Työttömien Keskusjärjestö vaatii hallituksen palkkatukiesityksen kumoamista

Työttömien Keskusjärjestö vaatii hallituksen palkkatukiesityksen kumoamista

Työttömien Keskusjärjestö katsoo, että hallituksen esitys palkkatuen uudistamiseksi ei tule saavuttamaan sille asetettuja tavoitteita, joilla pyritään parantamaan yritysten palkkatuen käyttöä ja yksinkertaistamaan nykyistä palkkatukijärjestelmää. Palkkatuen korvausprosentit muuttuvat suosien hiukan lyhyemmän työttömyyden perusteella annettuja palkkatukia yli vuoden työttömänä olevien kustannuksella.

Uusi yli 55-vuotiaiden palkkatuki sekä vamman tai sairauden perusteella oleva palkkatuki on vain 6,9 % parempi kuin nykyiset vastaavat palkkatuet. Uudistuksen myötä muut palkkatuen kestot lyhenevät. Lakiuudistus on myös nykyistä järjestelmää monimutkaisempi toteuttaa ja valvoa.

Järjestöjen palkkatukea heikennetään vetoamalla Euroopan Unionin kilpailulainsäädäntöön. Etenkin suuret järjestötyöllistäjät ovat leikkausten kohteena. Uudistuksessa huolen aiheena on, että järjestöjen myynti aiheuttaa ylikansallista kilpailun vääristymää. Otaksutaan, että naapurimaiden kuluttajat ostavat merkittäväsi järjestöistä tuotteita tai palveluita korvaten siten omassa maassa käytyä kaupankäyntiä.

Tämä on Työttömien Keskusjärjestön mielestä erittäin spekulatiivista ja työttömien yhdistysten kohdalla täysin vailla perusteita. Mitään näyttöä tällaisesta ei varsinaisesti ole, vaan lakiuudistus on luonteeltaan ennaltaehkäisevä.

– Miksi julkista palkkatukea heikennetään etenkin nyt, kun taantuman merkit ovat jo näköpiirissä? Eikö ymmärretä kuntien ja järjestöjen roolia etenkin pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten työllistymisen tukemisessa ja syrjäytymisen ehkäisyssä? Etenkin pitkään työttömänä olleiden palvelut ovat tällä hetkellä voimakkaasti aliresursoituja, toteaa puheenjohtaja Irma Hirsjärvi.

– Nykyiset työllisyyspalvelut eivät ole täydellisiä ja moni työtön jää palveluiden päätyttyä taas tyhjän päälle. Sen sijaan, että työllisyyspalveluita heikennetään, työllisyyttä ja syrjäytymisen ehkäisyä tulee pyrkiä kaikin keinoin vahvistamaan, jatkaa toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski.

Hallituksen palkkatukiesitys epäonnistuu tavoitteessaan yksinkertaistaa nykyistä byrokraattiseksi koettua palkkatukijärjestelmää. Uudistus luo uusia palkkatukiluokkia alaluokkineen. Työnantajan ja potentiaalisen työntekijän sekä TE-toimiston voi olla haasteellista päästä yhteisymmärrykseen siitä, millä korvaustasolla ja palkkatuen kestolla sopimus tehdään. Jatkossa myös syntyy mahdollisia palvelukatvealueita niiden työttömien kohdalla, jotka nykyisessä järjestelmässä saisivat palkkatukea, mutta eivät kuulu uuden järjestelmän piiriin.

Työttömien Keskusjärjestö katsoo, että lakiesityksen merkittävämmät vaikutukset ovat välityömarkkinoilla toimivien yhdistysten ja säätiöiden toiminnan välitön supistuminen ja sitä kautta palkkatukityöpaikkojen menettäminen.

Päätöksistä seuraa, että kunnissa työllisyyspalvelutarjonta heikkenee edelleen etenkin pitkään työttömänä olleilla työttömillä. Pitkäaikaistyöttömistä vain alle 10 % on tällä hetkellä työllisyyspalvelujen piirissä. Tuhansilla työttömillä on jatkossa vielä vaikeampaa saada työpaikkoja. Oletettavasti myös yritysten palkkatukikysyntä heikkenee, koska etenkin yli vuoden työttömänä olleiden palkkatukikorvaukset heikkenevät lähes 10 %.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, 050 577 2580, jukka.haapakoski@tyottomat.fi
Puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, 050 5915 461, irma.hirsjarvi@tyottomat.fi

nuoli