Toimintakertomus 2022

Puheenjohtaja: Irma Hirsjärvi. Toiminnanjohtaja: Jukka Haapakoski.

 

Työttömien Keskusjärjestö ry

Rahakamarinportti 3 A, 3. krs, 00240 Helsinki
Puh. 040 547 7090
Y-tunnus: 1003909-9

Jukka Haapakoski, toiminnanjohtaja, 050 577 2580
Juha Keränen, järjestösihteeri, 040 547 7090
Tiia Popovic, viestinnän asiantuntija, 044 717 7277
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@tyottomat.fi
www.tyottomat.fi
Facebook: #tyottomat
Twitter: @tyottomat
Instagram: tyottomienkeskusjarjesto

Kansikuva: Tiina Nevalampi

 

1       TOIMINTA

Työttömien Keskusjärjestö ry on työttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien edunvalvontajärjestö.

Keskusjärjestö toimii työttömyyden asiantuntijana ja työttömien työnhakijoiden edunvalvojana, vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun sekä järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia, seminaareja sekä koulutusta. Työttömien Keskusjärjestöön kuului vuoden 2022 lopussa 64 jäsenyhdistystä, joissa oli yhteensä 3315 jäsenmaksua maksavaa jäsentä.

Jäsenyhdistysten toimintoihin osallistuu huomattava määrä muitakin ihmisiä, kuin jäsenmaksun maksavia jäseniä. Yhdistykset tukevat etenkin pitkäaikaistyöttömiä takaisin työmarkkinoille tarjoamalla mahdollisuuksia työkokeiluun, kuntouttavaan työtoimintaan sekä palkkatukityöhön. Vuonna 2022 yhdistysten kautta työllisyyttä tai toimintakykyä edistäviin toimenpiteisiin osallistui jäsenkyselymme (37/64 vastanneiden yhdistysten) mukaan yhteensä 977 henkilöä. Heistä avoimille työmarkkinoille sijoittui 100 sekä koulutukseen 62 tai muuhun työllisyyttä edistävään toimintaan 201 henkilöä.

Vuonna 2022 Työttömien Keskusjärjestön toiminnan painopisteiksi asetettiin seuraavat tavoitteet:

 • Jäsenyhdistysten toimintaedellytysten ylläpitäminen ja kehittäminen sekä uusien toimintatapojen luominen. Keskusjärjestö tarjoaa asiantuntija-apua, koulutusta sekä viestinnällistä tukea. Alueellista yhteistoimintaa edistetään tapahtumin ja valtakunnallisen viestijäverkoston perustamisella.
 • Koronakriisistä toipuminen ja sen jälkihoito sekä kuntayhteistyön edistäminen järjestöjen tarpeista lähtien. Lisäksi tuetaan rahoitus- sekä hanketyön osaamista, ruoka-avun kehittämistä sekä jäsen- ja järjestöyhteistyön edistämistä.
 • Edunvalvonnassa ja viestinnässä lainsäädäntötyöskentelyn aktiivinen kommentointi, vaikuttaminen kannanotoilla, puheenvuoroilla ja työryhmätyöskentelyllä julkisiin työllisyyspalveluihin, työttömien toimeentuloon sekä terveysturvaan ja sosiaalipalveluihin. Kohderyhminä ovat mm. päättäjät, viranomaistahot, media ja oma jäsenistö.
 • Vaikuttaminen EU-tasolla käytävään keskusteluun työttömyydestä, toimeentulosta ja sosiaaliturvasta Suomen Köyhyyden vastaisen verkoston EAPN-Finin kautta. Osallistuminen tarvittaessa myös suoraan keskusteluun ja kommentointiin EU-toimielinten kanssa.
 • Kampanjointi seurakunta- (v. 2022), hyvinvointialue- (v. 2022) ja eduskuntavaaleissa (v. 2023), jotta ehdokkaat saavat ajankohtaista tietoa työttömyydestä. Kannustamme työttömiä olemaan aktiivisia ja lähtemään ehdolle sekä käyttämään äänioikeuttaan.
 • Vireillä olevien lakiesitysten ja uusien vahvistettujen lakien ja hallinnollisia muutosten ja vaikutusten seuranta työttömyyteen ja työllisyyteen. Pyrimme lisäämään työttömien osallisuutta ja yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa.

Toimintakertomuksessa kuvataan, miten näihin asetettuihin tavoitteisiin on toiminnassa pyritty vastaamaan. Terveydeksi 2.0, Kaikki Kunnossa, Askelia voimaan sekä Eväitä elämään 2021-2022 -hankkeiden toiminta on raportoitu kohdassa Hankkeet.

 

1.1    HALLINTO

Hallituksen, palkatun henkilökunnan ja jäsenyhdistysten tehtävänä on toteuttaa Työttömien Keskusjärjestön tavoitteita: vähentää työttömyyttä, parantaa työttömien toimeentuloa, edistää työttömien henkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä yhdenvertaista kansalaisuutta.

Keskusjärjestön vuosikokous pidettiin 22.4.2022 hybridikokouksena. Lähikokous pidettiin Helsingissä Original Sokos Hotel Presidentissä. Valtakirjalla tilaisuuteen oli ilmoittautunut 45 edustajaa /124 mahdollisesta kokousedustajasta. Vuosikokouksessa oli paikalla 34 virallista edustajaa 17 yhdistyksestä. Seuraajia kokouksessa oli 11.

Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtajaksi valittiin vuosikokouksessa uudelleen filosofian tohtori Irma Hirsjärvi (Suolahden työttömät ry). Työttömien Keskusjärjestön hallitus koostuu 13 jäsenestä ja heidän henkilökohtaisista varajäsenistään. Kokouksessa valittiin myös hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavalle kaksivuotiskaudelle.

Hallituksen järjestäytymiskokouksessa Keskusjärjestön varapuheenhohtajaksi valittiin Timo Mykrä (Imatran työnhakijat ry). Lisäksi järjestäytymiskokouksessa valittiin jäsenet työvaliokuntaan ja strategiavaliokuntaan. (Ks. LIITE 1)

Hallitus piti vuonna 2022 yhteensä 11 kokousta. Pöytäkirjoihin merkittiin 187 pykälää.

Työttömien Keskusjärjestön tilintarkastajana toimi Jyrki Koivunen, HTM ja hänen varallaan Markku Heikkilä, HTM. Tositetarkastajina toimivat Ritva Kurkinen ja Ulla Raitimo.

Keskusjärjestössä työskentelivät toimintavuonna seuraavat henkilöt:

Jukka Haapakoski, toiminnanjohtaja
Juha Keränen, järjestösihteeri
Leena Valkonen, viestinnän asiantuntija (31.10.2022 asti)
Tiia Popovic, viestinnän asiantuntija (alk. 19.12.2022)
Ilmari Kallius, harjoittelija (30.1.–30.4.2022)
Katriina Lehtovaara, hankepäällikkö, Terveydeksi 2.0 -hanke
Ulla-Maija Kopra, terveyspalveluohjaaja, Terveydeksi 2.0 -hanke
Veera Luoto, sosiaalipalveluohjaaja, Terveydeksi 2.0 -hanke
Heli Niromaa, hankekoordinaattori, Askelia voimaan -hanke

 

1.2    EDUNVALVONTA JA VAIKUTTAMINEN

Työttömien edunvalvonta on järjestön päätehtävä. Se rakentuu jäsenyhdistysten viestien välittämisestä päättäjille, vaikuttamalla valtionhallinnon työryhmissä, eduskunnan valiokunnissa, erilaisissa yhteistyöverkostoissa sekä mediassa siten, että työttömien ja työttömien yhdistysten ääni tulee kuulluksi, kun päätöksiä tehdään.

Covid-19 koronaepidemian vaikutukset lievenivät toimintavuoden aikana mm. rokotusten ansiosta. Venäjän ja Ukrainan välinen helmikuussa alkanut sotatila nosti maailmanlaajuisesti uuden haasteen. Maailman taloudellinen tilanne muuttui epävakaaksi ja inflaatio lähti voimakkaaseen nousuun. Tämä herätti huolen pienituloisten ja vähävaraisten selviytymisestä elinkustannusten noustessa.

Työttömien Keskusjärjestö piti koko toimintavuoden yllä aktiivista vuoropuhelua sekä jäsenyhdistysten että viranomaisten kesken. Järjestö lausui ministeriöille ja eduskunnalle lakiesityksiin ja oli kuultavana valiokunnissa.

Työtä tehtiin tiiviisti myös eri sidosryhmien kesken työryhmissä, ohjausryhmissä sekä muissa edunvalvontaan liittyvissä yhteistyöryhmissä.

Työttömien Keskusjärjestön henkilöstö jatkoi vuonna 2022 pitkälti etätyöskentelyä. Hankkeet jalkautuivat jäsenyhdistyksiin edellisvuotta aktiivisemmin pitäen mm. infotilaisuuksia, hyvinvointitapahtumia ja tavaten asiakkaita antaen palveluohjausta ja neuvontaa.

Vaikuttamista lainsäädäntöön

Toimintavuoden aikana ministeriöt valmistelivat ja maan hallitus teki useita merkittäviä lainsäädännöllisiä esityksiä työllisyyden edistämiseen sekä työttömien asemaan ja etuuksiin liittyen.

Uusi työvoimapalvelumalli astui voimaan toukokuun alussa 2022. Oleellinen muutos mallissa on, että työttömään työnhakijaan ollaan työttömyyden alkuvaiheessa aiempaa tiiviimmin yhteydessä. Tavoitteena uudistuksessa on myös lisätä työnhakijalle tarjottavan yksilöllisen tuen määrää. Työnhakijaa velvoitetaan omaehtoiseen työnhakuun ja työpaikkoja on haettava 0–4 kuukaudessa.

Työttömien Keskusjärjestö kävi useita keskusteluja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa lain valmisteluvaiheessa. Lausuntovaiheessa Keskusjärjestö epäili resurssien riittävyyttä ja huomautti mallin kaavamaisuudesta. Keskusjärjestö katsoo, että pitkäaikaistyöttömät ovat väliinputoajia mallissa, kun resurssit keskitetään työttömyyden alun hoitoon.

Työttömien Keskusjärjestöön mallin käyttöönotto on tuonut hämmentyneitä kyselyjä. Muun muassa pitkäaikaistyöttömät ovat odottaneet haastattelupyyntöjä ja olleet epävarmoja siitä, montaako työpaikkaa tulee hakea. Uusi malli on lisännyt yhdistyksissä tarvetta neuvontaan.

Palkkatuen uudistaminen on ollut toinen keskeinen edunvalvonnan kysymys. Lakiesitys nähtiin tiukentavan yhdistysten palkkatuen saamisen ehtoja etenkin 100 prosentin palkkatuen osalta. Perusteena uudistukselle on ollut, että palkkatukityöllistäminen voi vääristää muiden EU-maiden välistä markkinatalouteen perustuvaa kilpailua. Työttömien Keskusjärjestö on antanut kriittisen lausunnon eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle uudistuksesta sekä tavannut Työministeri Tuula Haataisen kahdesti asian tiimoilta.

Osatyökykyisille suunnattu Työkanava Oy perustettiin ja toimintaa on käynnistetty vuoden 2022 aikana. Olemme seuranneet, millä edellytyksillä ja toiminnalla uusi valtionyhtiö kehittää työllisyystoimintaa ja mitä vaikutuksia sillä on esimerkiksi yhdistysten toimintaan. Vuoden 2022 loppuun tultaessa Työkanava Oy on vielä ollut käytännön toiminnan suunnittelutilanteessa.

Keskusjärjestö antoi vuonna 2022 yhteensä 22 lausuntoa ministeriöille ja eri valtionhallinnon työryhmille ja osallistunut valiokuntien kuulemisiin. Kuulemisiin on osallistunut toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski sekä puheenjohtaja Irma Hirsjärvi.

 

Työttömien Keskusjärjestö ry, lausunnot 2022

https://tyottomat.fi/ajankohtaista/lausunnot/

Päivämäärä Lakiesitys
3.1.2022 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esityksestä perusterveydenhuollon hoitotakuun tiukentamisesta. (VN/12948/2019)
5.1.2022 Lausunto TEM:ile ja STM:lle esityksestä 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi. (VN/15975/2021)
17.2.2022 Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle työ- ja elinkeinohallinnon asiakastietojen käsittelyä ja palvelualustaa koskevasta lainsäädännöstä. (HE 225/2021 vp)
4.4.2022 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annetun lain ja kotoutumisen edistämisestä annetun lain muuttamisesta. (VN/20925/2021)
2.5.2022 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitykseen eduskunnalle 55 vuotta täyttäneiden työllisyysasteen nostamista koskevaksi lainsäädännöksi. (HE 62 2022)
12.5.2022 Lausunto oikeusministeriölle Vapaa! – Fri! -hankkeesta vapaaehtoistoiminnan edistämiseksi ikääntyvässä yhteiskunnassa (VN/3215/2021)
27.5.2022 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi sekä sosiaalisista yrityksistä annetun lain kumoamisesta. (VN/1258/2021)
31.5.2022 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle toimeentulotukilain uudistamiseen liittyvästä hallituksen esityksestä (VN/650/2022)
13.6.2022 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esitykseen eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi. (VN/31974/2021)
27.6.2022 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esitykseen eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi. (VN/558/2022)
1.7.2022 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle koskien hallituksen esitystä eduskunnalle työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi. (VN/144/2022)
1.7.2022 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle esityksestä laiksi sosiaalisesta luototuksesta annetun lain muuttamisesta. (VN/23753/2021)
1.7.2022 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitykseen eduskunnalle palkansaajan työssäoloehdon uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi. (VN/6417/2022)
1.7.2022 Lausunto oikeusministeriölle ulosottokaaren muuttamisesta. (VN/5477/2022)
30.9.2022 Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulosottokaaren 4 luvun 48 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. (VN/23944/2022)
7.10.2022 Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä työttömyysturvalain 2 a ja 4 luvun muuttamisesta. (HE 180/2022 vp)
13.10.2022 Lausunto eduskunnan valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaostolle hallituksen esitykseen valtion talousarvioesitykseksi vuodelle 2023. (HE 154/2022 vp)
20.10.2022 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle esityksestä työllisyydenkuntakokeilusta annetun lain muuttamisesta. (VN/21695/2022)
20.10.2022 Lausunto eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle koskien hallituksen esitystä eduskunnalle työttömien opiskelua ja työttömyysturvaoikeutta koskevaksi lainsäädännöksi. (HE 176/2022 vp)
8.10.2022 Lausunto koskien palkkatukijärjestelmän uudistamista (HE 175/2022 vp)
18.11.2022 Lausunto julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämisestä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 207/2022 vp)
29.11.2022 Lausunto: Aktiivisen työvoimapolitiikan palveluiden kustannusvaikuttavuus (O 15/2021 vp)

 

Edunvalvonnan tapahtumia 2022

SOTE-uudistukseen liittyvät valtakunnan ensimmäiset aluevaalit pidettiin 23.1.2022. Työttömien Keskusjärjestö laati vaaleihin omat teesit, jotka lähetettiin jakeluun ehdokkaille puoluetoimistojen kautta. Keskusjärjestö kannusti myös jäsenistöään ehdolle vaaleihin. Hyvinvointialueteesit 2022 – Työttömien keskusjärjestö ry (tyottomat.fi)

Keskusjärjestö painotti tavoitteissaan, että työttömien terveystarkastus säilyy osana hyvinvointialueiden toimintaa. Lisäksi työttömien sosiaali- ja terveyspalvelut tulee turvata hyvinvointialueiden strategioissa ja toimintasuunnitelmissa. Vaalien äänestysprosentti jäi valtakunnallisesti matalaksi.

Ruoka-avussa toimivat järjestöt (Työttömien Keskusjärjestö, SPR ja ViaDia) jättivät helmikuussa yhteisen kirjelmän ja kysymyksiä EU-ruoka-apua hallinnoivalle Ruokavirastolle sekä työ- ja elinkeinoministeriön Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmaa toimeenpaneville virkamiehille vireillä olevasta ruoka-avun maksukorttiuudistuksesta. Uudistuksessa yhdistyksiä huolestuttaa, että yhdistykset joutuisivat kustantamaan aluksi kortin kulut itse. Järjestöt katsovat, että taloudellisen riskin sälyttäminen voittoa tavoittelemattomien yhdistysten kontolle ei välttämättä ole ratkaisu ruoka-apu uudistukseen.

Keskustelu aiheesta viipyi ja asiaa käsiteltiin toisen kerran marraskuussa 2022 työ- ja elinkeinoministeriössä pidetyssä tilaisuudessa, jossa oli läsnä ministeriön, Ruokaviraston sekä järjestöjen edustajia. EU:n kuivaruoan jakelu päättyi Suomessa maaliskuussa 2022.

