Toimintakertomus 2020

Puheenjohtaja: Irma Hirsjärvi. Toiminnanjohtaja: Jukka Haapakoski.

 

1    Toiminta

Työttömien Keskusjärjestö ry on työttömien ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien edunvalvontajärjestö.

Keskusjärjestö toimii työttömyyden asiantuntijana ja työttömien työnhakijoiden edunvalvojana, vaikuttaa heitä koskevaan päätöksentekoon ja julkiseen keskusteluun sekä järjestää keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia, seminaareja sekä koulutusta. Työttömien Keskusjärjestössä oli vuoden 2020 lopussa yhteensä 70 jäsenyhdistystä, joissa oli yhteensä 3700 maksavaa jäsentä.

Jäsenyhdistysten toimintoihin osallistuu huomattava määrä muitakin ihmisiä, kuin jäsenmaksun maksavia jäseniä. Ruoka-apua sai Työttömien Keskusjärjestön EU:n ruokaa jakavien yhdistysten arvion mukaan noin 37 460 vähävaraista ihmistä. Yhdistysten kautta työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin palkkatukityöhön, kuntouttavaan työtoimintaan tai työkokeiluun osallistui 1397 henkilöä (kyselyyn vastasi 49 yhdistystä). Lisäksi Terveydeksi 2.0 -hanke teki 29 hankekäyntiä ja niissä autettiin 585 henkilöä.

Työttömien Keskusjärjestössä työskenteli toimintavuoden aikana neljä työntekijää sekä Keskusjärjestön ja Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n yhteisessä Terveydeksi 2.0 -hankkeessa kolme työntekijää.

 

1.1     Hallinto

Työttömien Keskusjärjestön vuosikokous pidettiin koronaepidemian vuoksi poikkeuksellisesti syksyllä 23.9.2020. Tilaisuus järjestettiin Helsingissä ns. hybridimallilla, jossa osa kokousedustajista osallistui tilaisuuteen etäyhteydellä. Kokouksen äänestyksissä käytettiin puhelinpalvelua.

Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja valittiin uusi hallitus sekä puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi.

Keskusjärjestön puheenjohtajana jatkaa nykykulttuurin tutkija, filosofian tohtori Irma Hirsjärvi Jyväskylästä. Keskusjärjestön hallituksen ja työryhmien kokoonpano löytyy toimintakertomuksen lopussa Liite 1.

Hallitus piti vuonna 2020 yhteensä 12 kokousta. Osa kokouksista pidettiin sähköpostikokouksina. Pöytäkirjoihin merkittiin 160 pykälää.

Työttömien Keskusjärjestön tilintarkastajana toimi Jyrki Koivunen, HTM ja hänen varallaan Markku Heikkilä, HTM. Tositetarkastajina toimivat Arto Valo ja Ritva Kurkinen.

Keskusjärjestössä työskenteli toimintavuonna 7 työntekijää.

 

1.2     Edunvalvonta ja viestintä

Työttömien edunvalvonta on järjestön päätehtävä. Se rakentuu jäsenyhdistysten viestien välittämisestä päättäjille, vaikuttamalla valtionhallinnon työryhmissä ja yhteistyöverkostoissa, eduskunnan valiokunnissa, sekä mediassa siten, että työttömien ja työttömien yhdistysten ääni tulee kuulluksi, kun päätöksiä tehdään.

Vuosi 2020 alkoi työttömien kannalta merkittävällä lakimuutoksella, kun työttömyysturvaa koskeva aktiivimalli purettiin. Laki oli voimassa kaksi vuotta. Työttömien Keskusjärjestö vastusti lain voimaantuloa alusta alkaen. Keskusjärjestö piti lakia työttömiä eriarvoistavana ja sanktioita epäoikeudenmukaisena. Aktiivisuutta tarkasteltiin 65 maksupäivän jaksoissa, ja jos työtön ei pystynyt aktiivisuusehtoja täyttämään, hänen työttömyysturvaansa leikattiin.

Maaliskuussa 2020 alkanut Covid-19 koronaepidemia ja sen mukanaan tuomat rajoitteet liikkumiseen ja kokoontumiseen lisäsivät rajusti lomautuksia ja työttömyyttä toimintavuoden aikana. Maan hallitus laati kiireellisellä aikataululla useita väliaikaisia poikkeuslakeja, joilla pyrittiin tukemaan työttömiksi jääviä ja lomautettuja. Säädökset liittyivät mm. työttömyysturvaan.

Keskusjärjestö antoi vuonna 2020 yhteensä 17 lausuntoa ministeriöille ja valtionhallinnon työryhmille ja oli myös kuultavana useissa eduskunnan työryhmissä ja valiokunnissa. Keskeisimmät aiheet liittyivät työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) hallinnonaloihin.

Merkittäviä asiakokonaisuuksia olivat poikkeuslakien lisäksi työllisyyden kuntakokeilun valmistelu, sote-uudistus, sisäisen turvallisuuden selonteko, esitys alueiden kehittämistä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoja koskevan lainsäädännön uudistamisesta ns. Alke-lakipaketti sekä valtion talousarvio 2021.

 

Työttömien Keskusjärjestö ry, lausunnot 2020

24.11.2020 Lausunto työelämä ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esitykseen työttömyysturvaan liittyviin väliaikaisiin lakeihin ja niitä koskeviin muutoksiin (HE 229/2020 vp).
10.11.2020 Lausunto selvitykseen osatyökykyisten työllistämisen Suomen mallista. (Ministeri Tuula Haataisen asettamalle selvityshenkilölle Hannu Mäkiselle).
16.10.2020 Lausunto sisäministeriölle koskien sisäisen turvallisuuden kehittämislinjauksia.
15.10.2020 Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esitykseen HE129/2020 sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta.
15.10.2020 Lausunto valtiovarainvaliokunnan työ- ja elinkeinojaostolle valtion talousarviosta vuodelle 2021.
25.9.2020 Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi (VN/8871/2019)
17.9.2020 Lausunto hallintovaliokunnalle esityksiin HE87/2020 vp ja HE114/2020 vp – Työllisyyspalveluiden kuntakokeilu
9.6.2020 Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain 11 luvun 4 b ja 4 c §:n muuttamisesta sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä eräiden työttömyysturvalain ja julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta

annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien muuttamisesta.

19.5.2020 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle nk. ALKE-lakipaketti (TEM_VN/6450/2019)
27.4.2020 Lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi väliaikaisista poikkeuksista työttömyysturvalakiin COVID-19 epidemian vuoksi.
22.4.2020 Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 2 ja 8 luvun sekä työttömyysturvalain 2 a luvun 13 §:n ja 11 luvun väliaikaisesta muuttamisesta.
1.4.2020 Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyyskassalain väliaikaisesta muuttamisesta.
1.4.2020 Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle yrittäjien työttömyysturvaoikeuden väliaikaisesta järjestämisestä.
26.3.2020 Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi työsopimuslain, merityösopimuslain ja yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 51 §:n väliaikaisesta muuttamisesta.
18.3.2020 Lausunto työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnalle hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi kuntouttavasta työtoiminnasta annetun lain muuttamisesta.
9.3.2020 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle hallituksen esityksestä eduskunnalle työttömyysturva- ja vuorotteluvapaajärjestelmien toimeenpanon järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi
24.1.2020 Lausunto työ- ja elinkeinoministeriölle työllisyyden kuntakokeiluista.
Yhteensä 17 lausuntoa

 

Vaikuttamistoimintaa

Covid-19 koronaepidemia muutti vuodelle 2020 laaditun toimintasuunnitelman kertaheitolla. Sovitut tapaamiset ja tapahtumat peruttiin ja henkilöstö siirtyi etätyöhön maaliskuun puolivälistä alkaen. Käytännön työssä otettiin digiloikka ja siirryttiin yhteydenpidossa TEAMS- ja ZOOM-järjestelmiin.

Työttömien Keskusjärjestö on toimintavuoden aikana ollut keskustelemassa tai jättänyt kysymyksiä tai kannanottoja sekä työministeri Tuula Haataiselle että sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle. Aiheina ovat olleet mm. palkkatukityöllistäminen, työttömyysturvan lisäpäivien leikkaus, työllisyyden kuntakokeilut sekä pohjoismainen työllisyydenhoidon malli.

 

Korkean profiilin ryhmä

Keväällä toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski osallistui sosiaali- ja terveysministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön asettamaan Korkean profiilin ryhmään hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistamiseksi koronaepidemian jälkihoidossa. Ryhmän tehtävänä oli nostaa keskusteluun keinoja, joilla voidaan vähentää koronakriisin aiheuttamasta taantumasta kumpuavaa pahoinvointia, eriarvoisuutta ja syrjäytymistä. Ryhmän puheenjohtajana toimi arkkipiispa, emeritus Kari Mäkinen, joka on SOSTE ry:n puheenjohtaja.

Loppuraportti Hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistaminen koronakriisin aikana ja sen jälkeen julkistettiin 3.6.2020. (Linkki julkaisuun: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-287-875-5)

 

Suomen Agenda2030 maaraportin laatiminen

Työttömien Keskusjärjestö osallistui keväällä Suomen Agenda2030 maaraportin laatimiseen YK:lle kansallisen kestävän kehityksen edistymisestä. Arviointiin osallistui viranomaisia ja noin 50 kansalais- tai työmarkkinajärjestöä. Suomalaiset kehitysjärjestöt Fingo ry kokosi työryhmän kustakin tavoitteesta avoimen kutsun pohjalta ja koordinoi ryhmien työskentelyä.

Keskusjärjestö osallistui tavoitteiden ”1. Poistaa köyhyys sen kaikissa muodoissa kaikkialta” sekä ”2. Ei nälkää” arviointiin. Raportti esiteltiin YK:n jäsenmaille heinäkuussa kestävän kehityksen korkean poliittisen tason foorumissa 14.7.2020.

(Linkki tiedotteeseen ja raporttiin: https://www.fingo.fi/ajankohtaista/tiedotteet/suomi-onnistunut-edistamaan-kestavaa-kehitysta-kirittavaa-erityisesti.)

EU:n sosiaalisten oikeuksien toimintasuunnitelma 28.9.2020

Kuuleminen EU:n sosiaalisten oikeuksien toimintasuunnitelmasta

Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski osallistui komissaari Nicholas Schmidtin kuulemiseen EU:n sosiaalisten oikeuksien toimintasuunnitelmasta 28.9.2020 osana Suomen delegaatiota. Schmidt on työllisyydestä ja sosiaalisista oikeuksista vastaava EU-komissaari.

Yhteiseen verkkokeskusteluun osallistuivat sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen ja valtiosihteeri Saila Ruuth. Mukana kuultavana oli edustajia elinkeinoelämästä, ammattiyhdistysliikkeestä sekä järjestöistä.

Keskustelun aiheet liittyivät sosiaalisten oikeuksien pilarin kolmeen alueeseen: Yhtäläiset mahdollisuudet ja pääsy työmarkkinoille, oikeudenmukaiset työolot sekä sosiaalinen suojelu ja osallisuus. Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski esitti suullisen selonteon ja lähetti kirjallisen yhteenvedon komissaarille.

(Linkki Jukka Haapakosken esitykseen: Kuuleminen EU:n sosiaalisten oikeuksien toimintasuunnitelmasta – Työttömien keskusjärjestö ry (tyottomat.fi))

 

Vaikuttamista Suomen köyhyyden vastaisen verkoston EAPN-Finin kautta

Työttömien Keskusjärjestöllä on hallituspaikka Suomen köyhyyden vastaisessa verkostossa EAPN-Finissä. Viestinnän asiantuntija Leena Valkonen on ollut Keskusjärjestön edustajana hallituksessa kaksi kautta ja oli erovuoroinen. Syksyn vuosikokouksessa EAPN-Finin hallitukseen valittiin Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi. Työttömien Keskusjärjestön varapuheenjohtaja Anne Tyni Turun Seudun TST ry:stä kuuluu myös EAPN-Finin hallitukseen.

Verkosto pyrkii toiminnallaan edistämään syrjäytyneiden ja syrjäytymisuhassa olevien asemaa ja edistämään sosiaalisia oikeuksia, perusturvaa, hyvinvointia sekä itsenäistä suoriutumista.

Verkosto kokosi ja julkaisi syksyllä Köyhyysvahti 2020 -raportin suomeksi ja englanniksi. (Linkki raporttiin: Köyhyysvahti: Suomen köyhyysraportti 2020 (eapn.fi))

Keskeisiä kannanottoja EU-komissiolle toimintavuoden aikana olivat Euroopan köyhyyden vastaisen verkoston EAPNn vaatimus edistää EU:n laajuista sitovaa kehystä, jolla varmistettaisiin ihmisille riittävä vähimmäisturva kaikissa jäsenmaissa. (Linkki tiedotteeseen ja kannanottoon: EAPN vaatii, että EU:ssa taataan kaikille oikeus riittävään vähimmäistoimeentuloon | EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto)

EU-komissiolle annettiin myös lausunto Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanosta marraskuussa (Linkki tiedotteeseen: Vastaus komission konsultaation Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanosta | EAPN-Fin – Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto.

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä tilaisuus toteutettiin EAPN-Finin, Kuka Kuuntelee köyhää -verkoston ja Työttömien Keskusjärjestön yhteistyönä 22.10.2020. Tilaisuus järjestettiin ns. hybridimallilla lähi/etätapahtumana Kirkon talossa Helsingissä.

Keskusteluissa haettiin köyhyyttä kokeneiden esittämiin ongelmiin ratkaisuja. Tilaisuuteen osallistui kymmenen kansanedustajaa tai heidän avustajaansa. Tapahtuman avasi sisäministeri Maria Ohisalo videotervehdyksellä. (Linkki tiedotteeseen Palvelupolut vievät pieleen! Ihmistä pitää kuulla omassa asiassaan sanovat köyhyyttä kokeneet – Työttömien keskusjärjestö ry (tyottomat.fi))

Tilaisuuden keskusteluissa nostettiin esille toive järjestää  saman toimintamallin pohjalta tilaisuus, jossa työministeri ja TE-hallinnon toimijoita olisi läsnä kuulemassa työttömien kokemuksia ja heidän esittämiään kysymyksiä. Tämän pohjalta tilaisuus Kirjeitä työministerille järjestettiin tammikuussa 2021.

EAPN-Fin jakoi Kunnioittavasti köyhyydestä -palkinnot köyhyydestä ansioituneesti kirjoittaneille toimittajille marraskuussa.

