Toimintakertomus 2018

Puheenjohtajat: Satu Taavitsainen ja Irma Hirsjärvi. Toiminnanjohtaja: Jukka Haapakoski.

1         Toiminta

Työttömien Keskusjärjestö ry on työttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien edunvalvontajärjestö.

Keskusjärjestö toimii työttömyyden asiantuntijana ja työttömien työnhakijoiden edunvalvojana, osallistuu heitä koskevaan päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun sekä järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia, seminaareja sekä koulutusta. Työttömien Keskusjärjestössä oli vuoden 2018 lopussa yhteensä 83 jäsenyhdistystä, joissa oli yhteensä noin 4825 jäsentä.

Työttömien Keskusjärjestössä työskenteli säännöllisesti toimintavuoden aikana viisi työntekijää ja Keskusjärjestön ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteisessä Terveydeksi-hankkeessa neljä työntekijää. Lisäksi töissä oli 3 työntekijää palkkioperusteisesti tai lyhyellä määräaikaisuudella.

 

1.1      Hallinto

Vuonna 2018 sääntömääräisessä vuosikokouksessa valittiin järjestölle uusi hallitus ja puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi. Vuosikokous pidettiin 11.4.2018 Helsingissä. Kokouksessa toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski esitti kiitokset kauden 2016–2018 puheenjohtajalle Satu Taavitsaiselle ja varapuheenjohtaja Lea Valliukselle paneutumisesta Työttömien Keskusjärjestölle tärkeisiin teemoihin mm. sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä työllisyyspalveluiden saatavuuteen, työttömien ylivelkaantumiseen ja ulosoton ongelmiin. Vuosikokouksessa ajankohtaisten työllisyysasioiden tilannekatsauksen piti kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen.

Keskusjärjestön uudeksi puheenjohtajaksi valittiin kulttuurintutkija, filosofian tohtori Irma Hirsjärvi Jyväskylästä.

Hallitus piti vuonna 2018 yhteensä 10 kokousta. Osa kokouksista pidettiin sähköpostikokouksina. Pöytäkirjoihin merkittiin 165 pykälää. Hallituksessa oli edustus seuraavissa maakunnissa: Etelä-Savo (Mikkelin Työttömät ry ja varalla Rantasalmen Työttömät ry), Päijät-Häme (Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry ja Työapu Lahty ry), Kaakkois-Suomi (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso: Kohti Työtä ry,  Imatran Työnhakijat ry ja varalla Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry). Kainuu (Kajaanin Työvoimayhdistys ry), Keski-Pohjanmaa (Kokkolan Työttömät ry ja varalla Helsingin Työkanava HeTy ry), Keski-Suomi (Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry, Suolahden Työttömät ry ja varalla Saarijärven Työttömät ry), Lappi (Ivalon Seudun Työttömät ry ja varalla Sallan Menokkaat ry), Pohjois-Karjala (Näre ry ja Juuan Työttömät ry), Pohjois-Pohjanmaa (Ylivieskan Työttömien yhdistys ry), Pohjois-Savo (Suonenjoen TehdäänItse ry ja varalla Iisalmen Työvoimayhdistys ry), Satakunta (Porin Seudun Työttömät ry), Uusimaa (2 edustajaa, molemmat Helsingin Työkanava – HeTy ry) sekä Varsinais-Suomi (2 edustajaa: Varissuon Työ ja Toiminta VT ry ja Turun Seudun TST ry). Hallituksessa ei ollut edustusta seuraavissa maakunnissa: Ahvenanmaa, Etelä-Pohjanmaa, Kanta-Häme ja Pirkanmaa.

Työttömien Keskusjärjestön tilin- ja toiminnantarkastajana toimi Jyrki Koivunen, HTM ja hänen varallaan Markku Heikkilä, HTM. Toiminnantarkastajana toimi Maija Makkonen ja hänen varallaan Rauno Haapanen. Tositetarkastajina toimivat Arto Valo ja Jonna Lindroos.

Keskusjärjestössä työskenteli toimintavuonna 10 henkilöä.

 

1.2      Edunvalvonta ja viestintä

Työttömien edunvalvonta on järjestön päätehtävä. Se rakentuu jäsenyhdistysten viestien välittämisestä päättäjille, vaikuttamalla valtionhallinnon työryhmissä ja yhteistyöverkostoissa, eduskunnan valiokunnissa, sekä mediassa siten, että työttömien ja työttömien yhdistysten ääni tulee kuulluksi, kun päätöksiä tehdään.

Työttömien Keskusjärjestö ry antoi vuonna 2018 yhteensä 14 lausuntoa ministeriöille ja valtionhallinnon työryhmille ja oli kuultavana eduskunnan työryhmissä ja valiokunnissa. Keskeisimmät aiheet koskivat työ- ja elinkeinoministeriön (TEM), sosiaali- ja terveysministeriön (STM), opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) sekä oikeusministeriön (OM) hallinnonaloja.

Lausuttavana on vuoden 2018 aikana ollut työttömien työnhakijoiden edunvalvonnan kannalta keskeisiä lakimuutoksia, kuten esitys laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta (työmarkkinatuen rahoitus), lausunto työttömyysturvalain muutoksesta (ns. aktiivimalli), lausunto vuoden 2018 valtion talousarvioon, lausunto esityksestä ulosottokaaren muuttamiseksi, sekä luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta.

Työttömien Keskusjärjestö toteutti maaliskuussa 2018 edunvalvontakierroksen eduskunnassa ja tapasi edustajia kaikista eduskuntaryhmistä. Keskustelujen aiheina olivat mm. kasvupalvelulaki, aktiivimalli ja työttömien yhdistysten asema.

 

Työttömien Keskusjärjestö ry, lausunnot 2018

21.3.2018 Yhdistelmävakuutusta koskeva lausuntopyyntö STM/637/2018, STM012:00/2018
6.4.2018 Lausunto julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden väliaikaista järjestämistä koskevasta lainsäädännöstä, TEM/503/03.01.01/2018 TEM020:00/2018
15.5.2018 Työttömien Keskusjärjestö ry:n lausunto: HE 35/2018 vp – Keskusjärjestö on erityisen huolissaan työttömien palvelujen yksityistämisestä
31.5.2018 Työttömien Keskusjärjestön lausunto HE 59/2018 vp: Työttömyysturvalain muuttaminen
2.8.2018 Työttömien Keskusjärjestö ry:n lausunto: STM 53:00/2018
24.8.2018 Työttömien Keskusjärjestö: lausunto TEM/949/03.01.01/2017 TEM031:00/2017
3.10.2018 Työttömien Keskusjärjestön lausunto HE/93
11.10.2018 Työttömien Keskusjärjestön lausunto työttömyysturvalain uudistus STM077:00/2018
16.10.2018 Työttömien Keskusjärjestö ry:n lausunto: Esitys valtion talousarvioksi 2019 HE123 – Teema: Pl 32
7.11.2018 Lausunto STM HE 123 valtion talousarvioesityksestä 2019
23.11.2018 Lausunto: 4000 euron työllistämispalkkio yrityksille, TEM/2059/03.01.02/2018 TEM082:00/2018
27.11.2018 Lakiesitys työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi, STM HE 220/2018 vp
27.11.2018 Lakiesitys työsopimuslain muutokseksi ns. irtisanomislaki, STM HE 227/2018 vp
14.12.2018 Kuntouttavasta työtoiminnasta lakimuutos vireillä, STM090:00/2018 ja STM/3291/2018

Laki työttömyysturvalain muutoksesta ja ns. aktiivimallista hyväksyttiin äänestyksen jälkeen eduskunnassa aivan joulun 2017 alla. Lain läpimeno aiheutti voimakkaita reaktioita ja lain kumoamiseksi käynnistettiin kansalaisaloite, jonka allekirjoitti viikossa yli 50 000 kansalaista. Työttömien Keskusjärjestö ilmaisi tukensa kansalaisaloitteelle.

Työttömien Keskusjärjestö on lausunnoillaan, tiedotteillaan ja osallistumisella eri seminaareihin ja tilaisuuksiin pyrkinyt vaikuttamaan kansalaiskeskusteluun työttömyydestä monilla tasoilla.

Työttömien Keskusjärjestö on toteuttanut edunvalvontaa myös EAPN-Fin -verkoston kautta. Verkosto on perustettu parantamaan köyhyydessä elävien, syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhassa olevien asemaa ja edistämään sosiaalisia oikeuksia, perusturvaa, hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista. Vaikuttamistyössä seurataan EU-tason lisäksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Agenda2030 toimintaohjelman toimeenpanoa, Suomen hallitusohjelmaa ja hallituksen hankkeita, kuten sote-uudistusta. Vuoden aikana verkosto oli mukana useassa kansainvälisessä ja kotimaisessa tapahtumassa tuoden esiin köyhien ihmisten tilannetta. Vaikuttamistyössä keskeinen teema oli perusturvan tasoon vaikuttaminen. Tässä keskeinen keino oli kansalaisaloite perusturvan parantamiseksi, jossa ehdotettiin lakia takuutulosta sekä takuueläkkeen korottamista.

Verkosto julkaisi Köyhyysraportti 2018 sekä jakoi Kunnioittavasti köyhyydestä -palkinnot köyhyydestä ansioituneesti kirjoittaneille toimittajille.

Työttömien Keskusjärjestön hallituksen jäsenet ja jäsenyhdistykset ovat toimintavuoden aikana tehneet edunvalvontatyötä omilla alueillaan.

 

1.2.1   Viestintä

Työttömien Keskusjärjestölle laadittiin alkuvuodesta viestintästrategia, joka oli hallituksen käsittelyssä. Strategiaa esiteltiin myös jäsenistön kehittämispäivillä ja siitä käytiin vilkasta keskustelua. Viestintästrategiassa on määritelty mm. viestinnän periaatteet ja arvot, kohderyhmät, viestinnän välineet ja kanavat sekä vastuut.

Järjestön graafinen ilme uudistettiin ja uusi logo sekä värimaailma otettiin käyttöön huhtikuussa. Samoin sähköpostin ja verkkosivujen domain muutettiin vastaamaan keskusjärjestön aiemmin tehtyä nimen muutosta. Päätteeksi valittiin marraskuun alusta tyottomat.fi (toimii myös työttömät.fi).

Mediayhteistyö jatkui vuonna 2018 vilkkaana tiedonvaihtona.  Keskusjärjestöltä pyydettiin kommentteja varsinkin vireillä olleisiin lakiuudistuksiin ja haettiin työttömiä kokemusasiantuntijoita haastatteluihin. Hallituksen kokousten yhteydessä tehtiin julkilausumia. Muun muassa Terveydeksi-hankkeen havaintoja työttömien terveydentilasta ja mahdollisuuksista päästä lakisääteiseen maksuttomaan terveystarkastukseen nostettiin esille.

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski osallistui useisiin TV-keskusteluihin ja antoi lausuntoja uutisvälineille ja printtimedioille. Myös Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistysten edustajia haastateltiin paikallisiin ja valtakunnallisiin medioihin. Medialle suunnattuja tiedotteita, kannanottoja ja mielipidekirjoituksia toimitettiin yhteensä 37 kappaletta ja mediaosumia kirjattiin yhteensä 101 kappaletta (google-haku).

Aktiivisuus keskusjärjestön sosiaalisen median kanavissa Facebookissa ja Twitterissä kasvoi toimintavuoden aikana.  Seuraajien ja osallistujien määrä kasvoi Facebookissa 43% (1303 seuraajaa vuoden lopussa). Facebook tavoitti yhdellä julkaisulla parhaimmillaan 5 505 Facebookin lukijaa. Twitterissä järjestöllä oli 530 seuraajaa, ja julkaisuja oli nähnyt Twitter analytiikan mukaan reilut 200 000 Twitterin uutispalvelun käyttäjää.  Varsinkin työttömiä koskevat lainsäädännön uudistukset herättivät laajaa kansalaiskeskustelua sosiaalisen median kanavilla.

