Lausunto valtioneuvoston selontekoon julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022-2025

Työttömien Keskusjärjestön lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle esitykseen: VNS 3/2021 vp, valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022-2025

Työttömien Keskusjärjestö kiittää työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaa lausuntopyynnöstänne,

Työttömien Keskusjärjestön kommentit valiokunnalle liittyvät yksinomaan Työ- ja elinkeinoministeriön ja Sosiaali- ja terveysministeriön osuuksiin valikoiduin painotuksin.

Esityksessä todetaan:

Hallintoon osoitettavat määrärahat nousevat kehyskaudella 815milj. eurosta 850 milj. euroon. Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenoihin lisätään pysyvästi 70 milj. euroa vuodesta 2023 alkaen pohjoismaisen työvoimapalvelumallin toimeenpanoon.” (s. 35)

-Työttömien Keskusjärjestö on tyytyväinen rahamäärän lisäyksestä työ- ja elinkeinotoimistoihin. On esitetty ministeriön suunnalta toteamuksia laskelmista, että 70 miljoonan euron lisäys riittäisi siihen, että Pohjoismainen palvelumalli mahdollistaa työttömyyden alkuvaiheessa 7 n. 40 minuutin asiakastapaamista. Nämä laskelmat on hyvä avata tulevassa esityksessä. On ollut keskustelua riittääkö tämä panostus tavoitetilaan pääsemiseksi.

Tavoite itsessään on hyvä. Suurin osa meille tulevista yhteydenotoista on sen luontoisia, jossa toivotaan, että joku välittäisi heidän työttömyystilanteestansa. Työvoimaviranomaisten asioidessa tarvitaan aikaa työttömyystilanteen kartoittamiseen ja eteenpäin ohjaamiseen. Myöskin riittävä aika on tärkeä, ettei synny väärinkäsityksiä työttömän velvollisuuksista, jotta asiattomilta karensseilta vältytään.

Perustetaan osatyökykyisten työllistämisen edistämiseen erityistehtäväyhtiö, jolle maksettavaan valtionavustukseen varataan 10 milj. euroa vuodessa.” (s. 36)

-Työttömien Keskusjärjestö kannattaa tätä esitystä tietyin varauksin. Mielestämme on hyvä, että osatyökykyisille turvataan eri keinoin mahdollisuuksia ansaintaan markkinataloudellisin perustein. On hyvä, että asiassa edetään.

Kysymme, notifioidaanko valtionyhtiö Euroopan Unionille? https://tem.fi/eu-n-valtiontukisaantely Onko vaarana, että yrityksen toimesta syntyy merkittävää kilpailuhaittaa markkinoille?

Hallituksen kannattaisi turvata sopivassa kohtaan myös järjestöille mahdollisuuden käydä laajaa avointa vuoropuhelua valtion yhtiön toteuttamistavoista. Tällä hetkellä on tunne, ettei niitä toimijoita, jotka ovat tämän asian parissa työskennelleet, ole riittävästi kuultu, tai heidän esittämiin huoliin, ei ole annettu vastauksia.

”Osatyökyvyttömyyseläkkeen lineaarisessa mallissa osatyökyvyttömyyseläke ja ansiotulot sovitetaan yhteen niin, että eläke pienenee vähitellen työansioiden ylitettyä suojaosan.” (s. 37)

-Työttömien Keskusjärjestö toteaa, että on hienoa, että tässä asiassa edetään. Näin osatyökykyisille saadaan nykyistä paremmat kannustimet tehdä töitä palkkatasosta riippumatta.

Jotain vastaavaa tulee myös rakentaa ulosottoon joutuneille velallisille, joita Suomessa on tuhansia.

Helsingissä 24.5.2021

Työttömien Keskusjärjestön puolesta,

Jukka Haapakoski

Toiminnanjohtaja
jukka.haapakoski@tyottomat.fi

+358 50 577 2580

 

 

 

nuoli