Säikeet-hanke (2011-2013)

Säikeet-hanke loppuraportti (2011–2013)

 

Lähtökohdat ja tarpeet

Lähtökohtana TVY ry:n ja etenkin sen jäsenyhdistysten tieto- ja viestintäteknisten valmiuksien tiedollinen tukeminen ja edistäminen nykypäivän vaatimukset huomioiden, periaatteella ”everything should be made as simple as possible, but no simpler” (Kaikesta pitäisi tehdä niin yksinkertaista kuin mahdollista, mutta ei yksinkertaisempaa) Albert Einstein.

Tarvetta on ollut joidenkin havaintojen ja kyselyiden perusteella (ennen 2011) pelkästään tietoteknisten perusasioiden käytön hallinnassa, kuten sähköpostiviestintä ja siihen liittyvät toiminnallisuudet. Perusasioiden lisäksi todellinen tarve on myös teknisellä puolella, johon ei kaikilla jäsenyhdistyksillä ole riittäviä resursseja tai ne ovat muuten rajallisia. Tietokoneiden kokoonpanot, ohjelmistot ja tietoturvaratkaisut ovat vaihtelevia, käyttöjärjestelmät vanhenemassa, työvälineohjelmat ja varusohjelmat mukaan luettuna, jossain määrin jopa merkkipohjaisia sovelluksia on käytössä, tai vuosien 95-97 aikaisia järjestelmiä sovelluksineen.

Tarpeet yhdistyskohtaisten www-sivustojen sisällöntuotannossa ja teknisen alustan valinnassa ovat olleet tiedottamisen edistämisessä esillä osassa yhdistyksiä. Kiinnostus hyödyntää facebookkia on myös tullut esille.

Luotettavan ICT-tuen ja konsultoinnin tarve on välttämättömyys, jotta yhdistysten toimijat voivat tehdä työtään, ja edesauttaa työttömien edunvalvontaa ja työllistymistä, sekä huolehtia oman yhdistyksensä tasokkaasta toiminnasta tietotekniikkaa apuna käyttäen.

 

Tavoitteet ja toimintamuodot

Tavoitteena tukea jäsenyhdistysten toimijoita tietotekniikan käytön tasolla, sekä samalla varmistaa riittävä tekninen ja tietoturvallinen ICT-käyttöympäristö.

Tehokkaimpana toimintamuotona käynnit paikallisesti yhdistyksissä, hanketiedottaminen TVY ry:n seminaareissa ja tapahtumissa, Karenssi Sanomat lehdessä ja TVY ry:n verkkosivuilla. ECDL-testien järjestäminen jäsenyhdistysten toimijoille.

ECDL-testien avulla synnytetään lisää motivaatiota tietotekniikan ajantasaiseen oppimiseen, ja tavoitteena on vähintään 4:n moduulin hyväksytty suorittaminen (ECDL-start). Pidemmän tähtäimen tavoitteena jäsenyhdistysten toimijoiden työllistymisen edistäminen ajantasaisen tietoteknisen osaamisen avulla, ja perusosaamisen osoittamisen ECDL-tutkinnolla.

Toimintamuotona ECDL-testien osalta käytäntö, jossa testi-keskus siirtyy testattavien luokse, jolloin säästytään suurilta kiinteän ICT-tilan kustannuksilta ja ihmisten ei tarvitse matkustaa omalta paikkakunnaltaan pidemmälle.

Tietotekniikkaluokkien vuokraaminen eri toimijoilta päiväksi tai pariksi on kustannustehokkaampaa kuin suurien kiinteiden luokkien kuukausikustannukset.

 

Tärkeimmät tuotokset ja ratkaisut

Tuotokset:

 • Yleisen tason tieto ja viestintätekninen materiaali yhdistyksille.
 • YTTA – Yhdistysten Tietoteknisten Taitojen Arviointityökalu.
 • Säikeet-hankkeen sivusto jäsenyhdistysten käyttöön.

Muita tuotoksia mm. digikuvat ja videoleikkeet ajoittain jäsenyhdistyksistä ja TVY ry:n edunvalvontatoiminnasta.

TVY ry:n facebook ja youtube palveluihin liittyminen heti hankkeen alun aikana, liittyminen paleluihin on ollut yhtenä tavoitteena edistää jäsenyhdistysten ja TVY ry:n tiedottamista.

