Toimintakertomus 2012

Puheenjohtaja/toiminnanjohtaja: Lea Karjalainen.

 

TVY:n toimintavuosi 2012

TVY ry:n tärkein tehtävä on nyt ja aina pitkäaikaistyöttömien kokonaisvaltainen edunvalvonta.

 

Työttömyys kasvoi vuonna 2012

Työttömiä työnhakijoita oli vuonna 2012 keskimäärin kuukausittain 253 200 eli 9 300 enemmän kuin edellisenä vuonna. Joulukuun lopussa työ- ja elinkeinotoimistoissa oli yhteensä 282 200 työtöntä työnhakijaa. Se on 26 700 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksesta.

Nuoria alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 3 300 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa eli yhteensä 34 800. Pitkäaikaistyöttömiä eli yhdenjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 66 000, mikä on 9 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 107 200 eli 9 100 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

 

Uudet avoimet työpaikat vähenivät

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin työ- ja elinkeinotoimistoihin joulukuun aikana 29 400 eli 4 600 vähemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa. Kaikkiaan työ- ja elinkeinotoimistoissa oli joulukuussa avoinna 51 300 työpaikkaa, mikä on 6 900 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työvoimapoliittisilla toimenpiteillä sijoitettuja oli joulukuun lopussa 101 900, mikä on 2 500 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä toimenpiteitä ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, työharjoittelu ja omaehtoinen opiskelu.

 

Lomautukset kasvoivat

Koko maassa oli lomautettuna joulukuun lopussa arviolta 44 000 henkilöä, mikä on 13 000 enemmän kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. Henkilökohtaisesti lomautettuja oli 5 400 enemmän kuin edellisen vuoden joulukuussa eli yhteensä 23 600. Ryhmälomautettuja oli joulukuun lopussa 18 700 eli 6 500 enemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Työnantajien ennakkoilmoitukset tulevista lomautuksista ovat myös lisääntyneet. Niiden mukaan on mahdollista, että 12 100 henkilöä lomautetaan lähitulevaisuudessa, mikä on 3 000 enemmän kuin vuosi sitten. Marraskuusta tulevien lomautusten määrä väheni 3 300:lla.

 

Tilastokeskus: Työttömyysaste 6,9 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli joulukuussa 2 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste oli 67,3 prosenttia, mikä oli 0,2 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime vuoden joulukuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 180 000, mikä oli 12 000 vähemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli 6,9 prosenttia eli 0,4 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuotta aiemmin.

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilastoon ja ryhmälomautusten erillisseurantaan sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen.

Suurten lakimuutoksen vuoksi TVY ry:n edunvalvontaryhmät tapasivat vuoden aikana eduskuntaryhmien edustajia käyttäen erityistä panostusta omien tavoitteiden edelleen avaamiseksi kansanedustajille.

TVY ry sai selkeästi tavoitteita mukaan Kataisen hallituksen hallitusohjelman sisältöön tapaamalla etukäteen kaikkien eduskuntapuolueiden ryhmiä. Samaa työtä on jatkettava painokkaasti, sillä yhteistyö kaikkien puolueiden edustajien kanssa on välttämätöntä.

Pitkäaikaistyöttömyys on tilastojen mukaan maassamme edelleen kasvanut vuoden 2012 aikana. Yritykset eivät ole tehneet ryhmälomautuksia, vaan työntekijöitä on irtisanottu suoraan. Hallitus on antanut erillisiä rakennetyöttömyyttä purkavia määrärahoja niille alueille, missä massatyöttömyys on tullut yllätyksenä. Yritykset elävät yhä enemmän neljännesvuositaloudessa.

Hälyttävää on, että työttömyyden kova ydin eli pitkäaikaistyöttömien määrä kasvaa edelleen. Myös yli 50 vuotta täyttäneitä työttömiä oli 92 000 eli 3 400 enemmän kuin vuotta aiemmin. Alueelliset erot ovat todella suuria. Lähdemme todella hälyttävissä tunnelmissa vuoteen 2013.

Työvoimapolitiikan toimet vähenivät loppuvuonna 2500:lla vuoden takaisesta. Työttömät ja työttömyyseläkeläiset mukaan lukien kokonaistyöttömyys kasvoi 391 000:stä 399 000:een. Tiedot: Pekka Tiainen, 21.12.2012.

Kataisen hallitusohjelmassa asetettiin työllisyysasteen nostotavoitteeksi 72 prosenttia sekä työttömyyden alentaminen 5 prosenttiin. Samalla valtion tuottavuusohjelma on yhdistänyt TE-toimistoja ja alentanut työntekijämäärää vuoden 2012 aikana. On otettu käyttöön monikanavainen palvelumalli, jossa alkavan työttömyyden palvelut tuotetaan asiakkaille mol.fi-nettisivujen kautta ja avulla. Kasvokkaisten palvelujen saatavuus on pitkien etäisyyksien ja vähävaraisuuden vuoksi vaikeaa.

Työmarkkinatuen korotus nosti myös palkkatukien määrää 1.1.2012 alkaen.

TVY ry vaati Kataisen hallitusta ryhtymään pikaisesti toimenpiteisiin työmarkkinatuen tarveharkinnan poistamiseksi kokonaan ilman eurorajoja. Vuosia kestänyt vaatimuksemme meni viimein läpi ja puolison tulojen vaikutus työmarkkinatukeen lakkaa 1.1.2013.

 

TVY ry:n edunvalvonnan kärkiasiat vuoden 2012 aikana

TVY ry:n toimihenkilöt ja hallituksen edustajat vierailivat vuoden aikana onnittelemassa uutta tasavallan presidenttiä Sauli Niinistöä, tapaamassa pääministeri Kataista, useita kertoja ministeri Ihalaista sekä eri ministereiden valtiosihteerejä. Eduskuntaryhmissä vierailtiin sekä keväällä että syksyllä. Syksyn ongelmaksi muodostuivat kunnallisvaalit ja osa ryhmiä jäi kansanedustajien kiireiden vuoksi tapaamatta. Normaaleja vierailuja ja tapaamisia jatketaan heti uuden vuoden alkaessa.

 

  1. Työssäoloehdon kerryttävä koko ajalta täysimääräisesti

TVY ry vaatii sekä työministeriöltä että sosiaali- ja terveysministeriöltä välitöntä reagointia palkkatuella palkattujen tasavertaisen kohtelun edistämiseksi lainsäädännössä. Palkkatuella työllistettyjen työssäoloehdon tulee täyttyä samoin kuin muiden palkkasuhteisten henkilöiden kohdalla. Vaadimme ministeriöltä nopeita toimenpiteitä tasa-arvon palauttamiseksi kansalaisille.

 

  1. Työttömyysturvan suoja-osa

TVY ry:n työllistymistä edistävänä toimenpiteenä järjestö on esittänyt työttömyysturvan suoja-osan käyttöön ottoa uudelleen 1990-luvulla olleen mallin mukaisesti. Tavoitteena on, että työttömyysturvaa saavalla henkilöllä olisi mahdollisuus ansaita 500 euroa ilman soviteltua työttömyysturvaa. Aloite on saanut vuoden 2012 aikana paljon myönteistä palautetta ministeriöissä ja eduskuntaryhmissä. Vuoden 2012 loppupuolella asiasta valmisteltiin eduskunta-aloite keskustapuolueen ryhmän kanssa.

