Toimintakertomus 2014

Puheenjohtaja/toiminnanjohtaja: Lea Karjalainen. Palkattu puheenjohtaja: Jukka Haapakoski.

Työttömien Valtakunnallinen Yhteistoimintajäjestö – TVY ry jäsenjärjestöineen toimii kasvavien haasteiden, ristiriitaisten päätösten ja niukkenevien resurssien toimintaympäristössä.  Työ- ja elinkeinoministeriön työllisyyskatsauksen mukaan työttömyys on kasvanut viime vuotisesta paljon. Työttömiä työnhakijoita oli joulukuun lopulla 363 300, mikä on 33 400 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Pitkäaikaistyöttömiä näistä työttömistä työnhakijoista oli joulukuun lopulla n. 98 500 henkilöä. Laajan työttömyyden piirissä, eli työttömiä työnhakijoita sekä julkisissa palveluissa olevia, oli jo n. 480 000 ihmistä.

”Aktivointiasteella” suhteutetaan työttömiin työnhakijoihin ne työnhakijat, jotka ovat aktiivisen työvoimapalvelun toimenpiteiden piirissä. Aktivointiaste oli joulukuussa 24,3 % eli 0,9 % matalampi kuin vuosi sitten. Hallituksen tavoitteena on ollut 30 % aktivointiaste.  Aktivointiastetta on periaatteessa melko yksinkertaista nostaa työllisyysmäärärahoja nostamalla. Näin ei ole käytännössä tehty. TVY:n tavoite hallitusohjelmaan oli 50 % aktivointiaste.

Tuloksellisuusohjelmaa on sovellettu TEM:n hallinnonalaan työttömyyden kasvusta huolimatta. Kuntien vastuuta työttömyyden kustannuksista on kasvatettu ja roolia työttömyyden hoidossa tuettu kuntakokeilun myötä. Valtiolla on kuitenkin työllisyydenhoidon toiminnalliset lain velvoittamat edellytykset.

Työttömien yhdistysten toimintaedellytysten turvaamiseksi piristysruiskeena ovat RAY ja STM:n ESR-ohjelma. Näiden instituutioiden rahoitusmahdollisuuksia on tärkeä tutkia ja hyödyntää tarpeen mukaan.

 

Järjestötoiminta

TVY:llä oli vuonna 2014 yhteensä 103 jäsenyhdistystä kattavasti ympäri Suomen. Paljon on yhdistyksiä lopetettu määrärahojen ja vetäjien puutteessa, mutta joitain on myös tullut mukaan. Monet TVY:n jäsenyhdistykset toteuttavat järjestelmällistä edunvalvontaa paikallisesti kuntien kanssa, kuntakokeilun ohjausryhmissä, hankkeitten ohjausryhmissä, ammattilittojen ja muiden työllisyystoimijoiden kanssa.

 

Aluetoiminta

Lapissa järjestettiin 2 aluekokousta, joihin osallistui edustajia Sallasta, Kemijärveltä, Ivalosta sekä Kolarista. Säikeet-hanke järjesti alueella ICT-koulutuksen.

Uudellamaalla aluekokouksia järjestettiin 4 kertaa. Viime vuoden puolella keskustelutti etenkin työsopimuslain kiristyneestä tulkinnasta sekä palkkatuen muutoksista ja määrärahoista. Helsinki-lisän kohtalo on ollut viime vuoden puolella myös epäselvä, mikä vaikuttaa palkkatukityöllistämiseen. Viime vuoden lopulla haetut työllistämismäärärahat ovat jääneet jakamatta. Uudenmaan alueella järjestettiin 6 TYPO-hanketta. Alueelta osallistuttiin laivakoulutuksiin.

Keski-Suomessa toimii 8 paikallista yhdistystä ja alueella järjestettiin kolme aluekokousta toimintavuonna. Osallistuttiin Kehittämispäiviin sekä laivakoulutukseen. Keski-Suomen edustajat tapasivat Työministeri Ihalaisen ja keskustelivat palkkatukiuudistuksen haasteista. Tuohi-hanke koettiin antoisaksi ja siihen osallistuttiin aktiivisesti.

Pohjanmaan tilanne on vakaa. Kokkolan Työttömät ry on suurin toimija. Palkkatuen muutokset ovat aiheuttaneet käytännön ongelmia.

Pohjois-Karjalassa on pidetty 5 aluekokousta. Alueelta osallistuttiin kehittämispäiville, vuosikokoukseen, edunvalvontaviikolle sekä TVY:n laivakoulutukseen.  Alueen työttömien yhdistyksistä ainoastaan Nurmeksella on ollut työllisyyspoliittinen hanke. RAY:n tukema Voimavarat käyttöön -hanke on piristänyt Nurmeksen, Juuan sekä Valtimon työttömien yhdistysten jäsentoimintaa ja nostanut jäsenmääriä. Kahta uutta RAY:n hanketta on suunniteltu vuodelle 2015 Keski-Karjalaan ja Kontiolahteen.