Jäsenistölle suunnattuja uutiskirjeitä toimitetiin vuoden aikana 18 kappaletta. Sidosryhmäuutiskirjeen suunnittelu käynnistettiin. Loppuvuodesta solmittiin mediaseurantapalvelu Meltwaterin kanssa sopimus nettipohjaisesta, sähköisestä mediaseurannasta puolen vuoden ajaksi.

 

1.2.2   Tapahtumat

Työttömien Keskusjärjestö osallistui Helsingissä Senaatintorilla 2.2.2018 aktiivimallin perumiseksi järjestettyyn mielenilmaukseen. Keskusjärjestö kannusti jäsenistöään osallistumaan tapahtumaan perutellen, että aktiivimalli on epäoikeudenmukainen työttömyysturvan leikkaus ja sen vuoksi laki tulee kumota. Tilalle tulee rakentaa kunnollinen ihmisten työllistymistä tukeva malli. Osallistujia mielenilmaukseen saapui bussilasteittain ympäri Suomea myös Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistyksistä.

Niin sanottuun kasvupalvelu-uudistukseen liittyvä seminaari kansanedustajille, viranomaisille, työllisyyden asiantuntijoille ja työllisyysasioista kiinnostuneille järjestettiin Helsingissä 21.2.2018 otsikolla: Työtä vailla maakuntamallissa – Työmarkkinoilla tukea tarvitsevien palvelut. Tilaisuudessa käsiteltiin mm. kasvupalvelu-uudistukseen liittyvää lainsäädännön valmistelua, työllisyyskokeiluja ja -malleja ja kolmannen sektorin roolia palveluiden järjestäjinä. Tilaisuudessa oli runsaat 120 osallistujaa.

Tilaisuuden järjestäjäyhteistyökumppaneina olivat Akava, Meriva sr, Mielenterveyden keskusliitto ry, Oktetti ry, Punainen Risti -Kontti, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, SAK, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Silta-valmennusyhdistys ry, Sininauhaliitto, STTK, Työttömien Keskusjärjestö ry, Valtakunnallinen työpajayhdistys ry, Vamlas – Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö sekä Vates-säätiö sr.

Jäsenistön kehittämispäivät pidettiin Vääksyssä Tallukassa 13.–15.6.2018. Päivillä oli 42 osallistujaa. Päivillä katsottiin tulevaisuuteen ja pohdittiin mm. millaisia ovat työttömien yhdistysten palvelut vuonna 2020. Jäsenistölle järjestettiin viestintään liittyvää koulutusta.

Mikkelin hiippakunnan työttömyyspäivät pidettiin Lappeenrannassa 3.–4.9.2018. Paikalla oli työttömien yhdistysten ja seurakuntien edustajia. Päivillä koottiin julkilausuma teemalla: Työttömät eivät vaikene – he haluavat olla oman elämänsä asiantuntijoita!

Syksyn Työllisyysfoorumi 2018 pidettiin kaksipäiväisenä 27.–28.9.2018 Kalliolan Setlementin tiloissa Helsingissä teemalla Kauas työpaikat karkaavat. Päivillä keskityttiin teeman ja tunnelman mukaisesti työttömien elämään, kokemuksellisuuteen ja yhteiskunnan rakenteellisiin ongelmiin.

Tutkija Jouko Kajanoja johdatteli päivien teemaan muistuttamalla, että työhaluisten, työkykyisten ja osatyökykyisten pitäminen työttömänä on OECD:n raportin mukaan sekä sosiaalisessa että taloudellisessa mielessä tragedia. Se on yhteiskuntien kyvyttömyyttä sopeutua yksilölisiin eroihin. Ensimmäiseen päivään osallistui runsaat 100 henkilöä ja toiseen päivään noin 60 henkilöä. Työllisyysfoorumiin liittyvä iltatilaisuus pidetiin Helsingin Työkanava HeTy ry:n tiloissa. Paikalla oli noin 40 henkeä. Työllisyysfoorumin järjestivät yhteistyössä Työttömien Keskusjärjestö ry, kirkkohallitus, Helsingin seurakuntayhtymä ja Uudenmaan Työttömien Aluejärjestö UUTTA ry.

Laivakoulutus jäsenistölle järjestettiin 21.–23.11.2018 Ensimmäinen päivä vietettiin Hotelli Arthurissa Helsingissä. Tilaisuudessa projektipäällikkö Anna Keto-Tokoi ja arviointitutkija Marko Nousiainen alustivat aiheesta Sosiaalista osallisuutta ESR-hankkeilla. Hallitusneuvos Tiina Korhonen TEM:istä kertoi, mitä valmistellaan ensi vuodelle työllisyyspalveluissa. TEM:n erityisasiantuntija Patrik Tötterman esitelmöi aiheesta Ote-kärkihanke – Osatyökykyisten työllisyyden edistäminen. STEAn avustusvalmistelija Ari Mattila esitti katsauksen STEAn ajankohtaisista asioista. Lopuksi Sosiaalioikeudellisen Seuran SSOS:n lakimies Yrjö Mattila esitelmöi aiheesta Juridinen kantelu aktiivimallia vastaan.

Seminaarin ensimmäisen osion jälkeen suurin osa osallistujista jatkoi matkalle Pietariin. Pietarissa Suomi-talolla JST ry:n toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa piti esityksen kasvupalveluiden uhista ja mahdollisuuksista. Ohjelmaan Pietarissa kuului lounashetki Marian kirkossa sekä kiertoajelu kaupungilla. Laivamatka illallisineen tarjosi tilaisuuden verkottumiseen ja kuulumisten vaihtoon.

 

1.2.3   Kampanjat

Työttömien Keskusjärjestö ry:n yhteistyö jatkui Nesteen ja Ponssen itsenäisyyden juhlavuoteen Suomi 100 -vuotta liittyvässä hyväntekeväisyyshankkeessa suomalaisen työn hyväksi.

Yhtiöt lahjoittivat kampanjassa työttömille työnhakijoille polttoainetta työhaastattelujen ja keikkatyön helpottamiseksi. Lahjoitussumma oli 40 000 euroa ja summa jaettiin arpomalla 1000 euron suuruisia bensaetukortteja. Arvonta suoritettiin helmikuussa 2018. Arvontaan osallistui 20 yhdistyksestä 180 työtöntä.

Neste Oyj:n kanssa jatkettiin yhteistyötä loppuvuodesta järjestämällä Nesteen vapaaehtoistyöntekijöiden panoksella työnhakua edistäviä työpajoja 5.12.2018. Pajat toteutettiin erikseen työttömille työnhakijoille sparrauksena ja digitaalisten työnhakukeinojen esittelynä. Yhdistysaktiiveille järjestettiin työpaja yhdistyksen markkinoinnin edistämiseen liittyen. Pajoihin osallistui Helsingin Työkanava HeTy ry:ssä 10 henkilöä ja Meri-Vuosaaren Työttömät ry:ssä 20 henkilöä.

 

1.2.4   Valtionhallinnon ja tutkimuslaitosten työryhmäjäsenyydet

Työttömien Keskusjärjestöllä on edustus seuraavien organisaatioiden tai yhteistyöverkostojen hallituksissa, ohjaus- tai työryhmissä:

Euroopan Sosiaalirahasto: Heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen valtakunnallisen toimenpidekokonaisuuden strategisen ohjausryhmä, TEM
Toimintalinja 3 (TL3) Työllisyys ja työvoiman liikkuvuus (ESR), investointiprioriteetti 6: Työnhakijoiden ja työvoiman ulkopuolella olevien, pitkäaikaistyöttömät ja työmarkkinoista kaukana olevat henkilöt mukaan lukien, pääsy työhön, myös paikallisten työllisyys-aloitteiden kautta ja työvoiman liikkuvuuden tukeminen,
Erityistavoite: 6.1. Nuorten ja muiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistymisen edistäminen. Varsinainen jäsen: Jukka Haapakoski
Varajäsen: Eija Tuohimaa

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman arviointiryhmä, TEM
Työttömien Keskusjärjestöllä on jäsenyys läsnäolo ja puheoikeudella.
Varsinainen jäsen: Jukka Haapakoski
Varajäsen: Eija Tuohimaa

Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelman viestintäverkosto, TEM
Varsinainen jäsen: Leena Valkonen
Varajäsen: Juha Keränen

Osatyökykyisille Tie Työelämään – OTE-kärkihanke, työryhmän jäsen
OTE-kärkihanke tähtää siihen, että osatyökykyiset jatkavat työelämässä tai työllistyvät avoimille työmarkkinoille. Osatyökykyisten henkilöiden mahdollisuus osallistua työelämään lisää heidän yhdenvertaisuuttaan ja vaikuttaa myönteisesti asenteisiin työyhteisöissä. Lisäksi työllisten määrä kasvaa ja työkyvyttömyysmenoja laskevat.

Kärkihankkeessa (2016–2018) on kahdeksan projektia, joissa luodaan ja testataan uusia keinoja osatyökykyisten työllistymisen ja osallisuuden tukemiseksi.
Varsinainen jäsen: Eija Tuohimaa
Varajäsen: Jukka Haapakoski

Social Innovations and Employment through Public Procurement (SIEPP)
SIEPP- Hankkeen tavoitteena on lisätä julkisten hankintojen avulla työllistymismahdollisuuksia heikossa työmarkkina-asemassa oleville, kuten pitkäaikaistyöttömille, ikääntyneille, maahanmuuttajille, nuorille ja osatyökykyisille. Käytännössä tämä toteutetaan kehittämällä julkisia hankintoja ja niihin sovellettavia työllistämisehtoja sekä kokeilemalla innovatiivisia tulosperusteisia menetelmiä työllistämistä tukevien julkisten hankintojen yhteydessä. Julkisten hankintojen potentiaali heikossa työmarkkina-asemassa olevien työllistämiseksi on yhä Suomessa heikosti tunnistettu ja hyödynnetty.
https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S20958
Varsinainen jäsen: Jukka Haapakoski
Varajäsen: Timo Mykrä

Sokra, sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatio, THL
Sokra kokoaa, tiivistää ja välittää sosiaaliseen osallisuuteen liittyvää tietoa ja tukee osallisuutta edistäviä ESR-hankkeita. https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/hankkeet/14455

Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos (Solmu) – koordinaatiohanke 2014–2020
Varsinainen jäsen: Katriina Lehtovaara
Varajäsen: Taina Ben Daoud

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ESR-projektin ohjausryhmä, Yläfemma
Hanke kehittää ja tukee heikossa työmarkkina-asemassa olevien työttömien palveluprosessien tuloksellisuutta uudistuvassa TYP-toiminnassa, edistää siirtymiä julkisista työvoimapalveluista avoimille työmarkkinoille ja koulutukseen sekä kehittää monialaista palvelua. Tavoitteena on varmistaa työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun tasalaatuisuutta ja kannustaa kehittämistoimiin mm. uusien sosiaalisten innovaatioiden luomiseksi ottaen huomioon myös toimintalinjan 5. kehittämistoimet.
Varsinainen jäsen: Hannu Isotalo
Varajäsen: Juha Keränen

 

1.2.5   Yhteistyökumppanit ja verkostot

Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK), Oppilaiden harjoittelupaikat ja Työttömien Keskusjärjestön toiminnan esittely, Diak-harjoittelijasopimus.

EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto.
Jäsen: Leena Valkonen

Ehkäisevä päihdetyö – EHYT ry
Terveydeksi hankkeen hakeminen ja toiminnallinen yhteistyö.

Evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus. Työttömyyden Kriisikokouksen järjestely.

Filha ry, tupakasta vierottamisen -hanke
Varsinainen jäsen: Juha Keränen
Varajäsen: Pia Berg

InPromptuhanke – tukea digiosaamiseen on TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry:n ja Helsingin Työkanava HeTy ry:n yhteishanke. Työttömien Keskusjärjestöllä on ohjausryhmän jäsenyys.