SOSTE keräsi loppuvuonna 2021 jäsenverkostojensa kautta ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi.Koonti sisälsi muun muassa ehdotuksia hakemusten ja päätösten kehittämisestä, riittävästä henkilökohtaisesta palvelusta sekä sähköisten kanavien ja toimeentulotuen myöntämisen kehittämisestä. Työttömien Keskusjärjestö osallistui kyselyyn. Kooste kyselystä julkaistiin maaliskuussa 2022. Ehdotuksia Kelan toiminnan kehittämiseksi (soste.fi)

Työttömien Keskusjärjestö laati vuosikokouksessaan 22.4.2022 julkilausuman, jossa järjestö esittää syvän huolensa riittääkö hallituksen kehysriihessä luvattu indeksikorotus kompensoimaan jo jälkeenjäänyttä perusturvaa.Ruoan ja energian hintojen nousu kohdistuu eniten pienituloisiin ja pitkäaikaistyöttömiin. Keskusjärjestö vaatii, että työttömien etuuksiin tulee heti tehdä vähintään 100 euron nettokorotus. Työttömien Keskusjärjestö: Pitkäaikaistyöttömät ja vähävaraiset eivät saa pudota tyhjän päälle! – Työttömien keskusjärjestö ry (tyottomat.fi)

Työttömien Keskusjärjestö osallistui syksyllä 2021 YK:n köyhyyttä ja ihmisoikeuksia käsittelevän erityisraportoijan Oliver De Schutterin tutkimukseen, jossa selvitettiin, miksi sosiaaliturvaan oikeutetut eivät hyödynnä oikeuksiaan tai eivät päädy hyötymään niistä. Erityisraportti esiteltiin YK:n ihmisoikeusneuvostolle kesäkuussa 2022. Raportti tunnisti hakemattomuuden esteeksi mm. tietämättömyyden käytettävissä olevista eduista sekä monimutkaiset ja usein nöyryyttävät prosessit. Linkki lehdistötiedotteeseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö järjesti pyöreän pöydän keskustelun Sosiaaliturva ihmisoikeutena 26.9.2022, johon Työttömien Keskusjärjestö osallistui kutsuttuna 10 muun järjestön kanssa. Keskusjärjestö jätti aiheesta myös kirjallisen lausuman. Sosiaaliturva ihmisoikeutena pyöreän pöydän keskustelu 26.9.2022 – Työttömien keskusjärjestö ry (tyottomat.fi)

Lokakuussa keskusjärjestön edustajat tapasivat eduskuntaryhmiä edunvalvontakysymyksissä. Työttömien Keskusjärjestön toimisto kokosi aineiston, joka esiteltiin saman sisältöisenä kaikille tavatuille ryhmille.Eduskuntaryhmistä tavattiin lähes kaikki poliittiset ryhmittymät. Tapaamisiin osallistui yhteensä 60 kansanedustajaa tai avustajaa seitsemästä eri puolueesta.

Tapaamiskierrokseen osallistuivat toimistolta toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, järjestösihteeri Juha Keränen ja viestinnän asiantuntija Leena Valkonen. Hallituksesta tapaamisiin osallistuivat varapuheenjohtaja Timo Mykrä (Imatra), Ritva Kurkinen (Lieksa), Auli Mustikkamaa (Ylivieska), Tiina Nevalampi (Helsinki) ja Anne Tyni (Turku).

Työministeri Tuula Haatainen ja Helsingin Työkanava HeTy:n toiminnanjohtaja Anna-Maria Kantola Teatteri Narrin tiloissa, Helsingin Työkanavan vieressä 21.3.2022

Työministeri Tuula Haatainen ja Helsingin Työkanava HeTy:n toiminnanjohtaja Anna-Maria Kantola Teatteri Narrin tiloissa, Helsingin Työkanavan vieressä 21.3.2022

Työministeri Tuula Haataista tavattiin toimintavuoden aikana kaksi kertaa. Ministeri Haatainen vieraili Helsingin Työkanava HeTy ry:ssä 21.3.2022. Ministerille jätettiin kirjelmä liittyen mm. palkkatukiuudistukseen sekä työttömien yhdistysten työllistämistoimintaan. Työministeri vastasi myös paikalla olleiden työttömien kysymyksiin.

Lokakuussa työministeri Tuula Haatainen tavattiin toisen kerran samojen aiheiden tiimoilta. Keskustelussa olivat mukana toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, lakimies Kirsi Väätämöinen SOSTEsta sekä viestinnän asiantuntija Leena Valkonen. Aiheena oli myös vuoden 2023 valtion budjettiesityksen määrärahat työllisyyden edistämiseen.

SDP:n eduskuntaryhmän tapaaminen. Emäntänä kansanedustaja Katja Taimela. Kuva: Leena Valkonen.

SDP:n eduskuntaryhmän tapaaminen. Emäntänä kansanedustaja Katja Taimela. Kuva: Leena Valkonen.

Syyskoulutus järjestettiin 23.11.2023 hotelli Scandic Park Helsingissä. Tapahtumaan osallistui 29 henkilöä paikan päällä ja 23 etänä. Työttömien Keskusjärjestö maksoi paikan päälle osallistuneiden ruokailut ja kahvitukset.

Joulukuussa vahvistettiin, että eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on palauttanut palkkatukilausunnon valmisteluun. SOSTEn EU-oikeuden asiantuntemuksen ja mm. Työttömien Keskusjärjestön vaikuttamistoiminnan seurauksena valiokunta totesi palkkatukilainsäädännön Eurooppaoikeuteen liittyvät perustelut osin perusteettomiksi. Eurooppalainen oikeuskäytäntö lähtee tapauskohtaisesta harkinnasta – eikä kategorisesti rajata tilanteita, jolloin työllisyystuet voivat vaikuttaa eurooppalaisten maiden väliseen kauppaan.

 

Vaikuttaminen verkostoissa ja yhteistyöryhmissä

Osallistuminen SOSTE:n taustaryhmiin:

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski on toiminut toimintavuonna SOSTEn hallituksessa.

Työttömien Keskusjärjestö on osallistunut valtakunnalliseen vaikuttamistyöhön SOSTE:n taustaryhmissä. Taustaryhmät on koottu tukemaan varsinaisten edustajien työskentelyä sosiaaliturvakomiteassa sekä työllisyyden edistämisen ministerityöryhmässä.

Keskusjärjestön edustajana sosiaaliturvakomitean SOSTE:n taustaryhmässä on viestinnän asiantuntija Leena Valkonen ja palvelut, etuudet ja osallisuus -ryhmässä toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski.

Sosiaaliturvakomitean taustaryhmässä koottiin aineistoa mm. seuraaviin kokonaisuuksiin:

 • työttömyysturvan, toimeentulotuen monimutkaisuus
 • työkykyyn ja työkyvyttömyyteen liittyvät etuudet
 • lasten ja perheiden sosiaaliturva
 • sosiaaliturvalainsäädännön yhtenäistäminen

Lisäksi keskustelua käytiin sosiaaliturvakomitean linjauksista nykyjärjestelmän uudistamiseksi. Väliraportti sosiaaliturvakomitean työstä julkaistaan maaliskuussa 2023.

Ryhmässä palvelut, etuudet ja osallisuus käsiteltiin mm. työkykyohjelmaa, pohjoismaista työvoimapalvelumallia, palkkatukiuudistusta, työttömyysturvalla opiskelua, Work in Finland ohjelmaa, kotoutumislakia, sekä vammaisten työllistymisen rakenteellisia esteitä.

STM:n rahoittaman ruoka-avun kansallisen järjestökoordinaation kehittämiseen vuodelle 2022
-verkostoon valittiin edustajaksi järjestösihteeri Juha Keränen.
Verkoston vetäjäorganisaatioksi valikoitui Suomen Punainen Risti. Hanke muodosti verkoston, jonka tarkoituksena on ylläpitää keskinäistä keskustelua ruoka-aputoimijoiden välillä.

Suomi.fi työttömyysverkosto työsti verkkoportaalia, jossa julkaistiin toukokuussa uusi työttömän opas. Portaali pyrkii vastaamaan työttömien moninaisiin kysymyksiin työttömyydestä ja palveluista. Oppaassa on huomioitu esimerkiksi opiskelu työttömänä, yrittäjäksi ryhtyminen ja kuntoutukseen hakeutuminen. Työttömien Keskusjärjestöstä oppaan kokoamiseen osallistuivat sosiaali- ja terveyspalveluohjaaja Veera Luoto, hankekoordinaattori Heli Niromaa ja viestinnän asiantuntija Leena Valkonen. Suomi.fi-opas palvelee kaikkia työttömiä uudessa tilanteessa – Työttömien keskusjärjestö ry (tyottomat.fi)

Toimintaa Suomen köyhyyden vastaisen verkoston EAPN-Finin kautta

Työttömien Keskusjärjestöllä on hallituspaikka Suomen köyhyyden vastaisessa verkostossa EAPN-Finissä. Verkosto pyrkii toiminnallaan edistämään syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhassa olevien asemaa ja edistämään sosiaalisia oikeuksia, perusturvaa, hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista.

Keskusjärjestön edustajana EAPN-Finin hallituksessa oli Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi 11/2022 asti. Lisäksi hallituksen jäsenenä on Anne Tyni Turun Seudun TST ry:stä.

Leena Valkonen on osallistunut EAPN-Finin työhön Keskusjärjestön erillisellä toimeksiannolla mm. Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä tapahtuman organisoinnissa ja viestinnässä.

Verkosto kokosi ja julkaisi lokakuussa Köyhyysvahti 2022 -raportin suomeksi ja englanniksi. Työttömien Keskusjärjestö on osallistunut raportin kokoamiseen ja viestintään. Köyhyysvahti | EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto.

Leena Valkonen valittiin EAPN-Finin puheenjohtajaksi 28.11.2022 järjestön yleiskokouksessa.

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä sekä työryhmän jäsenet. Kuva: Mira-Veera Auer.

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä sekä työryhmän jäsenet. Kuva: Mira-Veera Auer.

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä tilaisuus järjestettiin Työttömien Keskusjärjestön, EAPN-Finin, Kuka Kuuntelee köyhää -verkoston sekä Kirkon diakoniatyön sekä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:n yhteistyönä 26.10.2022. Tilaisuus toteutettiin hybridimallilla lähitapahtumana Helsingissä Kirkon talossa ja etänä TEAMS- yhteydellä

Pienryhmiä oli neljä, joissa yhteensä 5 kokemusasiantuntijaa esitti tarinansa. Tilaisuuteen osallistui kahdeksan kansanedustajaa tai heidän avustajaansa. Paikalla oli 38 ja verkkotapahtumassa mukana 30 osallistujaa. Tilaisuuden avasi videotervehdyksellä sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen. Tilaisuudessa koostunut materiaali jaettiin tiedoksi tilaisuuden jälkeen kansanedustajille ja sosiaali- ja terveysministeriöön. Päättäjiltä ja osallistujilta saatiin arvostavaa palautetta tilaisuudesta.

Eduskunnan köyhyyspäivässä 6.10.2022 Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski ja Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys Tatsin toiminnanjohtaja Peppi Tervo-Hiltula. Kuva: Jouko Vatanen

Eduskunnan köyhyyspäivässä 6.10.2022 Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski ja Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys Tatsin toiminnanjohtaja Peppi Tervo-Hiltula. Kuva: Jouko Vatanen

Eduskunnan köyhyysvaliokunta järjesti ensimmäisen kerran 6.10. köyhyyspäivän Työttömien Keskusjärjestö oli mukana Tatsi ry:n kanssa tilaisuudessa yhteisellä pöydällä ja puheenvuorolla.

Valinta International Council for Social Welfare eurooppalaisen verkoston hallituksen edustajaksi

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski valittiin toimintavuonna SOSTEn edustajaksi suomalaiseen International Council for Social Welfare, ICSW, verkostoon sekä eurooppalaiseen verkoston hallitukseen (Suomen/SOSTEn edustajana). ICSW on maailmanlaajuinen edunvalvontajärjestö, jonka tehtävänä on edistää sosiaalista hyvinvointia ja kehitystä. Se taistelee köyhyyttä, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä vastaan, sekä rakentaa haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten resilienssiä taloudellisten, sosiaalisten ja ympäristöön liittyvien uhkien kohdatessa. Sen jäsenenä toimivat pääasiassa kansallisesti merkittävät keskusorganisaatiot, mitkä työskentelevät sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Myös tutkimuslaitoksia on edustettuina.

Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski (kolmas vasemmalta) International Council for Social Welfare -kokouksessa Malagassa 30.11.–3.12.2022.

Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski (kolmas vasemmalta) International Council for Social Welfare -kokouksessa Malagassa 30.11.–3.12.2022.

 

1.2.1  VIESTINTÄ

Työttömien Keskusjärjestö on ollut aktiivinen viestijä. Järjestö on lausunnoillaan, tiedotteillaan ja osallistumisella eri seminaareihin ja tilaisuuksiin pyrkinyt vaikuttamaan kansalaiskeskusteluun työttömyydestä monilla tasoilla. Työttömien Keskusjärjestön esittämät teemat ovat näkyneet monin tavoin valtakunnallisessa mediassa.

Lähde: Kysely 2/2023 TVS kysely -2023, jäsenedustajien vastaus kysymykseen ”kuvaile kolme adjektiivia, jotka kuvaavat Työttömien Keskusjärjestöä.”

Lähde: Kysely 2/2023 TVS kysely -2023, jäsenedustajien vastaus kysymykseen ”kuvaile kolme adjektiivia, jotka kuvaavat Työttömien Keskusjärjestöä.”

Työskentelyssä, yhteydenpidossa ja jäsenkoulutuksissa on pääsääntöisesti käytetty digitaalisia alustoja TEAMSia ja ZOOMia. Vuonna 2022 on aktiivisemmin järjestetty myös lähitapaamisia ja osallistuttu jäsenistön järjestämiin tilaisuuksiin.

Keskusjärjestön viestintä on monikanavaista: tiedotamme verkkosivuillamme, sosiaalisen median kanavilla sekä jäsen- ja uutiskirjeissämme sekä sähköpostein toiminnastamme ja toimintaympäristön muutoksista.

Työttömien Keskusjärjestön viestijäverkosto perustettiin maaliskuussa 2022 edistämään yhteydenpitoa jäsenyhdistysten ja Keskusjärjestön välillä. Viestijäverkoston toiminnalla pyritään myös vahvempaan alueelliseen vaikuttamiseen valtakunnallisen vaikuttamistyön ohella. Viestijäverkostossa on mukana jäseniä 14 eri yhdistyksestä.

Media etsi kokemusasiantuntijoita

Mediayhteistyö on ollut aktiivista ja sujuvaa. Toimittajat hakevat keskusjärjestön kautta varsinkin kokemusasiantuntijoita haastatteluihin. Haastateltavia on haettu radio- ja tv-kanaville, aikakauslehdistöön sekä sanomalehdistöön. Yhteistyö haastateltavien etsinnässä on tuonut lisää työttömien itsensä ääntä median sisältöihin.

Keskusjärjestöltä on kysytty asiantuntijakommentteja eri medioihin työllisyyteen ja työttömyyteen liittyen. Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski ja puheenjohtaja Irma Hirsjärvi ovat toimineet pääasiallisesti kommenttien antajina. Työllisyyden kuntakokeilut, työttömyystilanne ja hallituksen työllisyyslinjaukset ovat olleet keskeisiä aiheita. Koko toimisto on osallistunut viestintään ja antanut tarvittaessa haastatteluja omiin työtehtäviinsä liittyen. Keskusjärjestön hallituksen jäsenet ovat viestineet myös Työttömien Keskusjärjestön toiminnasta omilla alueillaan ja paikallisissa medioissa.

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski oli mm. MustRead julkaisun haastattelussa tammikuussa. Helmikuussa hän lausui Helsingin Sanomille hallituksen työllisyystoimipaketista. Haastattelu huomioitiin myös englanninkielisellä Helsinki Times sivustolla. Helmikuussa Jukka Haapakoski oli yhdessä tutkijan kanssa Ylen politiikkaradion haastattelussa liittyen pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun.

Helsingin Sanomissa on julkaistu kaksi Työttömien Keskusjärjestön tuottamaa mielipidekirjoitusta. Artikkeleja työttömyyteen liittyen ja työttömien haastatteluja on ollut myös aikakauslehdissä, joissa haastateltavaa on etsitty keskusjärjestön kautta (Anna ja Seura).

Terveydeksi 2.0 -hankkeen toimintaa työttömien terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä on uutisoitu hankekäyntien yhteydessä mm. paikallislehdissä.

Mediaosumia Työttömien Keskusjärjestöön liittyen kirjattiin yhteensä 75 kappaletta. Mediaseurantaa tehdään Meltwaterin sähköisen seurannan pohjalta (LIITE 4)

 

Keskusjärjestön viestintä tuotti tiedotusmateriaalia vuonna 2022 seuraavasti

Artikkelit 3
Blogit 10
Kannanotot 8
Tiedotteet 14
Uutiset 1
Yhteensä 36

https://tyottomat.fi/tiedotteet/

 

Digitaaliset viestintäkanavat

Keskusjärjestö käyttää sosiaalisen median kanavina Facebookia, Twitteriä, YouTubea sekä Instagramia. Kasvu on pääsääntöisesti orgaanista. Työttömiä koskevat lainsäädännön uudistukset, palvelujen järjestäminen ja palveluitta jääminen sekä työttömien hyvinvointi olivat keskeisimpiä keskusteluaiheita sosiaalisen median kanavilla.

Facebookissa sivun tykkääjien määrä kasvoi edelleen maltillisesti ja oli vuoden lopussa 1998.  Keskustelun ja kommentoinnin määrä Facebook-kanavalla on ollut koko ajan aktiivista. Tuotetun sisällön kattavuus oli vuodessa 34 288 tiliä, mikä tarkoittaa 12,4 % kasvua edellisvuoteen verrattuna. Työttömien Keskusjärjestön omien sivujen vierailijamäärä oli 2 555 tiliä.

Viestintä ylläpitää Työttömien Keskusjärjestö Facebook-sivustoa, jäsenyhdistysten aluetyön tueksi tarkoitettua Aluejärjestöt -ryhmää sekä Työttömien viestijäverkosto -ryhmää. Terveydeksi 2.0 -hankkeella on lisäksi omia suljettuja Facebook-ryhmiä.

Twitterissä järjestöllä oli vuoden lopussa 968 seuraajaa. Julkaisuilla oli Twitter-analytiikan mukaan
n. 50 000 katsomiskertaa.

