Toimintakertomus 2000

Puheenjohtaja/toiminnanjohtaja: Lea Karjalainen.

1. Yleistä

Maamme myönteinen taloudellinen kehitys on viimeisen vuoden aikana heijastunut voimakkaasti työttömien määrän vähenemiseen Suomessa. Suomen hallituksen tavoite työttömyyden puolittamisessa on tavoitettu ensisijaisesti pääkaupunkiseudulla ja joissakin yksittäisillä Etelä- Suomen talousalueilla. Erityisen ongelmallinen ryhmä työllistymisen kannalta ovat edelleenkin vajaakuntoiset ja ikääntyneet, pitkään työttömänä olleet ihmiset. Vuoden aikana nuorten työttömien työllistyminen on selvästi parantunut, muta edelleenkin ammattia vailla olevat nuoret tarvitsevat valtiovallan eritystoimia. Työttömien järjestökentän väki on huolissaan maan eri alueiden edelleen eriarvoistumisesta, uudet työpaikat syntyvät harvoihin kehittyviin taajamiin ja varsinkin pääkaupunkiseudulle ja väki pakenee maaseuduilta.

Työttömien Valtakunnallisen Yhteistoimintajärjestön TVY ry:n yleishallinnon toiminta painottui kuluneena vuonnakin valtakunnallisesti työttömien edunvalvontaan ja jäsenyhdistysten aktiivien toimijoiden koulutukseen sekä työllistymisen edistämiseen.

TVY:n Yhdistys Työnantajana – projektissa järjestö on omalta osaltaan tukenut pitkäaikaistyöttömien työllistymistä. Projektissa tavoitettiin vaikeasti työllistettäviä, vaikeilla työttömyysalueilla asuvia työttömiä, työllistämällä heitä yhdistyksiin yhdistelmätuella.

Järjestön hallinnoima Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana 8:lla  paikkakunnalla toteutettu kolmivuotinen Yhteistyöllä Elämä Hallintaan-  projekti päättyi vuoden lopulla. Projekti oli järjestölle historian suurin hanke ja projektin avulla pystyttiin tarjoamaan tukea työttömyyteen reilusti yli tuhannelle hyvinkin vaikeassa elämäntilanteessa olleelle pitkäaikaistyöttömälle.

TVY:n koko jäsenkenttä on ollut erityisen aktiivinen yhdistelmätuella järjestettävien työpaikkojen luomisessa. Huolestuminen on ollut lähinnä sitä, ettei yhdistelmätuella enää tahdo löytyä ihmisiä, jotka täyttävät lain edellyttämät raamit. Tarve yhdistelmä- tuen kehittämiseen on ilmeinen. Siitä on tiedotetttu myös ministeriöitä ja kansanedustajia.

TVY piti edelleen tärkeänä etsiä mahdollisuuksia niiden työttömien aseman helpottamiseksi, jotka odottavat työeläkkeelle pääsyä.

Rahoitusavustukset jäsenyhdistyksille pienenivät ja suunta näytti jo siltä, että rahoitukset muuttuisivat yhä enemmän projektiluonteisiksi ja monella paikkakunnalla projekteja mm. työllisyyden edistämiseksi jo käynnistettiinkin.

Järjestössä nähdään yhtenä tärkeimmistä asioista se, että työntekijöitä tarvitaan yhdistyksiin työttömien jokapäiväiseen neuvomiseen ja auttamiseen.

Työttömien yhdistysten pitkäaikaistyöttömien työllistäminen on saanut tunnustusta myös ministeriön taholta. Vuonna 1999 yhdistykset työllistivät työhallinnon rahoituksella työministeriön laskelmien mukaan 1836 henkilöä ja määrä ei ole ainakaan laskussa. Pääasiassa henkilöt ovat palkattuina yhdistelmätuella. Lisäksi yhdistyksiin on palkattu useita kymmeniä henkilöitä RAY:n, kaupunkien, kuntien ja oman rahoituksen turvin.

Yksi vuoden tärkeimpiä edunvalvonnan tavoitteita oli omatoimisuusavustusasetuksen ja lain muuttaminen väljemmäksi, josta tehtiin aloite eduskunnalle ja useita aloitteita ministeriöille ja jota myös käytiin kertomassa useaan otteeseen eduskunnassa kansanedustajille.

Merkittävänä voidaan yksittäisen ikääntyneen pitkäaikatyöttömän kannalta pitää

” Kuntouttavan työtoiminnan” työryhmän esityksen muutostaistelua, jonka aikana TVY:n edustajat tapasivat kansanedustajien ja ministeriöiden virkamiehiä tiheään tahtiin eduskunnassa, ministeriöissä sekä järjestämissään seminaareissa.

Voidaan sanoa, että taistelussa voitettiin selkeästi se, että kuntouttava työtoiminta ei kohdistu  ensivuonna kaikkiin pitkäaikaistyöttömiin vaan vain alle 25-vuotiaisiin. Vastustuksestamme huolimatta lakiin kuntouttavasta työtoiminnasta jäivät kieltäytymisestä seuraavat rangaistuskarenssit. Edunvalvonnan kannalta tärkeänä saavutuksena voidaan pitää sitä, että lakiin kirjattiin selkeästi toimenpiteen viimesijaisuus.

Ensimmäisen kerran yhdistysten toimijat olivat mukana kunnallisvaaleissa ehdokkaana ja karkean kyselyn perusteella voidaan arvioida, että erilaisilta sekä villeiltä että puolueiden listoilta läpi meni noin 35 TVY:läistä.

 

2. Jäsenet

Jäsenyhdistyksiä vuoden lopussa 2000 TVY:llä oli 218. Muutamia jäsenmaksunsa maksamatta jättäneitä yhdistyksiä poistui, mutta samalla tuli uusia jäsenyhdistyksiä lisää.

Uusien jäsenyhdistysten perustaminen ja TVY:n jäseneksi liittyminen osoitti sen, että työttömiä kiinnostaa yhteinen toiminta ja edunvalvonta. Jäsenyhdistyksiä perustettaessa perusajatus on myös etsiä neuvoja ja saada tukea omasta työttömyydestä selviämiseen. Vuoden vaihteessa 1999- 2000 jäsenmaksunsa olivat maksaneet 193 yhdistystä, joissa oli yhteensä 19.657 jäsentä. Jälkikannossa maksaneita oli 230 jäsenyhdistystä.

 

3. Hallinto ja henkilöstö

3.1. Kokoukset

3.1.1. Vuosikokous

TVY:n vuosikokous pidettiin Porissa Yyterissä. Käytännön järjestelyistä vastasi kokonaan Porin työttömien yhdistys. Jäsenyhdistyksistä kokoukseen osallistui 275 varsinaista jäsentä 101 jäsenyhdistyksestä ja noin 40 seuraajaa. Vuosikokouksessa valittiin puheenjohtaja ja 15-jäseninen hallitus varajäsenineen työvoimapiireittäin. Presidentti tervehti vuosikokousta saapuneella sähkeellä. Paikanpäällä tervehdyksen esittivät SDP:n, Vasemmistoliiton, STTK:n  ja SAK:n edustajat  sekä Porin kaupungin ja seurakunnan edustajat.

 

3.1.2. Hallitus

Hallitus kokoontui vuoden aikana 11 kertaa, joista puhelinkokouksia oli 4 ja edellisen hallituksen pitämiä kokouksia ennen vuosikokousta oli kolme. Kaksi normaali kokousta ja yksi puhelinkokous.

Vuoden 2000 hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan huhtikuussa työvaliokunnan, talousjaoston, toimitus- ja tiedotusjaoston ja edunvalvontajaoston sekä sääntötyöryhmän Hämeen alueelta. Hallitustyöskentelyä ja joidenkin alueiden aluetoimintaa vaikeutti hallituksen jäsenten työllistyminen tai siirtyminen koulutukseen. Liitteenä hallituksen jäsenten nimilista.

 

3.1.3. Työvaliokunta 

Työvaliokunta piti  8 kokousta, joista  ennen vuosikokousta kaksi.

Työvaliokunnan kokouksissa valmisteltiin asioita hallitukselle esiteltäväksi ja hyväksyttäväksi.