Suomen Punainen Risti – Yhteistyötä terveydeksi hankkeen ja SPR:n terveyden edistämisen ohjelman välillä.

Taitotuunaajat – ESR-hanke
Ohjausryhmän jäsenyys, päätoteuttaja Erilaisten oppijoiden liitto.
Jäsenet: Katriina Lehtovaara, Ulla-Maija Kopra

ViVa – Virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen -hanke, Espoon kaupunki.
Jäsen: Katriina Lehtovaara

Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä: Mielenterveyden Keskusliitto, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Sininauhaliitto, Sininauhasäätiö, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, SPR Kontti, Työttömien Keskusjärjestö ry, Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry, Valtakunnallinen työpajayhdistys TPY, Vates-säätiö ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö.

 

1.3      Järjestötoiminta

Vuoden lopussa Työttömien Keskusjärjestössä oli yhteensä 83 jäsenyhdistystä. Keskusjärjestöön liittyi 2 uutta jäsenyhdistystä ja erosi 6 yhdistystä. Keskusjärjestöön liittyi kaksi kannatusjäsentä jakamaan EU:n ruokaa. Heistä toinen lopetti toimintansa ensimmäisen ruokajaon jälkeen. Jäsenyhdistysten pääasiallinen eroamisen syy oli toiminnan loppuminen, yhdistystoiminnan vetäjien puute tai rahoituksen loppuminen. Keskusjärjestö avusti Toimintatonnilla molempia uusia alkavia yhdistyksiä.

Jäsenyhdistysten toimintaa on vahvistettu neuvonnalla, lakineuvonnalla, hankekonsultoinnilla sekä välittämällä aktiivisesti viestejä tärkeistä tapahtumista ja koulutuksista. Viestinnän asiantuntijan työ jäsenviestinnässä näkyi mm. lisääntyneenä jäsenkirjeiden laatimisena. Vuoden aikana lähetettiin kaiken kaikkiaan 18 jäsenkirjettä. STEA järjesti yhteistyössä Keskusjärjestön kanssa yhden koulutustilaisuuden Työttömien Keskusjärjestön jäsenille.

Jäsenkyselyillä kartoitetaan työttömien yhdistysten toimintaa ja tarpeita. Jäsenkyselyjä hyödynnetään keskusjärjestön toiminnan kehittämiseksi edunvalvonnan ja jäsenpalveluiden sekä hanketarpeiden osalta. Jäsenkyselyjen aineistoja käytetään toiminnasta raportoimiseen rahoittajille. Myös ulkopuoliset tahot tavoittelevat jäsenyhdistyksemme edustajien sekä työttömien jäsenten ajatuksia. Jäsenille lähetettiin yhteensä 13 kyselyä.

Jäsenkyselyiden aiheet:

  • Jäsenkysely 1/2018 STEAn TVS-kysely.
  • Jäsenkysely 2/2018 jäsenyhdistysten järjestämät työllisyyspalvelut ja TE-palvelut yleisesti.
  • Jäsenkysely 3/2018 kentän some-kanavakäyttäytyminen.
  • Jäsenkysely 4/2018 yhdistyksessä toimenpiteessä olevien henkilöiden määrä sekä STEAn tai muiden rahoittajien hankkeet.
  • Jäsenkysely 5/2018 STM:n selvityspyynnön mukaisesti osatyökykyisten reitit työllisyyteen.
  • Jäsenkysely 6/2018 Euroopan komission kyselyyn viitaten pitkäaikaistyöttömien tilanne Suomessa.
  • Jäsenkysely 7/2018 jäsenkentän nykytilanne, jäsenmäärä ja yhteystiedot.
  • Jäsenkysely 8/2018 avattiin välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmän tekemää kehittämis- ja vaikuttamistyötä työllistymisessä tukevaa tarvelähtöistä työllisyyspolitiikan mallia ja kyseltiin jäsenkentän palveluista siihen liittyen.
  • Jäsenkysely 9/2018 yhdistysten kiinnostus OKM:ltä rahoitusta haettavaan liikunnalliseen Kaikki kunnossa (2019–2020) -hankkeeseen.
  • Lisäksi jäsenille lähti kyselyjä EU:n ruokajaosta keväällä ja syksyllä sekä tulevan vuoden 2019 jakajia ja jakomääriä. Myös Toimintatonni 2019 -halukkuutta kysyttiin tänä vuonna sähköisesti.

 

Työttömien Keskusjärjestöllä oli vuonna 2018 yhteensä 83 jäsenyhdistystä.

Etelä-Karjala
Imatran Työnhakijat ry
Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry
Parikkalan Työnhakijat ry
Kymenlaakso
Etelä-Kymen Työttömät – EKYT ry, Hamina
Kohti Työtä ry, Kotka
Kouvolan Seudun Työttömät ry
Kouvolan Työnhakijat ry
Kymijoen Tukipuu ry, Kouvola
Etelä-Pohjanmaa
Alavudenseudun Työttömät ry
Jalasjärven Työnhakijat ry
Kauhavan Työnhakijat ry
Kiertoliike ry, Ähtäri
Kurikan Työnhakijat ry
Lappi
Ivalon Seudun Työttömät ry
Kolarin Työttömät ry
Sallan Menokkaat ry
Työtä & Turvaa ry, Tornio
Etelä-Savo
Juvan Työllistettävät ry
Kangasniemen Työttömät ry
Mikkelin Työttömät ry
Mäntyharjun Työttömät ry
Rantasalmen Työttömät ry
Työpajayhdistys TEKO ry, Savonlinna
Pirkanmaa
Kangasalan Työttömät ry
Kyrön Eloisat ry
Lempäälän–Vesilahden Työttömät ry
Nokian Väliasema ry
Oljenkorsi ry, Ylöjärvi
Oriveden seudun työttömät ry
Tampereen Seudun Työllistämisyhdistys Etappi ry
Toijalan Seudun Työttömät ry
Ura Ovi ry, Valkeakoski
Kainuu
Kajaanin Työvoimayhdistys ry
Puolangan Työvoimayhdistys ry
Pohjois-Karjala
Aktiiviset Työtähakevat ry, Joensuu
Juuan Työttömät ry
Kontiolahden Työttömät ry
Näre ry, Nurmes
Tohmajärven Nurkka ry
Keski-Pohjanmaa
Eläinhoitola Kotipesä ry, Kokkola
Kokkolan Työttömät ry
Pohjois-Pohjanmaa
Haapaveden Uhanalaiset Työttömien yhdistys ry
Työpetari ry, Pudasjärvi
Ylivieskan Työttömien Yhdistys ry
Keski-Suomi
Jyväskylän Katulähetys ry
Jyväskylän Uusiotuote ry
Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry
Kuhmoisten Työvoimareservi ry
Pihtiputaan Työttömät ry
Saarijärven Työttömät ry
Suolahden Työttömät ry
Pohjois-Savo
Iisalmen Työvoimayhdistys ry
Kaavin Työnhakijat ry
Kiuruveden Työttömät ry
Lapinlahden Työttömien Tuki ry
Rautavaaran Työraitti ry
Suonenjoen TehdäänItse ry
Päijät-Häme
Kärkölän Työttömät ry
Lahden Työpaja 92 ry
Orimattilan Startti-Center ry
Työapu Lahty ry, Lahti
Varsinais-Suomi
Loimaan Seudun Työttömät ry
Moniosaajat ry, Uusikaupunki
Mynämäen Seudun Työttömät Työnhakijat ry
Salon Alueen Työttömät ry
Turun Seudun TST ry
Varissuon Työ ja Toiminta VT ry
Satakunta
Kankaanpään Toimitupa ry
Porin Seudun Työttömät ry
 
Uusimaa
Audentes ry, Espoo
Badbadoo ry, Helsinki
Hakunila–Länsimäki Työttömät ry
Helsingin Työkanava HeTy ry
Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta KO-TY ry
Korson Työttömät ry
Kotoutuminen ja työllistyminen ry, Helsinki
Lohjan Seudun Työttömät ry
Maahanmuuttajan Kulttuuri ja Taideyhdistys MKTY ry, Vantaa
Meri-Vuosaaren Työttömät ry, Helsinki
Pop UP Poppoo ry, Tuusula
Porvoon Seudun Työnhakijat ry
Työllistyvä Vihti TyVi ry
Työttömien Liikunta: Liikauttajat ry, Helsinki
Vantaan Työnhakijat ry
Keskusjärjestöllä ei ole edustusta seuraavissa maakunnissa:
Ahvenanmaa, Kanta-Häme ja Pohjanmaa

 

Kannatusjäsenet

Forssan Apua yhdistys ry (25.4.–12.9.2018)
Orimattilan Hyväntekeväisyysyhdistys ry
Toimintakeskus Risteys, Sipoo
Virtain kaupunki

 

1.3.1   EU-ruokajakelu

FEADin rahoittamaa ja hallinnoimaa EU:n ruokajakoa hallinnoi Suomessa maaseutuvirasto (Mavi) ja siitä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Työttömien Keskusjärjestö on 22 itsenäisestä Mavin kumppaniorganisaatiosta yksi suurimpia. Työttömien Keskusjärjestö, Kirkkopalvelut ry ja Adventtikirkon Avustuspalvelu ADRA/ADA jakoivat vuonna 2016 yhteensä 81% kaikesta jaossa olevasta EU-ruoasta. Valtakunnallisesti jakelupaikkoja on kaikilla kumppaniorganisaatioilla 480 kpl.

Työttömien Keskusjärjestö on jakanut EU:n ruoka-apua vuodesta 1996 ja vuonna 2018 jaettiin yhteensä 463030 kg elintarvikkeita.

Keskusjärjestön ruokajakajia oli keväällä 52 ja syksyllä 44 yhdistystä. Syksyn jaosta poistuneiden yhdistysten osuudesta jaettiin noin 10000 kg omille jakajille ja 18353 kg annettiin muiden kumppaniorganisaatioiden jaettavaksi. Mm. Mäntyharjun SPR otti jaettavakseen Mäntyharjun Työttömien koko osuuden.

Ruoka-apua saa vuosittain noin 60000 vähävaraista ihmistä, joiden tulot eivät riitä monipuoliseen ravintoon. Näistä 15 % on alle 15-vuotiaita, 17 % yli 65-vuotiaita, 50 % naisia, 10 % maahanmuuttaja-, ulkomaalaistaustaisia tai vähemmistöjä, 2 % vammaisia ja alle 1 % kodittomia.

Työttömien Keskusjärjestö kutsuttiin kesäkuussa Brysseliin FEADin kokoukseen kertomaan Terveydeksi-hankkeesta. Terveydeksi-hanke yhdistää sekä FEADin ruoka-avun ja ESR-hankerahoituksen. Katso tarkemmin Terveydeksi-hanke (1.4.1).

Valtakunnalliset ruokajaon toimijat kokoontuivat päättämään yhteistyöstä. Kirkkopalvelut haki hankerahaa yhteisen koordinaation ja verkkosovelluksen kehittämiseen hankevuosille 2019–2021.

 

1.3.2   Työttömien tuettu lomatoiminta

Työttömien Keskusjärjestö markkinoi tuettua lomatoimintaa verkkosivuillaan. Sivustolle on koottu toimijoiden yhteystietoja, jotka järjestävät tuettuja lomia.

Maaseudun terveys ja lomahuollon kanssa järjestettiin tuettu Voimaa vertaisuudesta -loma pitkäaikaistyöttömille Imatran Kylpylässä 27.5.–1.6.2018. Lomalle osallistui 15 henkilöä.

 

1.3.3   Aluetoiminta

Keskusjärjestön edustajat vierailivat aluekokousten lisäksi yksittäisissä yhdistyksissä uuden puheenjohtajan, viestinnän asiantuntijan ja Terveydeksi-hankkeen voimin pitkin vuotta. Vierailuilla kiinnitettiin median ja päättäjien huomiota paikallisen yhdistyksen toimintaan.

