Toimintakertomus 2021

Puheenjohtaja: Irma Hirsjärvi. Toiminnanjohtaja: Jukka Haapakoski.

 

Työttömien Keskusjärjestö ry

Rahakamarinportti 3 A, 3. krs, 00240 Helsinki
Puh. 040 547 7090
Y-tunnus: 1003909-9

 

Jukka Haapakoski, toiminnanjohtaja, 050 577 2580
Juha Keränen, järjestösihteeri, 040 547 7090
Leena Valkonen, viestinnän asiantuntija, 044 717 7277
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@tyottomat.fi
www.tyottomat.fi
Facebook: #tyottomat
Twitter: @tyottomat
Instagram: tyottomienkeskusjarjesto

Kansikuva: Työttömien Keskusjärjestön 30v-juhlan palkitut (Kuva: Jouko Vatanen)

 

1        Toiminta

Työttömien Keskusjärjestö ry on työttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien edunvalvontajärjestö.

Keskusjärjestö toimii työttömyyden asiantuntijana ja työttömien työnhakijoiden edunvalvojana, vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun sekä järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia, seminaareja sekä koulutusta. Työttömien Keskusjärjestöön kuului vuoden 2021 lopussa 71 jäsenyhdistystä, joissa oli yhteensä 3341 maksavaa jäsentä.

Jäsenyhdistysten toimintoihin osallistuu huomattava määrä muitakin ihmisiä, kuin jäsenmaksun maksavia jäseniä. Ruoka-apua sai Työttömien Keskusjärjestön EU:n ruokaa jakavien yhdistysten arvion mukaan toimintavuoden aikana 44 322 vähävaraista ihmistä. Yhdistysten kautta työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin palkkatukityöhön, kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeiluun osallistui 854 henkilöä vuonna 2021 (kyselyyn vastasi 34 yhdistystä eli vajaa puolet jäsenyhdistyksistä). Koronaepidemia rajoitti työllisyystoimenpiteisiin osallistumista.

Terveydeksi 2.0 -hankkeen ja Kaikki Kunnossa hankkeen toiminta on raportoitu kohdassa Hankkeet

Työttömien Keskusjärjestö 30-vuotisjuhlavuoden toiminnan painopisteinä olivat:

 1. Edunvalvonta – työttömän asialla 30 vuotta
 2. Työttömien yhdistykset 30 vuotta – jäsenjärjestöjen toimintaedellytysten vaaliminen ja kehittäminen.

 

1.1     Hallinto

Hallituksen, palkatun henkilökunnan ja jäsenyhdistysten tehtävänä on toteuttaa Työttömien Keskusjärjestön tavoitteita: vähentää työttömyyttä, parantaa työttömien toimeentuloa, edistää työttömien henkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä yhdenvertaista kansalaisuutta.

Keskusjärjestön puheenjohtajana toimi Irma Hirsjärvi (Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry, Jyväskylä/Suolahden Työttömien Yhdistys, Suolahti) ja varapuheenjohtajana Ritva Kurkinen (Näre ry, Nurmes).

Työttömien Keskusjärjestön vuosikokous pidettiin 15.4.2021 ZOOM-yhteydellä etätilaisuutena. Vuosikokouksessa oli mukana 38 virallista kokousedustajaa 15 jäsenyhdistyksestä. Edustajavaltuudet todettiin nimenhuudon pohjalta äänellä ja kuvalla.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja hyväksyttiin sääntömuutos pykälään 7. Lisäys sääntöihin on seuraava: Voidakseen käyttää kokouksessa äänioikeutta jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen etukäteen Keskusjärjestölle viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.

Vuosikokouksessa hyväksyttiin Työttömien Keskusjärjestön strategia vuosille 2021–2025. Lisäksi ilmoitettiin, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö on lupautunut Työttömien Keskusjärjestön 30-v juhlavuoden suojelijaksi.

Hallitus piti vuonna 2021 yhteensä 10 kokousta. Sähköpostikokouksia niistä oli 4 kokousta. Pöytäkirjoihin merkittiin 120 pykälää.

Työttömien Keskusjärjestön tilintarkastajana toimi Jyrki Koivunen, HTM ja hänen varallaan Markku Heikkilä, HTM. Tositetarkastajina toimivat Ulla Raitimo ja Ritva Kurkinen.

Keskusjärjestössä työskentelivät toimintavuonna seuraavat henkilöt:

Jukka Haapakoski, toiminnanjohtaja
Juha Keränen, järjestösihteeri
Leena Valkonen, viestinnän asiantuntija
Timo Krohn, toimistotyöntekijä (osa-aikainen, 1.3.2021 asti)

Katriina Lehtovaara, hankepäällikkö, Terveydeksi 2.0 -hanke
Ulla-Maija Kopra, terveyspalveluohjaaja, Terveydeksi 2.0 -hanke
Veera Luoto, sosiaalipalveluohjaaja, Terveydeksi 2.0 -hanke

Heli Niromaa, hankekoordinaattori, Kaikki Kunnossa -hanke

 

1.2     Edunvalvonta ja vaikuttaminen

Työttömien edunvalvonta on järjestön päätehtävä. Se rakentuu jäsenyhdistysten viestien välittämisestä päättäjille, vaikuttamalla valtionhallinnon työryhmissä, eduskunnan valiokunnissa, erilaisissa yhteistyöverkostoissa sekä mediassa siten, että työttömien ja työttömien yhdistysten ääni tulee kuulluksi, kun päätöksiä tehdään.

Covid-19 maailmanlaajuinen koronaepidemia vaikutti edelleen koko toimintavuoden ajan keskusjärjestön ja sen jäsenjärjestöjen toimintaedellytyksiin. Työttömien Keskusjärjestön henkilöstö työskenteli pääosin koko vuoden 2021 etänä ja oli koko ajan normaalisti töissä. Jäsenyhdistykset pitivät toimintaa yllä huomioiden kulloinkin voimassa olleet koronarajoitukset. Työttömien Keskusjärjestö piti yllä aktiivista vuoropuhelua sekä jäsenyhdistysten että viranomaisten kesken sekä arvioi ja lausui hallituksen esityksiä koronaan liittyen.

Keskusjärjestön toimintavuosi edunvalvonnassa käynnistettiin heti alkuvuodesta 13.1.2021 pidetyllä työministeri Tuula Haataisen, työ ja elinkeinoministeriön ja KEHA-keskuksen yhteisellä pyöreän pöydän keskustelulla työvoimapalveluista.

Kirjeitä työministerille 13.1.2021 (Kuva: Leena Valkonen)

Kirjeitä työministerille 13.1.2021 (Kuva: Leena Valkonen)

 

Tilaisuuden teemana oli Kirjeitä työministerille. Aiheita ja kysymyksiä yhteiseen pöytään oli koottu jäsenyhdistyksiltä. Hybridinä järjestettyyn tilaisuuteen osallistui yhteensä 58 henkilöä; työttömiä kokemusasiantuntijoita, TE-toimistojen ja KEHA-keskusten henkilöstöä sekä järjestöjen asiantuntijoita.

Pienryhmissä kuultiin työttömien ongelmia ja kysymyksiä ja pohdittiin niihin ratkaisuja. Ongelmista ja ratkaisuesityksistä koottiin matriisimuotoinen taulukko, joka toimitettiin työ- ja elinkeinoministeriöön jatkotyöskentelyä varten. Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Työttömien Keskusjärjestö, kirkon diakoniatyö ja Kuka kuuntelee köyhää -verkosto. Tilaisuuden video- ja muuta materiaalia tallennettiin verkkosivuille.

Kuntavaalit pidettiin 18.4.2021. Työttömien Keskusjärjestö kokosi oman vaalimateriaalin ja teesit kannustaakseen työttömien yhdistysten jäseniä ehdokkaaksi vaaleissa ja kannustaen kansalaisia äänestämään. Yhdistysten käyttöön tehtiin kysymysrunko ehdokkaille ja vaalijuliste omien paikallisten tapahtumien järjestämisen tueksi.

Syksyllä 2021 loka–marraskuun aikana järjestettiin edunvalvontakierros poliittisille päättäjille, ammattiyhdistysliikkeelle sekä elinkeinoelämän vaikuttajille tuoden esille työttömien näkökulmaa vireillä oleviin ajankohtaisiin kysymyksiin. Työttömien Keskusjärjestön toimisto kokosi aineiston, joka esiteltiin saman sisältöisenä kaikille tavatuille ryhmille.

Eduskuntaryhmistä tavattiin kaikki poliittiset ryhmät lukuun ottamatta yhden hengen ryhmittymiä. Eduskuntaryhmistä tapaamisiin osallistui yhteensä 78 kansanedustajaa tai avustajaa.

Ammattiyhdistysliikkeestä tavattiin Akavan, SAK:n ja STTK:n edustajia. Lisäksi tavattiin Elinkeinoelämän keskusliiton ja Suomen Yrittäjien edustajia. Tapaamiset toteutettiin suurimmaksi osaksi etänä, osa oli lähitapaamisia. Osallistujat pitivät vuorovaikutusta ja keskusteluja tarpeellisina ja käytäntöä halutaan jatkaa.

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski osallistui työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus ja kulttuuriministeriön yhdessä järjestämään Osaamisen tunnistamisen työryhmän kuulemistilaisuuteen 11.11.2021. Kysymyksinä olivat: mitkä ovat osaamisen tunnistamisen nykyiset haasteet ja mahdolliset ongelmat sekä miten nämä ovat ratkaistavissa?

Työttömien Keskusjärjestö sai pyynnön ja osallistui syksyllä YK:n köyhyyttä ja ihmisoikeuksia käsittelevän erityisraportoijan Oliver De Schutterin tutkimukseen, jossa selvitettiin, miksi sosiaaliturvaan oikeutetut eivät hyödynnä oikeuksiaan tai eivät päädy hyötymään niistä. Erityisraportti julkaistaan maailmanlaajuisesti vuoden 2022 alkupuolella. Se esitellään YK:n ihmisoikeusneuvostolle kesäkuussa 2022.

Maan hallitus linjasi keväällä 2021, että työllisyyspalvelut siirtyvät kuntien järjestämisvastuulle vuonna 2024. Työttömien Keskusjärjestö seuraa TE-2024 uudistusta.

Loppuvuodesta 2021 laadittiin jäsenyhdistyksille vaaliteesit ja materiaalia tammikuussa 2022 pidettäviä aluevaaleja varten. Keskusjärjestö kannusti osallistumaan vaaleihin sekä ehdokkaana että äänestäjänä. Kyseessä oli työttömien kannalta merkittävät vaalit, koska sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät hyvinvointialueille 2023. Työttömien terveystarkastus, työkyvyn arviointi ja ylläpito sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen saanti olivat työttömien työnhakijoiden kannalta keskeisiä kysymyksiä.

Vuoden lopulla Työttömien Keskusjärjestö käynnisti selvityksen työttömien työnhakijoiden kokemuksista julkisista sekä kuntien että TE-toimiston työllisyyspalveluista.

 

Vaikuttaminen verkostoissa ja yhteistyöryhmissä

Osallistuminen SOSTE:n taustaryhmiin: Työttömien Keskusjärjestö on osallistunut valtakunnalliseen vaikuttamistyöhön SOSTE:n taustaryhmissä. Taustaryhmät käsittelivät ministeriöiden alatyöryhmien työskentelyn tuloksia. Niissä käsiteltiin sosiaaliturvan uudistamisen työryhmässä sosiaaliturvauudistusta sekä työllisyyden edistämisen ryhmässä palveluita, etuuksia ja osallisuutta.

Keskusjärjestön edustajana sosiaaliturvakomitean SOSTE:n taustaryhmässä on viestinnän asiantuntija Leena Valkonen ja palvelut, etuudet ja osallisuus -ryhmässä toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski.

Sosiaaliturvakomitean jaostoille koottiin tausta-aineistoa mm. seuraaviin kokonaisuuksiin:

 • sosiaaliturvan ongelmien määrittely
 • palvelujen ja etuuksien yhteensovittaminen
 • viimesijainen turva, perusturva ja asuminen
 • jatkuva oppiminen ja osaaminen

Lisäksi Työttömien Keskusjärjestö kokosi oman tausta-aineiston ja ehdotukset nopeimmista uudistuksista liittyen sosiaaliturvakomitean teemoihin.

 

Ryhmässä palvelut, etuudet ja osallisuus käsiteltiin mm.

 • Työkanava Oy:n perustaminen osatyökykyisille
 • palkkatukiuudistus
 • kotoutumisohjelman uudistus
 • TYP-palvelu-uudistus

 

Järjestösihteeri Juha Keränen osallistui Sitra Labin Demokratian kapeikot Enemmän kuin ruokaa -tiimin työskentelyyn. Ohjelmassa etsittiin keinoja saada ruoka-avun asiakkaiden ääni paremmin kuuluviin. Tiimin muut osallistujat olivat Osallistava yhteisö, Sininauhaliitto, Vantaan Yhteinen pöytä sekä Kirkkopalvelut. Kummeina olivat Erätauko, Yhteisvastuu ja Terveydeksi 2.0 -hanke. Ruoka-avussa kohdataan taloudellisesti ja sosiaalisesti heikoimmassa asemassa olevia. SitraLab järjesti 15.6.2021 Erätauko-dialogitilaisuus, johon osalliseksi kutsuttiin mm. sidosryhmiä ja työttömiä köyhyyttä kokeneita henkilöitä. Tilaisuuteen osallistui 103 henkilöä. Enemmän kuin ruokaa -tiimin tavoitteena oli mallintaa osallisuutta edistäviä käytäntöjä ruoka-avun asiakkaiden ja päättävien viranomaisten välillä.

STM:n rahoittaman ruoka-avun kansallisen järjestökoordinaation kehittämiseen vuodelle 2022 -verkostoon valittiin edustajaksi järjestösihteeri Juha Keränen. Verkoston vetäjäorganisaatioksi valikoitui Suomen Punainen Risti ja sen tarkoituksena on luoda järjestökoordinaatiopohjainen toimintamalli ja yhtenäistää ruoka-aputoimintakenttää. Hanke kartoittaa mahdollisuuksia valtakunnallisen logistiikan kehittämiseen. Hanke ei jaa STM:n valtionavustuksia, mutta perustettava neuvottelutoimikunta voisi olla tukemassa avustuspäätösten tekemisessä.

 

Vaikuttamista Suomen köyhyyden vastaisen verkoston EAPN-Finin kautta

Työttömien Keskusjärjestöllä on hallituspaikka Suomen köyhyyden vastaisessa verkostossa EAPN-Finissä. Verkosto pyrkii toiminnallaan edistämään syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhassa olevien asemaa ja edistämään sosiaalisia oikeuksia, perusturvaa, hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista.

