Lausunto työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Lausunto työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Työttömien Keskusjärjestö ry on antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esitykseen laeiksi työllisyyden kuntakokeilusta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (VN/28640/2020-TEM-1)

Työttömien Keskusjärjestö suhtautuu yleisellä tasolla myönteisesti työllisyyteen liittyviin kokeiluihin. Työllisyyden kolmannelta kuntakokeilulta odotamme tutkimukseen pohjautuvaa tietoa ja pidemmän linjan päätelmiä tuotetun tiedon pohjalta.

Työllisyyden kuntakokeiluissa tulee ehdottomasti kiinnittää huomiota vaikeimmassa työmarkkina-asemassa olevien työttömien perusoikeuksien toteutumiseen ja että ihmiset saavat sen palvelun mitä tarvitsevat. Tietosuojakysymykset, ja henkilötietoihin liittyvät asiat tulee hyvän hallintotavan mukaan toteutua.

Pidämme työttömyysturvatehtävien laajempaa siirtoa yleisellä tasolla tarkoituksenmukaisena, koska kokeilussa pyritään nimenomaisesti selvittämään, onko vastuun siirrosta valtiolta kunnille löydettävissä hyötyä. Olennaista on, että asiakkaalle ei aiheudu siirrosta ylimääräistä vaivaa tai viiveitä ja että perusoikeudet ja yhdenvertainen kohtelu turvataan.

Työttömyysturvatehtävien jako herättää kysymyksiä

Kysymyksiä työttömyysturvatehtävien jaossa herättää se, että kokeilukunta antaa lausunnon työttömyysturvaoikeudesta sekä työnhakijan omaehtoisesta koulutuksesta, mutta TE-toimisto antaa edelleen kokeilukuntien asiakkaille jatkossa työvoimapoliittisen lausunnon ammatillisesta työvoimakoulutuksesta. TE-toimisto antaa lausunnon myös työvoimakoulutuksena toteutettavasta kotoutumiskoulutuksesta.

Olisi hyvä, että palveluohjausta toteuttavalla taholla on kaikki palveluohjaukseen liittyvät työkalut käytössä. Nyt asiakkaalla on hallinnollisesti kaksi palveluohjaustahoa julkisella sektorilla. Tuen ja palvelun on oltava monialaista, mutta ei välttämättä tarvita kahta hallinnon kerrosta. Hallinnon on oltava kevyttä, mutta itse palvelun painavaa, monipuolista ja hyvää.

Kunta vastaa toisen asteen koulutuksesta. Voisi ajatella, että kunnilla olisi intressi ja olemassa olevat työkalut luoda ammatillisessa työvoimakoulutuksesta kunnallinen yhteistyöverkosto tms. edistämään alueen työllisyyttä. Lisäksi kunnat voivat muodostaa ylikunnallisia yhteistyöverkostoja palveluiden tuottamiseen.

TE-toimiston asiakkaalle tilanne saattaa näyttäytyä nurinkurisena, ja saattaa vaikuttaa siihen, ettei ammatilliseen työvoimakoulutukseen ohjaudu niin paljon työttömiä asiakkaita työllisyyden kuntakokeiluista – suositaan ennemmin omaehtoista koulutusta, kuntouttavaa työtoimintaa tms.

Työttömyysturvalausunnot tulisi saada viiveettä

Lakiehdotuksessa todetaan työttömyysturvan toimeenpanotehtävistä seuraavaa: ”Työ- ja elinkeinotoimiston toimivaltaan kuuluvissa työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanoon liittyvissä tehtävissä kokeilualueen kunnan virkailija pyytää asiakkaalta tarpeelliset selvitykset, jotka välitetään asiakastietojärjestelmän avulla viivytyksettä työ- ja elinkeinotoimistolle työvoimapoliittisia edellytyksiä koskevaa päätöksentekoa varten. Työ- ja elinkeinotoimisto vastaa toimivaltansa puitteissa työvoimapoliittisten lausuntojen antamiseen liittyvien tarpeellisten jatkoselvitysten tekemisestä. Työnhakijan tilanteeseen perehtyy ja lisäselvityksiä pyytää tarvittaessa sekä tiedot välittävä kokeilualueen kunta että lausunnon antava työ- ja elinkeinotoimisto.”

Lain esittelytekstiin on kirjattu, että eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunta on todennut omassa mietinnössään jo aiemmin, että työttömyysturvalausuntojen antamiseen saattaa tulla viiveitä kokeilukunnissa, koska kuntien henkilöstö toimittaa aineiston TE-toimistoon arvioitavaksi. Lakiesityksestä ei käy selkeästi ilmi, onko tämä huoli otettu huomioon käytännössä tai laissa?

Mitä käytännön merkitystä on sillä, jos kunnan virkailijat toimittavat URA-järjestelmään samoja tietoja, mitä TE-toimiston viranomaiset toimittavat ja jotka ratkaistaan alueen TE-toimiston organisaation sisäisen työnjaon perusteella (tekoäly, ihminen)? Tämä ei käy lakiesityksestä ilmi.

Esityksessä on hyvää, että asiakkaalla on oikeus vaihtaa takaisin TE-toimistoon, jos kokee saavansa siten parempaa palvelua ja että paikkakunnan muutokset huomioidaan. 

Johtoajatuksena tulee olla asiakkaan todellinen palvelutarve

Kuntakokeiluissa saatetaan suosia niitä palveluja joihin kunnilla on itsenäistä päätäntävaltaa. Esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan rooli saattaa jatkossa ylikorostua TYP-asiakkaiden kohdalla, koska kunnilla on mahdollisuus jatkossa itsenäisesti päättää palveluohjauksesta TYP-asiakkaiden osalta. Tätä kehitystä tulee ehdottomasti seurata ja ennaltaehkäistä asiakkaan kannalta mahdollisia vääränlaisia palvelupolkuja. On luotava laadukas ja riittävän kattava verkostoyhteistyö oikeiden palvelutarpeiden ja  palveluiden tunnistamiseksi.

Kuntouttavassa työtoiminnassa saattaa tulla vielä selkeämmin tilanne, että ”piikki on auki”, koska kunta saa valtionkorvauksia palvelun järjestämisestä ja välttää jatkossa myös työttömyysturvan sakkomaksut. Kuntouttava työtoiminta on osalle työttömistä tärkeä kuntoutusta edistävä palvelu, mutta se ei ole työllisyyspalvelu.

Asiakkaalle tulee aina tarjota riittävä tieto palvelun vastaanottamiseen liittyvistä todellisista kustannuksia/korvauksista, kun palvelusta sovitaan (esimerkiksi matkakulut). Asiakkaiden tulee saada tiedot yhdenvertaisesti riippumatta, minkä hallinnon alla he ovat kuntakokeilun vai TE-toimiston.

Kulukorvauksen osalta olemme todenneet aiemmassa lausunnossamme työ- ja elinkeinoministeriölle, että kulukorvauspäätöksen vastuun jättäminen TE-toimistolle lisää ylimääräistä byrokratiaa, kun sovitaan kuntouttavan työtoiminnan järjestämisestä.

Johtoajatuksena tulee aina olla asiakkaan todellinen palvelutarve – ei se mitä asiakkaalle on kulloinkin tarjolla.

 

Työttömien Keskusjärjestön puolesta,

Jukka Haapakoski

toiminnanjohtaja

jukka.haapakoski@tyottomat.fi

+358 50 577 2580

 

 

 

 

nuoli