Toimintakertomus 2019

Puheenjohtaja: Irma Hirsjärvi. Toiminnanjohtaja: Jukka Haapakoski.

1        Toiminta

Työttömien Keskusjärjestö ry on työttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien edunvalvontajärjestö.

Keskusjärjestö toimii työttömyyden asiantuntijana ja työttömien työnhakijoiden edunvalvojana, osallistuu heitä koskevaan päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun sekä järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia, seminaareja sekä koulutusta. Työttömien Keskusjärjestössä oli vuoden 2019 lopussa yhteensä 80 jäsenyhdistystä, joissa oli yhteensä 4155 jäsentä.

Työttömien Keskusjärjestössä työskenteli toimintavuoden aikana viisi työntekijää sekä Keskusjärjestön ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteisessä Terveydeksi-hankkeessa kolme työntekijää.

 

1.1     Hallinto

Hallitus piti vuonna 2019 yhteensä 10 kokousta. Osa kokouksista pidettiin sähköpostikokouksina. Pöytäkirjoihin merkittiin 155 pykälää.

Työttömien Keskusjärjestö ry:n hallituksen ja työryhmien kokoonpano on toimintakertomuksen lopussa: Liite 1.

Työttömien Keskusjärjestön tilintarkastajana toimi Jyrki Koivunen, HTM ja hänen varallaan Markku Heikkilä, HTM. Toiminnantarkastajana toimi Maija Makkonen ja hänen varallaan Rauno Haapanen. Tositetarkastajina toimivat Arto Valo ja Jonna Lindroos.

Keskusjärjestössä työskenteli toimintavuonna 8 henkilöä.

 

1.2     Edunvalvonta ja viestintä

Työttömien edunvalvonta on järjestön päätehtävä. Se rakentuu jäsenyhdistysten viestien välittämisestä päättäjille, vaikuttamalla valtionhallinnon työryhmissä ja yhteistyöverkostoissa, eduskunnan valiokunnissa, sekä mediassa siten, että työttömien ja työttömien yhdistysten ääni tulee kuulluksi, kun päätöksiä tehdään.

Työttömien Keskusjärjestö ry antoi vuonna 2019 yhteensä kymmenen lausuntoa ministeriöille ja valtionhallinnon työryhmille ja oli kuultavana eduskunnan työryhmissä ja valiokunnissa. Keskeisimmät aiheet koskivat työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonaloja.

Lausuttavana on ollut työttömien työnhakijoiden edunvalvonnan kannalta keskeisiä lakimuutoksia, kuten työvoima- ja yrityspalveluja koskeva lainsäädäntö, asiakasmaksulainsäädännön uudistaminen, työttömyysturvalain muutokseen liittyvä aktiivimallia koskeva lainsäädäntö ja sen muutokset, lausunnot valtion talousarvioon 2020 ja julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2020-2023 sekä työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden alaikärajan korottamiseksi.

 

Työttömien Keskusjärjestö ry, lausunnot 2019

29.11.2019 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle selvitysluonnokseen kuntien rooli sote-palvelutuotannossa
19.11.2019 Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle esitykseen HE 83/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden muuttamiseksi.
19.11.2019 Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle esitykseen HE 80/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamista koskevaksi lainsäädännöksi.
24.10.2019 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä laeiksi työttömyysturvalain 3 luvun 1 §:n ja 6 luvun 9 §:n ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta työttömyysturvan lisäpäiväoikeuden muuttamiseksi.
24.10.2019 Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaostolle koskien hallituksen esitystä 29/2019 vp hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020.
15.10.2019 Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle esityksistä HE */2019 vp hallituksen esitys valtion talousarvioksi vuodelle 2020 ja VNS */2019 vp valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmaksi vuosille 2020–2023.
6.9.2019 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle liittyen esitykseen laeiksi työttömyysturvalain 6 luvun 3a §:n ja 7 luvun 5a §:n kumoamisesta ja eräiden muiden lakien muuttamisesta aktiivimallin leikkureiden ja velvoitteiden kumoamiseksi STM58:00/2019.
6.2.2019 Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle liittyen esitykseen KAA 3/2018 vp Kumotaan HE 124/2017 vp (aktiivimalli).
5.2.2019 Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle koskien hallituksen esitystä HE 93/2018 vp (Työvoima ja yrityspalveluja koskeva väliaikaista järjestämistä koskeva lainsäädäntö).
24.1.2019 Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle HE 310/2018 vp sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulainsäädännön uudistamisesta.

 

Toimenpiteet eduskuntavaaleihin ja hallitusohjelmaan

Työttömien Keskusjärjestö tuotti alkuvuodesta eduskuntavaaleja varten oman ehdotuksen työllisyysohjelmaksi vuosille 2019–2023. Ohjelma lähetettiin kaikkiin puoluetoimistoihin ja istuville kansanedustajille. Osa puolueista huomioi ohjelman liittämällä sen omille verkkosivuilleen vaalimateriaaliksi.

Tammikuussa toteutettiin edunvalvontakierros eduskunnassa, jossa esiteltiin keskusjärjestön työllisyysohjelman tavoitteita. Kaikki eduskuntaryhmät, lukuun ottamatta yhden hengen ryhmiä, ottivat tapaamistarjouksen vastaan. Edunvalvontakierroksen tapaamisiin osallistuivat tilannekohtaisesti Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja, toiminnanjohtaja, edustaja/edustajia jäsenyhdistyksistä sekä viestinnän asiantuntija.

Tammikuussa Työttömien Keskusjärjestöä kuultiin työ- ja elinkeinoministeriössä kasvupalvelupilottien edistämiseen ja toteuttamiseen liittyen.

Helmikuussa Euroopan komissio kuuli Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtajaa Suomen tilanteesta maaraporttiinsa liittyen kahdessa eri kuulemistilaisuudessa. Aiheena olivat mm. Etlan tutkimustulos, jossa todettiin kuntien ja yhdistysten palkkatuen heikko vaikuttavuus suhteessa yrityksille suunnattuun palkkatukeen.

Helmikuussa tavattiin sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön edustajia yhdessä välityömarkkinoiden yhteistyöryhmän kesken. Aiheina olivat mm. kasvupalvelu-uudistus ja järjestötoiminnan tulevaisuus.

Syksyllä edunvalvontakierrosta jatkettiin ammattiyhdistysliikkeen parissa. Syyskuun edunvalvontaviikolla tavattiin Akavan, Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n, SAK:n sekä STTK:n edustajia. Keskusteluissa oli uuden hallituksen hallitusohjelman tavoitteet ja työllisyyden painopisteet. Eduskuntapuolueista tavattiin perussuomalaisten edustajia.

Syyskuussa 12.9.2019 tavattiin valtioneuvostossa kolme ministeriä yhtä aikaa, pääministeri Antti Rinne, työministeri Timo Harakka ja sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen. Ministereille esiteltiin Työttömien Keskusjärjestön ja jäsenyhdistysten toimintaa sekä työllisyysohjelman tavoitteita. Tiedon vaihto oli puolin ja toisin vilkasta. Katso kansikuva.

Välityömarkkinoiden yhteistyöryhmä järjesti syyskuussa tapaamisen, jossa paikalla oli sosiaali- ja terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön virkamiehiä. Tapaamisessa keskusteltiin hallitusohjelman sisällöstä ja askelmerkeistä sen edistämiseksi.

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski oli kuultavana Euroopan komission maaraportista vastaavien edustajien luona lokakuussa. Aiheina olivat eriarvoisuuden kasvu, indeksijäädytysten seuraukset, aktiivimallin vaikutukset köyhyyteen sekä yhteiskunnallisten yritysten kehitys.

Vaikuttamista kansalaiskeskusteluun

Työttömien Keskusjärjestö on lausunnoillaan, tiedotteillaan ja osallistumisella eri seminaareihin ja tilaisuuksiin pyrkinyt vaikuttamaan kansalaiskeskusteluun työttömyydestä monilla tasoilla.

Keskusjärjestö on toteuttanut edunvalvontaa myös EAPN-Finin – Suomen köyhyyden vastaisen verkoston kautta. Verkosto pyrkii toiminnallaan edistämään syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhassa olevien asemaa ja edistämään sosiaalisia oikeuksia, perusturvaa, hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista. Vaikuttamistyössä seurataan EU-tason lisäksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Agenda2030 toimintaohjelman toimeenpanoa sekä Suomen hallitusohjelmaa.

Kansainvälisen EAPN:n yleiskokous ja seminaari pidettiin Helsingissä 13.–16.9.
Yleiskokouksessa hyväksyttiin Euroopan verkoston uusi strategia, jota on valmisteltu kaksi vuotta.
EAPN:ltä on ilmestynyt julkaisu, joka tarkastelee jäsenverkostojen köyhyysvahtien pohjalta köyhyystilannetta Euroopassa sekä raportti, joka arvioi sitä, käsitelläänkö eurooppalaisella ohjausjaksolla aiempaa enemmän sosiaalisia kysymyksiä.

Verkosto kokosi ja julkaisi syksyllä Köyhyysvahti 2019 -raportin, jossa käydään läpi tuoreimpia köyhyyttä koskevia tilastoja ja trendejä sekä köyhyyttä kokeneiden ihmisten näkökulmia. Raportti julkaistiin sekä suomeksi että englanniksi.

Köyhyyttä kokeneiden kansalaisten ja kansanedustajien vuorovaikutuksen lisäämistä varten verkosto järjesti keskustelutilaisuuden ns. Pilotti PeP-tapahtuman Helsingissä 12.11.2019. Tilaisuudessa köyhyyden ilmiöitä käsiteltiin teemaryhmissä, joihin osallistui köyhyyttä kokeneita sekä kansanedustajia. Keskusteluissa haettiin köyhyyttä kokeneiden esittämiin ongelmiin ratkaisuja. Tilaisuuteen osallistui yksitoista kansanedustajaa tai heidän avustajaansa.

Kunnioittavasti köyhyydestä -palkinnot jaettiin köyhyydestä ansioituneesti kirjoittaneille toimittajille marraskuussa.

Työttömien Keskusjärjestön hallituksen jäsenet ja jäsenyhdistykset ovat toimintavuoden aikana tehneet edunvalvontatyötä omilla alueillaan kuntien ja maakuntien päättäjien kanssa. Työttömien yhdistysten jäseniä oli myös eduskuntavaaliehdokkaina.

 

1.2.1  Viestintä

Vuosikokouksessa 17.4.2019 hyväksyttiin Työttömien Keskusjärjestön Viestintästrategia 2019–2022. Viestintästrategiassa hyväksyttiin toiminnalle seuraavat periaatteet:

 1. Avoimuus, selkeys ja vuorovaikutteisuus

Työttömien Keskusjärjestö ry kertoo avoimesti, selkeästi ja vuorovaikutteisesti toiminnastaan. Järjestö toimii työttömyyden erityisasiantuntijana, joka kokoaa ja välittää työttömyyteen liittyvää tietoa hyödyntäen nykyaikaisia kanavia, välineitä ja keinoja.

 1. Oikeellisuus ja luotettavuus

Keskusjärjestö huolehtii, että annetut tiedot ovat oikein ja viestintä toimii tasapuolisuuden, samanaikaisuuden ja yhteneväisen sisällön periaatteita noudattaen.

 1. Aloitteellisuus ja omaehtoisuus

Keskusjärjestön viestinnässä välittyy työttömien yhteydenottojen, jäsenyhdistysten, Työttömien Keskusjärjestön hallituksen sekä tutkimuslaitosten tuloksista nouseva työttömän arjen ääni moni-ilmeisyydessään. Tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnassa kaikkiin päättäjiin ja valtaapitäviin työttömien asioiden edistämisessä. Työttömien Keskusjärjestö ry on aloitteellinen, itsenäinen ja poliittisesti sitoutumaton toimija.

Näitä periaatteita ja nykyaikaisia viestintäkanaviaan käyttäen Työttömien Keskusjärjestö on toteuttanut viestintäänsä. Työttömien ja kansalaisten mielipiteitä kuullaan mm. jäsenten edustajien, omien sähköisten kanavien, yleisten kanavien sekä perinteisen viestinnän keinoin. Tämän lisäksi jäsenviestinnän ja sidosryhmäviestinnän pohjalta jalostamme yhteistä ääntä. Altistamme toimintamme rakentavalle kritiikille ja pyrimme huomioimaan palauteet toimintamme kehittämisessä.

 

Mediayhteistyö jatkui aktiivisena

Mediayhteistyö jatkui vuonna 2019 aktiivisena vuoropuheluna. Keskusjärjestöltä haettiin asiantuntijakommentteja työllisyyteen ja työttömyyteen liittyvissä kysymyksissä sekä etsittiin työttömiä henkilöitä kertomaan julkisuuteen kokemuksistaan.

Erityistä kiinnostusta mediassa herätti edelleen aktiivimalli ja sen vaikutukset työttömien elämään. Kun uusi hallitus aloitti työnsä eduskuntavaalien jälkeen, julkisuudessa keskusteltiin vilkkaasti hallituksen työllisyyspoliittisista esityksistä.

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski ja puheenjohtaja Irma Hirsjärvi antoivat monia lausuntoja uutisvälineille ja printtimedioille. Myös Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistysten edustajia haastateltiin paikallisiin ja valtakunnallisiin medioihin. Terveydeksi-hankkeen seminaarit ja infotilaisuudet työttömien oikeudesta maksuttomaan terveystarkastukseen nousivat esiin paikallisissa medioissa. Hankkeesta toimitettiin juttuja myös ammatti- ja järjestöjulkaisuihin.

Medialle suunnattuja tiedotteita, kannanottoja, julkilausumia ja mielipidekirjoituksia lähetettiin toimintavuoden aikana yhteensä 34 kappaletta ja vierasblogeja julkaistiin verkkosivuilla neljä kappaletta. Mediaosumia Työttömien Keskusjärjestöön tai jäsenyhdistyksiin liittyen kirjattiin yhteensä 95 kappaletta.  Mediaseurantaa tehdään Meltwaterin sähköisen seurannan pohjalta ja osittain Google-haun pohjalta.