Kaakkois-Suomessa on kahdeksan työttömien yhdistystä, jotka ovat TVY:n jäseniä. Neljällä yhdistyksellä on työllisyyspoliittinen hanke. Vuonna 2014 Kaakkois-Suomessa pidettiin viisi aluekokousta. Uusin yhdistys on Kohti Työtä ry Kotkasta. Yhdistys liittyi TVY:n jäseneksi toukokuussa.

Kaakkois-Suomen yhdistykset järjestivät elokuussa matkan Kulttuuri- ja luonto matkan Etelä-Viroon ja Latviaan. Matkalle osallistui 22 henkeä. TVY:tä edusti varapuheenjohtaja Anna-Mari Kantola.

Syyskuussa Kaakkois-Suomessa järjestettiin Työttömyystyön valtakunnalliset neuvottelupäivät. Päivät pidettiin Kouvolassa, Puhjonrannassa. Osallistujia oli 45 henkeä.

Etelä-Pohjanmaalla on 6–7 työttömien yhdistystä, jotka toimivat pääasiassa itsenäisesti omalla paikkakunnallaan. Aluekokouksia ei ole pidetty.

Etelä-Savon alueella toimii 6 työttömien yhdistystä: Savonlinna, Rantasalmi, Juva, Mikkeli, Mäntyharju ja Kangasniemi. Aluekokouksiin aktiivisesti osallistui Rantasalmi, Mikkeli, Juva ja Kangasniemi. Yhdistysten toiminnat ovat samalla tasolla, kuin edellisenäkin vuonna.  Palkkatukityöntekijöiden saatavuus TE-toimiston kautta oli haasteellista. Viimevuoden aikana Ely-keskuksen työllisyyspoliittista hankerahaa saivat Mikkeli, Savonlinna ja Kangasniemi.  Toimintojen turvaamiseksi jatkossakin tarvitaan hankerahoituksen tai avustuksen muodossa olevaa rahoitusta. Alueen toimijoita osallistui Tuohihankkeen koulutuksiin, Suonenjoella, Kangasniemellä, ja Mikkelissä. Alueen toimijoita osallistui Tuohi-hankkeen koulutuksiin Suonenjoella, Kangasniemellä, ja Mikkelissä.

Varsinais-Suomessa Työ-Länsi ry koordinoi Varsinais-Suomen työttömien yhdistysten yhteistoimintaa. Jäseniä olivat vuonna 2014 kaikki 8 Varsinais-Suomen työttömien yhdistykset, joista Laitilan Työttömät ry valitettavasti lopetti toimintansa vuoden päättyessä. Vuoden aikana pidettiin vuosikokous, järjestäytymiskokous sekä yhdeksän hallituksen kokousta / aluekokousta. Kaikki kokoukset eivät tänäkään vuonna olleet päätösvaltaisia.

Järjestettiin tilaisuus, johon kutsuttiin kaikki TVY ry:n puheenjohtajakandidaatit. Paneelissa esittäytyi heistä kolme, mm. Jukka Haapakoski joka tuli valituksi. Työ-Lännen laivaseminaarin aiheina olivat sosiaali- ja työttömyysturvaan liittyvän lainsäädännön muutokset. Seminaariin pohjalta laadittiin ryhmätyönä julkilausuma. Se liittyi 1.6.2014 voimaan tulleeseen työ- ja elinkeinoministeriön ohjeistukseen työsopimuslain toisen luvun viidennen pykälän tulkinnasta. Ohjeistuksen mukaan uusia työntekijöitä voidaan palkata palkkatuella tai ottaa työkokeiluun vain, jos ensin on tarjottu osa-aikaisille työntekijöille kokoaikatyötä. Välityömarkkinoilla tämä uhkasi estää koko työllistämisen.

Turun Seudun TST ry toteutti hallinnoimallaan alueellisella koulutusrahalla sarjan koulutuksia, joihin osallistuttiin.

Hämeen alueella on 6 jäsenyhdistystä. Alueella järjestettiin 1 aluekokous. Edunvalvontatapaamisia toteutettiin perinteistä järjestelmällistä edunvalvontaa mm. kansanedustajatapaamisia sekä valtiovarainministeri että työministeri.

Osaamisen kehittämisen hanke. Kaikilla alueilla osallistuttiin osaamisen kehittämisen hankkeeseen, jossa Suomi oli jaettu karkeasti neljään alueeseen: Etelä-, Keski-, Länsi- ja Pohjois/Itä-Suomi.

 

Edunvalvonta

TVY:n vuosikokous viitoitti edunvalvonnan pääsuunnat huhtikuussa 2014:

”TYÖLLISYYS EI KOHENE TYÖTTÖMIÄ KEPITTÄMÄLLÄ, EIKÄ PALVELUITA KARSIMALLA.”