Työttömien Keskusjärjestön hallituksen jäsenet ja jäsenyhdistykset ovat toimintavuoden aikana tehneet edunvalvontatyötä omilla alueillaan kuntien ja maakuntien päättäjien kanssa.

 

Yksilöllisen työnhaun malliin vaikuttaminen

Syksyn budjettiriihessä Työministeri Tuula Haatainen nosti esille pohjoismaisen työllisyysmallin, jossa tavoitteena on saavuttaa julkiselle sektorin työllisyyspalveluihin pohjoismainen taso mm. palvelutarjonnassa. Tähän liittyi myös yksilöllisen työnhaun malli, jossa edellytetään työttömyysturvan vastineeksi työttömien omaehtoista työnhakua. Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski kommentoi mallia Ylen uutisiin ja myöhemmin Ajankohtaiseen kakkoseen. Tämä käynnisti keskusteluyhteyden ministeriöön, jossa Työttömien Keskusjärjestö on erikseen konsultoinut ministeriön virkamiehiä sekä työministerin poliittista edustustoa. Yhteistyö on jatkunut edelleen.

 

1.2.1    Viestintä

Työttömien Keskusjärjestön viestintästrategian 2019–2022 keskeiset periaatteet ovat:

 1. Avoimuus, selkeys ja vuorovaikutteisuus

Työttömien Keskusjärjestö ry kertoo avoimesti, selkeästi ja vuorovaikutteisesti toiminnastaan. Järjestö toimii työttömyyden erityisasiantuntijana, joka kokoaa ja välittää työttömyyteen liittyvää tietoa hyödyntäen nykyaikaisia kanavia, välineitä ja keinoja.

 1. Oikeellisuus ja luotettavuus

Keskusjärjestö huolehtii, että annetut tiedot ovat oikein ja viestintä toimii tasapuolisuuden, samanaikaisuuden ja yhteneväisen sisällön periaatteita noudattaen.

 1. Aloitteellisuus ja omaehtoisuus

Keskusjärjestön viestinnässä välittyy työttömien yhteydenottojen, jäsenyhdistysten, Työttömien Keskusjärjestön hallituksen sekä tutkimuslaitosten tuloksista nouseva työttömän arjen ääni moni-ilmeisyydessään. Tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnassa kaikkiin päättäjiin ja valtaapitäviin työttömien asioiden edistämisessä. Työttömien Keskusjärjestö ry on aloitteellinen, itsenäinen ja poliittisesti sitoutumaton toimija.

Työttömien Keskusjärjestö on lausunnoillaan, tiedotteillaan ja osallistumisella eri seminaareihin ja tilaisuuksiin pyrkinyt vaikuttamaan kansalaiskeskusteluun työttömyydestä monilla tasoilla.

 

Koronavuoden uudet työmuodot

Vuoden 2020 edunvalvontaan, viestintään ja jäsentoimintaan vaikutti merkittävästi COVID-19 epidemia. Kun epidemia alkoi laajentua maaliskuussa, keskusjärjestön toimistossa siirryttiin välittömästi etätyöhön ja keskityttiin ns. kriisiviestintään. Alettiin koota systemaattisesti viranomaisilta ja muilta tahoilta tulevaa tietoa ja välittää sitä jäsenyhdistyksille. Tärkeää oli saada tieto viruksesta ja turvaohjeistuksista nopeasti kentälle.

Keskusjärjestön verkkosivuille laadittiin oma Koronavirus-osio, jonne päivitettiin tietoja ja linkkejä aiheesta. Koronaan liittyvää tiedotusmateriaalia laadittiin yhdessä Terveydeksi 2.0 -hankkeen kanssa. Materiaalin sisältöinä on ollut ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen ja yhdistysten arjen sujuminen koronatilanteessa. Koronavirukseen liittyvän materiaalin kokoamisessa ja jakamisessa on jatkettu työtä koko toimintavuoden ajan.

Keväästä alkaen työskentelyä ja yhteydenpitoa keskitettiin digitaalisille alustoille TEAMSiin ja ZOOMiin. Sosped ry:n Feeniks hankkeen kanssa käynnistettiin vertaistukipuhelin Tukiluuri työttömille.

Rauhanomainen mielenilmaisu Säätytalon edustalla ”Kuunteleeko maan hallitus vähäosaisen ääntä?” 15.9.2020

Media etsii yksilökokemuksia

Mediayhteistyössä on jatkunut aktiivisena varsinkin työttömien eli kokemusasiantuntijoiden etsimisessä haastatteluihin keskusjärjestön kautta. Haastateltavia on haettu radio- ja tv-kanaville, aikakauslehdistöön sekä sanomalehdistöön. Pyynnöt on pystytty pääasiallisesti täyttämään. Yhteistyö haastateltavien hankinnassa on tuonut lisää työttömien itsensä ääntä median sisältöihin.

Keskusjärjestöltä pyydetään edelleen asiantuntijakommentteja työllisyyteen ja työttömyyteen liittyen. Toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski ja puheenjohtaja Irma Hirsjärvi ovat toimineet pääasiallisesti kommenttien antajina. Esillä olleita aiheita ovat olleet mm. kuntatalouden ahdinko ja sen heijastukset sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaan, työttömien palvelut ja toimeentulo, hallituksen työllisyyslinjaukset ja loppuvuodesta ns. työttömyysturvan eläkeputken poistaminen.

Eniten mediayhteydenottoja toi rauhanomainen mielenilmaisu maan hallituksen budjettiriihen alla 15.9.2020, jolloin Työttömien Keskusjärjestö yhdessä Helsingin Työkanava HeTy ry:n ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa järjesti rauhanomaisen mielenilmaisun Säätytalon edustalla ”Kuunteleeko maan hallitus vähäosaisen ääntä?” Aihe oli esillä mm. Ylen ja MTV:n kanavilla sekä STT:n kautta lehtijuttuina.

Paikallisessa lehdistössä Jyväskylässä, Turussa ja Lappeenrannassa ovat nousseet esiin jäsenyhdistysten taloudelliset ja toiminnalliset huolet. Terveydeksi 2.0 -hankkeen toimintaa työttömien terveyden ja hyvinvoinnin edistäjänä on uutisoitu hankekäyntien yhteydessä osassa vierailupaikkakuntia.

 

Medialle ja suurelle yleisölle suunnattua materiaalia lähetettiin ja julkaistiin verkkosivuilla vuonna 2020 seuraavasti

Artikkelit 2
Blogit 14
Kannanotot 7
Tiedotteet 30
Uutiset 4
Yhteensä 57

 

Mediaosumia Työttömien Keskusjärjestöön liittyen kirjattiin yhteensä 58

kappaletta.  Mediaseurantaa tehdään Meltwaterin sähköisen seurannan pohjalta ja osittain Google-haun pohjalta.

Lista mediaosumista on toimintakertomuksen lopussa Liite 4.

 

Some ja sähköiset viestintäkanavat

Keskusjärjestö käyttää sosiaalisen median kanavina Facebookia, Twitteriä ja YouTubea. Facebookissa seuraajien määrä kasvoi ja oli vuoden lopussa 1875 seuraajaa (1740 vuonna 2019). Facebook tavoitti yhdellä julkaisulla parhaimmillaan yli 6 000 Facebookin käyttäjää. Keskustelun ja kommentoinnin määrä Facebook-kanavalla on kasvanut edellisvuodesta. Työttömien Keskusjärjestö ylläpitää omaa Työttömien Keskusjärjestö sivustoa sekä jäsenyhdistysten aluetyön tueksi tarkoitettua Facebook-sivustoa.

Twitterissä järjestöllä oli vuoden lopussa 860 seuraajaa (730 seuraajaa vuonna 2019). Julkaisuilla oli Twitter analytiikan mukaan 113 947 katsomiskertaa. Keskusjärjestön somekanavilla ei ole käytetty maksullista mainontaa, vaan kasvu on orgaanista.  Työttömiä koskevat lainsäädännön uudistukset, palvelujen järjestäminen ja palveluitta jääminen sekä työttömien hyvinvointiin liittyvät kysymykset olivat keskeisimpiä keskusteluaiheita sosiaalisen median kanavilla.

YouTube -kanavalle on lisätty taltiointeja koulutus- ja seminaaritilaisuuksista. Videot ja muu materiaali on suunnattu jäsenyhdistyksille ja muille työttömien toiminnasta kiinnostuneille virikkeeksi ja keskustelujen pohjaksi. Koronaepidemiatiedotusta toteutettiin myös videoiden avulla.

Keskusjärjestön verkkosivut ovat Työttömien Keskusjärjestön päämedia ulospäin. www.tyottomat.fi oli vuoden 2020 lopussa 32 000 käyttäjää ja 43 000 sivukatselua. Sivustoa on täydennetty eri aiheilla tarpeiden mukaan. Toimintavuonna perustettiin korona-aiheinen sivu.

Jäsenistön uutiskirjeitä toimitettiin vuoden aikana 12 kappaletta. Jäsenkirje on suunnattu työttömien yhdistysten toiminnanjohtajille, hanketyöntekijöille, hallitusten jäsenille ja esimiestehtävissä toimiville virikkeeksi ja oman toiminnan tukemiseksi. Kirjettä voi jakaa myös muille kiinnostuneille. Jäsenkyselyissä uutiskirje on koettu tarpeellisena ja siitä on annettu myönteistä palautetta.

Sidosryhmäuutiskirje päättäjille, yhteistyökumppaneille ja työttömien tai työttömyyden parissa toimiville organisaatioille lähetettiin syyskuussa.

Työttömien Keskusjärjestön verkkolehti #tyottomat julkaistiin kesäkuussa ja joulukuussa. Lehti toimii työttömyyden erityisasiantuntijana ja pyrkii kokoamaan aiheesta ajassa liikkuvaa tietoa. Lehteä jaetaan samoille kohderyhmille kuin sidosryhmäuutiskirjettä. Lisäksi lehteä markkinoidaan sosiaalisen median kanavilla. #tyottomat -verkkolehdellä oli toimintavuoden aikana 83 700 sivukatselua ja 42 800 istuntoa Excact metrics verkkoanalytiikan mukaan.

Mikkelin hiippakunnan työttömyystyön päivät Päivärannan kurssikeskuksessa Imatralla 27.8.2020

1.2.2    Tapahtumat

Suunnitelluista tapaamisista ja tapahtumista iso osa jouduttiin toimintavuonna peruuttamaan koronaepidemian vuoksi. Esimerkiksi suunniteltua neljää pop up -kiertuetapahtumaa jäsentoiminnan laajentamiseksi ja järjestön tunnettuuden nostamiseksi ei toteutettu. Myöskään jäsenistön kesäpäiviä ei järjestetty.

Suolahden Työttömät järjesti työllisyystapahtuman kesäkuun lopussa 24.6. johon osallistuivat Irma Hirsjärvi, Jukka Haapakoski ja Juha Keränen. Paikalla on Äänekosken työllisyysyksiön edustajia ja työttömät saivat TEAMSin välityksellä henkilökohtaista palvelua TE-toimiston virkailijoilta.

Jäsenistön Digikahvit-keskustelutilaisuudet käynnistettiin TEAMSissa keväällä. Aluksi keskustelut olivat vapaamuotoisia vertaistukikuulemisia, joihin myöhemmin liitettiin mukaan jäseniltä nousseita teemoja.

Digikahvitilaisuuksia pidettiin vuoden aikana 11. Osallistumiskertoja oli yhteensä 366. Jäsenistöltä saadun palautteen mukaan Digikahvit on koettu tärkeänä osallistumis- ja yhteydenpitokanavana.

Mikkelin hiippakunnan työttömyystyön päivät pidettiin Päivärannan kurssikeskuksessa Imatralla 27.8.2020 hybriditapahtumana. Tilaisuuden järjestivät yhdessä Mikkelin Hiippakunta ja Työttömien Keskusjärjestö. Päivän aikana esiteltiin erilaisia toimintamalleja työttömien elämäntilanteen helpottamiseksi ja keskusteltiin mm ruoka-avusta. Tapahtuma videoitiin ja siitä on olemassa videotallenne: https://www.youtube.com/watch?v=pDucAGm74dc&t=37s)

Dialogia ajankohtaisista kysymyksistä työttömyydestä kävivät paneelikeskustelussa läpi toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski ja puheenjohtaja Irma Hirsjärvi Työttömien Keskusjärjestöstä kehittämispäällikkö Erja Lindberg Kuntaliitosta sekä lääninrovasti Juha Eklund Etelä-Karjalan rovastikunnasta. Tilaisuudessa tehtiin yhteinen julkilausuma päättäjille ja medialle. Paikalla oli runsaat 30 osallistujaa ja striimattua verkkotilaisuutta seurasi yli 100 osallistujaa.

Työttömien Keskusjärjestön vuosikokous pidettiin 23.9.2020 Helsingissä Hotelli Arthurissa ns. hybridimallilla, jossa osa kokousedustajista osallistui tilaisuuteen etäyhteydellä. Vuosikokoukseen liittyvää seminaaria ei tällä kertaa järjestetty. Vuosikokouksessa oli 42 edustajaa 18 yhdistyksestä. Etänä kokoukseen osallistui 27 henkilöä.

Köyhyyttä kokeneet ja kansanedustajat samassa pöydässä tilaisuus toteutettiin EAPN-Finin, Kuka Kuuntelee köyhää -verkoston ja Työttömien Keskusjärjestön yhteistyönä 22.10.2020 ns. hybridimallilla lähi/etätapahtumana Kirkon talossa Helsingissä. Tilaisuuteen osallistui kymmenen kansanedustajaa tai heidän avustajaansa. Verkkotapahtumassa oli mukana runsaat 80 osallistujaa. Keskustelu oli vilkasta ja paikan päällä oli MTV-Live tekemässä haastatteluja.

 

Jäsenistölle pidettiin syksyllä kaksi koulutuspäivää ZOOM-alustalla.

