varatoimitusjohtaja Timo Kietäväinen, Sirkka-Liisa Karhunen, edunvalvojina TVY ry:n hallituksen jäseniä.
Sosiaali- ja terveysministeriö STM, ministeri Paula Risikko, edunvalvojina TVY ry:n hallituksen jäseniä.
Sos.dem. eduskuntaryhmä, puheenjohtaja Tarja Filatov, edunvalvojina TVY ry:n hallituksen jäseniä.
Eduskunta, budjetin lähetekeskustelu, lehterillä TVY ry:n hallituksen jäseniä.
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK, Heli Puura, Ralf Sund, Markku Salomaa, edunvalvojina TVY ry:n hallituksen jäseniä.
Puu- ja erityisalojen ammattiliitto, puheenjohtaja Kalevi Vanhala ja kassanjohtaja Hannu Saimanen, TVY ry:n hallituksen jäsenet.
Metalliliitto, kassanjohtaja Meriläinen, edunvalvojina TVY ry:n hallituksen jäseniä.
Kemianliitto, liittosihteeri Siltala, edunvalvojina TVY ry:n hallituksen jäseniä.
Suomen Yrittäjät, johtaja Neimala, edunvalvojina TVY ry:n hallituksen jäseniä.
19.9. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, HE 92/2008
22.9. Raision Työttömät ry, edunvalvontaryhmä Mäntymäessä, Lea Karjalainen
24.9. Lääketeollisuus, Yleiset eettiset ohjeet asiakaspalveluun, Lea Karjalainen
30.9. Edunvalvonnan kehittäminen, Tatsi, KDY, TVY ry, Lea Karjalainen
6.10. Vääryyskirjan julkistamistilaisuus, työttömien puheenvuoro Lea Karjalainen
7.10. Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta, vuoden 2009 budjetti, Lea Karjalainen
15.10. Stakes, seminaari ”Kuunteleeko SATA-komitea köyhää”, Karjalainen
16.10. YLE, Vallan vaiheilla, Sinnemäki / Karjalainen
30.10. VVM, Valtiosihteeri Nummikoski, TVY ry:n hallituksen jäseniä
19.11. DIAK, edunvalvonnan suunnittelua oppimisympäristöön, Lea Karjalainen
26.–27.11. Edunvalvonnan koulutusta laivaseminaarin aikana
9.12. Hyvä Suomi 2020 seminaari, tulevaisuuden Suomen alkoholipolitiikka, Lea Karjalainen
15.12. YLE Radio Peili, ohjelmassa Markku Martinmäki, Lea Karjalainen

 

Aluetapahtumat

Etelä-Pohjanmaa

TVY ry:n hallituksen jäsen Kirsi Saunamäki
23.1. Aluekokous, Kurikka
22.5. Aluekokous, Alavus
1.12. Seinäjoen seudun työvoimatoimiston uusien toimitilojen vihkiäiset. Juhlapuheen piti Ministeri Tarja Cronberg, Saunamäki
3.12. Aluekokous, Kurikka

Etelä-Savo

TVY ry:n hallituksen jäsen Vesa Neiglick
18.1. Aluekokous, Mikkeli
5.3. Aluekokous, Kangasniemi
16.–17.4. Risteily Tallinnaan
5.9. Aluekokous, Kangasniemi
24.9. Työnantajailta, Joroinen
27.–28.10. Risteily Tallinnaan

Häme

TVY ry:n hallituksen jäsen Inga-Maija Hyppölä
Raporttia ei saatu.

Kaakkois-Suomi

TVY ry:n hallituksen jäsen Matti Nygrén

Kaakkois-Suomen alueella vuonna 2008 pidettiin varsinaisia aluekokouksia 3 (25/1 Kouvolassa, 16/5 Parikkalassa, 19/9 Anjalankoskella). Toisaalta yhteistoiminta niin koko alueellisesti kuin osa-alueellisestikin on ollut vilkasta. Tapaamisia TVY:n eri tapahtumien yhteydessä, sekä puhelimitse ja sähköpostitse. Aluevastaava Matti Nygrén on käynyt eri yhdistyksissä ja myös yhteistyökumppaneitten tilaisuuksissa. Käynneillä ja eri tapaamisilla tärkeä osa aluetoiminnassa.

Anjalankosken Työttömät ry:n toiminta on vuonna 2008 lisääntynyt ja monipuolistunut 31.12.2008 päättyneen Myllytys-projektin tuella, katso kotisivut www.myllytys.com. Yhdistys osallistunut monipuolisesti TVY:n ja yhteistyökumppaneitten toimintaan. Tukea muille yhdistyksille. Yhdistys täytti 15v ja sai ”Vuoden yhdistys” -tittelin vuodelta 2007. Vuosille 2009–2012 suunniteltiin ja saatiin uusi Tukipuu-hanke.

Kouvolan Seudun Työttömät ry:llä ja Anjalankosken Työttömät ry:llä on ollut laajeneva, monipuolinen ja vilkas yhteistoiminta. TyTy-hanke on monipuolistanut toimintaa ja lisännyt työllistettyjen määrän yli kaksinkertaiseksi. Kouvolan Seudun Työttömät ry on osallistunut aktiivisesti TVY:n ja yhteistyökumppaneitten toimintaan.

