Toimintakertomus 1998

Puheenjohtaja/toiminnanjohtaja: Lea Karjalainen
Toiminnanjohtaja: Sirkka Rajala

 

Huomioitavaa

  • Vuoden alusta astui voimaan työvoimapolitiikan perusuudistus. Uudistus sisältää määräaikaishaastattelut, työhakukirjan, työhakusuunnitelman, yhdistelmätuen sekä työnhakukurssit. Yhdistelmätuelle eivät päässeet työttömät, joiden puolison tulot ylittivät tietyn tulorajan (Karenssisanomat 1/1998, sivu 2 ja sivu 11)
  • Yli sata kansanedustajaa teki lakialoitteen työttömyysturvalain 16 § muuttamisesta pysyväksi. Lain mukaan työvoimapoliittinen koulutus voitaisiin lukea 16 viikkoa työssäoloehtoon mukaan
  • TVY:n uusi osoite 1.7.1998 alkaen: Sörnäisten rantatie 27 C 4, Helsinki

Yleistä

Työvoimapolitiikan uudistus vuoden alussa oli Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry:n jäsenten kannalta epävarmuutta, sillä se merkitsi mm. valtion työllistämispalvelun päättymistä. Työllistämispalvelun kautta saatujen työntekijöiden merkitys oli ollut huomattava työttömien toimintakeskuksissa oli pelättävissä, ettei tilalle suunnitellun yhdistelmätukityöllistämisten avulla pystytä työllistämään samaa määrää ihmisiä. Järjestö ei ollut tyytyväinen yhdistelmätuen ehtoihin: pisimmillään vuoden mittaista työllistämisjaksosta työssäoloehtoa kartuttaa ainoastaan kolmannes.

TVY oli kuitenkin valmis etsimään ratkaisua jäsentensä tilanteen helpottamiseksi ja haki työministeriöltä projektitukea käynnistääkseen valtakunnallisen Yhdistys työnantajana -projektin. Päätös oli myönteinen ja projekti pääsi käyntiin vuoden lopulla.

Jo edellisenä vuonna RAY:n myöntämällä rahoituksella voitiin keväällä aloittaa työttömyyden kovimpaan ytimeen vaikuttava hanke ”Yhteistyöllä elämä hallintaan”.

Vaikka talous purjehtii edelleen myötätuulessa, kansalaisten eriarvoisuus kasvaa ja alueelliset erot ovat entistä merkittävämpiä. Työministeriön virallisen katsauksen mukaan vuoden lopussa työvoimatoimistoissa oli 375 700 työtöntä työnhakijaa, palkkaperusteisilla toimenpiteillä sijoitettuna oli 54 200 ihmistä. Työmarkkinatukeen oikeutettuja työnhakijoita oli 195 800.

Työllisyys osoittaa hidasta korjaamista, mutta samalla työttömyyden luonne näyttää pysyvästi muuttuvan: työttömien valtaosa on työmarkkinatuella ja lähes 200 000 työtöntä on ollut pitkään tai erittäin pitkään työttömänä. Heistä uhkaa yhä selvemmin syrjäytyminen, jonka työhallinnon lyhytkestoiset tilapäisratkaisut katkaisevat.

Suomen Mielenterveysseura palkitsi järjestön lokakuussa Maailman Mielenterveyspäivänä Vuoden mielenterveysteosta 1998. Perusteluna on, että TVY jäsenjärjestöineen on kehittänyt työttömien ihmisten tarpeista lähtevää oma-aputoimintaa ja toinen toisista huolehtimista tukien näin työtä vailla olevien jaksamista ja henkistä selviytymistä.

Jäsenet

TVY:n jäsenmäärä on pysynyt kutakuinkin ennallaan: vuoden lopussa jäsenyhdistyksiä oli 217. Joitakin toimintansa lopettaneita ja jäsenmaksunsa maksamatta jättäneitä yhdistyksiä poistettiin rekisteristä Seinäjoen vuosikokouksessa tehdyn sääntömuutoksen perusteella. Samalla syntyi uusia työttömien yhdistyksiä tasaiseen tahtiin eri puolilla maata ja yhdistysten jäsenmäärät kasvoivat osoittaen yhdistysten toiminnan olevan työttömiä kiinnostavaa ja hyödyllistä.

Loppuvuodesta toteutettu kannatusjäsenkampanja, joka oli suunnattu lähinnä yhteistyökumppaneille, tuotti muutamia uusia kannatusjäseniä.