YouTube -kanavalle on lisätty taltiointeja koulutus- ja seminaaritilaisuuksista. Videot ja muu materiaali on suunnattu jäsenyhdistyksille ja muille työttömien toiminnasta kiinnostuneille virikkeeksi ja keskustelujen pohjaksi.

Instagram-tili on vasta hiljattain perustettu kasvukanava, jonka potentiaali kasvaa selkeästi aktiivisen käytön myötä. Tilillä on vuoden 2022 päätteeksi 322 seuraajaa ja vuoden aikana kattavuus oli 792, joka tarkoitti 213 % kasvua edellisvuoteen verrattuna.

Keskusjärjestön verkkosivut ovat Työttömien Keskusjärjestön päämedia ulospäin. www.tyottomat.fi oli vuoden 2022 aikana 37 231 käyttäjää ja 88 585 sivukatselua. Sivustoa on täydennetty eri aiheilla tarpeiden mukaan.

Jäsenistön uutiskirjeitä toimitettiin vuoden aikana 11 kappaletta. Jäsenkirje on suunnattu työttömien yhdistysten toiminnanjohtajille, hanketyöntekijöille, hallitusten jäsenille ja esimiestehtävissä toimiville virikkeeksi ja oman toiminnan tukemiseksi. Kirjettä voi jakaa myös muille yhdistysten jäsenille ja kiinnostuneille. Jäsenistö on pitänyt uutiskirjettä toimivana tiedotuskanavana.

Sidosryhmäuutiskirje päättäjille, yhteistyökumppaneille ja työttömien tai työttömyyden parissa toimiville organisaatioille lähetettiin toukokuussa sekä lokakuussa. Osoitteistoa on täydennetty uusilla yhteistyötahoilla.

Työttömien Keskusjärjestön verkkolehti #tyottomat julkaistiin kesäkuussa ja joulukuussa. Lehti toimii työttömyyden erityisasiantuntijana ja pyrkii kokoamaan aiheesta ajassa liikkuvaa tietoa. Lehteä jaetaan samoille kohderyhmille kuin sidosryhmäuutiskirjettä. Lisäksi lehteä markkinoidaan sosiaalisen median kanavilla. Lehden artikkeleita on kommentoitu ja jaettu sosiaalisen median kanavilla. Artikkeleja on käytetty tilaisuuksissa lähdeaineistona. Verkkosivuilla lehteä oli katsottu 9 990 kertaa ja lehden sivuilla on ollut vuoden aikana 6 215 uniikkia kävijää.

Intranet: Työttömien Keskusjärjestö ylläpitää jäsenistölle suunnattua sisäistä intranettiä, johon kerätään ajankohtaisia jäsentoimintaan ja hallintoon liittyviä asioita. Intranetin sisältöä linkitetään etupäässä jäsenkirjeisiin. Sitä käytetään sisäisenä tiedonhakulähteenä.

 

1.2.2  TAPAHTUMAT

Työttömien Keskusjärjestön koulutusten ja tapahtumien järjestämisessä on kuultu jäsenyhdistysten toiveita ja tarpeita. Tapahtumilla ja koulutuksilla on lisätty ja vahvistettu työttömien yhdistysten ja työttömien mahdollisuutta osallistua ja kehittää järjestöosaamistaan. Tilaisuudet ovat tukeneet myös jäsenyhdistysten keskinäistä vertaistukea ja verkostoitumista. Aiheiden suunnittelussa on otettu huomioon ajankohtaiset työllisyys- ja työttömyysasiat.

Koronapandemia on lisännyt valmiutta ja aktiivisuutta digitaalisten alustojen käyttöön koulutuksissa. Toimintavuoden aikana on järjestetty webinaareja sekä lähitapahtumia. Suunnitellut tapahtumat on pystytty toteuttamaan.

Jäsenistön Digikahvit-keskustelutilaisuuksia pidettiin kerran kuukaudessa pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä perjantaina. Keskustelut ovat olleet vapaamuotoisia vertaistukikuulemisia. Vapaamuotoisista keskusteluista on saatu myönteistä palautetta. Toivotaan, että omaa asiaa päästään kertomaan ja siihen saadaan palautetta. Digikahveja järjestettiin 10 kertaa ja osallistujia oli 17–20 henkilöä per tapahtuma.

Askelia työttömän hyvinvoinnin arkeen 17.2.2022 -webinaarissa puhuttiin verenpaineesta, Askelia voimaan -hankkeen käynnistymisestä, unen tärkeydestä (vireys/työturvallisuuskouluttaja Päivi Saarijärvi, Vitalgo Oy sekä Suomen Unettomat ry:n puheenjohtaja) sekä arjen haltuun ottamisesta (valmentaja Juhani Vesa, Silta-Valmennusyhdistys ry).

Vuosikokouksen yhteydessä 21.4.2022 pidettiin jäsenistölle koulutustilaisuus, jossa aiheina olivat yhdistyksen hyvä hallinto, ruoka-apu-uudistus, työllisyyden uusi asiakaspalvelumalli sekä palkkatukiuudistus. Paikalla oli 34 virallista edustajaa 17 yhdistyksestä.

Yhteistyöllä parempaa palvelua -webinaari pidettiin 6.6.2022 yhdessä välityömarkkinatoimijoiden kanssa. Webinaarissa kuultiin eri osapuolten näkemyksiä sujuvaan asiakasohjaukseen. Millaisia tilanteita ja areenoita alueelliselle vuorovaikutukselle täytyy luoda, jotta mahdollistetaan asiakkaalle parasta palvelua?

Tapahtuman järjestivät yhdessä Vates-säätiö sr, Rovaniemen seudun kuntakokeilu, Työkyky käyttöön -työkykyhanke, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Sininauhaliitto ry, Työttömien keskusjärjestö ry ja Into – etsivä nuorisotyö ja Työpajatoiminta ry.

Jäsenistön hyvinvointipäivät pidetiin parin vuoden tauon jälkeen. Tilaisuus järjestettiin 15.–17.6.2022 Hyvärilässä Nurmeksessa. Päivien aikana järjestettiin työpajoja, joissa pohdittiin keskusjärjestön tulevaisuutta eri skenaarioiden pohjalta. Työryhmien työt toimivat keskusjärjestön uuden strategian pohjana.

Hyvinvointia edistettiin liikuntahetkillä, karjalanpiirakoiden leipomisella, laavukahveilla ja iltasaunalla. Kävelyretki tehtiin Bomba-talolle, jossa paikallinen opas Aino Tertsunen esitteli talon ja alueen historiaa.

Päiville osallistui 31 henkilöä eri yhdistyksistä. Kiitosta sai erityisesti karjalanpiirakoiden leipominen ja tikkupullan ja lettujen paisto kodassa.

 

Hyvinvointipäivät 2022 Nurmes

Jäsenistön hyvinvointipäivät Nurmeksessa 15.–17.6.2022. Kuvat: Leena Valkonen

Jäsenistön hyvinvointipäivät Nurmeksessa 15.–17.6.2022. Kuvat: Leena Valkonen

Työttömien Keskusjärjestö osallistui rauhanomaiseen mielenilmaukseen Helsingissä Säätytalolla 31.8.2022 hallituksen budjettiriihen alkaessa. Paikalla oli pienehkö joukko ilmastonmuutosaktivisteja, opiskelijoita, eläkeläisiä ja työttömiä. Työttömien Keskusjärjestö mm. herätteli kysymyksiä suunniteltuun palkkatukiuudistukseen liittyen. Palkkatuki on ollut järjestöille keino työllistää ja pitkäaikaistyöttömille mahdollisuus saada töitä.

Mikkelin hiippakunnan työttömyystyön päivillä paneelissa Jukka Haapakoski (vas.) 1.–2.9.2022.

Mikkelin hiippakunnan työttömyystyön päivillä paneelissa Jukka Haapakoski (vas.) 1.–2.9.2022.

Mikkelin hiippakunnan, Hollolan seurakunnan ja Työttömien Keskusjärjestön yhteistyössä järjestämät työttömyystyön päivät pidettiin syyskuussa 1.–2.9.2022 Paikkana olivat Sovituksenkirkko ja Parinpellon leiri- ja kurssikeskus Hollolassa. Tilaisuudessa keskityttiin köyhyyden ja osallisuuden kysymyksiin kokemusasiantuntijoiden ja diakoniatyön kesken ja koottiin julkilausuma: Nähdäänkö työtön perustuslain mukaisissa työllisyys- ja sosiaalipalveluissa! Julkilausuma, Mikkelin hiippakunnan työttömyystyön päivä: Nähdäänkö työtön työllisyyspalveluissa? – Työttömien keskusjärjestö ry (tyottomat.fi)

Terveydeksi 2.0- ja Kaikki kunnossa -hankkeet järjestivät Askelia työttömän hyvinvoivaan arkeen -webinaarin 17.2. Webinaarissa Ulla-Maija Kopra puhui verenpaineen huolehtimisesta, Heli Niromaa Askelia voimaan -hankkeen starttauksesta Päivi Saarijärvi Vitalgosta unen tärkeydestä sekä Silta-Valmennuksen valmentaja Juhani Vesa siitä, miten arki otetaan haltuun.

Askelia voimaan -hanke järjesti hyvinvointitsempparikoulutusta 14.9.–5.10. yhdistysten jäsenille. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta keskeisistä elintavoista (liikkuminen, lepo ja ravitsemus) tsempparin kautta yhdistyksissä.

Keskusjärjestön Terveydeksi 2.0 -hanke järjesti mielenterveyteen liittyvän MIELI-webinaarin 13.10.2022.Webinaarissa oli asiantuntijana FinFami Uusimaa ry:n toiminnanjohtaja Leif Berg.  Aiheina oli mm. yleistä mielenterveyden häiriöistä sekä mielenterveyden häiriöiden tunnistaminen ja vaikutukset työ- ja toimintakykyyn.

Terveydeksi 2.0 -hankkeen Päihde-webinaarissa 17.11.2022 esiintyi Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n asiantuntija Timo Nerkko kertomassa päihteistä ja työstä.

Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski oli pyydetty mukaan Varsinais-Suomen TE-toimiston ja Turun Seudun TST:n yhteistyötapaamiseen Turkuun 12.9.2022. Paikalla oli mm. Turun TE-toimiston johtaja Kjell Henriksson sekä jäsenyhdistysten edustajia ja muuta järjestöväkeä.

Hämeenlinnan pop up -tapahtumassa 8.11.2022 olivat paikalla Jukka Haapakoski, Juha Keränen ja Leena Valkonen. Tapaaminen järjestettiin Hämeenlinnan TE-keskuksen tiloissa. Paikalle saapui yhteensä 13 henkilöä, mm. TE-toimiston väkeä sekä muutama järjestöedustaja. Työttömiä ei tullut paikalle.

Kuopion pop up -tapahtumassa 1.12.2022 olivat paikalla Juha Keränen, Irma Hirsjärvi ja Ritva Kurkinen. Tapaaminen järjestettiin Kuopion Navigaattorissa. Paikalla oli 8 henkilöä. Tapatumassa esiteltiin mm. Kuopion kuntakokeilua ja Navigaattori-toimintaa. Paikalle ei tullut työttömiä.

Jukka Haapakoski edusti Suomen sosiaali ja teveys SOSTE ry:tä International Congress on Social Policies 2022: The Challenge of Social Inclusion in Future Europe -tapahtumassa Malagassa 30.11. – 1.12.2022. Jukka Haapakoski esitteli, miten suomalaisissa järjestöissä voidaan edistää ja mitata sosiaalista osallisuutta.

 

1.2.3  VALTIONHALLINNON JA TUTKIMUSLAITOSTEN TYÖRYHMÄJÄSENYYDET

Työttömien Keskusjärjestöllä on edustus seuraavien organisaatioiden tai yhteistyöverkostojen hallituksissa, ohjaus- tai työryhmissä:

Sokra, sosiaalisen edistämisen koordinaatio, THL: Varsinainen jäsen Jukka Haapakoski (Työttömien Keskusjärjestö ry, toiminnanjohtaja), varajäsen Auli Mustikkamaa (Eväitä Elämään ry, Ylivieska)

EAPN-Fin: Hallituksen jäsen, Irma Hirsjärvi (Työttömien Keskusjärjestö ry, puheenjohtaja) 11/2020–2022ei varajäsentä

Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos (Solmu) -koordinaatiohanke 2014–2022: Varsinainen jäsen Katriina Lehtovaara (Terveydeksi-hanke, hankepäällikkö), varajäsen Taina Ben Daoud (Kontiolahden Työttömät ry)

SOSTE: sosiaaliturvakomitean SOSTEn taustaryhmä 2020–: jäsen Leena Valkonen (Työttömien Keskusjärjestö ry, viestinnän asiantuntija). SOSTEn taustaryhmä työskentelee Suomen hallituksen sosiaaliturvakomitealle.

SOSTE: palvelut etuudet ja osallisuus taustaryhmä 2020–: jäsen Jukka Haapakoski (Työttömien Keskusjärjestö ry, toiminnanjohtaja). SOSTEn taustaryhmä työskentelee Suomen hallituksen palvelut, etuudet ja osallisuustyöryhmän tukena.

SOSTE hallitus 2021–: jäsen Jukka Haapakoski (Työttömien Keskusjärjestö ry, toiminnanjohtaja)

Ruokavirasto: FEADin (Vähävaraisille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston) ruokajako vähävaraisimmille (2014–2021): jäsen Juha Keränen (Työttömien Keskusjärjestö ry, järjestösihteeri)

STM, Ruoka-avun kansallisen järjestökoordinaation kehittäminen -hanke (2021–2024): Jäsen, Juha Keränen (Työttömien Keskusjärjestö ry, järjestösihteeri)

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) (2020–2022). Rakennemuutokset arvioinnin arviointiryhmä: jäsen Irma Hirsjärvi (Työttömien Keskusjärjestö ry, puheenjohtaja)

Hämeen osaamisen ja ohjauksen koordinaatioryhmä, Jukka Haapakoski (Työttömien Keskusjärjestö ry, toiminnanjohtaja)

Työelämän ulkopuolella olevien ravitsemusterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen Elämänlaatua ruuasta -konseptin kehittäminen (Päijät-Sote, Vates, Itä-Suomen YO). Jäsen Katriina Lehtovaara (Terveydeksi 2.0 -hanke, hankepäällikkö)

Rakennerahastot varsinainen jäsen Jukka Haapakoski (Työttömien Keskusjärjestö ry, toiminnanjohtaja), varajäsen Ritva Kurkinen (Työttömien Keskusjärjestö ry, varapuheenjohtaja)

International Council for Social Welfare Sosten hallituksen edustaja Jukka Haapakoski (Työttömien Keskusjärjestö, toiminnanjohtaja)

 

1.2.4  YHTEISTYÖKUMPPANIT JA VERKOSTOT

Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK) – Oppilaiden harjoittelupaikat, opinnäytetyöaiheiden tarjoaminen ja -töiden tukeminen, Työttömien Keskusjärjestön toiminnan esittely, Diak-harjoittelijasopimus.

EAPN-Fin, Suomen köyhyyden vastainen verkosto, vaikuttaminen, viestintä- ja tapahtumayhteistyö sekä EU-yhteistyö.

Ehkäisevä päihdetyö – EHYT ry, osatoteuttaja Terveydeksi 2.0 -hankkeessa.

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi), rakennemuutokset arviointiryhmä.

Silta-Valmennusyhdistys. Askelia voimaan -hankkeen yhteistyökumppani.

Sydänliitto – Suunnittelu- ja viestintäyhteistyö vähävaraisten sydänkuntoutuskursseihin liittyen Terveydeksi 2.0 -hankkeen kanssa.

Terveyden edistämisen verkosto – SOSTE. Jäseninä hankepäällikkö Katriina Lehtovaara ja hankekoordinaattori Heli Niromaa.

Työkykyisempi Stadi – Helsingin Työkyky-hankkeen järjestökehittäjät -työryhmän jäsenyys. Terveydeksi 2.0 -hankkeen palveluohjaajat Veera Luoto ja Ulla-Maija Kopra.

UKK-Instituutti. Askelia voimaan -hankkeen yhteistyökumppani.

Uniliitto – Terveydeksi 2.0 -hanke, Työttömien Keskusjärjestö ry: viestinnällinen yhteistyö

Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä: Into – etsivä nuorisotyö ja työpajatoiminta ry, Mielenterveyden Keskusliitto, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Sininauhaliitto, Sininauhasäätiö, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, SPR Kontti, Työttömien Keskusjärjestö ry, Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry, Vates-säätiö ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö.

 

1.2.5  JÄSENYYDET

Työttömien Keskusjärjestö on jäsenenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ssä, Ehkäisevä päihdetyö – EHYT ry:ssä, Elinkeinoelämän keskusliitto EK:ssä ja EAPN-Fin – Suomen köyhyyden vastaisessa verkostossa. Työttömien Keskusjärjestö on järjestäytynyt seuraavien työnantajajärjestöjen kautta: Hyvinvointiala HALI ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry.

 

1.3     JÄRJESTÖTOIMINTA

Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistykset valitsevat vuosikokouksessa Työttömien Keskusjärjestön hallituksen jäsenet (LIITE 1). Vuoden lopussa Työttömien Keskusjärjestössä oli yhteensä 64 jäsenyhdistystä. Keskusjärjestöön liittyi 2 uutta jäsenyhdistystä ja 2 kannatusjäsentä. 11 jäsenyhdistystä on lopettanut toimintansa. Keskusjärjestö avusti 30 000 euron STEA-avusteisella Toimintatonnilla jäsenyhdistyksiään. Lisäksi ruoka-aputoimintaa tekeviä yhdistyksiä avustettiin STM:n rahoittamalla Eväitä Elämälle 2.0 (2020–2021) -avustuksella 250 000 eurolla.