Esimerkiksi Kolarin Työttömien vierailulla oli runsaasti kuulijoita, erittäin hyvä medianäkyvyys sekä paikallisia päättäjiä paikalla. Samalla avustettiin paikallisyhdistyksen hankkeen suunnittelussa. Yksittäisten käyntien lisäksi toimisto ja uusi puheenjohtaja avustivat yhdistyksiä sähköpostein ja puhelinsoitoin. Myös useita lausuntoja annettiin paikallisille päättäjille tukemaan yhdistysten toimintaedellytyksiä.

 

Etelä-Karjala ja Kymenlaakso

Alueella pidettiin kaksi aluekokousta. Kokouksissa olivat läsnä Haminan, Imatran, Kouvolan Työnhakijoiden ja Lappeenrannan yhdistysten edustajia. Järjestösihteeri keräsi kokouksissa syvempää tietoa yhdistysten nykyisestä toiminnasta. Aluekokouksiin ottivat osaa myös Keskusjärjestön puheenjohtaja ja viestinnän asiantuntija. Lappeenrannassa järjestetyt hiippakuntapäivät olivat yksi keskeinen aluetapahtuma, johon yhdistykset osallistuivat.

 

Etelä-Savo

Alueella pidettiin kaksi aluekokousta. Paikalla oli edustus Mikkelin, Savonlinnan, Rantasalmen ja Kangasniemen työttömien yhdistyksistä. Järjestösihteeri keräsi kokouksessa syvempää tietoa yhdistysten nykyisestä toiminnasta. Mäntyharju osallistui kokouksiin sähköpostiviestin välityksellä. Kokouksissa keskusteltiin myös alueella käynnissä olevista hankkeista ja kokemuksista niistä.

 

Kainuu

Kainuun alueella toimii vain yksi yhdistys. Kainuussa työvoimayhdistys oli mukana Järjestö Kainuu 2.0:ssa ja osallistui maakunta- ja sote-uudistuksiin liittyviin tilaisuuksiin, joissa on pohdittu mm. järjestöjen asemaa tulevaisuudessa. Yhteistyö seurakunnan kanssa jatkui. Työttömät pääsivät ilmaiseksi Kajaanin kaupunginteatteriin ja Kainuun Kaikukortti oli yhä käytössä.

 

Keski-Pohjanmaa

Alueella on vain kaksi yhdistystä. Alueella ei pidetty aluekokouksia. Pohjois-Pohjanmaa on aktivoitunut ja yhdistykset ovat suunnitelleet mahdollista yhteistä aluekokousta tulevaisuudessa.

 

Keski-Suomi

Keski-Suomessa pidettiin kolme aluekokousta. Läsnä olivat Jyvässeudun työllistämisyhdistyksen Saarijärven ja Suolahden työttömien yhdistysten edustajia. Järjestösihteeri keräsi kokouksessa syvempää tietoa yhdistysten nykyisestä toiminnasta. Lisäksi kokouksissa esittäytyivät Keskusjärjestön vuosikokouksen puheenjohtajaehdokkaat.

 

Lappi

Alueella pidettiin kaksi aluekokousta. Kokouksiin osallistuivat Ivalon, Sallan ja Kolarin yhdistysten edustajia. Kokouksessa käytiin läpi Lapin alueen tilanne. Kokouksessa keskusteltiin myös vuosikokoukseen lähetettävästä aloitteesta.

 

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö (P-KTT) ry järjesti aluekokouksia neljä eri puolilla maakuntaa (Nurmes, Joensuu, Tohmajärvi, Lieksa). Yhdistystoiminta oli maakunnan alueella aktiivista: kaikilla yhdistyksillä kuten myös aluejärjestöllä on hanketoimintaa, joko hallinnoijana tai osatoteuttajana. Kaikki yhdistykset jakoivat toiminta-alueillaan EU:n ruoka-apua.

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö (P-KTT) ry:llä on kaksi työntekijää, jotka edustavat Pohjois-Karjalaa Työttömien Keskusjärjestön hallituksessa sekä työvaliokunnassa (Ritva Kurkinen). Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos (Solmu) -koordinaatiohankkeen ohjausryhmän varajäsenenä oli Taina Ben Daoud.

Jäsenyhdistykset ovat: Aktiiviset Työnhakijat ry (Joensuu), Juuan Työttömät ry, Kontiolahden Työttömät ry, Näre ry (Nurmes) ja Tohmajärven Nurkka ry.

 

Pohjois-Savo

Alueella ei pidetty aluekokouksia. Järjestösihteeri osallistui Työttömien 22. piispansauva -tapahtumaan 27.3. Rautavaaralla. Ohjelmassa oli leikkimielinen kilpailu sekä pääjuhla, jossa puhui mm. tapahtuman päävieras piispa Jari Jolkkonen sekä Keskusjärjestön järjestösihteeri. Paikalla oli osallistujia noin kymmeneltä eri paikkakunnalta. Tapahtuman järjestäjänä toimi Rautavaaran Työraitti ry.

 

Satakunta

Alueella ei pidetty varsinaista aluekokousta, mutta tavoitteena on rakentaa luontevaa yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Pori, Rauma ja Kankaanpää kokoontuivat verkostoitumistarkoituksessa yhteiseen tapaamiseen ja jatkoa suunniteltiin tulevalle vuodelle. Pori oli aktiivisesti mukana Porissa Yhteisökeskuksen organisoimassa työllistävien järjestöjen yhteistyössä.

 

Uusimaa

Vuonna 2018 Uutta ry:llä oli 15 jäsenyhdistystä. Vuoden mittaan toimintansa lopetti tai päätti lopettaa viisi yhdistystä ja uusia jäsenyhdistyksiä liittyi kolme.

Uutta ry:n hallituksessa oli 11 varsinaista ja kaksi varajäsentä. Vuosikokouksen lisäksi pidettiin yksi ylimääräinen vuosikokous. Hallitus kokoontui 10 kertaa ja piti yhden sähköpostikokouksen. Aluekokouksia pidettiin yhteensä viisi.

Uutta ry:n toinen hankevuosi 2018 oli toiminnantäyteinen. Uutta ry järjesti jäsenistölleen ja uusimaalaisille työttömille yhteensä seitsemän koulutusta. Uutta ry:n hallitukselle järjestettiin lisäksi yksi koulutus ja henkilöstölle kaksi koulutusta. Järjestettiin kesäjuhla, Työttömien Hyvinvointipäivä, Työttömien Taiteiden yö (yhteistyössä HeTy ry:n kanssa), TK:n Työllisyysfoorumin illanvietto, joulujuhla, työllisyyspaneeli ”Voidaanko julkiset työllisyyspalvelut yksityistää?”, yleisöluento (Pentti Arajärvi) ja kaksi esiintyjää HeTyn Viikkotapaamisiin.

Lisäksi Uutta ry järjesti yhteistyössä Takuusäätiön, EHYT ry:n ja jäsenyhdistystensä kanssa kuusi suurta ja kaksi mini -KIERTUE 2018-tapahtumaa jäsenyhdistysten tiloissa. Henkilöstö ja hallituksen jäseniä osallistui tämän lisäksi verkostoitumiseen ja muiden toimijoiden kokouksiin, seminaareihin ja koulutuksiin runsaasti (TK, STEA, THL, Kykyviisari, SOSTE, Lohjan alueelliset ohjauspalvelut ym.).

Uutta ry:n Uudenmaan työttömien tuki -hankkeen rahoittaa STEA. Lisäksi pientä toiminta-avustusta saatiin EHYT ry:ltä. Hankkeeseen oli palkattu hankekoordinaattoriksi Sari Siimes. Lisäksi palkkatuella saatiin palkattua 12 kk:ksi järjestötyöntekijä. Uutta ry tekee yhteistyötä Työttömien Keskusjärjestön, Helsingin Työkanava HeTyn, Takuusäätiön, EHYT ry:n, Filha ry:n ja Kumaja-verkoston kanssa.

 

Varsinais-Suomi

Alueella pidettiin viisi kokousta (joista 2 aluekokousta). Kokouksiin osallistuivat Turun, Varissuon, Salon, Mynämäen ja Loimaan yhdistysten edustajia. Alueella on ollut myös Kaarinan ja Uudenkaupungin yhdistykset, joiden toiminta on joko loppunut tai loppumassa. Järjestösihteeri keräsi kokouksessa syvempää tietoa yhdistysten nykyisestä toiminnasta. Kokouksissa aluetoimintaa pyrittiin aktivoimaan.

 

Ahvenmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Päijät-Häme, Kanta-Häme

Alueilla ei ole ollut aluetoimintaa vuonna 2018.

 

1.4      Hankkeet

1.4.1   Terveydeksi-hanke

Terveydeksi-hanke tiedottaa työttömien oikeudesta maksuttomaan terveystarkastukseen sekä ohjaa erityisesti pitkäaikaistyöttömiä heidän tarvitsemiinsa sosiaali- ja terveyspalveluihin, ja sitä kautta vahvistaa osallisuutta, elämänhallintaa sekä työ- ja toimintakykyä.

Hankkeen sosiaali- ja terveyspalveluohjaaja kiersivät jäsenyhdistyksissä, EHYT ry:n Elokoloissa sekä muissa matalan kynnyksen toimipaikoissa ympäri Suomea. Hankekäyntejä tehtiin erityisesti EU-ruokajakeluiden yhteyteen.

Hankkeessa työskenteli vuoden 2018 aikana hankepäällikkö Katriina Lehtovaara, terveyspalveluohjaaja Ulla-Maija Kopra sekä sosiaalipalveluohjaaja Veera Luoto 1.1.–31.5. Nina Vuorisen opintovapaan sijaisena. Nina Vuorinen irtisanoutui tehtävästään 30.6., ja Veera Luoto palkattiin sosiaalipalveluohjaajaksi hankkeen loppuajaksi.

Terveyspalveluohjaaja Sanna Allt työskenteli hankkeessa 1.1.–28.2.2018. Tämä oli jatkoa hänen määräaikaiselle työsuhteelleen 11.9.–31.12.2017. Palkkauksen perusteena oli vuoden 2017 ennakoitua pienemmät henkilöstökulut.

EHYT ry:ssä Terveydeksi-hankkeessa työskenteli osa-aikaisesti kouluttaja Timo Nerkko.

 

Tilastoja hankkeesta

Toimintavuonna hankkeelle asetetut määrälliset tavoitteet (588 asiakasta/ 80 hankekäyntiä / 40 uusintakäyntiä) saavutettiin hyvin: marraskuun 2018 loppuun mennessä oli tavattuja asiakkaita yhteensä 470, hankekäyntejä oli 89 ja uusintakäyntejä 51 kpl.

Lokakuun 2018 loppuun mennessä palveluohjaajat olivat tehneet yhteensä 66 hankekäyntiä: Työttömien Keskusjärjestön jäsenyhdistykset 44 käyntiä, EHYT ry:n Elokolot 15 käyntiä, muut paikat 7 käyntiä (esim. seurakunta tai muu hanke). Käynnit jakautuivat kaikkiin maakuntiin yhteensä 33 eri toimipaikkaan. Käynneistä 16 tehtiin EU-ruokajakelun yhteydessä

Uusia osallistujia hankkeeseen tuli 182 henkilöä.

Lukuja tarkasteltaessa on hyvä muistaa, että tavattujen asiakkaiden ja hankkeen tiedotustilaisuuksiin osallistujien määrä on todellisuudessa noin kaksinkertainen. Hyvin moni kieltäytyy ESR- tai Kykyviisari-lomakkeen täytöstä tai henkilötietojensa antamisesta, mutta kieltäytyminen ei ole este palveluohjauksen tai neuvonnan saamiselle.