 1. TE-palvelu-uudistuksessa on ilmennyt suuria puutteita. Rankimmin puutteet kohdistuvat vaikeasti työllistyvien palveluihin.
 2. Työttömyystilanteen edelleen heiketessä tarvitaan mittavia lisäpanostuksia työllisyydenhoidon määrärahoihin ja niiden kohdentamiseen pitkäaikaistyöttömille suunnattuihin lakisääteisiin palveluihin.
 3. Ei ole perusteltua rahoittaa valtakunnallisia ministeriöiden kehittämishankkeita, joilla on toisiaan kumoavia vaikutuksia. Rahat tulee suunnata pitkäaikaistyöttömyyden leikkaamiseen ja hallitusohjelman mukaisesti järjestötoiminnan turvaamiseen.
 4. Tällä hetkellä osallistuvan sosiaaliturvan kehittämistä hankaloittavat vapaaehtoistyötä rajoittavat lait. Yhdenvertaisuuslakiin vedoten työttömillä tulee olla samat oikeudet osallistua vapaaehtoistoimintaan kuin muillakin.
 5. Kuntien lakisääteisiä velvoitteita ja viranomaistahon tehtäviä ei voida sälyttää järjestökentän tehtäväksi ilman riittäviä lisäresursseja.”

TVY vei tätä vuosikokouksen viestiä ja muita ajankohtaisia haasteita kansanedustajien tietoon sekä keväällä että syksyllä edunvalvontaviikoillaan.

Vuosikokousteemojen lisäksi TVY jäsenjärjestöineen on joutunut tekemään merkittävää edunvalvontaa välityömarkkinoiden toimintaedellytysten ylläpitämiseksi ja selkiinnyttämiseksi. Suomen hallitus osana hallitusohjelmaa uudisti vuodelle 2015 palkkatukilainsäädäntöä.Tässäyhteydessävaadimme mm. korkeampaatukitasoa työllistettyjen työaikaan ja saimmekin nostettua 5 % valtion kompensoimaa työaikaa siten, että yleishyödyllinen yhdistys tai säätiö voi saada 65 % työajan kompensoitua 100 % palkkauskustannusten osalta.  Palkkatuellisiin palkkakustannuksiin sisällytetään vihdoinkin mukaan myös lomaraha.

Palkkatukilainsäädännön muutoksen yhteydessä tehtiin myös työsopimuslakiin väliaikaiset muutokset koskien irtisanottujen ja lomautettujen työntekijöiden takaisinottovelvollisuutta sekä kokoaikatyön tarjoamisen velvoitetta. Yhdistysten kannalta olennaista oli se, että julkisilla tuilla voitiin tarjota vain pääasiassa osa-aikatyötä.Lähtökohtaisesti koko sektori tukee sellaisia ihmisiä, joilla oletetaan olevan tarvetta palkkatukeen alentuneen työkyvyn vuoksi. Käytännössä kuitenkin työttömien varsinainen joukko on erittäin heterogeeninen.

Seuraavan Suomen hallituksen on muodostettava välityömarkkinoiden rooli instituutiona ja suhteutettavana kokonaisuus työelämän pelisääntöihin ja työsopimuslakiin.

TVY on ollut mukana sosiaali- ja terveysministeriön Työelämäosallisuutta tukevan lainsäädännön ja palvelujärjestelmän uudistamistarpeita arvioivan työryhmän työhön, joka julkaisi loppuraportin 23.10.2014.

Työryhmä esittää sosiaalihuollon lainsäädäntöäuudistettavaksi siten, ettäluovuttaisiin erillisistä palveluista vammaisille ja vammattomille henkilöille työelämäosallisuutta edistävissä sosiaalihuollon palveluissa. Samoin luovuttaisiin työttömyyden kestoon liittyvistä edellytyksistä päästä palveluihin. Sosiaalihuolto keskittyisi uuden lainsäädännön myötä heikossa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden sosiaaliseen kuntoutukseen, joka jakautuisi työelämävalmiuksia edistävään sosiaaliseen kuntoutukseen ja osallisuutta edistävään sosiaaliseen kuntoutukseen. Kyseiset sosiaalihuollon palvelut perustuisivat asiakkaiden yksilöllisiin palvelutarpeisiin. Asiakkaiden palveluihin osallistumisesta saamia korvauksia yhdenmukaistettaisiin ja palveluiden järjestämisedellytyksiä etenkin ilman ansiotarkoitusta suoritettavien työtehtävien osalta selkiytettäisiin.

Lisäksi TVY osallistuu paljon julkistakin keskustelua herättäneeseen osallistavan sosiaaliturvan kehittämisen työryhmään. Työryhmän loppuraportti julkaistaan huhtikuussa 2015. Osallistavaa sosiaaliturvaa on pilotoitu kuudessa kunnassa ja muutamassa eri yhdistyspohjaisessa hankkeessa. Näiden pilottien sekä työryhmän mietinnön pohjalta tehdään ehdotukset osallistavan sosiaaliturvan edistämiseksi. TVY on painottanut osallistujien vapaaehtoisuuden merkitystä, asiakkaan äänen kuulumista sekä yhdistysten resursoinnin merkitystä, kun tarjotaan osallisuutta lisääviä toimenpiteitä tai palveluita.

TVY:llä on puhe- ja äänioikeus myös Suomen rakennerahasto-ohjelman seurantakomiteassa. Seurantakomitea on kokoontunut kaksi kertaa vuoden aikana.