Facebook sivustoilla on kuva-aineistoja TVY ry:n tapahtumista ja sisältöä ajankohtaisiin aiheisiin työttömyyden rintamalta, YouTube:ssa vastaavasti videoaineistoa seminaareista ja muista tapahtumista.

Teknisempänä tuotoksena oli pahoin vanhentuneen TVY ry:n kotisivustoalustan uudistaminen uudempaan versioon, ja samalla ylläpitokäytäntöjen selkeyttäminen, ja vanhan sisällön mm. 2009 arkistoiminen.

Myös TVY ry:n toiminnan tuottavuutta on parannettu uudististetulla tietokonekokoonpanolla ohjelmistoineen, joissa hyödynnetään uusimpia toimistosovelluksia ja julkaisuratkaisuja.

Avoimen lähdekoodin laskutusjärjestelmän käyttöönotolla, selkeämmän jäsentietokannan toteutuksella ns. ”timantti”, sekä sähköisen tiedonkeruujärjestelmän hyödyntämisellä, tehdessä kyselyjä jäsenyhdistyksille.

Ajoittain TVY ry:n Karenssi lehteen ICT-aiheisten kirjoitusten tuottaminen ja hankkeesta tiedottaminen.

 

Keskeiset tulokset ja mittaustapa

Tietoteknisen tuen ja konsultaation tarjoaminen yhdistyksille on tuottanut yhdistysten toimijoille vakaamman, kustannustehokkaan ja tietoturvallisen ICT-ympäristön. Yhtenä käytännön mittaustapana ongelmatilanteet ovat arviolta vähentyneet, arvio perustuu siihen, että yhteydenottoja on ollut vähemmän, varsinkin niistä yhdistyksistä joissa on päästy käymään, ja jotka ovat olleet yhteydessä aiemmin. Palaute on ollut myös positiivista yhdistyskäyntien yhteydessä, sillä toimihenkilöt ovat olleet seuraamassa tilanteiden ratkaisua. Raporttien laadinta käynneistä on myös toiminut samaan aikaan mittarina siitä, että tilanteet on saatu ratkaistua.

ECDL-testien avulla on voitu mitata käytännön osaamista, joka jakaantuu hyväksyttyjen/hylättyjen testitulosten perusteella (tilanne lokakuu 2013) lähes tasan 50%/50%, tosin testejä on päästy järjestämään muutamissa yhdistyksissä, sillä ECDL on uusi asia työttömien yhdistyksissä, ECDL-testit pääsivät käynnistymään säikeet –hankkeen loppupuolella 2013.

Testiympäristön testinvalvojan ohjelmisto (Enlight), antaa mahdollisuuden tarkkojen raporttien tekemiseen, ja näin ollen mahdollistaa henkilökohtaisen oppimissuunnitelman laatimisen jokaiselle osallistujalle.

Jäsenyhdistysten vastaaminen kyselyihin on jostain syystä vaisua n. 25% -35%. Lisäksi positiivisen palautteen saaminen on onnistumisistakin huolimatta hyvin harvinaista, sähköpostitse saatu palaute mittaustapana ajatellen antaa kuvaa tuloksista. Muutamia poimintoja eri lähettäjien viesteistä:

 • ”Thanks, Huh huh….. KIITOS”
 • ”Hoidit tyylikkäästi asiaamme, joka otti kyllä pattiin itseäni.”
 • ”Thanks it is working”
 • ”ISO KIITOS siullle!!!!!!!!!!!!!!!!”
 • ”Kiitos!”
 • ”Nyt pelittää kone…..thanks…..”
 • ”Johan alkaa vyyhti aukeamaan. Kiitos!”
 • ”Kiitos samoin, seura oli erinomaista ja luentosi!”
 • ”Kiitos neuvoista. Lähdenkin kohta kaupoille”
 • ”Lämmin kiitos marraskuisesta käynnistäsi. Koneet ovat toimineet hyvin”
 • ”Anteeksi että olen koko ajan kimpussasi,”
 • ”Aika hieno oivallus,”
 • ”Kiitokset nopeasta vastauksesta.”

 

Tulosten vaikutus

Ensisijaisena vaikutuksena TVY ry:n jäsenyhdistykset säästävät rahaa, kun ICT-palveluja ei ole tarvinnut ostaa yrityksiltä, tai jos niiden ostamiseen olisi ylipäätään ollut taloudellisia resursseja. ICT-alan yritykset eivät ole kuitenkaan jääneet täysin hyödyntämättä alueilla, sillä tiettyjä tietotekniikan pientarvikkeita ja lisälaitteita on tarve hankkia yhdistyksille. Myös uusia laitehankintoja on tehty jos siihen on ollut mahdollisuus.