 

  1. Yhdistysten rahoituksen turvaaminen

Yhdistysten rahoituksen turvaaminen on yksi tärkeimpiä asioita edunvalvonnassamme. Yhdistyksien rahoituksen tulisi turvata vertaistukijärjestön pysyvyyden, jotta paikallisyhdistyksemme voisivat auttaa pitkään työttömänä olleita työllistymään tai kouluttautumaan. Yhdistyksillä on aikaisempaa enemmän sopimuksia kuntien kanssa ”Kuntouttavan työtoiminnan” toteuttamiseksi. Isoilla paikkakunnilla yhdistykset osallistuvat kilpailutukseen omilla tarjouksillaan. Pienillä paikkakunnilla sopimukset kuntouttavan työtoiminnan toteutuksesta yhdistyksissä ovat edelleen paikkakuntakohtaisesti määrältään pieniä ja kuntien maksamat korvaukset yhdistyksille olemattomia. Yleinen käytäntö on, että yhdistys tekee asiakkaista sopimuksia kuntien kanssa, mutta edelleenkään kunnan eivät maksa yhdistyksille euroakaan palvelun toteuttamisesta. Osaltaan tähän vaikuttaa se, että näillä yhdistyksillä on usein kuntien tuki vuokriin tai muuhun vastaavaan.

Isojen yhdistysten taloudellinen tilanne on vahvasti riippuvainen työvoimapoliittisesta avustuksesta. Mikäli yhdistyksemme eivät pysty vastaamaan työvoimahallinnon uusiin haasteisiin ja vaatimuksiin, menetämme suurimman osan toimijoitamme työvoimapolitiikan toteuttamisessa. Kilpailu työvoimapoliittisen hankeavustuksen rahoista eri toimijoiden välillä on kova ja kuntien hankkeiden osuus kasvoi ja kasvaa ennustettavasti edelleen seuraavina vuosina. Useat yhdistykset toteuttavat kuntien sosiaalipolitiikkaa ja näin heillä ei enää riitä edellytyksiä saada riittävästi avustuksia TE-hallinnolta. Edelleenkään RAY:n lisäksi sosiaali- ja terveysministeriöltä ei löydy rahoitusinstrumenttia kolmannen sektorin vertaistukijärjestöjen rahoittamiseksi. Vuoden 2012 TVY ry:n jäsenyhdistyksistä on kadonnut useita satoja palkkatukityöpaikkoja. Määrällisesti kuntouttava työtoiminta on edelleen kasvussa.

Nuorten yhteiskuntatakuuseen osoitetaan vuodelle 2013 yhteensä 60 miljoonaa euroa. Tämä tarkoittaa samaa asiaa, jos koko summa olisi TEM:n hallinnon alla suunnattu 6 000 nuorelle pelkästään työmarkkinatukena ja ylläpitokorvauksena. Määrällä ei tavoiteta edes kaikkia niitä nuoria, jotka ovat tulottomia ja yhteiskunnan ulkopuolella.

 

Ministeriön lainvalmistelujen ja Eduskunnan valiokuntien yhteistyö

TVY ry:n edustajat osallistuivat vuoden 2012 aikana ministeriöiden lakien valmisteluihin. Lausuntoja lainvalmistelijoille annettiin Sosiaalihuoltolain sisältöön, työttömyysturvalain valmisteluun ja työvoimapalvelulain sisältöön. Lisäksi annoimme ehdotuksia työministerille ja virkamiehille kuntakokeilusta ja nuorten yhteiskuntatakuusta. TVY ry tapasi välityömarkkinaselvitysmiehen useaan otteeseen tehden ehdotuksia raporttiin.

Lainsäädäntötyöhön osallistuminen budjettilakien aikana eduskunnassa on muodostunut vakiintuneeksi TVY ry:n edunvalvojille. Erityisesti TVY ry:tä kuullaan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa, sosiaali- ja terveysvaliokunnassa sekä valtiovarainvaliokunnan yrittäjyys- ja työjaostossa.

Eduskunta antoi TVY ry:n jäsenyhdistysten osaamisen kehittämiseen 500 000 euroa. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan määrärahaa hallinnoivan Varsinais-Suomen ELY:n kanssa.

 

Työministeriön Kuntakokeilu                

Työministeri asetti keväällä 2012 Kuntakokeilun ohjausryhmän. TVY ry:tä ohjausryhmässä edustaa puheenjohtaja Lea Karjalainen ja yhteistoimintajärjestön varajäsenenä on Inga-Maija Hyppölä. Paikallisissa ohjausryhmissä jäsenyhdistyksillä on jäsenyys ainakin Lahdessa (Inga-Maija Hyppölä), Oulussa (Monika Bulldra) ja Jyväskylässä (Eija Tuohimaa).

 

Paltamon täystyölliskokeilu

TVY ry:n edustaja on mukana Paltamon täystyöllisyysmallin tutkimusryhmässä. Mallin tietoja ja kokemuksia pyritään hyödyntämään työttömien yhdistyksissä. Hanke päättyy vuonna 2013.

 

Työelämäosallisuuden edistäminen ja Kuntouttava työtoiminta

Sosiaali- ja terveysministeriö käynnisti vuoden 2012 alussa lainsäädännön kehittämistyöryhmän, johon TVY ry:stä pyydettiin edustajaksi puheenjohtaja Karjalainen. Työryhmän tavoitteena on lainsäädännön uudistaminen edistäen kaikkien kansalaisten työelämäosallisuutta. Työryhmä kokoontui vuoden aikana 4 kertaa ja valmistelu on päässyt hyvään vauhtiin. TVY ry edunvalvonnan tärkein asia, pitkäaikaistyöttömän edunvalvonta, on ollut edustajiemme keskiössä kaikessa lainsäädäntötyössä ja vaikuttamisessa.

Saman problematiikan parissa työskentelee THL:n työryhmä, jossa on kuntouttavan työtoiminnan hyvien mallien etsiminen. TVY ry:n edustajana hankkeessa on puheenjohtaja Lea Karjalainen.

 

Järjestötoiminta

Vuoden 2011-2012 vuodenvaihteessa TVY ry:n jäsenrekisterissä oli 124 jäsenyhdistystä. Uusina yhdistyksinä TVY ry:hyn liittyi Jyväskylän katulähetys ry sekä Valkeakoskelle perustettu uusi yhdistys. Myös Järvenpäähän on perusteilla uusi yhdistys.

 

Järjestötoiminnan koulutus

TVY ry:n suurin vuotuinen tapahtuma oli lokakuun Ihmisarvofoorumi. Foorumi järjestettiin yhdessä SOSTE ry:n, Helsingin Diakonialaitoksen (HDL), Kirkkohallituksen, Kuntaliiton, SAK:n, ja Helsingin seurakuntayhtymän ja TVY ry:n jäsenyhdistysten kanssa. Suuren panoksensa tapahtumaan toivat yhdistysten ja HDL:n asiakasryhmät sekä kokemusasiantuntijat sketsien ja puheenvuorojen avulla. Ennen foorumia yhdistyksissä toteutettiin kokemusasiantuntijoiden yhteisövalmennuksien ryhmätyö, joissa ohjaajina oli HDL:n opettajat.

Päivän paneeliin osallistuivat tohtori Pentti Arajärvi, Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Rautava, kansanedustaja Outi Ojala-Kahiluoto sekä kokemusasiantuntijuutta edustava Ivalon seudun Työttömät ry:n puheenjohtaja Eliisa Ruotsalainen.

 

Lainsäädännön koulutus

Lainsäädännön koulutus pidettiin 26.-27.11.2012. Pääalustajana toimi hallitusneuvos Päivi Kerminen työministeriöstä. Päivien aikana kouluttivat lainsäädännön uudistustyöstä Eveliina Pöyhönen (STM), sairausvakuutus ja työterveyshuolto asioista kuntoutuslääkäri Riitta Työläjärvi (STTK) sekä yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyvistä palveluista, joihin vaikuttaa EU-direktiivit, Eeva Vahtera (työministeriö). Lisäksi Säikeet-hankkeen Ari Koskinen luennoi tietoturvasta, Weebystä sekä muista tietokoneiden käyttöön liittyvistä asioista.