Lisäksi Keskusjärjestön viestintä on avustanut toimittajia tavoittamaan työttömiä eli ns. kokemusasiantuntijoita haastateltavaksi radiossa, televisiossa sekä printtilehdissä. Pyyntöjä on tullut useita kuukausittain ja niihin on pyritty vastaamaan.

Lista mediaosumista on toimintakertomuksen lopussa Liite 4.

 

Some ja sähköiset viestintäkanavat

Keskusjärjestö toteutti alkuvuodesta eduskuntavaaleihin liittyen vaalikampanjan, jossa tuotettiin oma ehdotus työllisyysohjelmaksi vuosille 2019–2023. Ohjelmassa järjestö vaatii maan poliittista johtoa aktiivitoimiin työttömien aseman parantamiseksi. Järjestö korostaa, että työ on olennainen osa ihmisen identiteettiä, hyvinvointia ja osallisuutta yhteiskunnassa. Ohjelma julkistettiin mediatilaisuudessa helmikuussa.

Ohjelma jaettiin kaikkiin puoluetoimistoihin ja istuville kansanedustajille. Jäsenistöä varten tuotettiin juliste motivoimaan työttömiä äänestämään. Eduskuntavaalien alla toteutettiin some-kampanja, jossa keskusjärjestön työllisyysohjelman tavoitteita nostettiin näkyviin Facebookissa ja Twitterissä visuaalisina kuvakkeina.

Työllisyysohjelma sai mediajulkisuutta ja kuvallinen vaalikampanja Facebook-sivuilla ja Twitterissä kampanja näkyi kasvaneina tykkäys- ja nähnyt -lukuina.

Keskusjärjestö käyttää sosiaalisen median kanavina Facebookia, Twitteriä ja YouTubea. Seuraajien määrä kasvoi Facebookissa ja oli vuoden lopussa 1740 henkilöä, seuraajien määrä oli kasvanut runsaalla 400 edellisvuodesta. Facebook tavoitti yhdellä julkaisulla parhaimmillaan yli 10 000 Facebookin lukijaa.

Twitterissä järjestöllä oli vuoden lopussa 730 seuraajaa, kasvua edellisvuoteen oli 200 seuraajaa. Julkaisuja oli nähnyt Twitter analytiikan mukaan runsaat 170 000 Twitterin uutispalvelun käyttäjää. Keskusjärjestön somekanavilla ei ole käytetty maksullista mainontaa, vaan kasvu on orgaanista.  Työttömiä koskevat lainsäädännön uudistukset, aktiivimalli, palvelujen järjestäminen ja palveluitta jääminen sekä työttömien hyvinvointiin liittyvät kysymykset herättivät keskustelua sosiaalisen median kanavilla.

YouTube -kanavalle on lisätty taltiointeja seminaareista sekä jäsenyhdistyksissä tehtyjä haastatteluja. Videot ja muu materiaali on suunnattu jäsenyhdistyksille ja muille työttömien toiminnasta kiinnostuneille virikkeeksi ja keskustelujen pohjaksi.

Keskusjärjestön verkkosivuilla tyottomat.fi oli vuoden lopussa 15 086 käyttäjää ja runsaat 47 700 sivukatselua.

Jäsenistölle suunnattuja uutiskirjeitä toimitettiin vuoden aikana 12 kappaletta. Jäsenkirje on suunnattu työttömien yhdistysten toiminnanjohtajille, hanketyöntekijöille, hallitusten jäsenille ja esimiestehtävissä toimiville. Kirjettä voi jakaa myös muille kiinnostuneille.

Uutena toimintona käynnistettiin sidosryhmäuutiskirjeen toimittaminen, joka on suunnattu päättäjille, yhteistyökumppaneille ja työttömien tai työttömyyden parissa toimiville organisaatioille. Sidosryhmäuutiskirjeitä lähetettiin kaksi.

Uutta on myös Työttömien Keskusjärjestön ensimmäinen verkkolehti nimeltään #tyottomat, joka julkaistiin kesäkuussa ja joulukuussa. Lehti toimii työttömyyden erityisasiantuntijana ja pyrkii kokoamaan aiheesta ajassa liikkuvaa tietoa. Lehteä tehdään kaksi numeroa vuodessa. Lehteä jaetaan samoille kohderyhmille kuin sidosryhmäuutiskirjettä. Lisäksi lehteä markkinoidaan sosiaalisen median kanavilla.

Euroopan komission delegaation jäseniä vieraili Työttömien Keskusjärjestön toimistolla 14.2.2019

1.2.2  Tapahtumat

Resurssien niukkuuden vuoksi Keskusjärjestö päätti keskittyä osallistumaan aiempaa enemmän muiden organisaatioiden järjestämiin tapahtumiin vuonna 2019. Etusijalla järjestelyissä olivat omalle jäsenistölle suunnatut tapahtumat.

Euroopan komission delegaation jäseniä vieraili 14.2.2019 Työttömien Keskusjärjestön toimistolla keskustelemassa Terveydeksi-hankkeesta, EU-ruoka-avusta ja FEADin toiminnasta. Mukana olivat Euroopan komission työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus osaston osastopäällikkö Katarina Ivankovic-Knezevic, ESF policy officer Laurent Sens sekä ohjelmajohtaja Juuso Stenfors EU:sta, Riitta Vartia, Pauliina Porkka ja Sanni Sarelma TEMistä sekä Sari Niemi Ruokavirastosta.

Toiminnanjohtajaa pyydettiin valtioneuvoston kanslian järjestämään Erätauko -dialogi eriarvoisuudesta tilaisuuteen osallistujaksi 26.3.2019. Tilaisuuteen kutsutut osallistujat olivat eri etujärjestöjen edustajia/asiantuntijoita, politiikkoja sekä kokemusasiantuntijoita. Ajatuksena oli pienryhmissä käydä keskustelua ja avartaa eri lähtökohdista olevien edustajien arvo- ja tulkintamaailmaa ympärillä olevasta yhteiskunnasta. Lopuksi pienryhmät esittelivät näkemyksensä yhteisesti. Osallistujia tilaisuudessa oli arviolta n. 50–60 henkilöä.

Haluatko työministeriksi vaalipaneeli 2.4.2019

Haluatko työministeriksi vaalipaneeli 2.4.2019. Työttömien Keskusjärjestö yhdessä välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän kanssa järjesti Facebook Live -lähetyksenä kansanedustajaehdokkaille suunnatun vaalipaneelin. Tilaisuudessa haastettiin kansanedustajaehdokkaiden tietämystä työllisyyspolitiikasta ja kartoitettiin yhteisiä näkemyksiä. Paneeliin osallistui 10 kansanedustajaehdokasta eri puolueista. Työttömien Keskusjärjestö isännöi panelisteja sekä taltioi ja muutoin hoiti paneelin käytännön järjestelyt.

Vuosikokous ja vuosikokousseminaari pidettiin Jyväskylässä 16.–17.4.2019. Seminaari pidettiin kansalaistoiminnankeskus Matarassa ja käytännön järjestelyistä vastasi jäsenyhdistyksemme Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry. Seminaarissa painopiste oli omien jäsenyhdistysten toiminnan esittelyissä. Työryhmissä työskenneltiin teeman Työttömien Keskusjärjestö vuodesta 2020 -ympärillä.

Vuosikokouksessa 17.4. elettiin historiallinen hetki. Kansanedustaja, entinen työministeri Lauri Ihalainen piti pitkän kansanedustajakautensa viimeisen virallisen puheen vuosikokouksen avajaisissa. Ihalainen korosti, että työ ei ole vain keino tulla toimeen – se on enemmän. Hän esitti samalla 10 konkreettista toimenpidettä työllisyyden parantamiseksi. Kokouksen sisällöt saivat mediahuomiota sekä paikallisesti että valtakunnallisesti.

Jäsenistön hyvinvointipäivät pidetiin 12.–14.6. Vähäjärven Lomakodissa Hauholla. Päivien aikana keskityttiin työyhteisön hyvinvointiin sekä teemaan, miten itse voit. Kouluttaja Timo Nerkko Ehyt ry:stä johdatteli aiheeseen vaikeat asiat puheeksi. Liikunnasta osana hyvinvointia luennoi liikuntasuunnittelija Katriina Ojala UKK-instituutista. Viestinnän keinot käyttöön jäsentoiminnassa oli ryhmätyön aiheena, jota luotsasi viestinnän asiantuntija Leena Valkonen. Kuinka tehdään järjestöuudistus? Aiheeseen perehdytti Nina Patanen Aatto ry:stä.

Lisäksi päivien aikana tuotettiin itse musiikkia, pidetiin leikkimieliset olympialaiset, saunottiin, uitiin ja nautittiin luonnosta.

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski osallistui pyydettynä puhujana SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n politiikan kulmapöytään lokakuussa. Videoidussa tilaisuudessa puhui Työministerin erityisavustaja Ville Kopra sekä Vates säätiön toimitusjohtaja Jaana Pakarinen. Aiheena olivat hallituksen työllisyystoimet ja niiden riittävyys.

Syyskoulutus Tartossa 13.–15.11. Kuvassa Eesti Töötukassa, Viron työvoimatoimisto

Syyskoulutus Helsingissä ja Tartossa 13.–15.11. Jäsenistön syyskoulutus pidettiin kaksivaiheisena. Ensimmäisen päivän seminaariosuus pidettiin Helsingissä Hotelli Arthurissa, jossa aiheina ovat ajankohtaiset työllisyyspoliittiset asiat sekä yhdistystoiminnan kehittäminen. Luennoitsijoina olivat toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekosen erityisavustaja Juho Orjala, avustusvalmistelija Ari Mattila Steasta, johtaja Elina Pylkkänen Palkansaajien tutkimuslaitoksesta sekä viestinnän asiantuntija Kimmo Kontio Eläketurvakeskuksesta. Seminaariin osallistui noin 60 jäsenistön edustajaa.

Tartossa saimme katsauksen Viron työllisyystoimintaa ja tutustuimme paikalliseen työnvälitykseen Töötukassaan, jossa johtaja Krislin Padjus kertoi elävästi virolaisten työttömien toimeentuloturvasta ja työllisyyden edistämisestä. Vuodesta 2002 lähtien Töötukassaa on määrätietoisesti kehitetty edistämään työttömien työllistymistä.

Vapaan sivistystyön koulutuskeskuksessa Tartu Rahvaülikoolissa saimme katsauksen ammatillista kehittymistä ja harrastustoimintaa tukevaan koulutusjärjestelmään ja kurssitoimintaan.

Lisäksi tutustuimme oppaamme Siiri Toomikin johdolla Tarton kulttuurihistoriaan ja paikallisiin merkkihenkilöihin ja heidän muistomerkkeihinsä. Matka tarjosi mahdollisuuden myös jäsenistön väliseen verkottumiseen ja yhtiseen keskusteluun, josta tulikin myönteistä palautetta. Matkalla oli 46 osanottajaa.

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -keskustelutilaisuus 12.11.2019. Kuva: Jouko Vatanen

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -keskustelutilaisuus 12.11.2019

Suomen köyhyyden vastainen verkosto EAPN-Fin, EAPN-Finin kansalaistoimintaryhmä, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto sekä Työttömien Keskusjärjestö ry järjestivät ensimmäistä kertaa köyhyyttä kokeneiden kuulemistapahtuman (Pilotti-PeP) Helsingissä Helsingin Työkanava HeTy ry:ssä 12.11.2019. Tapahtumaan haastettiin mukaan kansanedustajia kaikista eduskuntaryhmistä keskustelemaan köyhyydestä ja syrjäytymisestä. Keskusteluissa haettiin köyhyyttä kokeneiden esittämiin ongelmiin ratkaisuja.

Tilaisuuteen osallistui yksitoista kansanedustajaa tai heidän avustajaansa. Yleisölle avoimeen tilaisuuteen osallistui lähes 70 kuulijaa. Tapahtuman käytännön järjestelyihin osallistui myös Kuka kuuntelee köyhää -verkosto sekä Työttömien Keskusjärjestö ry. Tilaisuus sai merkittävää mediahuomiota radiossa, tv-kanavilla ja printtimediassa. Tilaisuudesta taltioitu video esitettiin kansainvälissä PeP-tapahtumassa Brysselissä noin viikkoa myöhemmin.

Keskusjärjestö toteutti yhdessä hyvinvointimedia Minskan kanssa Joogajoulu 10.12.2019 hyväntekeväisyyskampanjan, jossa tarjottiin työttömille sekä äiti-lapsi -parille ilmainen mahdollisuus joogaan. Kampanjaan osallistui 15 henkilöä Tampereella, 9 Turussa, 5 henkilöä sekä 17 äiti-lapsi-joogaajaa Helsingissä. Kampanja toteutettiin yhteistyössä joogaa järjestävien yritysten joogasaleissa.

