Toimintakertomus 2015

Palkattu puheenjohtaja: Jukka Haapakoski. Ei toiminnanjohtajaa.

Vuonna 2015 muodostettiin pääministeri Juha Sipilän hallitus. Hallitusvastuuta kantavat Keskusta, Kokoomus ja Perussuomalaiset. Uusi hallitus tarttui tehtäviin poikkeuksellisena aikana. Taloudessa on ollut seitsemän laihaa vuotta. Ulkopoliittinen toimintaympäristö on muuttunut: Venäjän kauppa on kokenut kolahduksen talouspakotteiden astuessa voimaan. Suomeen on tullut vuoden aikana Itsenäisyyden ajan historian korkein vieraskielinen turvapaikanhakijoiden ryhmä – yli 30 000 turvapaikanhakijaa.

Sipilän hallitus on vaikeiden valintojen edessä tehnyt tuleville vuosille leikkauksia työttömien perusturvaan sekä aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan. Hallituksen tavoitteena on toteuttaa 10 miljardin euron säästöt hallituskauden aikana.

Etenkin pitkäaikaistyöttömien kannalta suuriksi kysymyksiksi ovat nousseet, miten hallituskauden aikana toteutetaan perustulo ja osallistava sosiaaliturva? Miten työllisyyspalveluiden hallinnollinen vastuu muuttuu, kun muodostetaan uudet itsehallintoalueet? Miten SOTE-ratkaisut vaikuttavat kokonaisuuteen? Kantavatko kunnat jatkossa suurempaa vastuuta pitkäaikaistyöttömien työllisyydenhoidossa? Mikä on kolmannen sektorin rooli työllisyydenhoidossa?

Kuvio 1: Työllistetyt sektoreittain 2015 (TEM)

Edunvalvonnan toimintaympäristö vuonna 2015

Vuoden 2015 Joulukuussa oli 377 900 työtöntä työnhakijaa. Pitkäaikaistyöttömien määrä oli 118 200, mikä on 19 600 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Aktiiviseen työllisyyspolitiikkaan on panostettu huomattavasti aiempaa vähemmän, mikä näkyy alla olevasta taulukosta ”Työllistetyt kuukauden lopussa sektoreittain” (Kuvio 1). Tähän on muutama syy. Vuoden 2015 työllisyysmäärärahoja ei korotettu lisäbudjetilla, mitä tehtiin säännöllisesti edellisen hallituskauden aikana. Toinen syy on, että työmarkkinatuen passiiviosuus on valtiovarainministeriön vaatimusten mukaan sementoitu vuodesta 2015 lähtien Sosiaali- ja terveysministeriön budjetin alle. Aiempi pitkäkestoinen toimintatapa oli, että Työ- ja elinkeinoministeriö pystyi käyttämään passiivityömarkkinatukea osana aktiivisen työllisyyspolitiikan toimenpiteen perusrahoitusta. Tilanne näyttäytyy erittäin vakavana kentällä. Myös työllisyyspoliittista avustusta on aiempaa vähemmän käytettävissä. Lisäksi kuntakokeilu on vuoden 2016 alusta tauolla, joten vaikeasti työllistyvien työkalupakki on koko maassa sekaisin.

Vuoden aikana näkyvimmät hallituksen käynnistämät ja ylläpitämät muutokset kentällä ovat työtarjousten lisäämiset (kuviot 2, 3). Työtarjouksista (entiseltä nimeltään työhönosoitukset) kieltäytymisien johdosta syntyneiden karenssien määrä on kolminkertaistunut, kun ihmiset eivät ole vielä selvittämättömistä syistä hakeneet työpaikkoihin, joihin heille on tehty työtarjous. Nämä ihmiset käytännössä ajetaan työttömyysturvalta sosiaalitoimen luukulle, jossa työllisyyspalvelut ovat heikommat ja työllistyminen vielä epätodennäköisempää.

Samaan aikaan kun työllisyysmäärärahoja leikataan, kuntien ja yhdistysten lisäämää kuntouttavaa työtoimintaa kasvatetaan. Kuntouttavalla työtoiminnalla on oma tärkeä roolinsa sosiaalipalveluna, mutta sillä ei voi korvata työllisyyspalveluita (Kuvio 4). Taulun ja Sardarin, TEM 2015 (Analyysejä 67/2015) tutkimuksen mukaan vain 2,4 % kuntouttavan työtoiminnan asiakkaista vuonna 2013 olivat avoimilla työmarkkinoilla 3kk jälkeen toimenpiteen päättymisestä. Kuntouttava työtoiminta onkin ennen kaikkea sosiaalisin perustein toteutettu toimenpide, jonka pääasiallinen tavoite ei ole suoraan työllistyminen avoimille työmarkkinoille. Mutta kun TEM:n palkkatuki- yms. määrärahat ovat vähentyneet, jatkoa polulle on vielä nykyistäkin vähemmän luvassa.

 

TVY:n edunvalvonta ja koulutus

Välityömarkkinat kuntoon – TVY:n työllisyysohjelma vuosille 2015–2019

TVY:n edunvalvontatyöryhmä teki yhteistyössä jäsenjärjestöjen, Keski-Suomen aluejärjestön sekä TVY:n hallituksen kanssa työllisyysohjelman ”Välityömarkkinat kuntoon – TVY:n työllisyysohjelma vuosille 2015-2019”. Esittelimme TVY:n työllisyysohjelman Smolnassa hallitusneuvotteluissa, jossa se käytiin kohta kohdalta läpi. Välityömarkkinoiden roolin vahvistaminen ei näkynyt hallitukseen nousseiden eduskuntapuolueiden listalla ennen hallitusneuvotteluita. Yksittäisiä teemoja TVY:n ohjelmasta on noussut, kuten esimerkiksi asuntopolitiikan merkitys työllisyyden edistämisessä, sekä työttömien ylivelkaantuneisuus. Smolnassa keskusteltiin myös kuntien roolista vaikeasti työllistyvien hoidossa, sekä osallistavan sosiaaliturvan heikosta lopputuloksesta edellisellä hallituskaudella. Oikeus- ja työministeri on ottanut myös vahvasti kantaa siihen, että työttömät tarvitsevat sähköisten palveluiden lisäksi henkilökohtaista palvelua – TVY:n yksi tärkeimmistä teemoista.

Kuitenkin kokonaisuutena budjettipuolella hallitus on vahvasti liikkeellä talouden sopeuttamisen näkökulmasta. Välityömarkkinoiden rooli on jäämässä aivan liian ohueksi ja ollaankin erittäin vaikeassa poliittisessa pattitilanteessa valtion ja kuntien roolien löytämiseksi työllisyyspalveluissa. Etenkin työttömien yhdistysten toiminnan kannalta tärkeimmistä palkkatuesta ja työllisyyspoliittisesta avustuksesta ollaan leikkaamassa. Lisäksi painotukset ovat ensisijaisesti helpommin työllistyvien palveluissa, koska näin työ- ja elinkeinoministeriö täyttää parhaiten vaikuttavuustavoitteensa. Ne jotka palveluja eniten tarvitsisivat, ovat jäämässä erittäin ohuen palvelun piiriin.

Pitkäaikaistyöttömyyden erittäin huolestuttava kasvu ja välityömarkkinoiden kehittäminen

TVY on toimintasuunnitelmansa mukaisesti pitänyt yllä keskustelua pitkäaikaistyöttömien palvelujen puolesta. On toisarvoista mikä taho palvelut järjestää, kunhan kaikille työnhakijoille on riittävät ja hyvin toimivat palvelut. Kuntien roolia selvitettiin myös vuoden 2015 lopulla Työ- ja elinkeinoministeriön teettämässä selvityksessä ”VAIKEIMMIN TYÖLLISTYVIEN TYÖVOIMA – JA YRITYSPALVELUJEN JÄRJESTÄMISVASTUUN SIIRTO VALTIOLTA KUNNILLE”, 14.1.2016. TVY:n jäsenyhdistysten kantaa kysyttiin.

TVY ei ole tehnyt sosiaalisen työllistämisen lisäksi kasvuyrittäjyydestä aloitteita. Jäsenistöstämme on tullut jonkin verran palautetta, että pääasiassa kohderyhmä on sellaista, että työpaikka on ensisijainen, kunhan työkykyä ylipäätään on riittävästi. Pitkäaikaistyöttömät harvoin perustuvat yrityksiä.

TVY ei ole myöskään tehnyt aloitteita pienyrittäjien sosiaaliturvan parantamiseksi. Näihin pitäisi löytyä jostain aikaa ja näkemystä. Suomen hallitus on aika-ajoin tehnyt tästä kysymyksestä selvitystä, muttei asia ole edennyt.
TVY järjesti sekä keväällä, että syksyllä kansanedustajatapaamiset. TVY tapasi Kristilliset, SDP:n, Vihreät, Keskustan, Vasemmiston, Perussuomalaiset, Kokoomuksen, Sosiaalidemokraatit sekä vieraili myös STM:ssä. Katso liite 3.

Vuosikokous pidettiin Turussa 18.3.2015. Vuosikokouksen puheenjohtajina toimivat Eija Tuohimaa ja Joe Majanen. Vuosikokouksessa oli läsnä 19 jäsenyhdistyksestä 43 virallista edustajaa. Katso liite 1.