11.11.2020 jäsenistön ensimmäisen koulutuspäivän aiheina olivat kuntakokeilut, palkkatukiuudistus sekä pohjoismainen työnhaun malli, joita olivat esittelemässä työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat Tanja Ståhlberg, Ville Heinonen, Santtu Sundsvall sekä Timo Meling. Lisäksi kuultiin STEAN tulevista linjauksista ja vaikuttavuusarvioinnista erityisasiantuntija Ari Mattilan kertomana ja Sote-uudistuksesta järjestöjen näkökulmasta SOSTE ry:n johtaja, varapääsihteeri Anne Knaapin esittelemänä. Lisäksi kuultiin Terveydeksi 2.0 hankkeen toiminnasta sekä Ruoka-apu.fi palvelusta. Tilaisuuteen osallistui 60 kuulijaa

10.12.2020 jäsenistön toisen koulutuspäivän aiheet keskittyivät työkykyohjelmaan, jota esitteli sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntija Ritva Partinen sekä osatyökykyisyyteen työelämässä, josta luennoi järjestöneuvos Marja Irjala. Lisäksi aiheina olivat yhdistystoiminta ja kumppanuussopimukset sekä työttömien yhdistysten toiminta digi- ja korona-aikana. Tilaisuuteen osallistui 38 kuulijaa.

16.11.2020 pidettiin ruoka-avussa toimiville jäsenyhdistyksille koulutustilaisuus Ruoka-apu.fi -verkkoalustan käytöstä. Tilaisuuteen osallistui 15 kuulijaa.

 

1.2.3    Valtionhallinnon ja tutkimuslaitosten työryhmäjäsenyydet

Työttömien Keskusjärjestöllä on edustus seuraavien organisaatioiden tai yhteistyöverkostojen hallituksissa, ohjaus- tai työryhmissä:

Sokra, sosiaalisen edistämisen koordinaatio, THL: Varsinainen jäsen Jukka Haapakoski (Työttömien Keskusjärjestö ry, toiminnanjohtaja), varajäsen Arto Valo (Ivalon Seudun Työttömät ry)

EAPN-Fin: Hallituksen jäsen, Leena Valkonen (Työttömien Keskusjärjestö ry, viestinnän asiantuntija) 10/2020 asti. Irma Hirsjärvi (Työttömien Keskusjärjestö ry, puheenjohtaja) 11/2020-ei varajäsentä. Anne Tyni, Turun Seudun TST ry, hallituksen jäsen.

Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos (Solmu) -koordinaatiohanke 2014–2022: Varsinainen jäsen Katriina Lehtovaara (Terveydeksi-hanke, hankepäällikkö), varajäsen Taina Ben Daoud (Kontiolahden Työttömät ry)

SOSTE: sosiaaliturvakomitean SOSTEn taustaryhmä 2020–: jäsen Leena Valkonen (Työttömien Keskusjärjestö ry, viestinnän asiantuntija). SOSTEn taustaryhmä työskentelee Suomen hallituksen sosiaaliturvakomitealle.

SOSTE: palvelut etuudet ja osallisuus taustaryhmä 2020–: jäsen Jukka Haapakoski (Työttömien Keskusjärjestö ry, toiminnanjohtaja). SOSTEn taustaryhmä työskentelee Suomen hallituksen palvelut, etuudet ja osallisuustyöryhmän tukena.

SOSTE: liittovaltuusto 2020–: edustaja Jukka Haapakoski (Työttömien Keskusjärjestö ry, toiminnanjohtaja)

InPromptu: ohjausryhmä 2020–2021: jäsen Juha Keränen, varajäsen Jukka Haapakoski (Työttömien Keskusjärjestö ry, toiminnanjohtaja)

Osallistava yhteisö (2019–2021). Ruoka-apu.fi-verkkosivun kehitysryhmä: jäsen Juha Keränen (Työttömien Keskusjärjestö ry, järjestösihteeri)

Ruokavirasto: FEADin (Vähävaraisille suunnatun eurooppalaisen avun rahaston) ruokajako vähävaraisimmille (2015–2021): jäsen Juha Keränen (Työttömien Keskusjärjestö ry, järjestösihteeri)

Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) (2020–2021). Rakennemuutokset arvioinnin arviointiryhmä: jäsen Irma Hirsjärvi (Työttömien Keskusjärjestö ry, puheenjohtaja)

Hämeen osaamisen ja ohjauksen koordinaatioryhmä, Jukka Haapakoski(Työttömien Keskusjärjestö ry, toiminnanjohtaja)

 

1.2.4    Yhteistyökumppanit ja verkostot

Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK), Oppilaiden harjoittelupaikat ja Työttömien Keskusjärjestön toiminnan esittely, Diak-harjoittelijasopimus, Terveydeksi-hankkeen ohjausryhmän jäsenyys.

EAPN-Fin, Suomen köyhyyden vastainen verkosto

Ehkäisevä päihdetyö – EHYT ry
Terveydeksi hankkeen hakeminen ja toiminnallinen yhteistyö.

Evankelis luterialainen kirkon kirkkohallitus, tapahtumien järjestely yhteistyötä

Mikkelin hiippakunta, Työttömyystyön neuvottelupäivät

Kuka kuuntelee köyhää -verkosto

SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Työttömien Keskusjärjestö on SOSTEn jäsen ja yhteistyökumppani.

Suomen Punainen Risti – Yhteistyötä terveydeksi hankkeen ja SPR:n terveyden edistämisen ohjelman välillä.

Sydänliitto – Terveydeksi-hanke: Työttömien terveystarkastuksia tekevien terveydenhoitajien verkoston rakentaminen sekä viestintäyhteistyö

Taitotuunaajat – ESR-hanke
Ohjausryhmän jäsenyys, päätoteuttaja Erilaisten oppijoiden liitto.
Jäsenet: Katriina Lehtovaara, Ulla-Maija Kopra

Välityömarkkinatoimijoiden yhteistyöryhmä: Mielenterveyden Keskusliitto, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy, Sininauhaliitto, Sininauhasäätiö, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, SPR Kontti, Työttömien Keskusjärjestö ry, Valmennus- ja sosiaalipalveluyhteisöjen yhdistys Oktetti ry, Valtakunnallinen työpajayhdistys TPY, Vates-säätiö ja Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiö.

 

1.3     Järjestötoiminta

Vuoden lopussa Työttömien Keskusjärjestössä oli yhteensä 70 jäsenyhdistystä. Keskusjärjestöön liittyi 3 uutta jäsenyhdistystä ja erosi 13 yhdistystä. Lisäksi Keskusjärjestöllä oli 5 kannatusjäsentä jakamassa EU-rahoitteista ruokaa vähävaraisille. Jäsenyhdistysten pääasiallinen eroamisen syy oli toiminnan loppuminen, yhdistystoiminnan vetäjien puute tai rahoituksen loppuminen. Keskusjärjestö avusti Toimintatonnilla vähävaraisia jäsenyhdistyksiään.

Jäsenyhdistysten toimintaa on vahvistettu neuvonnalla, hankekonsultoinnilla sekä välittämällä aktiivisesti viestejä tärkeistä tapahtumista ja koulutuksista. Jäsenyhdistyksiin on tehty järjestelmällinen koko kenttää koskeva soittokierros selvittäen, miten yhdistys toimii korona aikana. Viestinnän asiantuntijan työ näkyy jäsenkirjeiden, sidosryhmäuutiskirjeen ja #tyottomat -verkkojulkaisun sisällöissä sekä someviestinnässä.

Jäsenkyselyillä kartoitetaan työttömien yhdistysten toimintaa ja tarpeita. Jäsenkyselyjä hyödynnetään keskusjärjestön toiminnan kehittämiseksi edunvalvonnan ja jäsenpalveluiden sekä hanketarpeiden osalta. Jäsenkyselyjen aineistoja käytetään toiminnasta raportoimiseen rahoittajille. Myös ulkopuoliset tahot tavoittelevat jäsenyhdistyksemme edustajien sekä työttömien jäsenten ajatuksia. Jäsenille lähetettiin yhteensä 9 kyselyä.

Jäsenkyselyiden aiheet:

 • Jäsenkysely 1/2020: TVS-kysely vuodelle 2019
 • Jäsenkysely 2/2020: Vuosikokous 2020 ilmoittautuminen
 • Jäsenkysely 3/2020: EU:n ruokajakajien kysely vuodelle 2020
 • Jäsenkysely 4/2020: Ruokajakotoiminnan järjestäminen poikkeustilanteessa
 • Jäsenkysely 5/2020: STM:n Valtionavustus (2020–2021) ruoka-aputoimintaan
 • Jäsenkysely 6/2020: Ryhmäavustushakukysely STEAn ylimääräiseen avustuserään
 • Jäsenkysely 7/2020: Tarkentava kysely ryhmäavustukseen STEAn ylimääräiseen avustukseen
 • Jäsenkysely 8/2020: Ruokaviraston tarjoamien muovikassien määräkysely
 • Jäsenkysely 9/2020: EU:n ruokajako vuodelle 2021
 • Jäsenkysely 10/2020: Hengityssuojainten yhteistilaus
 • Jäsenkysely 11/2020: Yhdistysten avuntarve poikkeustilanteessa
 • Jäsenkysely 12/2020: Työttömyystyön neuvottelupäivät 2020
 • Jäsenkysely 13/2020: Vuosikokous 2020 ilmoittautuminen
 • Jäsenkysely 14/2020: Palkkatuen uudistaminen
 • Jäsenkysely 15/2020: Toimintatonni vuodelle 2021
 • Jäsenkysely 16/2020: Jäsenmaksu vuodelle 2020
 • Jäsenkysely 17/2020: TVS-kysely vuodelle 2020

1.3.1    EU-ruokajakelu

FEADin rahoittamaa ja hallinnoimaa EU:n ruokajakoa hallinnoi Suomessa ruokavirasto ja siitä vastaa työ- ja elinkeinoministeriö (TEM). Työttömien Keskusjärjestö on 17 itsenäisestä ruokaviraston kumppaniorganisaatiosta yksi suurimpia. Työttömien Keskusjärjestö, Kirkkopalvelut ry ja Suomen Vapaakirkko/Viadia ry jakoivat vuonna 2019 yhteensä 67 % kaikesta jaossa olevasta EU-ruoasta.

Työttömien Keskusjärjestö on jakanut EU:n ruoka-apua vuodesta 1996. Vuonna 2020 jaettiin yhteensä
383 490 kg elintarvikkeita. Keskusjärjestön ruokajakajia oli 47 yhdistystä.

Ruoka-apua saa Työttömien Keskusjärjestön jakajayhdistysten arvion mukaan vuonna 2020 noin 37 460 vähävaraista ihmistä, joiden tulot eivät riitä monipuoliseen ravintoon. Näistä 14 % on alle 15-vuotiaita, 36 % yli 65-vuotiaita, 44 % naisia, 13 % maahanmuuttaja-, ulkomaalaistaustaisia tai vähemmistöjä, 3 % vammaisia ja alle 1 % kodittomia.

Valtakunnalliset ruokajaon toimijat osallistuivat Kirkkopalvelujen Osallistava yhteisö (2019–2021)
-hankkeen verkkosivun ruoka-apu.fi kehittämiseen. Ruokajakajat ilmoittivat ruokailumahdollisuuksistaan ruoka-apu.fi-verkkosivuilla enenevässä määrin.

Muuta kuin EU:n ruokaa arvioitiin EU:n ruokajakajien piirissä jaettavan vuonna 2020 yli 756 500 kiloa.

Vuoden vaihteen tienoilla EU:n ruokajaon tulevaisuudesta käytiin vilkasta keskustelua, sillä FEADin rahoittama kausi 2014–2020 päättyy vuoden 2021 lopussa. FEAD oltiin liittämässä ESR+ -järjestelmään suurin piirtein samansuuruisena avustuksena vähävaraisille, mutta koronatilanteen vuoksi päätös lykkääntyi seuraavalle vuodelle. Näin ollen myöskään Suomessa ei voitu tehdä päätöstä vähävaraisille suunnatun avun tulevaisuudesta vuoden 2021 jälkeen.

 

1.3.2    Työttömien tuettu lomatoiminta

Työttömien Keskusjärjestö markkinoi tuettua lomatoimintaa verkkosivuillaan. Sivustolle on koottu toimijoiden yhteystietoja, jotka järjestävät tuettuja lomia.

 

1.3.3    Aluetoiminta

Keskusjärjestön edustajat vierailivat aluekokousten lisäksi yksittäisissä yhdistyksissä järjestösihteerin, puheenjohtajan, viestinnän asiantuntijan ja Terveydeksi-hankkeen voimin pitkin vuotta. Vierailuilla kiinnitettiin median ja päättäjien huomiota paikallisen yhdistyksen toimintaan.

Yksittäisten käyntien lisäksi toimisto ja puheenjohtaja avustivat yhdistyksiä sähköpostein ja puhelinsoitoin. Myös useita lausuntoja annettiin paikallisille päättäjille tukemaan yhdistysten toimintaedellytyksiä.

Jäsenistön verkottumista ja tiedonvaihtoa varten on käytetty suljettua Facebook-ryhmää Työttömien aluejärjestöt, jossa vaihdetaan tietoa alueiden kesken.

 

Etelä-Karjala ja Kymenlaakso (Kaakkois-Suomi)

Koronavirusrajoitteista johtuen alueella pidettiin vain yksi aluekokous. Kokouksessa olivat läsnä Imatran, Kohti Työtä ja Lappeenrannan yhdistysten edustajia. Järjestösihteeri oli yhteydessä Parikkalan Työnhakijoihin puhelimitse. Aluekokouksessa jaettiin kuulumisia yhdistysten nykyisestä toiminnasta.

Jäsenyhdistykset: Imatran Työnhakijat ry, Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry ja Parikkalan Työnhakijat ry, Etelä-Kymen Työttömät – EKYT ry, Kohti Työtä ry, Kouvolan Seudun Työttömät ry ja Kymijoen Tukipuu ry

 

Etelä-Savo

Alueella pidettiin yksi aluekokous. Paikalla oli edustus Mikkelin, Kangasniemen ja Mäntyharjun työttömien yhdistyksistä sekä puheenjohtaja Irma Hirsjärvi. Kokouksessa keskusteltiin hallituksen ja puheenjohtajan henkilövalinnoista sekä maakuntastrategian valmistelusta, josta annettiin evästystä järjestöneuvottelukunnalle.

Etelä-Savon maakunnan järjestöneuvottelukunnan työllisyyttä edistävien toimijoiden edustajana toimii toiminnanjohtaja Heikki Pyrhönen Mikkelin työttömät ry:stä. Hän edustaa samalla Työttömien Keskusjärjestön Etelä-Savon aluetta.