 

1.2.3  Valtionhallinnon ja tutkimuslaitosten työryhmäjäsenyydet

Työttömien Keskusjärjestöllä on edustus seuraavien organisaatioiden tai yhteistyöverkostojen hallituksissa, ohjaus- tai työryhmissä:

Euroopan Sosiaalirahasto: Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden strategisen ohjausryhmä, TEM
Toimintalinja 3 (TL3) Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR), investointiprioriteetti 6: Työnhakijoiden ja työvoiman ulkopuolella olevien, pitkäaikaistyöttömät ja työmarkkinoista kaukana olevat henkilöt mukaan lukien, pääsy työhön, myös paikallisten työllisyys-aloitteiden kautta ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen,
Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Varsinainen jäsen: Jukka Haapakoski
Varajäsen: Eija Tuohimaa

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman arviointiryhmä, TEM
Työttömien Keskusjärjestöllä on jäsenyys läsnäolo ja puheoikeudella.
Varsinainen jäsen: Jukka Haapakoski
Varajäsen: Eija Tuohimaa

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman viestintäverkosto, TEM
Varsinainen jäsen: Leena Valkonen
Varajäsen: Juha Keränen

Osatyökykyisille Tie Työelämään – OTE-kärkihanke, työryhmän jäsen
OTE-kärkihanke tähtää siihen, että osatyökykyiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. Osatyökykyisten henkilöiden mahdollisuus osallistua työelämään lisää heidän yhdenvertaisuuttaan ja vaikuttaa myönteisesti asenteisiin työyhteisöissä. Lisäksi työllisten määrä kasvaa ja työkyvyttömyysmenoja laskevat.
Varsinainen jäsen: Eija Tuohimaa
Varajäsen: Jukka Haapakoski

Social Innovations and Employment through Public Procurement (SIEPP)
SIEPP – Hankkeen tavoitteena on lisätä julkisten hankintojen avulla työllistymismahdollisuuksia heikossa työmarkkina-asemassa oleville, kuten pitkäaikaistyöttömille, ikääntyneille, maahanmuuttajille, nuorille ja osatyökykyisille. Käytännössä tämä toteutetaan kehittämällä julkisia hankintoja ja niihin sovellettavia työllistämisehtoja sekä kokeilemalla innovatiivisia tulosperusteisia menetelmiä työllistämistä tukevien julkisten hankintojen yhteydessä. Julkisten hankintojen potentiaali heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseksi on yhä Suomessa heikosti tunnistettu ja hyödynnetty.
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20958
Varsinainen jäsen: Jukka Haapakoski
Varajäsen: Timo Mykrä

Sokra, sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatio, THL
Sokra kokoaa, tiivistää ja välittää sosiaaliseen osallisuuteen liittyvää tietoa ja tukee osallisuutta edistäviä ESR-hankkeita. https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/hankkeet/14455
Varsinainen jäsen: Jukka Haapakoski
Varajäsen: Arto Valo

Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos (Solmu) – koordinaatiohanke 2014–2020
Varsinainen jäsen: Katriina Lehtovaara
Varajäsen: Taina Ben Daoud

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ESR-projektin ohjausryhmä, Yläfemma
Hanke kehittää ja tukee heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien palveluprosessien tuloksellisuutta uudistuvassa TYP-toiminnassa, edistää siirtymiä julkisista työvoimapalveluista avoimille työmarkkinoille ja koulutukseen sekä kehittää monialaista palvelua. Tavoitteena on varmistaa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tasalaatuisuutta ja kannustaa kehittämistoimiin mm. uusien sosiaalisten innovaatioiden luomiseksi ottaen huomioon myös toimintalinjan 5. kehittämistoimet.
Varsinainen jäsen: Hannu Isotalo
Varajäsen: Juha Keränen

 

1.2.4  Yhteistyökumppanit ja verkostot

Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK), Oppilaiden harjoittelupaikat ja Työttömien Keskusjärjestön toiminnan esittely, Diak-harjoittelijasopimus, Terveydeksi-hankkeen ohjausryhmän jäsenyys.

EAPN-Fin – Suomen köyhyyden vastainen verkosto
Hallituksen jäsen: Leena Valkonen

Ehkäisevä päihdetyö – EHYT ry
Terveydeksi hankkeen hakeminen ja toiminnallinen yhteistyö.

Filha ry, tupakasta vierottamisen -hanke
Toiminnallinen yhteistyö, Terveydeksi-hankkeen ohjausryhmän jäsenyys.
Jäsen: Juha Keränen

InPromptuhanke – tukea digiosaamiseen on TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ja Helsingin Työkanava HeTy ry:n yhteishanke. Työttömien Keskusjärjestöllä on ohjausryhmän jäsenyys.
Jäsen: Juha Keränen

Kuka kuuntelee köyhää -verkosto

Suomen Punainen Risti – Yhteistyötä terveydeksi hankkeen ja SPR:n terveyden edistämisen ohjelman välillä.

Sydänliitto – Terveydeksi-hanke: Työttömien terveystarkastuksia tekevien terveydenhoitajien verkoston rakentaminen sekä viestintäyhteistyö

Taitotuunaajat – ESR-hanke
Ohjausryhmän jäsenyys, päätoteuttaja Erilaisten oppijoiden liitto.
Jäsenet: Katriina Lehtovaara, Ulla-Maija Kopra

Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä: Mielenterveyden Keskusliitto, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Sininauhaliitto, Sininauhasäätiö, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, SPR Kontti, Työttömien Keskusjärjestö ry, Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry, Valtakunnallinen työpajayhdistys TPY, Vates-säätiö ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö.

 

1.3     Järjestötoiminta

Vuoden lopussa Työttömien Keskusjärjestössä oli yhteensä 80 jäsenyhdistystä. Keskusjärjestöön liittyi 3 uutta jäsenyhdistystä ja erosi 7 yhdistystä. Keskusjärjestöllä oli 3 kannatusjäsentä jakamassa EU:n ruokaa. Jäsenyhdistysten pääasiallinen eroamisen syy oli toiminnan loppuminen, yhdistystoiminnan vetäjien puute tai rahoituksen loppuminen. Keskusjärjestö avusti Toimintatonnilla uusia alkavia yhdistyksiä.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin uusi Kulttuuri- ja taidestrategia 2019–2022. Se viitoittaa tiekarttaa kulttuuri- ja taidetoiminnan vahvistamiseksi Työttömien Keskusjärjestön ja jäsenten toiminnassa. Strategian mukaan:

Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistyksissä on erilaista kulttuuri- ja taidetoimintaa. Monissa yhdistyksissä on muun muassa maalaus-, kirjallisuus-, tanssi-, teatteri- ja muita opintopiirejä. Jäsenyhdistykset järjestävät myös esimerkiksi museokäyntejä, teatteriretkiä ja kulttuurimatkoja. Työttömien Keskusjärjestö kokoaa tietoa eri jäsenyhdistysten kulttuuritoiminnasta ja välittää tietoa hyvistä käytännöistä koko jäsenkentälle.

Työttömien Keskusjärjestö avustaa jäsenyhdistyksiä kulttuuritoimintaan liittyvien avustusten hakemisessa, projektien käynnistämisessä ja niiden seurannassa.

Työttömien Keskusjärjestön tavoitteena on aktivoida jäsenyhdistysten jäseniä tarjoamalla kulttuurielämyksiä sekä parantaa heidän toiminta- ja työkykyään.”

Jäsenyhdistysten toimintaa on vahvistettu neuvonnalla, hankekonsultoinnilla sekä välittämällä aktiivisesti viestejä tärkeistä tapahtumista ja koulutuksista. Viestinnän asiantuntijan työ näkyy jäsenkirjeiden, sidosryhmäuutiskirjeen ja #tyottomat -verkkojulkaisun sisällöissä sekä someviestinnässä. Vuoden aikana lähetettiin kaiken kaikkiaan 12 jäsenkirjettä.

Jäsenkyselyillä kartoitetaan työttömien yhdistysten toimintaa ja tarpeita. Jäsenkyselyjä hyödynnetään keskusjärjestön toiminnan kehittämiseksi edunvalvonnan ja jäsenpalveluiden sekä hanketarpeiden osalta. Jäsenkyselyjen aineistoja käytetään toiminnasta raportoimiseen rahoittajille. Myös ulkopuoliset tahot tavoittelevat jäsenyhdistyksemme edustajien sekä työttömien jäsenten ajatuksia. Jäsenille lähetettiin yhteensä 9 kyselyä.

Jäsenkyselyiden aiheet:

 • Jäsenkysely 1/2019: Aktiivimalli-kysely Vatesin kanssa
 • Jäsenkysely 2/2019: Valtionavustus ruoka-aputoimintaan
 • Jäsenkysely 3/2019: Toimenpiteessä olevat
 • Jäsenkysely 4/2019: Toimintatonnin 2020 -haku
 • Jäsenkysely 5/2019: Laivakoulutus 2019 -osallistuminen
 • Jäsenkysely 6/2019: Yhdistysten rooli työllisyyden edistämisessä
 • Jäsenkysely 7/2019: Jäsenmaksukysely
 • Jäsenkysely 8/2019: Tarvelähtöinen työllisyyspolitiikan malli yhdessä välityömarkkinatoimijoiden kanssa
 • Jäsenkysely 9/2019: Kaikki kunnossa -OKM-hankkeen osallistuminen

 

1.3.1  EU-ruokajakelu

FEADin rahoittamaa ja hallinnoimaa EU:n ruokajakoa hallinnoi Suomessa ruokavirasto ja siitä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Työttömien Keskusjärjestö on 22 itsenäisestä ruokaviraston kumppaniorganisaatiosta yksi suurimpia. Työttömien Keskusjärjestö, Kirkkopalvelut ry ja Adventtikirkon Avustuspalvelu ADRA/ADA jakoivat vuonna 2016 yhteensä 81% kaikesta jaossa olevasta EU-ruoasta. Valtakunnallisesti jakelupaikkoja on kaikilla kumppaniorganisaatioilla 480 kpl.

Työttömien Keskusjärjestö on jakanut EU:n ruoka-apua vuodesta 1996. Vuonna 2019 jaettiin yhteensä 414 198,48 kg elintarvikkeita. Keskusjärjestön ruokajakajia oli keväällä 46 ja syksyllä 47 yhdistystä.

Ruoka-apua saa vuosittain noin 52 650 vähävaraista ihmistä, joiden tulot eivät riitä monipuoliseen ravintoon. Näistä 7 % on alle 15-vuotiaita, 18 % yli 65-vuotiaita, 25 % naisia, 9 % maahanmuuttaja-, ulkomaalaistaustaisia tai vähemmistöjä, 1 % vammaisia ja alle 1 % kodittomia.

Valtakunnalliset ruokajaon toimijat osallistuivat Kirkkopalvelujen Osallistava yhteisö (2019–2021) -hankkeen verkkosivun ruoka-apu.fi kehittämiseen.

 

1.3.2  Työttömien tuettu lomatoiminta

Työttömien Keskusjärjestö markkinoi tuettua lomatoimintaa verkkosivuillaan. Sivustolle on koottu toimijoiden yhteystietoja, jotka järjestävät tuettuja lomia.

 

1.3.3  Aluetoiminta

Keskusjärjestön edustajat vierailivat aluekokousten lisäksi yksittäisissä yhdistyksissä järjestösihteerin, puheenjohtajan, viestinnän asiantuntijan ja Terveydeksi-hankkeen voimin pitkin vuotta. Vierailuilla kiinnitettiin median ja päättäjien huomiota paikallisen yhdistyksen toimintaan.

Yksittäisten käyntien lisäksi toimisto ja puheenjohtaja avustivat yhdistyksiä sähköpostein ja puhelinsoitoin. Myös useita lausuntoja annettiin paikallisille päättäjille tukemaan yhdistysten toimintaedellytyksiä.

Aluetoimintaan on panostettu tänä vuonna entistä enemmän. Jäsenistön verkottumista ja tiedonvaihtoa varten perustettiin suljettu Facebook-ryhmä Työttömien aluejärjestöt, jossa voidaan vaihtaa tietoa alueiden kesken.

 

Etelä-Karjala ja Kymenlaakso (Kaakkois-Suomi)

Alueella pidettiin kaksi aluekokousta. Kokouksissa olivat läsnä Haminan, Imatran, Kohti Työtä, Kouvolan Työnhakijoiden ja Lappeenrannan yhdistysten edustajia. Aluekokouksissa keskusteltiin erilaisten yhdistysten toimintamalleista. Järjestösihteeri keräsi kokouksissa syvempää tietoa yhdistysten nykyisestä toiminnasta.

Jäsenyhdistykset: Imatran Työnhakijat ry, Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry ja Parikkalan Työnhakijat ry

 

Etelä-Savo

Alueella pidettiin yksi aluekokous. Paikalla oli edustus Mikkelin, Mäntyharjun ja Kangasniemen työttömien yhdistyksistä. Viestinnän asiantuntija keräsi kokouksissa syvempää tietoa yhdistysten nykyisestä toiminnasta.

Jäsenyhdistykset: Juvan Työllistettävät ry, Kangasniemen Työttömät ry, Mikkelin Työttömät ry, Mäntyharjun Työttömät ry, Rantasalmen Työttömät ry ja Työpajayhdistys TEKO ry (Savonlinna)

 

Kainuu

Kainuun alueella toimii vain yksi yhdistys. Kainuussa työvoimayhdistys toimi erittäin monipuolisesti verkostoituen paikallisten toimijoiden ja toimijoiden kanssa. Yhdistys järjesti jäsenistölleen ja asiakkailleen työkykyä ylläpitäviä/syrjäytymistä ehkäiseviä viikoittaisia liikunta- ja toimintaryhmiä, sekä virkistysmatkoja ja tapahtumia.

Jäsenyhdistykset: Kajaanin Työvoimayhdistys ry ja Puolangan Työvoimayhdistys ry

 

Keski-Pohjanmaa

Alueella on vain kaksi yhdistystä, toisen ollessa kannatusyhdistys. Alueella ei pidetty virallisia aluekokouksia.

Ylivieskan työttömät – Eväitä Elämään ry vieraili Kokkolan Työttömät ry:n toimitiloissa 11.6.2019. Vierailun aikana keskusteltiin mahdollisista tapaamisista jatkossa ja vaihdettiin ajatuksia yhdistysten toiminnan kehittämiseksi sekä tehostamiseksi.

Kokkolan Työttömät ry. osallistui Työttömien Keskusjärjestön vuosikokoukseen 16.-17.4.2019 Jyväskylässä.

Työttömien Keskusjärjestön aluevastaavana ja hallituksen jäsenenä edusti Kokkolan Työttömät ry.: puheenjohtaja Anton Meriläinen. Meriläinen osallistui keskusjärjestön edunvalvonta -ja strategiatyöryhmään. Alueella vuoden tärkeimmäksi aiheeksi nousi aktiivimalli.

Paikallisesti Kokkolan Työttömät ry:n toiminta on hiljalleen virkoamassa ja tuleva Kokkola 400 -vuotta juhlavuosi 2020 kokosi kunnantoimijat suunnittelupalaveriin. Pyrkimyksenä on toteuttaa Työttömien Kesäpäivä.

Jäsenyhdistykset: Eläinhoitola Kotipesä ry (Kokkola) ja Kokkolan Työttömät ry

 

Keski-Suomi

Keski-Suomessa ei pidetty yhtään aluekokouksia. Sen sijaan järjestösihteeri vieraili joissain yhdistyksissä henkilökohtaisesti.