 

3.1.4. Jaostot

Talousjaosto kokoontui 3 kertaa vuoden aikana ja käsitteli järjestön talouteen liittyviä asioita hallituksen hyväksyttäväksi. Toimitus- ja tiedotusjaosto piti 3 kokousta, yhden Helsingissä ja kaksi kokousta Jyväskylässä, käsitellen järjestön tiedottamiseen liittyviä asioita ja lehden toimittamista ja julkaisemista. Toimitus- ja tiedotusjaosto laati järjestön ensimmäisen tiedotussuunnitelman, joka hyväksyttiin hallituksessa ja edelleen lähetettiin jäsenjärjestöille jäsenpostissa. Sääntötyöryhmä kokoontui Hämeen alueella ja teki esityksen sääntöjen muuttamisesta, jonka hallitus hylkäsi elokuun kokouksessa. Sääntöjen muutostyötä jatkoi varapuheenjohtaja, ja esitys lähettiin jäsenjärjestöille lausuntoa varten marraskuun jäsenkirjeessä. Sääntömuutosesitystä käsitellään tulevalla kaudella TVY:n Kajaanin vuosikokouksessa. Edunvalvontajaosto kokoontui yhden kerran ja edunvalvontaa hoidettiin seminaareissa koottujen työryhmien näkemysten ja esitysten pohjalta.

 

3.2. Henkilöstö

Järjestöllä oli palkattuna kokopäivätoiminen järjestösihteeri. Rahoitus tuli RAY:n yleishallinnon A- avustuksesta.

Puheenjohtaja on hoitanut tehtäviä kokopäivätoimisesti Uudenmaan TE- keskukselta tulleen rahoituksen turvin palkattuna työntekijänä. Samalla puheenjohtaja on toiminut työntekijöiden esimiehenä, ja korvannut näin järjestön entisen toiminnanjohtajan.

Pitkäaikaisen taloudenhoitajan irtisanoutuessa vuodenlopussa 1999 taloudenhoitajan paikka laitettiin auki ja tehtävään valittiin uusi henkilö, joka aloitti helmikuussa 2000. Hänen palkkansa maksettiin  yleishallinnon ja projektien taloushallinnon rahoituksella, samoin kuten edellisenkin taloudenhoitajan.

Helmikuun alussa aloittanut taloudenhoitaja sanoutui irti kesäkuun alussa, jonka jälkeen hallituksen  päätöksen mukaan taloushallinto jaettiin tilitoimiston ja toimistossa työskentelevien työntekijöiden kesken.

Toimistotyöntekijä on ollut palkattuna yhdistelmätuella  ja hänen palkkaansa on saatu Helsinki-lisä.

Hallitus hyväksyi uuden organisaatiokaavion ja sen mukaan lisättiin luottamusmiesten mahdollisuutta osallistua järjestön edustajina eri työryhmiin, päätöksentekoon ja vaikuttamiseen.

Hallituksen jäsenille siirrettiin yhteistyökumppaneiden neuvottelukuntien ja toimielinten edustus. Aikaisemman käytännön mukaan järjestön palkatut työntekijät ovat ensi sijaisesi hoitaneet edustusta. Samoin jäsenjärjestöjen toimijoiden mahdollisuutta edustaa koko työttömien jäsenkenttää lisättiin lausunnon laatijoina ja edustajina.

Matkustussääntö, työohjesääntö ja taloussääntö vahvistettiin nykyistä käytäntöä vastaavaksi.

Projektien vetäjät vahvistettiin uuden kaavion mukaan projekteissa työskentelevien työntekijöiden esimiehiksi.

Työntekijöiden työterveyshuoltosopimus jatkui edelleen Hämeentien Lääkärikeskus  Oy:n kanssa. Vakuutusyhtiömme rahoittamana keskusjärjestön henkilökunnalle järjestettiin syyskuussa ensimmäiset työohjaus- ja työssä jaksamisen päivät. Toimistossa otettiin käyttöön säännölliset toimistopalaveri noin kerran kuukaudessa, jossa käytiin läpi työpaikan tarpeita, toimiston töitä, järjestön tapahtumia ja toiveita hallitukselle.

 

4. Talous

4.1. Avustukset

RAY:n A-avustus yleishallintoon oli 600.000 markkaa, RAY:n erityisrahasta kolmevuotinen Yhteistyöllä elämä hallintaan -projekti 4,2 milj. markkaa ja  Yhdistys työnantajana -projektiin työministeriön projekti- tukena 480.000 markkaa.

Uudenmaan TE- keskukselta puheenjohtajan palkkauksen lisäksi saatiin omatoimisuusavustusta ja neljän valtakunnallisen seminaarin ja yhden kutsuseminaarin järjestämiseen. Omatoimisuusavustusta saatiin yhteensä

Valtiovarainministeriöltä saatiin Euron muuttumisen tiedotustukea, joka lopullisesti käytetään ensivuonna.

Maa- ja Metsätalousministeriöltä saatiin korvausta hallinnon kuluihin jaettaessa EU-ruoka-apua.

SAK:lta liitoilta ja Europarlamentaarikko Seppäseltä saatiin taloudellista tukea vuosikokousjärjestelyihin..

 

4.2. Oma varainhankinta

Oma varainhankinta on edelleen pääpainoisesti yhdistysten jäsenmaksujen varassa. Vuoden 1999 alijäämä 244 tuhatta markkaa vaikeutti yhdistyksen normaalia toimintaa ja aiheutti molempien vuosien vaihteessa pahan kassa ongelman.

Hallituksen esitys jäsenyhdistysten jäsenmaksujen korotuksesta kuluneelle vuodelle hyväksyttiin Porin  vuosikokouksessa, joten suunniteltua taloutta pystyttiin hieman paremmin hahmottamaan. Jäsenmaksun kaksinkertaistamisesta huolimatta, jäsenmaksut eivät kaksinkertaistuneet ja eivät tuottaneet toivottua tulosta.

TVY teki vuoden aikana hakemukset vuodelle 2001 hankkeista Terveydenedistämiskeskukselle, Ulkoministeriölle lähialueyhteistyöstä, sekä hankesuunnitelman välittäjäorganisaatioksi eivät tuoneet toivottua tulosta ja kaikki hankkeet rahoittajien taholta hylättiin.

Oman varainhankinnan kehittämiseksi järjestettiin Tavara- arvan kanssa Työttömien arpajaiset vuodelle 2000. Arpojen määrä oli 60.000  kappaletta ja keskusjärjestö sekä jäsenyhdistykset hoitivat myyntiä ja markkinointia. Tavoitteena oli saada arpajaisten tuotosta 1/3 osa vuoden 1999 alijäämästä. Jäsenyhdistykset eivät kuitenkaan kokeneet arpajaisia omakseen ja tulos omaan varainhankintaan oli nolla.

Tositetarkastajina toimi kauden aikana puheenjohtaja ja yksi hallituksen jäsen. Vuosikokouksen nimeäminä tilintarkastajina toimi kaksi HTM tilintarkastajaa.

Aiottu Radio Novan kanssa haastekeräys  järjestämiseksi vuonna 2000 epäonnistui alkurahoituksen puuttumiseen.

 

5. Tiedotus

5.1. Karenssisanomat

Vuoden aikana ilmestyi yksi Karenssisanomat -lehti.

1/00 lehden teema: työtön vaikuttajana. Lehden kirjoittajina esiintyi ihmisiä, jotka ovat nousseet työttömistä vaikuttajiksi ja lehdessä käsiteltiin myös työttömien projekteja, joilla autetaan niin itseä kuin muitakin. Hallitus päätti hyllyttää lehden, ilmoitusmyynnin jälleen epäonnistuttua. Työttömien valtakunnalliseen lehteen on vaikea myydä ilmoituksia ja päätöksemme mukaan lehti julkaistaan vasta sitten, kun se tuottaa järjestölle tulosta omanvarainhankintaan tai ainakin kustantaa itse itsensä.

 

5.2. Sisäinen tiedottaminen

Jäsenkirjeitä lähetettiin jäsenyhdistyksille 11 kappaletta. Kirjeissä tiedotettiin ajankohtaisista asioista ja tapahtumista, muuttuneista laista ja asetuksista.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ja  hallituksen jäsenet osallistuivat alueiden kokouksiin ja koulutustilaisuuksiin. sekä yhteistyötahojen seminaareihin ja tilaisuuksiin TVY:n edustajina tiedottaen järjestön asioista ja kannanotoista.

