Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit 13.6.2021 -logo

Työttömien Keskusjärjestön kuntavaaliteesit 2021

Työttömät ovat tasa-arvoisia kuntalaisia ja heillä on oikeus yhdenvertaisiin palveluihin!

Työttömien Keskusjärjestö on työttömien yhdistysten muodostama työttömien edunvalvontajärjestö – toiminut jo 30 vuotta. Työttömien yhdistykset järjestävät erityisesti pitkäaikaistyöttömille suunnattuja toimintoja ja palveluita.

Kuntalain 7 § mukaan kunta hoitaa itsehallinnon nojalla itselleen ottamansa tehtävät ja järjestää sille laissa erikseen säädetyt tehtävät. Näihin tehtäviin liittyvät muun muassa koulutuksen, sivistyksen, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät sekä vastuu kunnan elinvoimaisuudesta. Osa kunnista on ulkoistanut näitä kuntien velvoitteita maakunnille sekä kuntayhtymille.

Kuntapäättäjät ovat kuitenkin vastuussa näistä toiminnoista.

Työttömät ovat tasa-arvoisia kuntalaisia ja heillä on oikeus yhdenvertaisiin palveluihin. Miten nämä oikeudet toteutuvat omassa kunnassanne käytännössä?

Työttömien Keskusjärjestön mielestä:

1. Kuntien tulee järjestää työttömille työnhakijoille riittävästi tukea ja palveluita heidän työllistymisensä edistämiseksi.

Kuntien vastuulla on erityisesti pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvat kustannukset, jotka voivat nousta kalliiksi. Kuntien tulee hyödyntää sosiaalisia kriteerejä osana kaikkia palveluhankintojaan. Työttömien yhdistykset ovat kohtaamispaikkoja, jotka tarjoavat monipuolisesti toimintaa, tietoa ja tukea työttömille.

2. Yhdistykset mukaan työllisyyden hoitoon ja työllisyyden kuntakokeiluun yhteistyökumppaneiksi.

Yhdistyksillä on mahdollisuuksia tukea työttömiä kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen saralla. Yhdistysten ero suhteessa yrityksiin on, että yhdistykset voivat saada myös sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön avustusta (Veikkaus). Yleishyödylliset yhdistykset tukevat laaja-alaisesti kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

3. Kuntouttavan työtoiminnan tulee tukea sitä tarvitsevien työttömien työ- ja toimintakyvyn edistämistä. Kuntouttavan työtoiminnan kulukorvausta tulee nostaa.

Kuntouttava työtoiminta on työttömien kuntoutumista tukevaa palvelua – ei työllisyyspalvelua. Kuntouttavalla työtoiminnalla ei saa korvata työsuhteessa tehtävää työtä, eikä sitä saa käyttää yksityisen voiton tavoitteluun. Kuntouttavan työtoiminnan tulee olla työnhakijalle motivoivaa ja tavoitteellista sekä taloudellisesti mahdollista. Kuntouttavan työtoiminnan tulee edistää yksilön valmiuksia kehittää itseään ja työnhakuvalmiuksiaan.

Kuntouttavan työtoiminnan kulukorvaus on ollut 9 euroa päivältä vuosikausia. Sitä tulee nostaa.

4. Työttömien terveystarkastus tulee kunnissa budjetoida ja tehdä näkyväksi osana kuntien hyvinvointistrategiaa.

Työttömien työ- ja toimintakyvyn arviointiin tulee luoda kriteerit ja toimintamalli kunnissa. Jokaisella työttömällä tulee olla pääsy lakisääteiseen, maksuttomaan terveystarkastukseen sekä työ- ja toimintakyvyn arviointiin. Työttömien työ- ja toimintakyvyn arvioinnissa on todettu kunnissa puutteita mm. resursseissa ja osaamisessa.

5. Kunnan on nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho.

Kunnan on nimettävä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuutaho. Sen on toimitettava hyvinvointikertomus ja -suunnitelma hyvinvointialueelle ja julkaistava julkisessa tietoverkossa. Todellisuuden ja strategian ero työttömien terveystarkastusten toteuttamisessa ja jatkotoimenpiteiden järjestämisessä tulee tehdä näkyväksi ja kirjata yhteismitallisesti kaikissa kunnissa. Tiedot tulee julkaista vuosittaisissa hyvinvointikertomuksissa.

6. Kuntien tulee toteuttaa asiakasmaksulain 11 pykälää, joka mahdollistaa vähävaraisten asiakasmaksujen alentamisen tai perimättä jättämisen.

Mahdollisuudesta asiakasmaksun alentamiseen tai perimättä jättämiseen tulee tiedottaa aktiivisesti. Kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja ei tule ulkoistaa perintäfirmoille, vaan kuntien tulee hoitaa perintä itsenäisesti. Viivästyneillä asiakasmaksuilla ei tule tukea yritystoimintaa. Kuntien tulee tehdä ja toteuttaa asiakasmaksusuunnitelmia vähävaraisille.

7. Kuntien on otettava käyttöön sosiaalinen luototus.

Vähävaraisen kuntalaisen tulee saada kunnalta lainaa, jos hänellä ei ole vakuuksien puuttumisen tai maksuhäiriömerkinnän takia mahdollisuutta saada muuta kohtuuehtoista lainaa. Tällä ehkäistään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistetään itsenäistä suoriutumista. Tällä hetkellä vain suurimmat kaupungit Suomessa käyttävät tätä mahdollisuutta.

Työttömien Keskusjärjestön kuntavaaliteesit 2021 -juliste (A3)

Työttömien Keskusjärjestön kuntavaaliteesit 2021 -esite (A5)

Lataa itsellesi kuntavaaliteesit juliste (A3) tai 4-sivuinen esite (A5), jossa teesit on avattuna:

Aikataulut vuoden 2021 kuntavaaleissa

Koronatilanteen vuoksi kuntavaalien vaalipäivää siirrettiin ja se on sunnuntai 13.6.2021.

Muut aikataulut

  • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (missä kunnassa kukin on äänioikeutettu): 23.4.2021
  • ehdokashakemusten jättöpäivä: 4.5.2021
  • ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot) vahvistaminen: 14.5.2021
  • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 25.5.2021
  • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 1.6.2021 klo 16
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 26.5. – 8.6.2021
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 2. – 5.6.2021
  • tulosten vahvistaminen: 16.6.2021
  • valtuustot aloittavat työnsä 1.8.2021.
nuoli