Koska keskusjärjestö on toiminut työntekijöidensä, uuden puheenjohtajansa ja uuden hallituksensa toimesta niin näkyvästi ja tehokkaasti, ei ole ollut tarpeellista kutsua aluekokousta koolle. Työmäärät perusyhdistyksissä ovat ollut niin valtavia, ettei kokoontumiselle ole ollut aikaa.

Seuraava aluekokous pidetään vuoden vaihteen jälkeen, koska maan uuden hallituksen työllistämisohjelmat alkavat pian hahmottumaan, kokeilualueet valikoitumaan ja lainsäädäntötyö etenee niin, että myös Keski-Suomessa on maakunnan erityispiirteet peilattava yhdessä tämän kaiken kanssa ajan tasalle.

Jäsenyhdistykset: Jyväskylän Katulähetys ry, Jyväskylän Uusiotuote ry, Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry, Kuhmoisten Työvoimareservi ry, Pihtiputaan Työttömät ry, Saarijärven Työttömät ry ja Suolahden Työttömät ry

 

Lappi

Alueella pidettiin yksi aluekokous. Kokouksessa käytiin läpi Lapin alueen tilanne. Tornioon perustettu uusi yhdistys pyrkii voimistumaan ja löytämään synergiaa muiden toimijoiden kanssa.

Jäsenyhdistykset: Ivalon Seudun Työttömät ry, Kolarin Työttömät ry, Sallan Menokkaat ry, Työtä & Turvaa ry (Tornio)

 

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö (P-KTT) ry on Pohjois-Karjalan aluejärjestö ja sillä on kaksi toimipistettä, Joensuussa ja Lieksassa. Yhdistyksellä on kaksi työntekijää TYYNE – työttömien neuvonta -palvelussa sekä osa-aikainen viestintäassistentti.

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry järjesti neljä aluekokousta eri puolilla maakuntaa, kaksi kevät- ja kaksi syyskaudella.  Pitkien välimatkojen takia tapaamisiin osallistuttiin välillä etäyhteyksin. Myös Työttömien Keskusjärjestöltä osallistuttiin yhteen aluekokoukseen etäyhteydellä. Maaliskuun 14. päivä P-KTT ry järjesti yhteistyössä Terveydeksi-hankkeen kanssa Työkaluja työttömien hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemiseen -seminaarin Joensuussa. P-KTT ry edustaa työttömien yhdistyksiä Pohjois-Karjalan Järjestöasian Neuvottelukunnassa (JANE), joka toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntijaryhmänä maakuntaliitossa.

Paikallisyhdistystoiminta oli maakunnan alueella aktiivista: kaikilla yhdistyksillä kuten myös aluejärjestöllä on työntekijöitä ja paikallisyhdistykset tarjoavat myös kuntouttavan työtoiminnan ja palkkatukityöpaikkoja sekä harjoittelupaikkoja. Kaikki yhdistykset jakoivat toiminta-alueillaan EU:n ruoka-apua ja monet yhdistykset ovat aktiivisia hanketoimijoita. Työttömien Keskusjärjestön hallituksessa Pohjois-Karjalaa edustavat Ritva Kurkinen (Juuan Työttömät ry) ja Taina Ben Daoud (Näre ry).

Jäsenyhdistykset: Aktiiviset Työnhakijat ry (Joensuu), Juuan Työttömät ry, Kontiolahden Työttömät ry, Näre ry (Nurmes) ja Tohmajärven Nurkka ry

 

Pohjois-Pohjanmaa

Alueelle ei pidetty varsinaista aluekokousta, vaikka yhdistykset olivat keskenään yhteydessä. Ylivieskan Työttömien Yhdistys ry muutti nimensä Eväitä Elämään ry:ksi. Yhdistys uudelleenorganisoi ruokajakelujärjestelmänsä samalla, kun alueen toinen ruokajakaja lopetti ruokajakotoiminnan.

Jäsenyhdistykset: Eväitä Elämään ry (ent. Ylivieskan Työttömien Yhdistys ry), Haapaveden Uhanalaiset Työttömien yhdistys ry ja Työpetari ry (Pudasjärvi)

 

Pohjois-Savo

Alueella ei pidetty aluekokouksia. Sen sijaan alueelle perustettiin uusi yhdistys, joka mahdollisesti tuo lisää yhteistoimintaa yhdistysten välille. Jokavuotinen Piispansauva-tapahtuma vietettiin tänä vuonna Sonkajärvellä ja aluevastaava Jari Pesonen piti tapahtumassa puheen. Piispansauva-tapahtuma järjestetään seuraavan kerran Iisalmessa.

Jäsenyhdistykset: Iisalmen Työvoimayhdistys ry, Kaavin Työnhakijat ry, Kiuruveden Työttömät ry, Lapinlahden Työttömien Tuki ry, Rautavaaran Työraitti ry, Sisä-Savon Työttömät ry (Suonenjoki) ja Suonenjoen TehdäänItse ry

 

Satakunta

Alueella ei pidetty varsinaista aluekokousta, mutta järjestösihteeri osallistui Porissa työttömien kokemusasiantuntijakoulutuksen suunnitteluun sekä Asunnottomien Yöhön 17.10. Kokemusasiantuntijakoulutuksen on suunniteltu alkavan syksyllä 2020.

Jäsenyhdistykset: Kankaanpään Toimitupa ry ja Porin Seudun Työttömät ry

 

Uusimaa

Uudenmaan aluetta hallinnoi Uutta ry, jonka jäseniksi kuuluu valtaosa Keskusjärjestön jäsenistä. Vuonna 2019 Uutta ry:llä oli 10 jäsenyhdistystä, joista vuoden mittaan pois jättäytyivät toiminnan loppumisen tai muun syyn takia Audentes ry Espoosta ja Hannu ja Kerttu ry Keravalta. Uusia jäsenyhdistyksiä ei saatu. Vuoden 2019 lopussa Uutta ry:llä oli kahdeksan (8) jäsenyhdistystä.

Vuosikokouksessa 11.4.2019 Uutta ry:n hallitukseen valittiin 12 varsinaista ja yksi varajäsen. Hallituksen kokouksiin osallistui säännöllisesti kolme seuraajaa: toiminnanjohtaja, Työttömien Keskusjärjestön järjestösihteeri sekä yksi muu henkilö. Hallitus kokoontui yhdeksän (9) kertaa.

Kolmantena hankevuonna yhdistys jatkoi aiempaa toimintaansa. Se vieraili jäsenyhdistyksissä ja piti Uudenmaan aluekokouksia (3). Se järjesti yhteistyössä Takuusäätiön, EHYTin ja Filhan kanssa yhden (1) ison KIERTUE-tapahtuman jäsenyhdistyksessään Hang on ry:ssä. Kevätkaudella Uutta ry ja sen jäsenyhdistykset keskittyivät arvioimaan Uutta ry:n hankkeen onnistumista ja suunnittelemaan ja hakemaan rahoitusta uusille yhteishankkeille. Uutta ry järjesti tähän ja muuhun liittyen jäsenistölleen ja uusimaalaisille työttömille yhteensä kolme (3) koulutusta. Henkilöstökoulutuksia oli kolme (3). Vuotuisia tapahtumia järjestettiin yhteensä kolme (3): Kesäjuhla (retki), Työttömien Hyvinvointipäivä ja Syyskauden päätösjuhla & pikkujoulu. Lisäksi Uutta ry henkilöstö ja hallituksen jäseniä osallistui verkostoitumiseen ja muiden toimijoiden kokouksiin, seminaareihin ja koulutuksiin (mm. Työttömien Keskusjärjestö, SOSTE ja Kumaja-verkosto).

Uutta ry teki yhteistyötä muun muassa Työttömien Keskusjärjestön, Helsingin Työkanava HeTy ry:n, Takuusäätiön, EHYT ry:n, Filha ry:n, Helsingin kaupungin ja TE-keskuksen kanssa.

Hankevetäjänä toiminnanjohtajan nimikkeellä toimi edelleen Sari Siimes. Vuoden aikana Uutta ry:hyn rekrytoitiin neljä (4) työkokeilijaa tai palkkatuettua henkilöä, joiden sopimusten kesto vaihteli 1,5-12 kuukauteen.

Uutta ry:n kolmivuotisen Uudenmaan työttömien tuki -hankkeen rahoitti STEA. Jatkoa hankkeelle ei saatu.

Työttömien Keskusjärjestön Uudenmaan jäsenyhdistykset: Audentes ry (Espoo), Elämänlaatu ry (Vantaa), Esittävän säveltaiteen tuki ry (Espoo), Helsingin Työkanava HeTy ry, Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta KO-TY ry, Korson Työttömät ry, Lohjan Seudun Työttömät ry, Meri-Vuosaaren Työttömät ry (Helsinki), Pop UP Poppoo ry (Tuusula), Porvoon Seudun Työnhakijat ry, Työllistyvä Vihti TyVi ry, Työttömien Liikunta: Liikauttajat ry (Helsinki) ja Vantaan Työnhakijat ry

 

Varsinais-Suomi

Alueella pidettiin kolme kokousta. Aluejärjestö järjesti koulutusristeilyn, johon osallistui asiantuntijoina ex-ministeri Jouko Kajanoja sekä Työttömien Keskusjärjestön viestinnän asiantuntija Leena Valkonen.

Jäsenyhdistykset: Loimaan Seudun Työttömät ry, Moniosaajat ry (Uusikaupunki), Mynämäen Seudun Työttömät Työnhakijat ry, Salon Alueen Työttömät ry, Turun Seudun TST ry ja Varissuon Työ ja Toiminta VT ry

 

Ahvenmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Päijät-Häme, Kanta-Häme

Alueilla ei ole ollut tänä vuonna aluetoimintaa, mikä johtui osittain siitä, että vain osalla yllä olevista yhdistyksistä oli edustus Keskusjärjestön hallituksessa.

 

1.4     Hankkeet

1.4.1  Terveydeksi-hanke

Terveydeksi-hanke tiedottaa työttömien oikeudesta maksuttomaan terveystarkastukseen sekä ohjaa erityisesti pitkäaikaistyöttömiä heidän tarvitsemiinsa sosiaali- ja terveyspalveluihin, ja sitä kautta vahvistaa heidän osallisuuttaan, elämänhallintaansa sekä työ- ja toimintakykyään.

Alkuperäisen hankesuunnitelman mukainen toiminta-aika oli 1.8.2016–31.7.2019. STM myönsi hankkeelle ensin jatkoaikaa 31.10.2019 asti (käyttämättä jääneellä hankerahoituksella) sekä myöhemmin lisäaikaa ja -rahoitusta 31.1.2020 asti.

Hankkeessa työskentelivät koko vuoden 2019 hankepäällikkö Katriina Lehtovaara ja terveyspalveluohjaaja Ulla-Maija Kopra.  Sosiaalipalveluohjaaja Veera Luoto työskenteli 1.1.–31.7.sekä 1.11.–31.12.2019.

EHYT ry:ssä Terveydeksi-hankkeessa työskenteli osa-aikaisesti kouluttaja Timo Nerkko.

 

Hanketyö käytännössä

Hanke teki käyntejä tai osallistui muiden järjestämiin tapahtumiin toimintavuonna yhteensä 61 kertaa.  (Työttömien yhdistykset 33, EHYTin toimipaikat 14, muut yhdistykset tai hankkeet 14 kertaa). Käynneistä kuusi järjestettiin ruokajakeluihin. Hankekäynneistä 46 tehtiin ruokajakeluihin.

 

Hankekäynnit, kaikki 2019 v. 2016-2019
Työttömien yhdistyksiin 33 131
EHYTin toimipaikkoihin 14 51
Muut yhdistykset tai hankkeet 14 23
Käynnit yhteensä 61 205

 

Hankekäyntien pääpaino on hankesuunnitelman mukaisesti ollut tiedon jakamisessa terveystarkastuksesta ja sosiaali- ja terveyspalveluista sekä henkilökohtaisessa palveluohjauksessa. Hankkeen loppuaikoina (jatko- ja lisärahoituskaudet alkaen 1.8.2019) painotettiin toiminnan juurruttamista ja levittämistä koulutuksen avulla.

 

Hankekäyntien sisältö 2019 v. 2016-2019
Infotilaisuus + palveluohjaus 30 153
Ohjaus ja neuvonta työttömien tapahtumissa tms. 3 8
Yhdistysten kouluttaminen 16 21
Yhdistysten verkostotyön tukeminen 6 12
Seminaarit / Sidosryhmätapahtumat 6 11
Yhteensä 61 205

 

Tavanomaisilla hankekäynneillä (30 kpl) pidettiin infotilaisuuksia, joissa kerrottiin työttömille heidän oikeudestaan maksuttomaan terveystarkastukseen, tarjottiin verenpaineenmittausta sekä annettiin henkilökohtaista sosiaali- ja terveyspalveluohjausta sitä haluaville. Hankekäyntiin liittyi palvelukoosteen (ajankohtaiset tiedot paikkakunnan sosiaali- ja terveyspalveluista paperille koottuna) laatiminen. Koostetta käytetään infotilaisuuden ja palveluohjauksen tukena ja se jää yhdistyksen käyttöön hankekäynnin jälkeen.

Koulutuksia järjestettiin 16 kertaa. Koulutus painottuu puheeksiottoon, ja sen tavoitteena on tukea yhdistystoimijoita hankalien asioiden puheeksi ottamisessa kävijöidensä kanssa. Koulutus on kehitetty kentän toiveiden ja hanketyöntekijöiden havaintoihin pohjalta, ja se on pilotoitu Kuopion Ruoka-avun ja Vantaan Työttömien Työnhakijoiden kanssa. Koulutus on yleensä yhden iltapäivän mittainen, ja sitä muokataan ja painotetaan osallistujien tarpeiden mukaan (esim. uni, verenpaine).

Hankesuunnitelman mukaisia määrällisiä tavoitteita, joita hieman nostettiin jatko- ja lisärahoituskausien myötä (636 asiakasta/145 hankekäyntiä) on saavutettu hyvin. ESR-järjestelmään kirjattuja asiakkaita oli vuoden 2019 lopussa 593 henkilöä.