Keskusjärjestön edustajana EAPN-Finin hallituksessa on puheenjohtaja Irma Hirsjärvi. Lisäksi hallituksen jäsenenä on Anne Tyni Turun Seudun TST ry:stä.

Leena Valkonen on osallistunut EAPN-Finin työhön Keskusjärjestön erillisellä toimeksiannolla mm. Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä sekä Kuka Kuuntelee Köyhää verkoston tapahtumien organisoinnissa ja viestinnässä.

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä tilaisuus toteutettiin Työttömien Keskusjärjestön, EAPN-Finin, Kuka Kuuntelee köyhää -verkoston sekä Kirkon diakoniatyön yhteistyönä 12.10.2021 hybridimallilla lähi/etätapahtumana Kirkon talossa Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui kymmenen kansanedustajaa tai heidän avustajaansa. Paikalla oli 30 ja verkkotapahtumassa mukana 45 osallistujaa. Tilaisuuden avasi paikan päällä sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen.

Tilaisuudesta julkaistiin yhteinen mediatiedote. Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat kohtasivat – päättäjät toivovat vuoropuhelun syventyvän ja jatkuvan | EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto

MTV-Live teki paikalta suoran lähetyksen ja aihe oli esillä MTV:n pääuutislähetyksissä illan aikana. Maailman Kuvalehti julkaisi 13.10. köyhyydestä laajan, Heidi Nummen tekemän artikkelin Köyhyys Suomessa on syventynyt − silti moni pitää sitä ihmisen omana vikana.

Köyhyyttä kokeneiden eurooppalainen yhteistyötapaaminen järjestettiin etätapahtumana 24.–25.11.2021 Tilaisuuteen osallistui Suomesta viiden hengen delegaatio. Mukana delegaatiossa oli TST ry:n edustaja Anne Tyni, joka toimi Suomen verkoston koordinaattorina.

Verkosto kokosi ja julkaisi syksyllä Köyhyysvahti 2021 -raportin suomeksi ja englanniksi Suomen köyhyysraportti 2021 (eapn.fi). Työttömien Keskusjärjestö on osallistunut raportin kokoamiseen ja viestintään.

Verkosto vaatii, että Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelman mukaan 15 miljoonan ihmisen pitäisi päästä pois köyhyys- ja syrjäytymisriskistä 2030 mennessä. Vuonna 2019 EU-maissa 92,4 miljoonaa ihmistä, 21,1 prosenttia väestöstä eli köyhyys- tai syrjäytymisriskissä. Koronapandemian pelätään kasvattaneen lukua.

 

Suomi.fi sivuston työttömyysverkosto

Työttömien Keskusjärjestön viestintä ja hankeasiantuntijoita on ollut syksystä 2021 mukana Suomi.fi-sivuston työttömyysverkostossa, jossa kehitetään verkkoon työttömyysaiheista opasta. Hankkeen taustalla on Digi- ja väestötietovirasto. Opas julkaistaan vuonna 2022.

 

Vaikuttamista lainsäädäntöön

Toimintavuoden aikana maan hallitus teki useita merkittäviä lainsäädännöllisiä esityksiä työllisyyden edistämiseen sekä työttömien perusturvaan, hyvinvointiin sekä oikeudenmukaiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun liittyen. Työttömien Keskusjärjestö kävi useita keskusteluja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa valmistelussa olevasta ns. pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista. Lakiesitys annettiin lopulta vuoden 2021 lopussa. Toinen merkittävä uudistus liittyi osatyökykyisten työmahdollisuuksia parantavan valtioyhtiön Työkanava Oy:n perustamiseen.

Työllisyyden kuntakokeilu alkoi maaliskuussa 2021. Kokeilussa on mukana 25 kokeilualuetta (118 kuntaa).  Keskusjärjestö kiinnitti aiemmissa lausunnoissaan huomiota erityisesti resurssien riittävyyteen sekä työttömän katkeamattoman työllisyyspolun luomiseen sekä järjestöjen rooliin kuntien kumppanina työllisyyspalveluissa. Työttömien Keskusjärjestön hallitus teki vahvan kannanoton työllisyyden kuntakokeilun käynnistymisen hitaudesta, mikä käynnisti julkisen keskustelun työllisyyden kuntakokeilun tilasta.

Keskusjärjestö antoi vuonna 2021 yhteensä 23 lausuntoa ministeriöille ja eri valtionhallinnon työryhmille. Valiokuntien kuulemisia järjestettiin etäyhteydellä ja loppuvuodesta myös lähitapaamisena, joihin toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski osallistui.

Lausuntoja laadittiin mm. hyvinvointialueiden perustamisesta, sote-lakipaketista, Suomen kestävän kasvun ohjelmasta sekä järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämisestä ja yhdenmukaistamisesta.

 

Työttömien Keskusjärjestö ry, lausunnot 2021

https://tyottomat.fi/ajankohtaista/lausunnot/

18.11.2021 Lausunto työelämä ja tasa-arvovaliokunnalle koskien pohjoismaista työvoimapalveluiden mallia. (HE 167/2021 vp)
10.11.2021 Lausunto työelämä ja tasa-arvovaliokunnalle lakiesityksestä Työkanava Oy -nimisestä osakeyhtiöstä ja siihen liittyviksi laeiksi HE 198/2021 vp
26.10.2021 Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esitykseen koskien pohjoismaista työvoimapalveluiden mallia (HE 167/2021 vp)
7.10.2021 Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaostolle valtion talousarvioesityksestä vuodelle 2022 (HE 146/2021 vp)  
30.9.2021 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle toimeentulotukilain uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä (VN/11505/2020)
31.8.2021 Lausunto oikeusministeriölle tutkimusraportista ulosottovelka, sosiaaliturva ja työn tarjonta (ulosottokaaren muutostarpeet) VN/15365/2021
20.8.2021 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle Hallituksen esityksestä työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevaksi lainsäädännöksi VN/14593/2020.
18.8.2021 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esityksestä laiksi osatyökykyisten työllistymistä tukevan erityistehtäväyhtiön perustamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi VN/15285/2021
13.8.2021 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain 8 luvun 5 a §:n ja 12 luvun 6 §:n sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 7 §:n muuttamisesta VN/410/2021.
13.8.2021 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle ns. pohjoismaisesta työvoimapalveluiden mallista VN/698/2021.
6.8.2021 Lausunto valtionvarainministeriölle järjestöjä koskevien valtionavustuskäytäntöjen kehittämisestä ja yhdenmukaistamisesta VN/10384/2019 VM212:00/2018
24.5.2021 Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta ja siihen liittyvistä laeista HE 76/2021 vp
24.5.2021 Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle valtioneuvoston selonteosta julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022–2025 VNS 3/2021 vp
19.4.2021 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle esitykseen Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaehdotus ja ympäristöselostus.
19.4.2021 Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta HE 43/2021 vp

22.3.2021 Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esitykseen hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi HE 241/2020 vp.
18.3.2021 Lausunto opetus- ja kulttuuriministeriölle rahapelitoiminnan tuoton alenemisen vaikutuksia selvittäneen työryhmän ehdotuksista VN/24501/2020-OKM-20
22.2.2021 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen lainsäädäntöön tehtävistä muutoksista sote-uudistuksesta johtuen (Sote 100) VN/20323/2020
26.2.2021 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta. VN/28640/2020-TEM-1
 

26.2.2021

Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle: Työ- ja elinkeinotoimistojen alueellisen toimivallan muuttaminen työttömyysturva-asioissa ja työllistymistä edistävien palveluiden keskeyttämisestä päätettäessä VN/18410/2020 TEM105:00/2020
5.2.2021 Kommentointi työ- ja elinkeinoministeriölle työvoimapoliittisista lausunnoista ja yhteistyövelvoitteesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa VN/28640/2020-TEM-9
5.2.2021 Kommentit työ- ja elinkeinoministeriölle työllistymistä tukevaan palveluun osallistuvan kulukorvauksesta: valtioneuvoston asetus julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun valtioneuvoston asetuksen 24 §:n väliaikaisesta muuttamisesta VN/2534/2021-TEM-1
28.1.2021 Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle Suomen Kestävän Kasvun Ohjelmaan VNS 6/2020 vp
Yhteensä 23 lausuntoa

 

1.2.1  Työttömien Keskusjärjestö 30-vuotiskampanja

Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry perustettiin loppuvuodesta 1991. Nimi vaihdettiin vuonna 2017 muotoon Työttömien Keskusjärjestö ry. Työttömien Keskusjärjestö pyrki toimintavuoden aikana tuomaan työttömien arkea ja jäsenyhdistysten ääntä esiin edunvalvonnassa, kaikissa tapaamisissa, tapahtumissa ja viestinnässään.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö toimi järjestön juhlavuoden suojelijana. Presidentin tervehdys järjestölle ja jäsenistölle julkaistiin keväällä verkkosivuilla ja #tyottomat-verkkolehdessä.

Juhlavuonna keskusjärjestö kokosi yhdistysten toimintakertomuksia ja historiaa jäsenistön sivulle (https://tyottomat.fi/jasenisto/). Keväällä käynnistettiin kiertue, jonka aikana vierailtiin jäsenyhdistyksissä eri puolilla maata taltioiden videolle haastatteluja ja kuvausta paikallisesta toiminnasta.

Saarijärven Työttömien henkilökuntaa, Työttömien Keskusjärjestön järjestösihteeri Juha Keränen, Terveydeksi 2.0 -hankkeen hankepäällikkö Katriina Lehtovaara sekä Kaikki Kunnossa -hankkeen hankekoordinaattori Heli Niromaa. (Kuva: Leena Valkonen)

Saarijärven Työttömien henkilökuntaa, Työttömien Keskusjärjestön järjestösihteeri Juha Keränen, Terveydeksi 2.0 -hankkeen hankepäällikkö Katriina Lehtovaara sekä Kaikki Kunnossa -hankkeen hankekoordinaattori Heli Niromaa. (Kuva: Leena Valkonen)

 

Materiaalista koottiin juhlavuoden video (https://tyottomat.fi/tyottomien-keskusjarjeston-30v-juhlavuosi/), jossa olivat pääasiassa työttömien omat tarinat ja kokemukset. Materiaalin työstö jatkuu edelleen ja verkkosivuille taltioidaan teemoittain aineistoa työttömien toiminnan historiasta ja nykypäivästä.

Jäsenyhdistyksille ja heidän aktiiveilleen haluttiin osoittaa arvostusta keräämällä jo vuonna 2020 ehdotuksia presidentin ansiomitaleiden hakemista varten. Hakemukset jätetiin kesällä 2020 ja joulukuussa mitalit myönnettiin kaikille 15 ehdolla olleelle henkilöille. Mitalit jaettiin Työttömien Keskusjärjestön 30-vuotisjuhlassa Tampereella 17.11.2021 (LIITE 4).

Tampereen juhla onnistuttiin pitämään koronaepidemiasta huolimatta lähitapahtumana. Paikalla oli 82 osallistujaa.

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen ja Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi. (Kuva: Jouko Vatanen)

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen ja Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi. (Kuva: Jouko Vatanen)

 

Valtiovallan tervehdyksen juhlassa esitti sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen. Juhlan muita vieraspuhujia olivat puheenjohtaja Jarkko Eloranta SAK:sta, pormestari Anna-Kaisa Ikonen Tampereelta, pitkäaikainen työ- ja elinkeinoministeriöstä eläköitynyt tutkija VTT Pekka Tiainen sekä erityisasiantuntija Ari Mattila STEA:sta.

Tervehdyksiä juhlaan toivat Vates-säätiö, Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry, Nurmeksen kaupunki ja Näre ry sekä Kuka kuuntelee köyhää -verkosto.

Juhlan alku-, väli- ja loppusanoista vastasivat Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi ja toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski. Juhlan juonsi Pentti Kallio Työ-Länsi ry:stä.

Viihteellisempää ohjelmaa tarjosi Mr Fastfinger kitara- ja animaatioesityksellään, toimiston omat musiikkitaitajat Jukka Haapakoski ja Juha Keränen sanoittamallaan kappaleella Jos ei ois työtön (LIITE 5) sekä Jyvässeudun työllistämisyhdistys JST ry:n ukulelesoittajat musisoinnillaan. Ryhmän vetäjänä toimi Sakari Rautiainen.

 

Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski lavalla. (Kuva: Leena Valkonen)

Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski lavalla. (Kuva: Leena Valkonen)

 

Työttömien Keskusjärjestö tarjosi jäsenyhdistyksille mahdollisuuden tarjota juhlavuoden kakkukahvit omassa yhdistyksessä 100 euron rahallisella tuella. Juhlakahveja järjestettiin joulukuun aikana.

Keskusjärjestön verkkosivuille on tallennettu puhemateriaaleja, kuvia juhlasta, palkittujen esittely ja juhlavideo.

Verkkolehteen #tyottomat on tallennettu juhlan puheita.

 

1.2.2  Viestintä

Työttömien Keskusjärjestö on aktiivinen viestijä. Järjestö on lausunnoillaan, tiedotteillaan ja osallistumisella eri seminaareihin ja tilaisuuksiin pyrkinyt vaikuttamaan kansalaiskeskusteluun työttömyydestä monilla tasoilla.

Työskentelyssä, yhteydenpidossa ja jäsenkoulutuksissa on pääsääntöisesti käytetty digitaalisia alustoja TEAMSia ja ZOOMia.

COVID-19 epidemia toi vuoden 2021 edunvalvontaan, viestintään ja jäsentoimintaan edelleen rajoitteita mm. lähitilaisuuksien järjestämiseen. Suunniteltuja lähitapahtumia jouduttiin edelleen peruuttamaan koronaepidemian vuoksi.

Keskusjärjestön verkkosivujen Koronavirus-osiota on päivitetty tilanteiden mukaan. Työtä on jatkettu koronavirukseen liittyvän materiaalin kokoamisessa ja jakamisessa koko toimintavuoden ajan.

 

Media etsi kokemusasiantuntijoita

Mediayhteistyö on ollut erittäin aktiivista. Toimittajat ovat kysyneet keskusjärjestöltä varsinkin kokemusasiantuntijoita haastatteluihin. Haastateltavia on haettu radio- ja tv-kanaville, aikakauslehdistöön sekä sanomalehdistöön. Yhteistyö haastateltavien etsinnässä on tuonut lisää työttömien itsensä ääntä median sisältöihin.