Hallinto

TVY:n vuosikokous järjestettiin Seinäjoella 26.–27.3.1998. Kokoukseen osallistui 327 edustajaa 120 yhdistyksestä. Puheenjohtajaksi valittiin edelleen Lea Karjalainen Ivalosta. Ensimmäistä kertaa hallitukseen valittiin edustajat 15 työvoima- ja elinkeinokeskuksen alueelta edellisenä vuonna tapahtuneen hallintouudistuksen seurauksena. Uutta oli myös valita jokaiselle varsinaiselle hallituksen jäsenelle kaksi henkilökohtaista varajäsentä.

Hallitus kokoontui vuoden aikana 13 kertaa. Niistä viisi oli puhelinkokouksia ja kaksi ensimmäistä piti edellinen hallitus. Työvaliokunta, toimitus- ja tiedotusjaosto, talousjaosto ja edunvalvontajaosto, joka nimettiin lokakuussa, ovat kokoontuneet tarvittaessa. Vuosikokouksen esityksestä perustettu hallinnon uudistamistyöryhmä piti kolme kokousta, joista kaksi oli puhelinkokouksia. Työryhmä jätti esityksensä hallitukselle vuoden lopulla.

Järjestöllä oli palkattuna kokopäivätoiminen toiminnanjohtaja, osa-aikaiset taloudenhoitaja ja tiedottaja sekä yhdistelmätuella palkattu toimistoapulainen. Puheenjohtaja toimi palkattuna omatoimisuusavustuksella 8 kuukautta.

TVY:n toimisto muutti kesä–heinäkuun vaihteessa Käenkujalta väljempiin tiloihin Sörnäisten rantatielle. Nämäkin tilat alkoivat käydä vuoden mittaa laajentuneen toiminnan myötä ahtaiksi, joten hallituksen kokoukset on jouduttu pitämään muissa tiloissa.

Talous

Pääosin järjestön rahoituksesta muodostui Raha-automaattiyhdistyksen avustuksesta sekä erilaisista työministeriön tuista. Yhteistyökumppanit, kuten ev.lut.kirkko ja ay-liike, ovat olleet mukana rahoittamassa toimintaa lähinnä yksittäisten tapahtumien järjestämiseksi. Jäsenmaksutuottojen lisäksi omaa varainhankintaa varten käynnistettiin kannatusjäsenkampanja, ylimääräisen tukimaksun kerääminen jäsenyhdistyksiltä, johon merkittävä osa jäsenistä osallistuikin.

Tiedotus

Kokopäivätoimisesta toimittaja/tiedottajasta luopuminen ja siirtyminen osa-aikaisen tiedottajan palkkaukseen merkitsi myös Karenssisanomien ilmestymiskertojen huomattavaa vähentämistä. Lehdestä ilmestyi vuoden aikana kaksi numeroa ja samalla painosmäärää pienennettiin.

Tiedotuksessa otettiin myös uusia askelia: yhdistyksille suunnattu bulletin ”Tyrkyllä”, joka sisältää ajankohtaista tietoa mm. laki- ja asetusmuutoksista, alkoi ilmestyä vuoden lopulla. TVY otti käyttöönsä internetin, oma kotisivu valmistui ja järjestöstä tehtiin esite.

Toimistosta lähti vuoden aikana yhteensä 17 jäsenkirjettä, joiden mukana yhdistykset saivat tiedokseen mm. hallituksen tekemät päätökset. Aluevastaavat ovat lisäksi tiedottaneet tominnasta alueensa yhdistyksille omilla kirjeillään.

Sekä luottamushenkilöt, toiminnanjohtaja sekä projektien työntekijät ovat sekä jäsentäneet että olleet mukana kertomassa toiminnasta tiedotustilaisuuksissa, messuilla ja seminaareissa.

Edunvalvonta

TVY ei onnistunut toimintavuoden aikana puolustamaan haluamallaan tavalla. Vuoden aikana hallitus perusti hallintotyöryhmän aloitteesta erityisten edunvalvontatyöryhmän, jonka jäseniksi tulivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sektorivastaavat.

TVY:tä on ainakin muodollisesti kuultu Eduskunnan eri valiokunnissa, silloin kun käsiteltävinä on ollut työttömiä koskevia lakialoitteita. Työttömien kannanottoja on välitetty myöskin työministeriöön ja sosiaali- ja terveysministeriöön niin ministereille kuin virkamiehillekin. Ay-vastaavat ovat puolestaan pitäneet yhteyttä työmarkkinajärjestöihin.