 

Muiden järjestämät koulutukset

TVY ry:n jäsenyhdistysten ja TVY ry:n toimiston henkilöstöt ovat osallistuneet yhteistyökumppaneiden koulutustilaisuuksien järjestämisiin luennoitsijoina ja opiskelijoina.

 

Juhlavuoden tapahtumat

TVY ry täytti virallisesti 20 vuotta helmikuussa 2012. TVY ry:n perustamispäivä ajoittuu marraskuulle 1991, vaikka järjestö on virallisesti hyväksytty yhdistysrekisterin jäseneksi helmikuussa 1992. Juhlavuoden tapahtumista ensimmäinen oli entisen työministerin Ilkka Kanervan muistaminen TVY ry:n standardilla. Yhteistoimintajärjestön edustajat vierailivat kansanedustaja Kanervan luona eduskunnassa vieden Kanervalle muistoksi ministerin päätöksen TVY ry:n ensimmäisestä valtion rahoituksesta.

TVY ry:n Helsingin juhlatilaisuus järjestettiin maaliskuun alussa Helsingin seurakuntayhtymän tuella Kontulan kirkossa. Pastori Raija Korhonen emännöi tilaisuutta Helsingin seurakuntayhtymän puolesta. Evankelisluterilaisen kirkon edustajana tilaisuudessa puhui piispa Irja Askola. Tilaisuuteen osallistui noin 100 henkilöä Helsingin ympäristöalueen työttömien yhdistyksistä ja seurakunnista. Seurakunnat valmistelivat yhdessä yhdistysten kanssa historiahuoneet, joissa oli paljon materiaalia yhteiseltä taipaleelta. Ilman seurakuntien tukea yhdistysten kehittyminen Helsingin alueella ei olisi ollut nopeaa ja taloudellisesti mahdollista.

Maaliskuussa juhlavuoden vuosikokouksessa Kuopiossa luovutettiin pisimpään järjestön tai paikallisyhdistyksen työssä tai hallituksessa olleille edustajille tasavallan presidentin myöntämät valkoisen ruusun ritarikunnan kunniamerkit. Merkkien saajia olivat Kokkolan Työttömät ry:n Jari Vuorinen, Kouvolan Työnhakijat ry:n Matti Nygren sekä Jyvässeudun Työttömät ry:n Pirjo-Liisa Junttila.

Lisäksi järjestö haki toimijoilleen STKL:n kunniamerkkejä jäsenyhdistysten esityksestä. Kultainen ansiomerkin sai Lea Karjalainen; Hopeinen ansiomerkin Raision Kari Hanka sekä Joroisten Irja Koivusalo; ja Benevolentia-mitalin Lea Vallius.

TVY ry:n standardi luovutettiin seuraaville yhdistysten toimijoille: Kuopion Työttömät ry:n Juhani Tanski, Kurikan Työnhakijat ry Marjatta Ukkonen, Turun seudun Työttömät ry Pirjo Lehtonen sekä Lappeenrannan Työnhakijat ry, Aarre Mahkonen. Lisäksi alueen omissa tapahtumissa muistettiin Laitilan Työttömät ry:n pitkäaikaisia toimijoita Pertti Pokkia ja Mattssonia.

Kiitokseksi pitkäaikaisesta hedelmällisestä yhteistyöstä TVY ry:n toiminnan ajalta TVY ry muisti eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtajia.

Lokakuussa eduskunnassa lähetystöjen vastaanottohuoneessa Yhteistoimintajärjestön standardit ojennettiin kansanedustaja, entinen työministeri Tarja Filatoville; kansanedustaja, entinen sosiaali- ja terveysministeri Jouko Skinnarille; kansanedustaja, entinen sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehulalle; kansanedustaja Arto Satoselle ja Kouvolan Työttömät ry:n 20 v. juhlissa kansanedustaja Valto Koskelle.

Useat yhdistykset juhlistivat erilaisin tapahtumin omia juhlavuosiaan ja osaan tapahtumia osallistui myös TVY ry:n edustajat. Juhlia järjestettiin Turussa, Kouvolassa, Kokkolassa, Jyväskylässä ja Mikkelissä.

 

Jäsentutkimus

TVY ry on jo yli 10 vuotta pyrkinyt joka vuosi selvittämään omaan käyttöön tarkoitettua sisäistä selvitystä yhdistysten tilasta ja toiminnasta.

Laajan jäsentutkimuksen lisäksi TVY ry: toimisto on tehnyt vuoden aikana useita pikaselvityksiä, joissa on etsitty tietoa laajemmin työttömien yhdistysten liikuntatoiminnasta sekä sen toiminnan kehittämistarpeista, työttömien terveyspalveluista, Kuntouttavan työtoiminnan sisällön kehittämisestä, nuorten työttömien toimenpiteiden ja kansalaisaloitteen ideoiksi.

Vuoden 2012 aikana toteutettu toiminnan jäsentutkimus (vuodesta 2011) osoittaa palkkatuella olevien määrän laskeneen vuoden 2001 lähes 2400 henkilöstä noin 1300 henkilöön. Luvuista näkee selkeästi, että toimenpiteisiin osallistujien määrät ovat vähentyneet työvoimapolitiikan osalta, mutta kasvaneet kuntouttavan työtoiminnan ja maahanmuuttajien osalta. Vastausprosentti jäi alhaiseksi ja TVY ry sai täydennettyä omaa kyselyään työministeriön tarkan selvityksen avulla.

 

Aluetoiminta

TVY ry:n aluetoiminta on vilkkainta Varsinais-Suomen, Uudenmaan ja Keski-Suomen alueilla. Etenkin Varsinais-Suomen ja Uudenmaan alueilla jäsenyhdistysten määrä on pysynyt ennallaan ja Varsinais-Suomen alueella aluejärjestö toimii ripeästi ja ennakkoluulottomasti.

Osalla ELY-alueista TVY ry on menettänyt toimivan ja kattavan jäsenverkoston. Erityisen heikkoa aluetoimintaa on kuluneen vuoden aikana ollut Lapin, Pohjois-Pohjanmaan, Pohjois-Savon, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan, Hämeen ja Satakunnan alueilla.

 

Yliopistojen tutkimus

Suomen akatemia on rahoittanut 3-vuotisen tutkimuksen, jota johtaa Jyväskylän, Tampereen ja Helsingin yliopistot. Mukana tutkimuksessa on professorit Sakari Hänninen, Martti Siisiäinen ja Vesa Kanniainen sekä useita eri yliopiston dosentteja sekä tutkijoita.

Tutkijakolmikkoa on avustettu TVY ry:n toimistossa taltioimalla kaikki TVY ry:n Karenssisanomat sekä vuoden 1995 jäsenrekisteri sähköiseen muotoon. Sähköistä taltiointia jatketaan vuoden 2013 puolella. Loppuvuodesta aloitettiin uutena taltiointina vanhojen negatiivien digitointi. Myös se luovutetaan tutkimushankkeenkin käyttöön.

 

Kesäpäivät

Kesäpäivät pidettiin elokuussa Kaarinan Munkkeenrannassa. Kesäpäivien suunnittelusta ja toteutuksesta vastasi Työlänsi ry ja päävastuu oli Kaarinan Työttömät ry:n hallituksella. Päivien asiantuntija luennoista ensimmäisenä päivänä vastasivat työministeriön neuvotteleva virkamies tohtori Pekka Tiainen ja Kaarinan perusturvajohtaja Antti Parpo.

Tapahtumaan osallistui noin 40 henkilöä Etelä-Suomen alueelta. Kesäpäivien aikana mahdollistettiin käynti Kaarinan kesäteatterin esityksessä, Turun seudun Työttömät ry:n Aina risteilyllä Airistolla ja askartelupajoilla uusien työtapojen oppimiseen.

Kesäpäivien osallistujia viihdytti Ainaduuri – TST ry:n kuoro. Paikalla oli myös TST ry:n kullanhuuhtojat, jotka opettivat kullanhuuhdonnan saloja. Päivien aikana käytiin leikkimieliset olympialaiset, jotka Lassin enkelit –ryhmä voitti.

