Kommentti TEM:ille asetuksesta liittyen työllisyyspoliittisiin lausuntoihin ja yhteistyövelvoitteeseen työllisyyden kuntakoleiluissa

Työttömien Keskusjärjestön kommentti: Työ ja elinkeinoministeriön asetus työvoimapoliittisista lausunnoista ja yhteistyövelvoitteesta työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa

Viite: VN/28640/2020-TEM-9

Työttömien Keskusjärjestö kiittää työ- ja elinkeinoministeriötä kommenttipyynnöstä asetusluonnoksesta, joka koskee työvoimapoliittisia lausuntoja sekä yhteistyöelimen kokoonpanoa ja yhteistyöelimessä käsiteltäviä yhteistyön osa-alueita työllisyyden edistämisen kuntakokeilussa. Asetus olisi voimassa 1.3.2021−30.6.2023.

Työttömien Keskusjärjestö ottaa kantaa yhteistyöelimeen.

Yhteistyöelimessä käsiteltäisiin esityksen mukaan seuraavia asioita:

1) asiakkaiden yhdenvertaisuus palvelujen saatavuuden ja työttömyysturvan suhteen;

2) asiakkaiden oikeuksien toteutuminen;

3) alueen työllisyystilanne ja asiakasmäärien kehitys;

4) toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus;

5) kokeilualueen resurssien käyttö ja riittävyys;

6) ostopalveluhankinnat alueella;

7) työllisyyden edistämisen kuntakokeilusta annetussa laissa tarkoitettujen palvelujen yhteensovittaminen kuntien yleisen toimialan palvelujen kanssa;

8) työvoima- ja yrityspalvelujen koordinaatio;

9) sopiminen yritys- ja työnantajapalvelujen toimintamallista;

10) asiakasprosessien sujuvuus;

11) henkilöstön työhyvinvointi, osaamisen kehittäminen ja johtaminen sekä muut henkilöstöasiat;

12) yhteistyön sujuvuus

Työttömien Keskusjärjestö katsoo, että esitys yhteistyövelvoitteesta on erinomainen ja toivoo, että näihin yhteistyöelimiin pyritään saamaan mukaan:

  1. Valtion- ja kuntien hallinnon virkamiehet soveltuvin osin.
  2. Yksi tai useampi työtön asiakas, jotta asiakasnäkökulma on vahvasti huomioitu kokeilussa alusta asti. Työministeri Tuula Haatainen on mm. todennut, että hallituskaudella käytetään työttömien asiakasraateja.
  3. Yksi tai useampi edustaja kolmannen sektorin palveluntuottajista (palveluiden kehittämisen ja yhteensovittamisen näkökulma)
  4. Yksi edustaja paikallisista työttömien yhdistyksistä (kansalaisjärjestönäkökulma, sekä pitkäaikaistyöttömyyden näkökulma)
  5. Yrittäjäjärjestön edustaja palveluiden kehittämiseen, viestintään sekä yritysverkoston toiveita edustamaan.
  6. Vammais- tai potilasjärjestöjen edustaja, jotta osatyökykyisten työllisyys ja esteellisyysnäkökulmat tulevat huomioitua.
  7. Maahanmuuttotaustaisten näkökulma on myös tärkeä huomioida ryhmässä.
  8. Tutkimusryhmän kokeilun arvioitsijoiden edustaja.

Työllisyyden kuntakokeilun yhteistyöelin työskentelee yhteistyössä kuntien luottamusedustuston kanssa. Kuntastrategioissa tulee määritellä työllisyyden kuntakokeilulle tavoitteet.

Yhteistyöelin voi käsitellä kuntalaisten palvelutarpeiden rajapintoja. Yhteistyöelin voisi esimerkiksi tarkastella sellaisia tehtävä/työpaikka tarpeita, jotka eivät kuulu kuntien tai yritysten tavanomaiseen tai lain velvoittamaan toimintaan. Mutta nämä tehtävät ja työpaikat voisivat olla sellaisia, jotka edistävät kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia ja joita voisivat yleishyödylliset yhdistykset toteuttaa, mikäli niiden toimintaedellytyksistä pidetään huolta.

Ehdotamme, että yhteistyöelimen tehtävissä olisi erikseen myös kuntakokeilujen tutkimusnäkökulma mukana. Työllisyyden kuntakokeilusta kuuluu tehdä vaikutusarviointi.

Tiedustelemme, millä tavalla työllisyyden kuntakokeilujen keskinäistä yhteistyötä kehitetään, ja keitä siinä on mukana? Ehdotamme, että Kuntaliitolla on tässä rooli ja tästä asiasta tiedotetaan laajalle yhteistyöverkostolle säännöllisesti.

Työllisyyden kuntakokeilujen yhteydessä ja toiminnan alussa on tärkeää myös tehdä arvio sukupuoli- sekä maahanmuuttajavaikutuksista ja tarpeista.

Helsingissä 5.2.2021

Työttömien Keskusjärjestö ry:n puolesta,

Jukka Haapakoski
Toiminnanjohtaja

jukka.haapakoski@tyottomat.fi

+358 50 577 2580

 

nuoli