Rantasalmen Työttömät ry:n toiminta hiipui pari vuotta sitten, eikä sinne saatu toimintaa enää kuluvana vuonna. Yhdistys poistettiin jäsenrekisteristä vuonna 2020.

Jäsenyhdistykset: Juvan Työllistettävät ry, Kangasniemen Työttömät ry, Mikkelin Työttömät ry, Mäntyharjun Työttömät ry ja Työpajayhdistys TEKO ry (Savonlinna)

 

Kainuu

Kainuun alueella toimii vain yksi yhdistys. Kainuussa työvoimayhdistys toimi erittäin monipuolisesti verkostoituen paikallisten toimijoiden ja toimijoiden kanssa. Yhdistys järjesti jäsenistölleen ja asiakkailleen työkykyä ylläpitäviä/syrjäytymistä ehkäiseviä viikoittaisia liikunta- ja toimintaryhmiä, sekä virkistysmatkoja ja tapahtumia. Koronaepidemia rajoitti mahdollisuuksia yhteiseen toimintaan. Koronan aikana yhdistyksen ruokalatoiminta siirrettiin ruokapakettien myymiseen ulkotiloissa.

Jäsenyhdistykset: Kajaanin Työvoimayhdistys ry

 

Keski-Pohjanmaa

Alueella on vain kaksi yhdistystä. Alueella ei pidetty virallisia aluekokouksia. Koronatilanteen vuoksi henkilökuntaa jouduttiin lomauttamaan ja toimitilojen käyttöä rajoitettiin. Hävikkiruokajakoa ja lounasravintolaa ylläpidettiin vapaaehtoisvoimin. Työpajavastaavan tukipalkkaus mahdollisti kuntoutettavassa työtoiminnassa olevien sopimusten jatkon.  Joulun perinteinen Joululounas ei rajoitteiden vuoksi toteutunut.

Jäsenyhdistykset: Eläinhoitola Kotipesä ry (Kokkola) ja Kokkolan Työttömät ry

 

Keski-Suomi

Keski-Suomessa pidettiin yksi aluekokous. Kesäkuun lopussa 24.6. Suolahdessa järjestetyssä rekrytapahtumassa oli Työttömien Keskusjärjestön edustus paikalla. Lisäksi paikalla olivat Äänekosken kaupungin työllisyysyksikön edustajat Katja Laajalan johdolla sen sekä ÄKS-lehden toimittaja Marjo Steffansson. TE-toimisto oli TEAMS-yhteydellä suoraan yhteydessä työnhakijoihin ja työvoimavirkailija Olive Heikkilä kertoi jokaiselle vuorollaan palkkatukioikeudesta ja määrästä. Töitä Työttömille -hankkeen edustajat olivat kertomassa hankkeesta ja Suolahden Työttömät ry:n toiminnasta. Tilaisuus onnistui hyvin ja yhdistys sai palkattua kuusi pitkäaikaistyötöntä. Suolahdessa järjestettiin Kuka Kuuntelee Köyhää -tapahtuma 21.9. Puheenjohtaja vieraili Kuhmoisissa ja Äänekoskella.

Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry lopetti ruokalatoiminnan keväällä. Molemmat hankkeet toimivat edelleen koronarajoitusten puitteissa. Yhdistys toimi hybridimallilla syksyn, mutta loppuvuodesta kaupungin lakkauttaessa yhdistyksen toiminta-avustuksen sen toiminta supistui yhteen hankkeeseen.

Jäsenyhdistykset: Jyväskylän Katulähetys ry, Jyväskylän Uusiotuote ry, Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry, Kuhmoisten Työvoimareservi ry, Pihtiputaan Työttömät ry, Saarijärven Työttömät ry ja Suolahden Työttömät ry

 

Lappi

Alueella pidettiin yksi aluekokous ja muutoin toimittiin useasti puhelimitse. Kokouksessa käytiin läpi Lapin alueen tilanne. Työtä- ja Turvaa ry on tehnyt oppilaitosyhteistyötä.

Sallan Menokkaat ry:n toiminta lakkasi marraskuussa 2018 ja se poistettiin jäsenrekisteristä vuonna 2020.

Jäsenyhdistykset: Ivalon Seudun Työttömät ry, Kolarin Työttömät ry, Työtä & Turvaa ry (Tornio)

 

Pohjois-Karjala

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö (P-KTT) ry on Pohjois-Karjalan aluejärjestö. Sillä on toimipisteet Joensuussa ja Lieksassa. Yhdistyksellä on kaksi työntekijää TYYNE – työttömien neuvonta -palvelussa sekä osa-aikainen järjestöassistentti. P-KTT ry:n jäsenyhdistykset ovat: Aktiiviset Työnhakijat ry (Joensuu, 30.6.2020 saakka), Juuan Työttömät ry, Kontiolahden Työttömät ry, Näre ry (Nurmes) ja Tohmajärven Nurkka ry

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö ry siirtyi vuonna 2020 poikkeusolojen takia pääsääntöisesti etä- ja hybriditapaamisiin. Kokouksia järjestettiin etäyhteyksin Teams-ohjelman kautta tai pienillä osallistujamäärillä turvaohjeita noudattaen ja sähköpostitse. Kaikessa toiminnassa varmistettiin osallistujien turvallisuus ja hyvinvointi.

Paikallisyhdistystoiminta oli maakunnan alueella aktiivista: kaikilla P-KTT ry:n jäsenyhdistyksillä oli työntekijöitä ja ne tarjosivat myös harjoittelu- ja työkokeilu-, palkkatuki- ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Kaikki yhdistykset jakoivat toiminta-alueillaan EU:n ruoka-apua ja usealla yhdistyksellä oli hanketoimintaa.

P-KTT ry edusti maakunnan työttömien yhdistyksiä Pohjois-Karjalan Järjestöasian Neuvottelukunnassa (JANE), joka toimii järjestö- ja yhdistystoiminnan asiantuntijaryhmänä maakuntaliitossa. Työttömien Keskusjärjestön hallituksessa Pohjois-Karjalaa edustivat Ritva Kurkinen (Näre ry) ja Taina Ben Daoud (Kontiolahden Työttömät ry). Kurkinen valittiin Työttömien Keskusjärjestön hallituksen varapuheenjohtajaksi.

Jäsenyhdistykset: Juuan Työttömät ry, Kontiolahden Työttömät ry ja Näre ry (Nurmes)

 

Pohjois-Pohjanmaa

Alueelle ei pidetty varsinaista aluekokousta, vaikka yhdistykset olivat keskenään muutoin yhteydessä.

Haapaveden Uhanalaiset Työttömien Yhdistys ry:n toiminta hiipui joitain vuosia sitten, eikä alueelle saatu enää toimintaa kuluvana vuonna pitkäaikaisen vetäjän poismenon vuoksi. Yhdistys poistettiin jäsenrekisteristä vuonna 2020.

Jäsenyhdistykset: Eväitä Elämään ry ja Työpetari ry (Pudasjärvi)

 

Pohjois-Savo

Koronarajoitusten takia alueella ei pidetty aluekokouksia. Iisalmen Työvoimayhdistyksen pitkäaikainen toimija Lauri Nissinen siirtyi eläkkeelle.

Suonenjoen TehdäänItse ry lopetti toimintansa tammikuussa ja Kaavin Työnhakijat ry elokuussa 2020.

Jäsenyhdistykset: Iisalmen Työvoimayhdistys ry, Kiuruveden Työttömät ry, Lapinlahden Työttömien Tuki ry, Rautavaaran Työraitti ry ja Sisä-Savon Työttömät ry (Suonenjoki)

 

Satakunta

Koronarajoitusten vuoksi alueella on ollut suhteellisen vähän toimintaa. Porin Seudun Työttömien puheenjohtaja on osallistunut Keskusjärjestön tapahtumiin.

Jäsenyhdistykset: Kankaanpään Toimitupa ry ja Porin Seudun Työttömät ry

 

Uusimaa

Uudenmaan aluetta hallinnoi Uutta ry, jonka jäsenistöstä valtaosa on Työttömien Keskusjärjestön jäseniä. Vuoden 2020 lopussa Uutta ry:llä oli yhdeksän (9) jäsenyhdistystä. Aluetoiminnasta erosi kaksi yhdistystä ja yksi liittyi mukaan.

Vuosikokouksessa 12.3.2020 Uutta ry:n uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Sari Siimes. Hänen lisäkseen hallitukseen valittiin kahdeksan (8) varsinaista ja neljä (4) varajäsentä. Hallituksen kokouksiin osallistui säännöllisesti kaksi (2) seuraajaa: Virpi Rannikko sekä Työttömien Keskusjärjestön järjestösihteeri Juha Keränen. Hallitus kokoontui yhteensä viisi (5) kertaa ja kerran (1) retken suunnittelukokoukseen. Kokoukset: 29.1., 12.2., 4.3., 4.6., (13.8.) ja 11.9.2020.

Aluejärjestön hanke sekä toiminnanjohtaja Sari Siimeksen työsuhde päättyivät 29.2.2020. Yhdistykset tilat Helsingin Työkanavassa irtisanottiin vuoden 2019 lopussa ja yhdistyksen omaisuus siirrettiin Työttömien Keskusjärjestön tiloihin. Elokuussa sovittiin, että varapuheenjohtaja Meerit Kuparinen ottaa yhdistyksen juoksevat asiat hoitaakseen, koska puheenjohtaja Sari Siimeksellä ei ollut enää mahdollisuutta siihen työn takia. Yhdistyksellä oli yksi palkkatuettu työntekijä 31.1.2020 saakka. Hänet oli sijoitettu töihin Helsingin Työkanava HeTy ry:hyn. Yhdistyksellä ei ollut vapaaehtoisia vähäisen toiminnan vuoksi.

Toimintasuunnitelmaa ei voitu noudattaa keväällä ilmaantuneen koronapandemian ja siitä johtuneiden kokoontumisrajoitusten ja muun varovaisuuden takia. Yhdistys järjesti kuitenkin kesäretken Uutelaan 19.8. ja yhden aluekokouksen HeTyn tiloissa 17.9. Työpolitiikan asiantuntija Pekka Tiainen sekä Työttömien Keskusjärjestön puheenjohtaja Irma Hirsjärvi esiintyivät aluekokouksessa (jälkimmäinen etänä). Tapahtumissa oli yhteensä 32 osallistujaa.

Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta KO-TY ry lopetti toimintansa vuoden 2018 lopussa ja yhdistys ajettiin alas seuraavana vuonna. Työllistyvä Vihti TyVi ry laitettiin uinumaan pari vuotta sitten. Yhdistykseen ei saatu uutta toimintaa kuluvana vuonna. Työttömien Liikunta: Liikauttajat ry on ollut uinumassa joitain vuosia. Yhdistykseen ei saatu uutta toimintaa ja se poistettiin jäsenrekisteristä vuonna 2020.

Työttömien Keskusjärjestön Uudenmaan jäsenyhdistykset: Audentes ry (Espoo), Elämänlaatu ry (Vantaa), Esittävän säveltaiteen tuki ry (Espoo), Helsingin Työkanava HeTy ry, Korson Työttömät ry, Lohjan Seudun Työttömät ry, Meri-Vuosaaren Työttömät ry (Helsinki), Pop UP Poppoo ry (Tuusula), Porvoon Seudun Työnhakijat ry, Vantaan Työnhakijat ry ja ViisNollaTuki ry (Helsinki)

 

Varsinais-Suomi

Aluejärjestö Työ-Länsi ry:n hallitus ehti kokoontua koronaepidemian vuoksi vain kolme kertaa. Hallituksen jäsenet pitivät yhteyttä sähköpostitse koskien mm. seminaarin järjestämistä Forum Marinumissa marraskuussa. Luennoitsijoina oli etäyhteydellä Työttömien Keskusjärjestöstä viestinnän asiantuntija Leena Valkonen sekä järjestösihteeri Juha Keränen. Webinaarissa esiteltiin Turun työvoimapoliittisen kokeilun tuloksia. Kommentaattorina webinaarin jälkeen toimivat puheenjohtaja Irma Hirsjärvi ja toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski.

Jäsenyhdistykset: Loimaan Seudun Työttömät ry, Moniosaajat ry (Uusikaupunki), Mynämäen Seudun Työttömät Työnhakijat ry, Salon Alueen Työttömät ry, Turun Seudun TST ry ja Varissuon Työ ja Toiminta VT ry

 

Ahvenmaa, Etelä-Pohjanmaa, Pirkanmaa, Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Päijät-Häme, Kanta-Häme

Alueilla ei ole ollut tänä vuonna aluetoimintaa. Tämä johtui osittain siitä, että vain osalla yllä olevista yhdistyksistä oli edustus Keskusjärjestön hallituksessa.

Päijät-Hämeen pitkäaikainen yhdistys Kärkölän Työttömät ry lopetti toimintansa ja yhdistyksen uudet aktiivit perustivat uuden samannimisen yhdistyksen.

 

1.3.4    Tasavallan Presidentin myöntämät ansiomitalit vuonna 2020

Työttömien Keskusjärjestö haki ja Tasavallan Presidentti myönsi jäsenistölle seuraavat ansiomitalit:

 

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali kultaristein

Kallio, Pentti Anton, toiminnanjohtaja, Kaarina

Kyckling, Pirkko Pirjo Marjatta, yhdistystoimija, Helsinki

Tuohimaa, Eija Kaarina, toiminnanjohtaja, Jyväskylä

 

Suomen Valkoisen Ruusun I luokan mitali

Eskola, Timo Olavi, toiminnanjohtaja, Savonlinna

Isotalo, Hannu Ari Juhani, työllistämisvastaava, Lieto

Liimatainen, Tapio, toiminnanohjaaja, Saarijärvi

Mustikkamaa, Auli Anneli, ratkaisuasiantuntija, Ylivieska

Räsänen, Lasse Emil, hallituksen puheenjohtaja, Turku

Siivonen, Matti Ilmari, yhdistystoimija, Savonlinna

Vallius, Lea, työttömien neuvoja, Kontiolahti

Valo, Arto Kalevi, puheenjohtaja, Ivalo

 

Suomen Valkoisen Ruusun mitali

Auvinen, Taimi Orvokki, yhdistystoimija, Kontiolahti

Himanen, Markku Timo Johannes, yhdistystoimija, Mikkeli

Nevanperä, Tuula Anneli, vapaaehtoistyöntekijä, Ylivieska

Pylkkö, Marja Sinikka, taloudenhoitaja, Lappeenranta

 

1.4     Hankkeet

1.4.1    Terveydeksi-hanke

Terveydeksi 2.0

ESR-rahoitteinen Terveydeksi-hanke päättyi 31.1.2020, ja työ jatkui STEAn rahoittamana saumattomasti 1.2.2021 alkaen. Uuden hankkeen nimi on Terveydeksi 2.0 -hanke. (Rahoituspäätös vuosille 2020–2022). Hankekumppanina on Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, kuten aiemmassakin hankkeessa.