Keskusjärjestöltä on kysytty asiantuntijakommentteja useisiin medioihin työllisyyteen ja työttömyyteen liittyen. Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski ja puheenjohtaja Irma Hirsjärvi ovat toimineet pääasiallisesti kommenttien antajina. Työllisyyden kuntakokeilut, työttömyystilanne ja hallituksen työllisyyslinjaukset ovat olleet keskeisiä aiheita. Koko toimisto on osallistunut viestintään ja antanut tarvittaessa haastatteluja omiin työtehtäviinsä liittyen. Hallituksen jäsenet ovat viestineet myös Työttömien Keskusjärjestön toiminnasta omilla alueillaan ja paikallisissa medioissa.

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski oli huhtikuussa YLEn pääuutislähetyksessä työttömyysturvan porrastamiseen liittyvässä kysymyksessä ja YLE:n A-studiossa kuultavana pitkäaikaistyöttömyydestä syyskuussa. Helsingin Sanomissa on ollut kaksi Työttömien Keskusjärjestön tuottamaa mielipidekirjoitusta.

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -tilaisuuden osallistujia. (Kuva: Juha Keränen)

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -tilaisuuden osallistujia. (Kuva: Juha Keränen)

 

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -tilaisuus sai 12.10.2021 huomiota MTV:n kanavilla. MTV Live teki suoran lähetyksen, jossa haastateltiin sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkista ja kokemusasiantuntija Jaana Mäkelää. MTV:n illan uutislähetyksissä aihetta seurattiin myös ja haastattelussa oli kokemusasiantuntija Pia Lehtinen. Kokemusasiantuntijoita tilaisuuteen oli kysytty jäsenyhdistyksiltä.

Terveydeksi 2.0 -hankkeen toimintaa työttömien terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä on uutisoitu hankekäyntien yhteydessä paikallislehdissä.

 

Keskusjärjestön viestintä tuotti tiedotusmateriaalia vuonna 2021 seuraavasti

Artikkelit 5
Blogit 13
Kannanotot 8
Tiedotteet 12
Uutiset 2
Yhteensä 40

https://tyottomat.fi/tiedotteet/

 

Mediaosumia Työttömien Keskusjärjestöön liittyen kirjattiin yhteensä 54 kappaletta.  Mediaseurantaa tehdään Meltwaterin sähköisen seurannan ja Google-haun pohjalta (LIITE 6)

 

Some ja sähköiset viestintäkanavat

Keskusjärjestö käyttää sosiaalisen median kanavina Facebookia, Twitteriä, YouTubea sekä Instagramia. Facebookissa seuraajien määrä kasvoi ja oli vuoden lopussa 1971 (1875 vuonna 2020). Keskustelun ja kommentoinnin määrä Facebook-kanavalla on aiheesta riippuen ollut koko ajan aktiivista. Kuukausittainen (28 päivän) kattavuus vaihtelee 3000–7000 vierailijan välillä. Suurimmillaan yksittäinen päivitys on kerännyt yli 6000 katsojaa. Viestintä ylläpitää Työttömien Keskusjärjestö Facebook-sivustoa sekä jäsenyhdistysten aluetyön tueksi tarkoitettua Aluejärjestöt Facebook-sivustoa. Terveydeksi 2.0 -hankkeella on lisäksi omia suljettuja Facebook-ryhmiä.

Twitterissä järjestöllä oli vuoden lopussa 959 (860 vuonna 2020) seuraajaa. Seuraajien kasvu on ollut maltillista, mutta jatkuvaa. Julkaisuilla oli Twitter analytiikan mukaan 102 256 (113 947 vuonna 2020) katsomiskertaa. Keskusjärjestön somekanavilla ei ole käytetty maksullista mainontaa, vaan kasvu on orgaanista. Työttömiä koskevat lainsäädännön uudistukset, palvelujen järjestäminen ja palveluitta jääminen sekä työttömien hyvinvointiin liittyvät kysymykset olivat keskeisimpiä keskusteluaiheita sosiaalisen median kanavilla.

YouTube -kanavalle on lisätty taltiointeja koulutus- ja seminaaritilaisuuksista. Videot ja muu materiaali on suunnattu jäsenyhdistyksille ja muille työttömien toiminnasta kiinnostuneille virikkeeksi ja keskustelujen pohjaksi. Kanavalle on koottu ja kootaan lisää juhlavuonna tehtyjä taltiointeja.

Instagram-tili otettiin käyttöön vuonna 2021 ja pääasiallisesti sitä on käytetty Kaikki kunnossa -hankkeen kampanjoinnissa liikunnan edistämiseen.

Keskusjärjestön verkkosivut ovat Työttömien Keskusjärjestön päämedia ulospäin. www.tyottomat.fi oli vuoden 2021 lopussa 36 000 käyttäjää ja 48 000 sivukatselua. Sivustoa on täydennetty eri aiheilla tarpeiden mukaan.

Jäsenistön uutiskirjeitä toimitettiin vuoden aikana 11 kappaletta. Jäsenkirje on suunnattu työttömien yhdistysten toiminnanjohtajille, hanketyöntekijöille, hallitusten jäsenille ja esimiestehtävissä toimiville virikkeeksi ja oman toiminnan tukemiseksi. Kirjettä voi jakaa myös muille yhdistysten jäsenille ja kiinnostuneille. Jäsenistö on pitänyt uutiskirjettä toimivana tiedotuskanavana.

Sidosryhmäuutiskirje päättäjille, yhteistyökumppaneille ja työttömien tai työttömyyden parissa toimiville organisaatioille lähetettiin huhtikuussa, syyskuussa ja joulukuussa. Osoitteistoa on täydennetty uusilla yhteistyötahoilla. Uutiskirjeen tilaajia on tullut jonkin verran lisää.

Työttömien Keskusjärjestön verkkolehti #tyottomat julkaistiin kesäkuussa ja joulukuussa. Lehti toimii työttömyyden erityisasiantuntijana ja pyrkii kokoamaan aiheesta ajassa liikkuvaa tietoa. Lehteä jaetaan samoille kohderyhmille kuin sidosryhmäuutiskirjettä. Lisäksi lehteä markkinoidaan sosiaalisen median kanavilla. Lehden artikkeleita on kommentoitu ja jaettu sosiaalisen median kanavilla. Verkkosivuilla lehteä oli katsottu 87 145 kertaa (ExactMetrics).

Lehden joulukuun numeroon koostettiin laajasti 30-vuotisjuhlan aineistoa puheita ja kuvia. Lehdestä tehtiin painettu versio, joka jaettiin jäsenyhdistyksille ja juhlassa palkituille.

Intranet: Työttömien Keskusjärjestö ylläpitää jäsenistölle suunnattua sisäistä intranettiä, johon kerätään ajankohtaisia asioita. Intranetin sisältöä linkitetään etupäässä jäsenkirjeisiin.

 

1.2.3  Tapahtumat

Työttömien Keskusjärjestö järjestää erilaisia koulutuksia ja tapahtumia. Järjestämisessä kuullaan jäsenyhdistysten toiveita ja tarpeita. Koulutuksissa ja tapahtumissa otetaan huomioon ajankohtaiset työllisyys- ja työttömyysasiat. Tilaisuudet mahdollistavat jäsenyhdistysten keskinäistä vertaistukea ja verkostoitumista. Tapahtumilla ja koulutuksilla pyritään lisäämään ja vahvistamaan työttömien yhdistysten ja työttömien mahdollisuutta osallistua ja kehittää järjestöosaamistaan.

Koronapandemia vaikutti tapahtumien toteuttamiseen ja suunnitteluun. Keskusjärjestö joutui peruuttamaan suunnitellut kuntien ja työttömien yhdistysten yhteiset verkottumispäivät (Hämeenlinna, Oulu, Kuopio, Joensuu). Samasta syystä jäsenistön kesäpäiviä ei pidetty. Koronatilanteen salliessa toteutettiin esimerkiksi Jyväskylän pop up -hyvinvointipäivät.

Jäsenistön Digikahvit-keskustelutilaisuuksia pidettiin kerran kuukaudessa kuukauden viimeisenä perjantaina. Keskustelut olivat vapaamuotoisia vertaistukikuulemisia. Osassa oli mukana ulkopuolisia asiantuntijoita kertomassa ajankohtaisista aiheista. Mm. mielenterveys ja arjen voimavarat sekä korona ja henkinen tuki olivat aiheina. Myös työttömille suunnatusta tuetusta lomatoiminnasta oli esittely.

Digikahvitilaisuuksia pidettiin vuoden aikana 9. Osallistumiskertoja oli yhteensä 175 kpl. Palautteen mukaan vapaamuotoiset keskustelutilaisuudet koetaan vertaistuellisena ja tarpeellisena.

”Työtön omaishoitajana” -webinaari pidettiin 28.1.2021 yhteistyössä Työttömien Keskusjärjestön, Omaishoitajaliitto ry:n ja Suomen sosiaalioikeudellinen seura ry:n kanssa. Tilaisuuteen osallistui 93 henkilöä. Tilaisuudesta koottiin yhteinen julkilausuma, joka jaettiin medialle ja sai mediahuomiota.

Kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyö työllisyyden kuntakokeilussa webinaari pidettiin 28.4.2021 yhteistyössä Kuntaliiton kanssa. Tilaisuuden avasi Kuntaliiton työllisyyskokeiluiden projektikoordinaattori Jari Lindström. Tilaisuuteen osallistui 106 henkilöä; kuntien ja kuntakokeilujen työllisyysvastaavia sekä järjestöjen edustajia.

Työttömien kuntalaisten terveys- ja hyvinvointipalvelut webinaari pidettiin 4.6.2021 yhdessä Työttömien Keskusjärjestön Terveydeksi 2.0 ja Kaikki Kunnossa hankkeiden kanssa. Aiheena oli, miten työttömien työ- ja toimintakykyyn liittyvät palvelut on järjestetty kunnassasi sekä sote-uudistus. Webinaarissa oli 23 osallistujaa.

Hyvinvointia työttömille -katutapahtumassa Heli Niromaa pitää jumppatuokion yleisölle. (Kuva: Jouko Vatanen)

Hyvinvointia työttömille -katutapahtumassa Heli Niromaa pitää jumppatuokion yleisölle. (Kuva: Jouko Vatanen)

 

Hyvinvointia työttömille -katutapahtuma järjestettiin 1.9.2021 Työttömien Keskusjärjestön, Terveydeksi 2.0 ja Kaikki Kunnossa -hankkeiden sekä Jyvässeudun työllistämisyhdistys JST ry:n yhteistyönä Jyväskylän kävelykadulla. Jyväskylän kaupungin liikuntatoimi osallistui tapahtumaan esittein.

Tilaisuudessa jaettiin tietoa mm. työttömien oikeudesta maksuttomaan terveystarkastukseen, vinkkejä liikuntaan ja vihjeitä työttömien maksuttomista tai edullisista liikuntapalveluista. Samoin jaettiin tietoa työttömien yhdistysten tarjoamista toimintamahdollisuuksista. Esittelyteltalla pysähtyi ja keskustelua kävi noin 100 henkilöä. Päivän aikana hankekoordinaattori Heli Niromaa piti yleisölle jumppatuokioita.

YLEn Jyväskylän toimitus oli paikalla tekemässä juttua työllisyyden kuntakokeiluihin liittyen. Paikallisia jäsenyhdistysten edustajia, Marja Holopainen (Maru) sekä Sisko Mertaniemi (Ninni) haastateltiin. Jutut olivat YLEn valtakunnallisissa uutislähetyksissä.

Paikalla esittäytyi myös Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilu (Jyväskylä, Muurame, Äänekoski, Laukaa), jonka johtamisesta on vastuussa Jyväskylän kaupunki. Hankkeen johtaja Päivi Pöntinen vastaili kysymyksiin.

Työllisyyden kuntakokeilujen kautta pysyvään malliin – Kuntien ja kolmannen sektorin yhteistyö -webinaari pidettiin 23.11.2021 Vates-säätiön, SOSTEn, Sininauhaliiton, Työttömien Keskusjärjestön ja Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry:n yhteistyönä.

Keskeisiä kysymyksiä oli, miten kuntakokeilujen keskellä tehdään viisaita valintoja. Miten kolmannen sektorin rooli muuttuu ja miten järjestöjen osaaminen säilyy osana työllisyydenhoitoa.

Tilaisuudessa kuultiin työllisyyden kuntakokeilualueilla työskenteleviä asiantuntijoita ja pidettiin paneelikeskustelu. Webinaarissa oli 200 kuulijaa. Puhujana oli kansanedustaja Tarja Filatov.

 

1.2.4  Valtionhallinnon ja tutkimuslaitosten työryhmäjäsenyydet

Työttömien Keskusjärjestöllä on edustus seuraavien organisaatioiden tai yhteistyöverkostojen hallituksissa, ohjaus- tai työryhmissä:

Sokra, sosiaalisen edistämisen koordinaatio, THL: Varsinainen jäsen Jukka Haapakoski (Työttömien Keskusjärjestö ry, toiminnanjohtaja), varajäsen Auli Mustikkamaa (Eväitä Elämään ry, Ylivieska)

EAPN-Fin: Hallituksen jäsen, Irma Hirsjärvi (Työttömien Keskusjärjestö ry, puheenjohtaja) 11/2020ei varajäsentä

Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos (Solmu) -koordinaatiohanke 2014–2022: Varsinainen jäsen Katriina Lehtovaara (Terveydeksi-hanke, hankepäällikkö), varajäsen Taina Ben Daoud (Kontiolahden Työttömät ry)

SOSTE: sosiaaliturvakomitean SOSTEn taustaryhmä 2020–: jäsen Leena Valkonen (Työttömien Keskusjärjestö ry, viestinnän asiantuntija). SOSTEn taustaryhmä työskentelee Suomen hallituksen sosiaaliturvakomitealle.

SOSTE: palvelut etuudet ja osallisuus taustaryhmä 2020–: jäsen Jukka Haapakoski (Työttömien Keskusjärjestö ry, toiminnanjohtaja). SOSTEn taustaryhmä työskentelee Suomen hallituksen palvelut, etuudet ja osallisuustyöryhmän tukena.