Vaalivuonna 2015 TVY järjesti toimintasuunnitelman mukaisesti suureksi kaavaillun edunvalvontatapahtuman kansalaistorilla Helsingissä ja muualla maassa. Helsingin tapahtumassa haastettiin kaikkien puolueiden edustajat vaaliväittelyyn. Paneelin juonsivat Jouni Kylmälä (HDL), ja Jussi Ahokas (SOSTE). Paneelissa olivat mukana Tapani Karvinen (Piraattipuolue), J.P. Väisänen (SKP), Jari Leino (Muutos 2011 rp.), Antti Pesonen (Itsenäisyyspuolue), Juhani Tanski (STP), Terttu Savola (Köyhien Asialla), sekä Rauno Lintunen (Kommunistinen Työväenpuolue), Juhana Vartiainen (Kokoomus), Jape Lóven (SDP), René Hursti (Perussuomalaiset), Paula Lehtomäki (Keskusta), Kalle Hyötynen (Vasemmisto), Outi-Alanko Kahiluoto (Vihreät), Björn Månsson (RKP) ja Jouko Jääskeläinen (KD). Vaalikeskustelussa oli mieleenpainuvaa, että välityömarkkinoiden asema tunnistettiin heikosti. Pienet puolueet vastustivat tempputyöllistämistä. Eduskuntapuolueistakin tuli pääsääntöisesti vaimeata tunnustusta tai tunnistamista aktiiviselle työvoimapolitiikalle.

Tapahtuman osanotto oli puitteisiin nähden heikkoa. Tapahtuman mainonta näkyi kyllä vahvasti – etenkin Facebookissa, ja Twitterissä, sekä keskustassa tapahtumapäivänä, mutta kiinnostus työllisyyspolitiikkaan on suurella yleisöllä yllättävän vähäistä. Osanottoa saattoi rajoittaa kilpailevat tapahtumat viikkoa ennen vaaleja. Ilmakin oli tuulinen ja kylmä. Yhteistyötä tapahtuman järjestelyissä TVY:n kanssa toteuttivat Helsingin Työttömät ry, Korson työttömät, Toimintakeskus Sampola ja Vantaan työttömät ry. Tapahtumaa tukivat Helsingin kierrätyskeskus ry sekä Helsingin kirkon seurakuntayhtymä ja EAPN-Fin. Jäsenjärjestöt järjestivät oman tapahtumansa Jyväskylässä, Lappeenrannassa, Varsinais-Suomessa, Kotkassa, Ivalossa, Pohjois-Karjalassa ja Sallassa, joten näkyvyys oli laajaa.

Syksyllä TVY järjesti Laivakoulutus 2015 -tapahtuman. Laivakoulutuksessa käsiteltiin mm. tulevia lakeja ja uudistuksia. Kouluttamassa olivat Päivi Kerminen (TEM), Tommi Eskonen (Kuntaliitto), Minnan Kotilainen (Uraovi ry), Jutta Järvinen (Suomen yksinelävät ry) ja Patrick Sandström (Filha ry). Laivakoulutus järjestettiin kilpailutuksen jälkeen Tallinnassa. Katso ohjelma liitteessä 5.

TVY osallistui muutamien jäsenyhdistysten toiveesta Joukkovoimaa -mielenosoitukseen, jossa vastustettiin hallituksen leikkauspolitiikkaa tukemalla mielenosoitusta julkilausumalla sekä levittämällä tapahtumasta tietoa. Käytännön osallistumiseen liittyvät järjestelyt osallistuneet jäsenyhdistykset hoitivat itsenäisesti.

TVY on lähettänyt jäsenyhdistyksille tietoa ajankohtaisesta työttömien lainsäädännöstä, asetuksista ja ohjeista. Taloutemme niin salliessa, tuemme virkistys- ja harrastustoimintaa sekä jaamme jäsenjärjestöjemme välityksellä EU:n ruoka-apua.

Kuvio 2: Työtarjouksista aiheutuneet sanktiot, 2015 (TE-ministeriö)

Asiakaspalautteen pohjalta toimivat välityömarkkinat

TVY on vienyt Työllisyysohjelmassa Smolnaan terveiset, että TE-toimistojen tulee viedä systemaattinen asiakaspalaute pitemmälle ja hyödyntää sitä analyyseissään. TE-hallinnossa on ollut pitkään vallalla kulttuuri, jossa viranomaiset keskitetysti vievät työllisyyspolitiikan toimijoille. Asiakaspalautteen hyödyntämisellä kyettäisiin nykyistä paremmin kartoittaa toimivat ratkaisut myös välityömarkkinoilla. Hallitusohjelmassa näkyy selvästi tämä painotus, että tutkitaan välityömarkkinoiden hyötyjä. Asiakaspalautetta tulee nyt hyödyntää nykyistä paremmin myös tässä tutkimuksessa. Työllisyyspolitiikkaan tulee kehittää myös kokonaisvaltaisempia tavoitteita, kuin avoimille työmarkkinoille työllistyminen. Sosiaali- ja terveysministeriössä panostetaan työkykyyn. Työ- ja elinkeinoministeriö voisi esim. tutkia työssä oppimista, uraohjausta, yleishyödyllisten toimijoiden palveluiden merkitystä asiakkaille, jotka hyötyvät palveluista jne.

TE-palveluiden kehittäminen ja seuraaminen sekä työttömien terveydenhoito

TE-palveluiden sähköistäminen on tukenut työttömiä siten, että he voivat asioida mihin vuorokauden aikaan tahansa. Henkilökohtaisen asiakaspalvelun puuttuminen on silti iso ongelma, koska osalla työnhakijoilla ei välttämättä ole mitään kosketusta nykyaikaiseen työnhakukulttuuriin. Kentältä tulee palautetta toimimattomista puhelinliittymistä, puutteellisista ICT-taidoista, näköalattomuudesta, heikosta työkyvystä- ja terveydestä jne. Henkilökohtaista palvelua tulee olla jatkossakin tarjolla.

TVY:n kanta on, että julkiset TE-palvelut eivät saa olla maksullisia. Esimerkiksi puhelinpalveluiden maksullisuus on poistettava. Tästä on lähetetty palautetta asianmukaisissa yhteyksissä.

Työttömien terveydenhoitoa tulee edelleen kehittää. TE-toimistot ovat avainasemassa ja niiden tulee lisätä tiedottamista näistä mahdollisuuksista. Alueiden edustajat tekevät pistokokeita ja seuraavat oman alueensa tilannetta. TVY terveydeksi-hankehaussa haettiin rahoitusta TVY:n jäsenyhdistysten vaikutuspiirissä olevien työttömien ennaltaehkäisevän terveyspalveluiden palveluohjauksen kehittämiseksi.

Työtarjoukset, 2015

Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan paikkojen tarjoaminen TVY:n jäsenyhdistyksissä on yleistä. Jäsenyhdistyksiltä on tullut palautetta, että kunnilla on liian vaihtelevat korvaustasot kuntouttavan työtoiminnan toteuttamiseksi. TVY on tehnyt töitä sen eteen, että kuntouttavaa työtoimintaa edelleen kehitetään asiakaslähtöisemmäksi ja laadukkaammaksi yksilö- ja ryhmätasolla. TVY etsii malleja sopivalle korvaustasolle toiminnan toteuttamiseksi. Tärkeää on, että kuntouttava työtoiminta on suunnattu tarkoituksenmukaisesti niille, jotka sitä tarvitsevat. TVY:n asiantuntemukselle kuntouttavan työtoiminnan kehittämiseksi on ollut kysyntää sosiaali- ja terveysministeriössä ja yhdessä eduskuntapuolueessa.

Osallistava sosiaaliturva – uhka vai mahdollisuus työttömille?

TVY osallistui osallistavan sosiaaliturvan ryhmään, josta julkaistiin Osallistavan sosiaaliturvan loppuraportti vuoden 2015 alkupuolella (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-3581-5). TVY:n lähtökohtana on ollut, ettei osallistava sosiaaliturva saa aiheuttaa työttömille lisää uhkaa sosiaaliturvan menetyksestä ja että toiminnalla luodaan aitoja uusia vapaaehtoisuuteen perustuvia mahdollisuuksia kehittää itseään, saada apua työllistymiseen ja olla täysivaltainen yhteiskunnan jäsen. Järjestettävässä toiminnassa on huomioitava ylläpitokorvaus ja matkakustannukset. Mahdollisuutena TVY näkee vapaaehtoistyön kehittämisen työttömien yhdistyksissä. Toimintaa kehitettäessä tulee huomioida myös olemassa olevat mahdollisuudet. Osallistavan sosiaaliturvan loppuraportti heijastaa TVY:n toivomuksia. Kuitenkin osallistavan sosiaaliturvan loppuraportti on laiha, koska osallistavaan sosiaaliturvaan ei osoitettu lisää resursseja.

