Säännöt

Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on hyväksynyt säännöt 05.03.2024 10:06:48.

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on suomeksi Työttömien Keskusjärjestö ry ja englanniksi The Finnish National Organisation of The Unemployed. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa. Yhdistyksellä voi olla kansainvälistä toimintaa.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Työttömien Keskusjärjestö ry on työttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien edunvalvontajärjestö. Työttömien Keskusjärjestö ry:n tavoite on työttömyyden vähentäminen ja poistaminen Suomesta, työttömien toimeentulon parantaminen, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin kohottaminen sekä yhdenvertainen kansalaisuus. Työttömien Keskusjärjestö ry on puolueisiin sitoutumaton.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Työttömien Keskusjärjestö ry:

 1. toimii työttömyyden asiantuntijana ja työttömän edunvalvojana sekä osallistuu heitä koskevaan päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun
 2. järjestää työttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien omaehtoista toimintaa heidän asemansa parantamiseksi
 3. tuottaa tiedotteita, julkaisuja ja työttömien neuvontapalvelua
 4. järjestää työttömien tilaisuuksia sekä harrastus-, virkistys-, opinto-, liikunta- ja raittiustoimintaa
 5. on yhteistyössä kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden kanssa.

Toimintansa tukemiseksi Työttömien Keskusjärjestö ry voi omistaa tarpeellisia kiinteistöjä sekä arvopapereita, ottaa vastaan testamentteja ja lahjoituksia, harjoittaa vuokraustoimintaa sekä toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä, asianomaisen luvan hankittuaan.

3 § JÄSENET

Työttömien Keskusjärjestö ry:n jäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys, joka hyväksyy Työttömien Keskusjärjestö ry:n tarkoituksen ja säännöt.

Kannatusjäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys tai muu oikeustoimikelpoinen yhteisö.

Työttömien Keskusjärjestön ry:n jäsenyhdistykset hyväksyy Työttömien Keskusjärjestö ry:n hallitus.

Hallituksella on oikeus erottaa jäsenyhdistys, mikäli tämä yhden vuoden ajalta ei huomautuksista huolimatta suorita jäsenmaksua, ei noudata Työttömien Keskusjärjestö ry:n sääntöjä, toiminnallaan aiheuttaa vahinkoa tai tuntuvaa haittaa Työttömien Keskusjärjestö ry:lle.

Jäsenyhdistyksellä on oikeus erota Työttömien Keskusjärjestö ry:stä ilmoittamalla siitä kirjallisesti Työttömien Keskusjärjestö ry:n hallitukselle tai ilmoittamalla eroamisestaan Työttömien Keskusjärjestö ry:n vuosikokouksessa.

Jäsenmaksu tulee olla suoritettuna kalenterivuoden loppuun mennessä.

4 § HALLITUS

Työttömien Keskusjärjestö ry:tä edustaa ja sen asioita hoitaa vuosikokousten välisenä aikana hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja, kahdeksan (8) – viisitoista (15) varsinaista jäsentä sekä henkilökohtaiset varajäsenet. Hallituksen jäsenet valitaan alueellinen tasapaino huomioiden. Puheenjohtajan ja hallituksen jäsenen tulee olla Työttömien Keskusjärjestö ry:n jäsenyhdistyksen jäsen.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kolmasosa (1/3) hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan asian ratkaisee puheenjohtajan mielipide, mutta vaaleissa ja suljetuin lipuin suoritetussa äänestyksessä asian ratkaisee kuitenkin arpa.

Hallituksen tehtävänä on:

 1. johtaa Työttömien Keskusjärjestö ry:n toimintaa
 2. valita keskuudestaan varapuheenjohtaja
 3. valita niin päättäessään 3–5-jäseninen työvaliokunta, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen kokoukseen käsiteltäviksi tulevat asiat sekä hoitaa hallituksen sille antamat tehtävät ja juoksevat asiat
 4. valmistella Työttömien Keskusjärjestö ry:n vuosikokouksessa käsiteltävät asiat ja laatia niiden työjärjestykset sekä panna täytäntöön kokouksen tekemät päätökset
 5. valita edustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joissa Työttömien Keskusjärjestö ry:llä on edustusoikeus
 6. auttaa ja neuvoa jäsenyhdistyksiä Työttömien Keskusjärjestö ry:n tavoitteiden saavuttamisessa
 7. laatia ja päivittää sääntöjen edellyttämät ja muutkin tarpeelliseksi katsomansa ohjesäännöt
 8. sopia Työttömien Keskusjärjestö ry:n hallituksen sisäisestä työnjaosta
 9. valita ja erottaa toimihenkilöt, valvoa heidän toimintaansa
 10. vastata Työttömien Keskusjärjestö ry:n varainhoidosta ja taloudellisesta toiminnasta.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Työttömien Keskusjärjestö ry:n nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai hallituksen erikseen määräämä henkilö yksin.