 

Hanketyön käytäntöä

Hankekäynneillä kerrottiin työttömille heidän oikeudestaan maksuttomaan terveystarkastukseen sekä annettiin henkilökohtaista sosiaali- ja terveyspalveluohjausta sitä haluaville. Hankekäyntiin liittyi palvelukoosteen (ajankohtaiset tiedot paikkakunnan sosiaali- ja terveyspalveluista paperille koottuna) laatiminen. Koostetta käytetään palveluohjauksen tukena asiakastilanteessa sekä myöhemmin yhdistyksen omassa toiminnassa.

Useimmat tavatuista työttömistä eivät tienneet oikeudestaan maksuttomaan terveystarkastukseen eivätkä pienituloisille lain mukaan kuuluvista sosiaali- ja terveydenhuollon maksujen alennuksista. Ne, jotka olivat terveystarkastukseen päässeet, olivat pääosin tyytyväisiä tarkastuksiin, mutta jatkohoito tai kuntoutukseen pääsy katkeaa usein palvelujen maksullisuuteen.

”Uskalla puhua ja opasta palveluihin” -käsikirja jäsenyhdistysten ja muiden matalan kynnyksen toimipaikkojen toimijoille (henkilökunta ja vapaaehtoiset) on kommentointi- ja taittovaiheessa. Käsikirja ilmestyy alkuvuonna 2019.

Käsikirjan rinnalla ja sitä täydentämään valmistui

koulutuspaketti / diaesitys puheeksi otosta ja palveluihin hakeutumisesta. Koulutus kehitettiin toimipaikoista saatuihin toiveisiin ja havaintoihin perustuen ja sitä pilotoitiin mm. Kuopion Ruoka-avun ja Vantaan Työttömien Työnhakijoiden kanssa. Koulutuksia pidettiin viisi kertaa.

Muutamia jäsenyhdistyksiä tuettiin ja tavattiin paikallisten verkostojen rakentamisen merkeissä.

Hanketyön ohessa tehtiin selvitystä työttömien terveystarkastusten toteutumisesta eri kunnissa. Selvitys ei ole aukoton, mutta se vahvistaa hankkeen ennakko-oletuksia ja havaintoja, että terveystarkastuksesta tiedottaminen, siihen pääsy sekä sisällöt vaihtelevat huomattavasti eri kuntien välillä.

Hankepäällikkö toimi Työterveyslaitoksen Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos -hankkeen (Solmu) sekä Virtaviivaisuutta valtavirtaistamiseen (ViVa) -hankkeiden ohjausryhmien jäsenenä sekä osallistui THL:n Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohankkeen (Sokra) työkokouksiin. Hanketyöntekijä Kopra osallistui Erilaisten Oppijoiden Taitotuunaajat -hankkeen ohjausryhmään.

Terveyspalveluohjaaja Kopra sai työkykykoordinaattoriopintonsa päätökseen toukokuussa.  Sosiaalipalveluohjaaja Luoto on aloittanut samat opinnot. Työkykykoordinaattori on työelämän ja palvelujärjestelmän asiantuntija, ja koska koulutus antaa valmiuksia palvelujärjestelmän kehittämiseen, heidän roolinsa on merkittävä muun muassa yhdistysten tukemisessa paikalliseen yhteistyöhön eri viranomaisten kanssa.

 

Talous

Hankkeen kulut olivat jatkuvasti hieman alle budjetin, mikä johtuu ennakoitua pienemmistä matka- ja henkilöstökuluista.

Alkuvuonna rahoittaja hyväksyi hankkeen muutoshakemuksen, joka sisälsi budjetin sisäisiä siirtoja sekä luvan toisen terveyspalveluohjaajan työsuhteen jatkamiseksi 28.2. asti.

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui 27.8. Ohjausryhmän kokoonpanoa päivitettiin syksyllä siten, että EHYT ry:tä edustaa Tuomas Tenkanen ja Kuntoutussäätiötä Marja Heikkilä.

 

Hanke esillä

Hankkeen työstä ja etenemisestä tiedotettiin säännöllisesti yhdistyksen jäsentiedotteessa ja Facebook-sivustolla sekä hankkeen omilla verkkosivuilla. Lisäksi hanketyöntekijät ilmoittivat käynneistään jäsenyhdistysten ja toimipaikkojen Facebook-sivuilla sekä paikallismedioissa.

Valtakunnallisilla Kohtaamispaikkapäivillä (Tampere 27.–28.4.) hanke järjesti kaksi työpajaa yhteistyössä THL:n Sokra-hankkeen kanssa aiheesta ”Miten järjestää sote-interventio matalan kynnyksen kohtaamispaikassa?” Hanke oli esillä myös Kaakkois-Suomen Ote Työhön -messuilla Lappeenrannassa elokuussa.

Keskusjärjestön omissa tapahtumissa Terveydeksi-hanke oli mukana vuosikokouksessa, kesän Kehittämispäivillä sekä Työllisyysfoorumissa syyskuussa.

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski ja hankepäällikkö Katriina Lehtovaara pitivät kutsuttuina puheenvuoron FEADin (suom. Vähävaraisten avun rahasto) työkokouksessa Brysselissä 18.6. Kokouksen teemana oli kumppanuus ja FEAD- ja ESR-rahoituskanavien yhdistyminen. Hankkeessa tehtävä palveluohjauksen järjestäminen EU-ruokajakeluiden yhteydessä on eräs esimerkki kumppanuuden toteutumisesta käytännössä.

Hanketyö näkyi mediassa hyvin. Työttömien terveystarkastus oli YLE-uutisten pääaiheena 13.5., MTV:n verkkouutisissa 26.10. toiminnanjohtaja kommentoi Lääkäriliiton tutkimusta työttömien vähäisestä terveyspalveluiden käytöstä, ja 7.11. hankkeen kirjoitus julkaistiin Helsingin Sanomien Vieraskynä-asiantuntijapalstalla. Hankkeen palveluohjauksesta uutisoi Ylä-Karjala syyskuussa.

Hanke antoi lausunnon uuden asiakasmaksulain luonnoksesta syyskuussa.

Hankkeesta on työn alla kaksi opinnäytetyötä Diakonia Ammattikorkeakoulussa: ”Työttömien terveystarkastukseen pääsy Espoossa” sekä ”Työttömien kokemuksia terveystarkastuksista”.

 

1.4.2   Kaikki kunnossa (2019–2021) -hanke

Keskusjärjestö suunnitteli hankkeen, johon oli tarkoitus hakea avustus opetus- ja kulttuuriministeriöltä (OKM). Liikunnallisessa hankkeessa oltaisiin aktivoitu työttömiä ja heidän perheitään. Yhteistyökumppaneiksi haettiin liikuntaseuroja ja tutkimuslaitos. Hankkeen hakua kuitenkin siirrettiin vuodella eteenpäin yhteistyökumppaneiden pyynnöstä. Avustusta tullaan hakemaan seuraavana vuonna OKM:ltä ajalle 2020–2022.

 

1.4.3   STEA:n Toimintatonni

Toimintatonni on suunnattu jäsenyhdistysten toiminnan tukemiseen. Sitä on käytetty jäsenten virkistystoiminnan kehittämiseen, matkustamiseen, tapahtumiin sekä yhdistysten toimintojen ylläpitämiseen. Uusia yhdistyksiä avustettiin 1000 eurolla. Yhdistykset, jotka olivat saaneet avustusta edellisenä vuonna, saivat pienemmän summan (noin 478 euroa). Loppuvuodesta osa avustuksen piiriin hyväksytyistä yhdistyksistä luovutti osuutensa muille yhdistyksille ja siten toimisto jakoi yli jäävän osan alle 1000 euroa saaneille yhdistyksille joulurahana (noin 355 euroa).

Avustusta annettiin seuraaville yhdistyksille: Etelä-Kymen Työttömät ry, Loimaan Seudun Työttömät ry, Mynämäen Seudun Työttömät Työnhakijat ry, Nokian Väliasema ry, Porin Seudun Työttömät ry, Suolahden Työttömät ry, Toijalan Seudun Työttömät ry, Toimintakeskus Sampola ry (Helsinki), Työapu Lahty ry (Lahti), Ylivieskan Työttömien Yhdistys ry, Imatran Työttömät ry, Ivalon Seudun Työttömät ry, Juuan Työttömien Yhdistys ry, Kaavin Työnhakijat ry, Kangasalan Työttömät ry, Kiuruveden Työttömät ry, Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta KO-TY ry (Helsinki), Kokkolan Työttömät ry, Korson Työttömät ry, Kouvolan Seudun Työttömät ry, Kuhmoisten Työvoimareservi ry, Kurikan Työnhakijat ry, Kärkölän Työttömät ry, Lapinlahden Työttömien Tuki ry, Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry, Lempäälän-Vesilahden Työttömät ry, Oljenkorsi ry (Ylöjärvi), Rantasalmen Työttömät ry sekä Saarijärven Työttömät ry. Avustusosuutensa luovuttivat seuraavat yhdistykset: Kaarinan Työttömät ry, Kihniön Työttömät ry, Kotoutuminen ja työllistyminen ry (Helsinki), Maahanmuuttajan Kulttuuri ja Taideyhdistys MKTY ry (Helsinki), Badbaado ry (Helsinki), Hakunila-Länsimäki Työttömät ry, Porvoon Seudun Työnhakijat ry sekä Työllistyvä Vihti TyVi ry. Avustuksen luovuttamisen syynä olivat toiminnan hiipuminen, lopettaminen tai se, että yhdistys sai muuta STEA-avustusta.

Edelliseltä vuodelta siirrettiin avustuksen maksua siltä osin kuin sitä oli vielä maksamatta (1616 euroa). Avustus jaettiin pienille tai vuonna 2018 liittyneille uusille yhdistyksille, kuten Kankaanpään Toimitupa ry, Oljenkorsi ry (Ylöjärvi), Oriveden työttömät ry ja Työ & Toiminta ry (Tornio).

 

2         Talous

Työttömien Keskusjärjestön talous oli 17 034,85 euroa alijäämäinen. Toimintavuoden aikana järjestön rahoitus perustui pääosin STEAn veikkausvaroista tehtyihin avustuksiin, ESR-avustukseen sekä jäsenmaksuihin. ESR-avustukset maksetaan suoritusperusteisesti, joten osa vuonna 2018 käytetyistä ESR-rahoista maksetaan vuonna 2019. Toimintavuonna hankkeita oli STEAn rahoittamat Toimintatonni, TVY APPsi (nuorten palkkaaminen), sekä ESR ja STEAn rahoittama Terveydeksi-hanke. Työntekijöitä vuoden lopussa oli yhteensä 8 henkilöä.