Jäsenyhdistysten toimintaa on tuettu neuvonnalla, hankekonsultoinnilla sekä välittämällä aktiivisesti viestejä, koronatilanteesta, tärkeistä tapahtumista ja koulutuksista. Viestinnän asiantuntijan työ näkyi jäsenkirjeiden, sidosryhmäuutiskirjeen ja #tyottomat -verkkojulkaisun sisällöissä sekä someviestinnässä.

Jäsenkyselyillä kartoitettiin työttömien yhdistysten toimintaa ja tarpeita. Maaliskuussa jäsenyhdistyksille tehtiin kysely: Millaista työttömien järjestämän yhdistystoiminnan tulisi olla. Kyselyä koosti ja analysoi Keskusjärjestössä harjoittelijana ollut AMK-opiskelija Ilmari Kallius.

Lisäksi tiedusteltiin jäsenyhdistysten näkemyksiä uusista ja päättymässä olevista keskusjärjestön hankkeista. Jäsenkyselyjä hyödynnettiin keskusjärjestön toiminnan kehittämiseksi edunvalvonnan ja jäsenpalveluiden sekä hanketarpeiden osalta. Jäsenkyselyjen aineistoja käytetään toiminnasta raportoimiseen rahoittajille. Jäsenkyselyillä pyydettiin ilmoittautumisia eri tapahtumiin. Jäsenille lähetettiin yhteensä 21 kyselyä.

Vuonna 2022 Työttömien Keskusjärjestöön kuuluvien työttömien yhdistysten työllisyystoimenpiteisiin (palkkatuki, kuntouttava työtoiminta, työkokeilu) osallistui tehdyn kyselyn mukaan yhteensä 977 henkilöä. Avoimille työmarkkinoille sijoittui yhteensä 100 henkilöä, koulutukseen 62 henkilöä ja muuhun toimintaan sijoittui 201 henkilöä. Jäsenkyselyyn vastasi 37 /64 yhdistyksestä.

Jäsenkyselyiden aiheet:

 • Jäsenkysely 1/2022: TVS-kysely 2022 jäsenyhdistyksille
 • Jäsenkysely 2/2022: Hyvinvointiwebinaarin (17.2.2022) ilmoittautuminen
 • Jäsenkysely 3/2022: Työllisyyskysely
 • Jäsenkysely 4/2022: TVS-kysely 2022 sidosryhmille
 • Jäsenkysely 5/2022: TVS-kysely 2022 Toimintatonnin saajille
 • Jäsenkysely 6/2022: Viestijäverkoston perustaminen
 • Jäsenkysely 7/2022: Vuosikokouksen 2022 ilmoittautuminen
 • Jäsenkysely 8/2022: Palkkatukimaksatukset 2022
 • Jäsenkysely 9/2022: Askelia Voimaan -kysely hankeyhdistyksille
 • Jäsenkysely 10/2022: Millaista työttömien yhdistystoiminnan tulisi olla?
 • Jäsenkysely 11/2022: Venäjän hyökkäysten vaikutukset työttömien yhdistysten toimintaan & ruoka-apu ukrainalaisille
 • Jäsenkysely 12/2022: Eväitä Elämälle (2020–2021) -selvitys
 • Jäsenkysely 13/2022: Hyvinvointitsemppari-koulutukseen ilmoittautuminen
 • Jäsenkysely 14/2022: Hyvinvointipäivien (15.–17.6.2022) ilmoittautuminen
 • Jäsenkysely 15/2022: Eväitä Elämälle (2021–2022) -hanke, syksyn maksatus
 • Jäsenkysely 16/2022: Toimintatonnin (2023) -haku
 • Jäsenkysely 17/2022: Eväitä Elämälle (2022–2023) -haku
 • Jäsenkysely 18/2022: Syyskoulutuksen (22.–23.11.2022) ilmoittautuminen
 • Jäsenkysely 19/2022: Jäsenyhdistysten toiminta 2022
 • Jäsenkysely 20/2022: Päihde-webinaarin (17.11.2022) ilmoittautuminen
 • Jäsenkysely 21/2022: Jäsenmaksukysely

1.3.1  ONNITTELUJEN VUOSI

Vasemmalla: Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski sekä Jyvässeudun työllistämisyhdistyksen (JST) väkeä Mikkelin Työttömien 30-vuotisjuhlassa 10.6.2022. Kuva: JST:n arkisto Oikealla: Imatran Työnhakijoiden 30-vuotisjuhla uusissa tiloissa. Kuvassa Timo Mykrä, yhdistyksen puheenjohtaja sekä Lappeenrannan Seudun Työnhakijoiden Marja Pylkkö. Kuva: Juha Keränen

Vasemmalla: Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski sekä Jyvässeudun työllistämisyhdistyksen (JST) väkeä Mikkelin Työttömien 30-vuotisjuhlassa 10.6.2022. Kuva: JST:n arkisto

Oikealla: Imatran Työnhakijoiden 30-vuotisjuhla uusissa tiloissa. Kuvassa Timo Mykrä, yhdistyksen puheenjohtaja sekä Lappeenrannan Seudun Työnhakijoiden Marja Pylkkö. Kuva: Juha Keränen

Vasemmalla: Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi sekä toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski Turun Seudun TST:n 30-vuotisjuhlassa 17.8.2022. Keskellä Turun Seudun TST:n puheenjohtaja Petteri Peltomaa. Kuva: TST:n arkisto Oikealla: Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi Jyvässeudun työllistämisyhdistys JST:n 30-vuotisjuhlassa 20.5.2022.

Vasemmalla: Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi sekä toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski Turun Seudun TST:n 30-vuotisjuhlassa 17.8.2022. Keskellä Turun Seudun TST:n puheenjohtaja Petteri Peltomaa. Kuva: TST:n arkisto

Oikealla: Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi Jyvässeudun työllistämisyhdistys JST:n 30-vuotisjuhlassa 20.5.2022.

Työttömien Keskusjärjestön järjestösihteeri Juha Keränen uuden jäsenyhdistyksen Silmut ry:n avajaisissa Karhulassa 20.10.2022

Työttömien Keskusjärjestön järjestösihteeri Juha Keränen uuden jäsenyhdistyksen Silmut ry:n avajaisissa Karhulassa 20.10.2022

Lisäksi Työttömien Keskusjärjestön järjestösihteeri Juha Keränen vieraili Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys Tatsi ry:n 25-vuotisjuhlassa 9.12.2022.

Lisäksi Työttömien Keskusjärjestön järjestösihteeri Juha Keränen vieraili Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys Tatsi ry:n 25-vuotisjuhlassa 9.12.2022.

 

1.3.2  EU-RUOKAJAKELU

Työttömien Keskusjärjestö jäsenyhdistyksineen on ollut yksi suurimpia EU-ruoan jakajia Suomessa. Ruokaa on jaettu vuodesta 1996 lähtien. EU-kuivaruoan jakelu päättyi maaliskuussa 2022.

Vuonna 2022 Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistykset jakoivat edellisen vuoden viimeisestä jaosta vuoden vaihteen yli jääneet 62 056 kiloa. Ruoka-avun kysyntä on kasvanut merkittävästi koronaepidemian myötä. Keskusjärjestön jäsenyhdistykset ovat etsineet uusia keinoja ruoka-avun järjestämiseen. Monet yhdistykset jakavat mm. kauppojen ylijäämä/lahjoitusruokaa.

EU-ruokajakelu aiotaan muuttaa maksukorttiperusteiseksi. Vuoden aikana asia oli tärkeä edunvalvonnan asia, ja uuden järjestelmän haasteita tuotiin aktiivisesti esille päättäjille ja viranhaltijoille.

 

1.3.3  TYÖTTÖMIEN TUETTU LOMATOIMINTA

Työttömien Keskusjärjestö markkinoi tuettua lomatoimintaa verkkosivuillaan. Sivustolle on koottu toimijoiden yhteystietoja, jotka järjestävät tuettuja lomia.

 

1.3.4  ALUETOIMINTA

Jäsenistön verkottumista ja tiedonvaihtoa varten on käytetty suljettua Facebook-ryhmää Työttömien aluejärjestöt, jossa vaihdetaan tietoa alueiden kesken. Myös kuukausittain pidetyillä Digikahveilla on vaihdettu tietoa aluejärjestöjen tapaamisen tapaan.

Etelä-Karjala ja Kymenlaakso (Kaakkois-Suomi)

Alueella pidettiin kaksi aluekokousta. Yksi maaliskuussa Lappeenrannassa sekä yksi marraskuussa Imatran uusissa tiloissa. Kokouksessa oli läsnä Imatran ja Lappeenrannan yhdistysten edustajia. Imatran Työnhakijat muutti uusiin tiloihin. Lappeenrannan Seudun Työnhakijat jatkoivat ruokalatoimintaa. Ruokala oli lyhyellä tauolla. Ruokalassa kävi noin 30 henkilöä päivässä. Kohti Työtä muutti pienempiin tiloihin ja sijoitti työttömiä edelleen yrityksiin. Kouvolan Seudun Työttömät jakoi hävikkiruokaa ja pyöritti ruokalaa. Kymijoen Tukipuulla oli vilkasta kirpputoritoimintaa. Parikkalan Työnhakijoilla oli pienet tilat ja pienimuotoista toimintaa. Etelä-Kymen Työttömillä oli paljon kuntouttavaa työtoimintaa.

Jäsenyhdistykset: Imatran Työnhakijat ry, Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry ja Parikkalan Työnhakijat ry, Etelä-Kymen Työttömät – EKYT ry, Kohti Työtä ry, Kouvolan Seudun Työttömät ry, Kymijoen Tukipuu ry ja Silmut ry

Etelä-Savo

Alueella ei pidetty virallisia aluekokouksia, vaan kuulumisia yhdistysten välillä on vaihdettu puhelimitse ja sähköpostitse ja osin tapaamalla. Kuulumisia yhdistysten välillä on vaihdettu puhelimitse, sähköpostitse ja osin tapaamalla. Heikki Pyrhönen edusti työllisyyttä edistäviä toimijoita Etelä-Savon maakunnan järjestöneuvottelukunnassa ja toimi Etelä-Savon sairaanhoitopiirin työkykyhankkeen ohjausryhmän puheenjohtajana. Mikkelissä oli runsasta jäsentoimintaa, ruokajakoa ja yhteistyötä muiden yhdistysten kanssa. Mäntyharjun Työttömät pyöritti alueen Matkahuolto-toimintaa ja teki yhteistyötä alueen muiden yhdistysten kanssa. Yhdistyksellä oli kierrätystoimintaa. Kangasniemen Työttömillä oli kirpputori, myymälä sekä tekstiili- ja puuverstastoimintaa. Työpajayhdistys TEKO ry erikoistui miehisiin töihin, kuten puupilkkeen tekemiseen. Lisäksi yhdistyksellä oli kirpputoritoimintaa ja autokorjaamo. Yhdistys omisti tilat itse.

Juvan Työllistettävät ry lopetti toimintansa vuoden 2022 aikana.

Jäsenyhdistykset: Kangasniemen Työttömät ry, Mikkelin Työttömät ry, Mäntyharjun Työttömät ry ja Työpajayhdistys TEKO ry (Savonlinna)

Kainuu

Kainuun alueella toimi vain yksi yhdistys. Kainuussa työvoimayhdistys toimi erittäin monipuolisesti verkostoituen paikallisten toimijoiden kanssa. Yhdistys järjesti jäsenistölleen ja asiakkailleen työkykyä ylläpitäviä/syrjäytymistä ehkäiseviä viikoittaisia liikunta- ja toimintaryhmiä, sekä virkistysmatkoja ja tapahtumia. Yhdistyksellä oli ruokalatoimintaa.

Jäsenyhdistykset: Kajaanin Työvoimayhdistys ry

Keski-Pohjanmaa

Alueella oli vain kaksi yhdistystä, eikä alueella pidetty virallisia aluekokouksia. Kokkolan Työttömät ry:llä oli Eväitä Elämälle -hankerahoitusta. Yhdistys järjesti isomman perhetapahtuman sekä joukon pienempi tapahtumia. Yhdistys oli aktiivinen mediassa, mm. kansalaisaloitteellaan kuntouttavan työtoiminnan kulukorvauksen nostamiseksi 12 euroon (https://yle.fi/a/74-20001214). Yhdistys jakoi kaupoista saatavaa hävikkiruokaa.

Jäsenyhdistykset: Eläinhoitola Kotipesä ry (Kokkola) ja Kokkolan Työttömät ry

Keski-Suomi

Keski-Suomessa ei järjestetty aluekokouksia vuonna 2022. Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry toimi uusissa toimitiloissa. Yhdistyksellä oli kädentaitopaja ja se hallinnoi STEA-rahoitteista Sirpakka-toimintaa. Helmikuusta alkaen toiminnanohjaajan ja kuntouttavan työtoiminnan vastuuohjaajan tehtävistä vastasi oppisopimusta suorittava yksi henkilö. Yhdistyksen hallinnoima Työttömien opintorahasto lakkautettiin kevään vuosikokouksessa. Jyväskylän Uusiotuote pyrittää kuntouttavia puupajatöissä. Kuhmoisten Työvoimareservi joutui luopumaan toimitiloistaan. Saarijärven Työttömillä oli vilkasta jäsentoimintaa ja ruokala. Yhdistys jakoi hävikkiruokaa. Suolahden Työttömillä oli monipuolista jäsentoimintaa, kirpputori, ruokala ja yhdistys teki kirjanpitoa pienille toimijoille.

Jäsenyhdistykset: Jyväskylän Katulähetys ry, Jyväskylän Uusiotuote ry, Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry, Kuhmoisten Työvoimareservi ry, Pihtiputaan Työttömät ry, Saarijärven Työttömät ry ja Suolahden Työttömät ry

Lappi

Alueella ei järjestetty varsinaisia aluekokouksia, mutta yhdistysten välillä pidettiin yhteyttä puhelinkeskusteluin. Arto Valo Ivalon Seudun Työttömät ry:stä toimi työttömien edustajana useissa paikallisissa ja alueellisissa työryhmissä liittyen mm. työllisyyden kuntakokeiluihin sekä seutukunnalliseen kehittämiseen. Ivalossa ruokajako jatkui entiseen tapaan. Vuoden aikana järjestettiin retkiä. Yhdistyksellä oli kirpputori, palkkatukilaisia ja kuntouttavaa. Kunnalta jäsenet saivat ilmaiset liikuntatoimet. Säännöllisiä työttömien terveystarkastuksia. Kolarissa ruokajako jatkui normaaliin tapaan. Yhdistyksellä oli kirpputori ja huonekalukirpputori sekä palkkatukilaisia. Torniossa pienimuotoista yhteistoimintaa ja ilmainen tietokonepiste.

Jäsenyhdistykset: Ivalon Seudun Työttömät ry, Kolarin Työttömät ry, Työtä & Turvaa ry (Tornio)

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö (P-KTT) ry:llä oli toimipisteet Joensuussa ja Lieksassa. 1.12. alkaen toimipisteet yhdistettiin Joensuuhun. Yhdistyksellä oli kaksi työntekijää TYYNE – työttömien neuvonta -palvelussa sekä järjestöassistentti.

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry jatkoi korona-aikaan käyttöönotettuja etä- ja hybriditapaamisia. Kokouksia järjestettiin etäyhteyksin Teams-ohjelman kautta ja sähköpostitse. Kaikessa toiminnassa varmistettiin osallistujien terveysturvallisuus ja hyvinvointi. Toimintavuoden aikana järjestettiin kolme aluepalaveria.

Paikallisyhdistystoiminta oli maakunnan alueella aktiivista: kaikilla P-KTT ry:n jäsenyhdistyksillä oli työntekijöitä ja ne tarjosivat myös harjoittelu- ja työkokeilu-, palkkatuki- ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Usealla yhdistyksellä oli hanketoimintaa.

P-KTT ry edusti maakunnan työttömien yhdistyksiä Pohjois-Karjalan Järjestöasian Neuvottelukunnassa (JANE), joka toimi järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntijaryhmänä maakuntaliitossa.

Keskusjärjestön jäsenyhdistykset: Juuan Työttömät ry, Kontiolahden Työttömät ry ja Näre ry (Nurmes), kannatusjäseninä Joensuun Arjesta-selviytyjät ry ja Tohmajärven Nurkka ry. 

Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaalla ei pidetty aluekokouksia. Työpetari ry oli tauolla vuoden 2022. Eväitä elämään ry jakoi viikottain hävikkiruokaa. Yhdistys kävi vapaaehtoisten kanssa tutustumisvierailulla Iisalmen Työvoimayhdistys ry:llä.

Jäsenyhdistykset: Eväitä Elämään ry ja Työpetari ry (Pudasjärvi)

Pohjois-Savo

Pohjois-Savon alueella pidettiin yksi aluekokous. Iisalmen Työvoimayhdistys toimi toista vuotta uusissa tiloissa. Tilat olivat paremmat kuin aikaisemmin, mutta kalliimmat. Kiuruveden Työttömät saivat vuoden aikana kohennettua toimintaansa. Järjesti ruoka-apua muiden paikallisten toimijoiden kanssa yhdessä. Lapinlahden Työttömien Tuessa oli valmistettu kotiruokaa jo kaksi vuotta. Vanhuksille vietiin ruokaa kotiin ja autettiin kotisiivouksessa. Rautavaaran Työraitin toiminnan vetäjä vaihtui. Yhdistys etsi uusia tiloja.