SOSTE risteily – Tartu valtaan! 8.–9.10.2014

TVY järjesti yhdessä Tatsi ry:n kanssa seminaarin SOSTE risteilyllä – Tartu valtaan – mitä osallistavan sosiaaliturvan jälkeen? Aiheena oli osallistava sosiaaliturva. Mitä aidosti osallistuva sosiaaliturva voi olla ja mihin suuntaan se on kehittymässä? Alustajana osallistavaa sosiaaliturvaa kehittävän työryhmän jäsen, tutkija Jouko Karjalainen, THL. Seminaarissa kuultiin kokemuksia siitä, miten ihmiset ovat päässeet vaikeissa elämäntilanteissa eteenpäin, mitä apua on ollut tarjolla, ja mistä olisi ollut apua. Yleisöä haastettiin pohtimaan, mihin suuntaan sosiaaliturvaa pitäisi kehittää.

Keskustelemassa olivat vertaisohjaajat Ilkka Tuokko, Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry ja Matias Riekkola, Luontopolkua eteenpäin -työpaja. Keskustelua veti projektipäällikkö Anna-Maria Isola, Työttömien ay-jäsenten tukiyhdistys ry. Alustuksen kommenttipuheenvuoron piti TVY:n puheenjohtaja Jukka Haapakoski. Tilaisuus oli täynnä – n. 30 henkilöä osallistui.

Perustulo Symposium 24.11.2014, Paikka: Kelan päätalo, Kela-halli, Nordenskiöldinkatu 12, Helsinki

Tilaisuudessa keskusteltiin perustulon mahdollisuuksista turvata Suomen perustuslain takaamat taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet. Keskustelijoina olivat mm. professori Evelyn Forget Kanadasta sekä tutkija Bettina Leibetseder Itävallasta. He kertoivat Kanadan perustulokokeilun terveysvaikutuksista ja Itävallan minimitulokeskustelusta kansainvälisessä viitekehyksessä.

Suomalaisia eri alojen asiantuntijoita ja tutkijoita, jotka osallistuivat vuoropuheluun perustulon ja perusoikeuksien yhteyksistä, olivat mm. professorit Matti Mikkola, Jorma Kalela, Elina Pirjatanniemi ja Pertti Koistinen, valiokuntaneuvos Paula Tiihonen ja apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin eduskunnasta, pääjohtaja Tuomas Pöysti Valtiontalouden tarkastusvirastosta ja päätoimittaja VTT Arja Alho Ydin-lehdestä. Mukana keskustelussa oli myös Merle Haruoja Viron ihmisoikeusinstituutista.

Järjestelyissä olivat mukana Evelyn Forgetin Suomeen kutsunut Bien – Suomen perustuloverkosto, Bettina Lebetsederin Tampereelle kutsunut Tampereen yliopisto, Kelan tutkimus, VISIO, Vasemmistofoorumi, Ajatuspaja e2, HYVA – Hyvinvointivaltion vaalijat ry, EAPN-Fin, Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto sekä Työttömien valtakunnallinen yhteistoimintajärjestö ry.

 

TVY:n edustukset yhteistyökumppaneiden työryhmissä

Arkkipiispan köyhyysryhmä
TVY on osallistunut Arkkipiispan kutsumana Arkkipiispan köyhyysryhmän työryhmätyöskentelyyn sekä yleiskokoukseen. Köyhyysryhmässä TVY on painottanut työttömyyden hoidon merkitystä sekä julkisten hankintojen roolin vahvistamista etenkin pitkäaikaistyöttömien työllisyyden edistämisessä.

Välityömarkkinoiden yhteistyöryhmä
TVY on ollut käynnistämässä välityömarkkinoiden yhteistyöryhmää. Mukana yhteistyöryhmässä on ollut edustajia VATES-säätiöstä, Suomen Punaisesta Rististä, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskuksesta, Oktetti-säätiöstä, Sininauhaliitosta, Valtakunnallisesta Työpajayhdistys ry:stä, sekä Mielenterveyden keskusliitosta. Yhteistyöryhmä keskustelee yhteisistä edunvalvonnan tarpeista ja tavoitteista sekä toteuttaa konkreettista yhteistyötä esimerkiksi seminaarisuunnittelun muodossa.

EAPN-FIN
TVY on osa Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisen verkoston EAPN-FINin jäsen vuodesta 1998 ja on seurannut sen kansainvälistä toimintaa sekä kehittämässä EAPN-FINin verkkosivuja. EAPN-FIN on eurooppalaisen köyhyydenvastaisen verkoston EAPN Suomen osasto.

LUOVAMO, Turku
LUOVAMO – luovien alojen informaatio- ja työnhakukeskus -hanke edistää luovan alan työpaikkatarjontaa verkossa mm. Facebookissa.  TVY oli mukana Luovamon kahdessa viimeisessä kokouksessa tuomassa työttömien valtakunnallista näkökulmaa luovien alojen toimintaan.

Itämeren maiden kansalaisjärjestöfoorumi, Turku, 2.–3.6.
TVY osallistui Itämeren maiden kansalaisjärjestöfoorumiin TVY:n esittelypöydällä.

