Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta

Työttömien Keskusjärjestö ry:n lausunto: TEM/2072/03.01.01/2017 TEM069:00/2017

Työ- ja elinkeinoministeriön lakiesityksessä mahdollistettaisiin opiskelu työttömyysetuudella, maksimissaan kuusi kuukautta, riippumatta siitä onko opiskelu pää- vai sivutoimista. Esitys käsityksemme mukaan on jatkossa ensisijainen työttömyysturvalla toteutettu koulutusmuoto alle 6 kuukauden koulutuksille. Se ei kuitenkaan korvaa maksimissaan kahden vuoden omaehtoista koulutusta.

Näille alle 6 kuukauden omaehtoista opiskelua suorittaville lakimuutos on heikennys, koska omaehtoisen koulutuksen aktiiviajalta maksetaan minimissään 4,74 euron korotus per päivä. Esityksessä maksettaisiin vain työttömyysturvaa. Esitys on kuitenkin parannus sikäli, että se mahdollistaa työttömille aikaisempaa vapaamman mahdollisuuden suorittaa alle 6 kuukauden mittainen päätoiminen koulutus työttömyysturvalla ilman TE-toimiston toteamaa tarveharkintaa.

Työnhakija olisi jatkossa 6 kk mittaisen koulutuksen aikana velvollinen hakemaan ja vastaanottamaan työtä tai työllisyyspoliittisia toimenpiteitä. TE-toimistoilla säilyisi kuitenkin harkintavalta, onko työttömän otettava tarjottua työtä tai toimenpiteitä vastaan, jos omaehtoisen koulutuksen suorittaminen loppuun asti on tarkoituksenmukaisempaa. Uudistus mahdollistaa opintojen jaksottamisen pidemmälle ajanjaksolle, mutta opinnot olisivat kokonaisuutena maksimissaan 6 kuukautta Oikeus suorittaa uusi 6 kuukauden opintojakso palautuisi henkilölle, kun hän on suorittanut uudelleen työssäoloehdon (26 viikkoa).

Työttömien Keskusjärjestön mielestä uudistus on kannettava, koska se mahdollistaa aiempaa vapaamman mahdollisuuden suorittaa osatutkintoja tai lyhytkestoisia täsmäkoulutuksia vapailta markkinoilta ilman TE-toimiston harkintaa. Huolta aiheuttaa se, miten hyvin erot omaehtoisen työttömyysturvalla tapahtuvan koulutuksen ja tämän lyhytkestoisen koulutuksen välillä tiedostetaan. Voiko syntyä karensseihin johtavia väärinkäsityksiä? Onko mahdollista jatkaa esimerkiksi 6 kk. työttömyysturvalla tehtävän koulutuksen jälkeen omaehtoiseen koulutukseen, jotta tutkinnon voisi suorittaa työttömyysturvalla kokonaan loppuun?

Jatkossa on pohdittava, voisiko koulutusmahdollisuutta yhä pidentää sekä tämän lyhytkestoisen 6 kk mallin, että omaehtoisen koulutuksen lisäksi. Tätä voisi seurata kyselytutkimuksilla ja työttömien työnhakijoiden palautteella.

Työttömien Keskusjärjestön puolesta,
Jukka Haapakoski,
Toiminnanjohtaja
Rahakamarinportti 3 A,
00240 Helsinki
+358 50 577 2580
Twitter: @tyottomat @jugetstu
jukka.haapakoski(@)tyottomat.fi

nuoli