Sosiaaliset kriteerit hankinnoissa – niitten eteenpäinvieminen kunnalliseen päätöksentekoon

TVY:tä pyydettiin jäseneksi THL:n Hankinnoista Duunia hankkeen ohjausryhmään, jossa selvitetään sosiaalisten kriteereiden käyttöä hankinnoissa käytännössä pääkaupunkiseudulla. On kuntien etu yhteen sovittaa työllistämistarpeet sekä muut kuntien palvelu- ja infrastruktuurihankkeet. Kuntien hankintastrategiaan tarvitaan siis uusi menettely, jossa huomioidaan mahdolliset sosiaaliset tarpeet. Kunnissa joissa sovelletaan sosiaalisia kriteerejä hankinnoissa, työttömien yhdistykset voivat arvioida onko heillä rooli uudessa toimintaympäristössä. Yhdistykset voivat osallistua itsenäisesti, tai perustaa yhteiskunnallisen yrityksen, ja tarjota joko edelleensijoitusta tai tarjota palvelua johonkin urakan osuuteen. Pohjatyötä voidaan edistää paikallisesti tai valtakunnallisesti tutkimalla soveliaita hankintoja http://www.hankintailmoitukset.fi sivustolta.

Kuitenkin vuoden 2015 loppuun mennessä vain 12 kunnassa Suomen 300 kunnasta on käytetty sosiaalisia kriteereitä hankinnoissa) on huomioitu sosiaalisten kriteereiden mahdollisuudet (Päivi, Kerminen, 18.2.2016). Työn sarkaa riittää vielä paljon.

EAPN-Fin

TVY on osa Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston EAPN-Finin jäsen vuodesta 1998 ja on seurannut sen kansainvälistä toimintaa sekä kehittämässä EAPN-Finin verkostoja ja verkkosivuja. EAPN-Fin on eurooppalaisen köyhyydenvastaisen verkoston EAPN Suomen osasto. EAPN-Fin kokoontui 7 kertaa. Verkosto suunnitteli mm. kansallista köyhyyttä kokeneiden kuulemistapahtumaa. TVY ei osallistunut verkoston kansainväiseen toimintaan. Helsingin Työttömät – HeTy ry on ollut mukana EAPN-Finin työryhmissä.

Työttömien yhdistysten toiminnan rahoituksen tulevaisuus

Toimintasuunnitelmassa vuodelle 2015 todettiin, että työttömien yhdistysten toiminnan rahoitus on sirpaleista. TVY tekee töitä yhteistyössä Kuntaliiton ja TEM:n kanssa sopivien rahoitusmallien löytämiseksi. Miten esimerkiksi julkisessa tuessa huomioidaan kuntien kasvava taakka työmarkkinatuen maksatuksissa? Tällaista työtä ei ole vielä käynnistetty TVY:n aloitteesta. Työ- ja elinkeinoministeriössä on tehty selvitys kuntien roolista työllisyyspalveluissa. Kokonaisuuden kartoittamista vaikeuttaa SOTE-uudistus ja Itsehallintoaluiden roolien haku. Ovatko työllisyyspalvelut vuoden 2019 jälkeen itsehallintoalueiden vastuulla? Tätä kysymystä täytyy jatkossa seurata.

Hallituksen palkkatukimuutokset ovat työllistäneet TVY:n edunvalvontaa vuoden alusta. Palkkatukilinjaus, jossa palkkatukea suunnataan vain 300 pv. työmarkkinatuen saajille on tullut puun takaa. Se on aiheuttanut kentällä vuoden alusta paljon harmia. Lisäksi uusi hallitus ei ole lisännyt budjettiin lisärahaa palkkatukiin. Vuodelle 2016 kyseinen palkkatukilinjaus poistettiin ainakin osalla alueista.

Kuvio 4: Työllistettyjen sekä kuntouttavassa työtoiminnassa ja työkokeilussa olevien määrä suhteessa työttömiin työnhakijoihin vuosina 2007-2015.

Aluetoiminta

Pohjois-Savo

Suonenjoen TehdäänItse ry
Aluekokouksissa me emme ole olleet, koska niitä ei olla pidetty. Olemme saaneet olla vuoden 2015 uusissa toimintatiloissa Wanhalukio (entinen lukio), johon saimme vuokra-avustusta kaupungilta 3 000 €, kokonaisvuokra on 5 500 €. Keväällä valmistui kaksi Muikku-venettä, jotka sadekesästä huolimatta olivat jonkin verran retkeilykäytössä. RAY:n matalankynnyksen toiminta-avustusta olemme käyttäneet puukäsityökursseihin keväällä ja syksyllä. Ruokakurssin ja kranssintekokurssin olemme pitäneet. Olemme osallistuneet kahteen päihdekuntoutuskurssiin myös taloudellisesti yhteistyössä seurakunnan kanssa.

Ruoka-aputyö on ollut tärkein kokoava työmuoto. Olemme kiitollisia, että saamme ruokaa EVIRA-ohjeen mukaisesti kauppojen lisäksi myös parista ravintolasta.

Syksyllä olemme pitäneet Filhan kanssa vertaistyöllä tupakasta irti -kurssia ohjelman mukaisesti kuusi kertaa. Osallistujia on ollut keskimäärin viisi.

Iso hankesuunnitelma OSAKO kariutui siihen, että Suonenjoen kaupunki kuntaosuudellaan ei lähtenyt mukaan. Suonenjoelle on tullut turvapaikanhakijoita vajaa 300 ihmistä, joiden kanssa meillä on suunnitelmia kotouttamistyöhön myös hankkeiden kautta vireille laitettu loppuvuodesta.

Suonenjoen kaupungin kanssa meillä on ostopalvelusopimus tehty kuntouttavasta työtoiminnasta joulukuun alusta. Aiemmin meillä oli yhteistyösopimus. Kuntoutettavia oli loppuvuodesta 4 ihmistä.

Etelä-Savo

Etelä-Savon aluevastaavana toimi 2015 Arja Kuparinen (Kangasniemen Työttömät ry). Aluekokouksia pidettiin 2015 kolme (3) kertaa Mikkelin yhdistyksen tiloissa. Yhteyksiä pidetään muuna aikana puhelimitse ja sähköpostin kautta.

Alueella toimii 6 yhdistystä, Savonlinna, Rantasalmi, Juva, Mikkeli, Mäntyharju ja Kangasniemi.

Rantasalmi
Jäsenet yli 30. Työntekijöitä 10. Työtoimenpiteet: palkkatuki, kuntouttava työtoiminta, työkokeilu ja yhdyskuntapalvelu. Toiminta: kirpputori, kahvila/ruokala, vähävaraisten vanhusten siivouspalvelu (sopimus kotipalvelu/sosiaalitoimen kanssa) ja toimistopalvelu Huilipaikassa. Rahoitus ok.

Juva
Jäsenmäärä 22. Työntekijöitä 8, joista tuella palkattuja 2, kuntouttavassa työtoiminnassa 3, työkokeilussa 2 ja omalla rahalla 1. Toimisto on ollut avoinna vain puhelimitse sovittuna aikana. EU-ruoka-apua on jaettu. Toimii pankin entisissä remontoiduissa tiloissa 15.3.2015 alkaen. EU-ruoka jaettu syksyllä. Nettisivut on www.juvankirppari.fi

Mäntyharju
Jäsenmäärä 117, joista 53 varsinaista jäsentä, eläkeläisjäseniä 54 ja kannatusjäseniä 10. Työntekijämäärät: 34, joista palkkatuella 5, kuntouttavassa työtoiminnassa 18, työkokeilu 2, sosiaalihuollollisessa työtoiminnassa 9. Avustuksia saatu: Lions Club Mäntyharju ja kunta. Toiminta: puu- ja tekstiilipaja, kierrätys, matkahuolto, toimii yhdessä projekti Potkurin kanssa, joka toimii kunnan alaisena toimintana. Kauppojen ylijäämä ruokajakelua, sekä EU-ruokajakelu.

Savonlinna
Toimii omissa itse remontoiduissa tiloissa. Jäsenmäärä: 63. Työntekijämäärä: 40 palkkatuella, 13 työkokeilu/kuntottava. Työtoiminta: Palkkatuki-, työelämävalmennus- ja työharjoittelupaikkoja. Savonlinnassa: Autopaja, Tietopaja, TV-paja: korjaus/kierrätys, Toimisto, Leipätori. Sulkavalla: Kirpputori Puupaja. Rahoitus kaupungin avustus.

Mikkeli
Jäsenmäärä 230 jäsentä. Työntekijät: yhteensä 50, joista palkkatuella 20, työkokeilussa 7, kuntouttavatyötoiminta 19, opiskelijat/näytöt 4, vapaehtoisia 10. Toiminta: Ruokala, käsityöpaja ja ruokajakelu. Rahoituksessa mukana kaupunki, seurakunta ja projektissa Ely-keskus. Tapahtumia: Talvipäivät Tornimäellä, teatterimatka Jyväskylään, työllisyyden edistämispäivät.

Kangasniemi
Jäsenmäärä 42. Työntekijät 57 henkilöä eri toimenpitein. Palkkatuki 100%, osatyökykyisen tuki, kuntouttava työtoiminta, työkokeilu ja yhdyskuntapalvelu. Toimintapaikat: Puuverstas, tekstiilipaja, kirppismyymälä ja terveyskeskuksen kanttiini. 1 suorittaa oppisopimusta merkonomitutkintoa, 3 työvalmennuksen erikoisammattitutkintoa ja 3 koulujen työharjoittelua. Rahoitus: projektipäällikkö Elyn rahalla, kuntatuki 2 työnohjaajaa (palkkatuki oikeutettuja) Toiminnanohjaaja järjestön omalla rahalla. Järjestetty työntekijöille TYKY-päivä yhdessä seurakunnan kanssa. Kurlingipelipäivä jäähallissa. Kansanedustaja Satu Taavitsainen kävi tutustumassa yhdistyksen toimintaan. Virkistys/ostosmatka Tallinnaan osallistujia 43.

Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen alueella on kahdeksan työttömien yhdistystä, jotka ovat TVY:n jäsenyhdistyksiä. Kolmella yhdistyksellä oli typo-hanke ja yhdellä Ray:n avustus.

Parikkalan Työnhakijat ry
Noin 20 jäsentä. Yhdistyksellä ei ole tällä hetkellä omaa toimitilaa. Yhdistyksen toiminta oli pienimuotoista viime vuonna. Jäsenille järjestettiin muutama retki ja yhteisiä tapahtumia. Kunnalta yhdistys sai 200 euron avustuksen.

Imatran Työnhakijat ry
Yhdistys sai avustuksia eri ammattiosastoilta ja Säästöpankkisäätiöltä. Toimisto pyöri vapaa-ehtoisien voimalla sekä kahden kuntouttavan työtoiminnan työntekijän toimesta. Yhdistys osallistui TVY:n kesäpäiville ja laivakoulutukseen. Jakoivat myös marraskuussa EU-ruoka-apu kasseja. Järjestivät yhdistyksen jäsenille erinlaisia yhteistapahtumia ja retkiä.

Lappeenrannan Seudun työnhakijat ry
Yhdistyksellä 62 jäsentä viime vuonna. Ruokala toimii viitenä päivänä viikossa, ruokalijoita käy noin 30–40 päivässä. Kokki on palkattu palkkatuella, 3–4 kuntouttavasssa työtoiminnassa kerrallaan. Yhdityksellä tehtiin myös kättentaitajien töitä, mm. askaretelua ja pieni muotoista korjausompelua. Avustuksia Yhdistys sai kaupungilta ja seurakunnalta. Jäsenillä oli kesällä mahdollista käydä kesäsaunassa, se järjestettiin seurakuntayhtymän kanssa.
Yhdistys teki seurakunnan kanssa tiivistä yhteityötä. Keväällä pidettiin Imatran Seuduntyönhakijoitten kanssa virkistyspäivä. Yhdistyksestä osallistuttiin TVY:n kesäpäiville ja laivakoulutukseen.

Kouvolan Työnhakijat ry
Yhdistyksellä oli vuoden lopussa 22 maksanutta jäsentä.
Päätoimipaikka oli Anjalan kirppis. Uutena paikkana avattiin maaliskuussa Fox-Kirppis Voikkaalla. Yhdistyksellä oli myös yhteistyötä kahden muun kirpputorin kanssa.
Kiristyneistä ehdoista ja katkoksesta palkkatuen saatavuudessa yhdistys selvisi yllättävän hyvin. Yhdistys kykeni eri tukimuodoin (Palkkatuki, kuntouttava työtoiminta,opiskeluharjoittelu, avotyö) tarjoamaan työskentelypaikan 30 eri henkilölle. Vapaa-ehtoistyö näytellyt edelleen tärkeää osaa yhdistyksen toiminnassa.
Toimintaa on rahoitettu kirpputorimyynnillä, kirpputoripaikkojen myynnillä, puffeteilla eri tilaisuuksissa, arpamyynnillä, käsityömyynnillä, ym toiminnalla. Toiminnan rahoittamiseksi yhdistys on saannut tukea TE-hallinnolta, Kouvolan kaupungilta, seurakunnilta, yrityksiltä, yksityishenkilöiltä, sekä järjestöiltä ja yhdistyksiltä. Yhdistys osallistunut lisäksi aktiivisesti Tvyn tapahtumiin sekä yhteistyökumppaneiden tilaisuuksiin ja koulutuksiin. Jakoivat EU-kasseja.

Etelä-Kymen Työttömät – EKYT ry
Jäseniä yhdistyksissä oli 31. Saanut Haminan kaupungilta yleisavustus ja vuokratuet Terveysaseman Kanttiinii,toimipisteeseen Sibeliuskadulle ja toimistolle Maariankadulle. Haminan seurakunnaltasaivat toimitijoja käyttöön maksutta. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen Rysä-hanke jatkui viimeistä vuotta. Hankkeeseen tuli palkka kahdelle kokoaikaiselle ja yhdelle osa-aikaisena. Työllisti palkkatuella 62 henkilöä, joista edelleen sijoitettu 43 henkilöä. Työkokeilussa 6. Kuntouttavassa työtoiminnassa 17. Suomenkielen kurssilla 30 henkilöä.

Kohti Työtä ry
Jäseniä oli viime vuonna 11. Yhdistyksellä oli typo-hanke. Työllisti seuraavasti: palkkatuella 33, joista edelleen sijoitettuna 17. Kaksi työllistyi hankerahalla. Työkokeilussa 13, kuntouttavassa työtoiminnassa 3. Vapaille markinoille työllistyi 10 ihmistä. Yhdistys teki tiivistä yhteistyötä seurakunnan kanssa. Järjestivät jäsenille yhteisiä tapahtumia ja retkiä.

Kymijoen Tukipuu ry
Tukipuu tuotti vuonna 2015 ELY-keskuksen avustuksen turvin palkkatukityöpaikkoja Kouvolaisille vaikeasti työllistyville, pitkäaikaistyöttömille, osatyökykyisille (vajaakuntoiset) nuorille ja maahanmuuttajille, jotka ovat TE-toimiston tai työvoimapalvelukeskuksen asiakkaina. Lisäksi yhdistys toimi yhteistyössä Kouvolan kaupungin kuntouttavan työtoiminnan yksikön ja avotyötoiminnan kanssa. Vuosina 2013–2015 oli käynnissä hanke, 2G-Green Power. Hankkeen avulla on pystytty tarjoamaan vaikeasti työllistyville kohderyhmille keinoja palauttaa työtaitoja ja siten parantaa työllisyysmahdollisuuksia. Vuonna 2015: Palkkatuella 52, työkokeilussa 29,kuntouttavassa työtoiminnassa 20, avotyötoiminnassa 10, opiskelija harjottelussa 4, TET-toiminnassa 28. Hankkeen avulla on pystytty tarjoamaan asiakkaille osallistua terveysliikuntaan. Yhdistyksellä oli useita eri yhteistyökumppaneita. Jakoivat myös EU-ruokakasseja.

Kouvolan Seudun Työttömät ry
Jäseniä oli 153. Toivotassu typo-hanke. Järjestivät jäsenille mahdollisuuden ruokailuun toimipaikassa. Ompelimossa korjattiin vähävaraisten ja työttömien vaatteita edullisesti. Myös erinlaisia käsitöitä valmistettin, ja myytiin. Yhdistyksellä oli myös kotieläinpiha (Toivotassu), Joka oli todella suosittu kesällä. Vuonna 2015: Palkkatuella 45, kuntouttavassa työtoiminnassa 10, työkokeilussa 11. Osallistuivat Tvyn tapahtumiin ja koulutuksiin.
Jakoivat myös EU-kasseja. Useita yhteistyö kumppaneita Kouvolan alueella. Järjestivät jäsenistölle monipuolista toimintaa ja retkiä.

Pohjois-Karjala

Lea Vallius Pohjois-Karjala, alueellinen toiminta. Aluekokouksia on pidetty 5 kertaa. Aluekokouksen yhtenä kohtana on ollut aina edunvalvonta ja esille nousseet asiat viestitetty TVY:lle, huomioitavaksi sen edunvalvonnassa.
31.3. keskustelutilaisuus Yhdistysten tulevaisuus työllisyystoimijoina. Alustajina Tarja Husso Joensuun kaupungin työllisyysyksikön päällikkö. Ritva Rusi, palvelujohtaja. Tuetun työllistymisen palvelut Te-toimisto. Paikalla oli yhdistysten ja kuntien työllisyystoimijoita. Järjestäjinä Lea Vallius, Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry. Mari Nupponen, Kotikartanoyhdistys ry
Johanna Seppänen, Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry

Kansanedustajaehdokkaiden evästystilaisuus 11.4. osa (Maakunnallinen Ihmisarvopäivä). Tavoitteena oli evästää tulevia kansaedustajia päätöksentekoon. Vietiin viestiä työttömiltä, pk – yrittäjiltä, tuottajilta ja kirkon edustajilta heidän edustamiensa ihmisten arjesta ja keskusteltiin asioista. Järjestäjän Maakunnallinen Ihmisarvotyöryhmä, jossa on edustaja Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry:stä, Kotikartanoyhdistys ry:stä sekä Joensuun ev.lut. seurakunnasta.

Pohjois-Karjalan kansanedustajien tapaaminen oli 11.9. Tämän lisäksi viestiä asioista, joissa huomattiin epäkohtia työttömien näkökannalta, lähestyttiin Savo-Karjalan kansaedustajille sähköpostilla. Tammikuussa 29.–30. päivä Pohjois-Karjalan työttömien yhdistysten esittely TVY:n puheenjohtaja Jukka Haapakoskelle. Heinäkuussa 10.-11. Pohjois-Karjalan työttömien yhdistysten, sekä maakunnan yhteistyöverkoston tutustumis- ja esittelypäivät Helsingin yhdistyksen edustajille.