Terveydeksi 2.0 jatkaa tiedottamista työttömien terveystarkastuksesta sekä ohjaa erityisesti pitkäaikaistyöttömiä heidän tarvitsemiinsa sosiaali- ja terveyspalveluihin, ja sitä kautta vahvistaa heidän osallisuuttaan, elämänhallintaansa sekä työ- ja toimintakykyään. Työttömien yhdistyksille tarjotaan tukea niiden asiakasohjaukseen liittyen.

Uutta hanketyössä ovat työttömälle tarjottava pitkäkestoisempi tuki työkykykoordinaattoriosaamisen keinoin sekä yhdistyksille tarjottava työkykykoordinaattorikoulutus.

 

Hankkeen tavoitteet koko hankeajalle 2020–2022

Tuki työttömille

 1. Henkilökohtainen palveluohjaus (ns. kevyellä otteella, eli 1–2 tapaamista / asiakas) – 300 asiakasta
 2. Työkykykoordinaattorin tuki – 200 asiakasta

 

Tuki yhdistyksille

 1. Puheeksiottokoulutus ja palveluihin opastamisen tuki – 50 koulutuskertaa
 2. Paikallisten verkostojen rakentamisen tuki – 10 yhdistystä
 3. Työkykykoordinaattorikoulutus – 20 osallistujaa
 4. Hyvinvointitapahtumien tai -tempausten järjestämisen tuki – 6 yhdistystä
 5. Paikallinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen

 

Hankkeessa työskentelivät vuonna 2020 terveyspalveluohjaaja Ulla-Maija Kopra, sosiaalipalveluohjaaja Veera Luoto ja hankepäällikkö Katriina Lehtovaara, ja EHYT ry:ssä osa-aikaisesti kouluttaja Timo Nerkko.

 

Hanketyö numeroina

1.2-31.12.2020 Henkilöt lkm Tilaisuudet lkm
Käynnit yhdistyksissä   20
Kevytpalveluohjauksen as. 69
Tyko-ohjauksen as. 29
Muut kohdatut asiakkaat 105
Infotilaisuudet 243
Koulutukset 75 7
Verkostotyö 1 1
Hyvinvointipäivät 45 1
Työkykykoord.koulutus 18
yht. 585 29

 

Tuki työttömille

Hankekäynnit

Hanketyöntekijät tekivät tai osallistuivat muiden järjestämiin tapahtumiin toimintavuonna yhteensä 29 kertaa.  (Työttömien yhdistykset 22, EHYTin toimipaikat viisi, muut yhdistykset tai hankkeet kaksi kertaa). Käynneistä kolme järjestettiin ruokajakeluiden yhteyteen.

Valtaosassa hankekäyntejä pidettiin infotilaisuus, jossa kerrotaan mm. työttömän terveystarkastuksista, sosiaali- ja terveyspalveluista, asiakasmaksulaista yms., sekä tarjottiin verenpaineenmittaus ja mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun / sosiaali- ja terveyspalveluohjaukseen sitä haluaville (ns. kevyt palveluohjaus).

Hankekäyntiin liittyy palvelukoosteen (ajankohtaiset tiedot paikkakunnan sosiaali- ja terveyspalveluista paperille koottuna) laatiminen. Koostetta käytetään infotilaisuuden ja palveluohjauksen tukena ja se jää yhdistyksen käyttöön hankekäynnin jälkeen.

Tavanomaisten hankekäyntien lisäksi hanke osallistui Mikkelin Hiippakuntapäivien järjestelyihin ja ViisNollaTuki ry:n ja Malmin srk:n tapahtumaan Työtä ja toivoa yli viisikymppiselle – Mahdoton tehtävä?

 

Työkykykoordinaattorityö

Työkykykoordinaattorityö on hankkeen uusi työmuoto sellaisten (osatyökykyisten) työttömien kanssa, jotka tarvitsevat pidempikestoista tukea ja ovat valmiita yhteistyöhön palveluohjaajan kanssa.

Näitä asiakkaita oli 29 henkilöä. Palveluohjaajat (joilla on työkykykoordinaattori-koulutus) työskentelivät heidän kanssaan keskimäärin 3 kk, ja jaksoon sisältyi keskimäärin kolme kontaktia. Tänä aikana asiakkaan työ- ja toimintakyvyn tuen tai kuntoutuksen tarpeita kartoitettiin ja heille etsittiin yhdessä sopivia palveluita tai keinoja tai saatettiin työ- ja toimintakykyä edistävään toimintaan tai etuuksien piiriin (esim. kuntoutus, TYP-toiminta, eläkejärjestelyt, työkokeilu, työ, opiskelu).

Asiakkaiden taustat ja tilanteet olivat hyvin erilaisia ja monipolvisia, mutta yhteisiä tekijöitä olivat keski-ikäisyys, matala koulutustaso, työ- ja toimintakyvyn puutokset tai haasteet sekä vuorottelu erilaisten kuntoutus- ja työllistymispalveluiden ja sairaana olon välillä.

Ensimmäisen vuoden kokemukset osoittivat, että merkityksellisintä työmuodossa monelle asiakkaalle on rinnalla kulkeminen. Kuulluksi tuleminen ja palveluohjaajan osoittama kiinnostus ja tuki asioiden selvittämisessä koetaan arvokkaaksi ja kannattelee eteenpäin. Lisäksi tärkeänä pidettiin palveluohjausta ja neuvontaa eli tiedonsaantia ja esim. viranomaispäätösten ja -säädösten selittämistä ja arkikielelle kääntämistä.

 

Tuki yhdistyksille

Koulutukset

Koulutusten, joiden tavoitteena on tukea yhdistystoimijoita hankalien asioiden puheeksi ottamisessa kävijöidensä kanssa, järjestettiin seitsemän kertaa.  Koulutustilaisuuden kesto on 2-3 h, ja sitä muokataan ja painotetaan osallistujien tarpeiden mukaan (esim. uni, verenpaine). Koulutukseen liittyy hankkeen vuonna 2019 kokoama ”Ota huoli puheeksi ja opasta palveluihin” -käsikirja, joka sisältää puheeksioton lisäksi yleisimpiä ja keskeisimpiä asioita terveydestä, hyvinvoinnista ja sairastamisesta sekä niihin liittyvistä palveluista yhteystietoineen.

 

Paikallisten verkostojen rakentamisen tuki

Paikallista yhteistyötä (sote- ja työllisyystoimijat, Kelan asiantuntijat) aloitettiin Orimattilassa. On kuitenkin hyvä huomata, että lähes kaikki hankkeen ja yhdistyksen tekemä yhteistyö (hankekäyntien markkinointi, palvelupolkujen selvittäminen, yhteistyökumppanien mukaan kutsuminen yms.) tukee ja vahvistaa yhdistyksen työtä ja näkyvyyttä paikkakunnalla jollain tavoin.

 

Työkykykoordinaattorikoulutus

Työkykykoordinaattorikoulutus vahvistaa yhdistysten asiakasohjaustyötä. Hallituksen Työkyky-ohjelmassa vahvistetaan työkykykoordinaattorityötä, ja siten koulutuksen hankinta voi edistää yhdistyksen asemaa paikallisessa kunta- ja työllistämisyhteistyössä.

Kuntoutussäätiön järjestämän työkykykoordinaattorikoulutuksen aloitti Tampereella, Joensuussa ja Kuopiossa yhteensä 18 yhdistystoimijaa (ml. hankepäällikkö) hakemusten perusteella. Koulutuspaikat pyrittiin jakamaan mahdollisimman laajalti yhdistyksiin eri puolille maata. Kurssilaisilla on hankkeen tuki käytössään esimerkiksi kurssin lopputehtävän suorittamiseen.

Alun perin lähiopetukseksi suunniteltu koulutus siirtyi koronan myötä kokonaan verkkoon. Siten kurssilaisten matkoihin varattuja hankevaroja jäi käyttämättä ja nämä varat tullaan käyttämään uusien kurssipaikkojen hankintaan vuonna 2021.

 

Hyvinvointi-teemapäivät

Toimintavuonna järjestettiin yksi tapahtuma, Korson Työttömät ry / Toimintakeskus Nousun ”Terveyspäivä” 28.10.2020. Mukana järjestelyissä oli myös Vantaan Diabetesyhdistys, ja tapahtumassa oli noin 45 kävijää.

 

Viestintä ja vaikuttaminen

Hankkeen työstä, tapahtumista ja etenemisestä tiedotettiin säännöllisesti Keskusjärjestön jäsen- ja sidosryhmäkirjeissä, Facebookissa sekä hankkeen omilla verkkosivuilla. Lisäksi hanketyöntekijät ilmoittivat käynneistään jäsenyhdistysten ja toimipaikkojen Facebook-sivuilla sekä paikallismedioissa.

Mediassa hanke oli esillä kahdesti: Talentia-lehti ( 2/2020) ja Vaarojen Sanomat (9/2020).

Hanke osallistui seuraavien lausuntojen laatimiseen:

 • hallituksen esitysluonnos eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi VN/8871/2019
 • hallituksen esitys HE129/2020 vp sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain 3 §:n ja tuomioistuinmaksulain 5 §:n muuttamisesta

 

Lisäksi hanke konsultoi useasti eri tahoja (työttömien osallisuuteen ja mielen hyvinvoinnin ylläpitämiseen liittyvät erityishaasteet ja palvelutarpeet), esim. Socca, SPR, Syöpäyhdistys, Takuusäätiö.

Koronakriisin alkaessa hanke laati ensitietoa ja laati tietopaketteja, ohjeistusta ja esitteitä yhdistysten avuksi sekä Keskusjärjestön verkkosivuille: covid-19 -virus, turvallisuus ja hygienia yhdistystoiminnassa ja ruokajakeluissa, henkinen jaksaminen.

Hankkeen omille verkkosivuille on tehty podcast ja videoita: hanke-esittely, arjen säilyttäminen kriisin keskellä, hyvinvointi, alkoholi.

 

Yhteistyö ja verkostot

Hanke on aiemmin yhteistyössä Sydänliiton kanssa koonnut työttömien terveystarkastuksia tekevien terveydenhoitajien verkoston, jolle järjestettiin kaksi iltapäivän mittaista koulutuksellista verkkotapaamista. Tilaisuuksien aiheina olivat mm. terveydenhoitajien tiedon tarve sekä työttömyys ja kuntoutus. Molemmissa tilaisuuksissa oli n. 60 osallistujaa eri kunnista sekä THL:n ja Terveydenhoitajaliiton edustajat. Tilaisuuksien välillä keskustelua työttömien terveyspalveluista käydään suljetussa terveydenhuollon ammattilaisten Facebook-ryhmässä.

Hanke teki yhteistyötä Sosped-säätiön (Feeniks-hanke) ja ViisnNollaTuki-yhdistyksen kanssa Työluuri-palvelun käynnistämisessä koronakriisin puhjettua keväällä 2020.  Hanketyöntekijät laativat laajat koulutus- ja taustamateriaalit vapaaehtoisten puhelimeen vastaajien perehdyttämiseksi ja tueksi. Lisäksi hanketyöntekijät tarjosivat henkilökohtaista konsultointiapua vastaajille. Työluuri-nimi vaihtui loppuvuonna TUKILUURI-työttömyyteen -nimeen, ja palvelua hallinnoi ViisNollaTuki yksin.

Syksyllä 2020 käynnistyi tiedonvaihtoon ja koulutukseen painottuva yhteistyö Suomen Punaisen Ristin kanssa. Molemmat tahot myös kannustavat jäseniään ja käynnistävät käytännön yhteistyötä heti tilanteen salliessa (SPR:n Terveyspisteet ja työttömien yhdistykset ympäri maan).

Yhteistyötapaamisia ja -suunnitelmia on tehty vuoden aikana myös Etelä-Suomen Syöpäyhdistyksen, Sataduunia-hankkeen, eri TYP-toimijoiden, Kuopion Ruoka-avun, Pohjois-Savon TE-keskuksen sekä Helsingin työkykykeskuksen kanssa. Lisäksi dosentti Ilkka Taipaleen kanssa aloitettiin tunnustelut ELMA-toiminnan (eläkemahdollisuus) uudelleenkäynnistämisestä kunnissa.

Hankepäällikkö osallistui Työterveyslaitoksen (TTL) Sosiaalinen osallisuus ja työ- ja toimintakyvyn muutos -hankkeen (Solmu)-hankkeen ohjausryhmään. Solmu-hanke kehittää ja levittää Kykyviisarin käyttöä.

 

Oppilaitosyhteistyö

Hanke pitää yllä oppilaitosyhteyksiään ja oli esillä DIAKin jokavuotisessa työelämätapahtumassa (OSKT-tori, 2 krt/v). Yksi hanketyöhön liittyvä opinnäytetyö on käynnissä: ”Pitkäaikaistyöttömien näkemykset terveydestään ja hyvinvoinnistaan”, Laurea AMK.

Hankkeen ohjausryhmä kokoontui kahdesti, ja siinä on Työttömien Keskusjärjestön ja EHYTin lisäksi edustajat seuraavista organisaatioista: Elinkeinoelämän Keskusliitto, Kirkkohallitus, Kuntoutussäätiö, Suomen Sydänliitto ry, Uudenmaan TE-palvelut, THL.

 

Koronan vaikutukset hanketyöhön

Hankkeen määrällisiä tavoitteita on poikkeuksellisista ajoista huolimatta saavutettu melko hyvin. Hankekäyntejä tehtiin yhteensä 27.

Korona-virus, matkustusrajoitukset sekä yhdistysten toiminnan keskeytykset ja sulut pysäyttivät hanketyön keskeisimmän osan eli jalkautumisen ja kasvokkaisen kohtaamisen keväällä. Hankekäyntejä ei tehty lainkaan 13.3.-31.5.2020. Jalkautuva työ aloitettiin varovasti uudelleen kesäkuun alussa, ja käyntejä tehtiin hygieniaturvatoimia sekä THL:n ohjeistuksia ja suosituksia noudattaen. Marraskuun lopulla jalkautuminen ja matkustaminen keskeytettiin jälleen vuoden loppuun asti.

