Tietosuojaselosteet

Tämä on tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelyä koskeva informointiasiakirja, joka sisältää:

 • Työttömien Keskusjärjestön tietosuojaselosteen.
 • Terveydeksi 2.0 – hankkeen tietosuojaselosteet (skrollaa sivu alas).

Muutokset näihin tietosuojaselosteisiin

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää ajoittain esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 3.3.2020.

Työttömien Keskusjärjestö ry:n tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Työttömien Keskusjärjestö ry (jäljempänä Keskusjärjestö) Rahakamarinportti 3 A, 3. krs, 00240 Helsinki Puhelin: 040 547 7090

2. Rekisterin nimi

Työttömien Keskusjärjestö ry:n henkilötietorekisteri

3. Henkilötietojen peruste ja käyttötarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn edellytyksenä on asiallinen yhteys henkilön ja Keskusjärjestön välillä, rekisteröidyn suostumus tai lakisääteinen peruste. Keskusjärjestön käsittelemien henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Asiakassuhteen operatiivinen hoito, hallinta ja yhteydenpito.
 • Asiakastietojen sekä asiakas- ja yhteydenpitohistorian hallinta.
 • Keskusjärjestön toiminnan ja palvelujen analysointi, raportointi ja kehittäminen.
 • Viestinnän toteuttaminen ja seuranta. Palautteen käsittely. Viestintähistorian hallinta.
 • Henkilön tunnistaminen Keskusjärjestön tapahtumissa ja palveluissa.
 • Palvelujen tietoturvallisuus.
 • Henkilön ja Keskusjärjestön oikeusturvan varmistaminen sekä lakiin perustuvien ja viranomaismääräysten mukaisten velvoitteiden hoitaminen. Väärinkäytösten ja ongelmatilanteiden ehkäisy ja selvittäminen.

4. Rekisterin tietosisältö

Keskusjärjestön rekisteri sisältää ensisijaisesti yhdistyslain mukaiseen jäsenluetteloon, jäsenjärjestöille suunnattujen palveluiden ja viestintään liittyvien henkilöiden, hallituksen ja työryhmien jäsenten sekä tapahtumiin ja palveluihin osallistuvien henkilöiden vähimmäisvaatimukset täyttäviin yhteystietoihin liittyviä tietoja. Näiden tietojen yhteydessä tarvitaan mahdollisesti seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi
 • Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Jäsenyhdistys, johon henkilö kuuluu
 • Titteli tai rooli
 • Syntymäaika tai henkilötunnus

Lisätiedot:

 • Julkisten kulkuneuvojen matkaetuuksien henkilökohtaiset tunnustiedot

Keskusjärjestö tallentaa vain oman toiminnan ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoituksen kannalta tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, hävitetään tietoturvallisesti.

 • Jäsenyhdistysten ja palveluiden yhteyshenkilöiden tietoja säilytetään niin kauan kuin yhdistys on Keskusjärjestön jäsen tai kyseinen henkilö palvelusuhteessa jäsenyhdistykseen. Jäsenyhdistykset ovat velvollisia ilmoittamaan yhteyshenkilömuutoksista Keskusjärjestölle.
 • Poistuvista jäsenyhdistyksistä säilytetään historiaa varten jäsenyyden aikatiedot, jäsenmäärät sekä yhdistyksen paikkakuntatiedot postinumeron tarkkuudella.
 • Palveluissa tai tapahtumissa olevien yksittäisten henkilöiden tiedot säilytetään tilikauden ajan tai niin kauan kuin kyseinen palvelussuhde on voimassa. Yksittäisistä henkilöistä säilytetään historiaa varten lukumäärän lisäksi lähinnä sukupuoli- ja ikäjakaumatietoja sekä jäsenyhdistystietoja. Muita henkilötietoja säilytetään vain siinä tapauksessa, että se on palvelun tai tilaisuuden kannalta olennaista.
 • Keskusjärjestö huomioi arkistolain vaatimukset asiakirjojen tallennuksessa ja säilyttämisessä.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti henkilöltä itseltään, henkilön edustamalta jäsenyhdistykseltä tai kolmansilta osapuolilta.

6. Tietojen luovutukset ja siirrot

Henkilötiedon luovuttaminen tästä rekisteristä määräytyy lähtökohtaisesti viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki) perusteella. Siltä osin kuin kyse ei ole julkisuuslain alaisesta tiedosta henkilön henkilötietoja ei luovuteta Keskusjärjestön ulkopuolelle. Viranomaisille tietoja luovutetaan laissa säädetyissä tapauksissa sekä väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi. Tapahtumien ja palvelujen yhteydessä henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain niiltä osin kuin se on välttämätöntä. Julkisuuslain perusteella tämän rekisterin henkilötiedot ovat pääsääntöisesti julkisia, ellei laissa erikseen toisin säädetä. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei kolmansien osapuolten asiakaspalvelu sitä vaadi. Näistä edellä mainituista henkilötietojen luovutuksista sovitaan tapauskohtaisesti.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Keskusjärjestön rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Keskusjärjestön erityisesti määrittelemät henkilöt sekä Keskusjärjestön toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet, joiden tehtäviin henkilötietojen käsittely kuuluu.

8. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja päivittää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tämän tietosuojaselosteen yhteydessä olevaan Keskusjärjestön toimiston osoitteeseen. Tarkastuspyynnössä tulee mainita tietojen etsimiseksi tarpeelliset seikat sekä henkilön nimi ja postiosoite.

9. Vastuuhenkilö

Järjestösihteeri Juha Keränen

Terveydeksi 2.0 -hankkeen tietosuojaselosteet

nuoli