Kesäpäivien pidetään yhä merkittävänä yhteisöllisyyttä edistävänä tapahtumana, mikä sitoo yhteen niitä ihmisiä, jotka eivät muutoin osallistu TVY ry:n tapahtumiin.

 

Hiippakunnalliset tapahtumat

Hiippakunnallisia työttömyystyön kehittämispäiviä pidettiin enää yhden hiippakunnan alueella. Mikkelin hiippakunnan työttömyystyön neuvottelupäivät järjestettiin Mikkelin seurakunnan leirikeskuksessa Susiniemessä. Tilaisuuden alustivat Irja Sokka Etelä-Savon ELY-keskuksesta ja Lea Karjalainen TVY ry:stä. Hiippakunnan järjestämille päiville osallistui 35 henkilöä. Järjestelyistä vastasi TVY ry:n puolelta Etelä-Savon yhdistykset.

 

Tiedotus

Perinteistä jäsentiedotusta toteutettiin edelleen vanhan tavan mukaan. Jäsenkirjeitä lähetettiin jäsenyhdistyksille 5 kertaa.

Sähköistä viestintää kehitettiin edelleen. Tiedotusta lisättiin perustamalla omat Facebook-sivut. Lisäksi TVY ry lisättiin Wikipediaan.

 

Karenssisanomat

Karenssisanomat lehteä julkaistiin vuoden aikana 4 kertaa.

Lehtemme vuoden 2012 sisältö on pyritty keräämään TVY ry:n jäsenyhdistyksistä. Useat yhdistykset kuten: Haapavesi, Porvoo, Turku, Kemijärvi ja Kuopio ovat kirjoittaneet historiastaan lehtemme sivuilla. Karenssisanomat on käsitellyt muuttuvia lakeja, kumppanijärjestöjen tiedotteita, omia tapahtumia ja kansanedustajien ja EU-parlamentin edustajien terveisiä.

 

Hallinto

Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Yhden kerran pidettiin puhelinkokous ja muutoin kokoonnuttiin pääsääntöisesti Helsingissä. Kokouksia pidettiin lisäksi Kuopiossa vuosikokouksen aikana sekä Kesäpäivien aikana Turussa.

TVY ry:n vuosikokous vuonna 2012 pidettiin Kuopiossa Kylpylä-Hotelli Rauhalahdessa. Vuosikokoukseen osallistui yhteensä 83 edustajaa 34 jäsenyhdistyksestä. Puhetta vuosikokouksessa johtivat Kuopion yhdistyksen toimijat Seppo Pesonen ja Kari Turunen.

Vuosikokouksessa otettiin käyttöön uudet säännöt.

 

Henkilöstö

TVY ry:n palkkalistoilla on ollut vuoden 2012 aikana puheenjohtaja/toiminnanjohtaja, kehittämispäällikkö 30.7. asti (siirtyi SOSTE ry:n palvelukseen), kaksi talous- ja järjestösihteeriä kehittämispäällikön jälkeen, projektityöntekijä RAY:n rahoituksella sekä toimistotyöntekijöitä vaihdellen vuoden aikana 3-4 henkilöä kuukautta kohden.

 

Sääntöuudistus

TVY ry:n vuosikokous käsitteli kokouksessaan sääntöuudistusta ja hyväksyi uudistuksen. Säännöissä ensimmäisen kerran tulee mukaan myös virallinen englanninkielinen nimi.

Sääntöuudistuksessa hallituksen kokoonpanoon tuli joustoa siten, että hallituksessa on 9-15 jäsentä. Varajäsenten kohdalla otettiin käyttöön yleisvarajäsenyys (5 henkeä).

 

Talous

TVY ry:n rahoituksen kivijalka on edelleen RAY. Ilman RAY:n avustusta TVY ry ei pystyisi toimimaan. Jatkuva pienoinen jäsenyhdistysten määrän aleneminen vähentää jäsenmaksuja ja kiinteät kulut pysyvät ennallaan.

Vuoden 2012 aikana TVY ry:n toimiston tietokoneyksiköt vaihdettiin uudempiin leasing-sopimuksen avulla.

TVY ry:n matkoihin käytetään matkustusohjesäännön mukaisesti VR:n tilisopimusta. VR:n sopimuksien mukaisesti laskutus tapahtuu sähköisesti.

Hallituksen jäsenet käyttävät hallituksen kokousten ja edunvalvontamatkojen aikoina hotellisopimusta Helsingissä Hotelli Arthurissa ja AVA:ssa.

Postituskoneen leasing sopimus päättyi vuoden 2012 aikana. TVY ry sai maa- ja metsätalousministeriön toimistokulukorvauksia EU-elintarvikkeiden jaosta. Toimistotyöntekijöiden palkkaus koostuu TE-hallinnon palkkatuesta sekä Helsingin kaupunkilisästä.

 

EU:n ruoka-apu

TVY ry sai vuonna 2012 EU-elintarvikkeita jaettavaksi jäsenyhdistyksilleen 407 525,4 kiloa. Se on yli puolet vähemmän kuin viime vuonna. Tilannetta kuitenkin helpotti huomattavasti, että vuoden 2011 lopulla meille tuli noin 75 000 kilon elintarvike-erä, joka suurelta osin jaettiin vuoden 2012 puolella. EU-elintarvikkeita jaettiin 68 jäsenyhdistykselle.

Vuosittainen EU-elintarvikkeiden kanssa toimivien yhteisöjen vuosikokous pidettiin Helsingin Pasilassa. Keskustelu käsitti tulevaa EU-elintarvikkeiden jakoa koskevaa muutosta, josta tuolloin ei vielä kovin paljoa tiedetty. Vuonna 2012 jaettavien EU-elintarvikkeiden kokonaismäärä oli 1,3 miljoonaa kiloa, jotka jaettiin noin 15 keskusjärjestön kesken.

 

Säikeet-hanke

TVY ry:n tietotekniset uudistukset ICT-laitteistojen, työväline- sekä toimisto-ohjelmistojen osalta on saatettu loppuun. Merkittävänä asiana mainittakoon Skype-kokoukset ja niiden tuomat säästöt. Laite- ja ohjelmistohankinnoissa on panostettu taloudellisesti laatuun, energiatehokkuuteen ja ergonomiaan.

Hanke on edennyt valtakunnallisesti tietoteknisillä asiakaskäynneillä TVY ry:n jäsenyhdistyksissä. Tarvetta on ollut mm. olemassa olevien laitteistojen ylläpidossa sekä uusien ohjelmistojen ja laitteistojen hankinnassa, tietoturvassa, kotisivujen uusimisessa ja ylläpidossa, tiedostojen jaossa, lähiverkkoratkaisuissa, varmuuskopioinnissa sekä tiedostojen salaamisessa.

 

Vuosikokous, 22.-23.3.2012

Aika: 22.–23.3.2012
Paikka: Kylpylä-Hotelli Rauhalahti, Kuopio
Läsnä: Vuosikokoukseen osallistui 102 henkilöä 39 jäsenyhdistyksestä. Varsinaisia kokousedustajia oli 83, jotka edustivat 34 TVY ry:n jäsenyhdistystä. Hallituksessa vaihtui varsinainen jäsen 6:lta alueelta: Kaakkois-Suomi, Lappi, Pohjois-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Uusimaa ja Varsinais-Suomi.