Etelä-Kymen Työttömät ry on osallistunut aktiivisesti TVY:n ja yhteistyökumppaneitten toimintaan.

Yhdistyksen projektitoiminta on ollut monipuolista ja laajaa. Katso yhdistyksen kotisivut www.personal.inet.fi/yhdistys/ekyt/

Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry on osallistunut aktiivisesti TVY:n ja yhteistyökumppaneitten toimintaan. Ruokalatoiminnan lisäksi tärkeää mm. opinto- ja retki- ja teatteritoiminta.

Imatran Työnhakijat ry on osallistunut aktiivisesti TVY:n ja yhteistyökumppaneitten toimintaan. Ruokalatoiminnan lisäksi tärkeää mm. opinto- ja retkitoiminta. Katso kotisivut www.tvyry.org/imatrantyonhakijat/

Parikkalan Seudun Työnhakijat ry on osallistunut voimavarojen puitteissa TVY:n ja yhteistyökumppaneitten toimintaan. Toimintaa kyetty kehittämään ja se on vakiintunut. Kaupunki osti Parikkalan rautatieaseman, mutta toimitilan tulevaisuus on epävarma. Yhteystiedot TVY:n kotisivuilla www.tvy.fi

Kainuu

TVY ry:n hallituksen jäsen Seija Kyllönen
12.3. Kainuun aluekokous, Kajaani
6.6. Kainuun aluekokous, Kajaani
20.8. Kainuun aluekokous, Kajaani
22.8. Työturvallisuuskorttikoulutus, Kajaani, 42 osallistujaa
22.12. Kainuun aluekokous, puhelinkokous

Keski-Suomi

TVY ry:n hallituksen jäsen Pirjo-Liisa Junttila
22.1. Työturvallisuuskorttikoulutus, Kari Hanka, Jyväskylä
28.1. TVY ry:n 15-vuotisjuhlaäänitteen nauhoitus, Jyväskylä, Pirjo-Liisa Junttila / Kievarin Kööri
5.2. Aluekokous, Kumppanuustalo, Jyväskylä
4.3. Keski-Suomen TE-keskuksen tulokset 2007 ja tavoitteet 2008, Jyväskylä, Pirjo-Liisa Junttila
6.3. Verokoulutus, Jyväskylä, Pirjo-Liisa Junttila
10.3. A-Zoom-nauhoitus, Keuruu, Pirjo-Liisa Junttila, Keuruun Työttömät ry, Suolahden Työttömät ry ja Kuhmoisten Työttömät ry
18.3. Matti kukkarossa -infotilaisuus, Kumppanuustalo, Jyväskylä
20.3. TE-keskuksen neuvottelukunta, Jyväskylä, Pirjo-Liisa Junttila
31.3. Keski-Suomen kansanedustajien tapaaminen, Jyväskylä, Jyvässeudun Työttömät ry, Viitasaaren Työttömien yhdistys ry ja Petäjäveden Työttömät ry
3.–4.4. TVY ry:n Vuosikokous, Kokkkola
24.4. Kangasniemen työttömien toimintajärjestön 15-vuotisjuhla, Pirjo-Liisa Junttila
6.5. Kolmas sektori esittäytyy Jyväskylän työvoimatoimistossa
16.6. Kuhmon Työttömien yhdistyksen 15-vuotisjuhla, Pirjo-Liisa Junttila
12.8. Keski-Suomen kansanedustajat tentissä, Hankasalmi
3.9. Jyväskylän työvoimatoimiston ja kolmannen sektorin rektyrointipäivä, Pirjo-Liisa Junttila
16.6. Keskisuomalaiset paitamielenosoituksessa eduskunnassa
24.9. Yhteispalvelun kehittämisprojektin ohjausryhmä, Jyväskylä, Pirjo-Liisa Junttila
29.9. Aluekokous ja Keski-Suomen kansanedustajien tapaaminen, Kumppanuustalo, Jyväskylä
6.11. Sosiaalisen yrityksen koulutus, Jyväskylä
9.–14.11. Toiminnanohjaajien voimavaraistamisviikko, Summassaari, Pirjo-Liisa Junttila
21.11. Jyväskylän jokapäiväinen leipä Ruokapankki ohjausryhmä, Jyväskylän katulähetys, Pirjo-Liisa Junttila
24.12. Operaatio Jouluapu, Kellarikievari, Jyväskylä

Oiva-projektin koulutukset:
Asiakaspalvelukoulutus, JAMK
Hygieniaosaamiskoulutus, Kumppanuustalo, Jyväskylä
Työturvallisuuskoulutus, Acc Consulting
Tulityökurssi, Sisä-Suomen Sammutinhuolto
Ensiapu 1, SPR
Alkoholijuomien anniskelutentti, JAMK
Järjestyksenvalvojan kertauskurssi, MH Service

