Työkykykoordinaattorityön tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteet

Tämä on tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelyä koskeva informointiasiakirja.

Muutokset näihin tietosuojaselosteisiin

Näitä tietosuojaselosteita voidaan päivittää ajoittain esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Terveydeksi 2.0 -hankkeen tietosuojaselosteet on viimeksi päivitetty 20.4.2020.

1. Työkykykoordinaattorityö

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Työttömien Keskusjärjestön Terveydeksi 2.0 -hanke, Rahakamarinportti 3 A, 3. krs, 00240 Helsinki

Yhteyshenkilö: Hankepäällikkö Katriina Lehtovaara, katriina.lehtovaara (@) tyottomat.fi, puh. 045 699 4234

Rekisterin nimi

Työkykykoordinaattorityön asiakasrekisteri, Terveydeksi 2.0 -hanke

Tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen rekisteröinnin kohteen ja hankkeen välillä.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Käyttötarkoitus

Rekisteriin kootaan Terveydeksi 2.0 -hankkeen työkykykoordinaattorin ohjausta saavat henkilöt. Tietoja käytetään heidän palveluihin ohjaamisensa tueksi.

Osallisuuskyselyn vastauksia käytetään tunnistamattomana Terveydeksi 2.0 -hankkeen osallisuusvaikutusten tarkastelussa.

Kykyviisarin vastauksia käytetään tunnistamattomina Työterveyslaitoksen Kykyviisari-itsearviointimenetelmän kehittämis- ja seurantatyössä.

Kerättyjä tietoa voidaan käyttää tunnistamattomina hyväksi Työterveyslaitoksen Kykyviisariin liittyvässä muussa tutkimustyössä.

Tunniste

Asiakkaalla on numerotunniste, jota säilytetään tietoturvallisesi ja erillään asiakkaan henkilö- ja taustatiedoista.

Henkilötiedot

Henkilötiedot sisältävät vähintään etunimen lisäksi ne asiakkaan itsensä antamat yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä yhteydenpitoa ja ohjausta varten.

Taustatiedot ja lähtötilanne

Asiakkaan nykyinen työelämätilanne sekä työllistymiseen vaikuttavat seikat (elämäntilanne, mahdolliset sairaudet, rajoitukset tai muut työllistymistä vaikeuttavat asiat) hänen itsensä kuvailemana.  Diagnoosiluokituksen kaltaisia asioita ei kirjata.

Tavoitteet

Tavoitteet, joihin asiakas pyrkii (esimerkiksi työllistyminen, opiskelu, kuntoutus) sekä keinot tavoitteen saavuttamiseksi (esimerkiksi ammatinvalinnanohjaajan tapaaminen, lääkärintodistuksen saaminen kuntoutusta varten).

Toteutus / toimenpiteet

Työkykykoordinaattorin kanssa yhdessä sovitut toimet (mitä tehdään / kuka tekee). Yksityiskohtia tai yhteystietoja ei kirjata.

Kykyviisari-kyselyn vastaukset (työ- ja toimintakyvyn itsearviointi)

Kykyviisaria (sähköinen / paperinen kysely) käytetään työvälineenä asiakkaan ohjauksessa. Lisäksi vastaajan antamat tiedot kertyvät anonyymisti Työterveyslaitoksen Kykyviisari-tietokantaan. Aineistoja säilytetään, käsitellään ja analysoidaan TTL:n tiedonsuojauksen periaatteiden mukaisesti eikä niitä voida voi yhdistää yksittäiseen henkilöön.  TTL voi tätä tunnisteetonta tietoa harkintansa mukaan jakaa myös kolmansille osapuolille esimerkiksi tieteellistä tutkimusta varten.

Osallisuuskysely

Nimetön sähköinen / paperinen kysely kartoittaa asiakkaan osallisuuden kokemusta työskentelyjakson alussa ja lopussa, ja sitä käytetään työvälineenä asiakkaan ohjauksessa. Tiedot kertyvät myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Sokra (Sosiaalisen osallisuuden koordinaatio)  -hankkeen tietokantaan, ja Sokra laatii hankkeelle niistä koosteen ilman tunnistetietoja. Tiedot hävitetään Terveydeksi 2.0 -hankkeen päätyttyä.

Tietoja kirjaavat ja käsittelevät työntekijät

Työkykykoordinaattorit / hanketyöntekijät:

Veera Luoto, veera.luoto (@) tyottomat.fi, puh. 045 698 6761

Ulla-Maija Kopra, ulla-maija.kopra (@) tyottomat.fi, puh. puh. 045 699 5393

Tietojen käsittely ja säilytys

Asiakasrekisterin tietoja voivat nähdä tai käsitellä vain työkykykoordinaattorit sekä hankepäällikkö. Kertyneiden tietojen perusteella voidaan laatia raportteja työkykykoordinaattorityön etenemiseen tai kehittämiseen liittyen tai rahoittajaa (STEA) varten. Raportit laaditaan niin, ettei yksittäistä asiakasta voida tunnistaa.

Osallisuuskyselyn tiedot koostetaan vain hankkeen omaan käyttöön vaikuttavuuden ja hanketyön arvioimiseksi, ja tiedot hävitetään Terveydeksi 2.0 -hankkeen päätyttyä.

Rekisteriin kerätään tietoja hanketyön aikana (1.2.2020–31.1.2023). Asiakassuunnitelman osana kerätyt henkilötiedot ja tunnisteet hävitetään viimeistään hankkeen päättyessä. Henkilötietojen käsittelyssä ja säilytyksessä noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietojen luovutus

Hanke käyttää Googlen sähköpostipalvelua, jolloin henkilötietoja siirtyy EU:n ulkopuolelle. Henkilötiedot ovat kuitenkin suojattuna tietosuoja-asetuksen edellyttämällä tavalla. Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille muutoin kuin, mitä TTL:n Kykyviisari-menetelmä edellyttää.

Tietojen suojaus

Tiedot kerätään Terveydeksi 2.0 -hankkeen sähköiseen tietokantaan, joka on salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattu, ja johon on pääsy vain työkykykoordinaattoreilla ja hankepäälliköllä.

Tunnisteen henkilöön yhdistävä nimilista säilytetään lukitussa tilassa, johon on pääsy vain työkykykoordinaattoreilla ja hankepäälliköllä.

Profilointi

Rekisterinpitäjä ei toteuta automaattiseen profilointiin perustavaa päätöksentekoa.

Tarkastusoikeus

Kaikilla rekisterissä olevilla on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot ja pyytää tietojen oikaisua tai poistoa olemalla yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön kohtuullisen ajan puitteissa.

Vastuuhenkilö

Hankepäällikkö Katriina Lehtovaara

nuoli