Koulutuksen ja verkostotyön tietosuojaseloste

Tietosuojaselosteet

Tämä on tietosuoja-asetuksen mukainen henkilötietojen käsittelyä koskeva informointiasiakirja.

Muutokset näihin tietosuojaselosteisiin

Näitä tietosuojaselosteita voidaan päivittää ajoittain esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Terveydeksi 2.0 -hankkeen tietosuojaselosteet on viimeksi päivitetty 24.1.2022.

3. Koulutus ja verkostotyö

Rekisterin nimi

Koulutuksen ja verkostotyön tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Työttömien Keskusjärjestön Terveydeksi 2.0 -hanke, Rahakamarinportti 3 A, 3. krs, 00240 Helsinki

Yhteyshenkilö: Hankepäällikkö Katriina Lehtovaara, katriina.lehtovaara (@) tyottomat.fi, puh. 045 699 4234

 

Tietojen käsittelyn oikeudellinen peruste

Henkilötietojen käsittelyn edellytyksenä on asiallinen yhteys henkilön ja Terveydeksi 2.0 -hankkeen välillä, rekisteröidyn suostumus tai lakisääteinen peruste.

 

Käyttötarkoitus

Terveydeksi-hankkeen käsittelemien henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Yhteydenpidon ja yhteistyön hallinta hankkeen järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin liittyen.
 • Hanketyön organisointi, kehittäminen ja raportointi.
 • Viestinnän toteuttaminen ja seuranta.
 • Palautteen käsittely.

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä koskevat henkilötiedot saadaan ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Tietoja voidaan saada myös henkilön edustamalta jäsenyhdistykseltä tai organisaatiolta.

 

Rekisterin tietosisältö

Hankkeen rekisteri sisältää hankkeen toteuttamiseen, viestintään ja hallinnointiin liittyvien henkilöiden, hallituksen ja työryhmien jäsenten sekä tapahtumiin ja palveluihin osallistuvien henkilöiden yhteystietoja, kuten:

 • Nimi
 • Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Organisaatio tai jäsenyhdistys
 • Työnimike tai rooli
 • Matkakustannusten, puheenvuoropalkkioiden tms. maksamiseen tarvittavat välttämättömät tiedot (sosiaaliturvatunnus, pankkiyhteystiedot) esimerkiksi seminaari- tai tapahtumajärjestelyjen yhteydessä.

 

Tietoja kirjaavat ja käsittelevät työntekijät

Terveydeksi 2.0 -hankkeen työntekijät:

Veera Luoto, veera.luoto (@) tyottomat.fi, puh. 045 698 6761

Ulla-Maija Kopra, ulla-maija.kopra (@) tyottomat.fi, puh. puh. 045 699 5393

Katriina Lehtovaara, katriina.lehtovaara (@) tyottomat.fi, puh. 045 699 4234

 

Tietoja voivat käsitellä Terveydeksi 2.0-hankkeen lisäksi muut Keskusjärjestön työntekijät esimerkiksi tapahtumajärjestelyiden tai viestinnän yhteydessä  sekä  Keskusjärjestön toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet, joiden tehtäviin henkilötietojen käsittely kuuluu (esimerkiksi tilitoimisto).

 

Tietojen käsittely ja säilytys

Hanke tallentaa vain oman toimintansa ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoituksen kannalta tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, hävitetään tietoturvallisesti.

Palveluihin tai tapahtumiin osallistuvien yksittäisten henkilöiden tiedot säilytetään hankkeen ajan. Yksittäisistä henkilöistä voidaan säilyttää lukumäärän lisäksi sukupuoli- ja ikäjakauma- sekä jäsenyhdistystietoja rahoittajalle raportointia varten. Muita henkilötietoja säilytetään vain siinä tapauksessa, että se on palvelun tai tilaisuuden kannalta olennaista.

Rekisteriin kerätään tietoja hankkeen aikana (1.2.2020–31.1.2023). Tietojen  käsittelyssä ja säilytyksessä noudatetaan voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietojen suojaus

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä.

 

Tietojen luovutus

Henkilötietoja ei luovuteta Terveydeksi 2.0 -hankkeen ja Keskusjärjestön ulkopuolelle. Viranomaisille tietoja luovutetaan laissa säädetyissä tapauksissa sekä väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi. Tapahtumien ja palvelujen yhteydessä henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain niiltä osin kuin se on välttämätöntä.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei kolmansien osapuolten asiakaspalvelu sitä vaadi. Näistä edellä mainituista henkilötietojen luovutuksista sovitaan tapauskohtaisesti.

Tarkastusoikeus

Kaikilla rekisterissä olevilla on oikeus saada tarkastaa itseään koskevat tiedot ja pyytää tietojen oikaisua tai poistoa olemalla yhteydessä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön kohtuullisen ajan puitteissa.