Korona-aikana avun ja kohtaamisen tarve on kasvanut ennennäkemättömän suureksi. Tavattujen työttömien kertomuksissa korostuvat yksinäisyyden kokemukset, talous- ja velkaongelmat sekä hoitovelka. Hyvinvointia ja osallisuutta heikentävät lisäksi julkisten ja maksuttomien tilojen sulut ja rajoitukset (kerhot, asukastuvat, uimahallit, kirjastot…) ja niiden myötä mahdollisuudet ylläpitää sosiaalisia kontakteja. Terveyspalvelut, kasvokkaiset ihmiskohtaamiset ja yhdistystoiminta nähdään ja koetaan entistäkin tärkeämpänä.

Asiakastyötä on tehty etäyhteyksin (puhelin, sähköposti, Messenger), ja hanketyöntekijät ovat olleet aktiivisesti yhteydessä yhdistyksiin kuulumisia kysellen ja ohjausta tarjoten. Jäsenkirjeessä muistutetaan säännöllisesti hankkeen tarjoamasta tuesta, ja hankkeen verkkosivuille on luotu ”Ota yhteyttä ”-painike yhteydentoton helpottamiseksi.

Hanke on etsinyt ja kokeillut uusia, poikkeusaikaan sopivia työskentelyn ja kohtaamisen tapoja, mutta sähköinen yhteydenpito ei korvaa kasvokkaista kohtaamista ja läsnäoloa. Lisäksi asiakkailla harvoin on sähköisiä välineitä tai osaamista ja halua niiden käyttöön. Myöskään kaikissa työttömien yhdistyksissä ei ole ollut riittävää välineistöä tai osaamista digitoiminnan haltuunottoon. Päällimmäisenä huolena monessa yhdistyksessä on omat taloudelliset huolet, koronasta selviytyminen ja esimerkiksi ruokajakelun turvallinen toteuttaminen.

Kenttä- ja asiakasyhteistyötä on kirkon diakoniatyön kanssa tehty aiempia vuosia vähemmän. Tilanne johtunee diakoniatyön kuormittumisesta. Diakoniatyölle on säännöllisesti viestitetty ja muistuteltu yhteistyön ja tuen mahdollisuuksista.

 

1.4.2    Kunnossa -hanke

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi Työttömien Keskusjärjestölle 72 000 euron avustuksen ajalle 1.8.2020–31.12.2021. Hankkeeseen ilmoittautui mukaan 9 jäsenyhdistystä. Hankekoordinaattori palkataan hankkeeseen tammikuussa 2021.

Hankkeen tarkoitus on koota verkkosivuille tietoa olemassa olevista työttömien liikuntamahdollisuuksista valtakunnallisesti sekä laajentaa kuntien ja kaupunkien tietoutta työttömien liikunnallisista mahdollisuuksista. Hankkeen paikalliset työttömien yhdistykset näyttävät esimerkkiä, millaista työttömille ja työttömien perheille suunnattu liikunta voisi olla.

Koronatilanteen vuoksi vain kahdella yhdistyksellä oli toimintaa hankkeen ensimmäisen puolivuotiskauden aikana.

Kajaanin Työvoimayhdistykseen palkattiin 1.9.2020 liikunnanohjaaja. Yhdistyksellä oli liikuntaa neljä kertaa viikossa (Baila-Baila, keilailu, kehonhuolto ja mielikuvajumppa). Ryhmäläisillä oli käytössä liikuntapassi, johon merkitään osallistuminen ja jonka perusteella palkittiin aktiiviset liikkujat vuoden lopussa.

Mikkelin Työttömissä kokoonnuttiin viikoittain pelaamassa salibandyä. Pelaajia oli keskimäärin 14 hlöä ikähaarukalla 20–65-vuotta. Mikkelin kaupungin sisäliikuntapaikat suljettiin kevättalvella, jolloin ryhmä oli tauolla kolme viikkoa. Terveysliikuntaryhmät kokoontuivat pienryhmissä lähinnä ulkotiloissa. Kaksi perhettä osallistui voimisteluseura Siriuksen voimistelukouluun. Lapset olivat kuusivuotiaita.

 

1.4.3    Eväitä Elämälle -hanke

Työttömien Keskusjärjestölle myönnettiin 122 000 euron valtionavustus ruoka-aputoiminnan järjestämiseen ja kehittämiseen ajalla 1.9.2019–31.12.2020 syntyneisiin kustannuksiin. Hankkeeseen ilmoittautui 16 yhdistystä sekä Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.

Työttömien Keskusjärjestön osuudella palkattiin hankekoordinaattori, joka teki selvityksen ruokajaon nykytilasta Keskusjärjestön jäsenyhdistyksissä vuonna 2020. Maarit Fagernäsin keräämä selvitys Jäsenyhdistysten ruokajakelu 2020 julkaistiin PDF-julkaisuna keväällä sekä painettuna joulukuussa.

Avustuksen ennakko maksettiin Keskusjärjestön tilille joulukuussa 2019, joten merkittävä osa avustuksesta käytettiin vasta vuoden 2020 puolella.

 

1.4.4    Jäsenyhdistysten hankkeet

Keski-Suomessa Jyväskylän Katulähetys auttoi erityistä tukea tarvitsevia nuoria osallistavan kohtaamispaikka- ja jalkautuvan toiminnan keinoin. Lisäksi yhdistys aktivoi ruoka-avun asiakkaita vertaistuella, ryhmätoiminnalla, palveluohjauksella, neuvonnalla ja vapaaehtoistoiminnan kehittämistyöllä. Katulähetyksen kolmas hanke keskittyi vaikeasti työllistyvien aktivoimiseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen työtoiminnan avulla. Yhdistyksen kaikki yllä mainitut hankkeet olivat STEA-rahoitteisia.

Keski-Suomen toinen yhdistys Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry tarjosi työttömien arjenhallinnan ja osallisuuden vahvistamiseen matalan kynnyksen ohjaus-, neuvonta ja ryhmätoimintaa Sirpakka-hankkeella. Yhdistyksen toinen hanke Missä Mennään Miehet -hankkeessa aktivoitiin 50–59-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä miehiä. Hanke järjesti yksilö- ja ryhmätoiminnan avulla syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa. Molemmat hankkeet olivat STEA-rahoitteisia.

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö (P-K TT) sai rahoitusta työttömien elämänhallinnan ja toimintakyvyn vahvistamiseen neuvonta- ja työttömien yhdistysten toimintaedellytysten vahvistamiseen koordinointitoiminnalle. P-KTT rahoitti avustuksella kaksi täysipäiväistä työntekijää, toinen Joensuussa ja toinen Lieksassa. Yllä mainitut avustukset tulivat STEAlta.

Satakunnassa Porin Seudun Työttömät sai STEA-avustusta varhaiseen tukeen työttömyyden kohdanneelle henkilökohtaista ohjausta ja vertaistuellista ryhmätoimintaa.

Uudellamaalla Elämänlaatu ry sai STEA-rahoitteisesti kaksi hanketta. Toisessa hankkeessa vastattiin talousongelmissa olevien ihmisten toimintakykyyn ja taloudenhallinnan edistämiseen vertaistuella. Ankkuri-hankkeessa avustettiin sähköisissä viranomaisasioissa asiointitukea tarvitsevia ihmisiä. Helsingin Työkanava HeTy ry ja Tieke ry järjestivät InPromptu-hanketta, jossa ESR-rahoituksella annettiin tukea digiosaamiseen. Hankkeen omarahoitukseen saatiin avustus STEAlta. Porvoon Seudun Työhakijat järjestö STEA-rahoituksella työttömien sekä vähävaraisten ruoka-avunhakijoiden arjenhallinnan, terveyden, toimintakyvyn ja yhteisöllisyyden vahvistamista matalan kynnyksen ohjauksella.

STEAn avustuksilla rahoitettuja matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja tai matalan kynnyksen ohjaus-, neuvonta- vertaistuki- ja ryhmätoimintoja löytyi seuraavista yhdistyksistä: Kajaanin Työvoimayhdistys (Kainuu), Mikkelin Työttömät (Etelä-Savo), Näre (Pohjois-Karjala), Porin Seudun Työttömät (Satakunta), Salon Alueen Työttömät (Varsinais-Suomi), Turun Seudun TST (Varsinais-Suomi) ja Varissuon Työ ja Toiminta VT ry (Varsinais-Suomi).

Lisäksi STEAn rahoituksella palkattiin nuoria ja osatyökykyisiä seuraavissa yhdistyksissä: Kajaanin Työvoimayhdistys (Kainuu), Mikkelin Työttömät (Etelä-Savo), Näre (Pohjois-Karjala), Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö (Pohjois-Karjala), Porin Seudun Työttömät (Satakunta) ja Tohmajärven Nurkka (Pohjois-Karjala).

 

1.4.5      Muut hankehakemukset

Työttömien Keskusjärjestö teki kesäkuussa ESR-hankehakemuksen nimeltä Osallisuudesta työhön. Hankeideana oli etsiä yhteisövalmennuksen keinoin uusia toimintamalleja työttömien paikallisyhdistysten sääntöjen mukaiseen toimintaan työttömien osallisuuden, hyvinvoinnin, terveyden ja työllistymisen edistämiseksi. STM:n kanssa käytyjen keskustelujen jälkeen toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski veti hankehakemuksen pois käsittelystä.

Syyskuussa tehtiin Koneen säätiölle hankehakemus Kuvia ja puhekuplia työttömyydestä – työttömyyden historiaa ja nykypäivää sarjakuvan keinoin. Hankehakemus liittyi vuoden 2021 Työttömien Keskusjärjestön 30-vuotisjuhlakampanjointiin. Tavoitteena oli koota ja kertoa tarina työttömien yhdistysten organisoitumisesta ja työttömien elämästä tiedoksi myös uusille sukupolville sarjakuvan keinoin. Hankkeessa suunniteltiin pidettäväksi yhdistyksissä sarjakuva-ammattilaisten johdolla työpajoja, joiden tulokset olisi koottu yhteen näyttelyksi ja tietopankiksi. Hanke ei saanut rahoitusta.

 

2        Talous

Työttömien Keskusjärjestössä työskenteli säännöllisesti 7 henkilöä toimintavuoden aikana: toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, järjestösihteeri Juha Keränen, toimistosihteeriTimo Krohn ja viestinnän asiantuntija Leena Valkonen. Terveydeksi hankkeessa työskentelivät hankepäällikkö Katriina Lehtovaara sosiaalipalveluohjaaja Veera Luoto ja terveyspalveluohjaaja Ulla-Maija Kopra. Lisäksi keskusjärjestö maksoi puheenjohtajalle kokouspalkkion ja hallituksen jäsenille ansionmenetyskorvauksia. Vuosikokous 2020 korotti puheenjohtajan kokouspalkkiota 2000:sta 300o euroon.

Vuoden aikana toiminnan varsinaiset kulut olivat 459 620 euroa. Varainhankinnan tuotot olivat 11 091 euroa, sijoitus- ja varainhankinnan kulut 46 euroa, sekä avustusten määrä 450 717 euroa. Tilikausi oli voitollinen 2142 euroa.

 

3        Liitteet

3.1     LIITE 1. Keskusjärjestön hallitus 2020

Työttömien Keskusjärjestö ry:n hallitus 1.1.–23.9.2020

Keski-Suomi     Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry Irma Hirsjärvi, pj
Etelä-Savo Mikkelin Työttömät ry Heikki Pyrhönen
Etelä-Savo, vara Työpajayhdistys TEKO ry, Savonlinna Matti Siivonen
Kaakkois-Suomi (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) Imatran Työnhakijat ry Timo Mykrä

 

Kaakkois-Suomi (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) vara Lappeenrannan Seudun Työnhakijat ry Sami Hongisto
Kainuu Kajaanin Työvoimayhdistys ry Mikko Palaste
Kainuu, vara Kajaanin Työvoimayhdistys ry Jaani Rönkkö
Keski-Pohjanmaa Kokkolan Työttömät ry Anton Meriläinen
Keski-Pohjanmaa, vara Helsingin Työkanava HeTy ry Ilkka Salonen
Keski-Suomi Suolahden Työttömät ry Sirpa Martins
Keski-Suomi, vara Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry Ljubov Sopanen

 

Lappi Ivalon Seudun Työttömät ry Arto Valo
Lappi, vara Ivalon Seudun Työttömät ry Jaana Kursi
Pohjois-Karjala Juuan Työttömät ry Ritva Kurkinen
Pohjois-Karjala, vara Näre ry, Nurmes Taina Ben Daoud
Pohjois-Pohjanmaa Eväitä Elämään ry, Ylivieska Timo Kekkonen
Pohjois-Pohjanmaa, vara Eväitä Elämään ry, Ylivieska Aija Autio
Pohjois-Savo Sisä-Suomen Työttömät ry, Suonenjoki Jari Pesonen
Pohjois-Savo, vara Iisalmen Työvoimayhdistys ry Lauri Nissinen
Päijät-Häme Varissuon Työ ja Toiminta VT ry, Turku Hannu Isotalo
Päijät-Häme, vara Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry Pentti Kallio

 

Satakunta Porin Seudun Työttömät ry Jari Haapaniemi
Satakunta, vara Porin Seudun Työttömät ry Marika Lahtinen
Uusimaa Helsingin Työkanava HeTy ry Sari Siimes
Uusimaa, vara Helsingin Työkanava HeTy ry Heidi Ijäs
Varsinais-Suomi Turun Seudun TST ry Anne Tyni, varapj
Varsinais-Suomi, vara Varissuon Työ- ja Toiminta VT ry, Turku Jonna Lindroos

 

 

Työttömien Keskusjärjestö ry:n hallitus 23.9.–31.12.2020

Keski-Suomi     Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry Irma Hirsjärvi, pj
Etelä-Savo Mikkelin Työttömät ry Heikki Pyrhönen
Etelä-Savo, vara Työpajayhdistys TEKO ry, Savonlinna Matti Siivonen
Kaakkois-Suomi (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) Imatran Työnhakijat ry Timo Mykrä

 

