Palveluohjauksen tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteet

Tämä on tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelyä koskeva informointiasiakirja.

Muutokset näihin tietosuojaselosteisiin

Näitä tietosuojaselosteita voidaan päivittää ajoittain esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Terveydeksi 2.0 -hankkeen tietosuojaselosteet on viimeksi päivitetty 24.1.2022.

2. Palveluohjaus

Rekisterin nimi

Palveluohjauksen asiakasrekisteri, Terveydeksi 2.0 -hanke

 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Työttömien Keskusjärjestön Terveydeksi 2.0 -hanke, Rahakamarinportti 3 A, 3. krs, 00240 Helsinki.

Yhteyshenkilö: Hankepäällikkö Katriina Lehtovaara, katriina.lehtovaara (@) tyottomat.fi, puh. 045 699 4234.

 

Tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste

Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen rekisteröinnin kohteen ja hankkeen välillä.

 

Käyttötarkoitus

Rekisteriin kootaan Terveydeksi-hankkeen palveluohjausta saavat henkilöt. Tietoja käytetään heidän palveluihin ohjaamisensa tueksi.

Kykyviisarin vastauksia käytetään lisäksi tunnistamattomina Työterveyslaitoksen Kykyviisari-itsearviointimenetelmän kehittämis- ja seurantatyössä. Työterveyslaitos voi käyttää kerättyjä tietoja tunnistamattomina myös Kykyviisariin liittyvässä muussa tutkimustyössä.

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään.

 

Rekisterin tietosisältö

Henkilötiedot

Vähintään etunimen lisäksi ne asiakkaan itsensä antamat yhteystiedot, jotka ovat välttämättömiä asiakkaan tunnistamista ja yhteydenpitoa varten. Tietoja ei kerätä, jos asiakas ei toivo uutta yhteydenottoa.

 

Taustatiedot

Asiakkaan elämäntilanne hänen itsensä kuvailemana, mukaan lukien ne sosiaaliset, taloudelliset, terveydelliset tai työllistymiseen vaikuttavat seikat, joiden takia hän saa palveluohjausta. Tietoja kirjataan vain sen verran, kuin on palveluun ohjaamiseen kannalta välttämätöntä. Diagnoosiluokituksen kaltaisia asioita ei kirjata. Tiedot hävitetään ohjaamisen jälkeen.

Palveluohjauksessa kertyvistä tiedoista säilytetään hankkeen tilastointia ja ohjauksen vaikuttavuuden arviointia varten seuraavat: yhteydenottojen lukumäärä /paikkakunta, yhteydenoton tai palveluohjauksen aihe yleisellä tasolla kuvailtuna (toimeentulo, terveys) asiakkaan ikäryhmä (esim. 40-50 vuotias), ja sukupuoli.

Kykyviisari-kyselyn vastaukset (työ- ja toimintakyvyn itsearviointi)

Kykyviisaria (sähköinen / paperinen kysely) voidaan käyttää ohjauksen työvälineenä osan asiakkaista kanssa. Käyttö määräytyy tarkoituksenmukaisuuden perusteella.

 

Tietoja kirjaavat ja käsittelevät työntekijät

Hanketyöntekijät:

Veera Luoto, veera.luoto (@) tyottomat.fi, puh. 045 698 6761

Ulla-Maija Kopra, ulla-maija.kopra (@) tyottomat.fi, puh. puh. 045 699 5393

 

Tietojen käsittely ja säilytys

Asiakasrekisterin tietoja voivat nähdä tai käsitellä vain hanketyöntekijät sekä hankepäällikkö. Kertyneiden tietojen perusteella voidaan laatia raportteja hanketyön etenemisen tai vaikuttavuuden kannalta tai rahoittajaa (STEA) varten. Raportit laaditaan niin, ettei yksittäistä asiakasta voida tunnistaa.

Rekisteriin kerätään tietoja hankkeen aikana (1.2.2020–31.1.2023). Tietojen käsittelyssä ja säilytyksessä noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. Tiedot hävitetään hankkeen päättyessä.

Kykyviisari-vastaukset tallentuvat anonyymisti Työterveyslaitoksen Kykyviisari-tietokantaan. Kykyviisari-aineistoja säilytetään, käsitellään ja analysoidaan TTL:n tiedonsuojauksen periaatteiden mukaisesti eikä niitä voida voi yhdistää yksittäiseen henkilöön.

 

Tietojen suojaus

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein.

Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä (muut kuin hanketyöntekijät) ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Tiedot hävitetään asiakkaan ohjaamisen jälkeen.

Tietojen luovutus

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille lukuun ottamatta Kykyviisari-aineistoa (TTL, katso yllä kohta Tietojen käsittely ja säilytys).

 

Tarkastusoikeus

Kaikilla rekisterissä olevilla on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot ja pyytää tietojen oikaisua tai poistoa olemalla yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön kohtuullisen ajan puitteissa.

Vastuuhenkilö

Hankepäällikkö Katriina Lehtovaara

nuoli