 

Koulutus 

Valtakunnallinen osaamisen kehittämisen koulutus

Toimintavuonna toteutettiin Työ- ja elinkeinoministeriön osoittamalla vuodeksi mitoitetulla määrärahalla valtakunnallinen osaamisen kehittämisen koulutus TVY:n jäsenjärjestöille. Valtakunnallinen hanke jaettiin neljään osa-alueeseen. Pohjois-/Itä-Suomen Oske-hanketta veti hankekoordinaattori Mari Jääskeläinen. Länsi-Suomen Tuohi-hanketta ovat vetäneet projektikoordinaattorit Harri Laaksonen sekä Anne Tyni. Keskisen Suomen Tuohi-hankkeen hankekoordinaattorina työskenteli Sirpa Nieminen. Etelä-Suomen Oskari-hanketta veti projektikoordinaattori Rauno Haapanen. Jokaisella alueellisella hankkeella oli oma paikallinen hallinto. Määrärahat haettiin ELY-keskuksista.

Osaamisen kehittäminen oli tarkoitettu kaikille työttömien yhdistysten toimijoille ja jäsenille. Työttömyyskentän kasvavat haasteet edellyttävät, että yhdistykset kehittävät toimintaansa ja osaamistaan ammatillisempaan suuntaan ja vastaamaan ajan vaatimuksia. Hankkeiden tavoitteeksi asetettiin eri yhdistyksissä toimivien henkilöiden ammatillisten tietojen ja taitojen parantaminen. Tavoitteena on ollut myös lisätä toimijoiden osaamista lakien, asetusten ja säädösten soveltamisessa asiakkaiden ongelmiin ja yhdistysten päivittäiseen toimintaan.  Näillä koulutuksilla pyrittiin parantamaan niitä edellytyksiä, jotka tukisivat toimintasuunnitelman mukaista toiminnan käynnistämistä mm. päihde- ja mielenterveypalveluiden, yleisen työttömien terveydenhoidon toteuttamista, sekä tunnistettuja työttömien osaamisen päivittämisen tarpeita.

Loppuraportit ovat toimintakertomuksen liitteenä. TVY:n osalta Oskari-hanke toteutti uudelle hallitukselle sekä TVY:n toimiston henkilökunnalle kaksipäiväiset kehittämispäivät. Kehittämispäivillä kartoitettiin hallituksen jäsenten vahvuuksia ja odotuksia, TVY:n vahvuuksia, heikkouksia ja mahdollisuuksia sekä toimintaympäristön haasteita. Lisäksi arvioitiin TVY:n strategiset asiapaperit ja toimintamallit sekä ruodittiin sisäisen ja ulkoisen viestinnän kehittämistarpeita. Tärkeimpänä tavoitteena on ollut kiteyttää työttömien edunvalvonnan kannalta merkittävimmät tavoitteet ja saada niitä hallitusohjelmaan. Lisäksi pidettiin tärkeänä, että paikallista ja alueellista työtä vahvistetaan ja saadaan TVY:n edunvalvonta laajemmin koskettamaan työttömiä.

 

Laivakoulutus

Laivakoulutus järjestettiin perinteiseen tapaan marraskuussa kaksipäiväisenä tapahtumana. Koulutuskattaus oli tuttuun tapaan erittäin laadukas. Ohjelma liitteessä.

 

Jäsenyhdistysten hallituskoulutuspäivät 13.–15.5.2014

Jäsenyhdistyksille avoimet hallituksen koulutuspäivät toteutettiin 13.-15.5.2014. Kouluttajina olivat Anneli Pahta, SOSTEsta (Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja vastuut), Ilkka Kaukoranta SAK:sta (työttömyysturva), Juha Keränen TVY:n Liiku-hankkeesta, Kaija Kallinen, SAK:sta (eläketurva), Olli Korhonen, JHL:stä (JHL/Palta runkosopimus), Rauno Haapanen Osaamisen kehittämisen hankkeesta, sekä Seppo Salmela, TVY:n Säikeet hankkeesta.

 

Vuosikokous

TVY:n vuosikokouksessa pidettiin vaalivuosi, jossa valittiin uusi hallitus ja puheenjohtaja. Pitkäaikainen puheenjohtaja Lea Karjalainen ei ollut enää ehdolla. Hän vetäytyi eläkkeelle myös toiminnanjohtajan tehtävistä marraskuun lopulla.

Puheenjohtajaehdokkaiksi olivat yhdistykset asettaneet seuraavat: Jukka Haapakoski (esittäjänä Jyvässeudun Työttömät ry), Sari Huovinen (Kainuun alueen työttömien yhdistykset), Anna-Maria Kantola (Uudenmaan alueen työttömien yhdistykset) sekä Antti Kuusinen (Kontiolahden Työttömät ry). Antti perui ehdokkuutensa puheenjohtajatentin päätteeksi.

Vuosikokous valitsi toisen kierroksen jälkeen uudeksi puheenjohtajakseen Jukka Haapakosken kaudelle 2014–2015. Ensimmäisellä kierroksella Jukka Haapakoski sai ääniä 34, Sari Huovinen 25 ja Anna-Maria Kantola 29 ääntä. Yhteensä ääniä annettiin 88. Toisella kierroksella Jukka Haapakoski sai 47 ja Anna-Maria Kantola 41 ääntä. Yhteensäääniäannettiin 88.