Lappi

Lapin aluetoimikunta piti kevätkokouksen Rovaniemellä 21.2.2015 ja syyskokouksen Rovaniemellä 16.10.2015 SAK:n tiloissa Rovakatu 8:ssä.

Puhelinkokouksia pidimme neljä kertaa. EU-ruokaa jakoivat kaikki yhdistykset. Ivalo, Salla sekä Kolari jakoivat lisäksi päivittäin kaupoista saatuja elintarvikkeita.

Toiminta oli Lapissa erittäin monipuolista ja vireää yhdistyksissä. Kemijärvikin pääsi aloittelemaan toimintaansa hiljalleen pienien vaikeuksien jälkeen.

Yksi jäsenyhdistys lopetti toimintansa alueellamme, mikä oli erittäin valitettavaa kaikkien kannalta. Lapin aluevastaavana toimi Arto Valo. Hän osallistui TVY:n edustajana Lapin ELY-keskuksen kunnan ja muiden eri yhteisöjen järjestämiin tilaisuuksiin ja kokouksiin.

Muut alueet

Keski-Suomessa pidettiin yksi aluekokous ja Hämeessä yksi sähköpostikokous.

Pohjois-Savossa, Pirkanmaalla ja Pohjanmaalla ei pidetty aluekokouksia.

 

Jäsenpalvelut

Elintilaa yhdistystoiminnalle

TVY:llä oli vuoden vaihteessa 2015 ja 2016 97 jäsenyhdistystä. Pitkäaikainen lasku jäsenyhdistysten määrässä on pysähtynyt. Mutta samalla kun pitkäaikaistyöttömyys kasvaa, pitäisi myös saada laajennettua työttömien yhdistysten toimintaa, jotta kaikilla alueilla on työttömille palveluja.

TVY aloitti uudelleen myöhään syksyllä EU:n ruokajaon vähävaraisille. Lisäksi vuodelle 2016 TVY anoi kolmeksi vuodeksi ESR-rahoitusta Terveydeksi-hankkeeseen. Hankkeen tarkoituksena on tukea yhdistysten ruokajakelussa tapahtuvia liitännäistoimenpiteitä tarjoamalla ennalta ehkäisevää terveysneuvontaa ja tukea asiakkaiden ohjautumista kunnalliseen terveydenhoitoon. Tässä yhteydessä järjestetään myös soveltuville asiakkaille työkykykartoitus.

RAY:n yleisavustukseen haettiin lisää rahaa. RAY:n paikka-auki ohjelmaan haettiin RAY:n rahoitusta. RAY:lta olemme anoneet toimintatonnia jäsenyhdistysten perustoimintaan. Haimme RAY:lta rahoitusta myös yhteisövalmennushankkeeseen. Viimeksi mainittuun hankkeeseen emme saaneet rahoitusta, sillä hankkeen valtakunnallisen toteuttamisen näkökulmaa tulee vielä hioa.

LIIKU-hanke on ollut erinomainen toimintamalli työttömien yhdistysten jäsenten liikkumisen tukemiseksi. TVY haki LIIKU-hankkeen jatkolle rahoitusta vuodelle 2015, muttei saanut rahoitusta. Rahoitusta haettiin vuodelle 2016.

TVY on tukenut useana vuonna jäsenyhdistysten toiminnan johtajien vertaistukilomatoimintaa. Tänä vuonna järjestettiin Tatsi ry:n kanssa yhteistyössä pitkäaikaistyöttömille suunnatun tuetun Elämysten saari -loman ajalla 3.–8.8. Lomalla oli runsas osaanottajajoukko.

TVY tuki jäsenyhdistyksiä RAY:n rahoittamalla toimintatonnilla. Toimintatonnia saivat vuonna 2015 seuraavat yhdistykset: Ilmajoen Työttömät ry, Imatran Työnhakijat ry, Ivalon Seudun Työttömät ry, Kaavin Työnhakijat ry, Kankaanpään Toimitupa ry, Kärkölän Työttömät ry, Kokkolan Työttömät ry, Kouvolan Työnhakijat ry, Kuhmoisten Työvoimareservi ry ja Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry.

TVY järjesti kesäpäivät yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa Tallukassa, Asikkalassa 19.–21.8. Kesäpäivien osaanottajuus oli poikkeuksellisen lukuisa. Paikalla olijat kisasivat perinteisissä Olympialaisissa ja viimeisenä iltana heitettiin tikkakisa. Kesäpäivien vieraaksi oli suunniteltu Tarja Filatovia, mutta valitettavasti hän ei päässyt paikalle. Onneksi häntä saatiin paikkaamana kansanedustaja Satu Taavitsainen. Kesäpäivillä opeteltiin ilmaisutaitoa, geokätköilyä sekä ihan vaan luonnossa olemista. Katso ohjelma liitteestä 4.

EU-ruoka-avun jako käynnistyi syksyllä tauon jälkeen. Tauon syynä on ollut rakennerahastokauden vaihdokset ja niihin liittyvät hallinnolliset haasteet eri valtionhallinnon virastoissa. EU-ruokaa jaettiin vuonna 2015 yhteensä 217 500 kg, joista kasattuja elintarvikekasseja sai noin 14 000 henkilöä. Jaossa oli mukana 57 TVY:n jäsenyhdistystä.

Tupakastavieroitus ja elämänhallinta -hanke

TVY:n jäsenyhdistykset kokosivat työttömien vertaistukiryhmiä tupakoinnin lopettamiseksi. Filha ry (Finnish Lung Health Association) kolutti vetäjät. Koulutuksia toteutettiin Salossa, Vantaalla, Joensuussa, Helsingissä, Lahdessa, Suonenjoella, Jyväskylässä ja Turussa. Kouluttajia koulutettiin yhteeensä 28 ja ryhmiin saatiin noin 40 henkilöä. Hankkeesta valmistettiin opas, jonka avulla yhdistykset voivat perustaa tupakastavieroitusryhmiä. Opas luovutetaan TVY:lle vuoden 2016 alussa. Hankkeen vetovastuu oli Filha ry:llä. Hankkeen jatko vuonna 2016 on vielä auki.

TVY:n hallinnon ja viestinnän kehittäminen

TVY:n kesäkuun 2014 kehittämispäivillä tunnistettiin tarve kehittää TVY:n viestintää. TVY on resursoinut verkkosivujen uudistamista, mutta valitettavasti lisäpanostus ei riittänyt siihen, että sivut olisi saatu hartiavoimin kerralla kokonaan uudistettua. TVY käynnisti yhteistyön Helsingin Liikemiesten Kauppaopiston kanssa verkkosivujen kehittämiseksi. Opiskelijat tekevät kotisivupohjia, joista toivottavasti saadaan valittua hyvä uusi pohja verkkosivuille.

Vuoden 2015 aikana haettiin yleisavustusta osa-aikaisen lakimiehen, sekä puheenjohtajan ja hallituksen palkkioihin. Kaikkeen ei RAY:n AY-avustus riittänyt. Lisäksi rahoitusta haettiin TVY-media hankkeelle, josta on riittänyt viestintäkoordinaattorin palkkaukseen rahaa. Talossa on myös talous- ja järjestösihteeri sekä rahoituksen suodessa toimistotyöntekijöitä.

TVY perusti edunvalvontavalvontatyöryhmän, johon ilmoittautuivat Arja Kuparinen, Sari Siimes, Jukka Haapakoski, Juha Keränen, Sirpa Martins, Eija Tuohimaa ja Lea Vallius. Puheenjohtajana toimi Sirpa Martins. Työryhmän kokoontui kerran pohtimaan TVY:n hallitusohjelmatavoitteita.

TVY:n strategia- ja tiedotustyöryhmä kokoontui kolme kertaa. Ryhmään kuuluivat Jonna Lindroos, Jukka Haapakoski, Juha Keränen, Seppo Salmela Pentti Kallio, Eija Tuohimaa ja Sami Hongisto. Ryhmän puheenjohtajana toimi Jonna Lindroos. Työryhmä uudisti TVY:n henkilöstöstrategiaa sekä uudisti TVY:n säännöt.

TVY on jäsenenä SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry:ssä, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:ssä, Elinkeinoelämän Keskusliitossa sekä EAPN-Finissä – Euroopan köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisessa verkostossa.

TVY:n sisäinen viestintä jäsenyhdistyksiin hoidettiin pääasiallisesti sähköpostitse sekä suoraan puhelimitse. Jäsenkenttää tiedotettiin jäsenyhdistyksien kautta, mutta myös suoraan sosiaalisen median kautta.

TVY sosiaalisessa mediassa

Vuonna 2015 TVY:llä oli käytössään sosiaalisen median kanavoista pääasiassa Facebook ja Twitter. Vuonna 2015 TVY:n Facebook profiililla oli 417 ”kaveria”. TVY:llä on Twitterissä 249 seuraajaa. Twitteriä ei käytetty yhtä aktiivisesti kuin Facebookia, mutta Twitterin ollessa käytössä, seuraajat osallistuivat aktiivisesti TVY:n aloittamiin Twiitteihin.