Järjestöstä ja sen toiminnasta kertova kalvosarja päivitettiin, jonka pohjalta annettiin tiedotustoimintaa valtakunnallisesti ja sarjaa luovutettiin myös paikallisesti tiedotusta hoitavien hallitusten jäsenten ja jäsenyhdistysten käyttöön.

Sähköpostin käyttö järjestössä lisääntyi. Jäsenrekisteriin lisättiin jäsenjärjestöjen sähköposti osoitteet, joka mahdollistaa nopean sähköposti viestinnän    jäsenyhdistykseen.

TVY ry:n kotisivut saatiin kuntoon kesäkuussa ja uusi päivitys tehtiin marraskuussa.

Järjestön avoimuus jäsenkenttää päin on lisääntynyt. Hallituksen marraskuun kokous pidettiin seminaarin jälkeen ja seminaariin osallistuneille jäsenkentän edustajille annettiin mahdollisuus seurata kokousta. Mahdollisuutta käytti paikalla olleista jäsenyhdistysten toimijoista hyväkseen alle kymmenen henkilöä.

 

5.3. Ulkoinen tiedottaminen

Ulkoisessa tiedottamisessa kehitettiin erityisesti sähköisen viestinnän käyttöä. Työryhmistä  Ihmisoikeustyöryhmä käytti aktiivisesti kokoustamisessa sähköpostia ja samoin kansainvälinen kommunikointi ENU.n ja Europarlamentaarikkojen kanssa tehtiin suurilta osin sähköpostin avulla.

TVY:n omien kotisivun kehittäminen siirsi ulkoista tiedotusta sähköiseen muotoon. Sivuilla kävijöiden määrällä  ulkoinen tiedotus on saavuttanut uusia ihmisiä. Karenssisanomia kaipaa lähinnä omien jäsenyhdistysten ihmiset.

TVY:n kotisivut linkitettiin meille tärkeiden yhteistyökumppaneiden ja viranomaisten  ja jäsenjärjestöjen kotisivuihin.

TVY:tä  ja toimintaamme ja tuotiin tunnetuksi Päihdetyönpäivillä  ja Mielenterveysmessuilla.

 

6. Edunvalvonta

TVY ry:n edustajat tapasivat ministereitä ja ministeriöiden edustajia edellisvuosien tapaan ja kansanedustajia useammin.

Vuoden aikana käytiin keskusteluja perusturvaministerin ja työministerin kanssa TVY ry:n saamiseksi yleishyödyllisen kansalaisjärjestön asemaan, jonka tarvitsemat varat tulisivat suoraan valtion budjetista. Muun muassa keskusteluja pidettiin yllä omatoimisuusavustuksen kehittämisestä, yhdistysten arvonlisäverosta, yhdistelmätuen kehittämisestä ja aktiivisesta sosiaalipolitiikasta.

AY- liikkeen edustajia tavattiin säännöllisesti ja edunvalvonnassa erityistä julkista tukea vaatimuksille saatiin erityisesti kristillisen liiton, vasemmistopuolueiden , vihreiden ja SAK:n taholta. AY- liike antoi tilojansa käyttöön järjestön kokouksille; yksi hallituksen kokous järjestettiin Metalli-49 tiloissa Alikirjalassa, yksi SAK:n kokoustiloissa Hakaniemessä ja yksi AKT- tiloissa Turussa.

Taistelumme yhdistelmätukilain muuttamiseksi ei tuottanut tuloksia. Toiveemme kuntalisän saamiseksi yhdistelmätukipalkkoihin paikallisella tasolla edelleen eteni yhdistysten ihmisten aktiivisuuden johdosta.

Tavoitteenamme on ollut, että yhdistelmätuella oloaikaa jatkettaisiin kestämään maksimissaan kahteen vuoteen ja, että yhdistelmätuelle olisi mahdollista päästä uudelleen kuuden kuukauden työttömyyden jälkeen, ellei työllistymistilanteessa ole tapahtunut edistymistä.

Taistelumme yhdistelmätuella työllistettyjen työssäoloehdon karttumisen puolesta ei

tuottanut tuloksia vielä ainakaan kuluneena vuonna.

Toimintasuunnitelmamme mukaisesti työttömien asiamieshankeen kehittämisen jatkamiseksi Oulussa järjestettiin syksyllä Sosiaali- ja Terveysturvankeskusliiton projektin Oulun työttömien asiamiesten, Pohjois- Pohjanmaan  alueen työttömien yhdistysten edustajien ja Lapin alueen työttömien yhdistysten edustajan kanssa yhteispalaveri, jossa tehtiin suunnitelmia asiamiesverkoston ylläpitämiseksi ja levittämiseksi ympäri Suomen. STKL lopettaa asiamies- projektin ja jatkoa kaivataan Pohjois- Pohjanmaan alueella.

Liitteenä: Edunvalvontatapaamiset vuonna 2000.

 

6.2 Yhteistyö Stakesin kanssa/ Tehokkaaseen osallistumiseen.

Köyhyys, politiikka ja vaikuttaminen

Hankkeen suomalaisina vetäjinä toimi Stakesin köyhyystutkijat.

Irlanti, Pohjois- Irlanti, Hollanti, Portugali ja Suomi aloittivat aktiivisen yhteishankkeen, jonka tavoitteena on selvittää miten kansalaiset, joita päätöksenteko koskee voivat vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon kohdemaissa ja miten sitä pitäisi kehittää edelleen. Rahoitus hankkeelle tuli Stakesille  EU:sta.

Stakesin ja TVY:n lisäksi mukana hankkeessa on EAPN-  Finn eli köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen Suomen verkosto.

Hankkeen puitteissa on vuoden aikana järjestetty kolme seminaaria. Ensimmäinen pidettiin 17.5. Jyvässeudun työttömien tiloissa ja tilaisuuteen osallistui 68 ihmistä, pääasiassa Keski- Suomen alueen työttömien yhdistysten ihmisiä.

Toinen seminaari järjestettiin Stakesin kokoustiloissa 14.8. ja tilaisuuteen osallistui 67 ihmistä pääosin samoja kuin Jyväskylän tilaisuudessa.

Kolmas seminaari järjestettiin 18.12. Stakesin tiloissa Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui koko TVY:n hallitus, EAPN-  Finnin hallitus ja Keski- Suomen työttömien edustajia. Hankkeen puitteissa Stakes järjesti matkan Irlantiin hankemaiden yhteiseen seminaariin. Matkalle osallistui TVY:n edustajia 3 ja Keski- Suomen työttömien edustajia 2.

 

6.3. Yhteistyö Kansalais- ja työväenopistojen liiton kanssa.

Kansalais- ja työväenopistojen liitto kutsui TVY  edustajan mukaan  liiton organisoiman aikuisopiskelijaviikon ideoimiseen ja järjestämiseen.

Vuoden teemana oli ”Tietoyhteiskunnan kansalaistaidot kaikille”. Aikuisopiskelijaviikon tiedotusmateriaalia toimitettiin TVY jäsenkirjeiden avulla. TVY:n edustajia osallistui aikuisopiskelijaviikon avajaisiin 4.9. Isolla pajalla. 

 

6.4. Yhteistyö KDYK kanssa

6.4.1. Kirkon työttömyystyön neuvottelupäivät

Kirkon työttömyystyön neuvottelupäivät järjestettiin 22.-23.3. seurakuntaopistolla Järvenpäässä. Neuvottelupäiville osallistui noin 60 henkilöä kirkon, TVY:n ja yhdistysten  edustajia noin 30 henkilöä. Neuvottelupäivillä linjattiin yhteisiä tavoitteita tuleville vuosille.

 

6.4.2. Ihmisoikeustyöryhmä

Idea ihmisoikeustyöryhmästä syntyi Ihmisoikeuspäivillä 1997.

TVY:llä on ryhmässä kolme jäsentä , kaikki jäsenyhdistysten edustajia. KDYK:llä kolme jäsentä sekä Yliopistojen erityisasiantuntijoita kolme. Ryhmä antaa vahvan tuen järjestön tarvitessa asiantuntija-apua. Ryhmä työskentelee pääasiassa sähköisesti. Kokouksia on ollut vuoden aikana kolme, jotka on pidetty Helsingissä Kirkkohallituksen tiloissa Satamakadulla.