 

Vastuuhenkilö

Katriina Lehtovaara

Rekisterin nimi

Terveydeksi 2.0 -hankkeen henkilötietorekisteri

Henkilötietojen oikeudellinen peruste ja käyttötarkoitukset

Henkilötietojen käsittelyn edellytyksenä on asiallinen yhteys henkilön ja Terveydeksi-hankkeen välillä, rekisteröidyn suostumus tai lakisääteinen peruste. Terveydeksi-hankkeen käsittelemien henkilötietojen käyttötarkoituksia ovat:

 • Yhteydenpidon ja yhteistyön hallinta hankkeen järjestämiin koulutuksiin ja tilaisuuksiin liittyen
 • Hanketyön analysointi, raportointi ja kehittäminen.
 • Viestinnän toteuttaminen ja seuranta.
 • Palautteen käsittely.

Rekisterin tietosisältö

Hankkeen rekisteri sisältää ensisijaisesti hankkeen toteuttamiseen, viestintään ja hallinnointiin liittyvien henkilöiden, hallituksen ja työryhmien jäsenten sekä tapahtumiin ja palveluihin osallistuvien henkilöiden vähimmäisvaatimukset täyttäviin yhteystietoihin liittyviä tietoja. Näiden tietojen yhteydessä tarvitaan mahdollisesti seuraavia henkilötietoja:

 • Nimi
 • Yhteystiedot: osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
 • Organisaatio tai jäsenyhdistys, johon henkilö kuuluu
 • Titteli tai rooli

Lisätiedot:

 • Julkisten kulkuneuvojen matkaetuuksien henkilökohtaiset tunnustiedot
 • Hanke tallentaa vain oman toimintansa ja tietojen käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia tietoja, joiden käsittelylle on lailliset edellytykset. Käyttötarkoituksen kannalta tarpeettomaksi muuttuneet tiedot, vanhentuneet tiedot tai tiedot, joiden käsittelylle ei enää muutoin ole perustetta, hävitetään tietoturvallisesti.
 • Palveluihin tai tapahtumiin osallistuvien yksittäisten henkilöiden tiedot säilytetään hankkeen ajan. Yksittäisistä henkilöistä säilytetään rahoittajalle raportointia varten lukumäärän lisäksi lähinnä sukupuoli- ja ikäjakaumatietoja sekä jäsenyhdistystietoja. Muita henkilötietoja säilytetään vain siinä tapauksessa, että se on palvelun tai tilaisuuden kannalta olennaista.
 • Hanke huomioi arkistolain vaatimukset asiakirjojen tallennuksessa ja säilyttämisessä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan ensisijaisesti henkilöltä itseltään, henkilön edustamalta jäsenyhdistykseltä tai kolmansilta osapuolilta.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Henkilötiedon luovuttaminen tästä rekisteristä määräytyy lähtökohtaisesti viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999, julkisuuslaki) perusteella. Siltä osin kuin kyse ei ole julkisuuslain alaisesta tiedosta henkilön henkilötietoja ei luovuteta Terveydeksi-hankkeen ja Keskusjärjestön ulkopuolelle. Viranomaisille tietoja luovutetaan laissa säädetyissä tapauksissa sekä väärinkäytösten ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi. Tapahtumien ja palvelujen yhteydessä henkilötietoja luovutetaan kolmansille osapuolille vain niiltä osin kuin se on välttämätöntä. Julkisuuslain perusteella tämän rekisterin henkilötiedot ovat pääsääntöisesti julkisia, ellei laissa erikseen toisin säädetä. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei kolmansien osapuolten asiakaspalvelu sitä vaadi. Näistä edellä mainituista henkilötietojen luovutuksista sovitaan tapauskohtaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tietoturvallisuus sekä henkilötietojen luottamuksellisuus, eheys ja käytettävyys varmistetaan tarkoituksenmukaisin teknisin ja hallinnollisin toimenpitein. Henkilötiedot suojataan asiattomalta pääsyltä ja laittomasti tai vahingossa tapahtuvalta tietojenkäsittelyltä. Henkilötietoja käsittelevät vain Terveydeksi-hankkeen ja Keskusjärjestön erityisesti määrittelemät henkilöt sekä Keskusjärjestön toimeksiannosta palveluja ylläpitävät tai kehittävät kolmannet osapuolet, joiden tehtäviin henkilötietojen käsittely kuuluu.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa ja päivittää, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu tarkastuspyyntö tämän tietosuojaselosteen yhteydessä olevaan Keskusjärjestön toimiston osoitteeseen. Tarkastuspyynnössä tulee mainita tietojen etsimiseksi tarpeelliset seikat sekä henkilön nimi ja postiosoite.

Vastuuhenkilö

Hankepäällikkö Katriina Lehtovaara

nuoli