Asumistukilausunto

TVY ry:n pohdintaa asumistuen muutoksiin

HE 52/2014 Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta

Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto asumistukiuudistukseen jo uudistuksen tässä vaiheessa.

Työttömien osalta tässä esityksessä ei ole mitään moitittavaa, mutta siitä huolimatta muutama havainto.

Uudistuksen tavoitteena on yksinkertaistaa ja selkeyttää asumistuen määräytymistä. Lisäksi luonnoksessa ehdotetaan muutettavaksi eläkkeensaajan asumistuesta annettua lakia. Yksinkertaistaminen on ehdottoman tärkeää kaikessa lainsäädännössä ja huomasimme tämän tutustuessamme tekstiin. Kiitos siitä.

Vuokralla asuvien yleistä asumistukea ehdotetaan muutettavaksi niin, että hyväksyttävien asumismenojen määrittelyä muutettaisiin kokonaisvuokramallin mukaiseksi. Tällöin hyväksyttävien asumismenojen enimmäismäärään vaikuttaisivat ainoastaan asunnon sijainti ja ruokakunnan koko. Tulojen mukaan määräytyvän omavastuuosuuden määrittelyä halutaan selkeyttää niin, että omavastuu porrastuisi ruokakunnan koon ja alaikäisten lasten lukumäärän mukaan. Näin ollen samalla tulotasolla omavastuu pienenisi ruokakunnan koon ja alaikäisten lasten lukumäärän kasvaessa.

Kiitämme esityksestä ja olemme tyytyväisiä tästä, koska katsomme uuden määrittelyn olevan oikeudenmukaisempi ja tasa-arvoisempi kuin entinen määritelmä.

Myös omistusasunnossa asuvien yleiseen asumistukeen ehdotetaan muutoksia. Esityksen mukaan jatkossa omaisuudella ei olisi enää vaikutusta asumistuen määrään. Myös tuen myöntämisperusteista säädettäisiin jatkossa asetukseen sijaan lailla.

Yleisen asumistuen uudistamisen myötä monien tuensaajien tuet muuttuisivat. Arviolta 72 prosentilla saajista tuen arvioidaan nousevan tai pysyvän ennallaan ja noin 28 prosentilla tuen arvioidaan alentuvan. Erityisesti etsimme, miksi ja keneltä erityisryhmältä esitys leikkaa tukea. Emme pystynyt löytämään mitään eritystä ryhmää, vain tulosidonnaisuuden.

Hallitusohjelman mukainen enimmäisasumismenojen korottaminen 50 eurolla ja omavastuuosuuksien alentaminen kahdeksalla prosentilla vähentävät huomattavasti niiden tuensaajien määrää, joilla tuki pienenisi pelkästään tukijärjestelmän rakenteellisen muutoksen vuoksi. Kuitenkin kaikkiaan asumistukimenojen arvioidaan kasvavan 68 miljoonalla eurolla vuodessa, joka tarkoittaa sitä, että raha siirtyy tältä tuensaajaporukalta suoraan kulutukseen.

Lakiluonnoksessa ehdotetaan myös muutosta eläkkeensaajan asumistuen ja yleisen asumistuen suhteeseen. Jatkossa näiden tukien välinen valintaoikeus poistuisi, jolloin eläkkeensaajan tukea saaneet lapsiperheet siirtyisivät yleisen asumistuen piiriin. Lisäksi esitetään, että eläkkeensaajan asumistuki sidottaisiin selkeämmin eläkkeen saamiseen. Tällöin henkilö, joka ei olisi oikeutettu eläkkeensaajan asumistukeen, saisi yleistä asumistukea 65 vuotta täytettyäänkin. Pidämme tätä hyvin merkittävänä parannuksen asumistulisäädöksiin.

Lisäksi kiinnitimme huomiota siihen, että mikäli asumistuen määrä jää 15 euroon, sitä ei makseta. Pyydämme harkitsemaan uudelleen tätä, koska hyvin usein asumistuen saajat ovat tarvitsemassa jokaisen euron, joka heillä on mahdollista saada.

TVY ry:n hallituksen psta,

Lea Karjalainen

nuoli