 

Ohjelma
Vuosikokouksen avasi Kari Turun ja Seppo Pesonen.
Eko-Kuopiosta Tukeva-säätiöön ja yhdistysten työpajatoiminta Itä-Suomessa kehittämispäällikkö Irja Sokka, Etelä-Savon ELY-keskus
Kuopion yhdistyksen toiminta Martti Savolainen
Kuopion kaupunki työllistäjänä: Pirjo Oksanen, työllistymispalvelujen päällikkö Selviytyminen työttömyydestä, ketään ei jätetä yksin.
Arjen jälki? Kehittämisasiantuntija Kaarina Mönkkönen, koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia
Ammattiliitot työttömyydestä. SAK aluejohtaja Hannu Miettinen
Itäsuomalaisten kansanedustajien yhteyshenkilön kirjallisia mietteitä työttömyydestä ja kansanedustajan työstä. Riitta Myller.
Alustajien ja puhujien paneeli, jossa ajatuksia kuvallisesti työministeri Ihalaiselta ja kirjallisesti Riitta Mylleriltä

 

Hallituksen järjestäytymiskokous

Aika: 16.4.2012
Paikka: Helsingin Työttömät ry, Nokiantie 3–5, Helsinki
Läsnä: Paikalla oli 13 varsinaista hallituksen jäsentä ja 1 varajasen + puheenjohtaja ja TVY ry:n sihteeri
Ari Koskinen piti koulutustilaisuuden ennen kokousta

 

TVY ry:n Kesäpäivät

Aika: 8.–10.8.2012
Paikka: Munkkeenranta, Kaarina, Turku
Läsnä: Paikalle oli ilmoittautunut 44 henkilöä + 2 TVY:läistä

 

Ohjelma
Tapahtumaa isännöi Kaarinan Työttömät ry ja ohjelmasta vastasi Varsinaissuomen työttömät yhdistykset

Keskiviikko 8.8.
Kaupungin ja yhdistyksen yhteistyö ja sosiaalitoimen asema, Antti Parpo
Miltä työllisyystilanne näyttää?, neuvotteleva virkamies Pekka Tiainen, TEM
Yhdistyksen näkökulma, Pentti Kallio
Paneeli: Antti Parpo, Pekka Tiainen ja Pentti Kallio

Torstai 9.8.
Anna Duuni, TST ry:n risteily
Harrasteosiot:
Käsitöitä, Merja Hakanen, Kaarinan Työttömät ry ja
Sirpa Pietikäinen, Jyvässeudun Työttömät ry
Akvarellipaja, Päivi Salminen
Kullanhuuhdontaa sekä olympialaiset
Illalla teatteriesitys halukkaille

Perjantai 10.8.
Aamujumppa, TST ry
Olympialaisten palkintojen jako

Lisäksi joka ilta saunaa, karaokea ja iltatansseja.

 

Edunvalvontaviikot

27.04. Tarja Filatov, Eduskunta
23.05. Hallitusneuvos Kerminen, lakimies Päivi Haavisto-Vuori
05.06. Perusuom., eduskunta: Kimmo Kivelä, Jari Linström
05.06. Eduskunta, Kari Uotila
06.06. Kokoomus, eduskunta: Anna-Mari Virolainen. Tapaamisessa sovittiin kolmannen sektorin päivä työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan syksyksi.
06.06. Keskustapuolue, eduskunta: Jukka Kärnä, Riitta Myller
06.06. Demarit, eduskunta: Annika Saarikko
07.06. Vasemmisto, eduskunta: Anna Kontula, Jari Myllykoski
07.06. RKP, eduskunta: Ulla-Maj Wideroos, Elisabet Naucler. RKP:N aloitteesta pyydetty yhdistyksiltä hyviä hankkeita ja niitä on tullut Imatralta 1 ja Jyväskylästä 2. Lisäksi Etappi toimittaa omasta terveyshakkeestaan materiaalia.
29.9. Valtion vuoden 2013 budjetti, Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta
3.10. Valtiovarainvaliokunta, työllisyys ja yrittäjyysjaosto valtion vuoden 2013 budjetti
4.10. SAK, Joonas Rahkola, henkilöiden nimet muuttuivat
17.10. Erityisavustaja Jussi Saramo
18.10. Vihreitten eduskunta ryhmä, kansanedustajat Outi Alanko-Kahiluoto, Johanna Karimäki
18.10. Ministeri Paula Risikko
18.10. Valtiosihteeri Janne Metsämäki
26.10. Lähetystöjen huone, edunvalvonta 15 henkilöä hallituksen päätös 5
26.10. Kokoomus Anna-Mari Virolainen

 

Ihmisarvofoorumi

Aika: 25.10.2012
Paikka: Helsingin Diakonissalaitos, Alppikatu 2, Helsinki
Läsnä: Paikalla oli 110 henkilöä, joista 5 TVY:läisiä

 

Ohjelma
Ohjelma avasivat Kaapeli-sketsiryhmä Jyväskylästä
(teatteriohjaaja Ari Wahlstenin johdolla)
Kaapelikuulumiset Jyväskylästä ja Henlsingistä
Hyvinvointiyhteiskunnan tila ja tulevaisuus, johtaja Kari Immonen, STM
Aktiivinen kansalaisuus – kansalaisten osallistuminen, uhka vai  mahdollisuus?, maajohtaja Antti Karjalainen ja emeritaprofessori Briitta Koskiaho, Kommenttipuheenvuoro Jouko Kajanoja

Kanavat:

  1. Uudistuneet lait – tietokanava lakimuutoksista ja niiden vaikutuksista. Kanavalla TVY ry:stä Lea Karjalainen, Inga-Maija Hyppölä ja kuntaliitosta Ellen Vogt
  2. Työelämäosallisuuden edistäminen – Kainuun kuulumisia. Kanavalla Päivi Ahola-Anttonen ja Maarit Nurmi, TVY ry:stä Pirkko Kyckling ja Riitta Virtanen
  3. Yhdistystoiminta kukoistamaan – vertaiskehittämisen keinoin, yhdessä oppien. Kanavalla SOSTE ry:stä Sanna Kaijanen, Merja Lyytikäinen ja Kati Virtanen sekä Ulla Saastamoinen. TVY ry:stä Paula Mehto ja Sirpa Uusimäki
  4. Kaapeli yhteis.menetelm. – yhteisöjen voima ja ihmisten voimavaraistuminen. TVY ry:stä Eija Tuohimaa, JST ry, Jaana Löppönen Horisontti ry, Kirsti Rinta-Panttila ja Jouni Kylmälä HDL
  5. Kansalaiset muutoksen tekij.in. – kansalaistoiminnan monet kasvot. Kavalkadi vapaaehtoisten omista kertomuksista ja keskustelua sosiaalisesta vastuusta, Laura Hakoköngäs ja TVY ry:stä Juhani Heino

Lopuksi pidettiin paneeli ”Kohteesta kansalaiseksi”. Puheenjohtaja Jouko Karjalainen, THL. Keskustelijat: Vuoden inarilainen 2009 Eliisa Ruotsalainen; kansanedustaja Outi Alanko-Kahiluoto, Vihreät; sosiaalioikeuden professori Pentti Arajärvi; Helsingin kaupunginhallituksen puheenjohtaja Risto Rautava

Yhteistyössä: Helsingin Diakonissalaitos, kuntaliitto, kirkkohallitus, THL, SAK, Soste ja Kirkko Helsingissä.

 

TVY ry 20-vuotta kansanedustajien muistaminen

Aika: 26.10.2012
Paikka: Eduskunta
Läsnä: Tarja Filatov, Arto Satonen, Jouko Skinnari, Juha Rehula (Valto Koskea muistettiin myöhemmin Kouvolassa, ks. kohta ”Juhlavuoden tapahtumat”)

TVY ry muisti toimialallaan ansioituneita kansanedustajia ja ministereitä yhdistyksen standardilla.

 

Työttömien tuetut lomat vuonna 2012

Perhelomat ry:lle lähti kauttamme 13 lomatukihakemusta. Joensuun Huhmareessa lomailijoiksi hyväksyttiin 20 henkilöä ajalle 31.1.–4.2.2012, ja 8 henkilöä ajalle 26.11.–1.12.2012.