SOSTE hallitus 2021–: jäsen Jukka Haapakoski (Työttömien Keskusjärjestö ry, toiminnanjohtaja)

InPromptu: ohjausryhmä 2020–2021: jäsen Juha Keränen (Työttömien Keskusjärjestö ry, järjestösihteeri), varajäsen Jukka Haapakoski (Työttömien Keskusjärjestö ry, toiminnanjohtaja)

Osallistava yhteisö (2019–2021). Ruoka-apu.fi-verkkosivun kehitysryhmä: jäsen Juha Keränen (Työttömien Keskusjärjestö ry, järjestösihteeri)

Ruokavirasto: FEADin (Vähävaraisille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston) ruokajako vähävaraisimmille (2014–2021): jäsen Juha Keränen (Työttömien Keskusjärjestö ry, järjestösihteeri)

Sitra Lab Demokratian kapeikot -hanke: Enemmän kuin ruokaa -tiimi, Juha Keränen (Työttömien Keskusjärjestö ry, järjestösihteeri)

STM, Ruoka-avun kansallisen järjestökoordinaation kehittäminen -hanke (2021–2024): Jäsen, Juha Keränen (Työttömien Keskusjärjestö ry, järjestösihteeri)

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) (2020–2022). Rakennemuutokset arvioinnin arviointiryhmä: jäsen Irma Hirsjärvi (Työttömien Keskusjärjestö ry, puheenjohtaja)

Hämeen osaamisen ja ohjauksen koordinaatioryhmä, Jukka Haapakoski (Työttömien Keskusjärjestö ry, toiminnanjohtaja)

Työelämän ulkopuolella olevien ravitsemusterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Elämänlaatua ruuasta -konseptin kehittäminen (Päijät-Sote, Vates, Itä-Suomen YO). Varsinainen jäsen Katriina Lehtovaara (Terveydeksi 2.0 -hanke, hankepäällikkö)

Rakennerahastot varsinainen jäsen Jukka Haapakoski (Työttömien Keskusjärjestö ry, toiminnanjohtaja), varajäsen Ritva Kurkinen (Työttömien Keskusjärjestö ry, varapuheenjohtaja)

 

1.2.5  Yhteistyökumppanit ja verkostot

Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK) – Oppilaiden harjoittelupaikat, opinnäytetyöaiheiden tarjoaminen ja -töiden tukeminen, Työttömien Keskusjärjestön toiminnan esittely, Diak-harjoittelijasopimus.

EAPN-Fin, Suomen köyhyyden vastainen verkosto, vaikuttaminen, viestintä- ja tapahtumayhteistyö sekä EU-yhteistyö.

Ehkäisevä päihdetyö – EHYT ry, osatoteuttaja Terveydeksi 2.0 -hankkeessa.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi), rakennemuutokset arviointiryhmä.

Kuka kuuntelee köyhää -verkosto, viestintä- ja tapahtumayhteistyö.

Suomen Punainen Risti – Yhteistyötä Terveydeksi 2.0 -hankkeen ja SPR:n terveyden edistämisen ohjelman välillä.

Sydänliitto – Suunnittelu- ja viestintäyhteistyö vähävaraisten sydänkuntoutuskursseihin liittyen Terveydeksi 2.0 -hankkeen kanssa.

Uniliitto – Terveydeksi 2.0 -hanke, Työttömien Keskusjärjestö ry: viestinnällinen yhteistyö

Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä: Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry, Mielenterveyden Keskusliitto, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Sininauhaliitto, Sininauhasäätiö, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, SPR Kontti, Työttömien Keskusjärjestö ry, Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry, Vates-säätiö ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö.

Työkykyisempi Stadi – Helsingin Työkyky-hankkeen järjestökehittäjät -työryhmän jäsenyys. Terveydeksi 2.0 -hankkeen palveluohjaajat Veera Luoto ja Ulla-Maija Kopra.

 

1.2.6  Jäsenyydet

Työttömien Keskusjärjestö on jäsenenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ssä, Ehkäisevä päihdetyö – EHYT ry:ssä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ssä ja EAPN-Fin – Suomen köyhyyden vastaisessa verkostossa. Työttömien Keskusjärjestö on järjestäytynyt seuraavien työnantajajärjestöjen kautta: Hyvinvointiala HALI ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry.

 

1.3     Järjestötoiminta

Koronaepidemia oli yhä haasteena jäsenyhdistysten lähitoiminnalle ja taloudelle. Yksittäiset yhdistykset hakivat ja saivat valtion tuesta taloudellista kompensaatiota menetetyistä tuloista Business Finlandin kautta. Osa yhdistyksistä on saanut tukea kunnissa, mm. tilavuokrien tai tilapäisten avustusten kautta. Myös yritykset ovat tukeneet taloudellisesti ja materiaalisesti työttömien yhdistyksiä. Tapaamisia, ohjelmaa ja työttömien tukemista pyrittiin jäsenyhdistyksissä toteuttamaan etäyhteyksin, syksyllä toteutettiin myös lähitapaamisia. Ruokajakoa järjestettiin koronaturvallisuus huomioiden ja ruokaloita pidettiin avoinna koronarajoitusten sallimissa rajoissa.

Vuoden lopussa Työttömien Keskusjärjestössä oli yhteensä 71 jäsenyhdistystä. Keskusjärjestöön liittyi 1 uusi jäsenyhdistys ja 1 kannatusjäsen. Keskusjärjestö avusti 30 000 eurolla STEA-avusteisella Toimintatonnilla jäsenyhdistyksiään. Lisäksi ruoka-aputoimintaa tekeviä yhdistyksiä avustettiin STM:n rahoittamalla Eväitä Elämälle 2.0 (2020–2021) -avustuksella 120 000 eurolla.

Jäsenyhdistysten toimintaa on vahvistettu neuvonnalla, hankekonsultoinnilla sekä välittämällä aktiivisesti viestejä, koronatilanteesta, tärkeistä tapahtumista ja koulutuksista. Viestinnän asiantuntijan työ näkyy jäsenkirjeiden, sidosryhmäuutiskirjeen ja #tyottomat -verkkojulkaisun sisällöissä sekä someviestinnässä.

Jäsenkyselyillä kartoitettiin työttömien yhdistysten toimintaa ja tarpeita. Lisäksi tiedusteltiin jäsenyhdistysten näkemyksiä uusista ja päättymässä olevista keskusjärjestön hankkeista. Jäsenkyselyjä hyödynnettiin keskusjärjestön toiminnan kehittämiseksi edunvalvonnan ja jäsenpalveluiden sekä hanketarpeiden osalta. Jäsenkyselyjen aineistoja käytetään toiminnasta raportoimiseen rahoittajille. Jäsenkyselyillä pyydettiin ilmoittautumisia eri tapahtumiin. Jäsenille lähetettiin yhteensä 28 kyselyä.

 

Jäsenkyselyiden aiheet:

 • Jäsenkysely 1/2021: Digikahvit 29.1.2021 -ilmoittautuminen
 • Jäsenkysely 2/2021: Digikahvit 26.2.2021 -ilmoittautuminen
 • Jäsenkysely 3/2021: Työllisyyskysely
 • Jäsenkysely 4/2021: Digikahvit 26.3.2021 -ilmoittautuminen
 • Jäsenkysely 5/2021: Digikahvit 30.4.2021 -ilmoittautuminen
 • Jäsenkysely 6/2021: Elintapaohjaus-kysely
 • Jäsenkysely 7/2021: Eväitä Elämälle (2019–2020) -selvitys
 • Jäsenkysely 8/2021: Eväitä Elämälle (2020–2021) -kysely
 • Jäsenkysely 9/2021: Digikahvit 28.5.2021 -ilmoittautuminen
 • Jäsenkysely 10/2021: Kuntavaalit-tilaisuus 3.6.2021 -ilmoittautuminen
 • Jäsenkysely 11/2021: 100 % palkkatukitilanne keväällä 2021
 • Jäsenkysely 12/2021: Kävellään Suomi ympäri -kampanja
 • Jäsenkysely 13/2021: Keskusjärjestön 30-vuotisjuhlakysely
 • Jäsenkysely 14/2021: Osallistuminen Pohjoismaisen työvoimapalvelumallin työpajaan
 • Jäsenkysely 15/2021: Keskusjärjestön 30-vuotisjuhlakysely, ennakkokysely
 • Jäsenkysely 16/2021: Digikahvit 27.8.2021 -ilmoittautuminen
 • Jäsenkysely 17/2021: Keskusjärjestön toiminnan painopisteet 2022
 • Jäsenkysely 18/2021: Keskusjärjestön 30-vuotisjuhlakysely, hallituksen jäsenille
 • Jäsenkysely 19/2021: Toimintatonni 2022 -haku
 • Jäsenkysely 20/2021: Digikahvit 24.9.2021 -ilmoittautuminen
 • Jäsenkysely 21/2021: Jäsenmaksukysely
 • Jäsenkysely 22/2021: Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä -keskustelutilaisuus 12.10.2021
 • Jäsenkysely 23/2021: Keskusjärjestön 30-vuotisjuhlakysely, sidosryhmät
 • Jäsenkysely 24/2021: Digikahvit 29.10.2021 -ilmoittautuminen
 • Jäsenkysely 25/2021: Keski-Suomen Aluekokous 10.11.2021 -ilmoittautuminen
 • Jäsenkysely 26/2021: Digikahvit 26.11.2021 -ilmoittautuminen
 • Jäsenkysely 27/2021: Jäsenistön syyskoulutus 1.12.2021 -ilmoittautuminen
 • Jäsenkysely 28/2021: Kaikki Kunnossa -hankkeen palautekysely

 

1.3.1  EU-ruokajakelu

EU-ruokajako 2021

EU-ruokajako 2021

Vähävaraisimmille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston (FEAD) osarahoittamaa ja hallinnoimaa EU:n ruokajakoa hallinnoi Suomessa ruokavirasto ja siitä vastasi työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Työttömien Keskusjärjestö oli 17 itsenäisestä ruokaviraston kumppaniorganisaatiosta yksi suurimpia. Työttömien Keskusjärjestö, Kirkkopalvelut ry ja Suomen Vapaakirkko/Viadia ry jakoivat vuonna 2020 yhteensä 65 % kaikesta jaossa olevasta EU-ruoasta.

Työttömien Keskusjärjestö on jakanut EU:n ruoka-apua vuodesta 1996. Vuonna 2021 jaettiin yhteensä yli
368 800 kg elintarvikkeita. Keskusjärjestön ruokajakajina olivat 45 yhdistystä tai kannatusjäsentä.

Ruoka-apua sai Työttömien Keskusjärjestön jakajayhdistysten arvion mukaan vuonna 2021 noin 44 322 vähävaraista ihmistä, joiden tulot eivät riitä monipuoliseen ravintoon. Raportti ruoka-avusta valtakunnallisesti julkaistaan Ruokaviraston sivuilla. ruokavirasto.fi/ruoka-apu/

Valtakunnalliset ruokajaon toimijat osallistuivat Kirkkopalvelujen Osallistava yhteisö (2019–2021)
-hankkeen verkkosivun ruoka-apu.fi kehittämiseen. Ruokajakajat ilmoittivat ruokailumahdollisuuksistaan ruoka-apu.fi-verkkosivuilla enenevässä määrin.

Muuta kuin EU:n ruokaa arvioitiin EU:n ruokajakajien piirissä jaettavan vuonna 2021 vajaat 220 350 kiloa.

FEADin rahoittama kausi 2014–2020 päättyi vuoden 2021 lopussa. Viimeisten kuivaruokalähetysten takaraja oli 31.3.2022. FEAD liitettiin osaksi ESR+ -järjestelmään suurin piirtein samansuuruisena avustuksena vähävaraisille. Uuden kauden järjestelmän yksityiskohdista ei tiedetty vielä vuoden vaihteen tienoilla muuta kuin, että Suomessa siirryttäisiin kuivaruoan jakelusta maksukorttijärjestelmään. Siitä saadaan tarkempaa tietoa vuoden 2022 alussa.

 

1.3.2  Työttömien tuettu lomatoiminta

Työttömien Keskusjärjestö markkinoi tuettua lomatoimintaa verkkosivuillaan. Sivustolle on koottu toimijoiden yhteystietoja, jotka järjestävät tuettuja lomia.

 

1.3.3  Aluetoiminta

Koronaepidemia rajoitti edelleen aluetapaamisten fyysistä järjestämistä. Yhteyttä on pidetty lähinnä puhelimitse ja sähköpostilla. Muutamilla alueilla järjestettiin tapaamisia.

Jäsenistön verkottumista ja tiedonvaihtoa varten on käytetty suljettua Facebook-ryhmää Työttömien aluejärjestöt, jossa vaihdetaan tietoa alueiden kesken.

 

Etelä-Karjala ja Kymenlaakso (Kaakkois-Suomi)

Koronavirusrajoitteista johtuen alueella pidettiin vain yksi aluekokous, joka oli kesäkuussa Lappeenrannassa. Kokouksessa oli läsnä Imatran ja Lappeenrannan yhdistysten edustajia.

Jäsenyhdistykset: Imatran Työnhakijat ry, Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry ja Parikkalan Työnhakijat ry, Etelä-Kymen Työttömät – EKYT ry, Kohti Työtä ry, Kouvolan Seudun Työttömät ry ja Kymijoen Tukipuu ry

 

Etelä-Savo

Koronavirusrajoitteista johtuen alueella ei pidetty virallisia aluekokouksia. Kuulumisia yhdistysten välillä on vaihdettu puhelimitse ja sähköpostitse ja osin tapaamalla. Rajoitustilanteiden vuoksi yhdistyksissä oli viranomaisten asettamia sulkuja ryhmätoiminnalle, tästä johtuen kasvokkaisia kontakteja on korvattu mm. digitaalisella kontaktoinnilla. Tulevalla kaudella pyritään edistämään yhteistä hankesuunnittelua.

Jäsenyhdistykset: Juvan Työllistettävät ry, Kangasniemen Työttömät ry, Mikkelin Työttömät ry, Mäntyharjun Työttömät ry ja Työpajayhdistys TEKO ry (Savonlinna)

 

Kainuu

Kainuun alueella toimii vain yksi yhdistys. Kainuussa työvoimayhdistys toimi erittäin monipuolisesti verkostoituen paikallisten toimijoiden ja toimijoiden kanssa. Yhdistys järjesti jäsenistölleen ja asiakkailleen työkykyä ylläpitäviä/syrjäytymistä ehkäiseviä viikoittaisia liikunta- ja toimintaryhmiä, sekä virkistysmatkoja ja tapahtumia. Koronaepidemia rajoitti mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan. Koronan aikana yhdistyksen ruokalatoiminta siirrettiin ruokapakettien myymiseen ulkotiloissa.

Jäsenyhdistykset: Kajaanin Työvoimayhdistys ry

 

Keski-Pohjanmaa

Alueella on vain kaksi yhdistystä, eikä alueella pidetty virallisia aluekokouksia. Kokkolan Työttömät ry:ssä on vaihtunut hallitus ja henkilökunta ja toimintaa pyritään aktivoimaan kaupungilta saadun avustuksen turvin.