 

Hallitus

TVY:n hallitukseen valittiin 12 varsinaista hallituksen jäsentä ja viisi yleisvarajäsentä (Liite 11). Hallitus kokoontui vuoden aikana 7 kertaa. Vuosikokouksen yhteydessä järjestettiin 1 ylimääräinen kokous.

 

Tiedotus

TVY tiedotti jäseniään etenevissä määrin pelkästään sähköpostilla ja sosiaalisessa mediassa – etenkin Facebookissa. TVY:llä on 3 eri Facebook tunnusta, joista TVY-toimitus on ollut ahkerimmassa käytössä. TVY-toimitus jakoi vuoden aikana päivittäin n. 3–5 eri uutisartikkelia Facebookissa riiippuen siitä, mitä työllisyyspolitiikasta kirjoitettiin. Erillisiä jäsenkirjeitä jaettiin vuoden aikana neljä kappaletta. Vuosikokouksesta tehtiin julkilausuma. Tiedotustyöryhmässä pohdittiin verkkosivujen uudistamista ja rakennettiin uusien sivujen pohjaa. Haastatteluja eri tiedotusvälineisiin annettiin n. 15 kpl. Vuoden aikana työllisyysalue, TVY:n uusi puheenjohtaja sekä työsopimuslain koventunut tulkinta välityömarkkinoilla rikkoivat uutiskynnyksen.

 

Karenssisanomat ja TVYtter – työttömien edunvalvontalehti

TVY:n jäsenlehteä julkaistiin vuoden aikana 4 numeroa. TVY:n kehittämispäivillä alkukesästä keskusteltiin lehden imagon nostamisesta ja lehden nimestä järjestettiin syksyllä kilpailu. Lehden uudeksi nimeksi valittiin TVYtter (vrt. Twitter) ja pitkäaikainen Karenssisanomat-nimi jäi vuoden viimeisestä numerosta lähtien historiaan. Paperilehden lisäksi kaikkia TVY:n jäsenlehtiä voi lukea sähköisesti TVY:n verkkosivuilta ensimmäisestä numerosta lähtien. Lehteä taittaa talous- ja järjestösihteeri Juha Keränen.

Yleisesti TVY:n jäsenlehdessä kirjoitettiin omaehtoisesta opiskelusta, työvoimapulan todellisuudesta korkean työttömyyden aikana, Lahden työttömyydestä, oman osaamisen tärkeydestä työllistymisessä, tulevaisuudennäkymistä vuoden 2030 Suomessa, talouden kestävyysvajeesta, osuuskunnista, verkkopankkitunnusten epäämisestä maksuhäiriöisiltä henkilöiltä kun pankkien sähköisessä tunnistautumisessa, eurovaalien osallistumisen tärkeydestä, hallituslinjausten radikaaleista muutoksista, osallistavasta sosiaaliturvasta Tanskassa, asumistuen suojaosasta, pakkotyöstä ja työn jakamisesta, täystyöllisyyden hinnasta, sosiaalisista kriteereistä julkisissa hankinnoissa, palkkatukityöllistämisen valtakunnallisesta paikoilleen jähmettymisestä, palkkatyön vähentämisestä sekä Kelan etuisuuksista.

TVY:n ja TVY:n jäsenjärjestöjäkoskettavia aiheita olivat mm. TVY:n pitkäaikaisenpuheenjohtaja Lea Karjalainen muistelut, puheenjohtajakilpailun osanottajat, esimiesten jaksaminen, osaamisen kehittämisen hanke sekä Jyväskylän yliopiston työttömien yhdistysten historia. Lisäaiheita olivat mm. EU:n ruoka-avun päättyminen ja uuden vähävaraisten avun aloittaminen sekä EU:n ruoka-avun innoittamia reseptejä. Lisäksi lehti kertoi jäsenten virkistäytymismatkasta Etelä-Viroon ja Koillis-Latviaan sekä tutustumismatkasta Tukholmaan. Jäsenyhdistykset kertoivat Liiku-hankkeistaan eri puolilla Suomea.

 

Työryhmät

Edunvalvontatyöryhmä

Jäsenten toivomuksesta TVY perusti edunvalvontaryhmän, jonka tehtävänä on kehittää TVY:n edunvalvontaa. Edunvalvontatyöryhmässä voidaan myös työstää jäsenjärjestöjen tarpeiden pohjalta hankeideoita. Hallituksen edustajina toimivat Anna-Maria Kantola ja Lea Vallius.Jäseniksi ryhmään ilmoittautuivat PirkkoTyrväinen, Sirpa Martins, Eija Tuohimaa, Mira Jokinen, ja Heidi Nyman, sekä TVY:n Puheenjohtaja ja talous- ja järjestösihteeri. Ryhmän ensimmäinen kokoontuminen siirtyi seuraavalle vuodelle.

 

Strategiatyöryhmä

Strategiatyöryhmä perustettiin TVY:n tarpeesta päivittää säännöt ajan tasalle. Sääntökeskustelu avasi myös tarpeen pohtia laajemmin TVY:n strategiaa. Puheenjohtajana strategiatyöryhmään valittiin TVY:n hallituksesta Jonna Lindroos. Mukana ryhmässä ovat Pentti Kallio, Seppo Salmela sekä TVY:n puheenjohtaja ja talous- ja järjestösihteeri. Strategiatyöryhmän ensimmäinen kokous siirtyi seuraavalle vuodelle.