Sosiaalisen median Miltä työttömyys tuntuu -kampanjassa pyrittiin haastamaan työttömyyteen liittyvä ennakkoluuloja. Viestintäkampanjassa tuotiin esiin työttömien omia kokemuksia kuvakorttien ja lainauksien avulla. Kampanja sai runsaasti huomiota ja kannatusta työttömien kentässä ja se katsottiin erittäin tärkeäksi puheenaiheeksi.

TVY mediassa

TVY esiintyi vuoden 2015 ahkerasti mediassa. TVY:n puheenjohtaja Jukka Haapakoski antoi lukuisia haastatteluja niin televisioon, radioon kuin verkko- ja painettuun lehdistöön. TVY:n mediaesiintymisissä korostui huoli välityömarkkinoiden aseman heikentymisestä työttömiä työllistävänä väylänä hallituksen leikkaustoimenpiteiden takia. Lisäksi TVY esiintyi mediassa toimintasuunnitelman mukaisesti pitkäaikaistyöttömien aseman esiintuojana ja edunvalvojana.

TVY:n jäsenlehteä TVYtteriä julkaistiin vuoden aikana 4 numeroa. Paperilehden lisäksi kaikkia TVY:n jäsenlehtiä voi lukea sähköisesti TVY:n verkkosivuilta vuoden 1983 ensimmäisestä numerosta lähtien, jolloin lehti kantoi vielä Karenssisanomat-nimeä. Lehteä taittaa talous- ja järjestösihteeri Juha Keränen.

Vuoden ensimmäisen TVYtterin teemana oli maahanmuuton moninaiset kasvot. Sosten pääekonomisti Jussi Ahokas kyseli työntarjonnan lisäämisen vaikutuksista työllisyysongelmaan, Jyrki J.J. Kasvi maalaili tietoyhteiskunnan vaikutuksita työelämään, EAPN-Fin avasi viiden vuoden hallitusohjelmaansa köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämisessä. Varsinaisessa teema­osuudessa haastateltiin TVY:n uutta jäsenyhdistystä Suomen Afrikkalaisia Työttömiä sekä mm. dokumenttiohjaaja Benjamin Orozaa ja radiopersoona Abdirahim Husseinia. Lehdessä oli artikkelit Nasima Razmayarilta ja René Hurstilta sekä kooste perustulokokeiluseminaarista.

Seuraavassa lehdessä paneuduttiin pohjoiskalotin työnsaantimahdollisuuksiin, Työllisyyden Edistämisen Päiviin, Miltä työttömyys tuntuu -kampanjan satoon sekä TE-toimiston virkailija avasi arkeaan. Lehdessä avattiin laajasti palkkatukilainsäädäntöä ja sen uudistusta. Kolmannessa numerossa esiteltiin Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä, uudelleen avattu EU:n vähävaraisten ruoka-apuohjelma, Kesäpäivät 2015 sekä Satu Taavitsaisen työttömien terveystarkastukset. TVYtterissä aloitti uusi, jokaisessa lehdessä julkaistava Työterveyslaitoksen kolumni.

Vuoden viimeisessä numerossa keskityttiin vahvasti työllisyyteen ja taloustieteeseen. Lehden sisältöä jaettiin selkeämpiin yläotsikkoihin. Lehdessä avattiin ESR-hanketta sekä TVY:n tulevalle vuodelle haettuja hankkeita. Lehti esitteli laajasti Asunnottomien yötä Porissa.

Lisäksi jokaisessa numerossa esiteltiin TVY:n jäsenyhdistysten toimintaa ja hankkeita.

 

Vuosikokous 2015

Aika: 18.3.2015
Paikka: Turun Seudun TST ry, Turku
LEija Tuohimaa puheenjohtaja
Joe Majanen puheenjohtaja
Eva-Maria Fagerström sihteeri
Nina Kurki sihteeri
Ulrica Baumert sihteeri
19 yhdistyksestä 43 virallista edustajaa

Vuosikokouksessa uudistettiin TVY:n säännöt vastaamaan tulevaa toiminnanjohtajan ja puheenjohtajan toimien erottamista.

Työllisyyden edistämisen päivät eli Pilkkihaalaripäivät

Aika: 11.4.2015
Paikka: Kansalaistori, Helsinki

Mukana olivat Helsingin Työttömät – HeTy ry:n, Korson Työttämät ry:n ja Vantaan Työttömät ry:n sekä EAPN-Finin teltat. Varsinainen paneeli pidettiin rekan perävaunuun avatulta lavalta. Tapahtuman housebandinä toimi Fetus Maximus.

Päivien muut paikkakunnat: Jyväskylä, Lappeenranta, Turku, Kotka, Ivalo, Pohjois-Karjala sekä Salla. Osalla alueista järjestettiin toimintaa useina päivinä.

Edunvalvontaviikot

4.6. Kristilliset, SDP, Vihreät, Keskusta, Vasemmisto, Perussuomalaiset, Kokoomus
15.9. KD, Perussuomalaiset, Vihreät
16.9. Kokoomus
17.9. STM, Vasen
18.9. Sos.dem.

TVY:n Kesäpäivät

Paikalla oli 21 jäsenyhdistyksestä 44 henkilöä sekä 4 TVY-läistä toimistolta.
Aika: 19.–21.8. Hotelli Tallukka, Asikkala

Ohjelma
Keskiviikko 19.8.2015
Omakustanteinen lounas (9,80€/klo 15 saakka), keittiö auki (klo 21 saakka), Koti Pizza
klo 18 Avajaiset: Kalevi Gran ja Jukka Haapakoski
klo 19 Sauna ja makkaranpaistoa, kahvi, salaatti
klo 21 Illanviettoa, karaoke
Torstai 20.8.2015
klo 6.30 Aamiainen
klo 10 Olympialaiset
klo 12 Lounas
klo 13 Kansanedustaja Satu Taavitsainen: Työttömien terveydenhoidon järjestäminen
klo 14 Olympialaisten palkintojako
klo 14.15 Kahvit
klo 14.30 Workshopit
Ulkoilua, patikointia ja pelejä
klo 19 Illallinen
klo 21 Illanviettoa
Perjantai 21.8.2015
klo 6.30 Aamiainen
klo 10.30 TVY:n tulevat tapahtumat
klo 12 Lounas (omakustanteinen/9,80€)

TVY:n laivakoulutus

Paikalla oli 31 TVY:n jäsenyhdistyksistä sekä Ehtyistä, Pirkanmaan ELY-keskuksesta, Sostesta ja THL:stä 76 henkilöä sekä 4 TVY-läistä toimistolta.
Aika: 18.11. Tapan Saldo-salissa, Sörnäisissä
19.–20.11. Hotelli Tallink Silja, Tallinnassa

Ohjelma:
KESKIVIIKKO 18.11.
Paikka: Talpan Auditorio Saldo, Sörnäisten rantatie 27 A, Helsinki
10:45 Tervetuliaiskahvit
11:15 Jukka Haapakoski, TVY:n puheenjohtaja, Päivien avaus
11:20 TST ry esittää: Välityömarkkinat-dokumnetti (videoesitys)
11:45 Oikeus- ja työministeri Jari Lindström, Työllisyyspolitiikan iso kuva (Jari Lindströmin osuus peruuntui!)
12:45 Hallitusneuvos Päivi Kerminen, Ajankohtaista työvoimapalveluista
13:30 Lounas
14:30 Tommi Eskonen, kuntaliitto, Työllisyyden edistäminen kunnissa
15:00 Suomen yksinelävät, Kuinka moni työtön vastaa yksin taloudestaan?
15:15 Filha, Työttömien tupakoinnistavieroitusprojekti
15:30 Kahvit
16:00 Projektipäällikkö Minna Kotilainen, Miksi uraohjaus toimii?
16:30 Sokra- ja Solmu-hankkeet esittäytyvät, Tehot irti ESR-hankkeista
17:15 Bussikuljetus laivalle
19:30 Tallink-Silja lähtee Helsingistä (Länsisatama)
21:30 Tallink-Silja saapuu Tallinnaan (D-terminaali)

TORSTAI 19.11.2015
Paikka: Tallink Spa Hotelli, Tallinna, Eesti
10:00 Työttömien yhdistysten toiminnan kehittäminen 2015–2019
11:30 Tauko
11:45 Työttömien yhdistysten toiminnan kehittäminen 2015–2019
13:00 Ohjelma päättyy

PERJANTAI 20.11.2015
10:30 Tallink-Silja lähtee Tallinnasta (D-terminaali)
12:30 Tallink-Silja saapuu Helsinkiin (Länsisatama)

Työttömien tuetut lomat vuonna 2015

Työttömien tuettuja lomia järjestettiin Sipoon viehättävässä elämysten saaressa Kesäkoti Kallioniemessä. Lomien toiminnanan suunnittelussa ja markkinoinnissa oli mukana Tatsi ry. Hyvinvointilomien järjestämä lomaviikko tapahtui 3.–8.8. ja saarella oli parikymmentä osaanottajaa. TVY:n työttömien lisäksi saarelle oltiin ilmoittauduttu myös muita kanavia myöden.

Henkilöstö

TVY:ssä oli palkattuna yksi puheenjohtaja sekä yksi talous- ja järjestösihteeri. Lisäksi vuoden aikana on ollut neljä palkkatukeen, joista kolme Helsinki- ja yksi Espoo-lisään oikeutettua työntekijää sekä neljä työharjoittelijaa.

