Yhdistelmävakuutusta koskeva lausunto

Yhdistelmävakuutusta koskeva lausuntopyyntö STM/637/2018, STM012:00/2018

Työttömien Keskusjärjestö ry kiittää mahdollisuudesta esittää kantansa yhdistelmävakuutukseen.

Yhdistelmävakuutuksen lausuntopyynnössä esitettiin seuraavat kysymykset:

1. Onko muistiossa mallinnetun kaltaiselle yhdistelmävakuutukselle mielestänne tarve?
2. Onko muistiossa mallinnettu ehdotus riittävä toteuttamaan yhdistelmävakuutusta koskevan tarpeen?
3. Onko muistiossa mallinnettu työssäoloehtoa koskeva sääntely
a. vuoroin tai rinnan palkansaajana ja yrittäjänä työskentelevän kannalta ymmärrettävä?
b. Kansaneläkelaitoksen ja työttömyyskassojen kannalta toimeenpantavissa kohtuullisin kustannuksin?
4. Onko muistiossa mallinnettu rahoitusta koskeva ehdotus
a. vuoroin tai rinnan palkansaajana ja yrittäjänä työskentelevän kannalta tarkoituksenmukainen?
b. etuuksien rahoittamisen kannalta kestävä?
5. Missä aikataulussa muistiossa mallinnettu muutos olisi mielestänne mahdollista saattaa voimaan?

Alla on Työttömien Keskusjärjestö ry:n vastaukset ylläoleviin kysymyksiin.

1. Työttömien Keskusjärjestö kannattaa yhdistelmävakuutuksen edistämistä. Yhdistelmävakuutuksessa voisi yhdistää yritystulosta ja palkkatulosta kertyneitä ansioita yhtenäiseksi työttömyyden ajan turvaksi. Tämä saattaisi kannustaa pienituloisia yrittäjiä hankkimaan palkkatuloa ja toisaalta pienentäisi yritystoiminnan aloittamisen kynnystä.

2. Esityksessä yhdistelmävakuutetun täytyy erikseen valita, että hänen vakuutusturvansa perusta on yhdistelmävakuutus. Muut vaihtoehdot ovat joko puhtaasti palkkatuloihin perustuva vakuutus tai sitten yrityksen tuloihin perustuva yrityskassan vakuutus.

Tämä voi aiheuttaa ongelmia ja epäselvyyksiä ja kaventaa vakuutettujen määrää. Olisi käyttäjien kannalta parempi, jos yrityksen tuloihin perustuvaa yrityskassan vakuutusta laajennettaisiin siten, että se toimisi yhdistelmävakuutuksena. Näin olisi loogista tehdä, koska esityksessä katsotaan yhdistelmävakuutuksen perustuvan 15 kuukauden työssäoloehtoon, mikä vastaa yritystuloihin perustuvaa vakuutusta.

Toivomme, että tämä yritystuloihin soviteltava yhdistelmävakuutusmallin rahoitus arvioitaisiin yhtenä mahdollisuutena. Ei ole mielekästä kehittää sosiaaliturvaa nykyistä monimutkaisemmaksi.

3. a) Mielestämme erillinen yhdistelmävakuutus monimutkaistaa jonkin verran järjestelmää ja karkottaa osan mahdollisista hakijoista. Olisi mielekkäämpää, että yhdistelmävakuutus huomioisi laskennallisesti jo kertyneet yrittäjä- ja palkkatulot yhtenäisenä vakuutuksena. Yksinkertaisimmillaan tämä toteutuisi osana yrityskassaa, koska työssäoloehto 15 kuukautta on yrityskassassa sama.

Oma kysymyksensä on, miten työntekijä voi siirtyä eri kassojen välillä, jos tarvetta ilmenee työttömyysturvalle, ennen kuin 15 kuukauden työssäoloehto täyttyy. Onko mahdollista, että esimerkiksi yrityskassan tai yhdistelmävakuutuskassan jäsen 12 kuukauden työssäoloehdon jälkeen siirtyisi eri kassan jäseneksi? Silloin työntekijä/yrittäjä voisi saada työttömyysturvan pelkän ansiosidonnaisen työttömyysturvan mukaan. Tälle ansiosidonnaiselle työttömyysturvalle olisi tarvetta, jos yritystoiminta ei ole ollut tuottavaa, ja henkilön palkkatyötkin ovat loppuneet.

b) Kelan ja työttömyyskassojen toimeenpanoon emme ota kantaa.

Työttömien Keskusjärjestö ei ota tässä yhteydessä kantaa mallin rahoitukseen ja aikatauluun perustuviin kysymyksiin.

Työttömien Keskusjärjestö ry:n puolesta,

Jukka Haapakoski
Toiminnanjohtaja
jukka.haapakoski@tyottomat.fi

nuoli