Jäsenyhdistykset: Iisalmen Työvoimayhdistys ry, Kiuruveden Työttömät ry, Lapinlahden Työttömien Tuki ry ja Rautavaaran Työraitti ry

Satakunta

Satakunnan alueella ei pidetty virallisia aluekokouksia. Kankaanpään Toimitupa ry:n kanssa aloitettiin yhteistyön kehittämistä. Porin Seudun Työttömät ry tarjosi harjoittelu-, työkokeilu-, palkkatuki- ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Yhdistyksellä oli kumppanuussopimus Porin kaupungin kanssa. Fölis-hanke päättyi vuoden lopussa. Kankaanpään Toimitupa pyöritti ruokalatoimintaa ja hävikkiruokaa.

Jäsenyhdistykset: Kankaanpään Toimitupa ry ja Porin Seudun Työttömät ry

Uusimaa

Uudenmaan UUTTA ry piti kaksi yhteistä kokousta keväällä, joista toinen oli vuosikokous. Vuosikokouksessa uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Meerit Kuparinen. Elämänlaatu ry tarjosi talousneuvontaa ja kädentaitoa. Korson Työttömillä oli keittiö, ruokajakoa sekä aktiivista jäsentoimintaa. Lohjan Seudun Työttömillä oli keittiö, jakoivat hävikkiruokaa ja pyörittivät työpalveluja kunnalle. Meri-Vuosaaren Työttömät toipuivat pitkäaikaisen toiminnanjohtajan poismenosta ja järjestelivät toimintojaan uudelleen. Yhdistyksellä oli kirpputori, hävikkiruokajakoa sekä aikaisempaa pienimuotoisemmin tietokonekierrätystä. Pop UP Poppoo keskittyi omaan jäsentoimintaansa. Yhdistyksellä ei ole omia toimitiloja. Porvoon Seudun Työnhakijat supistivat toimintaansa aikaisemmasta massiivisesta palkanmaksupalvelusta intiimimpään jäsentoimintaan ja hävikkiruoan jakamiseen. Yhdistyksellä oli maksuton sporttikierrätys, jossa sai vaihtaa urheilutarvikkeita veloituksetta. ViisNollaTuki ry:n työntekijät työllistyivät ja yhdistyksellä oli pitkälle välivuosi.

Esittävän säveltaiteen tuki ry (Espoo) sekä Helsingin Työkanava ry (Helsinki) lopettivat toimintansa. Pitkäikäinen Helsingin Työkanava ajautui konkurssiin.

Työttömien Keskusjärjestön Uudenmaan jäsenyhdistykset: Elämänlaatu ry (Vantaa), Helsingin Työkanava HeTy ry, Korson Työttömät ry, Lohjan Seudun Työttömät ry, Meri-Vuosaaren Työttömät ry (Helsinki), Pop UP Poppoo ry (Tuusula), Porvoon Seudun Työnhakijat ry, Vantaan Työnhakijat ry ja ViisNollaTuki ry (Helsinki)

Varsinais-Suomi

Työ-Länsi ry kokousti viisi kertaa. Puheenjohtajana jatkoi Pentti Kallio. Salon Alueen Työttömät ry:n eroilmoitus hyväksyttiin vuosikokouksessa. Syksyn koulutusristeilylle 1.11., jonka pääteemana oli järjestöjen muuttuva rooli sote-alueilla, osallistui Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja ja järjestösihteeri 14 alueen yhdistysten edustajien kanssa. Työ-Länsi sai Toimintatonni 2022 -avustusta. Loimaan Seudun Työttömissä oli viriiliä jäsentoimintaa, yhdistys jakoi hävikkiruokaa ja yhdistyksellä oli palkkatukilaisia ja työkokeiluja. Salon Alueen Työttömillä oli palkkatukitoimintaa, iso kirpputori sekä velkaneuvontaa. Turun Seudun TST:llä oli monipuolista jäsentoimintaa, ruokala, hävikkiruokaa, oma vene ja isot toimitilat. Varissuon Työ ja Toiminta jakoi hävikkiruokaa, pyöritti keittiötoimintaa ja kirpparia. Mynämäen Seudun Työttömät Työnhakijat keskittyivät kirpputoritoimintaan ja aktiiviseen jäsentoimintaan.

Jäsenyhdistykset: Loimaan Seudun Työttömät ry, Mynämäen Seudun Työttömät Työnhakijat ry, Salon Alueen Työttömät ry (ei Työ-Lännen toiminnassa mukana), Turun Seudun TST ry ja Varissuon Työ ja Toiminta VT ry (Turku)

Ahvenmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Päijät-Häme, Kanta-Häme

Alueilla ei ole ollut tänä vuonna aluetoimintaa.

Helsingin Työkanava HeTy:n lopettajaiset 24.11.2022. Paikalla olivat mm. Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski ja järjestösihteeri Juha Keränen.

Helsingin Työkanava HeTy:n lopettajaiset 24.11.2022. Paikalla olivat mm. Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski ja järjestösihteeri Juha Keränen.

 

2       HANKKEET

2.1     TERVEYDEKSI 2.0 -HANKE

Terveydeksi 2.0 -hankkeen (STEA, 2020–2022) tavoitteena on edistää erityisesti yli 45-vuotiaiden (pitkäaikais)työttömien terveyttä, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä. Hankkeen osatoteuttaja on Ehkäisevä päihdetyö Ehyt ry.

Hanke levittää tietoa työttömien terveystarkastuksesta sekä ohjaa erityisesti pitkäaikaistyöttömiä heidän tarvitsemiinsa sosiaali- ja terveyspalveluihin, tarkoituksena tukea työttömien osallisuuden, elämänhallinnan ja voimavarojen vahvistumista. Työttömien yhdistyksille tarjotaan tukea niiden oman ohjaustyön tueksi.

Hankkeen määrällisiä tavoitteita saavutettiin hyvin, vaikka pandemia vaikeutti jalkautuvaa työtä alkuvuonna vielä merkittävästi. Koronan aiheuttama hoitovelka ja palveluiden supistuminen näkyivät käynneillä konkreettisesti; jonot palveluohjaajien puheille pääsemiseksi olivat jopa kolminkertaistuneet verrattuna koronaa edeltävään aikaan, ja heitä tultiin tapaamaan pitkienkin matkojen takaa.

Käyntejä tehtiin yhteensä 32 kpl, joista 20 jäsenyhdistyksiin ja 12 Ehyt ry:n sekä muiden toimijoiden toimipaikkoihin.

Yhdistyksissä järjestettiin koulutuksia kahdeksan kertaa (sisältöinä mm. puheeksiotto ja palvelut), näistä kaksi etänä. Kaikille avoimia webinaareja järjestettiin kolmesti, ja niiden aiheina olivat hyvinvoiva arki (yhteistyössä Askelia voimaan -hankkeen kanssa), mielen hyvinvointi sekä päihteet.

 

Hanketyötä lukuina:

Asiakasmäärät (tavatut ja osallistuneet)
Palveluohjaukset / henk.koht. tapaamiset 448
Työkykykoordinaattorin ohjaukset (koko hankeaikana) 68
Osallistujat infotilaisuuksissa ja hyvinvointitapahtumissa 443
Osallistujat koulutuksissa ja webinaareissa 170
Tilaisuuksien määrät
Käynnit jäsenyhdistyksissä ja muissa toimipaikoissa 23
Koulutukset 8
Hyvinvointitapahtumat yms. yhdistysten kanssa 8
Webinaarit 3
Kaikki käynnit ja tilaisuudet yhteensä 32

 

Vuoden 2021 lopussa aloitettua jäsenyhdistysten työnohjausta jatkettiin. Sitä hankittiin ostopalveluna kahdelta koulutetulta työnohjaajalta vuoden aikana 13 yhdistykselle yhteensä 54 kertaa, ja osallistujat pitivät sitä erittäin tärkeänä työssä jaksamisen ja toiminnan kehittämisen kannalta.

Yhteistyö Keskusjärjestön Askelia voimaan -hankkeen kanssa oli tiivistä. Käyntejä ja asiakastyötä tehtiin yhteistyössä yhdistyksissä sekä Verkkopuntari-elintapaohjauksessa. Myös sisältöjä tuotettiin yhdessä; esimerkiksi hyvinvointikalenteri sekä verkosto- ja järjestötapaamiset.

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui kaksi kertaa. Keskusjärjestön ja Ehytin lisäksi ohjausryhmässä oli jäseniä seuraavista organisaatioista: Elinkeinoelämän Keskusliitto, Kirkkohallitus, Kuntoutussäätiö, Suomen Sydänliitto ry, Uudenmaan TE-palvelut, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Viestintä, yhteistyö, näkyvyys, vaikuttaminen

Hanketyöstä tiedotettiin säännöllisesti Keskusjärjestön kanavissa ja verkkosivuilla. Hankekäynneistä ilmoitettiin etukäteen paikallismedioissa sekä jäsenyhdistysten ja toimipaikkojen Facebook-sivuilla.

Hanke osallistui hallituksen esityksiä ja lainsäädäntömuutoksia koskevien lausuntojen laatimiseen yhdessä Keskusjärjestön kanssa erityisesti sosiaali- ja terveydenhuoltoon liittyvissä teemoissa (mm. ulosottokaaren muuttaminen, sosiaalinen luototus, laki toimeentulotuesta ja monialaiset yhteispalvelut). Sisältöjä tuotettiin myös Sosiaaliturva ihmisoikeutena – pyöreän pöydän keskustelu- ja Teesejä hyvinvointialueiden valtuutetuille -aineistoihin, sekä Amnesty International Suomen raporttiin terveyspalveluiden yhdenvertaisuudesta.

Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisverkosto, jota hanke oli ylläpitänyt Suomen Terveydenhoitajaliiton kanssa, siirtyi vuoden alussa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vastuulle (osana Työkykyohjelmaa). Samalla verkoston vahvuus ja näkyvyys laajentui huomattavasti.

Valtakunnallisessa verkostossa on 300 työttömien terveystarkastuksia tekevää terveydenhoitajaa ja työttömien terveyspalvelujen kanssa työskentelevää sosiaali- ja terveydenhuollon ja kuntoutuksen ammattilaista. Verkostossa tuetaan vertaisoppimista ja -tiedonvaihtoa, kartoitetaan kehittämistarpeita, tuodaan esiin käytännön toteutusmalleja sekä rakennetaan kansallista suositusta työttömien terveystarkastuksen toteutukseen.

Vuoden 2022 aiheita olivat:

 • Työttömien terveystarkastukset ja TE-palvelujen ohjauskäytännöt
 • Verkostot ja työttömien terveystarkastukset
 • Työterveyshoitajien ja työttömien terveystarkastuksia tekevien terveydenhoitajien työote
 • Kuntoutus ja liikunta elintapaohjauksessa (Järjestäjinä Terveydeksi 2.0 ja Askelia voimaan -hankkeet sekä Terveydenhoitajaliitto)

Yhteistyö

Sydänliiton (Kuntoutus) kanssa tehtiin yhteistyötä vähävaraisten sydänkuntoutuskurssien suunnittelussa ja tiedottamisessa. Palveluohjaajat järjestivät koulutusta ja ohjausta yhdellä kurssilla.

Uniliiton kanssa tehtiin viestinnällistä yhteistyötä unitietouden levittämisessä sekä maksuttoman Uni-ryhmän järjestämisessä työttömille keväällä. Etäkurssin kokemukset ja palaute olivat hyviä.

Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys Tatsi ry:n johdolla julkaistiin Työttömän Ensiapupaketti (työttömälle / luottamushenkilölle). Muina kumppaneita olivat MIELI Suomen mielenterveys ry, Takuusäätiö ry ja Keskusjärjestön viestintä.  Ensiapupaketissa käsitellään työttömyyden tai työttömyysuhan näkökulmasta terveyttä, mielenterveyttä, taloutta sekä työnhakua.

Hanke oli mukana seuraavissa verkostoissa ja työryhmissä:

 • Ammattikorkeakoulujen terveydenhoitajaopettajien valtakunnallinen verkosto (Katriina Lehtovaara)
 • Helsingin Työkyky-hanke: Työkykyisempi Stadi – järjestökehittäjien ryhmä (Ulla-Maija Kopra, Veera Luoto)
 • Kuntaliitto: Toimeentulotuen toimeenpanon nykytila-analyysi (Veera Luoto)
 • Socca – pääkaupunkiseudun sosiaalisen kuntoutuksen verkosto (Ulla-Maija Kopra, Veera Luoto)
 • Solmu-hanke (Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos) Työterveyslaitos, ohjausryhmä (Katriina Lehtovaara)
 • SOSTEn Terveyden edistämisen verkosto (Katriina Lehtovaara)
 • fi -sivuston työttömyysverkosto (Veera Luoto)
 • Työelämän ulkopuolella olevien ravitsemusterveyden ja hyvinvoinnin edistäminen/ Elämänlaatua
 • ruuasta -konseptin kehittäminen – hanke, Päijät-Sote, Vates, Itä-Suomen Yliopisto, ohjausryhmä
 • (Katriina Lehtovaara)
 • Työterveyslaitoksen Ammattilaisten osaamisen vahvistaminen -projektin kehittämispajat (Työkykyohjelman laajennos (RRP) -hanke) (Ulla-Maija Kopra, Katriina Lehtovaara)

Sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksille ja opiskelijoille esiteltiin työttömien terveystarkastus -asiaa ja hanketyötä kolmesti.

Terveydenhoitajapäivillä esiteltiin Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisverkostoa sekä Keskusjärjestön työtä.

Hanke oli esillä myös HUS:n Hyvä kierre- (hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen projekti) tapahtumassa.

Loppuvuonna aloitettiin Diabetesliiton sekä Hengitysliitto Heli ry:n kanssa yhteistyön suunnittelu.

Hankkeen tuottamat artikkelit v. 2022:

 • Työttömien terveyden tueksi – ammattilaisverkosto vahvistuu. Leena Valkonen. Terveydenhoitaja-lehti 2/2022.
 • Pitkittynyt työttömyys ja terveyserot. Veera Luoto. Tatsi 2022
 • Ylimääräinen lapsilisä tulee kohdentaa kaikista köyhimmille lapsille. Jukka Haapakoski & Veera Luoto. HS Mielipide 11.8.2022
 • Määräaikaiset korotukset sopivat huonosti yhteen asumistuen kanssa. Veera Luoto & Jukka Haapakoski. HS Mielipide 10.10.2022

Terveydeksi 2.0 -hanke päättyi vuoden 2022 lopulla ja jatkoi vuonna 2023 Terveyttä työttömille -toimintana STEAn avustuksella.

 

2.2     KAIKKI KUNNOSSA -HANKE

Kaikki kunnossa -hanke (OKM 2020–2022) kampanjoi työttömien liikuntamahdollisuuksien lisäämiseksi ja kannusti työttömiä perheineen liikkumaan. Hankkeen yhteistyöyhdistyksiä olivat Kajaanin Työvoimayhdistys ry, Kokkolan Työttömät ry, Mikkelin Työttömät ry, Pop UP Poppoo ry (Tuusula), Saarijärven Työttömät ry, Suolahden Työttömät ry, Teemana Muutos – TeeMu ry (Kangasala), Turun Seudun TST ry ja Työtä & Turvaa ry (Tornio).

Vuonna 2022 hankekoordinaattori teki neljä hankekäyntiä yhdistyksiin tarjoten työttömille liikuntaneuvontaa. Lisäksi hankekoordinaattori veti Facebook-etäjumpan kerran viikossa kevätkauden ajan. Hankkeen verkkosivuille täydennettiin tietoa yhdistysten hyvistä liikuntakäytännöistä. Hanke osallistui hyvinvointiwebinaarin suunnitteluun ja toteutukseen helmikuussa yhdessä Terveydeksi 2.0 -hankkeen kanssa. Hanke piti yllä verkostoja liikunta-alan toimijoihin (Liikkuva aikuinen -ohjelma, UKK-instituutti, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellinen tiedekunta, Liikkujan Polku -verkosto).

Hankkeen koko toiminta-ajan työttömien yhdistyksiä tuettiin liikuntatoiminnan järjestämisessä. Hanke auttoi työttömiä löytämään liikuntamahdollisuuksia neuvonnan ja kampanjoinnin avulla sekä keräämällä tietoa hankkeen verkkosivuille. Kuntia heräteltiin huomioimaan yhdenvertainen liikuntapalvelujen tarjoaminen myös työttömille.

Hankkeessa työskenteli yksi henkilö. Hanke päättyi helmikuun lopussa 2022 ja siitä toimitettiin loppuraportti opetus- ja kulttuuriministeriölle maaliskuussa 2022. Toiminta jatkui Askelia Voimaan -hankkeena uudella avustuksella ja tavoitteilla.

 

2.3     ASKELIA VOIMAAN -HANKE

Askelia voimaan -hankkeen (STEA 2022-2025) tavoitteena on tukea työttömien yhdistyksiä ja pitkäaikaistyöttömiä terveellisten elintapojen omaksumisessa. Hankkeen osatoteuttajia ovat UKK-instituutti ja Silta-Valmennusyhdistys ry. Yhteistyökumppaneina ovat lisäksi Liikkuva aikuinen -ohjelma ja yhdeksän keskusjärjestön jäsenyhdistystä. Yhdistyksiä ovat Kajaanin Työvoimayhdistys ry, Kokkolan Työttömät ry, Kouvolan Seudun Työttömät ry, Loimaan Seudun Työttömät ry, Näre ry, Porvoon Seudun Työnhakijat ry, Suolahden Työttömät ry, Turun Seudun TST ry sekä Varissuon Työ ja toiminta VT ry.