Jäsenyhdistykset: Eläinhoitola Kotipesä ry (Kokkola) ja Kokkolan Työttömät ry

 

Keski-Suomi

Keski-Suomessa järjestettiin toimintavuoden aikana yksi aluekokous. Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry:ssä on toiminut aktiivisesti Sirpakka-hanke. JST ry on talousvaikeuksien vuoksi joutunut supistamaan toimintaansa ja muutti loppuvuoden aikana pienempiin tiloihin.

Jäsenyhdistykset: Jyväskylän Katulähetys ry, Jyväskylän Uusiotuote ry, Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry, Kuhmoisten Työvoimareservi ry, Pihtiputaan Työttömät ry, Saarijärven Työttömät ry ja Suolahden Työttömät ry

 

Lappi

Alueella ei järjestetty varsinaisia aluekokouksia, mutta yhdistysten välillä pidettiin yhteyttä puhelinkeskusteluin. Seutukunnallisina kysymyksinä olivat työllisyyden kuntakokeilut sekä hyvinvointialueisiin valmistautuminen. Arto Valo Ivalon Seudun Työttömät ry:stä on toiminut työttömien edustajana useissa paikallisissa ja alueellisissa työryhmissä liittyen mm. työllisyyden kuntakokeiluihin sekä seutukunnalliseen kehittämiseen.

Jäsenyhdistykset: Ivalon Seudun Työttömät ry, Kolarin Työttömät ry, Työtä & Turvaa ry (Tornio)

 

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö (P-KTT) ry:llä on toimipisteet Joensuussa ja Lieksassa. Yhdistyksellä on kaksi työntekijää TYYNE – työttömien neuvonta -palvelussa sekä osa-aikainen järjestöassistentti. P-KTT ry:n jäsenyhdistykset ovat: Juuan Työttömät ry, Kontiolahden Työttömät ry, Näre ry (Nurmes) ja Tohmajärven Nurkka ry.

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry jatkoi vuonna 2021 poikkeusolojen takia pääsääntöisesti etä- ja hybriditapaamisia. Kokouksia järjestettiin etäyhteyksin Teams-ohjelman kautta tai pienillä osallistujamäärillä turvaohjeita noudattaen ja sähköpostitse. Kaikessa toiminnassa varmistettiin osallistujien terveysturvallisuus ja hyvinvointi. Toimintavuoden aikana järjestettiin neljä aluepalaveria.

Paikallisyhdistystoiminta oli maakunnan alueella aktiivista: kaikilla P-KTT ry:n jäsenyhdistyksillä oli työntekijöitä ja ne tarjosivat myös harjoittelu- ja työkokeilu-, palkkatuki- ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Kaikki yhdistykset jakoivat toiminta-alueillaan EU:n ruoka-apua ja usealla yhdistyksellä oli hanketoimintaa.

P-KTT ry edusti maakunnan työttömien yhdistyksiä Pohjois-Karjalan Järjestöasian Neuvottelukunnassa (JANE), joka toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntijaryhmänä maakuntaliitossa.

Jäsenyhdistykset: Juuan Työttömät ry, Kontiolahden Työttömät ry ja Näre ry (Nurmes), kannatusjäseninä Joensuun Arjesta-selviytyjät ry ja Tohmajärven Nurkka ry.

 

Pohjois-Pohjanmaa

Alueella on kaksi yhdistystä, eikä aluetoiminnan kokouksia pidetty vuonna 2021. Koronaepidemia vaikutti yhdistysten toimintamahdollisuuksiin.

Jäsenyhdistykset: Eväitä Elämään ry ja Työpetari ry (Pudasjärvi)

 

Pohjois-Savo

Koronarajoitukset vaikuttivat yhdistysten toimintaan, eikä yhteisiä aluekokouksia pidetty vuonna 2021. Iisalmen Työvoimayhdistyksessä työllisyyden kuntakokeilu on kasvattanut jonkin verran työkokeiluun osallistuvien määrää. Kiuruvedellä työttömien toimintaa pyritään aktivoimaan palkkatukilaisten avulla.

Jäsenyhdistykset: Iisalmen Työvoimayhdistys ry, Kiuruveden Työttömät ry, Lapinlahden Työttömien Tuki ry, Rautavaaran Työraitti ry ja Sisä-Savon Työttömät ry (Suonenjoki)

 

Satakunta

Koronarajoitusten vuoksi Satakunnan alueella ei pidetty aluekokouksia. Porin Seudun Työttömät ry on solminut kaupungin kanssa kumppanuussopimuksen neljäksi vuodeksi. Pori on mukana kuntakokeilussa ja sopimuksen kautta yhdistykselle ohjautuu asiakkaita.

Jäsenyhdistykset: Kankaanpään Toimitupa ry ja Porin Seudun Työttömät ry

 

Uusimaa

Uudenmaan UUTTA ry piti kaksi yhteistä kokousta keväällä, joista toinen oli vuosikokous. Vuosikokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Meerit Kuparinen. Koronaepidemian vuoksi yhteistä toimintaa ei ollut toimintavuoden aikana.

Työttömien Keskusjärjestön Uudenmaan jäsenyhdistykset: Audentes ry (Espoo), Elämänlaatu ry (Vantaa), Esittävän säveltaiteen tuki ry (Espoo), Helsingin Työkanava HeTy ry, Korson Työttömät ry, Lohjan Seudun Työttömät ry, Meri-Vuosaaren Työttömät ry (Helsinki), Pop UP Poppoo ry (Tuusula), Porvoon Seudun Työnhakijat ry, Vantaan Työnhakijat ry ja ViisNollaTuki ry (Helsinki)

 

Varsinais-Suomi

Työ-Länsi ry kokousti vuonna 2021 kolme kertaa, tapaamisia ja yhteistoimintaa rajoitti koronatilanne. Syksyn koulutusristeily siirrettiin kevääseen koronasta johtuen. Keskusjärjestön 30-vuotisjuhlaan osallistuttiin muutaman yhdistysedustajan voimin.

Toimintatonnilla hankittiin yhdistykselle pitkään kaivattu kannettava tietokone ja siihen office-paketti.

Jäsenyhdistykset: Loimaan Seudun Työttömät ry, Mynämäen Seudun Työttömät Työnhakijat ry, Turun Seudun TST ry ja Varissuon Työ ja Toiminta VT ry

 

Ahvenmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Päijät-Häme, Kanta-Häme

Alueilla ei ole ollut tänä vuonna aluetoimintaa.

 

2        Hankkeet

2.1.1  Terveydeksi 2.0 -hanke

Terveydeksi 2.0 -hankkeen (STEA, 2020–2022) tavoitteena on edistää erityisesti yli 45-vuotiaiden (pitkäaikais)työttömien terveyttä, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä. Hankkeen osatoteuttaja on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Hanke levittää tietoa työttömien terveystarkastuksesta sekä ohjaa erityisesti pitkäaikaistyöttömiä heidän tarvitsemiinsa sosiaali- ja terveyspalveluihin, ja sitä kautta vahvistaa heidän osallisuuttaan, elämänhallintaansa sekä työ- ja toimintakykyään. Työttömien yhdistyksille tarjotaan tukea asiakasohjaukseen ja paikalliseen verkostoitumiseen.

TUKI TYÖTTÖMILLE

Hankekäynnit: Hankkeen määrällisiä tavoitteita saavutettiin poikkeuksellisista ajoista huolimatta melko hyvin. Hankekäyntejä tehtiin yhteensä 30. Koronavirus, matkustusrajoitukset sekä yhdistysten toiminnan keskeytykset hidastivat ja vaikeuttivat jalkautumista ja kasvokkaista kohtaamista. Työttömien tapaamiset ja käynnit yhdistyksiin aloitettiin kesäkuussa, sitä ennen yhdistyksiin järjestettiin etäkäyntejä.

Henkilökohtaisesti hankkeessa tavattiin 226 asiakasta ja eri tilaisuuksiin (infotilaisuudet, koulutukset, hyvinvointipäivät tai tapahtumat) osallistui yhteensä 554 asiakasta. (Ks. taulukko 1 LIITE 7)

Työkykykoordinaattorityö: Työkykykoordinaattorin ohjausta annettiin hankkeesta yhteensä 25 hankkeen asiakkaalle. Heidän tilanteensa sekä työ- ja toimintakyvyn tuen tai kuntoutuksen tarpeensa kartoitettiin ja niihin etsittiin yhdessä sopivia palveluja, toimintaa tai tarpeenmukaisia etuuksia.

TUKI YHDISTYKSILLE

Koulutukset: Hanke järjesti 10 koulutustapahtumaa, joista 4 etänä. Koulutuksissa käsiteltiin useimmiten vaikeiden asioiden puheeksiottoa ja palveluihin ohjaamista. Yhdistysten toiveiden perusteella aiheiksi otettiin myös uni, verenpaine ja koronarokotteet.

Kuntoutussäätiön työkykykoordinaattorikoulutukseen osallistui hankesuunnitelman mukaisesti hankkeen kustantamana toimintavuonna yhteensä 18 henkilöä. (Listaus liitteessä 8)

Paikallisten verkostojen rakentamisen tuki: Yhdistystoimijoita tuettiin hankekäynneillä nostamaan ja etsimään yhdessä keinoja, miten nostaa esille työttömien terveyspalvelujen toimivuus ja saatavuus omassa kunnassa / omalla alueella. Keinoiksi nostettiin kontaktien ottaminen paikallisiin sote- ja työllisyystoimijoihin sekä Kelan asiantuntijoihin. Esimerkiksi Orivedellä järjestettiin koronarokoteaiheinen webinaari yhdessä kunnan kanssa. Verkostoyhteistyön rakentamista kunnissa hidasti koronaepidemia.

Työnohjaus: Työnohjausta yhdistysten työntekijöille aloitettiin vuoden lopulla kymmenessä jäsenyhdistyksessä. Työnohjauksen tavoitteena oli tukea toiminnan kehittämistä ja työssä jaksamista. Työnohjaus kustannettiin pandemian vuoksi käyttämättä jääneillä matkustusvaroilla.

Viestintä ja vaikuttaminen: Hankkeesta tiedotettiin säännöllisesti Keskusjärjestön kanavissa ja verkkosivuilla. Hankekäynneistä ilmoitettiin etukäteen paikallismedioissa sekä jäsenyhdistysten ja toimipaikkojen Facebook-sivuilla. Lista medianäkyvyydestä liitteessä 6.

Hanke osallistui hallituksen esityksiä ja lainsäädäntömuutoksia koskevien lausuntojen laatimiseen yhdessä Keskusjärjestön kanssa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä lausuntopyynnöissä.

Lisäksi hanke konsultoi eri tahoja työttömien osallisuuteen ja mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja palvelutarpeisiin liittyen, esimerkiksi Socca, SPR, Syöpäyhdistys, Takuusäätiö.

YHTEISTYÖKUMPPANIT, VERKOSTOT JA NIIDEN TULOKSET

Hankkeen kokemuksia kenttätyöstä on hyödynnetty ja niitä on jaettu useissa yhteistoimintaverkostoissa.

Hanke koordinoi työttömien terveystarkastuksia tekevien terveydenhoitajien ja muiden työttömien kanssa työskentelevien ammattilaisten Työttömien terveyden tueksi -verkostoa.

Verkostossa oli mukana noin 160 työttömien kanssa työskentelevää ammattilaista (sote-, ja työllisyys- ja TE-palvelut) eri puolilta Suomea. Verkoston tavoitteena oli välittää vastaanottotyötä tekeville terveydenhuollon toimijoille oikeaa ja ajantasaista tietoa erityisesti pitkäaikaistyöttömyyteen liittyvästä problematiikasta. Verkostolle järjestettiin kaksi verkkotapaamista. Tapaamisten välillä keskustelua käytiin suljetussa ammattilaisten Facebook-ryhmässä. Ammattilaisverkoston taustatukena olivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Työterveyslaitos (TTL) ja Suomen Terveydenhoitajaliitto.

Hanke osallistui ViisNollaTuki-yhdistyksen ylläpitämän puhelinpalvelun TUKILUURI työttömyyteen (entinen Työluuri) tukemiseen. Hanketyöntekijät vastasivat vapaaehtoisten puhelinvastaajaksi kouluttautuvien koulutus- ja taustamateriaalien tuottamisesta sekä konsultoinnista.

Suomen Punaisen Ristin (Terveyden edistäminen) kanssa tehtiin yhteistyötä, joka painottui tiedonvaihtoon ja koulutukseen. SPR tuotti sisältöjä Keskusjärjestön Digikahvit-verkkotilaisuuksiin ja Terveydeksi-työntekijät järjestivät palveluohjaus-webinaarin SPR:n Terveyspisteiden vapaaehtoisille.

Sydänliiton (Kuntoutus) kanssa tehtiin yhteistyötä vähävaraisten sydänkuntoutuskurssien suunnittelussa ja tiedottamisessa. Syksyllä järjestettiin uusimaalaisille sydänsairaille Espoossa kaksi kurssia. Näihin sisältyi hanketyöntekijöiden tiedotuksellinen osuus sosiaali- ja terveyspalveluista.

Uniliitto on uusi yhteistyökumppani, joka järjesti syksyllä työttömille maksuttoman kurssin unettomuudesta kärsiville. Etäkurssin kokemukset ja palaute olivat hyviä.

Lisäksi hanke oli mukana seuraavissa verkostoissa:

 • Helsingin Työkyky-hanke: Työkykyisempi Stadi järjestökehittäjät (Ulla-Maija Kopra, Veera Luoto)
 • Työkyky-ohjelma (viestintä- tms. yhteistyötä usean työkykyohjelmaan liittyvän hankkeen kanssa)
 • fi -sivuston työttömyysverkosto (Veera Luoto)
 • Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos (Solmu)-hanke / Työterveyslaitos, ohjausryhmä (Katriina Lehtovaara)
 • Työelämän ulkopuolella olevien ravitsemusterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen – Elämänlaatua ruuasta -konseptin kehittäminen – hanke, Päijät-Sote, Vates, Itä-Suomen Yliopisto, ohjausryhmä (Katriina Lehtovaara)
 • SOSTEn terveyden edistämisen verkosto (Katriina Lehtovaara)

Oppilaitosyhteistyö: Hanke oli esillä DIAKin työelämätapahtumissa (OSKE-torit) kahdesti keväällä ja syksyllä.

Syksyllä valmistui kaksi hanketyöhön liittyvää opinnäytetyötä:

 • Pitkäaikaistyöttömien koherenssin tunteen vahvistaminen – Työttömien yhdistykset osana hyvinvoinnin edistämistä. Ulla-Maija Kopra YAMK, DIAK
 • Pitkäaikaistyöttömien kokemukset terveydestään ja hyvinvoinnistaan, Aniisa Soini. Laurea.