 

6.5. Edustukset

 • ENUn  puheenjohtajuus kuluneena vuonna / Karl-Gustaf Kunnas, Kajaanin Työttömät
 • EAPN- Finnin hallituksessa /Maija Pulli, Hämeenlinnan Työttömät
 • Kirkon nälkätyöryhmässä/ Lea Karjalainen
 • Ihmisoikeustyöryhmässä (3) Karl-Gustaf Kunnas, Anneli Pasanen Nokian Työttömät ja Markku Kekäläinen, Helsingin Työttömät
 • Työllistämisasiain neuvottelukunnassa/ Aimo Kuoppa-aho, Järvenpään Työttömät
 • Terve- Sos –2000 / Tuula Saastamoinen, Vantaan Työttömät
 • Uusi Työ -projektin työryhmässä / Tytti Auru, Teuvan Työttömät
 • Kumppanuuden toimeenpanoryhmässä / Tapio Salomaa, Äänesseudun Työttömät 6/00 asti.
 • Kestävän kehityksen sosiaalipoliittinen jaosto-Stakes/Aimo Kuoppa-aho, Järvenpää
 • Citizen Agenda 2000 –työryhmä/ Sari Hedemäki.
 • Aikuisopiskelija-viikon työryhmä/ Kansalais- ja työväenopistojen liitto/Sari Hedemäki TVY
 • Tehokkaaseen kansalaisten osallistumiseen työryhmä-Stakes/Karl-Gustaf Kunnas, Lea Karjalainen ja Sari Hedemäki.
 • Asiakasraati-Uudenmaan TE- keskus/Sari Hedemäki ja Lea Karjalainen.

 

7. Järjestötoiminta

7.1.Seminaarit ja koulutus

TVY järjesti vuoden aikana 4 seminaaria omatoimisuusavustuksen avulla joista neljä omana ja yhden Stakesin kanssa,  Yhden seminaarin yhdessä AY- liikkeen kanssa Euroopan perusoikeuksista, yhden KDYK kanssa Kirkkohallituksessa ja kolme yhdessä Stakesin ja EAPN-Finnin kanssa kansalaisten osallistumisesta sekä pieni -muotoisen seminaarin vuosikokouksen yhteydessä.

Seminaarien pääpaino oli ajankohtaisissa asioissa ja vuoden 2001 työttömiin kohdistuvien lakien muuttumisissa.

TVY:n edustajat osallistuivat lukuisiin yhteistyökumppaneiden ja ministeriöiden järjestämiin seminaareihin.

 

7.1.1.Vuosikokouksen seminaari

28.3. Porissa  vuosikokouksen yhteydessä.

Aihe: Sosiaalinen pääoma ja TVY:n omat projektit. Alustajana aiheesta oli Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkija Jouko Kajanoja. TVY:n Projekteista oli myös näyttelyt kokouksen yhteydessä ja YEH-projektin tukihenkilöiden koulutus ja samalla projektin kehittämistilaisuus.

 

7.1.2.Työttömien seminaari I/00

25.1.2000 Helsingissä LEL:n talolla Pasilassa.

Seminaariin osallistui 97 henkilöä jäsenyhdistyksistä.

Seminaarin aiheina olivat : Eläkemuutokset/Pertti Kadenius, Suomen köyhyysongelma/Jouko Karjalainen-STAKES, Aktiivinen Sosiaalipolitiikka/Aune Turpeinen-STM ja TEL-vakuuttaminen/Marja-Leena Kolu.

 

7.1.3.Työttömien seminaari II/00

II-seminaari-Aktiivinen Sosiaalipolitiikka  järjestettiin Turun VPK- talolla 29.5.Työttömien   Kulttuuripäivien yhteydessä. Asiantuntijoina paikalla oli Ministeri Maija Perhon ja kansanedustaja Marjaana Koskisen lisäksi, Turun yliopiston, Turun seurakunnan, Työvoimatoimiston, STM:n ja työttömien edustajat.

 

7.1.4.Työttömien seminaari III/00

23.-25.10.1999 Seurakuntakuntaopistolla Järvenpäässä olleen kolmipäiväisen seminaarin aiheena oli Aktiivisuutta vai Pakkotyötä?. Samalla seminaaripäivät olivat VII-Työttömien ihmisoikeuspäivät, jotka järjestettiin yhdessä Kirkon Diakonia ja Yhteiskuntatyönkeskuksen ja Seurakuntaopiston kanssa.

Kanavatyöskentelyjen aiheina oli aktiivinen sosiaalipolitiikka, sosiaalitoimen asiakkaan oikeusturva, työvoimapoliittisen koulutuksen vaikuttavuus pitkäaikaistyöttömälle ja työttömänä jaksaminen/ perheasiain ryhmä ja Euroopan perusoikeudet. Päiville osallistui yli 220 henkilöä TVY:n jäsenyhdistyksistä ja muutama seurakuntien edustaja. Yleisluentojen alustajina oli asiantuntijoita yliopistoista ja kanavilla käytännön työtä tekeviä asiantuntijoita.

Päivillä vieraili työministeri ja työministeriön ylitarkastaja, sosiaali- ja terveysministeriön neuvotteleva virkamies sekä ylitarkastaja sekä AY- liikkeen edustaja. Oman asiantuntemuksena antoi Helsingin yliopiston professori.

Presidentti Tarja Halonen tervehti Ihmisoikeuspäiviä saapuneella sähkeellä. Päiville osallistui myös kolme kansanedustajaa.

 

7.1.5.Työttömien seminaari IV/00

29.-30.11. Laivaseminaari miniristeilynä Turusta Tukholmaan.

Mukana 115 jäsenyhdistysten edustajaa.

Aiheina oli Kuntouttava työtoiminta, Työttömyysturvan muutokset vuonna 2001 ja Oma jaksaminen.

Kouluttajina toimivat työttömyyskassan kassanjohtaja, TSL:n kouluttaja ja TVY:n omat asiantuntijat.

 

7.1.6.Hallituksen jäsenten koulutus

12.-13.04. Metalli 49 kesäpaikassa Alikirjalassa. TVY:n toiminnan laaja sisäistäminen.

ja samalla hallitusta koulutettiin tuntemaan YEH- projekti ja YT-projekti. Hallituksen    jatkuva koulutus todettiin tarpeelliseksi hallituksen vuosittaisen runsaan vaihtumisen vuoksi.

 

7.2. EU:n ruoka-apu

EU:n ruoka-apua jaettiin jäsenyhdistyksille kevään aikana. Ruoka-apupaketin sisältö oli makaronia, kauraryynejä, vehnäjauhoja ja maitojauhetta.

Jako saavutti laajan jäsenkentän. Lisäjako saatiin vielä MLL:ltä jääneestä jakamattomasta ruuasta muutamille paikkakunnille mm. Lappiin. Ruoka-apu katsotaan kaikissa avun jakopisteissä tarpeelliseksi. Jakoa pidetään edelleen määrältään liian pienenä isoissa yhdistyksissä ja sitä toivotaan niihin edelleen lisättävän. Ensimmäistä kertaa EU- ruoka-apu jaon aikana kävi ilmi, että meidän on ensivuonna pystyttävä miettimään jakoa uudelleen niin, että suurille, jotka tarvitsevat enemmän menee enemmän ja sinne missä tarve on pienempi lähetetään pienempi määrä.

 

7.3. Yhteistyö Lomajärjestöjen kanssa

TVY varasi työttömille tuettuja lomaviikkoja Perhelomilta ja Solarikselta. Solarikselta ” Terveenä työttömyydestä” varatuille lomille tuli 40 hakemusta  ja Perhelomille haki 160 henkilöä.

 

7.4. Alueellinen toiminta

Hallituksen jäsenet toimivat 15 TE-keskuksen alueella työttömien aluevastaavina.

He hoitivat yhteistyötä ja tiedon välitystä keskusjärjestön ja paikallisten yhdistysten

kesken. TE- keskukset tukivat hallituksen jäsenen toimintaa omatoimisuus-avustukseen varatuista määrärahoista osan vuotta Varsinais- Suomessa, Satakun-nassa,  Lapissa ja Pohjois- Karjalassa.