Hankkeessa 1) rakennetaan yhteistyössä yhdistysten, kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa työttömän elintapaneuvonnan palvelupolkua, 2) kehitetään ja toteutetaan työttömien matalan kynnyksen elintapaneuvontaa sekä 3) luodaan vertaistuellista ryhmätoimintaa työttömien yhdistyksiin kouluttamalla yhdistyksiin hyvinvointitsemppareita.

Tavoitteiden toteutuminen

Hanke käynnistyi maaliskuussa 2022. Hankkeen ensimmäisen toimintavuoden tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

 1. Hyvinvointitsemppari-koulutuksen toteuttaminen, tavoitteena 15 koulutettua tsempparia. Koulutus järjestettiin syys-lokakuussa Tampereella. UKK-instituutti vastasi yhteensä neljä päivää kestäneen koulutuksen järjestelyistä ja sisällöstä. Myös Silta-Valmennusyhdistys oli mukana koulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Koulutuspäivien teemoina olivat voimaannuttava kohtaaminen, liikunta, ravinto ja uni.Koulutukseen osallistui 20 henkilöä 13 eri yhdistyksestä. Osallistujia oli kaikkien hankeyhdistysten lisäksi Eväitä Elämään ry:stä, Jyvässeudun työllistämisyhdistys JST ry:stä, Mikkelin työttömät ry:stä ja Silmut ry:stä. Osallistujat kokivat osaamisensa kehittyneen koulutuksen myötä niin liikunnassa, ravinnossa kuin uniasioissakin.Tsempparitoiminnan käynnistämiseen on annettu koulutuksen jälkeen yhdistyskohtaista tukea. Loppuvuonna aloitettiin jatkokoulutuspäivien suunnittelu yhdessä Silta-Valmennusyhdistyksen kanssa.
 1. Vertaistukiryhmien käynnistäminen (tavoite 200 osallistujaa). Liikunta- ja/tai ravintoasioihin liittyvä ryhmä toimii kuudessa hankeyhdistyksessä ja niissä oli yhteensä noin 170 osallistujaa. Osaa ryhmiä veti liikunnanohjaaja, osaa tsemppari. Kuudessa yhdistyksessä on järjestetty epäsäännöllisempää elintapoihin liittyvää toimintaa tai tapahtumia (noin 300 osallistujaa) tai otettu elintapa-asioita esille muun toiminnan lomassa. Hankeyhdistykset saivat toimintaan rahallista avustusta yhteensä 10 000 euroa. Hankeyhdistyksille on järjestetty kaksi yhteistä info- ja keskustelutilaisuutta.
 2. Työttömän hyvinvointioppaan laatimisen aloittaminen. Hyvinvointiopas muotoutui suunnittelun edetessä hyvinvointikalenteriksi ja se toteutettiin yhdessä Terveydeksi 2.0 -hankkeen ja keskusjärjestön viestinnän kanssa. Kalenterin painettu versio valmistui kesäkuussa ja verkkoversio syyskuussa. Kalenteri toimii yhtenä hyvinvointitsemppareiden tukimateriaalina tarjoten tietoa ja pieniä tehtäviä ravintoon, liikuntaan, uneen ja mielen hyvinvointiin liittyen. Tsemppareille tullaan myöhemmin laatimaan myös muuta tukimateriaalia elintapojen puheeksiottoon ja ryhmätoimintaan.
 3. Elintapaneuvonnan tarjoaminen 80 työttömälle. Elintapaohjausta tarjottiin sekä hankekäyntien yhteydessä että etänä. Hankekäyntejä yhdistyksiin tehtiin maalis-joulukuussa 14 ja asiakaskohtaamisia oli 206. Valtaosa elintapaneuvonnasta on ollut kertaluontoista neuvontaa eli mini-interventioita. Pidempikestoisen (2–6 kk) elintapaohjauksen aloitti syksyn aikana kuusi henkilöä, ja tapaamiset tapahtuivat etänä tai puhelimitse.Ryhmäohjaus tapahtui Satakunnan Sydänpiirin ylläpitämää Verkkopuntari-ohjelmaa hyödyntäen. Hankekoordinaattori kouluttautui alkuvuodesta Verkkopuntari-ohjaajaksi. Keväällä järjestettiin yhdessä Terveydeksi 2.0 -hankkeen terveydenhoitajan kanssa kaksi 12 viikkoa kestänyttä Verkkopuntari-ryhmää, joihin osallistui yhteensä 17 henkilöä. Syksyllä Verkkopuntaria hyödynnettiin yksilöohjauksessa neljän henkilön kanssa. Verkkopuntarista palautetta antaneet kokivat elintapamuutokseen liittyvien voimavarojensa, tietojensa ja taitojensa parantuneen.Elintapaohjauksen tueksi ja samalla vaikuttavuuden seurantaan asiakkaille tarjottiin mahdollisuus ottaa käyttöön UKK-instituutin liikemittari, joka mittaa liikunta-aktiivisuutta, paikallaanoloa ja unta. Liikemittarin otti käyttöön 25 henkilöä, joista osa sai henkilökohtaista ohjausta ja osa osallistui yhdistysten ryhmätoimintaan. Lisäksi hyvinvointitsempparit kokeilivat mittareiden käyttöä koulutuksensa aikana.
 1. Elintapaohjauksen palvelupolun rakentamisessa liikkeelle lähteminen ensimmäisillä paikkakunnilla.Paikallisen yhteistyön edistämisessä lähdettiin liikkeelle paikallisten yhteyshenkilöiden, palveluiden ja liikunnan edistämishankkeiden kartoittamisella kahdeksalla hankepaikkakunnalla (Kajaani, Kokkola, Kouvola, Loimaa, Nurmes, Porvoo, Turku ja Äänekoski). Mikkelin seudulla tehtiin yhteistyötä Essoten elintapaohjaustoiminnan kanssa ja käynnistettiin toimintatapa, jossa elintapaohjaajat tekevät yhteistyötä hyvinvointitsemppareiden kanssa. Loppuvuodesta yhteistyön suunnittelu alkoi myös Äänekosken kunnan liikuntapalvelujen kanssa.

 

Viestintä, vaikuttaminen ja yhteistyö

Hankkeelle on laadittu omat verkkosivut ja painettu esite. Hankkeen toiminnasta on kirjoitettu kaksi blogitekstiä, artikkeli #tyottomat -verkkolehteen ja tiedotettu aktiivisesti jäsenkirjeessä, uutiskirjeessä ja somekanavilla.

Hanketta on pyritty tekemään tunnetuksi verkostoitumalla ja olemalla esillä tapahtumissa kuten valtakunnallisilla terveydenhoitajapäivillä yhdessä Terveydeksi 2.0 -hankkeen kanssa. Hankekoordinaattori on ollut Liikkujan polku -verkoston ja SOSTEn Terveyden edistämisen verkoston jäsen. Hanke oli mukana suunnittelemassa Työttömien terveyspalvelujen ammattilaisverkoston 24.11. järjestettyä elintapa-aiheista verkostopäivää ja esitteli tilaisuudessa hyvinvointitsemppari-toimintamallia laajalle terveydenhuollon ammattilaisjoukolle.

Säännöllisiä tapaamisia on pidetty kahden hankkeen, Pohjois-Karjalan kansanterveysyhdistyksen Puhti-elintapavalmennus-hankkeen ja Essoten Työkykyä ja kumppanuutta sote-keskuksesta! -hankkeen kanssa. Hankkeilla on sama kohderyhmä Askelia voimaan -hankkeen kanssa. Satakunnan Sydänpiirin kanssa on tehty yhteistyötä Verkkopuntarin käyttöön liittyen.

Oppilaitosyhteistyötä on tehty Diakin kanssa, jonka järjestämissä työelämätapahtumissa hanke on ollut esillä tarjoamassa opinnäytetyön aiheita. Vuoden aikana oli valmisteilla yksi opinnäytetyö pitkäaikaistyöttömien terveellisiin ruokailutottumuksiin liittyen.

Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut kaksi kertaa. Ohjausryhmässä on keskusjärjestön edustajien lisäksi jäsen UKK-instituutista, Silta-Valmennusyhdistyksestä, Liikkuva aikuinen -ohjelmasta, Jyväskylän yliopiston liikuntatieteellisestä tiedekunnasta, Pohjois-Karjalan kansanterveys ry:stä, Mikkelin Työttömät ry:stä, Suolahden Työttömät ry:stä sekä Varissuon Työ ja Toiminta VT ry:stä.

 

2.4     EVÄITÄ ELÄMÄLLE 2021-2022 -hanke

Työttömien Keskusjärjestölle myönnettiin 250 000 euron valtionavustus ruoka-aputoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen ajalla 1.9.2021–31.12.2022 syntyneisiin kustannuksiin. Hankkeeseen valittiin ilmoittautumisten perusteella 23 yhdistystä. Niistä 4 jättäytyi avustuksen piiristä.

Hanke rahoittaa ruoka-apuyhdistysten ruoka-aputoimintaa. Rahoituksella hankittiin ruoan valmistus- ja säilytyslaitteita, osallistuttiin ruoan kuljetuskustannuksiin ja työntekijöiden palkkaukseen.

Hankkeessa olivat mukana seuraavat yhdistykset: Elämänlaatu ry (Vantaa), Eväitä Elämään ry (Ylivieska), Ivalon Seudun Työttömät ry, Kajaanin Työvoimayhdistys ry, Kankaanpään Toimitupa ry, Kokkolan Työttömät ry, Korson Työttömät ry, Kouvolan Seudun Työttömät ry, Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry, Loimaan Seudun Työttömät ry, Meri-Vuosaaren Työttömät ry (Helsinki), Mikkelin Työttömät ry, Orimattilan Hyväntekeväisyysyhdistys ry, Porvoon Seudun Työnhakijat ry, Saarijärven Työttömät ry, Turun Seudun TST ry, Työpajayhdistys TEKO ry (Savonlinna), Vantaan Työnhakijat ry ja Varissuon Työ ja Toiminta VT ry (Turku).

 

3       TALOUS

Työttömien Keskusjärjestössä työntekijöitä olivat: toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, järjestösihteeri Juha Keränen, viestinnän asiantuntija Leena Valkonen sekä joulukuun lopusta Tiia Popovic. Terveydeksi 2.0 -hankkeessa työskentelivät hankepäällikkö Katriina Lehtovaara, sosiaalipalveluohjaaja Veera Luoto ja terveyspalveluohjaaja Ulla-Maija Kopra. Askelia voimaan -hankkeessa työskenteli Heli Niromaa. Lisäksi yhdistyksessä harjoittelussa työskenteli 3 kk Ilmari Kallius.

Keskusjärjestö maksoi puheenjohtajalle kokouspalkkion (3000 euroa) ja hallituksen jäsenille ansionmenetyskorvauksia.

Vuoden aikana Varsinaiset toiminnan kulut olivat yhteensä 569.035,03 euroa. Varainhankinnan tuotot olivat 10 881,25 euroa, sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut yhteensä 100,35 euroa, sekä avustusten määrä 569 035,03 euroa. Tilikausi oli voitollinen 10 780,90 euroa.

Yhdistyksen hallinnon päärahoittaja on STEA. STEAn yleisavustuksen määrä oli vuonna 2022 270 788 euroa, josta seuraavalle vuodelle siirtyi 13 118,95 euroa. STEAn vuoden 2022 toimintatonni avustusta siirrettiin 28 871,97 euroa jäsenyhdistyksille. Toimintatonnia siirtyi seuraavalle vuodelle 1128,03 euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriön Kaikki Kunnossa 2020–2021 hankkeen avustusta oli käytettävissä 14 524,63 euroa, josta palautettavaksi jäi 91,97 euroa. Sosiaali- ja terveysministeriön Eväitä Elämälle 2021–2022 hankkeen avustusta siirrettiin 250 000 euroa jäsenyhdistyksille ja tämä avustus käytettiin kokonaan.  Terveydeksi 2.0 hankkeen avustusta saatiin STEA:lta yhteensä 204 100 euroa, josta seuraavalle vuodelle siirtyy 59 332,60 euroa.

Yhdistys on saanut vuodelle 2023 jatkoavustukset, jotka kuvataan tarkemmin liitteissä toimintasuunnitelma 2023 ja talousarvio 2023. Merkittäviä taloudellisia riskejä toiminnalle ei ole syntynyt, koska avustustilanne on vakaa. Yhdistyksellä on voimassa kaikki lakisääteiset vakuutukset.

Yhdistys ei omista kiinteistöjä tai osakkeita. Yhdistys vuokraa toimistotilaa ja käytössä ovat tavanomaiset toimistotyöskentelyä vaativat työkalut toimistokalustot.

Yhdistyksen taloudellisen tilanteen tarkempi kuvaus on kuvattu liitteessä Tilinpäätös 1.1.-31.12.2022.

 

4       YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Työttömien Keskusjärjestössä tehdään tavanomaista toimistotyötä, josta ei aiheudu merkittäviä ympäristövaikutuksia. Toimistotyöskentelyssä huomioidaan energiankulutus, jätteiden ja muun materiaalin kierrätys ja käytetään pääsääntöisesti julkisia liikennevälineitä toiminnoissa. Keskusjärjestö on siirtynyt pitkälti etätyöhön ja sähköiseen asiakirjojen jakamiseen.

Monet jäsenyhdistyksistä toimivat ekologisesti ja ilmastomyönteisesti harjoittaen mm. kierrätystä ja kirpputoritoimintaa. Yhdistykset jakavat myös ns. hävikkiruokaa, joka muuten menisi jätteisiin.

 

5       LIITTEET

LIITE 1. KESKUSJÄRJESTÖN HALLITUS 2022

Työttömien Keskusjärjestö ry:n hallitus 1.1.–22.4.2022

Keski-Suomi      Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry Irma Hirsjärvi, pj
Etelä-Savo Mikkelin Työttömät ry Heikki Pyrhönen
Etelä-Savo, vara Työpajayhdistys TEKO ry, Savonlinna Matti Siivonen
Kaakkois-Suomi (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) Imatran Työnhakijat ry Timo Mykrä

 

Kaakkois-Suomi (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) vara Etelä-Kymen Työttömät – EKYT ry, Hamina Ville-Veikko Haukka
Kainuu Kajaanin Työvoimayhdistys ry Mikko Palaste
Kainuu, vara Kajaanin Työvoimayhdistys ry Jaani Rönkkö
Keski-Pohjanmaa Kokkolan Työttömät ry Anton Meriläinen
Keski-Pohjanmaa, vara Helsingin Työkanava HeTy ry Ilkka Salonen
Keski-Suomi Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry Marika Ristonmaa
Keski-Suomi, vara Suolahden Työttömät ry Sirpa Martins
Lappi Ivalon Seudun Työttömät ry Arto Valo
Lappi, vara Ivalon Seudun Työttömät ry Jaana Kursi
Pohjois-Karjala Näre ry, Nurmes Ritva Kurkinen, varapj
Pohjois-Karjala, vara Kontiolahden Työttömät ry Taina Ben Daoud
Pohjois-Pohjanmaa Eväitä Elämään ry Auli Mustikkamaa
Pohjois-Pohjanmaa, vara Ei varajäsentä
Pohjois-Savo Sisä-Suomen Työttömät ry, Suonenjoki Jari Pesonen
Pohjois-Savo, vara Iisalmen Työvoimayhdistys ry Risto Liimatta
Satakunta Porin Seudun Työttömät ry Jari Haapaniemi
Satakunta, vara Porin Seudun Työttömät ry Matti Savolainen
Uusimaa Porvoon Seudun Työnhakijat ry Ulla Raitimo
Uusimaa, vara Helsingin Työkanava HeTy ry Meerit Kuparinen
Varsinais-Suomi Turun Seudun TST ry Anne Tyni
Varsinais-Suomi, vara Varissuon Työ ja Toiminta VT ry, Turku Pentti Kallio

Työttömien Keskusjärjestö ry:n hallitus 23.4.–31.12.2022

Keski-Suomi      Suolahden Työttömät ry Irma Hirsjärvi, pj
Etelä-Savo Mikkelin Työttömät ry Heikki Pyrhönen
Etelä-Savo, vara Työpajayhdistys TEKO ry, Savonlinna Matti Siivonen
Kaakkois-Suomi (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) Imatran Työnhakijat ry Timo Mykrä, varapj

 

Kaakkois-Suomi (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) vara Etelä-Kymen Työttömät – EKYT ry, Hamina Ville-Veikko Haukka
Kainuu Kajaanin Työvoimayhdistys ry Mikko Palaste
Kainuu, vara Kajaanin Työvoimayhdistys ry Jaani Rönkkö
Keski-Pohjanmaa Kokkolan Työttömät ry Anton Meriläinen
Keski-Pohjanmaa, vara Kokkolan Työttömät ry Johanna Laakso
Keski-Suomi Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry Marika Ristonmaa
Keski-Suomi, vara Suolahden Työttömät ry Sirpa Martins
Lappi Ivalon Seudun Työttömät ry Arto Valo
Lappi, vara Ivalon Seudun Työttömät ry Raimo Selman
Pohjois-Karjala Näre ry, Nurmes Ritva Kurkinen
Pohjois-Karjala, vara Kontiolahden Työttömät ry Taina Ben Daoud
Pohjois-Pohjanmaa Eväitä Elämään ry, Ylivieska Auli Mustikkamaa
Pohjois-Pohjanmaa, vara Eväitä Elämään ry, Ylivieska Pekka Hintsala
Pohjois-Savo Iisalmen Työvoimayhdistys ry Risto Liimatta
Pohjois-Savo, vara Sisä-Suomen Työttömät ry, Suonenjoki Jari Pesonen
Satakunta Porin Seudun Työttömät ry Jari Haapaniemi
Satakunta, vara Porin Seudun Työttömät ry Taina Sivonen
Uusimaa #1 Porvoon Seudun Työnhakijat ry Ulla Raitimo
Uusimaa #1, vara Helsingin Työkanava HeTy ry Ville Sakko
Uusimaa #2 Helsingin Työkanava HeTy ry Tiina Nevalampi
Uusimaa #2, vara Helsingin Työkanava HeTy ry Meerit Kuparinen
Varsinais-Suomi Turun Seudun TST ry Anne Tyni
Varsinais-Suomi, vara Varissuon Työ ja Toiminta VT ry, Turku Marita Skippari