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa. Työttömien Keskusjärjestön ja Ehytin lisäksi ohjausryhmässä on edustus seuraavista organisaatioista: Elinkeinoelämän Keskusliitto, Kirkkohallitus, Kuntoutussäätiö, Suomen Sydänliitto ry, Uudenmaan TE-palvelut, THL.

 

2.1.2  Kaikki Kunnossa -hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Työttömien Keskusjärjestölle 72 000 euron avustuksen ajalle 1.8.2020–31.12.2021. Hankkeeseen ilmoittautui mukaan 9 jäsenyhdistystä. Hankekoordinaattori palkattiin hankkeeseen tammikuussa 2021.

 

Tapahtumat

Vuonna 2021 hanke kannusti työttömiä perheineen liikkumaan etenkin kampanjoiden avulla.

Pienikin liike piristää -kampanja toteutettiin huhti-toukokuussa. Tällöin tarjottiin verkkosivuilla vinkkejä liikkumisen ja liikunnan aloittamiseen koronaepidemian vallitessa.

Kampanjan avulla kerättiin tietoa työttömien ja heidän perheidensä liikunta-aktiivisuudesta liikuntapäiväkirjan ja liikuntakyselyn avulla. Samalla toteutettiin hankkeen tavoitetta tuottaa aineistoa, josta on mahdollista tehdä yliopistotasoista tutkimusta. Koronatilanteessa osallistujien mukaan saaminen ja kyselylomakkeiden jakaminen paperiversioina osoittautui haastavaksi. Osallistuja kertyi silti lähes 70. Kampanja lisäsi liikunta-aktiivisuutta. Halukkaat saivat liikuntapäiväkirjastaan henkilökohtaista palautetta. Kyselyn tuloksista tehtiin yhteenveto #tyottomat-verkkolehteen.

Kävellään Suomi ympäri -kampanja järjestettiin kesä-syyskuussa. Kampanjassa kierrettiin Suomea ympäri yhdessä kerättyjen kävelykilometrien avulla. Siihen osallistui noin 30 innokasta kävelijää. Lisäksi marraskuussa kampanjoitiin some-kanavilla perheliikuntaviikon tapahtumia.

Kampanjoita markkinoitiin aktiivisesti ja tarjottiin useita tapoja osallistua. Osallistuneiden kesken arvottiin liikunta-aiheisia palkintoja.

 

Verkkokysely kunnille työttömien liikuntamahdollisuuksista

Hankkeen tavoitteena oli koota valtakunnallisesti tietoa olemassa olevista työttömien liikuntamahdollisuuksista ja niiden maksullisuudesta/maksuttomuudesta. Tavoitteena oli myös, että kartoituksen avulla voitaisiin luoda valtakunnallinen suositus työttömyysajan liikuntamahdollisuuksien varmistamiseksi.

Tätä varten toteutettiin kunnille verkkokysely helmi-maaliskuussa 2021. Kaikille Manner-Suomen kunnille lähetettyyn kyselyyn vastasi 128 kuntaa. Kyselyn tuloksista laadittiin raportti. Sen tuloksista tiedotettiin keskusjärjestön uutiskirjeessä, jäsenkirjeessä, blogissa ja #tyottomat-verkkolehdessä. Lisäksi aiheesta tehtiin artikkeli Liikkuva aikuinen -ohjelman verkkosivustolle, joka julkaistiin alkuvuonna 2022. Tietoa raportista on jaettu myös esimerkiksi Kuntaliitolle. Erityisesti on tuotu esiin liikunnan maksuttomuuden / edullisuuden merkitystä työttömille.

Kyselyn perusteella hankkeen verkkosivuille koottiin kuntakohtainen listaus kuntien tarjoamista maksuttomista liikuntamahdollisuuksista työttömille. Lisäksi hankkeen verkkosivuille on koottu tukimateriaalia liikunta-asioiden puheeksi ottoon työttömien yhdistyksessä sekä liikuntavinkkejä työttömille perheineen. Tiedot auttavat työttömiä löytämään olemassa olevia liikuntapalveluja ja mahdollisuuksia omatoimiseen tai ohjattuun liikkumiseen yksin tai perheenä. Kunnat ja työttömien yhdistykset puolestaan saavat vinkkejä, miten he voisivat tukea työttömien liikunta-aktiivisuutta omalla paikkakunnallaan.

 

Viestintää jäsenkirjeissä, blogeissa ja Instagramissa

Liikunta-asioita on tuotu aktiivisesti esille jäsenyhdistyksille suunnatuissa jäsenkirjeissä ja blogiteksteissä. Matalan kynnyksen liikuntaan ja liikkumisen lisäämiseen on kannustettu mm. julkaisemalla Instagramissa viikoittain taukojumppavideo ja pitämällä jäsenistön digikahveilla ja henkilökunnan toimistopalavereissa taukojumppahetkiä.

Taukojumppaa pidettiin myös yhdessä keskusjärjestön ja Terveydeksi 2.0 -hankkeen kanssa järjestetyssä katutapahtumassa Jyväskylässä 1.9. Taukojumppa näkyi myös Ylen valtakunnallisessa uutislähetyksessä.

Yhteistyössä Terveydeksi 2.0 -hankkeen kanssa on järjestetty webinaareja uniterveyteen liittyen. Kuntavaalien alla järjestetyssä Työttömien kuntalaisten terveys- ja hyvinvointipalvelut -webinaarissa tuotiin esille liikunnan asemaa kunnallisen päätöksenteon näkökulmasta. Joulukuussa keskusjärjestön verkkosivuille rakennettiin hyvinvointijoulukalenteri yhdessä Terveydeksi 2.0 -hankkeen ja viestinnän asiantuntijan kanssa.

 

Avustuksia ja kannustusta jäsenyhdistyksille

Hankkeessa on jaettu avustusta yhdeksälle jäsenyhdistykselle liikuntatoiminnan järjestämiseen. Yhteistyöyhdistyksiä ovat: Kajaanin Työvoimayhdistys ry, Kokkolan Työttömät ry, Mikkelin Työttömät ry, Pop UP Poppoo ry (Tuusula), Saarijärven Työttömät ry, Suolahden Työttömät ry, Teemana Muutos – TeeMu ry (Kangasala), Turun Seudun TST ry ja Työtä & Turvaa ry (Tornio).

Vaikka koronatilanne on hankaloittanut toimintaa, yhdistykset ovat pystyneet kannustamaan jäseniään liikkumaan esimerkiksi tarjoamalla ohjattuja jumppia, järjestämällä hyvinvointipäiviä ja liikuntalajitutustumisia, tukemalla jäseniä liikuntavuoromaksuissa ja hankkimalla lainattavia liikuntavälineitä omaehtoisen liikunnan tukemiseksi.

Hankkeelle oli asetettu tavoitteeksi, että siihen osallistuu arviolta 50 vapaaehtoista ja 100 työtöntä perheineen. Pelkästään kampanjoihin osallistui yhteensä noin 100 henkilöä ja 15 jäsenyhdistystä. Lisäksi hankeyhdistysten järjestämään liikuntatoimintaan on osallistunut suurempi joukko. Hankekoordinaattori on vieraillut yhdeksässä yhdistyksessä ja tavannut niissä yhteensä noin 170 asiakasta.

Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Ohjausryhmässä on ollut edustaja seuraavista ulkopuolisista organisaatioista: Liikkuva aikuinen -ohjelma, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta, UKK-instituutti, Kuntaliitto sekä Helsingin kaupungin alueliikunta. Hankekoordinaattori on verkostoitunut aktiivisesti muiden liikunnanedistämistyötä etenkin työttömien parissa tekevien valtakunnallisten ja alueellisten toimijoiden ja hankkeiden kanssa. Hankekoordinaattori on ollut mukana Liikkujan polku -verkoston perheliikunnan teemaryhmässä.

Hanke sai OKM:ltä jatkoaikaa (ilman lisärahoitusta) 28.2.2022 saakka.

 

2.1.3  Eväitä Elämälle 2.0 -hanke

Työttömien Keskusjärjestölle myönnettiin 120 000 euron valtionavustus ruoka-aputoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen ajalla 1.6.2020–31.12.2021 syntyneisiin kustannuksiin. Hankkeeseen valittiin ilmoittautumisten perusteella 19 yhdistystä.

Koska edellisen Eväitä Elämälle -hankkeen rahoituksen viimeinen maksatus saatiin STM:ään 31.1.2021, Eväitä Elämälle 2.0 -avustusta käytettiin vasta vuoden 2021 puolella.

Hanke rahoittaa ruoka-apuyhdistysten ruoka-aputoimintaa. Rahoituksella hankittiin ruoan valmistus- ja säilytyslaitteita, osallistuttiin ruoan kuljetuskustannuksiin ja työntekijöiden palkkaukseen.

Hankkeessa olivat mukana seuraavat yhdistykset: Eväitä Elämään ry (Ylivieska), Ivalon Seudun Työttömät ry, Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry, Kajaanin Työvoimayhdistys ry, Kankaanpään Toimitupa ry, Kouvolan Seudun Työttömät ry, Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry, Lempäälän-Vesilahden Työttömät ry, Loimaan Seudun Työttömät ry, Meri-Vuosaaren Työttömät ry (Helsinki), Mikkelin Työttömät ry, Oljenkorsi ry (Ylöjärvi), Porin Seudun Työttömät ry, Porvoon Seudun Työnhakijat ry, Saarijärven Työttömät ry, Teemana Muutos – TeeMu ry (Kangasala), Turun Seudun TST ry ja Työpajayhdistys TEKO ry (Savonlinna).

 

3        Talous

Työttömien Keskusjärjestössä työntekijöitä olivat: toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, järjestösihteeri Juha Keränen, viestinnän asiantuntija Leena Valkonen ja toimistosihteeri Timo Krohn (osa-aikaisena, 1-2/2021). Terveydeksi 2.0 -hankkeessa työskentelivät hankepäällikkö Katriina Lehtovaara, sosiaalipalveluohjaaja Veera Luoto ja terveyspalveluohjaaja Ulla-Maija Kopra. Kaikki Kunnossa –hankkeessa työskenteli Heli Niromaa.

Lisäksi keskusjärjestö maksoi puheenjohtajalle kokouspalkkion ja hallituksen jäsenille ansionmenetyskorvauksia. Vuosikokous 2020 korotti puheenjohtajan kokouspalkkiota 2000:sta 3000 euroon.

Vuoden aikana toiminnan varsinaiset kulut olivat 513 639, 67 euroa. Varainhankinnan tuotot olivat 11 252,00 euroa, sijoitus- ja varainhankinnan kulut 0,12 euroa, sekä avustusten määrä 524 828,39 euroa. Tilikausi oli voitollinen 11 188,72 euroa.

Yhdistyksen hallinnon päärahoittaja on STEA. STEAn yleisavustuksen määrä oli vuonna 2021 270 788 euroa, josta seuraavalle vuodelle siirtyi 15 257,62 euroa. STEAn vuoden 2020 toimintatonni avustusta siirrettiin 1036 € ja vuoden 2021 avustusta siirrettiin 30 063,37 € jäsenyhdistyksille – nämä avustukset käytettiin kokonaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön Kaikki Kunnossa 2020–2021 hankkeen avustusta oli käytettävissä 71 768,71 euroa, josta seuraavalle vuodelle siirtyi 14 525,33 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriön Eväitä Elämälle 2020–2021 hankkeen avustusta siirrettiin 120 000 euroa jäsenyhdistyksille ja tämä avustus käytettiin kokonaan.  Terveydeksi 2.0 hankkeen avustusta saatiin STEA:lta yhteensä 228 071 euroa, josta seuraavalle vuodelle siirtyy 78 083,91 euroa.

Yhdistys on saanut vuodelle 2022 jatkoavustukset, jotka kuvataan tarkemmin liitteissä toimintasuunnitelma 2022 ja talousarvio 2022. Merkittäviä taloudellisia riskejä toiminnalle ei ole syntynyt, koska avustustilanne on vakaa. Yhdistyksellä on voimassa kaikki lakisääteiset vakuutukset.

Yhdistys ei omista kiinteistöjä tai osakkeita. Yhdistys vuokraa toimistotilaa ja käytössä ovat tavanomaiset toimistotyöskentelyä vaativat työkalut toimistokalustot.

Yhdistyksen taloudellisen tilanteen tarkempi kuvaus on kuvattu liitteessä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2021.

 

4        Ympäristövaikutukset

Työttömien Keskusjärjestössä tehdään tavanomaista toimistotyötä, josta ei aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia. Toimistotyöskentelyssä huomioidaan energiankulutus, jätteiden ja muun materiaalin kierrätys ja käytetään pääsääntöisesti julkisia liikennevälineitä toiminnoissa. Keskusjärjestö on siirtynyt pitkälti etätyöhön ja sähköiseen asiakirjojen jakamiseen.

Monet jäsenyhdistyksistä toimivat ekologisesti ja ilmastomyönteisesti harjoittaen mm. kierrätystä ja kirpputoritoimintaa. Yhdistykset jakavat myös ns. hävikkiruokaa, joka muuten menisi jätteisiin.