Aluekokouksia on pidetty alueista riippuen 8 – 12 kertaa vuoden aikana.

Aluevastaavat ovat olleet yhdistysten apuna järjestämässä alueellisia ja paikallisia tapahtumia ja koulutuksia.

Heidän tehtävänsä TVY:n hallituksen jäseninä ja aluevastaavina tehostui ja sai alueellista näyttävyyttä.

Alueilla on otettu kantaa työllisyyspoliittisiin kysymyksiin sekä TVY:n kautta, että suoraan eduskuntaan ja alueellisille päättäjille.

Aluevastaavan johdolla alueilla on tehty yhteistyötä TVY:n kanssa ja osallistuttu alueellisesti eri tapahtumiin ja tilaisuuksiin. Mainittakoon linja- auto reissut TVY:n seminaareihin ja eduskuntatalolla järjestettyihin tapahtumiin.

Kumppanuus on myös ollut osa alueellista työtä.

Alueellinen toiminta on rekisteröitynyt jo Kainuussa, Pohjanmaalla ( Etelä- Pohjanmaa ja Pohjanmaa samassa aluejärjestössä ), Satakunnassa, Pirkanmaalla, Päijät-Hä-meessä, Pohjois-Savossa, Pohjois- Karjalassa ja Varsinais- Suomessa. Alueelliset rekisteröitymiset ovat lisänneet paineita TVY:n sääntöjen muuttamiseksi siten, että aluejärjestöt huomioitaisiin myös säännöissä.

 

7.5. Jäsenyhdistysten toiminta

 Jäsenyhdistysten pääasiallisena tavoitteena on ollut auttaa työttömiä selviytymään työttömyysajan tuomista elämänhallinnallisista tilanteista. Edelleenkin voidaan todeta, että ruokalatoiminta on yksittäisen työttömän tärkeimmäksi kokema yhdistysten tuottama palvelu. Suurella osalla yhdistyksistä ruokalat ovat auki viitenä päivänä viikossa.

Mainittakoon yhdistysten voimakas panostus yhdistelmätukityöllistämiseen. Samalla yhdistyksissä järjestetään työttömille toimintaa ja tilaisuuksia, tavoitteena tavoittaa oman paikkakunnan vähäosaiset. Erilaisesta ja erikoisesta toiminnasta mainittakoon  Raision työttömien Ystävänpäivä tilaisuus 13.2. ja  Nokian työttömien Naisten päivän tapahtuma 8.3. sekä Rovaniemen työttömien tapahtuma Norvajärvellä 24.5. Näihin tapahtumiin osallistui myös TVY:n puheenjohtaja puheenvuoron käyttäjänä.

Yhdistykset ovat järjestäneet toimitiloissaan ja paikkakunnilla yhteisiä tapaamisia, koulutusta, virkistys- ja liikuntatapahtumia, erilaisia teemapäiviä ja mahdollisuuden kädentaidollisiin tekemisiin.

Näkyvimmät yhteistyökumppanit yhdistyksillä ovat olleet seurakunnat ja kunnat sekä keskusjärjestö TVY.

Toimintaa on rahoitettu omalla varainhankinnalla sekä RAY:n, TE-  keskusten ja kuntien avustuksilla. Isommilla yhdistyksillä on ollut myös projektirahoitusta.

Yhdistykset ovat työllistäneet toimintoihinsa työttömiä, mutta edelleen paljon on myös vapaaehtoisvoimat olleet toiminnoissa mukana. Voidaan odottaa, että tulevaisuudessa toimintakeskuksissa osallistutaan kuntouttavan työtoiminnan toteuttamiseen.

Useissa yhdistyksissä on tapahtunut voimakasta  kierrätystoiminnan ja koulutuksen suuntautuvaa kehittymistä.

 

8. Tapahtumat

8.1. Työttömien neljännet  kulttuuripäivät Turussa VPK- talossa 28.-29.5.2000

Työttömien neljännet  kulttuuripäivät pidettiin Turussa, keskellä kaupunkia, VPK- talossa. Käytännön järjestelyistä paikallisesti vastasi Turun Seudun Työttömät ry.. Päivät saivat paikallisesti hyvin näkyvyyttä ja esitykset ja kädentaitojen näyttely antoivat hyvän poikkileikkauksen työttömien yhdistysten harjoittamasta toiminnasta. Esiintyjinä oli ohjelmaryhmiä Iisalmesta, Vantaalta ja Tampereelta.

 

9. Kansainvälinen toiminta 

9.1. TVY ja ENU-  Euroopan Työttömien verkosto

TVY on jäsenenä Euroopan työttömien verkostossa ENU:ssa, jonka hallituksen puheenjohtajana toimii edelleen TVY:n edustaja. ENU ei ole järjestänyt vuosikokousta vuoden 2000 aikana, puuttuvan rahoituksen takia. Hallituksen ja työvaliokunnan kokouksia on pidetty seminaarien yhteydessä, joihin edustajat eri maista ovat osallistuneet ulkopuolisen rahoituksen turvin.

 

9.2. TVY,  EAPN-  Euroopan Köyhyysverkosto ja EAPN-  Finn

TVY  on EAPN-  Finnin kautta välillisesti myös Euroopan köyhyysverkoston jäsen. TVY:llä  on edustajana  EAPN työllisyystyöryhmässä ENU edustajamme. Työryhmän valmistelun pohjalta EAPN järjesti 20.-21.10. Lievinissä, Ranskassa seminaarin pitkäaikaistyöttömyydestä. Seminaariin osallistui TVY:n edustaja EAPN- Finn Suomen  hallituksesta. Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto on laatinut toimintavuoden aikana ehdotuksen kansalliseksi köyhyyden ja syrjäytymisen vastaiseksi strategiaksi.

 

9.3. Suomen kansallinen seminaari Euroopan perusoikeuksista

TVY järjesti ainoana kansalaisjärjestönä Suomessa SAK:n, STTK:n ja Akavan kanssa Suomen kansallisen seminaarin Euroopan perusoikeuksista Hanasaaressa. Seminaari oli yleisömenestys. Palaute varsinkin AY- liikkeen puolelta on ollut myönteistä. Seminaarin vastuullisena järjestäjänä toimiminen nosti TVY:n profiilia Euroopan sosiaalisten kansalaisjärjestöjen keskuudessa ja vahvisti suhteitamme ay-liikkeeseen Suomessa. Seminaarin kulut saatiin EU:lta.

 

10. Projetit

10.1.Yhteistyöllä elämä hallintaan -projekti  vuosina 1998-2000

YEH-projektin tavoite on ollut pitkäaikaistyöttömän syrjäytymisen ehkäiseminen, toimintakyvyn ja elämänhallinnan parantaminen ja palauttaminen sekä työllisyysmahdollisuuksien edistäminen.

 

10.1.1. Hallinto

TVY:n hallituksen alaisuudessa projektin hallinnosta on vastannut johtoryhmä, johon on kuulunut 4 jäsentä, puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, Vantaan yhdistyksen edustaja sekä projektipäällikkö esittelijänä ja sihteerinä. Johtoryhmä kokoontui vuoden aikana säännöllisesti ja käsitteli projektipaikkakuntien suunnitelmia ja hyväksyi sopeuttaen ne projektin budjettiin. Lisäksi projektin ohjaus- ja arviointiryhmä, joka on koostunut 10 eri yhteistyötahojen edustajasta kokoontui alku vuoden aikana kaksi kertaa.

Toimintavuoden aikana hallinnon edustajat ovat tavanneet tukihenkilöitä yhteisissä kokouksissa, joissa on pohdittu projektin loppuraporttia ja jatkohanketta. Lapin ja Vaasan yliopistojen tutkijat ovat olleet mukana, koska he osallistuivat väliraporttiin, loppuraporttiin ja jatkohankkeen ideointiin ja lisäksi tekevät projektista vuoden 2001 alkuvuoden aikana arvioinnin ja kokoavat projektin eri tahojen pohjustaman ja kirjoittaman artikkelijulkaisun. Artikkelijulkaisu valmistuu huhtikuussa 2001.

