Työkykykoordinaattorityön tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteet

Tämä on tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelyä koskeva informointiasiakirja.

Muutokset näihin tietosuojaselosteisiin

Näitä tietosuojaselosteita voidaan päivittää ajoittain esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Terveydeksi 2.0 -hankkeen tietosuojaselosteet on viimeksi päivitetty 24.1.2022.

1. Työkykykoordinaattorityö

Rekisterin nimi

Työkykykoordinaattorityön asiakasrekisteri, Terveydeksi 2.0 -hanke

 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Työttömien Keskusjärjestön Terveydeksi 2.0 -hanke, Rahakamarinportti 3 A, 3. krs, 00240 Helsinki.

Yhteyshenkilö: Hankepäällikkö Katriina Lehtovaara, katriina.lehtovaara (@) tyottomat.fi, puh. 045 699 4234.

 

Tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen rekisteröinnin kohteen ja hankkeen välillä.

 

Käyttötarkoitus

Rekisteriin kootaan Terveydeksi 2.0 -hankkeen työkykykoordinaattorin ohjausta saavat henkilöt. Tietoja käytetään heidän palveluihin ohjaamisensa tueksi.

Osallisuuskyselyn vastauksia käytetään lisäksi tunnistamattomana Terveydeksi 2.0 -hankkeen osallisuusvaikutusten tarkastelussa.

Kykyviisarin vastauksia käytetään lisäksi tunnistamattomina Työterveyslaitoksen Kykyviisari-itsearviointimenetelmän kehittämis- ja seurantatyössä. Työterveyslaitos voi käyttää kerättyjä tietoja tunnistamattomina myös Kykyviisariin liittyvässä muussa tutkimustyössä.

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

 

Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot

Henkilötiedot sisältävät vähintään etunimen lisäksi ne asiakkaan itsensä antamat yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä yhteydenpitoa ja ohjausta varten.

 

Taustatiedot ja lähtötilanne

Asiakkaan nykyinen työelämätilanne sekä työllistymiseen vaikuttavat seikat (elämäntilanne, mahdolliset sairaudet, rajoitukset tai muut työllistymistä vaikeuttavat asiat) hänen itsensä kuvailemana.  Diagnoosiluokituksen kaltaisia asioita ei kirjata.

Tavoitteet

Tavoitteet, joihin asiakas pyrkii (esimerkiksi työllistyminen, opiskelu, kuntoutus) sekä keinot tavoitteiden saavuttamiseksi (esimerkiksi ammatinvalinnanohjaajan tapaaminen, lääkärintodistuksen saaminen kuntoutusta varten).

Toteutus / toimenpiteet

Työkykykoordinaattorin kanssa yhdessä sovitut toimet (mitä tehdään / kuka tekee). Yksityiskohtia tai yhteystietoja ei kirjata.

Kykyviisari-kyselyn (työ- ja toimintakyvyn itsearviointi) vastaukset

Osallisuuskyselyn vastaukset

 

Tietoja kirjaavat ja käsittelevät työntekijät

Työkykykoordinaattorit / hanketyöntekijät:

Veera Luoto, veera.luoto (@) tyottomat.fi, puh. 045 698 6761

Ulla-Maija Kopra, ulla-maija.kopra (@) tyottomat.fi, puh. puh. 045 699 5393

Tietojen käsittely ja säilytys

Asiakasrekisterin tietoja voivat nähdä tai käsitellä vain työkykykoordinaattorit sekä hankepäällikkö. Kertyneiden tietojen perusteella voidaan laatia raportteja työkykykoordinaattorityön etenemiseen tai kehittämiseen liittyen tai rahoittajaa (STEA) varten. Raportit laaditaan niin, ettei yksittäistä asiakasta voida tunnistaa. Rekisteriin kerätään tietoja hankkeen aikana (1.2.2020–31.1.2023). Tietojen käsittelyssä ja säilytyksessä noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tiedot hävitetään hankkeen päättyessä.

Kykyviisari-vastaukset tallentuvat anonyymisti Työterveyslaitoksen Kykyviisari-tietokantaan. Kykyviisari-aineistoja säilytetään, käsitellään ja analysoidaan TTL:n tiedonsuojauksen periaatteiden mukaisesti eikä niitä voida voi yhdistää yksittäiseen henkilöön.

Osallisuuskyselyn tiedot koostetaan tunnistamattomina hankkeen omaan käyttöön vaikuttavuuden ja hanketyön arvioinnissa. Tiedot hävitetään hankkeen päätyttyä.

Kyselyn tiedot kertyvät myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sokra (Sosiaalisen osallisuuden koordinaatio) -hankkeen tietokantaan.  Sokra laatii niistä ilman tunnistetietoja olevan koosteen hankkeen päättyessä. Tämän jälkeen tiedot hävitetään.

 

Tietojen suojaus

Tiedot kerätään Hilkka-asiakastietojärjestelmään Fastroi Oy:n ylläpitämässä pilvipalvelussa.  Järjestelmä on salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattu, ja siihen on pääsy vain pääsy vain työkykykoordinaattoreilla ja hankepäälliköllä.

 

Tietojen luovutus

Terveydeksi-hanke ei itse luovuta tietoja eteenpäin muutoin kuin mitä kolmansien osapuolten tekniset ja tutkimukselliset edellytykset vaativat:

Fastroi Oy – Hilkka-asiakastietojärjestelmän pilvipalvelu,

Työterveyslaitos – Työterveyslaitos voi jakaa Kykyviisari-vastausten tunnisteetonta tietoa harkintansa mukaan myös kolmansille osapuolille esimerkiksi tieteellistä tutkimusta varten.

 

Tarkastusoikeus

Kaikilla rekisterissä olevilla on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot ja pyytää tietojen oikaisua tai poistoa olemalla yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön kohtuullisen ajan puitteissa.

 

Vastuuhenkilö

Hankepäällikkö Katriina Lehtovaara

nuoli