Lukuja tarkasteltaessa on hyvä huomata, että tavattujen asiakkaiden määrä on todellisuudessa noin kaksinkertainen. Moni kieltäytyy ESR- tai Kykyviisari-lomakkeen täytöstä tai henkilötietojensa antamisesta, mutta kieltäytyminen ei ole este palveluohjauksen tai neuvonnan saamiselle. Hankkeen infotilaisuuksiin on osallistunut arviolta yhteensä noin 2000 henkilöä.

Hanke julkaisi toukokuussa 2019 ”Ota huoli puheeksi ja opasta palveluihin” -käsikirjan jäsenyhdistysten ja muiden matalan kynnyksen toimipaikkojen toimijoille. Käsikirja on tarkoitettu yhdistyksille ja erilaisiin kohtaamispaikkoihin asiakkaan kohtaamiseen, keskusteluihin ja huolen puheeksiottoon. Käsikirjaan on koottu yleisimpiä ja keskeisimpiä asioita terveydestä, hyvinvoinnista ja sairastamisesta sekä tietoa niihin liittyvistä palveluista.

Käsikirjaa julkaistiin painettuna (1200 kpl) sekä sähköisenä hankkeen verkkosivuilla, josta sitä on ladattu yli 900 kertaa.

Hanke sai huhtikuussa lahjoituksena 100 verenpainemittaria Omron Oy:ltä jaettavaksi jäsenyhdistyksille ja EHYTin toimipaikkoihin. Jakamisen yhteydessä hanketyöntekijät opastavat mittarin oikeaan käyttöön.

Hankkeen alkuperäinen budjetti ajalle 1.8.2016–31.7.2019 oli 600 000 €, jonka omavastuuosuus (20 %) katettiin STEA-avustuksella.  Hankkeen kulut jäivät alle kustannusarvion, mikä johtui ennakoitua pienemmistä matka- ja henkilöstökuluista. Tällä ylijäämällä hanketoimintaa jatkettiin 1.8.–31.10.2019 (STM:n päätös 24.6.2019).

 

Talous

Hankkeelle myönnettiin lisärahoitusta hanketoiminnan jatkamiseksi ajalle 1.11.2019–31.1.2020. (STM:n päätös 29.10.2019). Jatkokauden perusteina olivat koulutusten jatkaminen ja käsikirjan levittäminen, ts. hanketoiminnan juurruttaminen. Lisäkauden 11/2019–1/2020 budjetti oli 51 529 €, josta ESR-rahoituksen osuus on 41 274 €.

 

Hanke esillä

Hankkeen työstä, tapahtumista ja etenemisestä tiedotettiin säännöllisesti Keskusjärjestön jäsen- ja sidosryhmäkirjeissä, Facebookissa sekä hankkeen omilla verkkosivuilla. Lisäksi hanketyöntekijät ilmoittivat käynneistään jäsenyhdistysten ja toimipaikkojen Facebook-sivuilla sekä paikallismedioissa.

Tammikuussa 2019 hanke antoi lausunnon asiakasmaksulain luonnoksesta sekä esitteli havaintojaan työttömien terveystarkastusten järjestämisen ongelmakohdista Kuntaliitossa yhdessä Sokra-hankkeen kanssa.

Hankkeen toiminta kuvattiin Vähävaraisille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston FEADin (The Fund for European Aid to the Most Deprived) vuosijulkaisussa. Lisäksi Euroopan komission työllisyys, sosiaaliasiat ja osallisuus -osaston johtohenkilöitä vieraili helmikuussa kuulemassa hankkeen toiminnasta.

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen Sokra-hanke julkaisi kesäkuussa hankkeen toimintamallin Työttömille tietoa terveystarkastuksista jalkautumalla digitaalisella Innokylä-kehittämisalustalla, josta muut yhdistykset voivat ottaa mallia omaan toimintaansa.

 

Hanketyö näkyi mediassa vuonna 2019 seuraavasti:

15.1.2019: Monen työttömän pitää sinnitellä lähes nollatuloilla (HS Mielipide)

7.4.2019: ”On myös tapauksia, joissa TE-toimistotkaan eivät asiasta tiedä” – Työttömien maksuttomasta terveystarkastuksesta tiedottamisessa on parantamisen varaa (Savon Sanomat)

10.5.2019: Ylivieskassa työttömien terveystarkastus hoidettu esimerkillisesti (Kalajokilaakso)

27.6.2019: Näin työttömille tarjotaan tietoa terveystarkastuksista (Verkkouutiset.fi)

20.8.2019: Unettomuus on laaja käsite (Ylä-Karjala)

17.10.2019: Terveydeksi-hanke kuuntelee työttömiä ja ohjaa palveluihin (Diakonia-lehti)

1.11.2019: Työttömien terveystarkastukset – mitä voisimme tehdä paremmin? (Terveydenhoitaja-lehti)

29.12.2019: Niukkuudessa elävien terveydenhuollosta on huolehdittava (Kymen Sanomat, mielipide)

 

Opinnäytetyöt

Työttömien terveystarkastuksiin liittyen ja yhteistyössä hankkeen kanssa valmistui vuonna 2019 kaksi opinnäytetyötä Diakonia Ammattikorkeakoulusta:

Lindqvist, Sanna; Hoang, Phuong; El Khidani, Aicha: Terveydenhoitajien ja työttömien kokemuksia työttömien terveystarkastuksista pääkaupunkiseudulla https://www.theseus.fi/handle/10024/161424

Malanin, Aleksandra:  Onnistuneen työttömien terveystarkastuksen elementtejä https://www.theseus.fi/handle/10024/262845

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui kahdesti, 22.1. ja 15.5.

 

Seminaarit

Hanke järjesti kaksi omaa seminaaria.

21.2.2019 Työttömät yhdenvertaisiksi terveyspalveluissa -seminaari, Helsingin Kansalaisinfo

14.3.2019 Työkaluja työttömien hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukemiseen -seminaari, Joensuun Carelicum-sali (yhteistyössä P-KTT ry:n kanssa).

Yhteensä seminaareissa oli noin 140 osallistujaa.

 

Muissa seminaareissa hanke oli esillä kahdesti:

5.6.2019: Työllisyyspäivät, Helsinki / Alma-media, Veera Luoto

12.9.2019: Ruoka-apu nyt ja tulevaisuudessa, Helsinki / Kirkkopalvelut, Katriina Lehtovaara

 

Hankkeen yhteistyö ja verkostot

Hankepäällikkö osallistui Työterveyslaitoksen (TTL) Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos -hankkeen (Solmu)-hankkeen ohjausryhmäkokouksiin sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohankkeen (Sokra) valtakunnallisten hankkeiden työkokouksiin.

Hanketyöntekijä Kopra osallistui Erilaisten Oppijoiden Taitotuunaajat -hankkeen ohjausryhmän kokouksiin.

Hanke aloitti keväällä yhteistyön Sydänliiton kanssa järjestäen verkostoitumis- ja työpajapäivän terveystarkastuksia tekeville terveydenhoitajille 18.12.2019.  Tilaisuus osoitti, että tarvetta verkostotyölle on, ja yhteistyö ja kehittäminen jatkuu. Sydänliiton kanssa laadittiin myös yhteisartikkeli Terveydenhoitaja -lehteen (10/2019) sekä solmittiin aiesopimus hankeyhteistyöstä.

Hanke kutsuttiin loppuvuonna perustettuun Uudenmaan sosiaali-, terveys- ja työllisyyspalveluiden toimijoiden verkostoon.

Yhteistyötapaamisia ja hankekäyntejä on vuoden aikana järjestetty myös mm. Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Luksian Duuniagentti-hankkeen, Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen, valtakunnallisen Yksi elämä -verkoston, eri TYP-toimijoiden sekä Helsingin sosiaalitoimen Ruoka-aputoiminnan kanssa.

 

Hankkeen jatkuminen

STEA myönsi joulukuussa rahoituksen hanketyön jatkamiseksi vuosina 2020–2022. Uusi hanke jatkaa nimellä Terveydeksi 2.0.

 

2        Talous

Työttömien Keskusjärjestössä työskenteli säännöllisesti 8 henkilöä toimintavuoden aikana: Jukka Haapakoski, toiminnanjohtaja, Milla Kauppila, toimistotyöntekijä, Juha Keränen, järjestösihteeri, Timo Krohn, toimistotyöntekijä ja Leena Valkonen, viestinnänasiantuntija. Terveydeksi hankkeessa työskentelivät Katriina Lehtovaara hankepäällikkö, Veera Luoto (sosiaalipalveluohjaaja), ja Ulla-Maija Kopra (terveyspalveluohjaaja). Lisäksi keskusjärjestö maksoi puheenjohtajalle kokouspalkkion ja hallituksen jäsenille ansionmenetyskorvauksen.

Vuoden aikana toiminnan varsinaiset kulut olivat 477 054,03 euroa. Varainhankinnan tuotot olivat 29 527,41 euroa, sijoitus- ja varainhankinnan kulut 2,59 euroa, sekä avustusten määrä 464 848,69 euroa. Tilikausi oli voitollinen 30 000,04 euroa.

 

3        Liitteet

3.1     LIITE 1. Keskusjärjestön hallitus 2019

 

Työttömien Keskusjärjestö ry:n hallitus 1.1.–17.4.2019

Keski-Suomi     Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry Irma Hirsjärvi, pj
Etelä-Savo Mikkelin Työttömät ry Heikki Pyrhönen
Etelä-Savo, vara Rantasalmen Työttömät ry Antti Helander
Kaakkois-Suomi (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) Imatran Työnhakijat ry Timo Mykrä
Kaakkois-Suomi (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) vara Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry Sami Hongisto
Kainuu Kajaanin Työvoimayhdistys ry Mikko Palaste
Kainuu, vara Kajaanin Työvoimayhdistys ry Jaani Rönkkö
Keski-Pohjanmaa Kokkolan Työttömät ry Anton Meriläinen
Keski-Pohjanmaa, vara Helsingin Työkanava Hety ry Ilkka Salonen
Keski-Suomi Suolahden Työttömät ry Sirpa Martins
Keski-Suomi, vara Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry Ljubov Sopanen
Lappi Ivalon Seudun Työttömät ry Arto Valo
Lappi, vara (ei varajäsentä)
Pohjois-Karjala Juuan Työttömät ry Ritva Kurkinen
Pohjois-Karjala, vara Näre ry Taina Ben Daoud
Pohjois-Pohjanmaa Eväitä Elämään ry Timo Kekkonen
Pohjois-Pohjanmaa, vara Eväitä Elämään ry Aija Autio
Pohjois-Savo Sisä-Savon Työttömät ry Jari Pesonen
Pohjois-Savo, vara Iisalmen Työvoimayhdistys ry Lauri Nissinen
Päijät-Häme (ei varsinaista jäsentä)
Päijät-Häme, vara Varissuon Työ ja Toiminta VT ry Hannu Isotalo
Satakunta Porin Seudun Työttömät ry Jari Haapaniemi
Satakunta, vara Porin Seudun Työttömät ry Marika Lahtinen
Uusimaa (ei varsinaista jäsentä)
Uusimaa, vara Helsingin Työkanava HeTy ry Heidi Ijäs
Varsinais-Suomi Turun Seudun TST ry Anne Tyni, varapj
Varsinais-Suomi, vara Varissuon Työ- ja Toiminta VT ry Jonna Lindroos

 

Työttömien Keskusjärjestö ry:n hallitus 17.4.–31.12.2019

Keski-Suomi     Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry Irma Hirsjärvi, pj
Etelä-Savo Mikkelin Työttömät ry Heikki Pyrhönen
Etelä-Savo, vara Työpajayhdistys TEKO ry Matti Siivonen
Kaakkois-Suomi (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) Imatran Työnhakijat ry Timo Mykrä
Kaakkois-Suomi (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) vara Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry Sami Hongisto
Kainuu Kajaanin Työvoimayhdistys ry Mikko Palaste
Kainuu, vara Kajaanin Työvoimayhdistys ry Jaani Rönkkö
Keski-Pohjanmaa Kokkolan Työttömät ry Anton Meriläinen
Keski-Pohjanmaa, vara Helsingin Työkanava HeTy ry Ilkka Salonen
Keski-Suomi Suolahden Työttömät ry Sirpa Martins
Keski-Suomi, vara Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry Ljubov Sopanen
Lappi Ivalon Seudun Työttömät ry Arto Valo
Lappi, vara Ivalon Seudun Työttömät ry Jaana Kursi
Pohjois-Karjala Juuan Työttömät ry Ritva Kurkinen
Pohjois-Karjala, vara Näre ry Taina Ben Daoud
Pohjois-Pohjanmaa Eväitä Elämään ry Timo Kekkonen
Pohjois-Pohjanmaa, vara Eväitä Elämään ry Aija Autio
Pohjois-Savo Sisä-Suomen Työttömät ry Jari Pesonen
Pohjois-Savo, vara Iisalmen Työvoimayhdistys ry Lauri Nissinen
Päijät-Häme Varissuon Työ ja Toiminta VT ry Hannu Isotalo
Päijät-Häme, vara Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry Pentti Kallio
Satakunta Porin Seudun Työttömät ry Jari Haapaniemi
Satakunta, vara Porin Seudun Työttömät ry Marika Lahtinen
Uusimaa Helsingin Työkanava HeTy ry Sari Siimes
Uusimaa, vara Helsingin Työkanava HeTy ry Heidi Ijäs
Varsinais-Suomi Turun Seudun TST ry Anne Tyni, varapj
Varsinais-Suomi, vara Varissuon Työ- ja Toiminta VT ry Jonna Lindroos

