Työttömien terveystarkastuksessa mahdollisuus huomata sairaudet ajoissa – tarkastuksesta ei tiedoteta riittävästi

Työttömien terveystarkastuksessa mahdollisuus huomata sairaudet ajoissa – tarkastuksesta ei tiedoteta riittävästi

Työttömien terveystarkastuksessa mahdollisuus huomata sairaudet ajoissa – tarkastuksesta ei tiedoteta riittävästi

Työttömien terveystarkastuksessa ohjataan sairauksia ennaltaehkäiseviin toimiin, havaitaan ja hoidetaan somaattisia sairauksia sekä tarjotaan psykososiaalista tukea. Onnistunut terveystarkastus koostuu riittävästä tiedosta, yksilöllisestä kohtaamisesta, puheeksiotosta ja kiireettömyydestä. Näin esittää Diakonia-ammattikorkeakoulun sosiaalialan opinnäytetyö, jonka Aleksandra Malanin on tehnyt osana ylempää ammattikorkeakoulututkintoa.

Tulokset perustuvat haastatteluaineistoon, joka kerättiin keväällä 2019. Haastatteluihin osallistui yhdeksän henkilöä eri maakunnista. Opinnäytetyö toteutettiin yhteistyössä Työttömien Keskusjärjestö ry:n ja Ehkäisevä Päihdetyö EHYT ry:n toteuttaman Terveydeksi-hankkeen kanssa.

Apua ja tukea terveystarkastuksesta

Työttömien ja työssäkäyvien väliset terveyserot ovat suuret. Lakisääteisen ja maksuttoman työttömien terveystarkastuksen tavoitteena on arvioida, ylläpitää ja edistää työttömien työ- ja toimintakykyä, terveyttä ja hyvinvointia.

Maksuttomilla verikokeilla sairauksiin oli mahdollisuus puuttua ajoissa. Tulosten mukaan verikokeiden perusteella todetut sairaudet olisivat jääneet huomaamatta ilman terveystarkastusta. Sairauksiin reagoitiin nopeasti ja aloitettiin lääkitys. Terveystarkastuksessa on mahdollisuus kartoittaa aikaisemmat sairaudet, lääkitykset sekä sairastumisen riskit kokonaisvaltaisesti ja kiinnittää huomiota sellaisiin oireisiin, jotka jäävät perusterveydenhuollossa mahdollisesti tutkimatta. Jo yhdellä tapaamisella on mahdollisuus auttaa ja tarvittaessa ohjata jatkotoimenpiteisiin.

Terveystarkastuksen painopiste on somaattisessa terveydessä, mutta tulosten perusteella tilaa oli myös psykososiaalisen hyvinvoinnin huomioimiselle. Tulosten mukaan asiakkailla oli mahdollisuus keskustella terveydenhoitajan kanssa mieltä painavista asioista. Tuen tarjoaminen, kehuminen, rohkaiseminen ja kannustaminen lisäsivät asiakkaiden myönteistä suhtautumista itseensä ja uskoa omiin mahdollisuuksiin.

Yksilöllinen kohtaaminen ja aktiivinen tiedottaminen onnistumisen keskiössä

Onnistunut terveystarkastus vaatii riittävän pitkän vastaanottoajan ja erityistä ammattitaitoa. Kiireetön vastaanotto mahdollistaa huolellisen perehtymisen asiakkaan tilanteeseen ja hyvän asiakaskokemuksen. Yksilöllinen elämäntilanne, sairaushistoria ja avuntarve tulee huomioida asiakasta kuunnellen. Elämäntilanteet ovat erilaisia, eikä työttömyys tarkoita kaikille samanlaisia asioita tai ongelmia. Sama ratkaisu ei sovi kaikille. Kohtaamalla asiakkaat yksilöllisesti päästään parempiin tuloksiin terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Lainsäädöllinen pohja terveystarkastukselle on tullut voimaan jo 2011, mutta harva työtön tietää oikeudestaan maksuttomaan terveystarkastukseen. Haasteena on tavoittaa heikoimmassa asemassa olevat työttömät, joiden terveydestä on suurin huoli. Osallistujien mukaan työttömien terveystarkastuksesta ei tiedoteta riittävästi, eivätkä koordinointivastuussa olevat tahot välttämättä osaa ohjata palveluun. Alueelliset erot ovat suuret. Tähän toivotaan muutosta – lainmukaista palvelua ei pidä joutua vaatimaan.

Malanin, Aleksandra: Onnistuneen työttömien terveystarkastuksen elementtejä 2019

nuoli