Yhteistyö muiden kansalaisjärjestöjen kanssa alkoi poikia konkreettisia esityksiä järjestöjen yhteisistä esiintymisistä ja kannanotoista, silloin kun on kyseessä työttömät, vajaakuntoiset tai muut yhteiskunnan vähäosaiset erityisryhmät.

Pitääkseen yllä aktiivista keskustelua työttömien tilanteesta TVY on jäsenenä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliitossa sekä Sosiaaliajan järjestöjen yhteistyöyhdistys YTY:ssä.

Hallituksen jäsenet ovat pitäneet yhteyttä niin valtakunnan kuin paikallistasollakin tuntemiinsa päättäjiin ja ay-liikkeen vaikuttajiin.

Jäsentoiminta

Seminaarit ja koulutus

TVY järjesti vuoden aikana kaksi seminaaria, jotka kokosivat osallistujia koko maasta. Kummassakin seminaarissa oli n. 140 osanottajaa. Helmikuussa järjestetyn seminaarin yhteistyökumppanina toimi Turun työttömien yhdistys. Seminaarissa aiheina olivat työvoimapolitiikan uudistukset, EMU:n vaikutukset ja kumppanuus. Elokuussa käsiteltiin RAY:n avustuksia, omatoimisuusavustusta sekä eläkeasioita.

Aluevastaavat järjestivät lisäksi paikallisyhdistysten kanssa koulutustilaisuuksia, joita TVY avusti koulutusrahalla. Näiden tilaisuuksien teemat vaihtelivat alueiden tarpeiden mukaan taloudenhoidosta työttömänä jaksamiseen.

EU-ruoka-apu

TVY oli edelleen mukana EU-ruoka-avun jakelussa. Jäsenyhdistyksistä noin 140 sai ruoka-apua kaksi kertaa toimintavuoden aikana. Tuen määrä on vuosi vuodelta pienentynyt, vaikka tarve vastaavasti onkin kasvanut.

Alueellinen toiminta

Aluevastaavat ovat järjestäneet säännöllisesti paikallisille työttömille yhdistyksille aluekokouksia keskimäärin 8–10 vuoden aikana. Toimintaan on sisältynyt myös osallistuminen tiedotus-, koulutus- ja keskustelutilaisuuksiin. Aluevastaavat ovat toimineet paikallisten yhteistyöverkostojen kehittämiseksi ja työttömien aseman parantamiseksi mm. kumppanuushankeissa.

Tapatumat

TVY järjestö kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskuksen ja Seurakuntaopiston kanssa jo perinteeksi muodostuneet Työttömien ihmisoikeuspäivät Järvenpäässä. Lokakuiset päivät olivat jo viidennet. ”Oman onnensa seppä” -niminen tapahtuma sai liikkeelle lähes 200 osallistujaa. Viiden työryhmän – Oikeus työkyvyttömyyseläkkeeseen, Oikeus hyvään hallintoon, Oikeus toimeentuloon vai velvoitetyöhön, Oikeus terveyteen ja Vammaisen oikeus työhön – raportit voitiin esittää suoraan mm. työministeri Liisa Jaakonsaarelle, joka osallistui päätöstilaisuuteen.

  • Työttömien Valtakunnalliset Ihmisoikeuspäivät 19.–21.10. Järvenpään Seurakuntaopistolla otsikolla Oman onnensa seppä? Järjestäjinä Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö (TVY), Kirkon diakonia- ja yhteiskuntatyön keskus (KDYK) ja Seurakuntaopisto (Karenssisanomat 2/1998, sivu 10)

Maaliskuussa TVY oli mukana Järvenpäässä järjestämässä KDYK:n kanssa Kirkon työttömyystyön päiviä, joille osallistui runsaasti myös työttömiä eri puolta maata.

Työttömien kulttuuriharrastusten tukemiseksi perustetut kulttuuripäivät järjestettiin toisen kerran syksyllä. Paikallisen järjestelyvastuun kantoi mallikkaasti Joutsan yhdistys.

Syksyllä osallistuttiin omalla osastolla Helsingin hiippakunnan järjestämään Oikeudenmukaisuus-tapahtumaan Vanhalla Ylioppilastalolla.