ICT-paikallistuki (käynnit yhdistyksissä), etätuki, päiviitetyt ohjelmistot, ja tietoturva, ovat auttaneet pitämään yllä toimivaa ICT-ympäristöä TVY ry:n jäsenyhdistyksissä. Ongelmatilanteiden ratkaisuiden kautta on saavutettu vakaampaa ja luotettavampaa toimintaa tietotekniikkaa hyödynnettäessä, ja hanke on luonut positiivista kuvaa toiminnasta.

Käyntien aikana yhdistyksissä yhdistysten toimihenkilöt ja paikoittain myös työttömät ovat saaneet ajantasaista tietoa samalla, kun laitteisto- ja ohjelmisto tilanteita on selvitetty yhdistyksissä. Ajoittain käynnit ovat olleet samalla myös tietoiskutuokioita, ja kiinnostaneet jäsenyhdistysten työttömiä asiakkaita, mm. tilateissa joissa kohteina ovat olleet asiakaspäätteet. Kiinnostusta tietotekniikkaan on voitu lisätä käyntien aikana, ja selkeästi yleinen piirre on, että tietotekniikka kiinnostaa.

Tulosten lopullinen vaikutus saattaa näkyä kuitenkin vasta pidemmän ajan kuluttua.

 

Ongelmat ja haasteet, ja voitiinko niitä ratkaista?

Haasteet (ICT) Ongelmat (ICT)
Toimihenkilöiden tietotekninen osaaminen Vanhentunut tietokonelaitteisto ja ohjelmistot
Toimihenkilöiden luottamus omaan osaamiseen, (piilevän osaamisen hyödyntäminen ja itselleen todistaminen) Varmuuskopioinnin puuttuminen
Toimihenkilöiden oman osaamisen kehittäminen (esim. tietokoneen A-ajokortti vuodelta 96) Dokumentoinnin puuttuminen
Toimihenkilöiden epäonnistumisen pelko / ylijännittäminen Osaavan henkilön työsuhteen (palkkatuki) päättyminen
Päihde/mielenterveysongelmattoman osaajan löytyminen Rekrytoivien henkilöiden taidot mm. haastatella palkattavia varsinkin ICT-osaajia haettaessa.
Avoimen lähdekoodin ohjelmistojen hyödyntäminen yhdistystoiminnassa. (ennakkoluulot) Kaupallisten ohjelmistojen lisenssipolitiikan tulkitseminen ja ymmärtäminen.

 

Haasteet (yleisesti) Ongelmat (yleisesti)
Liiallinen konservatiivisuus (uusien käytäntöjen ymmärtäminen ja hyväksyminen) Vähäiset taloudelliset resurssit ”tiukka budjetti”
Henkilöstön tiuha vaihtuvuus Toimipaikkojen kunto (mm. homeongelmat)
Matkustaminen, majoitus ja niihin liittyvä ajanhallinta valtakunnallisesti toimittaessa etenkin silloin, kun hyödynnetään julkista liikennettä. Osittain puutteellinen ergonomia
Tehokas toimiminen yksin koko Suomen alueella. Toimihenkilöiden henkinen jaksaminen
Henkilöstövoimavarojen hallinnan puuttuminen + ”henkilökemioiden hallinta.” + ”mustamaalauspuskaradio” Kannustamisen ja positiivisen palautteen vähäisyys tai puuttuminen onnistumistilanteissa. Epäonnistumisien ja inhimillisten erehdyksien lietsonta.

ICT:n ongelmiin löytyi ratkaisut, haasteet toimivat ”hyvänä” vastuksena hankkeen alusta asti, osaan haasteitakin pystyttiin kuitenkin vaikuttamaan jollain tasolla.