Jäsenyhdistykset (yht. 97 yhdistystä)

TVY:hyn liittyi 3 ja poistui 9 yhdistystä.

Etelä-Pohjanmaa (6 yhdistystä, joissa 578 jäsentä)
Alavuden Seudun Työttömät ry
Ilmajoen Työttömät ry
Jalasjärven Työnhakijat ry
Kauhavan Työnhakijat ry
Kurikan Työnhakijat ry
Lapuan Työnhakijat ry

Etelä-Savo (6 yhdistystä, joissa 379 jäsentä)
Juvan Työllistettävät ry
Kangasniemen Työttömät ry
Mikkelin Työttömät ry
Mäntyharjun Työttömät ry
Rantasalmen Työttömät ry
Työpajayhdistys Teko ry, Savonlinna

Häme (6 yhdistystä, 92 jäsentä)
Hollolan Työttömät ry
Kärkölän Työttömät ry
Lahden Työpaja 92 ry
Nastolan Työttömät ry
Orimattilan Työnhakijat ry
Työapu Lahty ry (ent. Lahden Seudun Työttömät ry)

Kaakkois-Suomi (8 yhdistystä, joissa 357 jäsentä)
Etelä-Kymen Työttömät – EKYT ry, Hamina
Imatran Työnhakijat ry
Kohti Työtä ry, Kotka
Kouvolan Seudun Työttömät ry
Kouvolan Työnhakijat ry
Kymijoen Tukipuu ry, Kouvola
Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry
Parikkalan Työnhakijat ry

Kainuu (5 yhdistystä, 393 jäsentä)
Kajaanin Työvoimayhdistys ry
Kuhmon Työttömien Yhdistys ry
Paltamon Työvoimayhdistys ry
Puolangan Työvoimayhdistys ry
Ylä-Kainuun Työttömien Yhdistys ry, Suomussalmi

Keski-Suomi (7 yhdistystä, 498 jäsentä)
Jyväskylän Katulähetys ry
Jyväskylän Uusiotuote ry
Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry
Kuhmoisten Työvoimareservi ry
Pihtiputaan Työttömät ry
Saarijärven Työttömät ry
Suolahden Työttömät ry

Lappi (4 yhdistystä, 142 jäsentä)
Ivalon Seudun Työttömien Yhdistys ry
Kemijärven Työnhakijat ry
Kolarin Työttömät ry
Sallan Menokkaat ry

Pirkanmaa (11 yhdistystä, joissa 194 jäsentä)
Kangasalan Työttömät ry
Kihniön Työttömät ry
Kyrön Eloisat ry
Lempäälän–Vesilahden Työttömät ry
Nokian Työttömät ry
Tampereen Seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry
Toijalan Seudun Työttömät ry
Ura Ovi ry, Valkeakoski
Virtain Työttömät ry
Wiialan Sentteri ry
Ylöjärven Voimavara ry

Pohjanmaa (2 yhdistystä, joissa 25 jäsentä)
Eläinhoitola Kotipesä ry, Kokkola
Kokkolan Työttömät ry

Pohjois-Karjala (6 yhdistystä, joissa 305 jäsentä)
Aktiiviset Työtähakevat ry, Joensuu
Juuan Työttömät ry
Kontiolahden Työttömät ry
Nurmeksen Aktiivit Työnhakijat ry
Rajaseudun Työttömät ry, Värtsilä
Tohmajärven Nurkka ry

Pohjois-Pohjanmaa (5 yhdistystä, joissa 300 jäsentä)
Haapaveden Uhanalaiset Työttömät ry
Haukiputaan Työnhakijat ry
Työpetari ry, Pudasjärvi
Ylivieskan Työttömien Yhdistys ry
YTYÄ – Yhteistyötä Työttömät ry, Oulu

Pohjois-Savo (7 yhdistystä, joissa 365 jäsentä)
Iisalmen Työttömät ry
Kaavin Työnhakijat ry
Kiuruveden Työttömät ry
Kuopion Työttömät ry
Lapinlahden Työttömien Tuki ry
Rautavaaran Työraitti ry
Suonenjoen Tehdäänitse ry

Satakunta (4 yhdistystä, joissa 164 jäsentä)
Harjavallan Seudun Työnhakijat ry
Kankaanpään Toimitupa ry
Merikarvian Seudun Työnhakijat ry
Porin Seudun Työttömät ry

Uusimaa (13 yhdistystä, joissa 838 jäsentä)
Hakunila–Länsimäki Työttömät ry
Helsingin Työttömät – HeTy ry
Karkkilan Aktiiviset Työnhakijat ry
Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta Ko-Ty ry
Korson Työttömät ry
Lohjan Seudun Työttömät ry
Meri-Vuosaaren Työttömät ry
Porvoon Seudun Työnhakijat ry
Sipoon Työttömät ry
Suomen Afrikkalaiset Työttömät ry, Helsinki
Toimintakeskus Sampola ry, Helsinki
Työttömien Liikunta: Liikauttajat ry, Helsinki
Vantaan Työttömät ry

Varsinais-Suomi (7 yhdistystä, joissa 1 648 jäsentä)
Kaarinan Työttömät ry
Loimaan Seudun Työttömät ry
Moniosaajat ry, Uusikaupunki
Mynämäen Seudun Työttömät Työnhakijat ry
Salon Alueen Työttömät ry
Turun Seudun TST ry
Varissuon Työttömät VT ry