Kansainvälinen toiminta

TVY osallistui huhtikuussa Euroopan työttömien verkoston ENU:n konferenssiin Glasgow’ssa Skotlannissa. Kokouksessa valittiin ENU:n hallituksen varapuheenjohtajaksi TVY:n hallituksen kajaanilainen jäsen Karl Kunnas, joka siirtyi puheenjohtajan tehtäviin marraskuussa puheenjohtajana toimineen Klaus Grehnin tultua valituksi Saksan parlamenttiin.

Ruotsin ja Suomen työttömien järjestöt solmivat ensimmäiset kontaktit lokakuussa, kun kainuulaiset tapasivat Ruotsiin perustetun Alliansen för arbete -järjestön edustajat.

Eurooppalaisen marssin järjestäjiin pidettiin yhteyttä säännöllisesti seuraavan suurmarssin järjestelyjen seuraamiseksi.

Projektit

Yhteistyöllä elämä hallintaan

TVY:n valtakunnallinen projekti käynnistyi kahdeksalla paikkakunnalla: Iisalmi, Joensuu, Jämsänkoski, Kajaani, Kankaanpää, Kokkola, Sodankylä ja Vantaa. Projektia vetämään palkattiin projektipäällikkö ja kullekin paikkakunnalle tukihenkilö. Kolmivuotisen hankkeen tarkoitus on tavoittaa kaikkien syrjäytyneimmät työttömät, yhdessä heidän kanssaan ja yhteiskunnan normaaleja tukiverkkoja hyödyntämällä rakentaa kullekin henkilökohtainen selviytymisohjelma tavoitteena työkyvyn tai ainakin arkielämän askareissa tarvittavan toimintakyvyn palauttaminen.

Vuoden aikana on aloitettu 15 intensiivi- eli pilkeryhmää, joista kussakin on ollut noin 15 osallistujaa. Tämän lisäksi on järjestetty teemaryhmiä, jotka ovat avoimia kaikille työttömille paikallisen kysynnän mukaan.

Hankkeella on ohjaus- arviointiryhmä, jonka jäsenenä ovat olleet Pentti Lappalainen (Näkövammaisten Keskusliitto), Hanna Katajamäki (Vaasan yliopisto), Pentti Kanan (STM), Paavo Saikkonen (TM), Jukka Vinnurva (Yhdessä selviytymisen Tuki ry) sekä TVY:n edustajat. Hankkeen toimintatutkimuksesta koko projektin ajan huolehtii Lapin yliopisto ja virallisen arviointitutkimuksen tekee Vaasan yliopisto. Projektin yhteydessä on myös avautunut mahdollisuuksia palkata toimijoita yhdistelmätuella. Rahoituksen toimintaan on myöntänyt Raha-automaattiyhdistys. Paikallistasaolla rahoittajia ja toiminnan tukijoita ovat mm. kunnat, työttömien yhdistykset, kumppanuushankkeet, seurakunnat jne.

Yhdistys työnantajana -projekti

Työministeriön projektituella käynnistettiin marraskuussa Yhdistys työnantajana -projekti, jonka vetäjäksi palkattiin työllistämisvastaava. Projektin tarkoituksena on palkata jäsenyhdistysten osoittamiin tehtäviin yhdistelmätuella oikeutettuja siten, että työnantajana on TVY, työnjohdosta ja valvonnasta vastaa paikallisyhdistys. Vuoden loppuun mennessä työsopimuksia oli laadittu 22 eri puolille Suomea. Useissa tapauksissa työllistetyn palkkaa pystyttiin korottomaan kuntakohtaisella lisällä, jonka suuruus vaihteli 500–1 500 mk/kuukaudessa.

Työllistämisvastaava järjesti alueellisia koulutustilaisuuksia yhdistyksen työnantajatehtävistä neljä.

Kumppanuustoiminta

Valtakunnallinen kumppanuuskokeilu eteni toiseen toimintavuoteensa. Maaliskuun lopussa hankkeet olivat työllistäneet noin 500 työtöntä, vuoden loppuun mennessä luku on moninkertainen. Valtaosa on kuitenkin palkattu yhdistelmätuella ja perinteisin tukitoimin. TVY onkin kiinnittänyt huomiota siihen ilmeiseen vaaraan, että yhdistelmätuesta on muodostumassa lähtökohta uusille halvan työvoiman ja osa-aikaistyön markkinoille.