Valiokunnat ja työryhmät 2019

Työvaliokunta
Irma Hirsjärvi, puheenjohtaja
Ritva Kurkinen, Juuan Työttömät ry
Jari Pesonen, Sisä-Suomen Työttömät ry
Aija Autio, Eväitä Elämään ry
Jukka Haapakoski, Työttömien Keskusjärjestö ry, sihteeri 
Edunvalvontatyöryhmä
Timo Mykrä, Imatran Työnhakijat ry, puheenjohtaja
Anton Meriläinen, Kokkolan Työttömät ry
Ilkka Salonen, Helsingin Työkanava HeTy ry
Sirpa Martins, Suolahden Työttömät ry
Anne Tyni, Turun Seudun TST ry
Arto Valo, Ivalon Seudun Työttömät ry
Eija Tuohimaa, Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry
Irma Hirsjärvi, Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry
Jukka Haapakoski, Työttömien Keskusjärjestö ry, sihteeri 
Strategiavaliokunta
Hannu Isotalo, Varissuon Työ ja Toiminta VT ry, puheenjohtaja
Anton Meriläinen, Kokkolan Työttömät ry
Ilkka Salonen, Helsingin Työkanava HeTy ry
Eija Tuohimaa, Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry
Pentti Kallio, Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry
Irma Hirsjärvi, Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry
Leena Valkonen, Työttömien Keskusjärjestö ry, viestinnän asiantuntija
Jukka Haapakoski, Työttömien Keskusjärjestö ry, sihteeri 
 

 

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin

  H1: 23.1. H2: 19.2. H3: 1.3.-8.3. H4: 16.4. H5: 10.-15.5. H6: 20.-24.5. H7: 12.6. H8: 12.9. H9: 12.11. H10: 12.12.
Irma Hirsjärvi pj pj pj pj pj pj pj pj pj pj pj
Anne Tyni vpj x x x x x x x x x x
Jukka Haapakoski siht. siht. siht. siht. siht. siht. siht. siht. siht. siht. siht.
Juha Keränen siht. siht.
Varsinaiset jäsenet
Jari Haapaniemi x x x x x x x x x
Hannu Isotalo x x x x x x x x x x
Timo Kekkonen x x x x x
Ritva Kurkinen x x x x x x x x x x
Sirpa Martins x
Anton Meriläinen x x x x x
Timo Mykrä x x x x x x x x
Mikko Palaste x x x x x x x x
Jari Pesonen x x x x
Heikki Pyrhönen x x x x
Sari Siimes x x x x
Arto Valo x x x x x x x x x
Varajäsenet
Aija Autio x
Taina Ben Daoud x x x x
Sami Hongisto
Heidi Ijäs x x
Pentti Kallio x x
Jaana Kursi
Marika Lahtinen
Jonna Lindroos
Lauri Nissinen
Jaani Rönkkö x x
Ilkka Salonen x x x x x
Matti Siivonen x x
Ljubov Sopanen x x x x x

 

3.2     Liite 2. Aluejärjestöt ja jäsenyhdistykset

Työttömien Keskusjärjestön rekisteröidyt aluejärjestöt

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö
P-KTT ry
Uudenmaan Työttömien Yhdistysten Aluejärjestö –
UUTTA ry
Varsinais-Suomi:
Työ-Länsi ry

 

Työttömien Keskusjärjestöllä oli vuonna 2019 yhteensä 80 jäsenyhdistystä

Etelä-Karjala (Kaakkois-Suomi)
Imatran Työnhakijat ryLappeenrannan Seudun Työnhakijat ry
Parikkalan Työnhakijat ry
Kymenlaakso (Kaakkois-Suomi)
Etelä-Kymen Työttömät – EKYT ryKohti Työtä ry, Karhula
Kouvolan Seudun Työttömät ry
Kymijoen Tukipuu ry, Kouvola
Etelä-Pohjanmaa
Alavuden Seudun Työttömät ryJalasjärven Työnhakijat ry
Kauhavan Työnhakijat ry
Kiertoliike ry, Ähtäri
Kurikan Työnhakijat ry
Lappi
Ivalon Seudun Työttömät ryKolarin Työttömät ry
Sallan Menokkaat ry
Työtä & Turvaa ry, Tornio
Etelä-Savo
Juvan Työllistettävät ryKangasniemen Työttömät ry
Mikkelin Työttömät ry
Mäntyharjun Työttömät ry
Rantasalmen Työttömät ry
Työpajayhdistys TEKO ry, Savonlinna
Pirkanmaa
Kyrön Eloisat ryLempäälän–Vesilahden Työttömät ry
Nokian Väliasema ry
Oljenkorsi ry, Ylöjärvi
Oriveden seudun työttömät ry
Tampereen Seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry
Teemana Muutos – TeeMu ry (ent. Kangasalan Työttömät ry), Kangasala
Toijalan Seudun Työttömät ry
Kainuu
Kajaanin Työvoimayhdistys ry
Puolangan Työvoimayhdistys ry
Pohjois-Karjala
Aktiiviset Työtähakevat ry, JoensuuJuuan Työttömät ry
Kontiolahden Työttömät ry
Näre ry, Nurmes
Tohmajärven Nurkka ry
Keski-Pohjanmaa
Eläinhoitola Kotipesä ry, Kokkola
Kokkolan Työttömät ry
Pohjois-Pohjanmaa
Eväitä Elämään ry (ent. Ylivieskan Työttömien Yhdistys ry)Haapaveden Uhanalaiset Työttömien yhdistys ry
Työpetari ry, Pudasjärvi
Keski-Suomi
Jyväskylän Katulähetys ry
Jyväskylän Uusiotuote ry
Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry
Kuhmoisten Työvoimareservi ry
Pihtiputaan Työttömät ry
Saarijärven Työttömät ry
Suolahden Työttömät ry
Pohjois-Savo
Iisalmen Työvoimayhdistys ry
Kaavin Työnhakijat ry
Kiuruveden Työttömät ry
Lapinlahden Työttömien Tuki ry
Rautavaaran Työraitti ry
Sisä-Savon Työttömät ry, Suonenjoki
Suonenjoen TehdäänItse ry
Päijät-Häme
Kärkölän Työttömät ry
Orimattilan Startti-Center ry
Työapu Lahty ry, Lahti
Varsinais-Suomi
Loimaan Seudun Työttömät ry
Moniosaajat ry, Uusikaupunki
Mynämäen Seudun Työttömät Työnhakijat ry
Salon Alueen Työttömät ry
Turun Seudun TST ry
Varissuon Työ ja Toiminta VT ry
Satakunta
Kankaanpään Toimitupa ry
Porin Seudun Työttömät ry
 
Uusimaa
Audentes ry, Espoo
Elämänlaatu ry, VantaaEsittävän säveltaiteen tuki ry, Espoo
Helsingin Työkanava HeTy ry
Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta KO-TY ry
Korson Työttömät ry
Lohjan Seudun Työttömät ry
Meri-Vuosaaren Työttömät ry, Helsinki
Pop UP Poppoo ry, Tuusula
Porvoon Seudun Työnhakijat ry
Työllistyvä Vihti TyVi ry
Työttömien Liikunta: Liikauttajat ry, Helsinki
Vantaan Työnhakijat ry
Keskusjärjestöllä ei ole edustusta seuraavissa maakunnissa:
Ahvenanmaa, Kanta-Häme ja Pohjanmaa

 

3.3     Liite 3. Kannatusjäsenet

Orimattilan Hyväntekeväisyysyhdistys ry
Toimintakeskus Risteys, Sipoo
Virtain kaupunki

 

3.4     Liite 4. Työttömien Keskusjärjestö mediassa

Toimintavuoden aikana Työttömien Keskusjärjestö oli esillä 95 mediaosumassa (Google-haku ja Meltwater-mediaseuranta)

8.1.2019 Lappeenrannan Uutiset: Parjattuun aktiivimalliin aiempaa enemmän joustoa – näin työttömien opiskelu helpottuu. Huhtikuun alusta lähtien aktiivimallin piiriin tulee lisäksi uusia toimijoita, joiden järjestämä toiminta hyväksytään aktiivisuudeksi. Tällaisia toimijoita ovat muun muassa kunnat, kuntayhtymät, Työttömien keskusjärjestö, sen jäsenyhdistykset ja ammattiliitot. https://www.lappeenrannanuutiset.fi/artikkeli/734687-parjattuun-aktiivimalliin-aiempaa-enemman-joustoa-nain-tyottomien-opiskelu.

15.1.2019 Helsingin Sanomat mielipide: Monen työttömän pitää sinnitellä lähes nollatuloilla https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005965145.html.

16.1.2019 Inarilainen: Ivalon työttömien yhdistys toimii esimerkillisen aktiivisesti. Työttömien Keskusjärjetön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski tutustui Ivalon Seudun työttömien yhdistyksen toimintaan yhdessä Keskusjärjestön terveyspalveluohjaaja Ulla-Maija Kopran ja sosiaalipalveluohjaaja Veera Luodon kanssa. https://www.inarilainen.fi/uutiset/ivalon-tyottomien-yhdistys-toimii-esimerkillisen-aktiivisesti-6.238.1569993.0a2119a6c2.

23.1.2019 Kansan Uutiset: Työttömät vaativat välimaksukaton säilyttämistä. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4024325-poistaminen-luo-uutta-velkakierretta-ja-koyhyytta-tyottomat-vaativat-valimaksukaton-sailyttamista.

23.1.2019 Kaupunkimedia Aamuset: Asiakasmaksulain uudistus syrjäyttää työttömiä. https://www.aamuset.fi/uutiset/4456198/Tyottomien+Keskusjarjesto+Asiakasmaksulain+uudistus+syrjayttaa+tyottomia

23.1.2019 Uusi Suomi: ”On ällistyttävää, että hallitus ei ymmärrä luovansa mahdottoman tilanteen osalle suomalaisia” Asiakasmaksulain uudistus syrjäyttää työttömiä terveydenhoidosta, pelkää Työttömien Keskusjärjestö.  https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/kotimaa/%E2%80%9Don-%C3%A4llistytt%C3%A4v%C3%A4%C3%A4-ett%C3%A4-hallitus-ei-ymm%C3%A4rr%C3%A4-luovansa-mahdottoman-tilanteen-osalle-suomalaisia%E2%80%9D-%E2%80%93-ty%C3%B6tt%C3%B6mien-j%C3%A4rjest%C3%B6-vetoaa-perustuslakiin/ar-BBSD707.

3.2.2019 Äänekosken kaupunkisanomat Äks: Monta tonnia ruoka-apua http://aksa.fi/monta-tonnia-ruoka-apua/

6.2.2019 Kansan Uutiset: ”Ongelmana työvoiman kysynnän puute” – Työttömien järjestö kumoaisi aktiivimallin  https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4031929-ongelma-tyovoiman-kysynnan-puute-tyottomien-jarjesto-kumoaisi-aktiivimallin

8.2.2019 Kansan Uutiset: Työttömien Keskusjärjestö: Työtakuu käyttöön ja työmarkkinatukeen 300 euron korotus https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4033247-tyottomien-keskusjarjesto-tyotakuu-kayttoon-ja-tyomarkkinatukeen-300-euron-korotus

8.2.2019 Demokraatti.fi: Työttömien Keskusjärjestö: Kansalaisten oikeus työhön pitää turvata työtakuulla https://demokraatti.fi/tyottomien-keskusjarjesto-kansalaisten-oikeus-tyohon-pitaa-turvata-tyotakuulla/

12.2.2019 Lappeenrannan Uutiset: USU: Työttömistä saatu haastatteluun 75 prosenttia – ”Monelle haastattelu on tarpeeton” https://www.lappeenrannanuutiset.fi/artikkeli/744982-usu-tyottomista-saatu-haastatteluun-75-prosenttia-monelle-haastattelu-on-tarpeeton

13.2.2019 Uusi Suomi: Aktiivimalli on juuri niin eriarvoistava kuin pelättiin http://outialanko.puheenvuoro.uusisuomi.fi/269596-altiivimalli-on-juuri-niin-eriarvoistava-kuin-pelattiin

13.2.2019 STM verkkouutiset: Miten aktiivimalli muuttuu huhtikuun alussa https://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/miten-aktiivimalli-muuttuu-huhtikuun-alussa-

14.2.2019 HBL: Aktiveringsmodellen: 140 000 vill upphäva aktiveringsmodellen – utskott säger nej https://www.hbl.fi/artikel/140-000-vill-upphava-aktiveringsmodellen-utskott-sager-nej/

18.2.2019 Kansan Uutiset: Työttömät aktiivimallikeskustelun aattona: toimeentuloa täydennetään ruokajonoissa https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4038153-tyottomat-aktiivimalli-keskustelun-aattona-toimeentuloa-taydennetaan-ruokajonoissa

20.2.2019 Demokraatti.fi: Näin kävi kansalaisaloitteelle  – Työttömät pöyristyivät  https://demokraatti.fi/nain-kavi-kansalaisaloitteelle-tyottomat-poyristyivat-toiseksi-eniten-nimia-koonnut-aloite-heitetaan-romukoppaan/

21.2.2019 Kansan Uutiset Työttömien puheenjohtaja aktiivimalliäänestyksestä: ”Märkä rätti” https://demokraatti.fi/nain-kavi-kansalaisaloitteelle-tyottomat-poyristyivat-toiseksi-eniten-nimia-koonnut-aloite-heitetaan-romukoppaan/

26.2.2019 Kansan Uutiset: Työttömien Keskusjärjestö vaatii työkykyohjelmaa ja työttömien yhdenvertaista kohtelua terveyspalveluissa https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4042575-tyottomien-keskusjarjesto-vaatii-tyokykyohjelmaa-ja-tyottomien-yhdenvertaista-kohtelua-terveyspalveluissa

5.3.2019 Talouselämä: THL: Työttömien perusturva on heikentynyt tällä hallituskaudella – Vajetta paikataan toimeentulotuella jopa yli 100 e/kk https://www.talouselama.fi/uutiset/thl-tyottomien-perusturva-on-heikentynyt-talla-hallituskaudella-vajetta-paikataan-toimeentulotuella-jopa-yli-100-e-kk/e4caaf5a-2802-3d13-8698-78d39d0946a2

5.3.2019 Kansan Uutiset: Työttömien Keskusjärjestö tulistui THL:n perusturvaraportista https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4046743-onko-heikoimmassa-asemassa-olevien-elaman-kurjistaminen-uusi-toimintamalli-maassamme

25.3.2019 Lappeenrannan uutiset: Parjattuun aktiivimalliin tulee muutos aprillipäivänä. Jatkossa aktiivisuutta kerryttää myös työllistymistä tukeva toiminta, jonka järjestäjiä ovat esimerkiksi kunnat, kuntayhtymät, ammattiliitot, Työttömien Keskusjärjestö tai sen jäsenyhdistykset tai muut julkista rahoitusta saavat rekisteröidyt yhdistykset. https://www.lappeenrannanuutiset.fi/artikkeli/757136-parjattuun-aktiivimalliin-tulee-muutos-aprillipaivana.