Muu edunvalvonta

8.1. Työllisyyden edistämisen valtakunnallisten päivien suunnittelukokous, HeTy, Jukka Haapakoski, Juha Keränen, Anna-Maria Kantola
14.1. ESR Rakennerahastot: Kestävää kasvua ja työtä, Jukka Haapakoski
15.1. Köyhyysryhmä, Jukka Haapakoski
19.1. Oulun Ytyä ry, Jukka Haapakoski
20.1. Perustulokokeilu – illallinen, Jukka Haapakoski
21.1. Suonenjoen tehdään itse ry, Jukka Haapakoski
22.1. Strategiatyöryhmän kokous
23.1. Ansioturvareformipaneeli, Jukka Haapakoski, Sitra
27.1. Osallistavaa sosiaaliturvaa kehittävä työryhmä, Jukka Haapakoski
29.–30.1. Pohjois-Karjala, Jukka Haapakoski, Lea Vallius
30.1. EAPN-FIN, Juha Keränen
5.2. RAY, hankeyhteistyön kehittäminen, Jukka Haapakoski, Juha Keränen
6.2. Heinola, Jukka Haapakoski, uuden työttömien yhdistyksen perustaminen
10.2. Osallistavaa sosiaaliturvaa kehittävä työryhmä, Jukka Haapakoski
12.2. RAY-STM, koulutus
23.2. Työttömien vaalikone, SAK
24.2. TST ry, Työ-Länsi kevätkokous
26.2. Köyhyysryhmä, Jukka Haapakoski, Kirkkohallitus
26.2. Osallistavaa sosiaaliturvaa kehittävä työryhmä, Jukka Haapakoski
3.3. Edunvalvontatyöryhmä, TVY
4.3. Strategiatyöryhmä, TVY
10.3. Köyhyysryhmän työn julkistaminen, Jukka Haapakoski
10.3. MTV 3, aamu-uutiset, Jukka Haapakoski
13.3. Osallistavaa sosiaaliturvaa kehittävä työryhmä, Jukka Haapakoski
20.3. RAY-tarkastus, TVY
24.–25.3. Syvempi ja reilumpi rahatalous –seminaari, Jukka Haapakoski
26.3. ”Selviytyykö pienituloinen luottoyhteiskunnassa?”, Takuu-Säätiö, Jukka Haapakoski
27.3. Pirjo Väänänen, SAK, Jukka Haapakoski
1.4. Tukipuu ry, Jukka Haapakoski
8.4. Hallitusneuvos Päivi Kerminen, valtiosihteeri Tuire-Santamäki Vuori, Pirjo Väänänen, SAK
8.4. Ilkka Sipiläinen, Kirkkohallitus, TVY
9.4. Esa Ylikoski, Humak-hanke
17.4. Kauhavan Työnhakijat ry, 20 v., Jukka Haapakoski, Sirpa Nieminen
21.4. Omnian oppisopimuskoulutus, Juha Keränen
22.4. STRY, Keski-Suomen aluekokous, Jukka Haapakoski
23.4. EAPN-Fin kokous, Juha Keränen
29.4. Jouni Kylmälä, Minna Honkanen, Hyvinvointi-hankkeen suunnittelu
4.5. Kuntaliitto, Erja Lindberg, Jukka Haapakoski
5.5.–6.5. Vates-Päivät, Helsinki, Jukka Haapakoski
19.5. Kymijoen Tukipuu, Jukka Haapakoski
20.5. Järjestöjohtajien valmennus. Oppisopimustutkinto. Omnia, Espoo. Juha Keränen
26.5. Kuntaliitto, Rakennerahasto, Jukka Haapakoski
27.5. Missä mennään Kaiku-kortti? Ateneum, Juha Keränen
28.5. Järjestöjohtajien edustajat, TEM, Jukka Haapakoski
28.5. EAPN-Fin, Juha Keränen
29.5. Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän verkkokokous, Vates, Jukka Haapakoski
1.6. Ehyt-tapaaminen, Jiri Sironen, Jukka Haapakoski
2.6. Järjestöjohtajien valmennus. Oppisopimustutkinto. Omnia, Espoo. Juha Keränen
2.6. Arvo-liitto, toiminnanjohtajat, Jukka Haapakoski
4.–5.6. Rakennerahastot, Lahti, Anna-Maria Kantola
8.6. Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän verkkokokous, Vates, Jukka Haapakoski
17.6. RAY, Jukka Haapakoski
24.6. Suomen Afrikkalaiset Tyttömät, Ahmed Hersi -tapaaminen, Jukka Haapakoski, Juha Keränen, Minna Honkanen
3.7. Maakulta ry, Ahmed Hersi, Jukka Haapakoksi
7.7. Kaavin työnhakijat, Jukka Haapakoski
10.7. Työllisyyssilta, Erja Lindberg, Jukka Haapakoski
4.8. SAK, Jukka Haapakoski
5.8. Uraovi ry, Valkeakoski, Minna Kotilainen, Jukka Haapakoski
6.8. Elokolo, Turku, Jiri Sironen, Jukka Haapakoski
12.8. Kuntaliitto, Erja Lindberg, Jukka Haapakoski
13.8. Vates-säätiö, Jukka Haapakoski
14.8. HeTy, Anna-Maria Kantola, Jukka Haapakoski
22.8. Hyvinvointia, ei leikkauksia! -mielenosoitus, Helsinki, Juha Keränen, Turun TST, Keski-Suomi
24.8. EAPN-Fin, Juha Keränen
25.8. Johdon syysfoorumi, Soste, Jukka Haapakoski
26.8. RAY:n palaute- ja keskustelutilaisuus, TVY:n jäsenyhdistykset
27.8. Tallukan myyjä, Juha Keränen, Lea Vallius
28.8. Ehyt-opintokerho, Jukka Haapakoski
28.8. Suomen Liikemiesten Kauppaopiston edustajat, HeTy, Juha Keränen, Anna-Maria Kantola, Maija Makkonen
3.9. Ajankohtainen Kakkonen, Jukka Haapakoski
4.9. Soste, Jukka Haapakoski
4.9. Kajaani, Jukka Haapakoski
7.9. Kuntaliitto, Jukka Haapakoski
8.9. Hallituksen tasa-arvo-ohjelman työpaja, Finlandia-talo, Juha Keränen
8.–9.9. TST-risteily, Jukka Haapakoski
10.9. Suomen Afrikkalaiset Työttömät, Ahmed Hersi ja Jaana Löppönen, TVY:n tsto, Jukka Haapakoski, Juha Keränen
11.9. Ehyt, Jiri Sironen, Jukka Haapakoski
12.9. Erilaiset oppijat, Jukka Haapakoski
15.9. ESR: Rakennerahasto, Jukka Haapakoski
21.9. Kättä päälle, Juha Keränen
21.9. Sokra, Jukka Haapakoski
22.9. Antti Rinne, Pikkuparlamentti, Jukka Haapakoski
22.9. Vates-säätiö, Jukka Haapakoski
23.–24.9. Kajaani, Jukka Haapakoski
24.9. Suomen Liikemiesten Kauppaopiston tilat, Juha Keränen, Sari Siimes
25.9. ESR-infotilaisuus, Juha Keränen, Jiri Sironen
28.9. SAK, Pirjo Väänänen, Jukka Haapakoski
29.9. Tutkimustoimisto, Jukka Haapakoski
30.9. Työtön taitaja, Kokkola, Jukka Haapakoski
1.10. Järjestöjohtajien valmennus. Oppisopimustutkinto. Omnia, Espoo. Juha Keränen
3.–4.10. SAK-päivät, Jyvässeudun Työttömät, Juha Keränen
6.10. Ilkka Sipiläinen, Jukka Haapakoski, Juha Keränen
7.–8.10. Soste-talk! TVY:n tvk
12.10. Suomen Afrikkalaiset Työttömät, Ahmed Hersi, Jukka Haapakoski, Juha Keränen
12.10. Budjetti-lausunto, TPY, Jukka Haapakoski
13.10. Maahanmuuttoseminaari, Hotelli Presidentti, Jukka Haapakoski
14.10. Ylen ruotsinkielinen puhelinhaastattelu, Jukka Haapakoski
17.10. Asunnottomien yö, Pori, Jiri Sironen, Jukka Haapakoski
19.10. Kättä päälle, Anna-Maria Kantola
20.10. VATT, Kristian Sundman
21.10. ESR-suunnittelua, Jiri Sironen, TVY:n tston väki
21.10. Aluekokous, Keski-Suomi, Suolahti, Juha Keränen skypellä
21.10. TEM, Jukka Haapakoski
23.10. Tarja Filatov, Jukka Haapakoski
26.10. Ehty, Jiri Sironen, Jukka Haapakoski
27.10. Vasu-keskustelu, Jukka Haapakoski
27.10. Ylen suoralinja, Timo Keränen, TVY:n tsto, Jukka Haapakosken haastattelu
28.10. SAK, TVY, Tatsi -yhteistyökokous, Jukka Haapakoski
29.10. Järjestöjohtajien valmennus. Oppisopimustutkinto. Omnia, Espoo. Juha Keränen
29.10. Aluekokous, Uusimaa, Porvoo, Jukka Haapakoski
2.11. EAPN-Fin, Juha Keränen
2.11. Kättä päälle, Anna-Maria Kantola
3.11. RAY, toiminnanjohtajat, Jukka Haapakoski
3.11. Sokra, Timo Krohn
4.11. ESR, TEM
4.11. Mamut vievät meiltä työpaikat, Yle 1, Pasila, Jukka Haapakoski
6.11. Hyvinvointitalous, Jukka Haapakoski
9.11. TEM, Partipalaveri, Jukka Haapakoski
10.11. Osallisuus luo hyvinvointia, Jukka Haapakoski
11.11. STM, Kärkihanke, Jukka Haapakoski
12.11. Työllistämisyksiköiden johdon päivät, Vates, Jukka Haapakoski
16.11. Kättä päälle, Anna-Maria Kantola
17.11. AY-kassojen johtajat, TVY:n tsto, Jukka Haapakoski, Juha Keränen
18.11. Ajankohtaista talousrikollisuudessa, Kamppi, Kristian Sundman
20.11. Tarja Filatov, Jukka Haapakoski
25.11. Työtarjous, MTV, Jukka Haapakoski
25.11. Ääni työttömälle, SAK, Jukka Haapakoski, Juha Keränen
25.11. EAPN-Fin, yleiskokous, Juha Keränen
25.11. SAK, Suomi-areena, Jukka Haapakoski
26.11. Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän verkkokokous, Vates, Jukka Haapakoski
26.11. Totuus suomalaisesta työstä, Finlandia-talo, Jukka Haapakoski
26.11. Miniseminaari, Vates, Juha Keränen
27.11. Kuntouttaminen, Jukka Haapakoski
30.11. Järjestöjohtajien valmennus. Oppisopimustutkinto. Omnia, Espoo. Juha Keränen
2.12. Osa-aikatyökykyiset töissä, Jukka Haapakoski
3.12. Aluekokous, Kaakkois-Suomi, Kouvola, Juha Keränen
4.12. Tem, Kuuleminen, Jukka Haapakoski
7.12. Soste, Jäsentreffit, Jukka Haapakoski
8.12. Kansallisteatteri, Jukka Haapakoski
9.12. Diak, sosionimiopiskelijat, Juha Keränen
11.12. EU:n ruoka-aputapaaminen, TEM, Juha Keränen
11.12. Ääni työttömälle, SAK, Tatsi, TVY, Jukka Haapakoski, Juha Keränen
14.12. TE-toimistojen johtajat, Jukka Haapakoski
16.12. Haastattelu Elintae-lehti, Jukka Haapakoski
17.12. Haastattelu, Jukka Haapakoski
18.12. Suomen Liikemiesten Kauppaopiston tilat, Juha Keränen
18.12. Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän verkkokokous, Vates, Jukka Haapakoski
21.12. Paneeli. Ashan kahvila, Jukka Haapakoski

Hallitus

TVY:n hallituksessa oli edustus seuraavilta alueilta: Etelä-Pohjanmaa (Kurikan Työnhakijat ry), Etelä-Savo (Kangasniemen Työttömät ry), Häme (Työapu Lahty ry), Kaakkois-Suomi (Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry), Kainuu (Kajaanin Työvoimayhdistys ry), Keski-Suomi (Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry ja Kuhmoisten Työvoimareservi ry), Lappi (Ivalon Seudun Työttömät ry), Keski-Pohjanmaa (Kokkolan Työttömät ry), Pohjois-Karjala (Kontiolahden Työttömät ry), Pohjois-Savo (Kuopion Työttömät ry), Uusimaa (Helsingin Työttömät – HeTy ry) ja Varsinais-Suomi (Varissuon Työttömät ry).

TVY:n hallituksen yleisvarajäseniä oli seuraavista yhdistyksistä: Työttömien Liikunta Liikauttajat ry, Turun Seudun TST ry, Mikkelin Työttömät ry, Iisalmen Työttömät ry ja Kouvolan Työnhakijat ry.

nuoli