 

Henkilöstö

Yleishallintoon on ollut palkattuna kolme kokoaikaista henkilöä RAY:n rahalla. Lisäksi vuoden aikana on ollut palkattuna korkeimmalla korotetulla palkkatuella 6 eri henkilöä. Toimistotyöntekijät ovat ollet kaikki helsinkiläisiä ja heidän palkkaukseensa on saatu Helsinki-kaupunkilisää, joka on suuruudeltaan 600 euroa kuukaudessa. Toisen vuoden palkkatukea on käytetty 1 henkilön osalta.

 

Jäsenyhdistykset

Aktiiviset Työtähakevat ry, Joensuu

Alajärven Seudun Työnhakijat ry

Alavuden Seudun Työttömät ry

Anjalankosken Työttömät ry

Eläinhoitola Kotipesä ry, Kokkola

Etelä-Kymen Työttömät – EKYT ry

Haapaveden Uhanalaiset Työttömät ry

Hakunila-Länsimäki Työttömät ry

Harjavallan Seudun Työnhakijat ry

Hauhon Työttömät ry

Haukiputaan Työnhakijat ry

Helsingin Työttömät – HeTy ry

Hollolan Työttömät ry

Horisontti Team ry, Helsinki

Hyvinvoinnin Hyväksi ry, Raisio

Hämeenlinnan Työsilta – HäTy ry

Iisalmen Työttömät ry

Ilmajoen Työttömät ry

Imatran Työnhakijat ry

Ivalon Seudun Työttömien Yhdistys ry

Jalasjärven Työnhakijat ry

Juankosken Työttömät ry

Juvan Työllistettävät ry

Jyväskylän Katulähetys ry

Jyväskylän Uusiotuote ry

Jyvässeudun Työttömät ry

Kaarinan Työttömät ry

Kaavin Työnhakijat ry

Kajaanin Työttömien Yhdistys ry

Kangasalan Työttömät ry

Kangasniemen Työttömät ry

Kankaanpään Toimitupa ry

Kauhavan Työnhakijat ry

Kemijärven Työnhakijat ry

Kihniön Työttömät ry

Kirkkonummen Työnhakijat ry

Kiuruveden Työttömät ry

Koillis-Helsingin Työ Ja Toiminta Ko-Ty ry

Kokkolan Työttömät ry

Kolarin Työttömät ry

Kontiolahden Työttömät ry

Korson Työttömät ry

Kouvolan Seudun Työttömät ry

Kouvolan Työnhakijat ry

Kuhmoisten Työvoimareservi ry

Kuhmon Työttömien Yhdistys ry

Kuopion Työttömät ry

Kurikan Työnhakijat ry

Kyrön Eloisat ry

Kärkölän Työttömät ry

Lahden Seudun Työttömät ry

Lahden Työpaja 92 ry

Laitlan Tyättömä ry

Lapinlahden Työttömien Tuki ry

Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry

Lapuan Työnhakijat ry

Lempäälän-Vesilahden Työttömät ry

Lohjan Seudun Työttömät ry

Loimaan Seudun Työttömät ry

Länsi-Vantaan Työttömät ry

Mikkelin Työttömät ry

Merikarvian Seudun Työnhakijat ry

Meri-Vuosaaren Työttömät ry

Mynämäen Seudun Työttömät Työnhakijat ry

Mäntyharjun Työttömät ry

Nastolan Työttömät ry

Nokian Työttömät ry

Nurmeksen Aktiivit Työnhakijat ry

Orimattilan Työnhakijat ry

Parikkalan Työnhakijat ry

Pellon Työttömät ry

Petäjäveden Työttömät ry

Pihtiputaan Työttömät ry

Porin Seudun Työttömät ry

Porvoon Seudun Työnhakijat ry

Puolangan Työttömien Yhdistys ry

Raision Seudun Työttömät ry

Rajaseudun Työttömät ry, Värtsilä

Rantasalmen Työttömät ry

Rautavaaran Työraitti ry

Rovaniemen Kohtauspaikka ry

Saarijärven Työttömät ry

Sallan Menokkaat ry

Salon Alueen Työttömät ry

Siilinjärven Työnhakijat ry

Sipoon Työttömät ry

Suolahden Työttömät ry

Suonenjoen Tehdäänitse ry

Tampereen Seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry

Toijalan Seudun Työttömät ry

Toimintakeskus Sampola ry, Helsinki

Turun Seudun Työttömät – TST ry

Työpajayhdistys Teko ry, Savonlinna

Työttömien Kukkopilli ry, Kivijärvi

Työttömien Liikunta: Liikauttajat ry, Helsinki

Työ & Toiminta ry, Helsinki

Urjalan Työttömien Yhdistys ry

Uudenkaupungin Seudun Työttömät ry

Vantaan Työttömät ry

Varissuon Työttömät VT ry

Virtain Työttömät ry

Wiialan Sentteri ry

Ylitornion Työttömät ry

Ylivieskan Työttömien Yhdistys ry

Ylöjärven Työttömät ry

Ylä-Kainuun Työttömien Yhdistys ry

YTYÄ – Yhteistyötä Työttömät ry, Oulu

 