31.3.2019 YLE uutiset: Haukuttu aktiivimalli muuttuu maanantaina – jatkossa esimerkiksi ammattiliitto, kunta tai rekisteröity yhdistys voi järjestää aktiivisuusehdon täyttävää koulutusta työttömälle Työttömien keskusjärjestö näkee viilauksista huolimatta aktiivimallissa yhä ongelmia. Järjestön mielestä aktiivisuusehtojen täyttäminen ja sitä kautta työttömien tilanne ei välttämättä helpotu muutoksen myötä. https://yle.fi/uutiset/3-10711332

31.3.2019 Uusi Suomi: Työttömien niskalenkki höllenee ensi viikolla – Muutos ei koske heti kaikkia Työtön voi täyttää työttömyysturvan aktiivisuusehdon uusilla tavoilla 1. huhtikuuta alkaen. https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/kotimaa/ty%C3%B6tt%C3%B6mien-niskalenkki-h%C3%B6llenee-ensi-viikolla-muutos-ei-koske-heti-kaikkia/ar-BBVrznX

1.4.2019 MSN-uutiset/STT: Työtön voi jatkossa kerryttää aktiivisuutta entistä useammista paikoista https://www.msn.com/fi-fi/uutiset/kotimaa/ty%C3%B6t%C3%B6n-voi-jatkossa-kerrytt%C3%A4%C3%A4-aktiivisuutta-entist%C3%A4-useammista-paikoista/ar-BBVt29c

1.4.2019 Helsingin Sanomat: Työtön voi jatkossa kerryttää aktiivisuutta entistä useammalla tavalla Esimerkiksi ammattiliiton koulutus kelpaa työllistämistä tukevaksi toiminnaksi. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006054953.html

1.4.2019 Ilta-Sanomat: Työtön voi jatkossa kerryttää aktiivisuutta entistä useammista paikoista https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006054891.html1.4.2019 MTV uutiset: Aktiivimalliin muutoksia –

1.4.2019 MTV uutiset: Työtön voi jatkossa kerryttää aktiivisuutta entistä useammista paikoista https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/aktiivimalliin-muutoksia-tyoton-voi-jatkossa-kerryttaa-aktiivisuutta-entista-useammista-paikoista/7346684#gs.n5f1h2

1.4.2019 YLE uutiset: Työtön voi nyt olla hyväksyttävästi aktiivinen ilman työviranomaisten palveluita – Kela vaatii todistuksen https://yle.fi/uutiset/3-10715901

1.4.2019 Etelä-Suomen sanomat: Työtön voi jatkossa kerryttää aktiivisuutta entistä useammista paikoista https://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2530739

1.4.2019 Karjalainen: Työtön voi jatkossa kerryttää aktiivisuutta entistä useammista paikoistahttps://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/214585

1.4.2019 Etelä-Suomen sanomat: Sipilä väläyttää avustuksia pienemmille paikkakunnille muuttaville – lue yön uutiskooste Työttömät voivat tästä päivästä alkaen kerryttää aktiivimallissa määriteltyä aktiivisuutta myös muiden kuin työvoimaviranomaisten palveluilla. Toiminnan järjestäjiksi kelpaavat esimerkiksi kunnat ja kuntayhtymät, ammattiliitot, Työttömien Keskusjärjestö jäsenyhdistyksineen tai muut julkista rahoitusta saavat rekisteröidyt yhdistykset. https://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2530753

1.4.2019 Karjalainen: Työttömille kelpuutetun aktiivisuuden kirjo laajenee tänään https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/214593

1.4.2019 Demokraatti.fi: Aktiivimalli täydentyy – myös muiden kuin työvoimaviranomaisten palvelut kelpaavat https://demokraatti.fi/aktiivimalli-taydentyy-myos-muiden-kuin-tyovoimaviranomaisten-palvelut-kelpaavat/

1.4.2019 Salon Seudun Sanomat: Työtön voi jatkossa kerryttää aktiivisuutta entistä useammista paikoista https://www.sss.fi/2019/04/tyoton-voi-jatkossa-kerryttaa-aktiivisuutta-entista-useammista-paikoista/

1.4.2019 Keskisuomalainen: Työtön voi jatkossa kerryttää aktiivisuutta entistä useammista paikoista https://www.ksml.fi/kotimaa/Ty%C3%B6t%C3%B6n-voi-jatkossa-kerrytt%C3%A4%C3%A4-aktiivisuutta-entist%C3%A4-useammista-paikoista/1349731

1.4.2019 Savon Sanomat: Työtön voi jatkossa kerryttää aktiivisuutta entistä useammista paikoista https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Ty%C3%B6t%C3%B6n-voi-jatkossa-kerrytt%C3%A4%C3%A4-aktiivisuutta-entist%C3%A4-useammista-paikoista/1349730

1.4.2019 Kansanuutiset: Aktiivimalli on lopetettava  https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4060439-aktiivimalli-on-lopetettava

2.4.2019 Pohjalainen: Työtön voi jatkossa kerryttää aktiivisuutta entistä useammista paikoista xx

7.4.2019 Etelä-Suomen sanomat: Moni työtön jää ilman maksutonta terveystarkastusta – lakisääteinen palvelu tunnetaan huonosti. Työttömillä on ollut oikeus maksuttomaan terveystarkastukseen vuodesta 2011 lähtien. https://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2532109

7.4.2019 Savon SanomatOn myös tapauksia, joissa TE-toimistotkaan eivät asiasta tiedä” – Työttömien maksuttomasta terveystarkastuksesta tiedottamisessa on parantamisen varaa

Tietoisuus työttömien oikeudesta maksuttomaan terveystarkastukseen ei ole riittävän hyvällä tasolla. Näin arvioi Työttömien Keskusjärjestön Terveydeksi-hankkeen päällikkö Katriina Lehtovaara. Valtakunnallisen hankkeen tarkoitus on lisätä tietoisuutta terveystarkastuksesta. Hankkeen osana on tehty yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa. https://www.savonsanomat.fi/savo/On-my%C3%B6s-tapauksia-joissa-TE-toimistotkaan-eiv%C3%A4t-asiasta-tied%C3%A4-%E2%80%93-Ty%C3%B6tt%C3%B6mien-maksuttomasta-terveystarkastuksesta-tiedottamisessa-on-parantamisen-varaa/1352458?pwbi=fb4ae4055080cde7a338e21bdb1b5ab5

13.4.2019 Keskisuomalainen: Työ ja toimeentulo kuuluvat kaikille: Irma Hirsjärvi mielipidekirjoitus https://www.ksml.fi/mielipide/mielipidekirjoitus/Ty%C3%B6-ja-toimeentulo-kuuluvat-kaikille/1356589

16.4.2019 Keskisuomalainen: Jyväskylässä nähtiin ensi kertaa Lindströmin raha– ja nyt Työttömien Keskusjärjestö haluaa siitä saman tien nopeasti eroon https://www.ksml.fi/kotimaa/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4ss%C3%A4-n%C3%A4htiin-ensi-kertaa-Lindstr%C3%B6min-raha-%E2%80%93-ja-nyt-Ty%C3%B6tt%C3%B6mien-Keskusj%C3%A4rjest%C3%B6-haluaa-siit%C3%A4-saman-tien-nopeasti-eroon/1358885

17.4.2019 Demokraatti.fi: Työ on enemmän kuin vain keino tulla toimeen. – Ihalainen listasi keinot työllisyyden nousuun Ajassa on liikaa eriarvoisuutta ja talouskasvu ei ole koskenut kaikkia, entinen työministeri Lauri Ihalainen (sd.) arvioi puhuessaan Työttömien keskusjärjestön vuosikokouksessa Jyväskylässä. https://demokraatti.fi/tyo-on-enemman-kuin-vain-keino-tulla-toimeen-ihalainen-listasi-keinot-tyollisyyden-nousuun/.

17.4.2019 Etelä-Suomen Sanomat/Keskisuomalainen. Tiedätkö mikä on Lindströmin raha? Työtöntä se ei lämmitä Työttömien Keskusjärjestö: Työttömät ovat resurssi, josta kannattaa pitää huolta. https://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2534608

17.4.2019 SDP Eduskunta: Lauri Ihalaisen puhe Työttömien Keskusjärjestön vuosikokouksessa https://www.sttinfo.fi/tiedote/lauri-ihalaisen-puhe-tyottomien-keskusjarjeston-vuosikokouksessa?publisherId=66784162&releaseId=69856307

17.4.2019 Viktoria Media: Työttömien Keskusjärjestön vuosikokouksen julkilausuma: Tulevan hallituksen turvattava riittävät työllisyysmäärärahat ja palvelut työttömille http://victoriamedia.fi/2019/04/17/tyottomien-keskusjarjeston-vuosikokouksen-julkilausuma-tulevan-hallituksen-turvattava-riittavat-tyollisyysmaararahat-ja-palvelut-tyottomille/

18.4.2018 Etelä-Suomen Sanomat: Lauri Ihalainen: Työttömät töihin tuntuvilla tukitoimilla Lauri Ihalaisen käden jälki näkyy tulevan hallitusohjelman työvoimapolitiikassa. https://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2534986

18.4.2019 Keskisuomalainen: Ex-työministeri Lauri Ihalainen listasi kymmenen keinoa työllisyyden parantamiseksi – yksi niistä on työllistymisseteli Eduskunnan jättävä ministeri Lauri Ihalainen (sd.) piti viimeisen puheensa kansanedustajana torstaina Jyväskylässä. Hän puhui kutsuttuna valtakunnallisen Työttömien Keskusjärjestön vuosikokouksessa Kansalaistoiminnankeskus Matarassa. https://www.ksml.fi/kotimaa/Ex-ty%C3%B6ministeri-Lauri-Ihalainen-listasi-kymmenen-keinoa-ty%C3%B6llisyyden-parantamiseksi-%E2%80%93-yksi-niist%C3%A4-on-ty%C3%B6llistymisseteli/1359805

10.5.2019 Kalajokilaakso: Ylivieskassa työttömien terveystarkastukset hoidettu esimerkillisesti. Terveydeksi-hanke on luovuttanut verenpainemittareita työttömien yhdistyksille kiertäessään ja informoidessaan työttömiä muun muassa maksuttomista terveystarkastuksista. https://www.kalajokilaakso.fi/uutinen/572058

13.5.2019 Savon Sanomat: Työttömän vaikea saada Suomessa sairauseläke. Työttömän on Suomessa huomattavasti vaikeampi päästä työkyvyttömyyseläkkeelle kuin työssä käyvän. Tilanne johtaa usein vuosia kestävään pallotteluun tukiluukulta toiselle, ja harva kielteisen päätöksen saanut työtön päätyy palkkatöihin. – On merkittävä epäkohta, että työttömänä on vaikeampi hakea työkyvyttömyyseläkkeelle kuin työssä ollessa, toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski Työttömien Keskusjärjestöstä sanoo. https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Työttömän-vaikea-saada-Suomessa-sairauseläke-–-Selvityksen-mukaan-lääkärit-pitävät-työttömiä-työn-vieroksujina/1372095?pwbi=4d2a9d234d4a1a1f8510e462df922392&fbclid=IwAR0rodr0GTbb_iLIDH3mPsgGfabHyFaFpnxAqR0MzuA30x4QCwPZqX_76uo

21.5.2019 Demokraatti.fi: Työttömien Keskusjärjestö tiukkana: ”absurdi aktiivimalli” hiiteen ja kunnon panostus palveluihin. –”Työllisyyspalvelujen alekori on koluttu” https://demokraatti.fi/tyottomien-keskusjarjesto-tiukkana-absurdi-aktiivimalli-hiiteen-ja-kunnon-panostus-palveluihin-tyollisyyspalvelujen-alekori-on-koluttu/

21.5.2019 Kansan Uutiset: Työttömien Keskusjärjestö: Aktiivimalli lopetettava välittömästi https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4086806-tyottomien-keskusjarjesto-aktiivimalli-lopetettava-valittomasti

23.5.2019 Lappeenrannan Uutiset: Harapaisissa jaetaan perjantaina 3700 kiloa evästä EU:n ruokakassien muodossa – ”Tarpeeseen tämä tulee” Työttömien Keskusjärjestö ry on jakanut jäsenyhdistystensä kautta EU:n ruoka-apua valtakunnallisesti vuodesta 1996 lähtien. https://www.lappeenrannanuutiset.fi/artikkeli/772199-harapaisissa-jaetaan-perjantaina-3700-kiloa-evasta-eun-ruokakassien-muodossa

28.5.2019 Etelä-Suomen sanomat/Päijät-Häme: Aktiivimallileikkuri osuu Päijät-Hämeessä joka kolmanteen https://www.ess.fi/uutiset/paijathame/art2543722

30.5.2019 Etelä-Suomen sanomat / Päijät-Häme: Tervemenoa, työttömien aktiivimalli – Asiantuntijoilta murhaavaa arvostelua. Epäoikeudenmukainen, tehoton ja työttömiä jakava. Näin luonnehtii aktiivimallia Työttömien keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski. Häneltä ei irtoa Sipilän hallituksen luomukselle nelosta korkeampaa arvosanaa. https://www.ess.fi/uutiset/paijathame/art2544237

4.6.2019 Kansan Uutiset: Työttömien Keskusjärjestö: Hyvä että aktiivimalli leikkureineen puretaan https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4093847-tyottomien-keskusjarjesto-hyva-etta-aktiivimalli-leikkureineen-puretaan