Valiokunnat ja työryhmät 1.1.–22.4.2022

Työvaliokunta
Irma Hirsjärvi, puheenjohtaja
Ritva Kurkinen, Näre ry

Anne Tyni, Turun Seudun TST ry
Jari Pesonen, Sisä-Suomen Työttömät ry
Auli Mustikkamaa, Eväitä Elämään ry
Jukka Haapakoski, Työttömien Keskusjärjestö ry, kokoussihteeri
Leena Valkonen, Työttömien Keskusjärjestö ry, viestinnän asiantuntija
Juha Keränen, Työttömien Keskusjärjestö ry, järjestösihteeri

Edunvalvontavaliokunta
Timo Mykrä, Imatran Työnhakijat ry, puheenjohtaja
Anton Meriläinen, Kokkolan Työttömät ry
Ilkka Salonen, Helsingin Työkanava HeTy ry
Anne Tyni, Turun Seudun TST ry
Arto Valo, Ivalon Seudun Työttömät ry
Taina Ben Daoud, Kontiolahden Työttömät ry
Sirpa Martins, Suolahden Työttömät ry
Janet Virtanen, Salon Alueen Työttömät ry
Irma Hirsjärvi, Suolahden Työttömät ry
Jukka Haapakoski, Työttömien Keskusjärjestö ry, kokoussihteeri
Leena Valkonen, Työttömien Keskusjärjestö ry, viestinnän asiantuntija

Valiokunnat ja työryhmät 23.4.–31.12.2022

Työvaliokunta
Irma Hirsjärvi, puheenjohtaja

Anne Tyni, Turun Seudun TST ry
Timo Mykrä, Imatran Työnhakijat ry
Tiina Nevalampi, Helsingin Työkanava HeTy ry
Ritva Kurkinen, Näre ry
Auli Mustikkamaa, Eväitä Elämään ry
Jukka Haapakoski, Työttömien Keskusjärjestö ry, kokoussihteeri
Leena Valkonen, Työttömien Keskusjärjestö ry, viestinnän asiantuntija
Juha Keränen, Työttömien Keskusjärjestö ry, järjestösihteeri

Strategiavaliokunta
Irma Hirsjärvi, puheenjohtaja

Anne Tyni, Turun Seudun TST ry
Anton Meriläinen, Kokkolan Työttömät ry
Taina Ben Daoud, Kontiolahden Työttömät ry
Ulla Raitimo, Porvoon Seudun Työnhakijat ry
Leena Valkonen, Työttömien Keskusjärjestö ry, viestinnän asiantuntija
Juha Keränen, Työttömien Keskusjärjestö ry, järjestösihteeri
Jukka Haapakoski, Työttömien Keskusjärjestö ry, kokoussihteeri

 

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin

H1: 26.1. H2: 24.2. H3: 10.3. H4: 21.4. H5: 18.5. H6: 15.6. H7: 25.8. H8: 21.9. H9: 28.9. H10: 22.11. H11: 15.12.
Irma Hirsjärvi (pj) pj-e pj-e pj-e  pj-x pj-x pj-x pj-e pj-e e pj-e
Ritva Kurkinen (vpj), 22.9. asti e e e x
 Timo Mykrä (vpj), 22.9. jälk. x x e e pj-e  pj-x  x
Juha Keränen, siht. s s s s s s s s s s s
Varsinaiset jäsenet
Heikki Pyrhönen e e x e e x
Timo Mykrä x
Mikko Palaste e e x e x e e x e
Anton Meriläinen e e x x e e e x x
Marika Ristonmaa e e x x x e e e x
Arto Valo e e e x e x e e e x
Auli Mustikkamaa e e e x x x e e e x  x
Jari Pesonen x
Jari Haapaniemi e e x x e e x
Ulla Raitimo e e e x x x e x e
Anne Tyni e e e x x x e x x
Risto Liimatta
Tiina Nevalampi x x e e e x x
Ritva Kurkinen x x e x
Varajäsenet
Jaani Rönkkö e x x
Ilkka Salonen e e
Sirpa Martins
Matti Savolainen
Taina Ben Daoud e e  x  e
Meerit Kuparinen x  x
Pentti Kallio
Jaana Kursi
Risto Liimatta
Matti Siivonen e  x
Raimo Selman e e e e
Pekka Hintsala e e e e
Ville-Veikko Haukka
Jari Pesonen x x x x
Ville Saukko e
Johanna Laakso x
Marita Skippari x x e x
Taina Sivonen e e

Lyhenteet: (sp) = sähköpostikokous, x = paikalla, e = kokouksessa etäyhteydellä, pj = puheenjohtaja, vpj = varapuheenjohtaja (22.9. asti Ritva Kurkinen, sen jälkeen Timo Mykrä), s=sihteeri (siht.)

Hallituksen työvaliokunta kokoontui vuonna 2023 yhteensä 9 kertaa. Valiokunnissa käsiteltiin asioita tuleviin hallituksen kokouksiin.

LIITE 2. ALUEJÄRJESTÖT JA JÄSENYHDISTYKSET 

Työttömien Keskusjärjestön rekisteröidyt aluejärjestöt.

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö
P-KTT ry
Uudenmaan Työttömien Yhdistysten Aluejärjestö –
UUTTA ry
Varsinais-Suomi:
Työ-Länsi ry

Työttömien Keskusjärjestöllä oli vuonna 2022 yhteensä 64 jäsenyhdistystä.

Etelä-Karjala (Kaakkois-Suomi)
Imatran Työnhakijat ry
Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry
Parikkalan Työnhakijat ry

Kymenlaakso (Kaakkois-Suomi)
Etelä-Kymen Työttömät – EKYT ry, Hamina
Kohti Työtä ry, Karhula
Kouvolan Seudun Työttömät ry
Kymijoen Tukipuu ry, Kouvola
Silmut ry, Kotka

Etelä-Pohjanmaa
Jalasjärven Työnhakijat ry
Kauhavan Työnhakijat ry
Kiertoliike ry, Ähtäri
Kurikan Työnhakijat ry

Lappi
Ivalon Seudun Työttömät ry
Kolarin Työttömät ry
Työtä & Turvaa ry, Tornio

Etelä-Savo
Kangasniemen Työttömät ry
Mikkelin Työttömät ry
Mäntyharjun Työttömät ry
Työpajayhdistys TEKO ry, Savonlinna

Pirkanmaa
Kyrön Eloisat ry
Lempäälän–Vesilahden Työttömät ry
Nokian Väliasema ry
Oriveden seudun työttömät ry
Tampereen Seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry
Teemana Muutos – TeeMu ry, Kangasala
Toijalan Seudun Työttömät ry

Kainuu
Kajaanin Työvoimayhdistys ry

Pohjois-Karjala
Juuan Työttömät ry
Kontiolahden Työttömät ry
Näre ry, Nurmes

Keski-Pohjanmaa
Eläinhoitola Kotipesä ry, Kokkola
Kokkolan Työttömät ry

Pohjois-Pohjanmaa
Eväitä Elämään ry, Ylivieska
Työpetari ry, Pudasjärvi

Keski-Suomi
Jyväskylän Katulähetys ry
Jyväskylän Uusiotuote ry
Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry
Kuhmoisten Työvoimareservi ry
Saarijärven Työttömät ry
Suolahden Työttömät ry

Pohjois-Savo
Iisalmen Työvoimayhdistys ry
Kiuruveden Työttömät ry
Kuavin Myö ja Työ ry, Kaavi
Lapinlahden Työttömien Tuki ry
Rautavaaran Työraitti ry

Päijät-Häme
Kärkölän Työttömät ry
Orimattilan Startti-Center ry
Työapu Lahty ry, Lahti

Satakunta
Kankaanpään Toimitupa ry
Porin Seudun Työttömät ry

Uusimaa
Elämänlaatu ry, Vantaa
Hang On ry, Helsinki
Korson Työttömät ry
Lohjan Seudun Työttömät ry
Meri-Vuosaaren Työttömät ry, Helsinki
Pop UP Poppoo ry, Tuusula
Porvoon Seudun Työnhakijat ry
Vantaan Työnhakijat ry
ViisNollaTuki ry, Helsinki

Varsinais-Suomi
Loimaan Seudun Työttömät ry
Mynämäen Seudun Työttömät Työnhakijat ry
Salon Alueen Työttömät ry
Turun Seudun TST ry
Varissuon Työ ja Toiminta VT ry

Keskusjärjestöllä ei ole edustusta seuraavissa maakunnissa:
Ahvenanmaa, Kanta-Häme ja Pohjanmaa (Vaasa)

LIITE 3. KANNATUSJÄSENET

Hyvä Apu ry (Pohjois-Karjala)
Joensuun Arjesta-Selviytyjät ry (Pohjois-Karjala)
Orimattilan Hyväntekeväisyysyhdistys ry (Päijät-Häme)
Tohmajärven Nurkka ry (Pohjois-Karjala)
Työllisyysyksikkö Risteys, Sipoo (Uusimaa)
Virtain kaupunki (Pirkanmaa)

 

LIITE 4. TYÖTTÖMIEN KESKUSJÄRJESTÖ MEDIASSA

Toimintavuoden 2022 aikana Työttömien Keskusjärjestö oli esillä 75 mediaosumassa (Meltwater-mediaseuranta)

15.3.2021 Kansan Uutiset: Työttömien Keskusjärjestö vaatii perusturvan tason nostoa. Pienituloisille ja vähävaraisille on järjestön mukaan ruuan ja energian nopeassa hinnannousussa turvattava inhimillinen perustoimeentulo. Työttömien Keskusjärjestö vaatii perusturvan tason nostoa – Kansan Uutiset

3.1.2022 Jyväskylän talvi: Talvi toteutti työelämä- ja demokratiakeskustelun verkossa 12.2.2022. Mukana toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski. Ajankohtaista – Jyväskylän Talvi (jyvaskylantalvi.fi)

10.1.2022 Must Reed: Työttömyysturvan laajennukset lopetettiin, vaikka pandemia jatkuu – ”Toimien ajoitus ei ole mennyt putkeen”, sanoo Jukka Haapakoski https://www.mustread.fi/artikkelit/tyottomyysturvan-laajennukset-lopetettiin-vaikka-pandemia-jatkuu-toimien-ajoitus-ei-ole-mennyt-putkeen-sanoo-jukka-haapakoski/

13.1.2022 ÄKS Äänekosken kaupunkisanomat: Miksi jokaisen kannattaa äänestää aluevaaleissa. Työttömien Keskusjärjestö: Miksi jokaisen kannattaa äänestää aluevaaleissa? | ÄKS ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKISANOMAT (aksa.fi)

13.1.2022 YLE uutiset: Eläkeputkiuudistus kohtelee pienituloista huonommin kuin isopalkkaista, sanoo STTK – kokosimme mielipiteet puolesta ja vastaan https://yle.fi/uutiset/3-12267135

14.1.2022 YLE uutiset: Monet työttömät ovat kertoneet, että ilman lisäpäiväoikeutta heidän tilanteensa olisi vielä heikompi, koska aktiivisesta työnhausta huolimatta töitä ei löydy yli 55-vuotiaille työttömille, todetaan Työttömien keskusjärjestön lausunnossa. Eläkeputkiuudistus kohtelee pienituloista huonommin kuin isopalkkaista, sanoo STTK – kokosimme mielipiteet puolesta ja vastaan (yle.fi)

14.1.2022 Radio Sandels: Miksi jokaisen kannattaa äänestää aluevaaleissa Työttömien Keskusjärjestö, Jukka Haapakoski 14.1.2022 by Radio Sandels (soundcloud.com)

23.1.2022 ÄKS Äänekosken kaupunkisanomat: Tohtori Ilkka Taipale avaa vastaanoton pariksi päiväksi auttaakseen työkyvyttömiä eläkkeelle https://aksa.fi/tohtori-ilkka-taipale-avaa-vastaanoton-pariksi-paivaksi-auttaakseen-tyokyvyttomia-elakkeelle/

26.1.2022 Kirkkotie: 5xmielessä: Työttömän tukena, haastateltu Tyyne-neuvoja Taina Ben Daoud 5xmielessä: Työttömän tukena – Kirkkotie

11.2.2022 Helsingin Sanomat: Hallituksen julkistamat työllisyystoimet jakavat mielipiteitä. ”Nyt on jouduttu tekemään kipeitä päätöksiä” Euroistus vaikuttaa todennäköisesti erityisesti kunnallisen alan töihin, kuten varhaiskasvatuksen, opetuksen ja liikuntapalveluiden sijaisiin, arvioi Työttömien keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski. Hallituksen työllisyystoimet jakavat mielipiteitä: ”Nyt on jouduttu tekemään kipeitä päätöksiä” – Politiikka | HS.fi

11.2.2022 Helsingin Sanomat: Hallituksen työllisyystoimet jakavat mielipiteitä: ”Nyt on jouduttu tekemään kipeitä päätöksiä” https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008607987.html

13.2.2022 ÄKS Äänekosken kaupunkisanomat: Monien mahdollisuuksien talo – Eerolankadun palvelutalo valmistuu vuoden lopullahttps://aksa.fi/monien-mahdollisuuksien-talo-eerolankadun-palvelutalo-valmistuu-vuoden-lopulla/

15.2.2022 News from Finland – Helsinki Times: Jukka Haapakoski, the executive director at the Finnish National Organisation for the Unemployed, told Helsingin Sanomat that the government appears to be making the kind of difficult decisions it has sought to avoid thus far. “This is primarily a package of cuts,” he characterised. Finnish government announces its last employment measures (helsinkitimes.fi)

15.2.2022 Helsinki Times: Finnish government announces its last employment measures https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/politics/21001-finnish-government-announces-its-last-employment-measures.html

16.2.2022 Yle, politiikkaradio: Miksi pitkäaikaistyöttömyys on kasvussa, vaikka talous näyttää elpyvän? Haastateltavina toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski sekä työelämää tutkiva yliopistoprofessori Markku Sippola. Politiikkaradio 16.2.2022 — University of Helsinki

15.3.2022 Demokraatti.fi: Monen elämän on muuttumassa selviytymistaisteluksi. Työttömien Keskusjärjestö vaatii perusturvan korottamista.  ”Monen elämä on muuttumassa selviytymistaisteluksi” – Työttömien Keskusjärjestö vaatii perusturvan korottamista | Demokraatti.fi

15.3.2022 Victoria Media: Ruoka kallistuu – perusturvan tasoa on nostettava Työttömien Keskusjärjestö: Ruoka kallistuu – perusturvan tasoa on nostettava – VICTORIA MEDIA

15.3.2022 Uutisalue: Työttömien Keskusjärjestö vaatii perusturvan tason nostoa Työttömien Keskusjärjestö vaatii perusturvan tason nostoa – Uutisalue

15.3.2022 Kansan Uutiset: Työttömien Keskusjärjestö vaatii perusturvan tason nostoa https://www.ku.fi/artikkeli/4705013-tyottomien-keskusjarjesto-vaatii-perusturvan-tason-nostoa

15.3.2022 Victoria Media: Työttömien Keskusjärjestö: Ruoka kallistuu – perusturvan tasoa on nostettavahttps://victoriamedia.fi/2022/03/15/tyottomien-keskusjarjesto-ruoka-kallistuu-perusturvan-tasoa-on-nostettava/

15.3.2022 Demokraatti: ”Monen elämä on muuttumassa selviytymistaisteluksi” – Työttömien Keskusjärjestö vaatii perusturvan korottamista https://demokraatti.fi/monen-elama-on-muuttumassa-selviytymistaisteluksi-tyottomien-keskusjarjesto-vaatii-perusturvan-korottamista

18.3.2022 YLE Uutiset: Ukrainan sodan kärjistämä hintojen nousu kuristaa vähävaraisia, työttömien järjestö vaatii valtiota apuunhttps://yle.fi/a/3-12365016

19.3.2022 MTV uutiset: Hintojen nousu huolestuttaa toimeentulotuella elävää vantaalaista Sirjaa. (Haastateltava Elämänlaatu ry:n kautta) Hintojen nousu huolestuttaa toimeentulotuella elävää vantaalaista Sirjaa – MTVuutiset.fi

28.3.2022 Hufvudstadsbladet: Skenande matpriser kan bli dödsstöt för fattiga finländare (Haastateltu Mimosa Partanen, Kuka kuuntelee köyhää -verkosto) Skenande matpriser kan bli dödsstöt för fattiga finländare (hbl.fi)

29.3.2022 Lapin Kansa: Työttömien Keskusjärjestö: Perusturva laittoman pieni (haastateltu Jukka Haapakoski, Irma Hirsjärvi) Ruoan kallistuminen näkyy jo ruoka-avun tarpeessa – tarve kasvaa samalla kun hävikkiruoan määrä vähenee | Lapin Kansa

4.4.2022 STT: Ruoka-avun tarpeen arvioidaan kaksinkertaistuneen pandemian aikana – Nyt avun tarjonta vähenee | SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry (sttinfo.fi) (Haastateltu Jukka Haapakoski).