 

10.1.2. Työntekijät

Projektissa on ollut vetäjänä vuoden 2000 aikana tammikuun vt. projektipäällikkö ja helmikuun alusta vuoden loppuun varsinainen projektipäällikkö. Projektipäällikön apuna toimistossa on työskennellyt projektisihteeri lokakuun loppuun saakka yhdistelmätuen ja Helsinki- lisän avulla ja marras-joulukuun  projektin rahoilla.

Jokaisella projektipaikkakunnalla on ollut palkattuna tukihenkilö, ja avustavina henkilöinä aputukihenkilöitä yhdistelmätuen avulla. Palkkaukset heille on hoidettu TVY:n toisen projektin Yhdistys työnantajana – kautta. Tukihenkilöiden tehtäviin on kuulunut hoitaa ja vetää projektia paikallisesti. Paikallinen suunnittelu, ryhmien kokoaminen ja paikallinen talouden suunnittelu annettujen taloudellisten raamien puitteissa kuului olennaisena osana tukihenkilöiden tehtäviin. Aputukihenkilöt ovat huolehtineet ensisijaisesti teemaryhmien toimintojen vetämisistä.

Tukihenkilöt ovat raportoineet kuukausittain projektin käytännön etenemisestä projektipäällikköä. He ovat käytännössä toimineet paikallisten yhteistyökumppaneiden kokoajina asiantuntija työryhmiksi tukemaan ja ideoimaan projektia. Asiantuntija työryhmiä kutsuttiin nimellä  ”työrukkaset” ovat osallistuneet alueilla työn kehittämiseen ja toteuttamiseen.

 

10.1.3. Pilkeryhmät

Pilkeryhmätoiminnan avulla on aluksi kuntoutettu työttömän fyysisiä, psyykkisiä ja   sosiaalisia ominaisuuksia. Projektin aikana ryhmä lähti toiselle paikkakunnalle niin sanotulle starttiviikolle. Ryhmiä järjestettiin 3-4/ paikkakunta/ vuosi. Starttiviikot järjestettiin Näkövammaisten keskusliiton omistamissa kuntoutuskeskuksissa Rovaniemen maalaiskunnan Seitarannassa ja Tuusulan Onnelassa sekä Kalajoen Diakonaatissa. Starttiviikon tarkoituksena on ollut elämän arvojen pohdiskelu ja samalla henkilökohtaisten ongelmien on ratkaisu. Tukihenkilötoiminnan avulla kuljettu aina kuntoutuksen, koulutuksen, tukityön portaita edestakaisin niin, että ylimpänä tavoitteena on ollut avoimille markkinoille työllistyminen. omalla paikkakunnalla on starttiviikkojen jälkeen kokonnuttu erilaisten teemojen ympärillä. Suosituimpia kokoontumisteemoja ovat liittyneet ruuan valmistukseen, luontoon ja kädentaitoihin.

 

10.1.4. Teemaryhmät

Teemaryhmätoiminnan tavoitteena on ollut työttömien aktivointi, toimintakyvyn palauttaminen ja säilyttäminen sekä vertaistuen saanti. Ryhmissä on etsitty mielekästä yhteistä toimintaa kädentaitojen, keskustelupiirien ja  liikunnan avulla.

Erilaisia teemaryhmiä on ollut lähes 150, joihin projektiin osallistuneet työttömät ovat osallistuneet aktiivisesti. Teemaryhmä toiminta oli tarkoitettu toteuttavaksi paikkakunnilla niin että niihin olisi voinut osallistua paikkakunnan kaikki työttömät.

Teematoimintoina paikkakunnilla pyöri  muun muassa: napatanssi, tanssikurssit, ruuanlaitto, retkeily, marjastus, kalastus. teemaryhmiin osallistui projektin aikana noin 27.000 henkilöä.

 

10.1.5. Yhteenveto

YEH-projektin toiminta on ollut tapahtumarikasta kaikilla kahdeksalla paikkakunnalla. Projektipaikkakunnilla paikalliset työttömien yhdistykset ovat tukeneet toimintaa hyvin. Yhteistyötahoja ovat olleet sosiaalitoimi, työhallinto, asuntotoimi, velkaneuvonta, erilaiset lähiö- ja kyläprojektit, kumppanuushankkeet ja muut työllisyysprojektit sekä terveydenhuollon toimipisteet kuten A-klinikat ja erilaiset mielenterveyden palveluyksiköt. Työttömien terveydenhoitoon ohjaus ja yhteistyö työttömien terveydenhoitajien kanssa on onnistunut kaikilla paikkakunnilla hyvin ja sopimuksia yhteistyöstä on tehty. Projektipaikkakuntien työrukkaset, jotka ovat muodostuneet yhteistyötahoista ovat olleet oman alueen asiantuntijoita. Heidän ja paikallisten yhdistysten kanssa on etsitty ne painopistealueet, jotka voivat   jäädä ”elämään” projektista. Ohjaus- ja arviointiryhmän asiantuntemus projekteista, työttömyydestä, järjestötyöstä jne. on ollut arvokasta projektille.

Kolmannen sektorin rooli syrjäytymisen ongelmien hoitajana on noussut esille projektiin aikana.         Vertaistuki ja niiden ihmisten kokemusten hyödyntäminen jotka itse ovat selviytyneet työttömyydestä on auttanut suunnittelussa ja toteutuksessa. Useiden teemaryhmien vetäjinä on toimineet tavalliset yhdistysten työttömät toimijat. Projektin aikana keskusteltiin useaan otteeseen myös työtekijöiden ammatillisuudesta. Yhteenvetona todettakoon, että osa tukihenkilöistä oli itse koetun työttömyyden kautta vahvoja vertaistukijoita ja osa työntekijöistä koulutuksen ja aikaisemman työkokemuksena perusteella vahvoja.

 

10.2. Yhdistys työnantajana  -projekti

Uusia työsuhteita on vuoden 2000 aikana solmittu yhteensä 82. Vuodelta -99 siirtyneitä    työsuhteita oli 101. Työllistettyjä yhteensä 183 henkilöä vuoden 2000 aikana. Keskimääräinen työllistymisaika oli 5,3 kuukautta. Valtakirja menettelyllä on hoidettu 9 työsuhdetta, koostuen viiden eri paikallisyhdistyksen työtekijöistä. liitteenä työllistettyjen ikäjakautuma.

Koulutuspäiviä on toteutettu yhteensä 13. Alueina ovat olleet Lappi, Pohjois- Pohjanmaa, Pirkanmaa, Häme, Varsinais- Suomi ja Kainuu.

Koulutusaiheina: Verkostotyö, kirjanpito, ja taloushallinto sekä omaehtoinen varainhankinta.

Työllistämistavoite sekä koulutukselle asetettu tavoite saavutettiin. Työllistetyt henkilöt ovat työllistyneet paikallisyhdistyksien ruokala-, kirpputori ja harrastetoiminnan työntekijöiksi. Syyskuun alussa 2000 alkaen uudet työsuhteet on solmittu suoraan paikallisyhdistyksiin ja TVY hoitaa 9 työsuhdetta ( 5 eri yhdistystä) valtakirja menettelyllä palkkahallinnon ja siihen liittyvät tilitykset. Koko projektin toiminnan ajan paikallisyhdistyksiä on neuvottu ja ohjattu työnantajana toimimiseen itsenäisesti.

Projektityötekijä on ollut mukana neuvotteluissa paikallisyhdistysten apuna, joissa yhdistykset ovat hakeneet kunnalta kuntalisää palkkaukseen sekä ns. puskurirahaa ensimmäisen kuukauden palkan maksuun. Tämä työ on kantanut hedelmää. Kuntalisää maksavia kuntia/ kaupunkeja on paikkakuntien joukossa 22. Puskurirahaa maksaa 10 kuntaa.

YT-projektin hallinnossa on työskennellyt 2 henkilöä; työllistämisvastaava ja toimistotyöntekijä.

Liitteenä: Työllistettyjen jakaumat.

 

10.3. Kumppanuustoiminta

 Valtakunnallinen kolmivuotinen kumppanuuskokeilu päättyi kesäkuussa 2000.                    

Euroopan Unionin komission peräänkuuluttamasta kumppanuuden  toimintatavasta onkin tullut laajalti hyväksytty toimintatapa myös Suomessa.