Kaakkois-Suomi (Etelä-Karjala ja Kymenlaakso) vara Etelä-Kymen Työttömät – EKYT ry, Hamina Ville-Veikko Haukka
Kainuu Kajaanin Työvoimayhdistys ry Mikko Palaste
Kainuu, vara Kajaanin Työvoimayhdistys ry Jaani Rönkkö
Keski-Pohjanmaa Kokkolan Työttömät ry Anton Meriläinen
Keski-Pohjanmaa, vara Helsingin Työkanava HeTy ry Ilkka Salonen
Keski-Suomi Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry Marika Ristonmaa
Keski-Suomi, vara Suolahden Työttömät ry Sirpa Martins
Lappi Ivalon Seudun Työttömät ry Arto Valo
Lappi, vara Ivalon Seudun Työttömät ry Jaana Kursi
Pohjois-Karjala Näre ry, Nurmes Ritva Kurkinen, varapj
Pohjois-Karjala, vara Kontiolahden Työttömät ry Taina Ben Daoud
Pohjois-Pohjanmaa Eväitä Elämään ry Auli Mustikkamaa
Pohjois-Pohjanmaa, vara Eväitä Elämään ry Markku Tuokko
Pohjois-Savo Sisä-Suomen Työttömät ry, Suonenjoki Jari Pesonen
Pohjois-Savo, vara Iisalmen Työvoimayhdistys ry Risto Liimatta
Satakunta Porin Seudun Työttömät ry Jari Haapaniemi
Satakunta, vara Porin Seudun Työttömät ry Matti Savolainen
Uusimaa Porvoon Seudun Työnhakijat ry Ulla Raitimo
Uusimaa, vara Helsingin Työkanava HeTy ry Meerit Kuparinen
Varsinais-Suomi Turun Seudun TST ry Anne Tyni
Varsinais-Suomi, vara Varissuon Työ- ja Toiminta VT ry, Turku Pentti Kallio

 

Valiokunnat ja työryhmät 1.1.–23.9.2020

Työvaliokunta
Irma Hirsjärvi, puheenjohtaja
Ritva Kurkinen, Juuan Työttömät ry
Jari Pesonen, Sisä-Suomen Työttömät ry
Aija Autio, Eväitä Elämään ry
Jukka Haapakoski, Työttömien Keskusjärjestö ry, sihteeri 
Edunvalvontatyöryhmä
Timo Mykrä, Imatran Työnhakijat ry, puheenjohtaja
Anton Meriläinen, Kokkolan Työttömät ry
Ilkka Salonen, Helsingin Työkanava HeTy ry
Sirpa Martins, Suolahden Työttömät ry
Anne Tyni, Turun Seudun TST ry
Arto Valo, Ivalon Seudun Työttömät ry
Eija Tuohimaa, Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry
Irma Hirsjärvi, Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry
Jukka Haapakoski, Työttömien Keskusjärjestö ry, sihteeri 
Strategiavaliokunta
Hannu Isotalo, Varissuon Työ ja Toiminta VT ry, puheenjohtaja
Anton Meriläinen, Kokkolan Työttömät ry
Ilkka Salonen, Helsingin Työkanava HeTy ry
Eija Tuohimaa, Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry
Pentti Kallio, Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry
Irma Hirsjärvi, Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry
Leena Valkonen, Työttömien Keskusjärjestö ry, viestinnän asiantuntija
Jukka Haapakoski, Työttömien Keskusjärjestö ry, sihteeri 
 

 

Valiokunnat ja työryhmät 23.9.–31.12.2020

Työvaliokunta
Irma Hirsjärvi, puheenjohtaja
Ritva Kurkinen, Näre ryAnne Tyni, Turun Seudun TST ry
Jari Pesonen, Sisä-Suomen Työttömät ry
Auli Mustikkamaa, Eväitä Elämään ry
Jukka Haapakoski, Työttömien Keskusjärjestö ry, kokoussihteeriLeena Valkonen, Työttömien Keskusjärjestö ry, viestinnän asiantuntijaJuha Keränen, Työttömien Keskusjärjestö ry, järjestösihteeri 
Edunvalvontatyöryhmä
Timo Mykrä, Imatran Työnhakijat ry, puheenjohtaja
Anton Meriläinen, Kokkolan Työttömät ry
Ilkka Salonen, Helsingin Työkanava HeTy ry
Anne Tyni, Turun Seudun TST ry
Arto Valo, Ivalon Seudun Työttömät ryTaina Ben Daoud, Kontiolahden Työttömät rySirpa Martins, Suolahden Työttömät ry
Irma Hirsjärvi, Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry
Jukka Haapakoski, Työttömien Keskusjärjestö ry, kokoussihteeriLeena Valkonen, Työttömien Keskusjärjestö ry, viestinnän asiantuntija

 

Hallituksen jäsenten osallistuminen kokouksiin

H1: 22.1. H2 (sp): 29.1. H3: 26.2. H4 (sp): 25.3. H5: 12.5. H6: 18.6. H7: 2.9. H8: 22.9. H9 (sp): 20.10. H10: 12.11. H11 (sp): 10.12. H12: 21.12.
Irma Hirsjärvi (pj) pj-x pj-e pj-x pj-e pj-e pj-e pj-e pj-x pj-e pj pj-e pj-e
Anne Tyni (vpj) vpj-x vpj-e vpj-x vpj-e vpj-e vpj-e vpj-e vpj-x e e e
Ritva Kurkinen (vpj) x e x e e e e e vpj-e vpj-e vpj-e vpj-e
Jukka Haapakoski, siht. s s s s s s s
Juha Keränen, siht. s s s s s s
Varsinaiset jäsenet
Hannu Isotalo x e
Jari Haapaniemi x e e e e e x e e e
Timo Kekkonen e e
Auli Mustikkamaa e e e e
Anton Meriläinen x e e e e x e
Timo Mykrä x e x e e e e x e
Mikko Palaste e e e
Jari Pesonen e e e e
Heikki Pyrhönen x x e e e e e
Ulla Raitimo e e e e
Marika Ristonmaa e e e
Sari Siimes x e e
Arto Valo x e x e e e e x e e e e
Sirpa Martins e e e e
Varajäsenet
Aija Autio e e
Taina Ben Daoud e e
Sami Hongisto
Heidi Ijäs e
Pentti Kallio e x e
Meerit Kuparinen x
Jaana Kursi x
Marika Lahtinen
Jonna Lindroos e
Sirpa Martins e
Lauri Nissinen
Jaani Rönkkö x e e
Ilkka Salonen x e x e e e e e e e
Matti Savolainen e
Matti Siivonen e
Ljuba Sopanen e e

Lyhenteet: (sp) = sähköpostikokous, x = paikalla, e = kokouksessa etäyhteydellä, pj = puheenjohtaja, vpj = varapuheenjohtaja (22.9. asti Anne Tyni, sen jälkeen Ritva Kurkinen), s tai siht. = sihteeri

 

3.2     LIITE 2. Aluejärjestöt ja jäsenyhdistykset

Työttömien Keskusjärjestön rekisteröidyt aluejärjestöt.

Pohjois-Karjalan Työttömien Yhdistysten Toimintajärjestö
P-KTT ry
Uudenmaan Työttömien Yhdistysten Aluejärjestö –
UUTTA ry
Varsinais-Suomi:
Työ-Länsi ry

 

Työttömien Keskusjärjestöllä oli vuonna 2020 yhteensä 70 jäsenyhdistystä.

Etelä-Karjala (Kaakkois-Suomi)
Imatran Työnhakijat ryLappeenrannan Seudun Työnhakijat ryParikkalan Työnhakijat ry
Kymenlaakso (Kaakkois-Suomi)
Etelä-Kymen Työttömät – EKYT ryKohti Työtä ry, KarhulaKouvolan Seudun Työttömät ryKymijoen Tukipuu ry, Kouvola
Etelä-Pohjanmaa
Alavuden Seudun Työttömät ryJalasjärven Työnhakijat ryKauhavan Työnhakijat ryKiertoliike ry, ÄhtäriKurikan Työnhakijat ry
Lappi
Ivalon Seudun Työttömät ryKolarin Työttömät ryTyötä & Turvaa ry, Tornio
Etelä-Savo
Juvan Työllistettävät ryKangasniemen Työttömät ryMikkelin Työttömät ryMäntyharjun Työttömät ryTyöpajayhdistys TEKO ry, Savonlinna
Pirkanmaa
Kyrön Eloisat ryLempäälän–Vesilahden Työttömät ryNokian Väliasema ryOljenkorsi ry, YlöjärviOriveden seudun työttömät ryTampereen Seudun Työllistämisyhdistys Etappi ryTeemana Muutos – TeeMu ry, KangasalaToijalan Seudun Työttömät ry
Kainuu
Kajaanin Työvoimayhdistys ry
Pohjois-Karjala
Juuan Työttömät ryKontiolahden Työttömät ryNäre ry, Nurmes
Keski-Pohjanmaa
Eläinhoitola Kotipesä ry, Kokkola
Kokkolan Työttömät ry
Pohjois-Pohjanmaa
Eväitä Elämään ry, Ylivieska
Työpetari ry, Pudasjärvi
Keski-Suomi
Jyväskylän Katulähetys ry
Jyväskylän Uusiotuote ry
Jyvässeudun työllistämisyhdistys – JST ry
Kuhmoisten Työvoimareservi ry
Pihtiputaan Työttömät ry
Saarijärven Työttömät ry
Suolahden Työttömät ry
Pohjois-Savo
Iisalmen Työvoimayhdistys ry
Kiuruveden Työttömät ry
Lapinlahden Työttömien Tuki ry
Rautavaaran Työraitti ry
Sisä-Savon Työttömät ry, Suonenjoki
Päijät-Häme
Kärkölän Työttömät ry
Orimattilan Startti-Center ry
Työapu Lahty ry, Lahti
Varsinais-Suomi
Loimaan Seudun Työttömät ry
Moniosaajat ry, Uusikaupunki
Mynämäen Seudun Työttömät Työnhakijat ry
Salon Alueen Työttömät ry
Turun Seudun TST ry
Varissuon Työ ja Toiminta VT ry
Satakunta
Kankaanpään Toimitupa ry
Porin Seudun Työttömät ry
 
Uusimaa
Audentes ry, Espoo
Elämänlaatu ry, VantaaEsittävän säveltaiteen tuki ry, Espoo
Helsingin Työkanava HeTy ry
Koillis-Helsingin Työ ja Toiminta KO-TY ry
Korson Työttömät ry
Lohjan Seudun Työttömät ry
Meri-Vuosaaren Työttömät ry, Helsinki
Pop UP Poppoo ry, Tuusula
Porvoon Seudun Työnhakijat ry
Työllistyvä Vihti TyVi ry
Työttömien Liikunta: Liikauttajat ry, Helsinki
Vantaan Työnhakijat ryViisNollaTuki ry, Helsinki
Keskusjärjestöllä ei ole edustusta seuraavissa maakunnissa:
Ahvenanmaa, Kanta-Häme ja Pohjanmaa

 

3.3     LIITE 3. Kannatusjäsenet

Joensuun Arjesta-Selviytyjät ry

Orimattilan Hyväntekeväisyysyhdistys ry

Tohmajärven Nurkka ry
Toimintakeskus Risteys, Sipoo
Virtain kaupunki

 

3.4     LIITE 4. Työttömien Keskusjärjestö mediassa

Toimintavuoden aikana Työttömien Keskusjärjestö oli esillä 58 mediaosumassa (Google-haku ja Meltwater-mediaseuranta)

Mediaseurantaa 2020            

17.1.2020 Uusi Suomi/blogi: Mitä TE-toimiston työttömyysturvatehtävien siirto työttömyyskassoille ja Kelalle tarkoittaa työttömälle ihan käytännössä? https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/kirsiomp/mita-te-toimistojen-tyottomyysturvatehtavien-siirto-tyottomyyskassoille-ja-kelalle-tarkoittaa-ihan-kaytannossa-tyottomalle/

23.1.2020 Kansan Uutiset: Työttömien Keskusjärjestö: TE-toimistojen henkilöstöresursseja lisättävä -TE-toimisto tulisi muuttaa portinvartijasta palveluiden koordinaattoriksi. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4202482-tyottomien-keskusjarjesto-te-toimistojen-henkilostoresursseja-lisattava

29.1.2020 Iltalehti: Työtön Anna, 56, yllättyi ja pettyi: Hallituksen tekemä perusturvan korotus 20 eurolla ei näy kukkarossa – 70 000 kohtalotoveria. Haastateltu puheenjohtaja Irma Hirsjärvi, toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/e468da33-6357-46cd-aa5e-6f1f1d48e549

12.2.2020 Demokraatti.fi: ”Tilanne on ironinen – Isot työttömien yhdistykset elävät niukkuudessa; Missä on kuntapäättäjien ymmärrys?” Työttömien keskusjärjestö on erittäin huolestunut epätoivoisista viesteistä, joita on kantautunut jäsenmäärältään sen suurimmista yhdistyksistä. https://demokraatti.fi/tilanne-on-ironinen-isot-tyottomien-yhdistykset-elavat-niukkuudessa-missa-on-kuntapaattajien-ymmarrys/.

12.2.2020 Victoria Media: Työttömien Keskusjärjestö: Isot työttömien yhdistykset niukkuuden äärirajoilla – Missä on kuntapäättäjän ymmärrys yleishyödyllisen yhdistystoiminnan merkityksestä? http://victoriamedia.fi/2020/02/12/tyottomien-keskusjarjesto-isot-tyottomien-yhdistykset-niukkuuden-aarirajoilla-missa-on-kuntapaattajan-ymmarrys-yleishyodyllisen-yhdistystoiminnan-merkityksesta/.

13.2.2020 Kansan Uutiset: Työttömien yhdistykset sulkevat ruokaloitaan kaupunkien säästötoimien takia. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4214214-tyottomien-jarjestot-sulkevat-ruokaloitaan-kaupunkien-saastotoimien-takia.

14.2.2020 Kansan Uutiset: Kansanedustaja Johannes Yrttiaho vaatii perumaan työttömien yhdistyksiin kaavaillut leikkaukset. Työttömien Keskusjärjestön mukaan kaupungit suunnittelevat talousahdingossaan niiden tuen supistamista. Tämä uhkaa muun muassa ruokalatoimintaa. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4215173-yrttiaho-vaatii-perumaan-tyottomien-yhdistysten-leikkaukset

16.2.2020 Äänekosken kaupunkisanomat Äks: Keski-Suomen työttömien yhdistysten aluekokouksen kannanotto ”Halutaanko tuhota kansalaisyhteiskunta?” http://aksa.fi/keski-suomen-tyottomien-yhdistysten-aluekokouksen-kannanotto-halutaanko-tuhota-kansalaisyhteiskunta/.