 

3      Työttömien Keskusjärjestö mediassa

Toimintavuoden aikana Työttömien Keskusjärjestö oli esillä 101 mediaosumassa (Google-haku)

3.1.2018 Kouvolan Sanomat: Vain 60 prosenttia työttömistä saadaan haastateltua 3 kuukaudessa — aktiivimalli puhuttaa TE-toimiston asiakkaita. https://kouvolansanomat.fi/uutiset/lahella/d22ae9e4-b123-4394-9c02-f0487e4eedaf

3.1.2018 Tekijä – Teollisuusliittolaisen lehti: VÄITTÄJÄT: Aktiivimallissa askarruttaa resurssien riittävyys. Työttömiä halutaan saada tehokkaammin työmarkkinoille hallituksen uudella aktiivimallilla. Toimiiko malli ja riittävätkö resurssit räätälöityyn palveluun? (Jukka Haapakoski) https://tekijalehti.fi/2018/01/03/vaittajat-aktiivimallissa-askarruttaa-resurssien-riittavyys/

3.1.2018 Uutisvuoksi: Vain 60 prosenttia työttömistä saadaan haastateltua 3 kuukaudessa — aktiivimalli puhuttaa TE-toimiston asiakkaita. https://uutisvuoksi.fi/uutiset/lahella/db88ce9f-8941-4a49-a032-18468f210ff7

3.1.2018 Suomi24 Vain 60 prosenttia työttömistä saadaan haastateltua 3 kuukaudessa — aktiivimalli puhuttaa TE-toimiston asiakkaita. Työttömien keskusjärjestö ry:n mukaan aktiivimalli on syrjivä sekä epätasa-arvoinen. https://keskustelu.suomi24.fi/t/15130376/tyottomat–aktiivimalli

4.1.2018 Markkinointi ja Mainonta: Nesteen ja Ponssen Finlandia-video keräsi huiman katselumäärän. Suomalaisten työllistymisen tukemiseen tähdännyt kampanja herätti mielenkiinnon verkossa ja sosiaalisen median kanavissa. https://www.marmai.fi/uutiset/nesteen-ja-ponssen-finlandia-video-kerasi-huiman-katselumaaran-6694803

4.1.2018 Talouselämä: Kone-Finlandialle ropisi yli kaksi miljoonaa katsojaa – työttömien avustus kasvoi 40 000 euroon. Nesteen ja Ponssen kone-Finlandia -tempaus onnistui loistavasti. https://www.talouselama.fi/uutiset/kone-finlandialle-ropisi-yli-kaksi-miljoonaa-katsojaa-tyottomien-avustus-kasvoi-40-000-euroon/a4125154-ea82-33ad-aa12-d7f1b8e4490a

4.1.2018 Metsäalan ammattilehti: Nesteen ja Ponssen Finlandia-video saavutti yli kaksi miljoonaa katselukertaa – lahjoitus suomalaiselle työlle kasvoi 40 000 euroon. https://www.ammattilehti.fi/uutiset.html?a100=118371

4.1.2018 Kemianteollisuus: Nesteen ja Ponssen Finlandia-video saavutti yli kaksi miljoonaa katselukertaa. http://www.kemianteollisuus.fi/fi/uutishuone/uutiset/nesteen-ja-ponssen-finlandia-video-saavutti-yli-kaksi-miljoonaa-katselukertaa/

4.1.2018 Yle Ajantasa: Kiistelty työttömien aktiivimalli tulee voimaan vuodenvaihteessa. Uusi laki ei ota huomioon esimerkiksi alueellisia eroja, sanoo Työttömien Keskusjärjestön hallituksen varapuheenjohtaja Lea Vallius. Uudenmaan TE-toimiston mukaan palveluja on varauduttu lisäämään sitä mukaa, kun kysyntä kasvaa. Toimittajana Elina Päivinen. https://areena.yle.fi/1-4323768

5.1.2018 Demokraatti.fi: Luulitko, että työttömien kyykytys olisi loppunut tähän? – Ehei, työministeri paljastaa AL:ssä, että lisää ja rankempaa on tulossa. Työministeri Jari Lindström (sin.) vahvistaa Aamulehdelle, että hallitus aikoo antaa aktiivisesta työnhakupakosta lakiesityksen eduskunnalle tämän vuoden kuluessa. https://demokraatti.fi/luulitko-etta-tyottomien-kyykytys-olisi-loppunut-tahan-ehei-tyoministeri-paljastaa-alssa-etta-lisaa-ja-rankempaa-on-tulossa/

10.1.2018 YLE Aamu-TV: TE-toimiston pomolta sapiskaa aktiivimallille: Erilaiset työttömät ja alueelliset erot olisi pitänyt huomioida uudistuksessa. Työttömien keskusjärjestö pitää lakiuudistusta vastenmielisenä. https://yle.fi/uutiset/3-10014489

10.1.2018 Huomenta Suomi: Aktiivimalli työttömien hampaissa. Haastateltavina toiminnanjohtaja Eija Tuohimaa Jyvässeudun työllistämisyhdistys sekä työtön Pia Berg Vantaalta. https://www.katsomo.fi/sarja/huomenta-suomi-33001003/aktiivimalli-tyottomien-hampaissa-863013

22.1.2018 Tiedonantaja: Työtöntä hakataan kuin vierasta sikaa. Vuosi on vaihtunut. Monet toivottivat uudenvuodentervehdyksissään toisilleen parempaa uutta vuotta, mutta ”tasa-arvon ja demokratian luvatussa maassa” kyyti jatkuu kylmänä (Jukka Haapakoski). https://www.tiedonantaja.fi/artikkelit/ty-t-nt-hakataan-kuin-vierasta-sikaa

24.1.2018 Tamperelainen: Työttömien Keskusjärjestö ilmoittautuu mukaan mielenilmaukseen aktiivimallia vastaan. https://www.tamperelainen.fi/artikkeli/602029-tyottomien-keskusjarjesto-ilmoittautuu-mukaan-mielenilmaukseen-aktiivimallia

30.1.2018 YLE uutiset: Työttömiä tulossa vähänlaisesti aktiivimallin mielenilmaukseen. Työttömyysturvan aktiivimallin vaikutukset kohdistuvat erityisesti työttömiin, mutta sitä vastustavasta mielenosoituksesta ei ole näillä näkymin tulossa työttömien suurmielenosoitusta saati voimannäyttöä ensi perjantaina Helsingin Senaatintorille (Jukka Haapakoski). https://yle.fi/uutiset/3-10049729

31.1.2018 Demokraatti.fi: Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja: Tästä syystä Senaatintori kutsuu. Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski odottaa tuhansia ihmisiä perjantaiseen SAK:n järjestämään mielenosoitukseen Helsingin Senaatintorille. https://demokraatti.fi/tyottomien-keskusjarjeston-puheenjohtaja-tasta-syysta-senaatintori-kutsuu/

2.2.2018 Kainuun Sanomat: SAK:n Eloranta vaatii työttömille oikeudenmukaista kohtelua – kokoomuspoliitikolle buuattiin Senaatintorilla. Aktiivimallia vastustava mielenosoitus on parhaillaan käynnissä Helsingin Senaatintorilla. Kaikki paikalla olevat poliitikot eivät ole yleisön mieleen. https://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/kotimaa/sakn-eloranta-vaatii-tyottomille-oikeudenmukaista-kohtelua-kokoomuspoliitikolle-buuattiin-senaati/ (Jukka Haapakoski, Lännen Media)

2.2.2018 Aamulehti: SAK:n Eloranta vaatii työttömille oikeudenmukaista kohtelua – kokoomuspoliitikolle buuattiin Senaatintorilla. https://www.aamulehti.fi/uutiset/sakn-eloranta-vaatii-tyottomille-oikeudenmukaista-kohtelua-kokoomuspoliitikolle-buuattiin-senaatintorilla-200715232/

23.2.2018 Aamuset: Työttömien Keskusjärjestö vaatii työttömien terveyspalveluihin tasa-arvoisempaa kohtelua. Työttömien Keskusjärjestön hallitus vaatii asiakasmaksulain 11. pykälän tulkintaa asiakkaiden hyväksi. http://www.aamuset.fi/uutiset/3853535/Tyottomien+Keskusjarjesto+vaatii+tyottomien+terveyspalveluihin+tasaarvoisempaa+kohtelua

23.2.2018 Demari.fi: Järjestö vaatii terveyspalveluihin tasa-arvoa ”Asiakasmaksut eivät saa olla este”. Työttömien keskusjärjestö vaatii kuntia tulkitsemaan asiakasmaksulakia työttömien ja vähävaraisten hyväksi. https://demokraatti.fi/tyottomien-keskusjarjesto-vaatii-terveyspalveluihin-tasa-arvoa-asiakasmaksut-eivat-saa-olla-este/

26.2.2018 Apu-lehti: Aktiivimalli tulee: Apu selvitti työttömien tilannetta Kaakkois-Suomessa, missä työttömyysprosentti hipoo kattoa. https://www.apu.fi/artikkelit/aktiivimalli-tulee-apu-selvitti-tyottomien-tilannetta-kaakkois-suomessa-missa-tyottomyysprosentti-hipoo-kattoa

19.3.2018 Alfa-TV Kansan kesken: Illan teemana EU-ruoka-apu. Haastateltavana toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski. http://www.permanto.fi/fi/web/alfatv/player/vod?assetId=9156296

22.3.2018 Verkkouutiset.fi: Työttömät huolestuivat: Maakuntauudistus voi uhata järjestöjä. Työttömien keskusjärjestön mukaan kolmannen sektorin yleishyödyllistä järjestötoimintaa ei ole huomioitu riittävällä tavalla maakuntauudistuksen valmistelussa. https://www.verkkouutiset.fi/tyottomien-keskusjarjesto-huolestui-maakuntauudistus-voi-uhata-jarjestoja/

8.4.2018 Kaleva: Puheenaihe: Pitäisikö etu­jär­jes­tö­jen lisätä vastuutaan työn­vä­li­tyk­ses­tä? Sunnuntain lehdessä Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa kantaa etujärjestöjen omaan työnvälitystoimintaan. – Oleellista on, että työttömät saavat hyviä työpaikkoja, Työttömien keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski painottaa. Hänen mukaansa on hyvä, että etujärjestöt pohtivat parhaiksi katsomiaan keinoja vaikuttaa työttömien työllistymisen eteen. http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/puheenaihe-pitaisiko-etujarjestojen-lisata-vastuutaan-tyonvalityksesta/789826/

11.4.2018 Kaupunkimedia Aamuset: Työttömien Keskusjärjestö: aktiivimalli romukoppaan. Työttömien Keskusjärjestön vuosikokous pidettiin Helsingissä keskiviikkona. Paikalla oli runsaat 90 jäsenistön edustajaa. Järjestön uudeksi puheenjohtajaksi seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi valittiin 56-vuotias FT, työtön työnhakija Irma Hirsjärvi Jyväskylästä. http://www.aamuset.fi/uutiset/3909671/Tyottomien+Keskusjarjesto+Aktiivimalli+romukoppaan

11.4.2018 Demari.fi: Työttömien järjestön puheenjohtaja jättää työnsä hallitukseen syvästi pettyneenä. Työttömien keskusjärjestö saa tänään uuden puheenjohtajan, kun kansanedustaja Satu Taavitsainen (sd.) ei ole enää ehdolla järjestön johtoon. https://demokraatti.fi/kaikki-uhkakuvat-joista-varoitimme-etukateen-ovat-toteutuneet-tyottomien-jarjeston-puheenjohtaja-jattaa-tyonsa-hallitukseen-syvasti-pettyneena/

11.4.2018 YLE, Työttömien järjestön johtaja kehysriihestä: Oikeansuuntaista mutta vaatimatonta, aktiivimallin vikoihin paikkausta. Työttömien keskusjärjestön johtaja kuvailee esimerkiksi TE-toimistojen lisäväen määrää melko vaatimattomaksi. https://yle.fi/uutiset/3-10155690

11.4.2018 YLE Jyväskylän Hirsjärvi Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtajaksi. Valtakunnallisen Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtajaksi on valittu jyväskyläläinen Irma Hirsjärvi. https://yle.fi/uutiset/3-10154851

13.4.2018 Keskisuomalainen: Irma Hirsjärvi työttömien puheenjohtajaksi. Tehtävä valtakunnallisen järjestön johdossa alkaa heti. https://www.ksml.fi/kotimaa/Irma-Hirsjärvi-työttömien-puheenjohtajaksi/1181344

13.4.2018 Kansan Uutiset: Työttömien Keskusjärjestön uusi puheenjohtaja ei ole ensi kertaa työttömänä: aina pätkätöissä. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3882780-tyottomien-uusi-puheenjohtaja-ei-ole-ensi-kertaa-tyottomana-aina-patkatoissa

15.4.2018 Sunnuntaisuomalainen: Sunnuntaisuomalainen: Aktiivimalli leikkaa työttömyysturvaa huhtikuussa 92 000 suomalaiselta – passiivisin maakunta on Päijät-Häme, mutta myös Uusimaa kuuluu kärkikolmikkoon: https://www.talouselama.fi/uutiset/sunnuntaisuomalainen-aktiivimalli-leikkaa-tyottomyysturvaa-huhtikuussa-92-000-suomalaiselta-passiivisin-maakunta-on-paijat-hame-mutta-myos-uusimaa-kuuluu-karkikolmikkoon/788c3a7a-77a5-3bf5-a3b2-6bc308c474e2 (Jukka Haapakoski)

