OKM/32/010/2017 Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta

Työttömien Keskusjärjestö ry:n lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta, OKM/32/010/2017

 

Työttömien Keskusjärjestö ry kiittää pyynnöstä lausua asiakasmaksujen muuttamisesta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 § ehdotetaan muutettavan siten, että kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kuukausimaksun pienituloisuusraja kasvaa ja toisesta lapsesta perittävää maksua alennetaan. Etenkin yksinhuoltajien kannustimet hakeutua töihin kasvavat, kun kunnallisen päivähoidon asiakasmaksut vähenevät.

Työttömien Keskusjärjestö ry pitää hallituksen esitystä oikean suuntaisena, koska pienituloiset perheet käyttävät keski- ja suurituloisia perheitä vähemmän varhaiskasvatusta. Kuten esityksessä todetaan, varhaiskasvatuksella on todettuja myönteisiä vaikutuksia lasten kehitykseen. On siksi viisasta alentaa varhaiskasvatuksen perheille koituvia kustannuksia, jottei varhaiskasvatukseen osallistuminen ole perheille taloudellisesti niin merkittävä kysymys, kuin se on nyt.

Esityksen perusteluissa keskitytään kannustinongelmaan puhtaasti lyhytaikaisena taloudellisena kysymyksenä. Työllistyminen kannattaa muistakin, kuin lyhytaikaisista taloudellisista syistä, vaikka käytettävissä olevat rahat eivät lisääntyisi, kun työllistytään. Työstä kertyy eläkettä. Työssä kehittynyt osaaminen ja saadut ihmissuhdeverkostot vaikuttavat jatkotyöllistymiseen. Eli työttömät työnhakijat hakevat töitä vaikkei se aina lyhytaikaisesti olisikaan taloudellisesti kovin kannattavaa. Hakeutumista varhaiskasvatukseen pohditaan myös lapsen oman kehittymistarpeen näkökulmasta. Lapsen omat kyvyt, ihmissuhdetaidot ja verkostot kehittyvät varhaiskasvatuksessa.

Työttömien Keskusjärjestön mielestä kaikille lapsille tulee turvata maksuton oikeus kokoaikaiseen varhaiskasvatukseen. Tämä muutos täytyy tehdä suoraan Perustustuslain 16 §. Siten saataisiin parhaiten tasoitettua tietä kouluun ja jatkossa työelämään kaikille lapsille vanhempien varallisuudesta tai työllisyystilanteesta huolimatta. Hallitus leikkasi subjektiivista päivähoito-oikeutta työttömille perheille. Tämä on heikentänyt työttömien perheiden lasten yhdenvertaisuutta laadukkaaseen varhaiskasvatukseen.

 

Työttömien Keskusjärjestö ry:n puolesta,
Toiminnanjohtaja,

Työttömien Keskusjärjestö ry
Jukka Haapakoski
 

 

 

nuoli