 

Talous

TVY ry:n päärahoittaja on Raha-automaattiyhdistys, RAY. Vuodelle 2014 TVY ry sai avustusta 162 000 euroa sekä Säikeet hankkeeseen 38 000 euroa. Jäsenyhdistysten jäsenmakujen osuus on vuositasolla noin 20 000 euroa. Uusien yhdistysten syntyminen ja jäsenmäärien nousu isoissa yhdistyksissä on vielä turvannut tasapainon säilymisen jäsenmaksuissa, vaikka entisiä yhdistyksiä on vähentynyt. Yhdistyksiä on edelleen kuitenkin noin sata.

Tilintarkastajana on toiminut jo usean vuoden ajan HTM Jyrki Koivunen Lahdesta sekä varalla Markku Heikkilä HTM Helsinki. Toiminnantarkastajana on toiminut Maija Makkonen, Helsingin Työttömät – HeTy ry:stä ja varalla Rami Ponkilainen Korson Työttömät ry:stä.

Poikkeuksellisesti TVY ry:n kautta rahoitusta jäsenyhdistyksille toimintaan ja eri toimintojen kehittämiseen on saatu sekä työministeriön (työttömien yhdistysten osaamisen kehittäminen) että opetusministeriön (Liiku-hanke) kautta. Nämä kyseiset kohdennetut avustukset eivät tuota lisäarvoa TVY ry:lle, vaan molempien hankkeiden rahat menevät lyhentämättöminä jäsenyhdistysten toiminnan kehittämiseen.

TVY:n jäsenlehden ilmoitusmyyntiä ollaan yritetty uudelleenkäynnistä, mutta toistaiseksi tuloksetta.

 

Hankkeet

Opetusministeriön rahoittama Liiku-hanke 2013–2014

Vuoden 2013–2014 Liiku-hankkeessa oli yhteensä 13 yhdistystä. Hanke on aktivoinut paikkakunnilla tehokkaasti työttömiä ja vähävaraisia liikkumaan. Hankkeet ovat kattaneet melko tasaisesti koko maan ja uusia halukkaita on ilmaantunut. Hankkeelle odotetaan jatkoa. Ohjausryhmä on kokoontunut tasaisesti koko vuoden ajan.

 

Tupakastavieroitus ja elämänhallinta -hanke 

Filha ry:n kanssa TVY on koonnut tupakastavieroitukseen työttömiä henkilöitä. Hankkeen pilottiryhmä kokoontui Salossa ja sen on tarkoitus laajeta seuraavana vuonna muuallekin Suomea. Hankkeesta valmistetaan lopuksi opas, jolla yhdistykset voivat perustaa tupakastavieroitusryhmiä hankkeen päättymisenkin jälkeen. Hankkeen vetovastuu on Filha ry:llä.

 

Kesäpäivät

Kesäpäivät oli suunniteltu pidettävän Posiolla. Syrjäisen seudun vuoksi osanottajien kiinnostus oli vähäisempää, mitä osattiin odottaa ja päivät peruutettiin.

 