15.4. Karjalainen: Puolet työttömistä ei osoittanut lainkaan aktiivisuutta. Aktiivimalli leikkaa työttömyysturvaa huhtikuussa noin 92 000 suomalaiselta. Kela selvitti Sunnuntaisuomalaisen pyynnöstä, millaista aktiivisuutta tämä leikkurin kohteeksi joutuva joukko osoitti tammi–maaliskuun tarkastelujakso. (Jukka Haapakoski). https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/179228-kela-puolet-tyottomista-ei-edes-yrita-tyollistya

19.4.2018 YLE uutiset: Hallitus vie työvoimapalvelut markkinoille – onko työttömän oikeusturva uhanalainen? Hallitus haluaa avata työvoimapalvelut yksityisille yrityksille. Työttömien Keskusjärjestö ja Kuntaliitto suomivat lakiesitystä mm. siitä, että tehtävien siirto viranomaiselta yksityisen hoteisiin – vaikkapa palvelutarpeen arvioinnissa – voi vaarantaa jopa työttömän toimeentulon. https://yle.fi/uutiset/3-10165009

26.4.2018 Demokraatti.fi: Keino saada kyykytys loppumaan? – työttömiä patistetaan ehdolle maakuntavaaleihin: Työttömien keskusjärjestön hallitus on huolissaan, miten työttömien yhdenvertaiset palvelut turvataan tulevassa maakuntamallissa. https://demokraatti.fi/keino-saada-kyykytys-loppumaan-tyottomia-patistetaan-ehdolle-maakuntavaaleihin/

1.5.2018 Äänekosken kaupunkisanomat ÄKS: Työttömän vappu on hyvä päivä. http://aksa.fi/avaus-irma-hirsjarvi-tyottoman-vappu-on-hyva-paiva/.

7.5.2018 Imatralainen: Työttömät ehdokkaaksi maakuntavaaleihin. https://www.imatralainen.fi/blogi/658607-mielipide-tyottomat-ehdokkaiksi-maakuntavaaleihin

11.5.2018 Rakentaja: Työttömät maakuntavaltuustoihin (Irma Hirsjärvi).https://rakennusliitto.fi/wp-content/uploads/2018/01/Rakentaja_nro_05_2018.pdf

9.5.2018 Savonmaa: Työttömien Keskusjärjestön uusi puheenjohtaja vieraili Savonlinnassa. https://savonmaa.fi/articles/article/tyottomien-keskusjarjeston-uusi-puheenjohtaja-vieraili-savonlinnassa

13.5.2018 YLE uutiset: Harva työtön tietää ilmaisesta terveystarkastuksesta – ”Vasta nyt kuulin, mutta menen heti”. Esimerkiksi leipäjonoista on löydetty työttömiä, joita on jouduttu lähettämään suoraan päivystykseen. Terveydeksi-hankkeessa palveluohjaajat puolestaan etsivät erityisesti pitkäaikaistyöttömiä ja ohjaavat heitä palveluihin (Katriina Lehtovaara). https://areena.yle.fi/1-4234198, https://yle.fi/uutiset/3-10199867

16.5.2018 Iltalehti: Työttömien edustaja järkyttyi, muttei yllättynyt Susanna Kosken kovista sanoista: ”Symbolisoivat laajemmin tämän hallituksen toimintaa. https://www.iltalehti.fi/politiikka/201805162200946960_pi.sht .ml

23.5.2018 Tiedonantaja: Hyppy tuntemattomaan: Juha Sipilän hallitukselle kehittämisestä on tullut synonyymi romuttamiselle ja tehostamisesta leikkauspolitiikalle. Samalla linjalla jatketaan, kun TE-palvelut siirretään kasvupalvelulain avulla yksityisille yrityksille ja ajetaan työvoimapalvelut kaaokseen.
– Kasvupalvelulaki on erittäin huono idea. Palveluprosessien yksityistäminen kytkeytyy täysin vastikkeellisen työttömyysturvan ajatukseen. Se avaa mahdollisuuden yksityisille yrityksille hyödyntää häikäilemättömästi työttömiä halpatyövoimana omissa kaveriyrityksissään, tykittelee Jukka Haapakoski, Työttömien keskusjärjestön toiminnanjohtaja. https://www.tiedonantaja.fi/artikkelit/hyppy-tuntemattomaan

24.5.2018 Demokraatti.fi: Hätähuuto Työttömien Keskusjärjestöltä   On hämmästyttävää, että edes perusasiat eivät toimi, vaikka hallituksen ykköstavoite on hoitaa työttömyyttä. https://demokraatti.fi/hatahuuto-tyottomien-keskusjarjestolta-on-hammastyttavaa-etta-edes-perusasiat-eivat-toimi-vaikka-hallituksen-ykkostavoitteita-on-hoitaa-tyottomyytta/ (Irma Hirsjärvi, Eija Tuohimaa, Jukka Haapakoski)

25.5.2018   Työttömien Keskusjärjestö ry:n puheenjohtaja TST Radiossa. Keskusjärjestön tuore puheenjohtaja, Irma Hirsjärvi (kuvassa) vieraili järjestökierroksella 18. toukokuuta 2018 Turun Seudun TST ry:n toimintakeskuksessa. http://www.tstry.fi/tyottomien-keskusjarjesto-ryn-puheenjohtaja-tst-radiossa/

6.6.2018 Suur-Jyväskylän lehti: Työttömät eivät ole yhtenäinen massa (Irma Hirsjärvi). https://www.surkkari.fi/pdf/2018/29_Keskiviikko_06.06/SY_20180606_03.pdf

8.6.2018 Demokraatti.fi Pitkäaikaistyöttömät jäämässä heitteille! Työttömien keskusjärjestö on tyrmistynyt tiedosta, että Varsinais-Suomen työllisyyspoliittisille (typo) toimille ei varata enää ensi vuodeksi rahaa. https://demokraatti.fi/mita-tekee-tyoministeri-lindstrom-pitkaaikaistyottomat-jaamassa-heitteille

9.6.2018 Työttömien järjestö huolestui hallituksen kaavailuista: ”Työttömät ovat tyrmistyneitä”. https://yle.fi/uutiset/3-9594753

8.6.2018 Kansan Uutiset: Työttömien Keskusjärjestö: Määrärahojen leikkaaminen jättää pitkäaikaistyöttömät heitteille. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3910589-tyottomien-keskusjarjesto-maararahojen-leikkaaminen-jattaa-pitkaaikaistyottomat-heitteille

15.6.2018 Kansan Uutiset: Lehtonen aktiivimalli kakkosesta: Valuvian korjaus harvemmin onnistuu. Työttömien keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi ei suuremmin innostu aktiivimalli kakkosesta edes nykymuodossaan. – Se on erittäin heikosti paranneltu versio. Se on karenssiautomaatti. On käsittämätöntä, että nyky-yhteiskunnassa rakennetaan ihmisten työllisyyttä tukevaa toimintaa sanktiopohjalta, hän sanoo. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3914228-lehtonen-aktiivimalli-kakkosesta-valuvian-korjaus-harvemmin-onnistuu

15.6.2018 Demokraatti.fi; ”Hallituksen kireä aikataulu kauhistuttaa – Lisää entisestään työttömien ahdinkoa”. https://demokraatti.fi/lisaa-entisestaan-tyottomien-ahdinkoa-hallituksen-kirea-aikataulu-kauhistuttaa/

15.6.2018 MTV:n uutiset 15.6.2018 Aktiivimallia kierretään nyt työkyvyttömyyseläkehakemusten avulla. – ”Onhan se moraalitonta.” https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/aktiivimallia-kierretaan-nyt-tyokyvyttomyyselakehakemusten-avulla-onhan-se-moraalitonta/6951244#gs.lo=aSxQ (Jukka Haapakoski)

18.6.2018 Tiedonantaja: Työvoimapalvelut yritysten armoille. (Jukka Haapakoski) lehtijuttu (aukeama)

28.6.2018 Demokraatti.fi: ”Työtön on heiluva pelinappula yhteiskunnan rattaissa”. https://demokraatti.fi/tyoton-on-heiluva-pelinappula-yhteiskunnan-rattaissa-aktiivimalli-2-ei-lammita-tyomarkkinajarjestoja/ (Irma Hirsjärvi)

1.7.2018 YLE uutiset: Menevätkö aktiivimallit ja karenssit jo sekaisin? Tässä 8 vastausta aktiivimalli kakkosen herättämiin kysymyksiin. https://yle.fi/uutiset/3-10282723 (Irma Hirsjärvi). Yle Areenassa juttuna: https://areena.yle.fi/1-4442544#autoplay=true

3.7.2018 Etelä-Suomen Sanomat ESS: Työttömyyspäivärahat viipyneet kuukausikaupalla, osa kääntynyt pikavippien puoleen. https://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2468948

4.7.2018 Demokraatti.fi: Puuskahdus työttömien puolesta: ”Syrjintä on muuttunut maassamme lailliseksi toimintatavaksi”. https://demokraatti.fi/puuskahdus-tyottomien-puolesta-syrjinta-on-muuttunut-maassamme-lailliseksi-toimintatavaksi/ (Irma Hirsjärvi, Veera Luoto)

4.7.2018 Aamuset Kaupunkimedia: Poukkoileva työllisyys- ja sosiaalipolitiikka syö työttömän voimavaroja. Työttömien Keskusjärjestö vaatii hallitukselta toimia ikääntyneiden työttömien syrjinnän ehkäisemiseksi ja työttömien terveyspalvelujen parantamiseksi. https://www.aamuset.fi/uutiset/4007520/Tyottomien+Keskusjarjesto+Poukkoileva+tyollisyys+ja+sosiaalipolitiikka+syo+tyottoman+voimavaroja

26.7.2018 Kansan Uutiset: Työttömien Keskusjärjestö vaatii: Oikeat numerotilastot työllisyyskeskusteluun. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3936339-tyottomien-keskusjarjesto-vaatii-oikeat-numerotilastot-tyollisyyskeskusteluun

26.7.2018 Raahen Seutu Työttömien Keskusjärjestö vaatii parempia tilastoja työlli­syys­kes­kus­teluun. https://www.raahenseutu.fi/uutiset/tyottomien-keskusjarjesto-vaatii-parempia-tilastoja-tyollisyyskeskusteluun-6.1.1571800.0c97750b1c

26.7.2018 Talouselämä: Työttömien Keskusjärjestö pitää hallituksen tilastoa kaunisteltuna. https://www.talouselama.fi/uutiset/tyottomien-keskusjarjesto-pitaa-hallituksen-tilastoa-kaunisteltuna-aktiivimalli-tuottaa-tilastollista-harhaa-tyollisyyden-noususta/4e8b2dd6-d3b5-39cc-9f43-30e4ec26fea9

26.7.2018 Sijoittaja.fi: Työttömien Keskusjärjestö pitää hallituksen tilastoa kaunisteltuna: ”Aktiivimalli tuottaa tilastollista harhaa työllisyyden noususta”. https://www.sijoittaja.fi/feed-items/tyottomien-keskusjarjesto-pitaa-hallituksen-tilastoa-kaunisteltuna-aktiivimalli-tuottaa-tilastollista-harhaa-tyollisyyden-noususta/

27.7.2018 MV??!! Media: Työttömien keskusjärjestö: ”Aktiivimalli on peruttava!” https://mvlehti.net/2018/07/27/tyottomien-keskusjarjesto-aktiivimalli-on-peruttava/

27.7.2018 Verkkouutiset: Työttömien Keskusjärjestö: Tilastot vääristävät työllisyyttä. https://www.verkkouutiset.fi/tyottomien-keskusjarjesto-tilastot-vaaristavat-tyollisyytta/

31.7.2018 YLE Ykkösaamu: Työllisyysaste nousee. Mitä lukujen takana? Ennustepäällikkö Janne Huovari, Pellervon taloustutkimus, vanhempi tutkija Hannu Karhunen, Palkansaajien tutkimuslaitos ja Työttömien keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski. https://areena.yle.fi/1-4455958

2.8.2018 Koillissanomat: Työttömien Keskusjärjestö vaatii oikeat numerotilastot työllisyyskeskusteluun. https://www.koillissanomat.fi/mielipidelukijalta/lukijalta-tyottomien-keskusjarjesto-vaatii-oikeat-numerotilastot-tyollisyyskeskusteluun-6.235.401402.17eb227ea4

3.8.2018 Demokraatti.fi: Työttömien keskusjärjestö: aktiivimalli kumottava – ”Aiheuttanut 134 000 työnhakijan joutumisen aktiivimallileikkuriin”. Työttömien keskusjärjestö ry:n mukaan aktiivimalli vahvistaa työttömien eriarvoista kohtelua. Järjestö vaatii lausunnossaan sosiaali- ja terveysministeriölle aktiivimallin kumoamista. https://demokraatti.fi/tyottomien-keskusjarjesto-aktiivimalli-kumottava-aiheuttanut-134-000-tyonhakijan-joutumisen-aktiivimallileikkuriin/

4.9.2018, Ylä-Karjala, Kiinni työttömien terveysongelmiin, sivu 5 (lehtileike).