Edunvalvonta

12.1. TEM Yhteisien yritys-hanke / Lea Karjalainen, Jukka Haapakoski.
13.1. TEM Työvoimapolitiikka ohjaus-suunnittelu organisointimallin arviointi. / Lea Karjalainen.
17.1. Soste ry Suomi / Iso-Britannia
17.1. Soste ry Riitta Särkelä / Liisa Björklund / Lea Karjalainen.
18.1. Koppihanke / Lea Karjalainen.
20.1. Hovioikeus / Lea Karjalainen / Juhani Heino / Matti Nygren.
15.2. SAK ESR-EAKR seurantakokous / Lea Karjalainen / Jukka Haapakoski.
17.2. TEM kokous / Lea Karjalainen.
17.2. Kirkkohallitus; köyhyysryhmä / Lea Karjalainen.
23.2. Sos.huoltolaki Teos-ryhmä / Lea Karjalainen.
28.2. Arkkipiispa Kari Mäkinen on kutsunut viime vuonna kokoontuneen köyhyysryhmän jatkamaan työtään. Köyhyysryhmä kokoontui 28.2.2012.
9.3. TVY ry:n Sosiaalihuoltolainsäädännön työelämäosallisuutta edistävä lainsäädäntö on vireillä TVY ry:n tavoitteet on toimitettu työryhmälle määräaikaan mennessä 9.3.2012. Aineiston kokoamiseen on osallistunut myös Kainuun maakunnasta Maarit Nurmi, sekä Kuhmon kuntouttavan työtoiminnan työntekijät.
Jyväskylästä paperin kokoamiseen osallistui yhdistyksemme väen lisäksi Keski-Suomen yhteisöjen Tuki ry:n Janne Laitinen ja Katulähetyksen työntekijät.
13.3. Tapaaminen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Tarja Filatovin kanssa 13.3.2012. Kaapeli mallin esittely Liisa Björklund / Lea Karjalainen.
13.3. Tapaaminen kuntaliitto, Erja Lindberg, 13.3.2012. Eija Tuohimaa / Lea Karjalainen.
14.3. Tapaaminen työ- ja tasa-arvovaliokunnan valiokuntaneuvos Eila Mäkipään kanssa 14.3.2012. Mukana TVY ry:stä asiaa valmistelleet Eija Tuohimaa ja Lea Karjalainen. Muuttuvat lait.
15.3. ”Ei työsuhteisten” lainmuutosten valmistelu, ministeriön kuuleminen 15.3.2012 kello 13:00-15:00. Kuulemisessa TVY ry:stä mukana asiaa valmistelleet Eija Tuohimaa, Lea Karjalainen.
29.3. Soste ry:n vuosikokous 29.3.2012 kello 10:00-13:00 / Lea Karjalainen.
29.3. Sos.dem työelämäryhmä 29.3.2012 / Lea Karjalainen
30.3. SGEI – yleishyödylliset palvelut, palveludirektiivistä palaveri 30.3.2012 Soste ry:ssä / Lea Karjalainen.
12.4. IHMO-palaveri 12.4.2012 HDL
12.4. FCC-seminaari
12.-13.4. Kuntajohto työllisyyden asialla 12.-13.4.2012 Kuntatalolla
17.4. Ministeri Lauri Ihalaisen työelämä- kutsuseminaari säätytalossa 17.4.2012 / Lea Karjalainen / Eija Tuohimaa
18.4. Kelan asiakasraati 18.4.2012, Jukka Haapakoski / Ari Koskinen.
19.4. Työ- ja liikenneministeriö / Anne Huotari / Merja Kyllönen / Lauri Ihalainen. Tapaamisen sopinut Anne Huotari.
19.4. Sos.- ja terveyspalveluiden kehittämispäivät, puheenvuoro Lea Karjalainen / Jukka Haapakoski.
20.4. Sosiaalihuollon lainsäädännön kuuleminen / Lea Karjalainen.
23.-25.4. Berliini / Jukka Haapakoski.
24.4. Sos.dem työelämäryhmä / Lea Karjalainen.
27.4. Eduskunta / Lea Karjalainen.
3.5. Soste ry järjestöjohtajat
7.5. STM sosiaalihuoltolain kokous / Lea Karjalainen.
7.5. Teos-ryhmä
7.5. Potilasdirektiivi / Soste ry.
8.5. Soste ry. valtuusto / Lea Karjalainen
9.-10.5. Terve-Sos / Martti Siisiäinen / Jouko Karjalainen / Sakari Hänninen.
15.5. Sos.Dem. työelämäryhmä.
21.5. ESR Seinäjoki.
22.5. Soste ry. ja eduskunnan terveyden edistämisryhmä-seminaari.
22.5. Seminaari / eduskunta.
28.5. Kuntakokeilun ohjausryhmä / TEM, Lea Karjalainen / Jukka Haapakoski.
29.5. Koppihanke kuntouttavan työtoiminnan tutkimushanke / STM / THL, / Lea Karjalainen.
30.5. Kansanterveyskeskus; Pohjois-Karjala / Vesa Korpelainen / Lea Vallius / Lea Karjalainen.
4.6. IHMO / Alppikatu. / Lea Karjalainen / Jukka Haapakoski / Eija Tuohimaa.
4.6. ESR-partipalaveri / Mikonkatu 4 / Lea Karjalainen / Jukka Haapakoski.
5.6. Perussuomalaiset ryhmähuone / Lea Karjalainen / Juha Keränen / Heikki Backman / Eija Tuohimaa.
5.6. Eduskunta; Kari Uotila / Lea Karjalainen / Eija Tuohimaa.
6.6. Eduskunta; Kokoomus; Anna-Maria Virolainen, Keskusta; Annika Saarikko, Demarit, / Lea Karjalainen / Juha Keränen / Eija Tuohimaa / Tuula Saastamoinen / Markku Viskari / Juhani Heino. Vasemmistoliitto; Anna Kontula, Eduskunta; Ruotsalaiset.
8.6. Paltamon täystyöllisyysmalli tutkimusryhmä, THL-hyvinvoinnin laitos / Lea Karjalainen.
12.6. Demarit; työelämä.
13.6. Soste ry., Hämeentie 15.
15.6. Teos, STM, työelämäosallisuus.
18.6. Kuntaliitto.
21.6. ESR-partipalaveri; Mikonkatu 4. / Lea Karjalainen.
4.7.-5.7. Brysselin EU-Ruoka-apu-matka / Juha Keränen
3.8. Työvaliokunta; skypekokous / Lea Karjalainen
7.8. Hallituksen kokous / Lea Karjalainen
8.8.-10.8. Kesäpäivät Munkkeenranta / Lea Karjalainen / Juha Keränen
14.8. THL / Juha Keränen
16.8. Kuntaliitto / Lea Karjalainen
16.8. Suomi-Venäjäseura / Lea Karjalainen
20.-21.8. Kajaani / Lea Karjalainen
27.-28.8. Kuntakokeilu, Koppi / Lea Karjalainen
28.8. Tasavallan presidentti Sauli Niinistön tapaaminen
31.8. Koppi, Allergialiitto / Lea Karjalainen
4.9. Paavo Arhinmäen esikunta / Lea Karjalainen
5.9. Hallituksen puhelinneuvottelu / Lea Karjalainen
6.9. Ihmo-palaveri HDL / Lea Karjalainen / Juha Keränen
7.9. Kaakkois-Suomi aluekokous, Kouvola, Myllykoskiyhdistys / Lea Karjalainen
13.9. Kuntamarkkinat / Lea Karjalainen
13.9. Yhteistyö palaveri / Jukka Haapakoski / Lea Karjalainen / Antti Vuorio
14.9. Työvaliokunta Skype / Lea Karjalainen
18.-19.9. Työttömyystyön Neuvottelupäivät Mikkeli / Lea Karjalainen
18.9. Työelämä tasa-arvovaliokunta Antti Vuorio
21.9. TVY ry rakennetyöttömyyden syyt, SAK; Antti Koskela / TVY ry Lea Karjalainen, Antti Vuorio / Juha Keränen
24.9. Soste ry sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki / Lea Karjalainen
25.9. STM, Teos, työelämäosallisuuden edistäminen / TVY ry Lea Karjalainen / TST ry Joe Majanen
26.9. Soste / Valtuusto / Lea Karjalainen
27.9. Eduskunta budjetti 2013 / Lea Karjalainen
27.9. Soste ry ESR / Antti Vuorio
4.10. SAK / Joonas Rahkola / TVY ry Eija Tuohimaa / Antti Vuorio
8.10. Ihmisarvofoorumi HDL / TVY ry Antti Vuorio / Juha Keränen
9.10. EAPN-Finin Strategiafoorum / TVY ry Antti Vuorio
15.10. Työttömyyskassojen Yhteisjärjestön vuosikokousseminaari TVj / Antti Vuorio / Pirkko Kyckling
15.-16.10. XIX Valtakunnalliset Päihde- ja Mielenterveyspäivät Helsingin Messukeskus / Juha Keränen
17.10. TEM työ- ja elinkeinoministeriö / Lea Karjalainen
17.10. Työttömien Liikuntahanke TVY Pirkko Kyckling / Jussi Saramo
18.10. Vihreät / Paula Risikko / Lea Karjalainen
18.10. Valiokunta / TVY Eija Tuohimaa
18.10. Valtiosihteeri Janne Metsämäki / Inga-Maija Hyppölä / Juhani Heino / Lea Karjalainen
24.10. IHFO päivä palaveri HDL:ssa Liisa Björklund ja TVY ry:sta Lea Karjalainen / Juha Keränen
25.10. IHFO päivä HDL:ssa, osallistujamäärä 118 henkilöä, TVY ry:n hallitus ja työntekijät.
26.10. Edunvalvonta; kansanedustajien muistaminen, TVY ry: Sirpa Uusimäki / Inga-Maija Hyppölä / Juhani Heino / Lea Karjalainen / Helvi Järvenpää / Pirkko Kyckling / Arja Kuparinen / Sami Hongisto / Matti Nygren / Lea Vallius / Paula Mehto / Juha Keränen
30.10. TSL Työväen Sivistysliitto; Sosiaalifoorumin aloitus / Juha Keränen
5.11. Jyväskylän Työttömät ry 20-v. juhlat / Lea Karjalainen
6.11. Kuntaliitto; Timo Kietäväinen, Erja Lindberg / Lea Karjalainen
7.11. Sosiaali ja Terveysvaliokunta / Lea Karjalainen
7.11. Työelämä ja Tasa-arvovaliokunta / Lea Karjalainen
8.11. Kouvolan Seudun Työttömät ry 20-v. / juhlapuhe Lea Karjalainen
9.11. Vasemmisto / Lea Karjalainen
9.11. Eduskunnan sosiaali ja terveysvaliokunta HE 133 / Lea Karjalainen
9.-10.11. Jutta-malli; Kela / Lea Karjalainen
12.11. Mavi; EU-ruoka-apu, Opastinsilta 12 B / Heikki Backman / Juha Keränen
13.11. SAK; Pirjo Väänänen / Inga-Maija Hyppölä / Lea Karjalainen / Pirkko Kyckling
14.11. Sosiaalifoorumin avaus, Sininauhaliitto Aarne Kiviniemi / Ehyt Merit Linden / Lea Karjalainen
16.11. Työvaliokunta Spype
20.11 Eduskunta; Tarja Filatov / Lea Karjalainen / Inga-Maija Hyppölä / Pirkko Kyckling
20.11. Vasemmisto, KSL / Lea Karjalainen
21.11. Kuntaliitto / Lea Karjalainen
26.-28.11. Viking Gabriella, laivakoulutus / Päivi Kerminen, Jouko Karjalainen, Eveliina Pöyhönen, Riitta Työläjärvi, Minna Kotilainen, Anne Valppu-Vanhainen. Yhteensä 74 henkilöä.
28.11. Hallituksen kokous: Pääposti. SGEI koskeva sääntely, Eeva Vahtera Työ- ja elinkeinoministeriö.
29.11. Eduskunta, Keskustapuolueen ryhmänjohtaja Kimmo Tiilikainen / Erja Lindberg / Lea Karjalainen
29.11. Tatsi ry, Jouni Gustafsson / Lea Karjalainen
30.11. Teos STM / Lea Karjalainen
3.12. Imatran Työnhakijat ry 20-v., aluekokous / Lea Karjalainen
3.12. Sosiaalifoorumi; suunnittelukokous / Juha Keränen
10.12. Valtiosihteeri Sinikka Näätsaari, johtaja Kari Ilmonen / TVY ry Eija Tuohimaa, Lea Karjalainen / Soste Jukka Haapakoski
10.12. STTK ekonomi Ralf Sund, lakimies Heli Puura / TVY ry Eija Tuohimaa, Lea Karjalainen / Soste Jukka Haapakoski
11.12. Sosiaalifoorumi TVY ry Lea Karjalainen / Kalliola, Timo Lemmetyinen / Sininauhaliitto, Asta Juntunen, Aarne Kiviniemi / Ehyt Jiri Sironen
14.12. THL Paltamo / Lea Karjalainen
16.12. Kokkolan Työttömät ry 20-v. / Sirpa Uusimäki
17.12. Työministeriö, työvoimapalvelulain kuuleminen / Lea Karjalainen
19.12. Kuntakokeilu / Inga-Maija Hyppölä