Lupaavat käytännöt

 1. ICT-tuen tarjoaminen yhdistyksille etähallinnan avulla on osoittautunut tehokkaaksi ja säästänyt kustannuksia huomattavasti niissä yhdistyksissä joissa etähallinta on otettu ennakkoluulottomasti vastaan.
 2. Skypeä tai vastaavia palveluja käytetään luontevasti sukulaisten ja ystävien kanssa kommunikointiin, mutta jostain syystä vähemmän yhdistystoiminnassa, tämä on ollut mielenkiintoinen piirre havaita, sillä Skype soveltuisi mainiosti myös yhdistysten viestintäsovellukseksi.
 3. Jäsenyhdistysten vaihtuvan henkilö- ja asiakaskunnan johdosta ECDL-testit antavat ajantasaisen tuloksen henkilöiden tietoteknisistä perustaidoista, ja näin ollen myös auttaa ylläpitämään taitoja, sillä testit ovat osoittautuneet tärkeäksi työkaluksi niihin osallistujille havainnoimaan tämän päivän tietoteknisten tarpeiden perusvaativuustason. Testien suorittamisen jälkeen voidaan myös kartoittaa koulutustarve välittömästi ja yksityiskohtaisesti. Hyväksytyt suoritukset ja sitä kautta saatu ECDL-todistus on työtä haettaessa Euroopan laajuisesti hyväksyttävä osoitus riittävistä tietotekniikan perustaidoista, ja edesauttaa työllistymistä.
 4. Käytettyjen PC-tietokoneiden uudelleenkäyttöönotto.Yritykset, organisaatiot, oppilaitokset ja valtio lähettää yleensä vanhentuneet tietokoneensa kierrätettäviksi suoraan kierrätyslaitoksille, jossa ne puretaan, eri aineosat lajitellaan ja lopuksi myydään mm. keskieurooppaan. Osa näistä romutustuomion saaneista tietokoneista soveltuisi kuitenkin käytettäviksi työttömien yhdistyksille ja osa myyntiin yhdistysten kirpputoreilla. Käyttökelvottomien koneiden purku työllistäisi yhdistyksiin toimijoita ja purkuromu voitaisiin myydä jatkohyödynnettäväksi.Tällaista käytettyjen tietokoneiden kunnostustoimintaa on jo jonkin verran työttömien yhdistyksillä. Avoimen lähdekoodin ratkaisut tulisi hyödyntää juuri näiden romutettavien koneiden osalta. Etenkin käytetyt kannettavat tietokoneet ovat haluttua tavaraa, mutta myös pöytäkoneille on tarvetta. Linux järjestelmästä löytyy useita eri julkaisuja, joista löytyy varmasti sopiva vaihtoehto hyödynnettäväksi.
 5. Ennen Säikeet -hanketta TVY ry ei ollut facebookissa, eikä youtubessa. Palveluiden käyttö on kuitenkin osoittautunut lupaavaksi käytännöksi ja nyt uutena haasteena on sisällöntuotannon resurssit.

 

Tulosten ja käytäntöjen hyödyntäminen laajemmin yhteiskunnassa.

Tietoteknisen tuen tarve ikääntyneemmälle väestölle olisi tarpeen yhteiskunnassa. Vanhuksille ja myös tietotekniikasta syrjäytyneille tulisi järjestää riittävää tukea ICT:n hyödyntämisessä arkielämässä. Pankkipalvelut, KELA:ssa asiointi, asuntohaku, työnhaku, terveyspalvelut ja muu internetin tehokas hyödyntäminen kuuluu kansalaisten perustaitoihin.

Työttömien yhdistykset tarjoavat toimivan alustan tarjota mm. edellä mainittujen palveluiden tukea valtakunnallisesti, taloudellisesti paremmin tuettuna yhdistykset kykenisivät toimimaan vakaammin, ja epävarmuus toiminnan jatkamisesta saataisiin suljettua.

Onnistumisen kokemukset luovat positiivista ilmapiiriä, yhteiskunnallisesti niillä on eheyttäviä vaikutuksia, mm. työllistymisen edistämisessä. Tietoteknisten taitojen ”KELA-kortti” olisi jokaisen kansalaisen hyvä saada suoritettua, tämä toisi varmuutta valtaapitäville tahoille väestön taitojen olemassaolosta, ja siitä että nykypäivän perusvaatimukset esim. verkkoasioinnissa olisivat jokaisen hallussa. Olemme tällähetkellä näissä asioissa valitettavasti naapurimaatamme Ruotsia jäljessä.

Kiertäessä Suomea työttömien yhdistyksissä, muodostuu käsitys, millainen ”Tietoteknisten taitojen KELA-kortti” voisi olla, se soveltuisi hyödynnettäväksi yhteiskunnassa laajemminkin.

Keskeisin anti, ja miten se näkyy TVY ry:n tulevaisuudessa.

