Yhdistystoiminta lisää osallisuuden kokemusta

Yhdistystoiminta lisää osallisuuden kokemusta

Yksinäisyys on vakava ja tunnistettu yhteiskunnallinen ongelma. Yksinäisyyden kokemus ja siihen johtaneet syyt vaihtelevat. Joillekin yksinäisyys tarkoittaa fyysistä eristäytymistä ja sitä, että heillä ei ole läheisiä kontakteja. Toisille se on tunne siitä, että he eivät kuulu joukkoon, vaikka ympärillä olisi läheisiäkin ihmisiä. Kun ihminen ei kohtaa toisia ihmisiä, hänen kokemuksensa arvottomuudesta ja elämän irrationaalisuudesta helposti lisääntyy ja osallisuuden kokemus heikentyy. Yksinäisyys voi lisätä stigmaa siitä, että hän ei ole riittävän hyvä ja merkityksellinen ihmisenä.

Pitkittynyt työttömyys lisää yksinäisyyttä ja osattomuutta

Tutkimusten mukaan työttömyys lisää ihmisen yksinäisyyden ja eriarvoisuuden kokemusta. Varsinkin pitkittynyt työttömyys voi johtaa erilaisiin fyysisiin ja psyykkisiin oireisiin. Ihmisen vuorovaikutus ympäristön kanssa ja sosiaaliset kontaktit vähenevät, kun työn kautta saadut ja ylläpidetyt päivittäiset kontaktit harvenevat tai loppuvat kokonaan. Hänen mahdollisuutensa ja motivaationsa vaikuttaa omassa toimintaympäristössään vähenee ja osattomuuden kokemus lisääntyy.

Yksinäisyyden tunne voi olla niin kokonaisvaltainen ja musertava, että ihminen määrittelee itseään ja vertaa muihin ihmisiin ja ympäristöönsä sen kautta. Tunteesta alkaa muodostua yksinäisen ihmisen identiteetti. Yksinäisyyden taustalla on usein monia tekijöitä, kuten erilaisia terveyteen liittyviä haasteita, fyysisistä eristyneisyyttä, puutteellista sosiaalista verkostoa ja menetettyjä läheisiä. Yksinäisyys vaikuttaa tutkimustenkin mukaan merkittävästi ja kokonaisvaltaisesti ihmisen henkiseen hyvinvointiin ja fyysiseen terveyteen.

Ihmisen omien voimavarojen vahvistaminen on tärkeää yksinäisyyden lievittämiseksi ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Sosiaalisessa mediassa on tarjolla paljon erilaisia vertaisryhmiä, joissa jäseninä on samanlaisessa tilanteessa olevia ihmisiä. Niissä on kuitenkin aina riskinsä. Monella ihmisellä ei myöskään ole tarvittavia digitaitoja tai välineitä internetin turvalliseen käyttämiseen.

Vapaaehtoistoiminta ja vertaistuki tarjoavat monille merkityksellisyyden kokemuksen

Suomessa on tällä hetkellä hieman yli 60 työttömien yhdistystä. Ne ovat matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa työttömillä on mahdollisuus esimerkiksi edulliseen ruokailuun ja moniin harrastuksiin. He voivat myös saada vertaistukea samankaltaisessa elämäntilanteessa olevilta. Lisäksi monet yhdistykset tarjoavat työttömille ja työelämän ulkopuolella oleville hyvinvointia ja terveyttä tukevaa toimintaa yhteistyössä kuntien ja hyvinvointialueiden kanssa. Monista työttömien yhdistyksistä on muodostunut kolmannen sektorin organisaatioita, jotka tarjoavat työkokeilu- ja palkkatukipaikkoja yhteistyössä kuntien kanssa.

Yhdistysten ruoka-aputoimintaa toteuttavat usein vapaaehtoiset. Vapaaehtoistoimintaan perustuvissa tutkimuksissa on todettu, että ihmiset kokevat toisten ihmisten auttamisen merkitykselliseksi. Erityisesti heikossa asemassa olevan ihmisen konkreettinen auttaminen ruoka-aputoiminnan kautta koetaan voimavaroja lisääväksi asiaksi. Lisäksi vapaaehtoistoiminnan kautta ihmisille syntyy sosiaalisia kontakteja, jotka puolestaan vahvistavat heidän voimavarojaan ja merkityksellisyyden kokemusta.

Vapaaehtoistoiminta tarjoaa parhaimmillaan mahdollisuuden auttaa muita ja luo samalla yhteyksiä uusiin ihmisiin. Eräs vapaaehtoistoimija totesikin, että ”kun annan itsestäni, saan monin verroin takaisin, ja sillä jaksan taas”.

Teksti: Ulla-Maija Kopra, terveydenhoitaja, työkykykoordinaattori

Lähteet:

HelsinkiMissio, 2024. Mitä on yksinäisyys?

Kasanen, M.2018. Pitkäaikaistyöttömyyden yksinäisyys eriarvoisuuden ilmentymänä. Pro Gradu.

Mielenterveystalo, 2024. Yksinäisyyden omahoito-ohjelma

vapaaehtoistyö.fi

nuoli