 

Hallitus

Vanha hallitus:

TVY:n hallituksessa oli edustus seuraavilla alueilla: Etelä-Pohjanmaa (Kurikan Työnhakijat ry), Etelä-Savo (Kangasniemen Työttömät ry), Helsinki (Työttömien Liikunta Liikauttajat ry), Häme (Lahden Seudun Työttömät ry), Kaakkois-Suomi (Anjalankosken Työttömät ry), Kainuu (Kuhmon Työttömien Yhdistys ry), Keski-Suomi (Suolahden Työttömät ry), Lappi ( Rovaniemen Kohtauspaikka ry), Pirkanmaa (Ylöjärven Työttömät ry), Pohjanmaa (Kokkolan Työttömät ry), Pohjois-Karjala (Kontiolahden Työttömät ry), Pohjois-Pohjanmaa (YTYÄ – Yhteistyötä Työttömät ry), Pohjois-Savo (Kuopion Työttömät ry), Uusimaa (Horisontti Team ry) ja Varsinais-Suomi (Turun Seudun Työttömät TST ry).

1. varajäseninä oli edustettuna seuraavilla alueilla: Etelä-Pohjanmaa (Kauhavan Työttömät ry), Etelä-Savo (Rantasalmen Työttömät ry), Helsinki (Helsingin Työttömät ry), Häme (Lahden Seudun Työttömät ry), Kaakkois-Suomi (Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry), Kainuu (Kajaanin Työttömien Yhdistys ry), Keski-Suomi (Petäjäveden työttömät ry), Lappi (Kemijärven työttömät ry), Pirkanmaa (Urjalan Työttömien yhdistys  ry), Pohjanmaa (Kokkolan Työttömät ry), Pohjois-Karjala (Tohmajärven Työttömät ry), Pohjois-Pohjanmaa (Haapaveden Uhanalaiset Työttömät ry), Pohjois-Savo (Kuopion Työttömät ry), Uusimaa (Sipoon Työttömät ry) ja Varsinais-Suomi (Turun Seudun Työttömät TST ry).

2. varajäseninä oli edustus seuraavilta alueilta: Etelä-Pohjanmaa (Kurikan Työnhakijat ry), Etelä-Savo (Mikkelin Työttömät ry), Helsinki (Helsingin Työttömät ry), Häme (Nastolan Työttömät ry), Kaakkois-Suomi (Kouvolan Seudun Työttömät ry), Kainuu (Kajaanin Työttömien Yhdistys ry), Keski-Suomi (Jyvässeudun työttömät ry), Lappi (Rovaniemen Kohtauspaikka ry), Pirkanmaa (Tampereen Seudun Työllist. Etappi ry), Pohjanmaa  (Eläinhoitola Kotipesä ry ), Pohjois-Karjala (Kontiolahden Työttömät ry), Pohjois-Pohjanmaa (Pudasjärven Työttömien yhdistys), Pohjois-Savo (Lapinlahden Työttömien Tuki ry), Uusimaa (Vantaan Työttömät ry) ja Varsinais-Suomi (Katapultti, Paraisten työnhakijat ry).

Työvaliokunnassa oli edustus seuraavista yhdistyksistä: Ylöjärven Työttömät ry, Lahden Seudun Työttömät ry, Kontiolahden Työttömät ry ja Rovaniemen Kohtauspaikka ry.

 

Uusi hallitus:

TVY:n hallituksessa oli edustus seuraavilla alueilla: Etelä-Pohjanmaa (Kurikan Työnhakijat ry), Etelä-Savo (Kangasniemen Työttömät ry), Häme (Lahden Seudun Työttömät ry), Kaakkois-Suomi (Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry), Kainuu (Kuhmon Työttömien Yhdistys ry), Keski-Suomi (Jyvässeudun Työttömät ry), Lappi (Ivalon Työttömät ry), Pirkanmaa (Ylöjärven Työttömät ry), Pohjanmaa (Kokkolan Työttömät ry), Pohjois-Karjala (Kontiolahden Työttömät ry), Pohjois-Pohjanmaa (Haapaveden Uhanalaiset Työttömät ry), Pohjois-Savo (Kuopion Työttömät ry), Uusimaa (Sipoon Työttömät ry) ja Varsinais-Suomi (Salon Seudun Työttömät ry).

Puheenjohtajana oli Karjalainen Lea ja sihteereinä Haapakoski Jukka, Vuorio Antti ja Keränen Juha.

Yleisvarajäseniä oli seuraavista yhdistyksistä: Työttömien Liikunta Liikauttajat ry, Lahden Seudun Työttömät ry, Turun Seudun Työttömät TST ry, Urjalan Työttömien yhdistys  ry ja Kajaanin Työttömien Yhdistys ry.

Työvaliokunnassa oli eudustus seuraavista yhdistyksistä: Ylöjärven Työttömät ry, Lahden Seudun Työttömät ry, Jyvässeudun Työttömät ry ja Kuopion Työttömät ry.

nuoli