Säikeet hankkeen keskeisin anti on ollut tukea TVY ry:tä ja sen jäsenyhdistyksiä tieto- ja viestintäteknisissä asioissa niin käyttäjätasolla kuin teknisemmillä ICT-osa-alueilla. Hanke on tukenut TVY ry:n toimintaa haastavalla kentällä, jossa työttömyys ja siihen liittyvät kerrannaisvaikutukset ovat monelle arkipäivää työttömien yhdistyksissä.

Tietotekniikan tuomat mahdollisuudet ja niiden hyödyntäminen työttömien edunvalvonnassa, tukemisessa, oppimisessa, päivittäisten asioiden hoidossa jne. tulevat näkymään TVY ry:ssä ja sen jäsenyhdistysten toiminnassa kiinteästi, niin kauan kun toiminta on taloudellisesti tuettu, pysyvä, luova ja ammattitaitoinen osaaminen sekä kokemusosaaminen järjestö-, yhdistys- ja hanketoiminnassa on taattu.

TVY ry:n ja jäsenyhdistyksien tulevaisuuden näkymät riippuvat myös paljolti oikeanlaisen kokemusosaamisen ja ammatillisen osaamisen yhteensovittamisesta henkilöstön vaihtuessa ja ikääntyessä. Eläkeiässä olevat toimihenkilöt ovat korvaamattomia kokemusosaajia, ja heidän panostaan tarvitaan työttömien edunvalvonnassa, sillä nuorempia henkilöitä ei löydy helpolla tai heitä ei kiinnosta toiminta yhdistyksissä, kiinostuksen puute on ymmärrettävää, sillä tuskin moni nuori heti valmistuttuaan haluaa töihin työttömien yhdistykseen, toki voi joitakin yksittäisiä tapauksia olla.

Työttömien edunvalvontaan saatetaan ryhtyä vasta sitten, kun on itse oltu työttömänä pidempään ja muuta keinoa työllistämiseen ei ole, näin syntyy uusia työttömien yhdistyksiä, joiden toimintaa olisi tuettava, sillä työttömyys voi osua ihmiseen elämänkaaren kohdasta riippumatta, ja työttömien yhdistys voi olla monelle ponnahdus takaisin työelämään, varsinkin jos työttömyys on päässyt pitkittymään.

Tieto- ja viestintätekniikan tarjoamia mahdollisuuksia on hyödynnettävä niin TVY ry:ssä ja sen jäsenyhdistyksissä. Yhdistyksiä on tuettava ja toimihenkilöille on pystyttävä tarjoamaan tukea, josta on hyötyä koko toimintaa ajatellen, yhtenä tuen ja kehittämisen osa-alueena, ”rikkana rokassa”, on tieto- ja viestintätekniikka.

Jäikö asioita kesken?

Vaikka hankkeilla tai projekteilla on aina alku ja loppu, toiminnan tarve voi olla kuitenkin jatkuva. Hanketoiminnan luonteen vuoksi Säikeet-hankkeen voidaan sanoa jäävän kesken kun hanke päättyy. Joitain yksittäisiä asioita tähän voisi kuitenkin keskeneräisyydessään listata.

Säikeet –hankkeen osalta:

 • ECDL testitilaisuuksien järjestäminen useammille yhdistysten toimijoille.
 • Yhdistykset joissa ei päästy vierailemaan.
 • TVY ry:n verkko-oppimisympäristön rakentaminen jäsenyhdistysten tarpeet huomioiden.
 • Erilaisten arviointityökalujen suunnittelu ja toteutus mm. ns. ”vaikutuskehikko”, sosiaalisen pääoman mittaristo jne.

Muiden asioiden osalta:

 • Hyviksi havaittujen yhdistystoimintakäytäntöjen kerääminen jäsenyhdistyksiltä.
 • Kuunteleminen, kannustaminen ja työssäjaksamisen ja oppimisen tukeminen.
 • Yhdistystenvälisen toiminnan tukeminen ja edistäminen. (Yhdistykset ovat omia erillisiä toimijoita, vaikka jokaisella on sama tavoite. Yhdistykset voisivat saada tukea ja neuvoja myös toisiltaan.)
 • Osallistuminen TVY ry:n kehittämiseen järjestönä.
 • Uusien yhdistysten perustamisvaiheen tukeminen ICT:n osalta.

 

Helsingissä 29.11.2013
Ari Koskinen
Datanomi, Tieto- ja viestintätekniikan asiantuntija
ICT-koordinaattori
Säikeet-hanke (2011-2013)
Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö – TVY ry

nuoli