Lappi

TVY ry:n hallituksen jäsen Tauno Hakkarainen
25.2. Aluekokous, Rovaniemi
20.11. Meri-Lapin työvoimatoimisto, Kemi, tutustumiskäynti, Tauno Hakkarainen, Sven Pahajoki, Lea Karjalainen, Ritva Vaure
8.12. Kemijärven Työttömät 15v., Hakkarainen ja Pahajoki

Pirkanmaa

TVY ry:n hallituksen jäsen Juhani Heino
21.4. Aluekokous, Hervannan Työttömät, Tampere
24.10. Matka Osaava Nainen -messuille ja Silakkamarkkinoille Turkuun
19.11. Aluekokous, PAM, Tampere

Pohjois-Karjala

TVY ry:n hallituksen jäsen Hilkka Pitkänen ja Lea Vallius
23.9. Aluekokous, Kontiolahti
18.11. Aluekokous, Juuka

Pohjois-Pohjanmaa

TVY ry:n hallituksen jäsen Monika Bulldra
Raporttia ei saatu.

Pohjois-Savo

TVY ry:n hallituksen jäsen Juhani Tanski
Raporttia ei saatu.

Satakunta

TVY ry:n hallituksen jäsen Ilse Vauhkonen
Raporttia ei saatu.

Uusimaa

TVY ry:n hallituksen jäsen Tuula Saastamoinen
21.1. Aluekokous, Helsingin Työttömät HeTy, Helsinki. Mukana Lea Karjalainen.
26.2. Aluekokous, Porvoon Työnhakijat ry, Porvoo. TVY:n vuosikokoukseen valmistautuminen. Aluevastaavaksi valittiin Tuula Saastamoinen ja varalle Pirkko Kyckling ja Martin Wickholm.
4.9. Aluekokous, Vantaan Työttömät ry, Vantaan kaupungintalo. Keskustelussa mukana asukaspalvelupäällikkö Heidi Nygren.
27.10. Aluekokous, Myllypuron Työttömät ry, Helsinki. Mukana Uudenmaan TE-keskuksesta Minna Eräketo ja Matti Hokkanen.

Lisäksi Vantaan yhdistykset pitävät yhteiskokouksia (5 yhdistystä). Kokouksissa sovitaan yhteisestä toiminnasta ja tapahtumista ja samalla tiedetään mitä muihin yhdistyksiin kuuluu. Kokouksista kirjataan muistio. Kokouksia on ollut seuraavasti:
11.2. Tikkurila 11.9. Hakunila
9.4. Korso 11.10. Koivukylä

Varsinais-Suomi

TVY ry:n hallituksen jäsen Pirjo Lehtonen
11.1. Osallistuminen TVY:n tulevaisuusstrategiatyöryhmän toimintaan Turussa
16.1. Aluekokous, Mynämäki (8 yhdistystä)
25.2. Aluekokous 2, Salo (8 yhdistystä)
3.–4.4. Osallistuminen TVY ry:n vuosikokoukseen Kokkolassa
11.4. Osallistuminen TE-keskuksen Kytkin-seminaariin Turussa
14.4. Aluekokous 3, Uusikaupunki (6 yhdistystä)
28.5. Osallistuminen TE-keskuksen Tripla-seminaariin Turussa
6.6. Aluekokous 4, Varissuo (7 yhdistystä)
4.6. Osallistuminen TST ry:n Ruissalo-päivään
4.–9.6. Osallistuminen Viroon tehdylle kulttuurimatkalle
3.7. Osallistuminen Varissuon Työttömät ry:n kesäjuhliin Majanummessa
19.7. Osallistuminen Raision Seudun Työttömät ry:n teatterimatkalle Raumalle (36 osallistujaa)
30.8. Osallistuminen RST ry:n organisoimille Killin markkinoille Raisiossa
1.9. Aluekokous 5, Raisio (7 yhdistystä)
22.9. Osallistuminen Turun Ekotorin kymmenvuotisjuhlaan
26.9. Sosiaaliturvaseminaari Raision kaupunginvaltuuston istuntosalissa (28 osallistujaa)
17.9. Edunvalvontamatka eduskuntaan budjetin lähetekeskusteluun (30 osallistujaa)
3.10. Osallistuminen Raision Ekotorin kymmenvuotisjuhlaan
14.10. Osallistuminen Varissuon Seudun Työttömät ry:n kymmenvuotistaivalta juhlistavaan avoimien ovien tapahtumaan Majanummessa
2.11. Aluekokous 6, Loimaa (8 yhdistystä)
20.–22.10. Osallistuminen IHMO-päiville Järvenpäässä
19.12. Osallistuminen Raision Seudun Työttömät ry:n joulujuhlaan Raision kaupungintalolla

 

TVY ry:n keskustoimisto

TVY:n toimistossa työskenteli puheenjohtaja, järjestösihteeri, projektikoordinaattori, toimistosihteeri sekä 3 toimistotyöntekijää

 

Hallitus ja työvaliokunta

TVY:n hallituksessa oli edustus seuraavilta alueilta: Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Häme, Kaakkois-Suomi, Kainuu, Keski-Suomi, Lappi, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Satakunta, Uusimaa ja Varsinais-Suomi. Kultakin alueelta oli varsinaisen hallituksen jäsenen lisäksi kaksi varajäsentä.

nuoli