Lausunto: Esitys laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Työttömien Keskusjärjestön lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.

Työttömien Keskusjärjestö kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa hallituksen esitykseen, jossa

”ehdotetaan väliaikaisesti muutettavaksi työsopimuslakia, merityösopimuslakia ja yhteistoiminnasta yrityksissä annettua lakia. Esityksen mukaan työntekijän lomautusta edeltävää lomautusilmoitusaikaa lyhennettäisiin 14 päivästä viiteen päivään. Samoin lyhennettäisiin lomautusta koskevien yhteistoimintaneuvotteluiden kestoaikaa nykyisestä kuudesta viikosta tai 14 päivästä viiteen päivään. Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että työnantajalla olisi oikeus jatkossa lomauttaa määräaikaisessa työsuhteessa työskentelevä työntekijä samoilla edellytyksillä kuin työntekijä, jolla on toistaiseksi voimassa oleva työsopimus. Koeaikaa koskevaa säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että työsopimus voitaisiin koeaikana purkaa myös taloudellisella tai tuotannollisella perusteella.

Esityksen tavoitteena on luoda edellytykset sille, että työnantajat voivat sopeuttaa toimintaansa nykyistä nopeammin koronavirusepidemiasta aiheutuvaan äkilliseen ja voimakkaaseen tuotteiden ja palveluiden kysynnän heikentymiseen.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja ne ovat voimassa 31.7.2020 saakka.

Työttömien Keskusjärjestö kannattaa lausuntoesitystä.

Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa myös yhdistykset ovat erittäin vaikeiden päätösten edessä. Lyhyet lomautusajat sekä mahdollisuus toteuttaa lomauttaminen määräaikaisten työntekijöiden kohdalla on valitettavan tarpeellista. Näillä toimenpiteillä kuitenkin voidaan osittain turvata toiminnan jatkuminen, kun COVID-19 viruksen pahin vaara on ohi. Samalla myös yhdistykset voivat toimia parhaalla mahdollisella tavalla viruksen leviämisen estämiseksi. Näin ollen Työttömien Keskusjärjestö kannattaa lausuntoesitystä.

Jotta työttömien yhdistysten toimintaa voidaan jatkaa myös kriisin jälkeen, on huomioitava, että osa yhdistyksistä voi olla tilanteessa, jossa rahat eivät riitä vuokranmaksuun toiminnan supistamisen jälkeen. Tällöin olisi tärkeä, että myös yleishyödyllisille yhdistyksille olisi jokin erillinen avustusmuotoinen rahoitusmekanismi, jolla turvataan toiminnan jatkuvuus kriisin aikana.

Työttömien Keskusjärjestö jäsenyhdistyksineen on erittäin huolissaan työttömien tilanteesta nyt poikkeuslainsäädännön aikana. Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden päivärytmiä ylläpitävät toiminnot on jouduttu keskeyttämään. Samoin palkkatuettujen pitkäaikaistyöttömien työsuhteita joudutaan nyt katkaisemaan tällä lomautusmenetelmällä. Lisäksi ruoka-avun jakelua on jouduttu keskeyttämään suuressa osassa jäsenyhdistyksiämme. Monet pitkäaikaistyöttömien perheet voivat olla pian erittäin hankalassa tilanteessa. Olemme käytettävissä, kun näitä ongelmia taas aletaan ratkaisemaan.

Näistä vakavista ongelmista huolimatta, Työttömien Keskusjärjestö kiittää hallitusta ripeistä toimista ja toivoo myös kansanedustajille viisautta rohkeisiin päätöksiin, sekä terveyttä ja voimia tulevia koitoksia varten.

Helsingissä 25.3.2020

Työttömien Keskusjärjestön puolesta,
Jukka Haapakoski
Toiminnanjohtaja

nuoli