Säikeet-hanke

 1. Järjestökäynnit: Helsinki, Koillis-Helsinki, Salo, Kaarina, Turku, Varissuo, Kouvola, Kotka, Porvoo, Korso, Lappeenranta, Imatra, Lahti, Hollola, Anjalankoski, Kärkölä, Nurmes, Kajaani, Rautavaara, Jyväskylä, Suonenjoki, Rovaniemi, Ivalo, Salla ja Kemijärvi sekä Vantaa.Järjestökäynneissä merkittävä anti jäsenjärjestöille oli ECDL-testit, uusien yhteistoimintatyökalujen esittely; Microsoft Office 365 ja toisaalta OpenSource pohjaiset vastaavat – lähinnä toimisto-ohjelmat.Kaikissa käynneissä merkille pantavaa oli se, että suunniteltujen tehtävien lisäksi lähes aina tuli ad-hoc tehtäviä: käyttöjärjestelmäasennuksia, ohjelmistopäivityksiä ja lisälaiteasennuksia. Töitä, jotka olivat välttämättömiä, mutta jäsenjärjestöllä ei ole ollut mahdollisuuksia tehtävien tekemiseen.
 2. Kokous ja seminaariosallistumiset: Itämerikokous, TVY vuosikokous, Uudenmaan aluekokous sekä TVY:n perinteinen laivaseminaari.
 3. ECDL tilaisuudet: Järjestetty viisi koetilaisuuspäivää, joissa 38 moduulisuoritetta ja 7 sertifioitua ECDL tutkintoa.
 4. Laitteistotyö: HeTy laitehankintakonsultointi, opetustilojen laitehankinta koordinointi, jonka lopputuloksena hankintaehdotus HeTyn hallitukselle. 25 opetuskäyttöön soveltuvaa työasemaa hankittu HeTyn luokkatiloihin. Laitehankinta on kilpailutettu ja tarjousarviointi tehty.Laitelahjoituksen koordinointi HeTystä Nurmeksen työttömille. Nurmeksen työttömille järjestetty kierrätyksenä kuusi työasemaa (3 Windows vista ja 3 Linux Ubuntu) järjestön opetus- ja tuotantokäyttöön.Kiintolevyhankintakoordinointi Kaarinan ekopiste>Kokkolan työttömät. Kokkolan työttömät saivat lahjoituksena kaksikymmentä tietokonetta, joista lahjoittaja tietoturvasyistä oli poistanut kiintolevyasemat. Järjestetty Kaarinan ekopisteestä korvaavat kiintolevyt Kokkolaan.
 5. Microsoft ohjelmistolahjoitusohjelmaan perehtyminen, ohjelmistojen käyttöönotto TVY:ssä (sekä jäsenjärjestöissä Porvoo, Kajaani). Palvelut otettu käyttöön myös TVY:n hallituksen jäsenten käyttöön. Microsoft laajensi voittoa tuottamattomille kansalais- /hyväntekeväisyysjärjestöille tarkoitettua lahjoitusohjelmaansa Suomeen alkaen maaliskuu 2014. Ohjelma sisältää ilmaisen Office365 pilvipalvelualustan:
  • sähköposti, kalenteri, pilvitallennustila, sähköinen yhteistoimintatila, Intra- ja Internetsivualusta ja e-kokousjärjestelmä ja
  • erittäin vahvasti subventoidun toimisto-ohjelmistopaketin: Word, Excel, Powerpoint, Access, Publisher, Lync, Outlook – 2,10 EUR/kk/käyttäjä. Käyttäjällä oikeus yhden lisenssin viiteen yhtäaikaiseen asennukseen (työkoneelle, puhelimeen, tabletille, Laptopille, kotikoneeseen…)
  • Työpöytäohjelmistojen hankinta ei ole pakollista. Ilmainen lahjoitusohjelma sisältää tyypillisten toimisto-ohjelmien online (selain) versioiden käyttömahdollisuuden. Järjestöt voivat ottaa palvelun käyttöön ilmaiseksi.
  • Lahjoitusohjelma ei ole laajalti järjestöjen tiedossa. Mahdollisuuden evankelointi yhdessä vapaiden (OpenSource) ohjelmistojen tutuksi tekemisen kanssa on ollut merkittävä osa Säikeet työtä. Lisäksi lahjoitusohjelman käytön edellytyksenä on ollut oman domainin rekisteröinti. Tässä konsultointi on ollut luonnollinen osa työnkuvaa.
  •  Ohjelmisto on otettu käyttöön muun muassa EHYT järjestössä – käyttöönotto helpottaa suuresti järjestöjen välistä kommunikointia niin TVYn sisällä kuin yhteistyöjärjestöjen välillä.
 6. Tietoturvatehtävät: Haittaohjelma ja viruspuhdistustyö jäsenjärjestössä. Järjestön käytössä oleva tietokonelaitteisto kokonaisuudessaan oli päässyt saastumaan siten, että mikään normaali tietokoneella tehtävä työ ei sujunut. Koneissa oli lukuisia edelleen ohjauksia tekeviä ja mainossivuille ohjaavia selainkomponentteja. Laitteisiin asensin järjestön hankkiman palomuuri- ja virustunnistus ohjelmiston sekä puhdistin kaikki kolme laitetta.
 7. Tietoturvassa Säikeiden tehtävä on välittää parhaita käytäntöjä sekä ohjata niiden käyttöönottoa.
 8. Infrasturuktuurityö: Office365 palvelun käyttöönotto TVY: ssä ja jäsenjärjestöissä. Käyttäjähallinnan ensiaskeleet sekä intra että extranetissä. Sähköpostipalvelun vaihto webhotellista omille virtuaalipalvelimille.
 9. Internetyhteyden vaihto Elisa YritysADSL liittymästä ElisaInternetLite liittymäksi – vaihto alensi kuukausikustannusta ja moninkertaisti liikennöintinopeuden asiakasyhteydellä. Verkkopalvelimen hankinta ja asennus (kiintolevy sisäiseen käyttöön – kapasiteetin lisäys).  Vaurioituneen verkkopalvelimeen korvaavan levyn hankinta ja asennus.  Purkkaviritys vaurioituneen verkkokytkimen korvaamiseksi. Korvaushankintaan ei ole varoja. Kotisivu-uudistuksen alkuun laitto – osallistuminen suunnitteluun, mallintaminen sekä ”final beta” julkaisu. Vierailijaverkon käyttöönotto.
 10. Muu oheistoiminta: Pienessä työyhteisössä hanketyöhön on kuulunut muun muassa jäsenmaksu laskutuksen tietokantatyö – laskulomakkeen ja jäsenrekisteritietojen yhdistäminen ja näin posti- ja sähköpostilaskujen muodostaminen. Toimiston yleiset tietotekniikkaan viittaavat tehtävät ovat kuuluneet hankkeelle.

 

Katso Säikeet-hankkeen (2011-2013) loppuraportti

nuoli