 

5        Liitteet

LIITE 1. Keskusjärjestön hallitus 2021

Työttömien Keskusjärjestö ry:n hallitus 1.1.–31.12.2021

Keski-Suomi     Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry Irma Hirsjärvi, pj
Etelä-Savo Mikkelin Työttömät ry Heikki Pyrhönen
Etelä-Savo, vara Työpajayhdistys TEKO ry, Savonlinna Matti Siivonen
Kaakkois-Suomi (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) Imatran Työnhakijat ry Timo Mykrä

 

Kaakkois-Suomi (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) vara Etelä-Kymen Työttömät – EKYT ry, Hamina Ville-Veikko Haukka
Kainuu Kajaanin Työvoimayhdistys ry Mikko Palaste
Kainuu, vara Kajaanin Työvoimayhdistys ry Jaani Rönkkö
Keski-Pohjanmaa Kokkolan Työttömät ry Anton Meriläinen
Keski-Pohjanmaa, vara Helsingin Työkanava HeTy ry Ilkka Salonen
Keski-Suomi Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry Marika Ristonmaa
Keski-Suomi, vara Suolahden Työttömät ry Sirpa Martins
Lappi Ivalon Seudun Työttömät ry Arto Valo
Lappi, vara Ivalon Seudun Työttömät ry Jaana Kursi
Pohjois-Karjala Näre ry, Nurmes Ritva Kurkinen, varapj
Pohjois-Karjala, vara Kontiolahden Työttömät ry Taina Ben Daoud
Pohjois-Pohjanmaa Eväitä Elämään ry Auli Mustikkamaa
Pohjois-Pohjanmaa, vara Eväitä Elämään ry Markku Tuokko (1.6.2021 asti)
Pohjois-Savo Sisä-Suomen Työttömät ry, Suonenjoki Jari Pesonen
Pohjois-Savo, vara Iisalmen Työvoimayhdistys ry Risto Liimatta
Satakunta Porin Seudun Työttömät ry Jari Haapaniemi
Satakunta, vara Porin Seudun Työttömät ry Matti Savolainen
Uusimaa Porvoon Seudun Työnhakijat ry Ulla Raitimo
Uusimaa, vara Helsingin Työkanava HeTy ry Meerit Kuparinen
Varsinais-Suomi Turun Seudun TST ry Anne Tyni
Varsinais-Suomi, vara Varissuon Työ ja Toiminta VT ry, Turku Pentti Kallio

 

Valiokunnat ja työryhmät 1.1.–31.12.2021

Työvaliokunta
Irma Hirsjärvi, puheenjohtaja
Ritva Kurkinen, Näre ryAnne Tyni, Turun Seudun TST ry
Jari Pesonen, Sisä-Suomen Työttömät ry
Auli Mustikkamaa, Eväitä Elämään ry
Jukka Haapakoski, Työttömien Keskusjärjestö ry, kokoussihteeriLeena Valkonen, Työttömien Keskusjärjestö ry, viestinnän asiantuntijaJuha Keränen, Työttömien Keskusjärjestö ry, järjestösihteeri 
Edunvalvontavaliokunta
Timo Mykrä, Imatran Työnhakijat ry, puheenjohtaja
Anton Meriläinen, Kokkolan Työttömät ry
Ilkka Salonen, Helsingin Työkanava HeTy ry
Anne Tyni, Turun Seudun TST ry
Arto Valo, Ivalon Seudun Työttömät ryTaina Ben Daoud, Kontiolahden Työttömät rySirpa Martins, Suolahden Työttömät ry
Janet Virtanen, Salon Alueen Työttömät ryIrma Hirsjärvi, Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry
Jukka Haapakoski, Työttömien Keskusjärjestö ry, kokoussihteeriLeena Valkonen, Työttömien Keskusjärjestö ry, viestinnän asiantuntija

 

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin

H1: 25.2. H2: 12.3. H3: 13.4. H4 (sp): 15.6. H5 (sp): 13.8. H6: 26.8. H7 (sp): 21.10. H8 (sp): 1.11. H9: 18.11. H10: 17.12.
Irma Hirsjärvi (pj) pj-x pj-x pj-x pj-e pj-x pj-e pj-e pj-x pj-e
Ritva Kurkinen (vpj) x x x pj-e e e e e e
Juha Keränen, siht. s s s s s s s s s s
Jukka Haapakoski, siht.
Varsinaiset jäsenet
Heikki Pyrhönen x x x e e e e e x e
Timo Mykrä x x x e e x x
Mikko Palaste x x e e x e
Anton Meriläinen x x x e x e x x
Marika Ristonmaa x e e x e e x x
Arto Valo x x x e e e x e
Auli Mustikkamaa x x e e e e e x
Jari Pesonen e e e e
Jari Haapaniemi x e e e e x
Ulla Raitimo x x x e e e e x e
Anne Tyni x x x e e x e e x e
Varajäsenet
Jaani Rönkkö x x
Ilkka Salonen x x x e e e e
Sirpa Martins x x x
Matti Savolainen x
Taina Ben Daoud e
Meerit Kuparinen x
Pentti Kallio
Jaana Kursi
Risto Liimatta
Matti Siivonen
Ville-Veikko Haukka

Lyhenteet: (sp) = sähköpostikokous, x = paikalla, e = kokouksessa etäyhteydellä, pj = puheenjohtaja, vpj = varapuheenjohtaja (22.9. asti Anne Tyni, sen jälkeen Ritva Kurkinen, s=sihteeri (siht.

 

LIITE 2. Aluejärjestöt ja jäsenyhdistykset

Järjestön 71 jäsenyhdistystä

Järjestön 71 jäsenyhdistystä

Työttömien Keskusjärjestön rekisteröidyt aluejärjestöt.

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö
P-KTT ry
Uudenmaan Työttömien Yhdistysten Aluejärjestö –
UUTTA ry
Varsinais-Suomi:
Työ-Länsi ry

 

Työttömien Keskusjärjestöllä oli vuonna 2021 yhteensä 71 jäsenyhdistystä.

Etelä-Karjala (Kaakkois-Suomi)
Imatran Työnhakijat ryLappeenrannan Seudun Työnhakijat ryParikkalan Työnhakijat ry
Kymenlaakso (Kaakkois-Suomi)
Etelä-Kymen Työttömät – EKYT ry, HaminaKohti Työtä ry, KarhulaKouvolan Seudun Työttömät ryKymijoen Tukipuu ry, Kouvola
Etelä-Pohjanmaa
Alavuden Seudun Työttömät ryJalasjärven Työnhakijat ryKauhavan Työnhakijat ryKiertoliike ry, ÄhtäriKurikan Työnhakijat ry
Lappi
Ivalon Seudun Työttömät ryKolarin Työttömät ryTyötä & Turvaa ry, Tornio
Etelä-Savo
Juvan Työllistettävät ryKangasniemen Työttömät ryMikkelin Työttömät ryMäntyharjun Työttömät ryTyöpajayhdistys TEKO ry, Savonlinna
Pirkanmaa
Kyrön Eloisat ryLempäälän–Vesilahden Työttömät ryNokian Väliasema ryOljenkorsi ry, YlöjärviOriveden seudun työttömät ryTampereen Seudun Työllistämisyhdistys Etappi ryTeemana Muutos – TeeMu ry, KangasalaToijalan Seudun Työttömät ry
Kainuu
Kajaanin Työvoimayhdistys ry
Pohjois-Karjala
Juuan Työttömät ryKontiolahden Työttömät ryNäre ry, Nurmes
Keski-Pohjanmaa
Eläinhoitola Kotipesä ry, Kokkola
Kokkolan Työttömät ry
Pohjois-Pohjanmaa
Eväitä Elämään ry, Ylivieska
Työpetari ry, Pudasjärvi
Keski-Suomi
Jyväskylän Katulähetys ry
Jyväskylän Uusiotuote ry
Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry
Kuhmoisten Työvoimareservi ry
Pihtiputaan Työttömät ry
Saarijärven Työttömät ry
Suolahden Työttömät ry
Pohjois-Savo
Iisalmen Työvoimayhdistys ry
Kiuruveden Työttömät ry
Lapinlahden Työttömien Tuki ry
Rautavaaran Työraitti ry
Sisä-Savon Työttömät ry, Suonenjoki
Päijät-Häme
Kärkölän Työttömät ry
Orimattilan Startti-Center ry
Työapu Lahty ry, Lahti
Satakunta
Kankaanpään Toimitupa ry
Porin Seudun Työttömät ry
Uusimaa
Audentes ry, Espoo
Elämänlaatu ry, VantaaEsittävän säveltaiteen tuki ry, EspooHang On ry, Helsinki
Helsingin Työkanava HeTy ry
Korson Työttömät ry
Lohjan Seudun Työttömät ry
Meri-Vuosaaren Työttömät ry, Helsinki
Pop UP Poppoo ry, Tuusula
Porvoon Seudun Työnhakijat ry
Vantaan Työnhakijat ryViisNollaTuki ry, Helsinki
Varsinais-Suomi
Loimaan Seudun Työttömät ry
Moniosaajat ry, Uusikaupunki
Mynämäen Seudun Työttömät Työnhakijat ry
Salon Alueen Työttömät ry
Turun Seudun TST ry
Varissuon Työ ja Toiminta VT ry
Keskusjärjestöllä ei ole edustusta seuraavissa maakunnissa:
Ahvenanmaa, Kanta-Häme ja Pohjanmaa (Vaasa)

 

LIITE 3. Kannatusjäsenet

Hyvä Apu ry (Pohjois-Karjala)

Joensuun Arjesta-Selviytyjät ry (Pohjois-Karjala)

Orimattilan Hyväntekeväisyysyhdistys ry (Päijät-Häme)

Tohmajärven Nurkka ry (Pohjois-Karjala)
Työllisyysyksikkö Risteys, Sipoo (Uusimaa)
Virtain kaupunki (Pirkanmaa)

LIITE 4. 30-vuotisjuhlan kunniapalkitut

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein

Kallio, Pentti Anton, toiminnanjohtaja, Kaarina

Kyckling, Pirkko Pirjo Marjatta, yhdistystoimija, Helsinki

Tuohimaa, Eija Kaarina, toiminnanjohtaja, Jyväskylä

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali

Eskola, Timo Olavi, toiminnanjohtaja, Savonlinna

Isotalo, Hannu Ari Juhani, työllistämisvastaava, Lieto

Liimatainen, Tapio, toiminnanohjaaja, Saarijärvi

Mustikkamaa, Auli Anneli, ratkaisuasiantuntija, Ylivieska

Räsänen, Lasse Emil, hallituksen puheenjohtaja, Turku

Siivonen, Matti Ilmari, yhdistystoimija, Savonlinna

Vallius, Lea, työttömien neuvoja, Kontiolahti

Valo, Arto Kalevi, puheenjohtaja, Ivalo

Suomen Valkoisen Ruusun mitali

Auvinen, Taimi Orvokki, yhdistystoimija, Kontiolahti

Himanen, Markku Timo Johannes, yhdistystoimija, Mikkeli

Nevanperä, Tuula Anneli, vapaaehtoistyöntekijä, Ylivieska

Pylkkö, Marja Sinikka, taloudenhoitaja, Lappeenranta

LIITE 5. Jos ei ois työtön -laulu (30v-juhlassa)

(Lauletaan Imagine-laulun sävelillä)

Jos ei ois työtön -laulu

Jos ei ois työtön -laulu

Kuvittele, jos ei ois työttömyyttä

Ei työttömiäkään

Kaikilla ois aina töitä

kykyjensä mukaan

 

Ei kellään mitään syyllisyyttä,

mentäis päivä kerrallaan

Aa-a-a-aa

 

Kuvittele, jos tästä selviäis

Ei raha huoliikaan

Lapsilla ois aina puuhaa,

ja kavereitakin

 

Ei kellään mitään syyllisyyttä,

mentäis päivä kerrallaan

Joo-o-o-oo

Pilvilinnoilta tää ehkä tuntuu

Mutten täs oo yksinään

On tässä vielä mahdollisuus

Kun se yhdes päätetään

 

Kuvittele mielenrauhaa

Siihen kyllä päästä voi

ei mitään sosiaalihuoltoa

tai jotain ulosottoakaan

 

ei enää mitään syyllisyyttä

elettäis päivä kerrallaan

Joo-o-o-oo

 

Pilvilinnoilta tää ehkä tuntuu

Mutten täs oo yksinään

On tässä vielä mahdollisuus

Kun se yhdes päätetään

 

Sanat: Juha Keränen, Jukka Haapakoski

 

LIITE 6. Työttömien Keskusjärjestö mediassa

Toimintavuoden 2021 aikana Työttömien Keskusjärjestö oli esillä 54 mediaosumassa (Google-haku ja Meltwater-mediaseuranta)

1.2.2021 Demokraatti: Omaishoitajilta evätään usein oikeus työttömyysturvaan – järjestöt vaativat aseman parantamista.  https://demokraatti.fi/omaishoitajalta-evataan-usein-oikeus-tyottomyysturvaan-jarjestot-vaativat-aseman-parantamista/.

1.2.2021 Victoria Media: Työttömällä omaishoitajalla tulee aina olla oikeus työttömyysturvaan – Omaishoitajuus kostautuu usein köyhyytenä. Työttömällä omaishoitajalla tulee olla aina oikeus työttömyysturvaan – Omaishoitajuus kostautuu usein köyhyytenä – VICTORIA MEDIA

14.1.2021 Victoria Media: Työttömien Keskusjärjestö: Pyöreän pöydän keskustelu työvoimapalveluista:  Mitä kun resurssit, aika ja tarpeet eivät kohtaa? Työttömien Keskusjärjestö: Pyöreän pöydän keskustelu työvoimapalveluista: Mitä kun resurssit, aika ja tarpeet eivät kohtaa? – VICTORIA MEDIA

13.2.2021 Lapin Kansa: Työllisyyden hoitoon tarvitaan lisää matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja. Mielipidekirjoitus. Työllisyyden kuntakokeilussa kunnat vastaavat työllisyyden hoidosta uusin keinoin. Jukka Haapakoski, Veera Luoto Työllisyyden hoitoon tarvitaan lisää matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja | Lapin Kansa

25.2.2021 Victoria Media: Kuntien tulee järjestää työttömille työnhakijoille riittävästi tukea ja palveluita heidän työllistymisensä edistämiseksi. Työttömien Keskusjärjestö: Kuntien tulee järjestää työttömille työnhakijoille riittävästi tukea ja palveluita heidän työllistymisensä edistämiseksi – VICTORIA MEDIA

26.2.2021 Kansan uutiset: Kuntakokeilu arveluttaa Työttömien Keskusjärjestöä – Toteutuuko työttömien tasa-arvoinen kohtelu: Kuntakokeilu arveluttaa Työttömien keskusjärjestöä – Toteutuuko työttömien tasa-arvoinen kohtelu? Saadaanko lisäresursseja kuntiin? – Kansan Uutiset

12.3.2021 Kansan uutiset: Työttömien Keskusjärjestö vaatii ripeitä toimia työllisyyden parantamiseksi.  Pitkäaikaistyöttömyys kasvanut kolmanneksella koronavuonna. Työttömien keskusjärjestö vaatii ripeitä toimia työllisyyden parantamiseksi – Pitkäaikaistyöttömyys kasvanut kolmanneksella koronavuonna – Kansan Uutiset.

