Palveluohjauksen tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteet

Tämä on tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelyä koskeva informointiasiakirja.

Muutokset näihin tietosuojaselosteisiin

Näitä tietosuojaselosteita voidaan päivittää ajoittain esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Terveydeksi 2.0 -hankkeen tietosuojaselosteet on viimeksi päivitetty 20.4.2020.

2. Palveluohjaus

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Työttömien Keskusjärjestön Terveydeksi 2.0 -hanke, Rahakamarinportti 3 A, 3. krs, 00240 Helsinki

Yhteyshenkilö: Hankepäällikkö Katriina Lehtovaara, katriina.lehtovaara (@) tyottomat.fi, puh. 045 699 4234

Rekisterin nimi

Palveluohjauksen asiakasrekisteri, Terveydeksi 2.0 -hanke

Tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen rekisteröinnin kohteen ja hankkeen välillä.

Käyttötarkoitus

Rekisteriin kootaan Terveydeksi-hankkeen palveluohjausta saavat henkilöt. Tietoja käytetään heidän palveluihin ohjaamisensa tueksi.

Kykyviisarin vastauksia käytetään tunnistamattomina Työterveyslaitoksen Kykyviisari-itsearviointimenetelmän kehittämis- ja seurantatyössä.

Kerättyjä tietoa voidaan käyttää tunnistamattomina hyväksi Työterveyslaitoksen Kykyviisariin liittyvässä muussa tutkimustyössä.

Rekisterin tietosisältö

Tunnisteet

Vähintään etunimen lisäksi ne asiakkaan itsensä antamat yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan tunnistamista ja yhteydenpitoa varten. Tietoja ei kerätä, jos asiakas ei toivo uutta yhteydenottoa.

Taustatiedot

Asiakkaan elämäntilanne hänen itsensä kuvailemana, mukaan lukien ne sosiaaliset, taloudelliset, terveydelliset tai työllistymiseen vaikuttavat seikat, joiden takia hän saa palveluohjausta. Tietoja kirjataan vain sen verran, kuin on palveluun ohjaamiseen kannalta välttämätöntä. Diagnoosiluokituksen kaltaisia asioita ei kirjata. Tiedot hävitetään ohjaamisen jälkeen.

Palveluohjauksessa kertyvistä tiedoista säilytetään hankkeen tilastointia ja ohjauksen vaikuttavuuden arviointia varten seuraavat: yhteydenottojen lukumäärä /paikkakunta,  yhteydenoton tai palveluohjauksen aihe yleisellä tasolla kuvailtuna (toimeentulo, terveys) asiakkaan ikäryhmä (esim. 40-50 vuotias)/ sukupuoli.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

Kykyviisari (työ- ja toimintakyvyn itsearviointi)

Kykyviisari-kyselyn vastaukset (työ- ja toimintakyvyn itsearviointi)

Kykyviisaria käytetään ohjauksen työvälineenä osan asiakkaista kanssa (korkeintaan 150 asiakasta). Käyttö määräytyy tarkoituksenmukaisuuden perusteella.  Lisäksi vastaajan antamat tiedot kertyvät anonyymisti Työterveyslaitoksen Kykyviisari-tietokantaan. Aineistoja säilytetään, käsitellään ja analysoidaan TTL:n tiedonsuojauksen periaatteiden mukaisesti eikä niitä voida voi yhdistää yksittäiseen henkilöön.  Työterveyslaitos voi tätä tunnisteetonta tietoa harkintansa mukaan jakaa myös kolmansille osapuolille esimerkiksi tieteellistä tutkimusta varten.

Tietoja kirjaavat ja käsittelevät työntekijät

Hanketyöntekijät:

Veera Luoto, veera.luoto (@) tyottomat.fi, puh. 045 698 6761

Ulla-Maija Kopra, ulla-maija.kopra (@) tyottomat.fi, puh. puh. 045 699 5393

Tietojen käsittely ja säilytys

Asiakasrekisterin tietoja voivat nähdä tai käsitellä vain hanketyöntekijät sekä hankepäällikkö. Kertyneiden tietojen perusteella voidaan laatia raportteja hanketyön etenemisen tai vaikuttavuuden kannalta tai rahoittajaa (STEA) varten. Raportit laaditaan niin, ettei yksittäistä asiakasta voida tunnistaa.

Rekisteriin kerätään tietoja hanketyön aikana (1.2.2020–31.1.2023). Henkilötietojen käsittelyssä ja säilytyksessä noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta Kykyviisari-aineistoa.

Tietojen suojaus

Tiedot hävitetään asiakkaan ohjaamisen jälkeen, kts. kohta Taustatiedot

Profilointi

Rekisterinpitäjä ei toteuta automaattiseen profilointiin perustavaa päätöksentekoa.

Tarkastusoikeus

Kaikilla rekisterissä olevilla on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot ja pyytää tietojen oikaisua tai poistoa olemalla yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön kohtuullisen ajan puitteissa.

Vastuuhenkilö

Hankepäällikkö Katriina Lehtovaara

nuoli