9.8.2018 Demokraatti.fi: Työttömien järjestöltä hätähuuto: ”Budjettipäätökset eivät pure kovaan ytimeen. – Kannattaisi ottaa mallia 1990-luvun lopulta. Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski painottaa, että työttömyyden siihen pystytään vaikuttamaan aktiivisella työllisyyspolitiikalla. https://demokraatti.fi/tyottomien-jarjestolta-hatahuuto-budjettipaatokset-eivat-pure-kovaan-ytimeen-kannattaisi-ottaa-mallia-1990-luvun-lopulta/

10.9. Lapin Kansa: Työttömille uusi edunvalvontajärjestö Tornioon – perustamiskokoukseen toivotaan aktiivisia työttömiä. Tornioon perustetaan uusi työttömien edunvalvontajärjestö. Perustamiskokous pidetään Tornion Järjestötalossa ensi viikon maanantaina. https://www.lapinkansa.fi/lappi/tyottomille-uusi-edunvalvontajarjesto-tornioon-perustamiskokoukseen-toivotaan-aktiivisia-tyottomia-1640834/

19.9.2018 Kansan Uutiset: Yrittäjämäiset palvelut riski työttömille. Yritystoiminnan palkkiomalli julkisissa työvoimapalveluissa on Työttömien keskusjärjestön mukaan riski työttömien tasapuolisille palveluille. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3961422-tyottomien-keskusjarjesto-yrittajamaiset-tyovoimapalvelut-riski-tyottomalle

16.9.2018 Hämeen Sanomat: Sairaat työttömät vaativat vapautusta aktiivimallista. https://www.hameensanomat.fi/avainsana/tyottomien-keskusjarjesto/

16.9.2019 Forssan Lehti: Sairaat työttömät vaativat vapautusta aktiivimallista. https://www.forssanlehti.fi/avainsana/aktiivimalli-tyokyvyttomyys-kela-tyottomien-keskusjarjesto-jukka-haapakoski-eeva-vartio-tanja-nevalainen

19.9.2018 Kansan Uutiset: Työttömien Keskusjärjestö: Yrittäjämäiset työvoimapalvelut riski työttömälle. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3961422-tyottomien-keskusjarjesto-yrittajamaiset-tyovoimapalvelut-riski-tyottomalle

27.9.2018 Maansuola: Aktiivimalli ei ole ratkaisumalli. Työttömien keskusjärjestö ry:n toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski on tyytymätön aktiivimalliin. Se uhkailee ja syyllistää ratkaisujen sijaan. https://www.maansuola.fi/aktiivimalli-ei-ole-ratkaisumalli/

1.10.2018 Kansan Uutiset: Työllisyysfoorumi: Sanktioilla ei luoda työpaikkoja. Työllisyysfoorumi 2018 vaatii työttömien perusoikeuksien palauttamista. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3967558-tyollisyysfoorumi-sanktioilla-ei-luoda-tyopaikkoja

11.10. Kansan Uutiset: Työttömien Keskusjärjestö tyrmää Mykkäsen lausunnon: Pitkäaikaistyöttömät eivät hyödy irtisanomissuojan heikentämisestä. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3973229-tyottomien-keskusjarjesto-tyrmaa-mykkasen-lausunnon-pitkaaikaistyottomat-eivat-hyody-irtisanomissuojan-heikentamisesta

12.10.2018 Demokraatti.fi: Työttömien Keskusjärjestö vastustaa irtisanomisen helpottamista. https://demokraatti.fi/tyottomien-keskusjarjesto-vastustaa-irtisanomisen-helpottamista-tyollisyytta-ei-edista-jos-yritys-antaa-kenkaa-tyontekijoilleen/

12.10.2018 Aamuset: Työttömien Keskusjärjestö: Pitkäaikaistyöttömät eivät hyödy irtisanomissuojan heikentämisestä. https://www.aamuset.fi/uutiset/4116499/Tyottomien+Keskusjarjesto+ry+Pitkaaikaistyottomat+eivat+hyody+pienten+yritysten+irtisanomissuojan+helpottamisesta

25.10.2018 MTV verkkouutiset: Pitkäaikaistyöttömät käyttävät vähiten lääkäripalveluja – mielenterveysoireet voivat jäädä tunnistamatta. Erityisesti pisimpään työttömänä olleet eivät välttämättä käytä lainkaan terveyspalveluja selviää Lääkärilehden tutkimuksesta. https://www.laakarilehti.fi/tieteessa/alkuperaistutkimukset/pisimpaan-tyottomana-olleet-kayttavat-vahiten-terveyskeskuksen-palveluja/

26.10.2018 MTV verkkouutiset: Pitkään työttömänä olleet käyttävät vähiten lääkäripalveluja – Järjestö: Asiakasmaksut pois! Pitkäaikaistyöttömät käyttävät vähiten lääkäripalveluja, selviää tuoreesta suomalaistutkimuksesta. Järjestön mielestä asiakasmaksut pitäisi poistaa työttömiltä. Työttömille ehdotetaan myös henkilökohtaisia sosiaali- ja terveyspalveluohjaajia.  https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/pitkaan-tyottomana-olleet-kayttavat-vahiten-laakaripalveluja-jarjesto-asiakasmaksut-pois/7132898#gs.y6cloyQ

7.11.2018 Helsingin Sanomat, Vieraskynä: Työttömillä on oikeus terveystarkastukseen.  Kunnan lainmukaisiin tehtäviin kuuluu järjestää työttömille maksuton terveystarkastus. Oikeus tarkastukseen tunnetaan huonosti sekä kunnissa että työttömien parissa. https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005890293.html

16.11.2018 Neste news: Nesteen tiimille palkinnot Sponsorointi & Tapahtumat Awards -juhlassa. Sponsorointi & Tapahtumamarkkinointi ry palkitsi Sponsorointi & Tapahtumat Awards -juhlassa ansioituneita sponsorointitekoja ja tapahtumia. Nesteen alan ammattilaiset keräsivät tunnustusta kahden palkinnon muodossa: Vuoden Sponsori sekä kunniamaininta kansainvälisen toteutuksen kategoriassa. Itsenäisyyspäivän aattona 2017 YouTubessa julkaistua Finlandia by Forest Machines tekoa ylistettiin sen rajoja ylittävästä puhuttelevuudesta. Jokainen katselukerta kasvatti rahasummaa, jolla lahjoitettiin polttoainetta Työttömien Keskusjärjestölle. https://news.cision.com/fi/neste/r/nesteen-tiimille-palkinnot-sponsorointi—tapahtumat-awards–juhlassa,c2674468

17.11.2018 Kansan Uutiset, mielipide: Kuntouttava työtoiminta on myös ongelma. Irma Hirsjärvi. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3992204-mielipide-kuntouttava-tyotoiminta-on-myos-ongelma

20.11.2018 Sitra blogi: Mikä kannustaa työtöntä uudistamaan osaamistaan. Jukka Haapakoski. https://www.sitra.fi/blogit/mika-kannustaa-tyotonta-uudistamaan-osaamistaan/

23.11.2018 Kansan Uutiset: Työttömien Keskusjärjestö: Työttömien työkykyohjelma seuraavan hallituksen kärkihankkeeksi. Työttömien Keskusjärjestö kannattaa selvitysmiesten ehdotusta, että Suomeen luodaan yhtenäinen malli, miten monialaiset työkykypalvelut hoidetaan yksilöllisesti. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3995520-tyottomien-keskusjarjesto-tyottomien-tyokykyohjelma-seuraavan-hallituksen-karkihankkeeksi

23.11.2018 Aamuset: Työttömien Keskusjärjestö: Työttömien pirstaleiset palvelut yhtenäistettävä sujuvaksi poluksi. Työttömien Keskusjärjestön hallitus yhtyy sosiaali- ja terveysministeriön selvityshenkilöiden raporttiin, jonka mukaan pitkäaikaistyöttömien ja osatyökykyisten todelliset palvelutarpeet on selvitettävä nykyistä paremmin. https://www.aamuset.fi/uutiset/4165376/Tyottomien+Keskusjarjesto+Tyottomien+pirstaleiset+palvelut+yhtenaistettava+sujuvaksi+poluksi

25.11.2018 Yle uutiset: Tilanne pahentunut entisestään: Aktiivimallin leikkuri alentanut jo 160 000 työttömän korvauksia. Jukka Haapakoski: aktiivimalli kumottava. https://yle.fi/uutiset/3-10524820.

1.12.2018 Lapin Kansa: Työttömille neuvoa ja ilmainen terveystarkastus Ivalossa. Työttömien Keskusjärjestön toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski ja Terveydeksi-hanke tapaavat työttömiä Ivalossa ensi viikolla. https://www.lapinkansa.fi/lappi/tyottomille-neuvoa-ja-maksuton-terveystarkastus-ivalossa-3137554/

1.12.2018 Kansan Uutiset: Työkykyinen ei kuulu kuntouttavaan työtoimintaan. Työttömien järjestöjen mukaan palkkatukien leikkaaminen on lisännyt kuntouttavan työtoiminnan käyttöä. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3999722-tyokykyinen-ei-kuulu-kuntouttavaan-toimintaan

12.12.2018 Kansan uutiset: Työttömien Keskusjärjestö: Työmarkkinatuki korotettava vähintään 1000 euroon. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4006030-tyottomien-keskusjarjesto-tyomarkkinatuki-korotettava-vahintaan-1000-euroon-kuukaudessa

28.12.2018 Uusi Suomi: Aktiivimalli: Työttömän mahdollisuudet laajenevat – muutos voimaan 1.4.2019. https://www.uusisuomi.fi/kotimaa/267992-aktiivimalli-tyottoman-mahdollisuudet-laajenevat-muutos-voimaan-142019

28.-29.12.2018 Työttömälle lisää mahdollisuuksia täyttää aktiivimallin vaatimukset. Aamulehti, Aamuset, Apu, Kaupunkimedia, Helsingin Sanomat, Salkun Rakentaja, Seinäjoen Sanomat, Svenska Yle

29.12.2018 MTV3 uutiset: Työtön saa lisämahdollisuuksia täyttää aktiivimallin vaatimukset. https://www.mtv.fi/sarja/uutisjutut-kotimaa-33001022/tyoton-saa-lisaa-mahdollisuuksia-tayttaa-aktiivimallin-vaatimukset-1030578

nuoli