9.6.2019 YLE uutiset: Työttömyysetuuden porrastuksesta nopea korjausliike vihattuun aktiivimalliin? Rahaa ensin enemmän, lopussa vähemmän – Työtön: ”Tosi epäreilua. Ei ole oma syy, jos ei saa töitä” Hallitusohjelman kirjaus ei ollut todellakaan sitä, mitä työttömät odottivat. Kiistelty työttömien aktiivimalli puretaan vasta sitten, kun uusi korvaava malli on löytynyt. Työttömille tämä oli iso pettymys. https://yle.fi/uutiset/3-10822765

10.6.2019 Kansan Uutiset: Pekoselta selkeä linjaus: aktiivimalli puretaan ”niin nopeasti kuin mahdollista” Asian valmistelu on jo aloitettu ministeriössä, sosiaali- ja terveysministeri vahvistaa. Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi totesi maanantaina Ylen uutisesta, että ”kyse on medialukutaidosta, mutta juttu ei ollut niin selvä kuin uutisen ehkä kannattaisi olla”. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4096875-pekoselta-selkea-linjaus-aktiivimalli-puretaan-niin-nopeasti-kuin-mahdollista

27.6.2019 Verkkolehti.fi: Näin työttömille tarjotaan tietoa terveystarkastuksista https://www.verkkouutiset.fi/nain-tyottomille-tarjotaan-tietoa-terveystarkastuksista/

5.7.2019 Radio Suomen Päivä Miten onnistuu työttömän lomailu? Haastattelussa puheenjohtaja Irma Hirsjärvi https://areena.yle.fi/150169765?fbclid=IwAR3TZwL38j1KnyQcxPwNQoaH1A2Ah6J8uyQmvK7nPE56FnIobIYQdORDxdQ

31.7.2019 Rakentaja-lehti: Joko työttömän elämä helpottuu? Työttömyyttä kannattaisi torjua jo töissä ollessa. Haastattelussa toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski. https://rakennusliitto.fi/2019/07/31/joko-tyottoman-elama-helpottuu/?fbclid=IwAR2yUG-Z2UyAhPnvBAZ_mc_DSRB3wNTWACygb3eCzqCYjKCg-x6oi4HuEAI

20.8.2019 Ylä-Karjala: Unettomuus on laaja käsite, Haastattelussa terveyspalveluohjaaja Ulla-Maija Kopra, Terveydeksi-hanke https://tyottomat.fi/wp-content/uploads/2019/04/Yla-Karjala-Ulla-Maija-Kopra-190820.pdf

31.8.2019 Taloussanomat: Ikääntyneiden työttömien määrä liki kolminkertaistui vuosikymmenessä, mutta silti aiempaa harvempi 60–64-vuotias on eläkkeellä. Työttömien keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi muistuttaa, että ikääntynyt työtön on rekrytoinnissa heikoilla. https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006223058.html

8.9.2019 Kaleva: Puheenaihe: Ovatko varakkaat etääntyneet arjesta? ”Me kaikki elelemme omissa maa­il­mois­sam­me, jotka kohtaavat toisiaan osittain ja osittain eivät” Työttömien Keskusjärjestö ry:n toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski toteaa, että työttömän arki on niukkuuden talouden pyörittämistä. https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/puheenaihe-ovatko-varakkaat-etaantyneet-arjesta-me-kaikki-elelemme-omissa-maailmoissamme-jotka-kohtaavat-toisiaan-osittain-ja-osittain-eivat/826407/

12.9.2019 Verkkouutiset.fi: Yle: Työnantajat vastustavat aktiivimallin kumoamista. Työttömien Keskusjärjestön mukaan aktiivimallilla ”potkitaan maahan kaatunutta”, ja se on ”pelkkää nöyryyttämistä, kyykytystä, alistamista”. https://www.verkkouutiset.fi/yle-tyonantajat-vastustavat-aktiivimallin-kumoamista/.

12.9.2019 Yle uutiset: Aktiivimallin kumoamiselle vankka kannatus – ”potkitaan maahan kaatunutta, sortoa, kyykytystä, alistamista” Työttömien Keskusjärjestö puolestaan listasi lausunnossaan työttömien kokemuksia aktiivimallista: – Potkitaan maahan kaatunutta, pelkkää nöyryyttämistä, kyykytystä, alistamista. https://yle.fi/uutiset/3-10964528

12.9. Verkkouutiset.fi: Yle: Työnantajat vastustavat aktiivimallin kumoamista. Työttömien Keskusjärjestön mukaan aktiivimallilla ”potkitaan maahan kaatunutta”, ja se on ”pelkkää nöyryyttämistä, kyykytystä, alistamista”. https://www.verkkouutiset.fi/yle-tyonantajat-vastustavat-aktiivimallin-kumoamista/.

13.9.2019 Yle Radio Suomen Päivä: Työttömät haluavat selvityksen palkkatuesta. Haastattelussa toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski. https://areena.yle.fi/1-50251927.

13.9.2019 Kansan Uutiset: Yle: Palkkatukeen lisää paukkuja – Työttömien Keskusjärjestö pitää keinoa merkittävänä työttömyyden katkaisemisessa: Työttömien Keskusjärjestö kannattaa palkkatukea. Sen mukaan palkkatuen vaikuttavuus on muutakin, kuin työllistymistä avoimille työmarkkinoille. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4136983-yle-palkkatukeen-lisaa-paukkuja-tyottomien-keskusjarjesto-pitaa-keinoa-merkittavana-tyottomyyden-katkaisemisessa

17.9.2019 Keskisuomalainen: Pitkäaikaistyöttömän voi palkata ilman määräaikaisuuden perustetta – kukaan ei tiedä, kuinka paljon tätä mahdollisuutta käytetään. Haastattelussa toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski https://www.ksml.fi/kotimaa/Pitk%C3%A4aikaisty%C3%B6tt%C3%B6m%C3%A4n-voi-palkata-ilman-m%C3%A4%C3%A4r%C3%A4aikaisuuden-perustetta-%E2%80%93-kukaan-ei-tied%C3%A4-kuinka-paljon-t%C3%A4t%C3%A4-mahdollisuutta-k%C3%A4ytet%C3%A4%C3%A4n/1437226 (sama uutinen myös Karjalaisessa ja Savon Sanomissa)

18.9.2019 YLE uutiset: 22-vuotias Joonas Pesu jäi työttömäksi ja sitten koukkuun frisbeegolfiin – siivouspesti antoi elämän takaisin: ”Juoksin 8 tuntia kiekon perässä” Haastattelussa toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski. https://yle.fi/uutiset/3-10976571

19.9.2019 Kansan Uutiset: Työttömien keskusjärjestöltä kiitosta budjetille: Suunta oikea, rahaa ei tarpeeksi https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4139646-tyottomien-keskusjarjestolta-kiitosta-budjetille-suunta-oikea-rahaa-ei-tarpeeksi

26.9.2019 Palvelualojen ammattiliitto: Onko sinulla kokemuksia arkipäivän köyhyydestä?Osallistu kirjoituskilpailuun. Kirjoituskilpailua ovat tukeneet EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto, MIELI Suomen Mielenterveys ry, Työttömien Keskusjärjestö ry, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Suomen Setlementtiliitto ry, Takuusäätiö, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Kirkon Diakonia ja sielunhoito, Suomen Punainen Risti sekä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. https://www.pam.fi/uutiset/onko-sinulla-kokemuksia-arkipaivan-koyhyydesta-osallistu-kirjoituskilpailuun.html

1.10.2019 Aamuset: Kolmelle järjestölle 1,2 miljoonaa euroa valtion avustusta ruoka-apuun. Työttömien Keskusjärjestö on yksi tuen saajista. https://aamuset.fi/artikkeli/4719496/Kolmelle+jarjestolle+12+miljoonaa+euroa+valtionavustusta+ruokaapuun

1.10.2019 Vastuullisuusuutiset: Kolmelle järjestölle 1,2 miljoonaa euroa avustusta ruoka-apuun. https://www.vastuullisuusuutiset.fi/crnet/inpage.jsp?id=53559

1.10.2019 Österbottens Tidning: Social- och hälsovårdsministeriet beviljade 1,2 miljoner euro i statsunderstöd för mathjälp https://www.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/320315

1.10.2019 Vasabladet: Social- och hälsovårdsministeriet beviljade 1,2 miljoner euro i statsunderstöd för mathjälp  https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/320315

2.10.2019 Diakonia-lehti (paperilehti) Terveydeksi-hanke kuuntelee työttömiä ja ohjaa palveluihin. Teksti Katriina Lehtovaara ja Leena Valkonen.

11.10.2019 Must Read: ”Suureen harppaukseen toimet eivät johda” – hallituksen keinot osatyökykyisten töihin saamiseksi ovat oikeita, mutta ovatko ne riittäviä? Haastattelussa toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski. https://www.mustread.fi/artikkelit/suureen-harppaukseen-toimet-eivat-johda-hallituksen-keinot-osatyokykyisten-toihin-saamiseksi-ovat-oikeita-mutta-ovatko-ne-riittavia/.

14.10.2019 MTV Live/MTV uutiset: Yli kolme vuotta työttömänä ollut Jaana on lähettänyt 170 työhakemusta: ”Yli viisikymppisenä olet ongelmajätettä”. Haastattelussa myös toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski. Työttömien Keskusjärjestö on huolissaan tutkimustuloksista, joiden mukaan 18-vuotiailla on edessään 4,1 vuoden työttömyysodote.https://www.mtv.fi/sarja/mtv-uutiset-live-33001002003/yli-kolme-vuotta-tyottamana-ollut-jaana-on-lahettanyt-170-tyohakemusta-yli-viisikymppisena-olet-ongelmajatetta-1156860

14.10.2019 MTV Live/MTV uutiset: Helsinkiläinen Jaana Saikkonen on ollut työttömänä yli kolme vuotta ja lähettänyt 170 hakemusta, tuloksetta. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/jaana-on-ollut-tyottomana-yli-kolme-vuotta-ja-lahettanyt-170-tyohakemusta-tuloksetta-kohtelu-on-ollut-noyryyttavaa-olen-56-vuotias-se-on-jo-ongelmajatetta-tyomarkkinoilla/7588352#gs.9karyp

24.10.2019 Kansan Uutiset: Työttömien keskusjärjestön Haapakoski: ”Palkkatuen kysyntä kasvaa, kun henkilötyövuosikatto poistuu” Palkkatuen merkityksestä työllistäjänä käydään kädenvääntöä. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4157476-tyottomien-keskusjarjeston-haapakoski-palkkatuen-kysynta-kasvaa-kun-henkilotyovuosikatto-poistuu

1.11.2019: Terveydenhoitaja-lehti: Työttömien terveystarkastukset – mitä voisimme tehdä paremmin? (paperilehti)

1.11.2019 Victoria Media: Työttömien Keskusjärjestö: Näennäisaktiivisuuden sijaan henkilökohtaista palvelua. http://victoriamedia.fi/2019/11/01/tyottomien-keskusjarjesto-naennaisaktiivisuuden-sijaan-henkilokohtaista-palvelua/.

1.11.2019 Yle Areena: Annmarie Korhonen lukee ensi vuoden loppupuolella pinon kirjoja. Työttömien yhdistys, Suonenjoen TehdäänItse ry on pyörittänyt ruoka-apua paikkakunnalla viime vuodet. Yhdistys on lopettelemassa toimintaansa. Annmarie Korhonen kertoo ajatuksiaan Marianne Mattilan haastattelussa.
https://areena.yle.fi/audio/1-50339104.

2.11.2019 Yle uutiset: Työttömien yhdistykset lopettavat toimintansa, kun vetäjät vanhenevat – uusia jatkajia ei löydy ja asia ei kiinnosta nuoria. Työttömien yhdistysten määrä on lähes puolittunut kymmenen viime vuoden aikana. Haastattelussa Jukka Haapakoski. https://yle.fi/uutiset/3-11046907.

11.11.2019 Äänekosken kaupunkisanomat Äks: Työttömien järjestöissä pidetään työllisyyden kuntakokeilua tervetulleena ajatuksena. Valtakunnallisen Työttömien keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi ja Suolahden Työttömät ry:n työnohjaaja Sirpa Martins toivottavat työllisyyden kuntakokeilun tervetulleeksi. http://aksa.fi/tyottomien-jarjestoissa-pidetaan-tyollisyyden-kuntakokeilua-tervetulleena-ajatuksena/.

1.12.2019 Aamulehti, mielipidekirjoitus: Niukkuudessa elävien terveydenhuollosta huolehdittava. Työttömien Keskusjärjestö ja Terveydeksi-hanke. https://www.aamulehti.fi/a/b8d32eb5-2853-494c-9034-7849adaf0861

1.12.2019 Lapin Kansa, mielipidekirjoitus: Niukkuudessa elävien terveydenhuollosta huolehdittava.
https://www.lapinkansa.fi/lukijalta-niukkuudessa-elavien-terveydenhuollosta/402310

7.12.2019 Yle uutiset: Tuhannet työttömät odottaneet korvauksia kuukausia. Haastattelussa Jukka Haapakoski. https://www.verkkouutiset.fi/yle-tuhannet-tyottomat-odottaneet-korvauksia-kuukausia/.

12.12.2019 Viktoria media: Työttömien Keskusjärjestö: Yhteiskunnalla ei ole varaa järjestötoiminnan alasajoon. https://www.y-lehti.fi/uutiset/nayta/19239.

16.12.2019 Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti, kolumni: Aktiivimalli on yrittäjän elinehto https://www.y-lehti.fi/uutiset/nayta/19239

16.12.2019 Pohjalainen, mielipidekirjoitus: Niukkuudessa elävien terveydenhuollosta on huolehdittava.
https://www.pohjalainen.fi/mielipide/yleisolta/lukijoilta-niukkuudessa-elavien-terveydenhuollosta-on-huolehdittava-1.3188318

29.12.2019 Kymen Sanomat, mielipidekirjoitus: Niukkuudessa elävien terveydenhuollosta on huolehdittava https://kymensanomat.fi/mielipide/lukijalta/e966f83b-4894-444e-846d-659bf30db772

nuoli