6 § TILIKAUSI

Työttömien Keskusjärjestö ry:n tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajan tulee antaa lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Työttömien Keskusjärjestö ry:n kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai vuosikokouksen niin päättäessään myös postitse, tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta.

Työttömien Keskusjärjestö ry:n ylin päättävä elin on vuosikokous. Vuosikokous pidetään joka vuosi hallituksen määräämänä aikana helmi–huhtikuussa. Kokouskutsu on toimitettava kullekin jäsenyhdistykselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.

Voidakseen käyttää kokouksessa äänioikeutta jäsenen on ilmoitettava osallistumisestaan kokoukseen etukäteen Keskusjärjestölle viimeistään kokouskutsussa mainittuun päivään mennessä.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun Työttömien Keskusjärjestö ry:n hallitus niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta, tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) Työttömien Keskusjärjestö ry:n äänioikeutetuista jäsenyhdistyksistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Työttömien Keskusjärjestö ry:n vuosikokoukseen saavat lähettää edustajansa Työttömien Keskusjärjestö ry:n jäsenyhdistykset siten, että 1–30 jäsenen yhdistys saa lähettää yhden (1) edustajan, 31–60 jäsenen yhdistys kaksi (2) edustajaa, 61–90 jäsenen yhdistys kolme (3) edustajaa, 91–400 jäsenen yhdistys neljä (4) edustajaa ja yli 400 jäsenen yhdistys viisi (5) edustajaa.

Jäsenyhdistyksen edustajalla tai edustajilla on äänestysoikeus Työttömien Keskusjärjestö ry:n vuosikokouksessa, mikäli jäsenyhdistyksen jäsenmaksu on maksettu vuosikokousta edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä.

Kannatusjäsenyhdistys ja -yhteisö voi lähettää vain läsnäolo- ja puheoikeudella Työttömien Keskusjärjestö ry:n vuosikokoukseen yhden (1) edustajan.

Yhdistystä voi vuosikokouksessa edustaa vain yhdistyksen oma jäsen.

Työttömien Keskusjärjestö ry:n vuosikokouksessa on kullakin edustajalla yksi (1) ääni. Äänten mennessä avoimessa äänestyksessä tasan, voittaa se kanta, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Jos käsiteltävänä oleva asia menee äänestykseen, äänestys on toimitettava suljettuna mikäli yksikin äänioikeutetuista sitä vaatii. Äänten mennessä tasan suljetussa äänestyksessä ja vaalissa asian ratkaisee arpa.

Hallituksen jäsenillä, Työttömien Keskusjärjestö ry:n toimiston toimihenkilöillä ja tilintarkastajilla on vuosikokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus, ellei kokous muuta päätä.

Esityksiä vuosikokoukselle voi tehdä jäsenyhdistys, sen yksityinen jäsen ja Työttömien Keskusjärjestö ry:n hallitus. Esitykset on toimitettava Työttömien Keskusjärjestö ry:n hallitukselle viimeistään 10 (kymmenen) päivää ennen vuosikokousta.

Vuosikokouksen tehtävä on:

 1. käsitellä edellisen kalenterivuoden toiminta- ja tilikertomus sekä tilintarkastajien lausunto
 2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta
 3. päättää vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille
 4. vahvistaa tavoite- ja toimintasuunnitelma
 5. vahvistaa talousarvio tilivuodelle
 6. päättää liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
 7. päättää kannatusjäsenyhdistyksen ja -yhteisön liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta
 8. valita tilintarkastaja ja varatilintarkastaja
 9. päättää hallituksen jäsenten lukumäärästä
 10. valita Työttömien Keskusjärjestö ry:n puheenjohtaja kaksivuotiskaudeksi. Edellisen puheenjohtajan toimikausi päättyy uuden tultua valituksi
 11. valita hallituksen varsinaiset ja henkilökohtaiset varajäsenet kaksivuotiskaudeksi. Edellisen hallituksen toimikausi päättyy uuden tultua valituksi
 12. käsitellä muut kokouskutsussa mainitut asiat.

8 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia ja lisäyksiä varsinaisessa vuosikokouksessa, jos vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä kokouksessa kannattaa sääntöjen muuttamista.

Sääntöjen muuttamisesta on ilmoitettava kokouskutsussa.

9 § TYÖTTÖMIEN KESKUSJÄRJESTÖ RY:N PURKAMINEN

Työttömien Keskusjärjestö ry:n purkamisesta päättää vuosikokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

Jos Työttömien Keskusjärjestö ry lopettaa toimintansa tai puretaan, sen jäljellä oleva omaisuus ja varat luovutetaan ensisijaisesti jäsenyhdistyksille tai muulle vastaavalle oikeustoimikelpoiselle yhteisölle, siten kuin purkava kokous päättää.

nuoli