4.4.2022 Demokraatti.fi Pienituloiset eivät voi odottaa apua ensi vuoden alkuun – EU:n elintarvikepakettien jakelu päättyi ”Pienituloiset eivät voi odottaa apua ensi vuoden alkuun” – EU:n elintarvikepakettien jakelu päättyi | Demokraatti.fi

4.4.2022 Aamuset: Ruoka-avun tarpeen arvioidaan kaksinkertaistuneen pandemian aikana – avun tarjonta väheneehttps://www.aamuset.fi/artikkeli/5618006

4.4.2022 Demokraatti: ”Pienituloiset eivät voi odottaa apua ensi vuoden alkuun” – EU:n elintarvikepakettien jakelu päättyihttps://demokraatti.fi/pienituloiset-eivat-voi-odottaa-apua-ensi-vuoden-alkuun-eun-elintarvikepakettien-jakelu-paattyi

19.4.2022 ÄKS Äänekosken kaupunkisanomat: Äänekosken ylilääkäri: ”Maskisuositus perustuu jatkossa jokaisen omaan harkintaan”https://aksa.fi/aanekosken-ylilaakari-maskisuositus-perustuu-jatkossa-jokaisen-omaan-harkintaan/

22.4.2022 Victoria Media: Pitkäaikaistyöttömät ja vähävaraiset eivät saa pudota tyhjän päälle. Tutkija, filosofian tohtori Irma Hirsjärvi Jyväskylästä valittiin kolmannelle kaudelle Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtajaksi Työttömien Keskusjärjestö: Pitkäaikaistyöttömät ja vähävaraiset eivät saa pudota tyhjän päälle! – VICTORIA MEDIA

22.4.2022 Victoria Media: Työttömien Keskusjärjestö: Pitkäaikaistyöttömät ja vähävaraiset eivät saa pudota tyhjän päälle! https://victoriamedia.fi/2022/04/22/tyottomien-keskusjarjesto-pitkaaikaistyottomat-ja-vahavaraiset-eivat-saa-pudota-tyhjan-paalle/

25.4.2022 Kansan Uutiset: Työttömien etuuksiin heti vähintään 100 euron nettokorotus, vaatii Työttömien Keskusjärjestö Työttömien etuuksiin heti vähintään 100 euron nettokorotus, vaatii Työttömien keskusjärjestö – KU

25.4.2022 Keskisuomalainen: Työttömien etuuksiin heti vähintään 100 euron nettokorotus, vaatii Työttömien keskusjärjestö https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4723457-tyottomien-etuuksiin-heti-vahintaan-100-euron-nettokorotus-vaatii-tyottomien-keskusjarjesto

27.4.2022 Keskisuomalainen: Irma Hirsjärvi valittiin kolmannelle kaudelle Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtajaksi Irma Hirsjärvi valittiin kolmannelle kaudelle Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtajaksi | Keski-Suomi | Keskisuomalainen (ksml.fi)

30.4.2022 Helsingin Sanomat: ”Aktiivimalli kakkonen” pakottaa työttömät hakemusrumbaan, josta Maarit Korhosella on jo kokemusta: ”Olen hakenut satoja paikkoja jo näiden vuosien aikana” https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000008778371.html

1.5.2022 Taloussanomat: Suomessa ei puhuta tarpeeksi siitä, riittääkö palkka elämiseen, asiantuntija sanoo. – Pitäisi kysyä, onko työnteko lopulta edes reilua. Asiantuntijat kannustinloukuista: ”Loukut eivät lopu mihinkään, jos meillä on sosiaaliturva, joka toimii” – Taloussanomat – Ilta-Sanomat

1.5.2022 Ilta-Sanomat: Suomessa ei puhuta tarpeeksi siitä, riittääkö palkka elämiseen, asiantuntija sanoo – ”Pitäisi kysyä, onko työnteko lopulta edes reilua” https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000008783197.html

1.5.2022 Kainuun Sanomat: Virkailija soittaa työttömälle nyt kahden viikon välein – Uudessa pohjoismaisessa mallissa työhakemus on tehtävä kerran viikossa https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/virkailija-soittaa-tyottomalle-nyt-kahden-viikon-valein-uudessa-pohjoismaisessa-mallissa-tyohakemus-on-tehtava-kerran-viikossa-215224025/

1.5.2022 Turun Sanomat: Virkailija soittaa työttömälle nyt kahden viikon välein – Pohjoismaisessa mallissa työhakemus on tehtävä viikoittain https://www.ts.fi/uutiset/5643310

2.5.2022 YLE: Uusi työnhakumalli astuu voimaan – hallitus odottaa työllisyyden kasvua, mutta neljä työhakemusta kuukaudessa mietityttää työttömien edunvalvojaa. Uusi työnhakumalli astuu voimaan – hallitus odottaa työllisyyden kasvua, mutta neljä hakemusta kuukaudessa mietityttää työttömien edunvalvojaa (yle.fi)

2.5.2022 YLE News: Finland says apply for a job every week or risk losing benefits. Finland says apply for a job every week or risk losing benefits | News | Yle Uutiset

2.5.2022 Svenska YLE: Fyra ansökningar per månad träffar på TE-byron varannan vecka.Fyra ansökningar per månad och träffar på TE-byrån varannan vecka – sådana är de nya reglerna för arbetssökande – Inrikes – svenska.yle.fi

2.5.2022 Helsinki Times: Finland shifts to new, “Nordic” labour market service model https://www.helsinkitimes.fi/finland/finland-news/domestic/21466-finland-shifts-to-new-nordic-labour-market-service-model.html

2.5.2022 YLE: Finland says apply for a job every week or risk losing benefits https://yle.fi/news/3-12425480

2.5.2022 YLE: Fyra ansökningar per månad och träffar på TE-byrån varannan vecka – sådana är de nya reglerna för arbetssökande https://svenska.yle.fi/a/7-10016009

2.5.2022 YLE: Uusi työnhakumalli astuu voimaan – Hallitus odottaa työllisyyden kasvua, mutta neljä hakemusta kuukaudessa mietityttää työttömien edunvalvojaa https://yle.fi/uutiset/3-12425178

4.5.2022 STT: Työttömien asiointi muuttuu – Suomi.fi-opas palvelee kaikkia työttömiä uudessa tilanteessa https://www.sttinfo.fi/tiedote/tyottomien-asiointi-muuttuu-suomifi-opas-palvelee-kaikkia-tyottomia-uudessa-tilanteessa?publisherId=3777&releaseId=69939240

10.5.2022 Anna-lehti: Pitkäaikaistyöttömän Anna-Kaarinan, 55, havainto: Viisikymppiset naiset syrjivät toisiaan: Työtön Anna-Kaarina, 55: Viisikymppiset naiset syrjivät toisiaan | Anna.fi (Haastateltava Työttömien Keskusjärjestön kautta.)

11.5.2022 Muusikkojen Liitto: Työttömien asiointi muuttuu – Suomi.fi-opas palvelee kaikkia työttömiä uudessa tilanteessa https://www.muusikkojenliitto.fi/tyottomien-asiointi-muuttuu-suomi-fi-opas-palvelee-kaikkia-tyottomia-uudessa-tilanteessa/

12.5.2022 Sosiaali- ja terveysministeriö: Köyhyyden ja syrjäytymisen vähentämisestä keskusteltiin ministerien pyöreän pöydän tapaamisessa https://stm.fi/-/koyhyyden-ja-syrjaytymisen-vahentamisesta-keskusteltiin-ministerien-pyorean-poydan-tapaamisessa

18.5.2022 Yle uutiset: Jonot ruoka-apuun ovat kasvaneet jopa pidemmiksi kuin synkimpinä korona-aikoina – huolta herättää nyt myös avustuskassien keveys. Haastateltu mm. Taina Ben Daoud Kontiolahden Työttömät ry, Sirpa Nieminen Jyvässeudun Työllisitämisyhdistys JST ry) https://yle.fi/a/3-12449191

19.5.2022 Yle uutiset: Jouni Lappalainen löysi aiemmin helposti töitä, mutta sitten tyssäsi kuin seinään. Yle kysyi, millaista töiden hakeminen nyt on. Työnhausta tekee vaikeaa ainakin se, että hakemuksiin ei aina vastata ja samalla vaatimukset ovat liian kovat. (Haastateltava Työttömien Keskusjärjestön kautta – Kuavin myö ja työ -yhdistyksestä) https://yle.fi/a/3-12441446

26.5.2022 Anna-lehti: Pitkäaikaistyöttömyys, satunnaistyö ja kitkuttelu ovat Johanna Laaksolle, 47, tuttuja – mutta pahinta on päästä työhaastatteluun saakka Pitkäaikaistyöttömyys: ”On häpeällistä lainata rahaa nuorelta tyttäreltään” (anna.fi) (Haastateltava Työttömien Keskusjärjestön kautta. Kokkolan Työttömät ry)

2.6.2022 Keskisuomalainen: Meidän juttu: JST ry juhli 30-vuotista taivaltaan https://www.ksml.fi/paikalliset/4641579

3.6.2022 Kansan Uutiset: Työttömien Haapakoski on pettynyt työministeriön palkkatukimalliin. Uudistusta ei pidä tehdä. Työttömien Haapakoski on pettynyt työministeriön palkkatukimalliin – ”Uudistusta ei pidä tehdä” – KU

3.6.2022 Uutisalue: Työttömien Haapakoski on pettynyt työministeriön palkkatukimalliin. Työttömien Haapakoski on pettynyt työministeriön palkkatukimalliin – ”Uudistusta ei pidä tehdä” – Uutisalue

10.6.2022 Suomi.fi: Työttömien asiointi muuttuu – Suomi.fi opas palvelee kaikkia työttömiä uudessa tilanteessa. Työttömien asiointi muuttuu – Suomi.fi-opas palvelee kaikkia työttömiä uudessa tilanteessa – Suomi.fi

16.6.2022 Kansan Uutiset: Työttömien keskusjärjestö: Ruoka-avun tarve kasvanut, valtion tultava kiireesti apuun Työttömien keskusjärjestö: Ruoka-avun tarve kasvanut, valtion tultava kiireesti apuun – Kansan Uutiset

16.6.2022 Demokraatti.fi: Työttömien järjestöltä vaatimus Marinin hallitukselle – ”Pitkäaikaistyöttömien tilanne on hälyttävä, ruokajakeluun on tullut uusia ryhmiä” Työttömien järjestöltä vaatimus Marinin hallitukselle – ”Pitkäaikaistyöttömien tilanne on hälyttävä, ruokajakeluun on tullut uusia ryhmiä” | Demokraatti.fi

16.6.2022 Victoria Media: Työttömien Keskusjärjestö: Ruoka-avun kasvaneeseen kysyntään vastattava pikaisesti: Työttömien Keskusjärjestö: Ruoka-avun kasvaneeseen kysyntään vastattava pikaisesti – VICTORIA MEDIA

16.6.2022 Ylä-Karjala: Työtön ei työtä saa – Mahdollisuudet vähenevät puolen vuoden työttömyyden jälkeen. Työtön ei työtä saa – Mahdollisuudet vähenevät jo puolen vuoden työttömyyden jälkeen – Ylä-Karjala (ylakarjala.fi)

16.6.2022 Kansan Uutiset: Työttömien keskusjärjestö: Ruoka-avun tarve kasvanut, valtion tultava kiireesti apuun https://www.ku.fi/artikkeli/4746529-tyottomien-keskusjarjesto-ruoka-avun-tarve-kasvanut-valtion-tultava-kiireesti-apuun

16.6.2022 Demokraatti: Työttömien järjestöltä vaatimus Marinin hallitukselle – ”Pitkäaikaistyöttömien tilanne on hälyttävä, ruokajakeluun on tullut uusia ryhmiä” https://demokraatti.fi/tyottomien-jarjestolta-vaatimus-marinin-hallitukselle-pitkaaikaistyottomien-tilanne-on-halyttava-ruokajakeluun-on-tullut-uusia-ryhmia

20.6.2022 Suomenmaa: Eduskunta pääsee sahaamaan eläkeputkea – katkaisua pehmustetaan muutosturvalla https://www.suomenmaa.fi/uutiset/eduskunta-paasee-sahaamaan-elakeputkea-katkaisua-pehmustetaan-muutosturvalla/

12.7.2022 Yle uutiset: Uusi työnhakumalli kerää kritiikkiä ja kiitosta – moni ei tiedä LinkedIn niksistä. Haastateltu mm. Jukka Haapakoski ja Irma Hirsjärvi. Uusi työnhakumalli kerää kritiikkiä ja kiitosta – moni ei tiedä Linkedin-niksistä | Yle Uutiset

11.8.2022 Helsingin Sanomat, Mielipide: Ylimääräinen lapsilisä tulee kohdentaa kaikista köyhimmille lapsille Ylimääräinen lapsilisä tulee kohdentaa kaikista köyhimmille lapsille – Mielipide | HS.fi

30.8.2022 STT: Lisää työttömiä, nälkäisiä ja näköalattomia ihmisiä – Sininauhaliitto lähetti avoimen kirjeen ministereille Haatainen, Lintilä, Sarkkinen, Anderson, Blomqvist, Henriksson, Kiuru, Lindén, Mikkonen, Paatio ja Saarikko https://www.sttinfo.fi/tiedote/lisaa-tyottomia-nalkaisia-ja-nakoalattomia-ihmisia-sininauhaliitto-lahetti-avoimen-kirjeen-ministereille-haatainen-lintila-sarkkinen-anderson-blomqvist-henriksson-kiuru-linden-mikkonen-paatio-ja-saarikko?publisherId=3699&releaseId=69949650

31.8.2022 Tiedonantaja: Vaihtoehtoinen budjettiriihi Säätytalon edessä https://www.tiedonantaja.fi/artikkelit/vaihtoehtoinen-budjettiriihi-s-tytalon-edess

27.9.2022 Sosiaali- ja terveysministeriö: Sosiaaliturva ja ihmisoikeudet – sosiaali- ja terveysministeriössä kuultiin kansalaisjärjestöjähttps://stm.fi/-/sosiaaliturva-ja-ihmisoikeudet-sosiaali-ja-terveysministeriossa-kuultiin-kansalaisjarjestoja

10.10.2022 Kirkko ja kaupunki: Alenevat työttömyysluvut eivät kerro koko totuutta.
Alenevat työttömyysluvut eivät kerro koko totuutta – ”Kaikkein vaikein työttömyys kasvaa yhä”, sanoo Työttömien keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski – Kirkko ja kaupunki

10.10.2022 Helsingin Sanomat: Määräaikaiset korotukset sopivat huonosti yhteen asumistuen kanssa https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009123169.html

12.10.2022 Yle uutiset: Suomi yrittää vähentää köyhyyttä. Kokemusasiantuntija Työttömien Keskusjärjestön kautta: Linnéa Partanen, 33, huomasi jo lapsena, että hänen perheensä ei ole samanlainen kuin muiden – Suomi yrittää vähentää köyhyyttä (yle.fi)

18.10.2022 Yle uutiset: Työvoimapula ei vähennä pitkäaikaistyöttömien määrää – Mikkelin työttömien puheenjohtaja: ”Työkkärin listoilla on ihmisiä, jotka eivät tule ikinä työllistymään” Työvoimapula ei vähennä pitkäaikaistyöttömien määrää – Mikkelin työttömien puheenjohtaja: ”Työkkärin listoilla on ihmisiä, jotka eivät tule ikinä työllistymään” (yle.fi)

22.10.2022 Kansan Uutiset: Asiantuntija tarjoaa kolme kikkaa: Pitkäaikaistyöttömyyden voi poistaa kokonaan. Haastattelussa puheenjohtaja Irma Hirsjärvi. Asiantuntija tarjoaa kolme kikkaa: Pitkäaikaistyöttömyyden voi poistaa kokonaan – KU

26.10.2022 Demokraatti.fi: SDP:n Heidi Viljanen: Taistelu eriarvoistumista vastaan vaatii toimivia palveluja (Mainittu osallistuminen Kansanedustajat ja köyhyyttä kokeneet samassa pöydässä tapahtuma ja sen järjestäjät) SDP:n Heidi Viljanen: Taistelu eriarvoistumista vastaan vaatii toimivia palveluja | SDP EDUSKUNTA (sttinfo.fi)

26.10.2022 Demokraatti: Kansanedustaja huolestui: ”Apua hakevien ihmisten ongelmia ei tunnisteta tai heitä ylenkatsotaan”https://demokraatti.fi/kansanedustaja-huolestui-apua-hakevien-ihmisten-ongelmia-ei-tunnisteta-tai-heita-ylenkatsotaan

7.11.2022 Keskipohjanmaa: Anton Meriläisen mielipidekirjoitus: Perustulo on oikeudenmukainen ja helppo tapa saada Suomen sosiaaliturva kuntoon https://www.keskipohjanmaa.fi/uutinen/648300

9.11.2022 Tekijä-lehti: Hyvä mieli sähköpostin saamisesta https://tekijalehti.fi/2022/11/09/hyva-mieli-sahkopostin-saamisesta/ (haastattelussa Tatsi ry:n toiminnanjohtaja Peppi Terva-Hiltula)

1.12.2022 Turun Sanomat: Lukijoilta | Puhutaan lapselle työstä ja työttömyydestä – tavallisen elämän iloista ja suruista! https://www.ts.fi/lukijoilta/5836427

27.12.2022 Kainuun Sanomat: EU:n ruoka-apu päättyi huonolla hetkellä: Ihmisten selviytyminen Suomessa kriisiytynyt – Hävikkiruoka tärkeää vähävaraisten auttamiseksi https://www.kainuunsanomat.fi/artikkeli/eu-n-ruoka-apu-paattyi-huonolla-hetkella-ihmisten-selviytyminen-suomessa-kriisiytynyt-havikkiruoka-tarkeaa-vahavaraisten-auttamiseksi-265358025

nuoli