Kumppanuuden aatteellinen eteneminen on hankkeissa ollut hyvin eri tasoista. Se on heijastunut mm. siihen, miten tasavertaisuus ja työttömien mukaanpääsy on toteutunut. Asteikko vaihtelee heikosta hyvään ja eräissä hyvin käynnistyneissä hankkeissakin on luisuttu takaisin vanhaan viranomaisvetoiseen toimintaan. TVY on edellyttänyt kumppanuustoiminnan periaatteiden noudattamista ja tehnyt perustamisaloitteen sellaiselle kansalliselle kumppanuusrahastolle, jolla toiminta turvattaisiin EU:n v. 2000 alkavalla ohjelmakaudella myös työttömien näkemykset aidosti huomioidaan toiminnan kaikilla tasoilla ja tahoilla.

Kumppanuuden toimintamallin vetovoimasta kertonee, että uusia itse rahoituksensa etsineitä hankkeita on syntynyt useita. Erityisesti työttömien yhdistykset ovat olleet aloitteentekijöinä aktiivisia.

Tärkeä kumppanuuden saavutus on uusien yhteistyöverkostojen syntyminen. Paljolti niiden pohjalta on saanut alkunsa TVY:n Yhteistyöllä elämä hallintaan -projekti ja olla luomassa edellytyksiä sosiaalisten yritysten perustamiselle.

TVY:llä on kumppanuuskokeilun käynnistymisestä alkaen ollut edustajansa valtakunnallisessa toimeenpanoryhmässä.

Liite

TVY:n hallitus varajäsenineen vuonna 1998

Puheenjohtaja Lea Karjalainen, Lappi
Uusimaa: Anja Luoma (Mauno, Wilen, Kalevi Ylisirniö). Varsinais-Suomi: Anja Salmi (Antti Haapavuori, Arto Leppänen). Häme: Marja Arbelius (Pekka Ventelä, Aarno Vehkajärvi). Kymi: Matti Nygren (Aarre Mahkonen, Kalevi Honkanen). Satakunta: Ismo Suojanen (Arto Ahtainen, Sinikka Kettunen). Keski-Suomi: Tapio Salomaa, varapuheenjohtaja (Marketta Lehtinen, Riitta Tanner). Pohjois-Karjala Eija-Helena Kettunen (Aulis Pihlapuro, Seppo Gerlander). Pirkanmaa: Claes-Håkan Knhlefelt (Minna Rintala, Eero Salonen). Mikkeli: Riitta Hirn (Terttu Kivi, Kirsti Ahokas). Etelä-Pohjanmaa: Ritva Valli (Anssi Mäkinen, Liisa Jouppi). Pohjanmaa: Tauno Mäkinen (Elina Rantamäki, Jari Vuorinen). Pohjois-Savo: Anja Hakkarainen, sihteeri (Matti Räsänen, Johannes Pohjolainen). Oulu: Jukka Tomperi (Raimo Röning, Raimo Kesti). Kainuu: Karl Kunnas (Seija Kyllönen, Raili Korva). Lappi: Tuula Alakorpi (Olavi Niemelä, Anneli Korteniemi).

Työvaliokunta
Lea Karjalainen, puheenjohtaja
Tapio Salomaa
Clas Håkan Kuhlefelt
Tauno Mäkinen^
Anja Salmi
Anja Hakkarainen, sihteeri

Talousjaosto
Tapio Salomaa, puheenjohtaja
Marja Arbelius (1.12. saakka)
Ismo Suojanen
Pekka Ventelä (1.12. alkaen)
Sirkka Rajala
Pirjo Kankaristo

Toimitus- ja tiedotusjasto
Lea Karjalainen, puheenjohtaja
Eija-Helena Kettunen
Matti Nygren
Satu Elo

Hallinnon uudistustyöryhmä
Anja Salmi, puheenjohtaja
Riitta Hirn
Tauno Mäkinen

Vastaavat
SAKL: Riitta Hirn, vara Mauno Wilen
STTK: Anja Salmi, vara Anja Luoma
Akava: Matti Nygren, vara Pekka Ventelä
Yrittäjäjärjestöt: Karl Kunnas, vara Pekka Ventelä
Nuoriso: Jukka Tomperi, vara Tuula Alakorpi
Kansalaisjärjestöt: Eija-Helena Kettunen, vara Ritva Valli

Kansainväliset asiat/ENU
Karl Kunnas
Eija-Helena Kettunen, vara

Ihmisoikeusasiantuntijaryhmä
Anja Luoma
Sirkka Rajala

Kumppanuuden toimeenpanoryhmä
Tapio Salomaa

Nälkäryhmä
Lea Karjalainen

EAPN Fin
Ismo Suojanen

nuoli