26.2.2020 Demokraatti.fi: Työttömien järjestöltä sapekas ulostulo: Ansiosidonnaisen porrastaminen on kuolleena syntynyt ajatus ja yhtä syrjivä kuin aktiivimalli. https://demokraatti.fi/tyottomien-jarjestolta-sapekas-ulostulo-ansiosidonnaisen-porrastaminen-on-kuolleena-syntynyt-ajatus-ja-yhta-syrjiva-kuin-aktiivimalli

28.2.2020 Aamuset: Työttömien Keskusjärjestö: Ansiosidonnaisen porrastaminen on kuolleena syntynyt ajatus Työttömien Keskusjärjestö: Ansiosidonnaisen porrastaminen on kuolleena syntynyt ajatus – Uutiset – Aamuset

13.3.2020 Talentia 2/2020 Terveydeksi 2.0 -hanke s. 37 https://talentia.e-julkaisu.com/2020/2/#page=1

16.3.2020 Kansan Uutiset: Työttömien Keskusjärjestö vaatii karenssien poistamista koronaepidemian ajaksi. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4230595-tyottomien-keskusjarjesto-vaatii-karenssien-poistamista-tyottomilta-koronaepidemian-ajaksi.

16.3.2020 Iltalehti: Karenssit jäihin, kunnes koronaepidemia on ohi. Työttömien keskusjärjestö toivoo TE-toimistoilta joustoa työttömyyskarenssien suhteen koronan takia. Työttömien vaatimus: Karenssit jäihin, kunnes koronaepidemia on ohi (iltalehti.fi).

31.3.2020 Osallisuusmedia:  Kolumni Jukka Haapakoski: Lyhyt ja pitkä koronaepidemia muokkaavat talouksia eri tavoin: Jukka Haapakoski: Lyhyt ja pitkä koronaepidemia muokkaavat talouksia eri tavoin – OSALLISUUS-MEDIA

9.4.2020 Kansan Uutiset: Työttömien Keskusjärjestö esittää ratkaisuja työttömien kustannuksiin – osa ihmisistä vaarassa pudota tyhjän päälle. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4243797-tyottomien-keskusjarjesto-esittaa-ratkaisuja-tyottomien-kustannuksiin-osa-ihmisista-vaarassa-pudota-tyhjan-paalle?

9.4.2020 Demokraatti.fi: Moni on miettinyt, miten voisi olla avuksi. Vertaistukea ja kuuntelua tarjoava työluuri etsii vapaaehtoisia. ”Moni on miettinyt, miten voisi olla avuksi” – vertaistukea ja kuuntelua tarjoava työluuri etsii vapaaehtoisia | Demokraatti.fi

9.4.2020 Demokraatti.fi: Työttömien järjestöltä parahdus: ”Moraalisesti rikollista lähettää terveydelliseen riskiryhmään kuuluvalle työttömälle velvoite mennä töihin karenssin uhalla”  https://demokraatti.fi/tyottomien-jarjestolta-parahdus-moraalisesti-rikollista-lahettaa-terveydelliseen-riskiryhmaan-kuuluvalle-tyottomalle-velvoite-menna-toihin-karenssin-uhalla/

3.6.2020 Keskisuomalainen: Korona nopeutti lähes 30 vuotta toimineen Jokikievarin lopullista sulkemista. Jyvässeudun työllistämisyhdistys JST ry:n ruokala ja pitopalvelu Jokikievarin ovet sulkeutuivat 17.3., kun hallitus oli päättänyt, että kuntouttava työtoiminta lakkautetaan välittömästi koronavirustilanteen vuoksi. Korona nopeutti lähes 30 vuotta toimineen Jokikievarin lopullista sulkemista – ”Äärettömän harmi tällaisessa tilanteessa” | Keski-Suomi | Keskisuomalainen (ksml.fi)

3.6.2020 Helsingin Sanomat: Emeritusarkkipiispa Kari Mäkisen työryhmä toi esiin koronakriisin väliinputoajat: ”Kriisi koettelee etenkin niitä, joita elämä on kaltoin kohdellut” Jäseniä ryhmässä Jukka Haapakoski. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000006528949.html?share=6f462839b8a804e2db9eaa7dce2c5803

3.6.2020 Satakunnan kansa: Arkkipiispa emeritus Mäkisen työryhmä selvitti hyvinvoinnin ja tasa-arvon vahvistamista: Jäseniä ryhmässä Jukka Haapakoski.  https://www.satakunnankansa.fi/a/8afbdd27-e2e0-4f00-93da-19f6b4c29b8a

Pyhäjokiseutu 27.6.2020: Työluuriin voi purkaa ajatuksiaan, jos lomautus tai työttömyys painaa mieltä, https://www.pyhajokiseutu.fi/uutiset/tyoluuriin-voi-purkaa-ajatuksiaan-jos-lomautus-tai-tyottomyys-painaa-mielta-6.26.3891479.e94b47931a

11.8.2020 Kansan Uutiset: Työtön ei kelpaa edes marjatilalle – työllistämiskeinoissa puhutaan vain heikennyksistä. Työttömien Keskusjärjestö vaatii budjettiriihestä työttömyysturvan ja palveluiden parantamista. https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4300801-tyoton-ei-kelpaa-edes-marjatilalle-tyollistamiskeinoissa-puhutaan-vain-heikennyksista

11.8.2020 Tiedonantaja: Työttömätkö kuittaamaan yritysten koronatuet? Työttömien Keskusjärjestö torjuu työttömiin kohdistuvat leikkaukset ja kiristysehdotukset. https://www.tiedonantaja.fi/artikkelit/ty-tt-m-tk-kuittaamaan-yritysten-koronatuet

19.8. Kansan uutiset: Haapakoski: Eläkeputki on työttömien etu  https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4305308-haapakoski-elakeputki-on-tyottomien-etu

21.8. Demokraatti.fi: Sote-järjestöjen rahoitukseen kaavaillut leikkaukset tyrmistyttävät. https://demokraatti.fi/kasittamatonta-politiikkaa-sote-jarjestojen-rahoitukseen-kaavaillut-leikkaukset-tyrmistyttavat

21.8Kansan Uutiset: Sote-leikkaus iskee rajusti pitkäaikaistyöttömiin – työttömille jäämässä elintilaksi pelkät kadut https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4306729-sote-leikkaus-iskee-rajusti-pitkaaikaistyottomiin-tyottomille-jaamassa-elintilaksi-pelkat-kadut

21.8.2020 Kansan Uutiset: VM:n virkamiehet latasivat myrkkypillereitä pöytään. VM:n virkamiehet latasivat myrkkypillereitä pöytään – Kansan Uutiset.

14.9.2020 Kansan uutiset: Viisikko ja Vanhanen käyvät budjettineuvotteluita. Työllisyyskysymysten lisäksi pöydällä ovat muun muassa ilmastotoimet, koronaepidemian hoito ja kuntien talousahdinko. Linkki uutiseen.

Kyseinen STT:n tekemä juttu oli esillä myös:

Aamuposti https://www.aamuposti.fi/uutissuomalainen/3083850

Keski-Uusimaa https://www.keski-uusimaa.fi/uutissuomalainen/3083850

Maaseudun Tulevaisuus https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka/artikkeli-1.1191365

Savon Sanomat https://www.savonsanomat.fi/paikalliset/3093253

Uutissuomalainen https://www.lansi-uusimaa.fi/uutissuomalainen/308385

14.9.2020 MTV-live: Haastattelu Säätytalon mielenilmauksesta / Irma Hirsjärvi.

14.9.2020 A-studio: Kuinka yli 55-vuotiaat saadaan töihin, haastattelu Irma Hirsjärvi

14.9.2020 Turun Sanomat, lukijoilta: Turun työttömien yhdistykset ovat valtakunnallinen esimerkki  Linkki uutiseen.

16.9.2020 YLE: Näin hallitus muuttaa työttömien elämää: Työnhakuun uusi velvoite, karenssit lievenevät, virkailija tavattava yhä useammin. Linkki uutiseen.

17.9.2020 Kansan uutiset: Haapakoski budjettiriihen saldosta: Omaehtoinen työnhaku on lapsus hallitukseltaLinkki uutiseen. .

17.9.2020 YLE: ”Aktiivimalli 2 nousi kuolleista”, sanoo työttömien etujärjestö – miksi Sipilän hallituksen inhokki kelpasi vasemmistolle nyt? Linkki uutiseen.

17.9.2020 Hufvudstadsbladet: Regeringen räknar med 10 000 nya jobb med hjälp av aktivare arbetslösa – vad har du för erfarenhet av arbetskraftsbyrån? Linkki uutiseen.

17.9.2020 Vaarojen sanomat: Jokaisella työttömällä on oikeus terveystarkastukseen. (Paperilehti)

18.9.2020 Turun Sanomat, lukijoilta: Oikea esimerkki työttömien yhdistyksestä oli Mynämäki, ei Pori. Linkki uutiseen.

21.9.2020 Kansan uutiset: Työttömien puheenjohtajan mukaan budjettiriihi oli historiallinen käänne: ei keppiä vaan palveluita Linkki uutiseen. .

22.9.2020 YLE: Työttömien elämä myllätään lähivuosina perin pohjin. Ensin valtaosa työttömistä siirretään kuntakokeiluun, sitten tulee voimaan yksilöllisen työnhaun malli. Linkki uutiseen. 

22.9.2020 YLE A-studio: Mitä työttömät tuumivat työllistämiskeinoista. Keskustelijoina Uudenmaan TE-keskuksen johtaja Tiina Korhonen, toiminnanjohtaja Jukka Haapakoski, sekä Palkansaajien tutkimuslaitoksen tutkimusjohtaja Tuomas Kosonen. Linkki uutiseen.

23.9.2020 Uusi Suomi: Työttömien järjestö varoittaa Marinin mallista: Hallitus ottaa tietoisen riskin: Työttömien Keskusjärjestö kysyy, mistä luottamuspula työttömien työnhakua kohtaan johtuu. Työttömien järjestö varoittaa Marinin mallista: ”Hallitus ottaa tietoisen riskin” | Uusi Suomi

24.9.2020 Kansan Uutiset: Työttömien Keskusjärjestö näkee riskejä uudessa työnhaun mallissa. ”Käytännössä kolmesta rikkeestä työttömyysturvan ulkopuolelle” – Työttömien Keskusjärjestö näkee riskejä uudessa työnhaun mallissa – Kansan Uutiset

26.9.2020 Talouselämä: Työttömien Keskusjärjestöltä varoitus Marinin työnhakumallin ongelmasta: Tuhansia työttömiä on vaarassa pudota toimeentulotuen varaan: Linkki uutiseen.

27.9.2020 Kauppalehti: Työttömien järjestön mukaan Sanna Marinin mallissa merkittäviä riskejä – Hallitus on tunnistanut tämän ongelman. Linkki uutiseen.

29.9.2020 Keskisuomalainen: Työttömyyden kokeneet jyväskyläläiset antavat uudistuksille plussaa karenssien lievenemisestä. Työttömien Keskusjärjestö näkee valmisteilla olevassa uudessa työvoimapalvelu- ja työnhakumallissa useita riskin paikkoja. Työttömyyden kokeneet jyväskyläläiset antavat uudistuksille plussaa karenssien lievenemisestä: ”Paras muutos olisi, jos kohdeltaisiin ihmisinä” | Keski-Suomi | Keskisuomalainen (ksml.fi)

4.10. 2020 Kalajokilaakso: Työttömien yhdistystoiminta vaatii rivakkaa nostatusta. – Auli Mustikkamaa Ylivieskasta valittiin Työttömien Keskusjärjestön hallitukseen. Työttömien yhdistystoiminta vaatii rivakkaa nostatusta – Auli Mustikkamaa Ylivieskasta valittiin Työttömien Keskusjärjestön hallitukseen (kalajokilaakso.fi)

13.11.2020 Kansan Uutiset: Työttömien Keskusjärjestö: Eläkeputken leikkaaminen ei synnytä suoraan uusia työpaikkoja. Työttömien Keskusjärjestö: Eläkeputken leikkaaminen ei synnytä suoraan uusia työpaikkoja – Kansan Uutiset

13.11.2020 Tiedonantaja: Eläkeputken leikkaaminen ei synnytä suoraan uusia työpaikkoja. Eläkeputken leikkaaminen ei synnytä suoraan uusia työpaikkoja | Tiedonantaja

14.11.2020 Kuhmolainen: Työttömien Keskusjärjestö: Eläkeputken leikkaaminen ei synnytä suoraan uusia työpaikkoja. Työttömien Keskusjärjestö: Eläkeputken leikkaaminen ei synnytä suoraan uusia työpaikkoja | Kuhmolainen

15.11.2020 Kansan Uutiset Asiantuntijat Etlasta ja Työttömien keskusjärjestöstä näyttävät vihreää palkkatuelle, koska se tuo hyvinvointia työttömille
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/4369714-asiantuntijat-etlasta-ja-tyottomien-keskusjarjestosta-nayttavat-vihreaa-palkkatuelle-koska-se-tuo-hyvinvointia-tyottomille

12.12.2020 Keskipohjanmaa: Kokkolan työttömät ry:n puheenjohtaja Anton Meriläinen toteaa, että yhdistystoiminta on parhaimmillaan täysivaltainen ja voimaannuttava kokemus. Kokkolan työttömät ry:n puheenjohtaja Anton Meriläinen toteaa, että yhdistystoiminta on parhaimmillaan täysivaltainen ja voimaannuttava kokemus: ”Työpajojen kautta tarjoutuu mahdollisuus henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ylläpitoon” (keskipohjanmaa.fi)

15.12.2020 Voima: Uusi laki on siirtämässä nuoret ja peruspäivärahalla olevat työttömät kuntien kontolle. Haastateltu Jukka Haapakoski. Uusi laki on siirtämässä nuoret ja peruspäivärahalla olevat työttömät kuntien kontolle – Voima.

21.12.2020 Kansan Uutiset: Työttömien Keskusjärjestö: Asennemuutosta tarvitaan, jotta ikääntyvät työllistyvät Työttömien keskusjärjestö: Asennemuutosta tarvitaan, jotta ikääntyvät työllistyvät – Kansan Uutiset.

nuoli