Yhteistyöllä elämä hallintaan (1998-2000)

Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö TVY ry

”YHTEISTYÖLLÄ ELÄMÄ HALLINTAAN” -projekti (1998–20000)

Rahoittaja: Raha-automaatti yhdistys (RAY).

Loppuraportti, Riitta Romppainen

 

1. Projektin tausta ja tavoitteet

Yhteistyöllä elämä hallintaan -projektin hallinnoija oli TVY ry (= Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö). TVY on paikallisten työttömien yhdistysten yhteinen keskusjärjestö. jonka yhtenä tavoitteena on pyrkiä edistämään työttömien järjestämää omaehtoista toimintaa asemansa parantamiseksi yhteiskunnassamme. Yhteistyöllä elämä hallintaan (YEH) -projektin avulla tätä tavoitetta toteutettiin yhteistyössä projektipaikkakuntien työttömien yhdistysten ja niiden yhteistyöverkostojen kanssa.

Keskeisenä ajatuksena, projektia aloitettaessa, oli käyttää työttömien yhdistyksiä työttömyyden asiantuntijoina, joiden osaaminen oli tarpeen etenkin paikallisten yhteistyöverkostojen luomisessa. Projektia suunniteltaessa lähtöajatuksena oli löytää toimintamalli, jossa työttömät itse olisivat tasavertaisina toimijoina yhdessä yhteistyökumppaneiden ja viranomaisten kanssa ja että projektin toiminta vastaisi niihin kentältä tulleisiin tarpeisiin, joihin julkinen sektori, eikä sen tukimuodot, vastanneet.

Hankkeen suunnittelu- ja aloitusvaiheen keskeisiä henkilöitä olivat toimitusjohtaja Pentti Lappalainen Näkövammaisten keskusliitosta, toiminnanjohtaja Sirkka Rajala ja varapuheenjohtaja Tapio Salomaa, molemmat TVY:stä. He kaikki korostivat sitä. että projektilla oli ensisijaisesti tarkoitus auttaa kaikkein huono-osaisimpia työttömiä.

Projektin tavoitteiksi asetettiin:

  1. syrjäytymisen ehkäisy
  2. työttömien toimintakyvyn ja elämänhallinnan parantaminen tai palauttaminen
  3. työllistymismahdollisuuksien edistäminen

 

Projektin toiminta-aika oli kolme vuotta (1998–2000) ja sen määrällisiksi tavoitteiksi asetettiin:

intensiiviryhmiin tavoitetut teemaryhmissä kävijöitä
I toimintavuosi 250 työtöntä 1600 työtöntä
II toimintavuosi 700 työtöntä 1200 työtöntä
III toimintavuosi 400 työtöntä 1000 työtöntä

 

Projektin toiminta-alueeksi valittiin kahdeksan paikkakuntaa: Sodankylä, Kajaani, Kokkola, Iisalmi, Joensuu, Jämsänkoski, Kankaanpää ja Vantaa.

Mukaan valituilta paikkakunnilta edellytettiin toimivaa työttömien yhdistystä ja tarkoituksenmukaisia toimitiloja. Lisäksi edellytettiin yhdistyksen/alueen vahvaa sitoutumista projektiin koko sen kolmivuotiskaudeksi. Valintaan vaikutti oleellisesti myös alueen työttömyysaste, varsinkin pitkäaikaistyöttömien lukumäärä.

Projektin suunnitteluvaiheessa arvioitiin, että noin puolet intensiiviryhmäläisistä ja 3/4 teemaryhmäläisistä saavuttaa sellaisen työ- ja toimeentulokyvyn, että heillä on valmius hankkia toimeentulonsa työn kautta. Lopuilla ryhmäläisistä elämänhallintataidot lisääntyvät ja toimintakyky paranee niin, että sosiaali- ja terveyssektorilla syntyy säästöjä.

nuoli