Toisaalta viranomaistahot eivät ole välttämättä suhtautuneet suopeasti hankkeiden itsenäiseen asemaan ja omaan rahoitukseen.

TVH:n ja sen useiden jäsenyhdistysten toivomuksesta tehtyyn selvitykseen ja sen pohjalta toimeenpanoryhmän tekemään esitykseen työllistymisen/työllistämisen esteiden poistamiseksi asianomaiset ministeriöt eivät ole reagoineet.

 

Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajärjestö – TVY ry

LIITE: Edunvalvontatapaamiset ja tilaisuudet sekä noudatetut kutsut:

 • 10.1. Pohjanmaitten aluekokous/Pietarsaari, järjestösihteeri. YT- projektin palaveri/ puheenjohtaja, työllistämisvastaava
 • 11.1. Työvaliokunta/ Helsinki
 • 11.1. Hallituksen kokous 1/2000/ puhelin
 • 12.1. Talousjaosto/ Helsinki
 • 12.1. Aikuisopiskelijaviikon suunnittelupalaveri/ Kansalais-ja työväenopistojenliitto/     puheenjohtaja ja työllistämisvastaava
 • 18.1. YEH-projektin ohjaus- ja arviointiryhmän kokous/ puheenjohtaja,   varapuheenjohtaja, projektipäällikkö+ ulkopuoliset asiantuntijat
 • 24.1. Ihmo-päivien suunnittelupalaveri/ TVY:n toimisto/ puheenjohtaja, työllistämisvastaava, järjestösihteeri
 • 25.1. Työttömien seminaari I/2000/ Lel-auditorio/ 97 henkilöä
 • 25.1.-26.1. Hallituksen kokous 2/2000 / Helsinki
 • 27.1. Kulttuuripäivien suunnittelupalaveri, Turku/ puheenjohtaja, järjestösihteeri
 • 1.2. YEH-  projektin johtoryhmä/ Helsinki
 • 2.2 Rainasäätiön kurssi. Työttömyys elämänmuutoksena, Raisio/ Kari Hanka
 • 10.2. Tiedotusjaosto/ Helsinki
 • 10.2. Asiakasraati, Uudenmaan TE- keskus/ työllistämisvastaava
 • 10.2 EU:n laajentumisseminaari, Helsinki/ Kari Hanka
 • 13.2. Ystävänpäiväntilaisuus, Raisio/ puheenjohtaja
 • 15.2. Kestävän kehityksen sosiaalipoliittinen jaosto, Stakes/ Kari Hanka
 • 15.2. Uusityö-projektin Kansalaisjärjestöjen  työllisyysprojekti-työryhmä/ Tytti Auru
 • 16.2. Terveyden edistämiskeskus, hankkeen suunnittelu/ puheenjohtaja ja työllistämisvastaava
 • 16.2. He-ty ry, neuvottelu 8.6. tapahtumasta/ puheenjohtaja ja järjestösihteeri
 • 21.2. Työvaliokunta
 • 25.2. Hallituksen kokous 3/2000 puhelin
 • 18.2. Aktiivisen sosiaalipolitiikan työryhmän työn julkistamistilaisuus, Säätytalo/ Kari Hanka ja työllistämisvastaava
 • 21.2. Työvaliokunta,Helsinki
 • 28.2. Aamu- TV, Aktiivinen sosiaalipolitiikka ja pakkotyö/ puheenjohtaja
 • 28.2. Tänään 10 radiolähetys, aktiivinen sosiaalipolitiikka/ puheenjohtaja
 • 29.2. Kaikkien eduskuntaryhmien tapaamiset ja vetoomuksen jättäminen/ Välimäen työryhmän raportti/ Puheenjohtaja, työllistämisvastaava, järjestösihteeri, Kari Hanka
 • 2.3. Tilintarkastus aloitettiin
 • 2.3. Ihmisoikeuspäivien- palaveri , TVY/ puheenjohtaja, järjestösihteeri
 • 3.3. Stakes-hankkeen ensimmäinen palaveri/ puheenjohtaja ja työl. vastaava
 • 7.3. YEH-projekti/ Ohjaus- ja arviointiryhmä
 • 8.3. Kuuleminen Valtiovarainvaliokunnassa/ K- G Kunnas
 • 8.3. Sosiaalipoliittisenyhdistyksen seminaari/ K- G Kunnas
 • 8.3. Nokian työttömien Naistenpäivä/ Puheenjohtaja
 • 9.3. Kristillisen radio DLI:N haastattelu/ Hki/ puheenjohtaja
 • 10.3. Julkilausumavaliokunnan kokous, Helsinki
 • 10.3. YEH-projektin johtoryhmä, Helsinki
 • 15.3. Tilitarkastus suoritettiin loppuun
 • 15.3. Tositetarkastus/ puheenjohtaja, Kari Hanka
 • 15.3. Eduskunta, Kansanedustajat Huotari, Lahtela/ Kari Hanka
 • 15.3. Terveyden edistämiskeskus, hankesuunnittelu/ työllistämisvastaava
 • 20.3. YT-projektin  kehittämispalaveri/ puheenjohtaja, työllistämisvastaava, Kari Hanka
 • 21.3. Stakes-hankkeen kehittäminen/ puheenjohtaja, työllistämisvastaava
 • 21.3. YTY:n  vuosikokous/ Helsinki/ Kari Hanka
 • 22.3. Seminaari, eduskunnan auditorio/  Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta / Kuntouttava työtoiminta/ mukana jäsenyhdistysten ihmisiä ja TVY:n henkilökunta
 • 22.3.-24.3 Kirkon työttömyystyönkehittämispäivät, Seurakuntaopisto Järvenpää/ Kari Hanka, Ritva Kivelä, järjestösihteeri sekä kentän työttömiä
 • 27.3. YEH-projekti puhelinkokous/ puheenjohtaja, projektipäällikkö,
 • 29.3. Hallituksen kokous 4/2000/ Pori
 • 30.3.-31.3. TVY:n vuosikokous,Pori
 • 6.4. Ihmisoikeusasiantuntijatyöryhmä/ Kunnas, Kekäläinen, Pasanen
 • 12.-13.4. Hallituksen kokous 5/2000. Järjestäytymiskokous/ Alikirjala , Turku. Metalli 49, vapaa-ajankeskus
 • 14.4. Välimäen ja Väärälän työryhmien raporttien vertailu/ Raisio mm. Filatov, Hanka
 • 17.-18.4. YEH-projetin  kirjoitustalkoot, Kajaani/ puheenjohtaja, Proj. väki
 • 20.4. YEH- projektin johtoryhmä
 • 26.4. Asiakasraati, Uudenmaan TE- keskus/ puheenjohtaja
 • 28.4. Työttömien toiminnan esittelyä maahanmuuttajille. Raisio/ Kari Hanka
 • 2.5. Uusi työ-projekti/ Tytti Auru
 • 2.5. Työvaliokunta
 • 2.5. Tositetarkastus/ puheenjohtaja ja Hanka
 • 4.5. Tiedotusjaosto/ Jyväskylä
 • 8.5. Hety:n 7-vuotissyntymäpäivä/ järjestösihteeri
 • 9.5. YEH- projektin Ohjaus- ja arviointiryhmä
 • 9.5. Eurooppa parlamentin tiedotus, EU-päivän kutsut/ puheenjohtaja ja järjestösihteeri
 • 11.5. Kansalaisvaikuttaminen EU:ssa/ K- G. Kunnas, puheenjohtaja, järjestösihteeri
 • 16.5. RAY:n edustajien tapaaminen, Juvakka, Merjovaara/ puheenjohtaja, projektipäällikkö, Kari Hanka, Erkki Saari
 • 17.5. Kansalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon I -seminaari,Jyväskylä/ Hankkeen toteuttaja  Stakes ja yhteistyökumppanina lisäksi EAPN- Finn/ TVY:stä puheenjohtaja, Kari Hanka, Matti Nygren, Pirjo-Liisa Junttila, Aila Hinkka, Sari Hedemäki, Tua Sjöblom ja noin 40 jäsenyhdistysten ihmistä
 • 18.5. Keski-Suomen aluekokous, Suolahti/ puheenjohtaja
 • 19.5. Työttömien oikeuksien suhde EU:n peruskirjaan/ Työttömien Ihmisoikeustyöryhmä- seminaari, Kirkkohallitus/ K- G Kunnas, Kari Hanka,