12.3.2021 Victoria Media: Työttömien Keskusjärjestön hallitus vaatii ripeitä toimia työllisyyden parantamiseksi.  Työttömien Keskusjärjestön hallitus vaatii ripeitä toimia työllisyyden parantamiseksi – VICTORIA MEDIA

Long Play, maaliskuu 2021 Vähän huonommat kortit: (Terveydeksi 2.0 -hanke) Long Play 98: Vähän huonommat kortit (tyottomat.fi)

5.3.2021 Keskisuomalainen: Työllisyyden kuntakokeilu: Yli 15 000 työtöntä siirtyi kunnallisten työvoimapalveluiden piiriin Keski-Suomessa ja saa oman valmentajan rinnalleen. Jukka Haapakoski: Paljon potentiaalia.
Yli 15 000 työtöntä siirtyi kunnallisten työpalveluiden piiriin Keski-Suomessa ja saa omavalmentajan rinnalleen –  Jyväskylässä nuorten osuus on työllisyyskokeilussa ”huolestuttavan suuri” | Keski-Suomi | Keskisuomalainen (ksml.fi)

7.3.2021 Iisalmen Sanomat: Uuteen on sopeuduttu. Työvoimayhdistykselle remontit ovat iso osa tulonmuodostusta. (PDF-tiedosto)

24.3.2021 Demokraatti.fi: Työttömien järjestö selvitti, miten kunnat kannustavat työttömiä liikkumaan https://demokraatti.fi/tyottomien-jarjesto-selvitti-miten-kunnat-kannustavat-tyottomia-liikkumaan/

25.3.2021 Sitra: Sitra Labin osallistujat on valittu. Työttömien Keskusjärjestön järjestösihteeri Juha Keränen on tiimissä ”Enemmän kuin ruokaa” visioimassa, mitä ruoka-apu voisi olla tulevaisuudessahttps://www.sitra.fi/uutiset/sitra-labin-osallistujat-on-valittu-10-tiimia-etsii-ratkaisuja-demokratian-ja-yhteiskunnallisen-osallistumisen-haasteisiin/

15.4.2021 Kansan uutiset: Työttömien Keskusjärjestö: 15.4.2021: Työttömien keskusjärjestö: Työkalut pitkäaikaistyöttömyyden hävittämiseen ovat olemassa – Kansan Uutiset

15.4.2021 Tiedonantaja: Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvanut vuoden aikana yli 30 tuhannella. Työttömien Keskusjärjestö on syvästi huolissaan pitkäaikaistyöttömyyden voimakkaasta kasvusta. Pitkäaikaistyöttömien määrä kasvanut vuoden aikana yli 30 tuhannella | Tiedonantaja

16.4.2021 Vakka-Suomen Sanomat: Kunnissa ei saa tulla pitkäaikaistyöttömiä. Työttömien Keskusjärjestö on syvästi huolissaan pitkäaikaistyöttömyyden voimakkaasta kasvusta-https://www.vakka.fi/mielipiteet/kunnissa-ei-saa-tulla-pitkaaikaistyottomia-6.221.115240.6186bb5bbf

20.4.2021 YLE: Ollaanko työttömyysturvaa porrastamassa? Ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastus on huomenna alkavan hallituksen puoliväliriihen kuuma kysymys, joka jakaa puolueita. Haastateltavina Jukka Haapakoski, Sauli Yli-Hakola. https://yle.fi/uutiset/3-11892532.

21.4.2021 Kansan uutiset: Kannustimien rooli työllistymiseen on poliittisia odotuksia vähäisempi Työttömien keskusjärjestön Haapakoski: Kannustimien rooli työllistymiseen on poliittisia odotuksia vähäisempi – Kansan Uutiset

21.4.2021 YLE: Saako työtön sanoa, mitä tarvitsee. Haastateltavina Irma Hirsjärvi ja Sirpa Martins. https://yle.fi/uutiset/3-11894390.

27.4.2021 Länsi-Savo: Mikkelissä jaetaan ensi viikolla EU-ruoka-apua. Mikkelissä jaetaan ensi viikolla EU:n ruoka-apua | Paikalliset | Länsi-Savo (lansi-savo.fi)

30.4.2021 Kansan Uutiset: Työttömien etujärjestö puoliväliriihestä: Välittäjä Oy hyvä, työkyvyttömien siirto eläkkeelle puuttuu esityksistä, TE-palvelujen siirto kuntiin toteutettava hallitusti
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4496126-tyottomien-etujarjesto-puolivaliriihesta-valittaja-oy-hyva-tyokyvyttomien-siirto-elakkeelle-puuttuu-esityksista-te-palvelujen-siirto-kuntiin-toteutettava-hallitusti

30.4.2021 Victoria Media: Työttömien Keskusjärjestö: Hallituksen puoliväliriihessä hyviä päätöksiä työllisyyden edistämiseksi.
https://victoriamedia.fi/2021/04/30/tyottomien-keskusjarjesto-hallituksen-puolivaliriihessa-hyvia-paatoksia-tyollisyyden-edistamiseksi/

30.4.2021 Demokraatti: Työttömien keskusjärjestön mielestä hallitus on tehnyt puoliväliriihessä hyviä päätöksiä työllisyyden edistämiseksi. https://demokraatti.fi/tyottomien-jarjestolta-kiitosta-hallitus-on-tasapainottanut-tyollisyystoimet-viisaasti/

30.4.2021 Uutisvuoksi: Imatralla jaetaan jälleen EU:n vähävaraisille tarkoitettua ruoka-apua. Imatran työnhakijoiden hakemuksesta kaupunkiin saatiin 5 000 kilon erä erilaisia elintarvikkeita, jotka on jaettu noin 500 ruokakassiksi. Imatralle saatiin 5 000 kiloa EU:n ruoka-apua, kassit jakoon ensi viikolla | Paikalliset | Uutisvuoksi.

17.8.2021 Kansan Uutiset: Korona-aika vähentänyt työttömien terveystarkastuksia ja hoitokäyntejä – ”Hoitovajeen seuraukset jo näkyvillä.” Työttömien keskusjärjestö kertoo, että korona-aika on kasvattanut terveyspalvelujen tarvetta ja hoitovajetta jäsenistössä. Järjestö vaatiikin lisää terveydenhuollon resursseja työttömien terveydenhoitoon. Korona-aika vähentänyt työttömien terveystarkastuksia ja hoitokäyntejä – ”Hoitovajeen seuraukset jo näkyvillä” – Kansan Uutiset

4.9.2021 YLE uutiset: Kuntien työllisyyskokeilu köhii pahoin, tahtia jarruttavat korona ja byrokratia.  Suolahden työttömien yhdistyksen hankepäällikkö Maru Holopainen kertoo, miten työllisyyskokeilu on käynnistynyt Äänekoskella. https://yle.fi/uutiset/3-12080676

4.9.2021 Yle uutiset / Areena Työllisyyden kuntakokeilu takkuaa: https://areena.yle.fi/1-50627938

8.9.2021 Kansan Uutiset: Työttömien Keskusjärjestö: Kohtaanto-ongelma johtuu huonosti toimivista työvoimapalveluista Työttömien Keskusjärjestö: Kohtaanto-ongelma johtuu huonosti toimivista työvoimapalveluista – Kansan Uutiset

8.9.2021 ÄKS Äänekosken kaupunkisanomat: Työttömien Keskusjärjestö: Tuumasta toimeen-julkiset työvoimapalvelut kuntoon Työttömien Keskusjärjestö: Tuumasta toimeen työllisyyspalveluissa – julkiset työllisyyspalvelut kuntoon | ÄKS (aksa.fi)

25.9.2021 Helsingin Sanomat, mielipidekirjoitus: Kun etuus lähtee alta, työtön ajautuu monttuun Kun etuus lähtee alta, työtön ajautuu monttuun – Mielipide | HS.fi

29.9.2021 YLE A-Studio: Haastattelussa pitkäaikaistyöttömyydestä toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, työllisyysasioiden päällikkö Ilkka Haahtela Helsingistä sekä tutkija Simo Aho. Miten työtä pitäisi verottaa? | A-studio | TV | Areena | yle.fi (Aihe käsittelyssä verotusta koskeva keskustelun jälkeen)

5.10.2021 Länsi-Savo: Mikkelissä jaetaan jälleen yli 3000 kg EU-ruoka-apua. Viime keväänä kaikki kassit jaettiin parissa tunnissa. Mikkelissä jaetaan jälleen yli 3 000 kiloa EU:n ruoka-apua – ”Viime keväänä kaikki kassit jaettiin parissa tunnissa” | Paikalliset | Länsi-Savo (lansi-savo.fi)

8.10.2021 Radio Suomen päivä: Hallitus esittää pohjoismaista työvoimapalvelun mallia. Esitystä arvioi toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski. https://areena.yle.fi/audio/1-50929859

12.10.2021 Tie työelämään:  Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä 12.10.2021 – Tie työelämään (tietyoelamaan.fi)

12.10.2021 MTV:n Viiden jälkeen -ohjelma:  juttu Köyhyyttä kokeneiden ja päättäjien tapaamisesta. Haastatellut sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen ja köyhyyttä kokenut Jaana Mäkelä.

12.10.2021 MTV uutiset: Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat tilaisuus, uutisjutut klo 19.00 ja 22.00 lähetyksissä. Haastateltu köyhyyttä kokenut Pia Lehtinen. (Tavoittavuus 2,7 milj.)

23.10.2021 YLE uutiset: Järjestöjen ja kirkon jakaman ruoka-avun tarve on korona-aikana ryöpsähtänyt kasvuun. Haastateltu toimijoita Turun Seudun TST ry:ssä. https://yle.fi/uutiset/3-12152217.

27.10.2021 Uusi Suomi: Marinin hallituksen aktiivimalli 2 yllätti järjestöjohtajan – Nyt työttömien johtaja nostaa esiin ”ikuisen karenssin” ja muut ongelmat. Marinin hallituksen ”aktiivimalli 2” yllätti järjestöjohtajan – Nyt työttömien edustaja nostaa esiin ”ikuisen karenssin” ja muut ongelmat | Uusi Suomi

28.10.2021 Luoteis-Lappi: Sieppijärvellä terveysneuvottiin. https://www.luoteis-lappi.fi/uutiset/sieppijarvella-terveysneuvottiin-6.159.52186.d0fb4810cf

2.11.2021 Helsingin-Sanomat, mielipidekirjoitus: Työllisyys ei parane sillä, että työttömän toimeentuloa leikataan. Mielipidekirjoitus pj. Irma Hirsjärvi Työllisyys ei parane sillä, että työttömän toimeentuloa leikataan – Mielipide | HS.fi (Tavoittavuus 2,7 milj.)

5.11.2021 Helsingin-Sanomat, mielipidekirjoitus: Miksi työttömäksi jäänyttä ei haluta palkata. (Viittaus 2.11. mielipidekirjoitukseen) Miksi työttömäksi jäänyttä ei haluta palkata? – Mielipide | HS.fi

8.11.2021 YLE kolumni Auli Viitala: Köyhät kutsuivat kansanedustajat yhteiseen pöytään. Auli Viitalan kolumni: Köyhät kutsuivat kansanedustajat yhteiseen pöytään | Yle Uutiset (Tavoittavuus 5,1 milj)

18.11.2021 Kansan Uutiset: Työttömien keskusjärjestö uudistaisi työllisyyspolitiikkaa – Osa-aikatyön hakeminen hyväksyttävä työttömyysturvan ehdoksi ja päivärahaa lisää 300 euroa Työttömien keskusjärjestö uudistaisi työllisyyspolitiikkaa – Osa-aikatyön hakeminen hyväksyttävä työttömyysturvan ehdoksi ja päivärahaa lisää 300 euroa – Kansan Uutiset

26.11.2021 Kansan Uutiset: Työttömän tukena arjessa ja kabineteissa, haastateltu Jukka Haapakoski. Irma Hirsjärvi, Pirkko Kyckling (juttu maksumuurin takana)

8.12.2021 ePressi: Joka viides suomalainen on köyhä – Uusi kansalaisaloite vaatii puolittamaan köyhyyden. Joka viides suomalainen on köyhä – Uusi kansalaisaloite vaatii puolittamaan köyhyyden – ePressi

8.12.2021 Seurakuntalainen.fi: Suomessa on lähes miljoona köyhyys- ja syrjäytymisriskissä elävää ihmistä. Uusi kansalaisaloite vaatii puolittamaan köyhyyden.

9.12.2021 Rauhan Tervehdys verkkomedia: Uusi kansalaisaloite vaatii puolittamaan köyhyyden. Kansalaisaloitteen alullepanijoina on viisi valtakunnallisen ruoka-aputoiminnan verkostoissa toimivaa asiantuntijatahoa, jotka työskentelivät Demokratian kapeikot -SitraLabin ohjelmassa (2021). Nämä toimijat ovat Osallistava yhteisö 2019–2021-hanke, Ruoka-apu.fi, Sininauhaliitto, Työttömien Keskusjärjestö ja Vantaan Yhteinen pöytä. Uusi kansalaisaloite vaatii puolittamaan köyhyyden – Rauhan Tervehdys.

9.12.2021 Vaarojen Sanomat, mielipidekirjoitus: Työllisyyspalvelut ja muutosten tuulet, varapuheenjohtaja Ritva Kurkinen (paperilehti)

5.12.2021 MTV uutiset: Suomi valmistautuu itsenäisyyspäivän viettoon. ”Täällä on paljon korjaamista, mutta kaikista paras maa kuitenkin”. Haastateltu Kokkolan työttömät ry. https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/suomi-valmistautuu-itsenaisyyspaivan-viettoon-taalla-on-paljon-korjaamista-mutta-kaikista-paras-maa-kuitenkin/8305712#gs.iorto0.

17.12.2021 Kansan Uutiset: Työttömien Keskusjärjestö vaatii: Kunnille ja tuleville hyvinvointialueille velvoite köyhyyden vähentämiseksi: Työttömien keskusjärjestö vaatii: Kunnille ja tuleville hyvinvointialueille velvoite köyhyyden vähentämiseksi – Kansan Uutiset

23.12.2021 STM, verkkotiedote: Kansalaisjärjestöt saavat yhteensä 2miljoonaa euroa valtionavustusta ruoka-apuun. Kansalaisjärjestöt saavat yhteensä 2 miljoonaa euroa valtionavustusta ruoka-apuun – Sosiaali- ja terveysministeriö (stm.fi)

24.12.2021 Åbo Underrättelsen: Mathjälpen får 2 miljoner euro. Social- och hälsövårdsministeriet har beviljat totalt två miljoner euro till icke-statliga organisationer för att ordna mathjälp fram utgången av året. Bland organizationerna är Työttömien Keskusjärjestö ry. Mathjälpen får två miljoner euro | Åbo Underrättelser (abounderrattelser.fi).

24.12.2021 Ostnyland: Mathjälpen får 2 miljoner euro. Mathjälpen får två miljoner euro (ostnyland.fi)

24.12.2021 Hufvudstadsbladet Mathjälpen får 2 miljoner euro. Mathjälpen får två miljoner euro (hbl.fi)

Yhteensä 54 mediaosumaa

nuoli