Lausunto kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Työttömien Keskusjärjestö: Lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle kotoutumisen edistämisestä annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle, asia: VN/31974/2021

Työttömien Keskusjärjestön mielestä kotoutumisen edistämisen annetun lain perusteluissa on varsin kattavasti huomioitu kotoutumiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia. Alla muutamia huomioitamme:

-Hallituksen tavoitteet ovat kaikki kannatettavia – erityisesti on huomioitava maahanmuuttajataustaisten naisten integroituminen työelämään sekä heidän sosiaalinen osallisuutensa ja kansalaisoikeudet. Lakiesitys antaa tälle työlle nähtävästi hyvät puitteet.

-Kotoutumisen integroiminen kuntatasolle on kannatettavaa, koska myös työllisyyspalvelut järjestetään kuntatasolla. Tärkeää tässä yhteydessä on luoda harmonisoitu rakenne, mikä turvaa maahanmuuttajien yhdenvertaisen kohtelun tiedon ja mahdollisten toimenpiteiden (työllisyyden, koulutuksen, kulttuurin osallisuuden, sosiaali- ja terveyden sekä järjestöjen toiminnan) osalta.

-On tärkeä soveltaa työ ensin periaatetta maahanmuutossa. Mikäli töitä löytyy ja on tarjolla, muu kotoutuminen voidaan hoitaa kevennetyllä menettelyllä. Kaikkeen kotoutumiseen on liitettävä myös työelämätietoutta (oikeudet, velvollisuudet, TES-menettelyt yms.). Tavoitteena on lyhentää keskimääräistä aikaa, mikä kestää työelämään integroitumiseen.

-Kotoutumisohjelmaan osallistuminen tarvelähtöisesti tulee turvata kaikille maahanmuuttajille riippumatta siitä, kuinka pitkään hän on Suomessa oleskellut. Esimerkkinä sellaiset maahanmuuttajataustaiset naiset, jotka ovat ensin kasvattaneet perheet, mutta eivät ole oppineet esimerkiksi suomen kieltä tai työelämään vaadittua osaamista.

-On huomioitava ne pakolliset viranomaispisteet (esim. maassaololupaan liittyvät menettelyt, lasten, nuorten ja aikuisten koulutuksen käynnistäminen/järjestäminen yms.) maahanmuuttajataustaisille, joissa viranomaiset voivat tarjota heille tarvittavaa tietoa erilaisista mahdollisuuksista kotoutumiseen mm. kolmannen sektorin toiminnasta/mahdollisuuksista, kuntien kulttuuri- ja liikuntapalveluista jne.

-Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kielitaitoon on kiinnitettävä nykyistä enemmän huomiota. Riittävä kielitaito on edellytys, että voi selviytyä opinnoista suomenkielisissä kouluissa.

-Perhesyistä Suomeen maahanmuuttaneiden tilanteen kartoitus on tärkeää tehdä. Ovatko he tietoisia kaikista kotoutumiseen liittyvistä palveluista yms?

-Järjestöjen toiminta on erittäin kattavasti huomioitu. Työttömien yhdistykset ovat hyviä toimenpide- ja työpaikkoja, koska käytetty kieli on suomen kieli.

Järjestöjen toimintaedellytykset tulee myös turvata, jotta toimintaa voidaan ylläpitää. Esimerkiksi nyt ruoka-avussa on ollut ongelmia, kun ylijäämäruokaa on ollut vähemmän tarjolla kriisitietoisten ihmisten hamstratessa alennustuotteita ja EU-ruokajakelun ollessa tauolla. Ukrainalaisille pakolaisille sekä kantasuomalaisille ei ole ollut tarjolla riittävästi ruokaa, vaikka viranomaiset ovat näihin paikkoihin ohjanneet heitä.

”Pykälän 1 § Tämän lain tarkoituksena on edistää:

1) maahanmuuttajan kotoutumista;

2) maahanmuuttajan työllisyyttä tai yrittäjyyttä;

3) maahanmuuttajan osaamista ja työelämävalmiuksia;

4) maahanmuuttajan yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja tasa-arvon toteutumista;

5) maahanmuuttajan hyvinvointia ja terveyttä;

6) hyviä väestösuhteita ja yhteiskunnan vastaanottavuutta;

7) tarpeellisten ja laadukkaiden kotoutumista edistävien palveluiden saatavuutta;

8) monialaista yhteistyötä kotoutumista edistävien toimijoiden välillä;

9) kotoutumisen edistämisen suunnittelun ja kehittämisen yhteensovittamista valtakunnallisen, alueellisen sekä paikallisen muun suunnittelun ja kehittämisen kanssa.”

Tämän kokonaisuuden voisi myös suoraan muuttaa työttömyysturvalakiin ja lakiin julkisesta työvoima- ja yrityspalvelulaista – korvaamalla sanan ”maahanmuuttaja” sanalla ”työtön” ja rakentaa lait tältä pohjalta.

Helsingissä 10.6.2022
Jukka Haapakoski
Toiminnanjohtaja

nuoli