 • 22.5. Yt-projektin jatkohankkeen palaveri, Helsinki
 • 23.5. Rainasäätiön tilaisuus, Naantali/ Kari Hanka
 • 24.5. Lapin aluekokous, Kemijärvi/ puheenjohtaja
 • 25.5. Rovaniemen työttömien ja seurakunnan seminaari Norvajärvellä/ pj.
 • 28.-29.5. Työttömien Kulttuuripäivät ja seminaari,Turku
 • 29.5. Hallituksen kokous 6/2000
 • 31.5. Etelä-Savon aluekokous, Savonlinna/ puheenjohtaja
 • 5.6. Tilintarkastus, TVY:n toimisto
 • 7.6. Asiakasraadinkokous, Uudenmaan TE- keskus/ Puheenjohtaja ja työllistämisvastaava
 • 8.6. Työttömien kyselytunti-tilaisuus, Eduskunnan auditorio/ noin 310 työttömien yhdistysten toimijaa ja edustajaa, puheenjohtaja ja hallituksen jäseniä/ Hanka, Suojanen, Kiiskinen, Järjestösihteeri
 • 13.6. YEH-johtoryhmä, Helsinki
 • 15.-16.6. YEH-projektin loppuraportin ja jatkohankkeen suunnittelu, Mäntyharju
 • 19.6. Anjalankosken työttömien seminaari paikallisten päättäjien kanssa/ mukana alueen työttömien yhd. edustajia ja TVY:n puheenjohtaja
 • 20.6. Kansalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon seminaari II/ Stakes, Helsinki
 • 20.6. Työvaliokunta, Helsinki
 • 27.6. Ministeri Soininvaaran tapaaminen. Työttömien yhdistysten tulevaisuuden rahoitus ja aktiivisen sosiaalipolitiikan työryhmän muistio sekä yhdistelmätuen muutostarpeet, ministeriö/ puheenjohtaja ja järjestösihteeri
 • 28.6. Hallituksen kokous 7- 2000/ puhelin
 • 7.7. Hallituksen kokous 8- 2000/ puhelin
 • 1.8. Ihmisoikeuspäivien suunnittelupalaveri, Kirkkohallitus/ pj+ järjestösihteeri+ työllistämisvastaava
 • 3.8. Työvaliokunta/ Helsinki
 • 14.8. Kansalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen -palaveri, Helsinki/ Stakes/ puheenjohtaja ja työllistämisvastaava
 • 15.8. Tulevaisuus-seminaari Valtioneuvosto/ Sodankylä, Luosto/ K-G Kunnas
 • 24.8. Platformin seminaari, Hanasaari/ Perusoikeudet EU:ssa/ kansainvälisten asiain vastaava ja työllistämisvastaava
 • 4.9. Aikuisopiskelijaviikon avajaiset, Iso paja/ varapuheenjohtaja,työllistämisvastaava
 • 4.9. TVY:n työvaliokunta/ Helsinki
 • 7.9. Vammaistyö, Aktiivinen sosiaalipolitiikka. Turku, Lääninhallitus auditorio/ Kari Hanka.
 • 12.9. Sosiaalinen pääoma luento, Raisio. luennoitsija  Jouko Kajanoja/ Kari Hanka
 • 13.9. Tapaaminen työministeriön virkamiehet/ omatoimisuusavustus asetuksen muutos tarpeet  ja projektituki/ yhdistelmätuen ongelmat ( 2 )
 • 14.9. Eduskuntatalon tapahtuma ja kansanedustajien tapaaminen,lähetystöjen vastaanottohuone sekä SAK:n edustajien tapaaminen SAK:n päämajassa/120 kentältä sekä TVY:n työntekijät.
 • 15.-17.9. Kansalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon./Irlanti. Yhteistyökumppaneina Stakes ja EAPN- Finn. Työttömien edustajia 5.
 • 18.9. TVY:n hallituksen kokous 9/2000, SAK:n kokoustila/ isäntänä Ismo Luimula
 • Etelä- Savon aluekokous, Mikkeli/ puheenjohtaja
 • 26.9. Valtiovarainvaliokunta / Lausunto hallituksen esitys talousarvioksi vuodelle 2001, pääluokka 34/ K- G. Kunnas
 • 2.-3.10. Kumppanuusseminaari, Tyäministeriö/ Kunnas ja Hedemäki
 • 4.10. MLL:n 80-vuotissyntymäpäivä/ puheenjohtaja
 • 9.10. LEX Kainuu- II julkistaminen, Kajaani/ puheenjohtaja
 • 6.10. Työministeriö/ Projektitukea saaneiden valtakunnallisten projektien vetäjät/ Työministeriön linjaukset vuoden 2001 projektitukeen/ työllistämisvastaava
 • 12.10. Eduskunnan työ- ja tasa- arvoasiainvaliokunta/ Lausunto HE 159/2000 vp laiksi työmarkkinatuesta annetun lain muuttaminen/ puheenjohtaja
 • 18.10. STM ja YTY:n seminaari/ Ajankohtaisseminaari/  sosiaalipolitiikka , Kansallis- museon auditorio/ puheenjohtaja
 • 18.10. Valtiovarainvaliokunta, verojaosto. Kuuleminen/ Markku Kekäläinen
 • 30.10. Uusi Työ- projektin työryhmä/ Tytti Auru
 • 1.11. Eurooppa parlamentin  tiedotus- palaveri Eurokansiosta/ puheenjohtaja ja työllistämisvastaava
 • 7.11. STM, kuuleminen sovitellun päivärahan ongelmista/ Markku Kekäläinen
 • 8.11. Vaspotin tapaaminen, Pienviljelijäväen lomakoti säätiö/ puheenjohtaja
 • 2.11. Pieksämäen työttömien vuosikokous/ puheenjohtaja
 • 9.11. YTY:n vuosikokous, Allergia- ja astmaliitto/ puheenjohtaja
 • 13.11. Työvaliokunnan kokous, Helsinki
 • 16.11. Yritysraati, Uudenmaan TE- keskus/ työllistämisvastaava
 • 16.11. Ihmisoikeuspäivien palaveri, TVY/ pj+ järjestösihteeri
 • 20.11. Kirkko ja ihmisoikeudet, Kirkkohallitus/ työllistämisvastaava
 • Sosiaali- ja terveysvaliokunnan yhteinen kuulemistilaisuus/ laki kuntouttavasta työtoiminnasta, Eduskunta/ puheenjohtaja, Ihmisoikeustyöryhmästä  Koistinen ja Sipiläinen
 • 21.11. Hämeen alueen koulutus, YT-projekti/ puheenjohtaja, Seppo Leppälä
 • 21.11. Keskustelutilaisuus kansanedustajien kanssa kuntouttavasta työtoiminnasta, työmarkkinatuen siirrosta kunnille, Eduskunta/ Kari Hanka, Markku Kekäläinen ja Aimo Kuoppa-aho
 • 22.11. Pohjois- Savon aluekokous- ja koulutus, Juankoski/ puheenjohtaja
 • 28.11.-29.11. Uusi Työ -projektin päätöstilaisuus, Valkea sali/ puheenjohtaja, Tytti Auru, Pirjo-Liisa Junttila, ja työllistämisvastaava sekä yhdistysten väkeä
 • 30.11. Hallituksen kokous 10/2000
 • 5.12. Kansalaistoiminnan juhlavuoden avajaiset/ Maija Pulli
 • 6.12. Itsenäisyyspäivän kutsut presidentinlinna/ puheenjohtaja
 • 11.12. Arkkipiispan kutsut, Kirkkohallitus/ puheenjohtaja
 • 12.12. Mikkelin yhdistyksen hall. kokous/ puheenjohtaja
 • 16.12. Kansliapäällikkö Sorsan läksiäiset ,Työministeriö/ varapuheenjohtaja
 • 18.12. Kansalaisten osallistuminen ja vaikuttaminen päätöksentekoon, Stakes / hallitus kokonaisuudessaan ja kutsuttuna jäsenyhdistysten toimijoita
 • 18.12. Hallituksen kokous 11/2000 / Helsinki,Stakes
nuoli